Wikipedia-logo-tr.png
'den Kohen ile ilgili bir şeyler var.

Şablon:Kohen - d {{Kohen}}


Kohen/VP Cohen
Aoron Cohen Hazan Aaron Kohen Yasak
Bat-Kohen Bint-i kohen, yani kağan veya kohen kızı demek . özel muamleye tabi imiş
Levi
Leviler - Levite
Hz.Meryem
R1a - Kohen geni
Kohen hastalıkları

Niagara_Abrahamic_Traditions_Dinner_2011

Niagara Abrahamic Traditions Dinner 2011

Niagara Abrahamic Traditions Dinner 2011 http://vimeo.com/19839983 1,50 dk bakınız - Aaron Cohen Executive Director, JUF News ve Muhammed Cibril

Ashkenazi_Jews_not_Khazars_-_Jewish_DNA

Ashkenazi Jews not Khazars - Jewish DNA

Here is some DNA studies that have been taken in countries such as Israel, USA, Mexico, Argentina,Kazakhstan,Russia,France,Canada. This video explains how Ashkenazi Jews arrived in Europe, their history, how they intermarried and why they have many genetic diseases. Many Hispanics have taken these DNA tests in countries such as Mexico, Costa Rica and have found out of their Jewish origin from the Sephardic Jews who were forced to convert to Christianity, abandon their Israelite Culture and religion and adopt the Spaniard culture, during the Spanish Inquisition. More excuses Anti-Semites have said is "Those DNA studies are done and corrupted by Zionists" YET here is a link from many Arab scientists and scholars who have also done this DNA on Jews such as Arab scientist, Al Zahery: http://hpgl.stanford.edu/publications/AJHG_2004_v74_p1023-1034.pdf It's so funny how the so called "Palestinians" and "Black Israelites" want to steal Jewish History by making messed up theories of Jews being related to Asian people, they remind me of the Azeris who claim they are part of the Albania and Armenian tribes so they can try and steal Nagorno Karabakh and other Armenian land from us, so they think they are justified in taking it because they are as Native as us to Armenia XD....LOVE EXPOSING MUSLIMS

Bat-Kohen, arapça ya benziyor, bint-i kohen demek .Kohen kızı , kağan kızı gibi , özel muameleye tabi imiş..

Niagara_Abrahamic_Traditions_Dinner_2011

Niagara Abrahamic Traditions Dinner 2011

Niagara Abrahamic Traditions Dinner 2011 http://vimeo.com/19839983

Flori_-_Aron_Kohen_01_09_-_Sıra_Dışı

Flori - Aron Kohen 01 09 - Sıra Dışı

Flori - Aron Kohen 01/09 - Sıra Dışı

Flori_-_Aron_Kohen_02_09_-_Sıra_Dışı

Flori - Aron Kohen 02 09 - Sıra Dışı

Flori - Aron Kohen 02/09 - Sıra Dışı

Flori_-_Aron_Kohen_03_09_-_Sıra_Dışı

Flori - Aron Kohen 03 09 - Sıra Dışı

Flori - Aron Kohen 03/09 - Sıra Dışı

Flori_-_Aron_Kohen_04_09_-_Sıra_Dışı

Flori - Aron Kohen 04 09 - Sıra Dışı

Flori - Aron Kohen 04/09 - Sıra Dışı

Flori_-_Aron_Kohen_05_09_-_Sıra_Dışı

Flori - Aron Kohen 05 09 - Sıra Dışı

Flori - Aron Kohen 05/09 - Sıra Dışı


Şablon:Yahudilik Kohen (Şablon:Lang-he, 'rahip', çoğ. כוהנים, Kohanim, Şablon:Dil-tr) Yahudiler'de baba tarafından Tora'daki Aaron (Harun)'un torunlarıdır.

Tora'da Yahudi olsun veya olmasın rahiplere verilen isimdir. Kudüs Tapınağı döneminde Kohenlerin gerek günlük gerekse kurban festivallerinde kendilerine düşen özel görevleri vardı.

Bugün, eski zamanlardaki kadar olmasa bile Kohenlerin Yahudilik içinde hala bazı özel statüleri vardır. Diğer mezheplere oranla Ortodoks Yahudilik'te Kohenlerin görevleri biraz daha fazlayken, antik çağlara kıyasla bu görevler semboliktir.

Tora'da kökeni

Kohen statüsü, Musa'nın kardeşi Harun'a ve onun oğullarına ihsan edilmiştir.[1] Çöllerde 40 yıl dolaşmaktan Kutsal Tapınak inşa edilene kadar Kohenler rahipliklerini mişkanlarda icra etmiştir.[2][3][4][5] Görevleri arasında, günlük ve bayramlara özel kurban sunma (İbr:Korbanot), "Elleri kaldırma" anlamına gelen Nesiat Kapayim denen halkı kutsama töreni ve Ruhbani Kutsama törenleri bulunur.

Kudüs'te Tapınak Dağı'ndaki Birinci ve İkinci Tapınaklar döneminde de Kohenler aynı vazifelerine devam etti. Kohenler 24 gruba ayrılırdı ve her grupta 6 rahip ailesi bulunurdu. Her grup bir hafta görev yapardı. Gruptaki altı aile haftanın bir gününde vazife yapmaktan sorumluyken Şabat günü altısı birden görev alırdı. Hafta bittiğinde ise 24 gruptan bir diğeri görevi devralırdı, dolayısıyla bir grup 24 haftada bir hizmet sunardı ve 24 haftalık süreye Musaf (hizmet devresi) denir. Özel dini bayramlarda ise bu 24 gruptaki bütün rahipler ibadet hizmetlerine katılırdı.

Harun, İsrailoğulları'ndan Levi kabilesi'nden geliyordu bu yüzden Kohenlere bazen Levililer de denir fakat her Levili Kohen değildir.

Tapınak döneminde çoğu dini hizmet (ör:Korbanot) Kohenler tarafından icra edilirdi. Kohen olmayan Levililerin ise kendilerine has görevleri vardı. Bunlar arasında Şehita, ibadetlerde şarkılar söyleyip enstrüman çalma, Kohenlere dini vazifelerinde yardımcı olmak gibi görevler bulunur.

Tora'da rahiplerin soyu

Raşi'ye göre Nuh'un oğlu Şem (Sam)'in kendisi olan Salem'in kralı Melkisedek Tora'da kohen olarak adı geçen ilk kişidir.[6]

İshak'ın ilk oğlu Esav doğum hakkını Yakup'a sattı; Raşi'ye göre rahiplik unvanı ilk doğan erkek çocuğun hakkı olduğundan bu takasla birlikte rahiplik hakkı da Yakup'a geçmiş oldu. Mısır'dan çıktıktan sonra ilk doğanlar (Levililer hariç diğer İsrailoğulları'yla birlikte) Altın Buzağı'ya taptığı için rahiplik görevi sonradan Levililere verildi.

Musa, liderlik vasfının yanı sıra rahiplik unvanını da alması gerekiyordu fakat Tanrı'ya kendisinin rahip olmaması gerektiğini söyleyince bu vazife Harun'a verildi.

Harun rahiplik unvanını oğullarıyla birlikte aldı ve bu nesilden nesile geçti. Fakat Harun'un torunu Pinhas'a rahiplik unvanı, Pinhas Şimon kabilesi prensi ve Midyan prensesini öldürdükten sonra verildi.[7] Bundan sonra rahiplik Harun'un soyunda kalmaya devam etti.

Kral Davud zamanında Kudüs Tapınağı'nın bakımı ve ibadetleri için Kohenler 24 gruba bölüştürüldü ve her grup senede yaklaşık iki defa sorumluluk sahibi yapıldı.[8] Talmud'daki şiirlere göre tapınakların yıkılması ve Birinci ve İkinci ayaklanmalar sonunda her rahip görevini sırayla kendi ikametgahından sürdürdü. Bu Kohen yerleşim birimleri Aşağı Celile'deki Beyt Netofa Vadisi, Nasıra, Arbel ve Tiberya'ya yayılmıştı.

Yirmi dört bölük

Kral Davud, son hakim Samuel ile birlikte Kohenleri 24 gruba (Mişmarot, משמרות) böldü. Grup üyeleri dönüşümlü olarak bakım ve sunularını yerine getirdi.[8] Birinci ve İkinci Tapınaklar inşa edildiğinde Kohenler görevlerini Kudüs'ün Tapınak Dağı'nda devam ettirdi. Her 24 bölük altışar rahip ailesinde oluşuyordu, ve her aile haftanın bir gününden sorumlu olup Şabat'ta altısı birden sorumluydu. Bu 24 bölük her Şabat'ta değişiyordu fakat dini festivallerde bu 24 bölüğün hepsi görev başındaydı. Bu gruplar senede yaklaşık iki kere görev alıyordu.

Nitelik ve yetersizlik

Her ne kadar ergenlik çağına girmiş Kohenler görevlerine dinen başlayabilseler de genelde yirmi yaşına gelmesi beklenir,[9] fakat kimi görüşe göre bu yaş otuzdur.[10] Zorunlu emeklilik yaşı yoktur. Ancak fiziksel olarak görevlerini yerine getiremeyen Kohenler görevlerinden azat edilir.[11] Kohenler ancak Dini görevlerini yanlış uygulama, evlilik dışı ilişkiye girme, fiziksel kusurlar gibi sebeplerle diskalifiye olabilirler. Kohenler hiçbir zaman görevlerinden ebediyen azat edilmezler ve kusurlar giderildikten sonra başa geçebilirler.

Yirmi dört Kohen hediyesi

Kohenler ulusları ve Tapınakları için sunduğu hizmetler sebebiyle 24 tür hediyeyle ödüllendirilir.[12] Bu 24 hediyeden 10 tanesi İsrail diyarı dışında da verilir ve bunlar arasında Pidyon HaBen'de verilen 5 gümüş para, kaşer hayvanların ön ayakları, yanakları ve abomasumu (Geviş getiren hayvanların dördüncü mide bölümü) bulunur.

Kohen Gadol

Kohen Gadol "Büyük Kahin" veya başrahip anlamına gelir. Tapınakta her nesilde bir Kohen ayrı tutulup kendine has vazifeleri üstlenir. Bu görevler arasında en önemlisi Yom Kipur ibadetidir. Bunun yanı sıra günlük öğün kurban etme, bir Koheni görevinden azat etme ve istediği sunuları sunma gibi ayrıcalıklı hakları vardır.

Tora'da gerektiği zaman bir Kohen Gadol'ün seçilme prosedürü anlatılmasına rağmen Kudüs Tapınağı'nın eksikliği nedeniyle bugün bir Kohen Gadol bulunmamaktadır.

Modern uygulama

İkinci Tapınağın yıkılmasından sonra rahiplerin kurban kesme görevi de son buldu. Fakat Kohenler resmi ve umumi törenlerde kurban töreninin yerine geçn dualar ederler. Kohenlerin geçmişe oranla bugün çok az sayıda görevi ve ayrıcalığı vardır. Bu özel uygulamalar Ortodoks Yahudilik'te ve Muhafazakar Yahudilerin bir kısmında devam etmesine rağmen Reformistlerde Kohenlerin ayrıcalığı yoktur.

Sinagog'da aliya

Her Pazartesi, Perşembe ve Şabat günleri Ortodoks sinagoglarda (ve çoğu Muhafazakar sinagoglarda) Tora'nın bir bölümü cemaatin önünde yüksek sesle İbranice okunur. Gün içinde bu okuma üç parçadan oluşur; geleneksel olarak birinci bölüm bir Kohen tarafından okunur ve buna aliya denir, bir Levi ikinci bölümü ve bu iki gruba dahil olmayan başka bir İsrailoğlu üçüncü bölümü okur. Şabat'ta ise bu yedi parçaya bölünür, ilk iki bölüm aynı şekilde önce bir Kohen sonra bir Levi tarafından okunur, son beş bölüm ise diğer İsrailoğullarınca okunur.

Kohen'in bulunmadığı bir ortamda bir Levi "bimkom Kohen" (Kohen'in yerine) aliya yapabilir, bu durumda ikinci ve üçüncü bölümler ise İsrailoğulları tarafından okunur. Bu gelenek halaha'da zorunlu olarak gösterilmemesine rağmen bir İsrailoğlu da aliya yapabilir.[13]

12.yy'ın sonu ve 13.yy'ın başında yaşamış Rothenburg'lu haham Rabbi Meir, sadece Kohenlerin bulunduğu bir cemaatte bir kadının aliya yapmasına hükmetmiştir.

Tutucu Musevilik'te bu "kanun"dan ziyade bir "gelenek"tir ve yapılması hahamın insiyatifindedir. Nitekim, bazı Muhafazakar sinagoglarda bu sistem uygulanmamaktadır.

Ruhbani kutsama

Dosya:Grave Rabbi Meschullam Kohn.jpg

Bir Kohen olan Rabbi Meschullam Kohn'un mezarında kutsama işareti. (1739-1819)

Ortodoks ibadetlerde Amida sırasında Kohenler nesiat kapayim denen ruhbani kutsamada bulunurlar.[14] Bu kutsama cemaat kalabalığına dönerek, kollar öne doğru uzatılarak ve ellerle parmakları özel bir şekilde tutarak yapılır.[15] İsrail'de yaşayan Kohenler ve İsrail dışında yaşayan Sefaradlar bu kutsamayı günlük olarak yaparlar; Aşkenazlar ise İsrail dışında sadece bayramlarda yaparlar.[16]

Pidyon HaBen

Sinagog dışında bir Kohen Pidyon HaBen töreni düzenler. Bu, ilk doğan çocuğu "kurtarmak" için yapılan sembolik bir tören olup Tora'daki "Bütün ilk doğan erkek çocuklarınızın bedelini ödemelisiniz."[17] emrine dayandırılır.

Kohen soyadı

Bugün Yahudilik'te Kohen soyadı pek bir şey ifade etmeyebilir. Kohen torunları kendilerine soyadı seçtiklerinde "Kohen" soyadını seçtikleri gibi bu soyadını seçmeyen Kohenler de mevcuttur. Bunun yanı sıra Kohen olmayan Yahudilerin ve hatta Yahudi olmayanların dahi bu soyadı aldığı görülebilir.

Kohen soyadının değişik ülkelerde değişik yazılış ve telafuz şekilleri bulunur. Aşağıdaki liste tam liste olmayıp sadece fikir vermek açısındandır:

Kohen soyadlı birisinin bu soyadı taşımayan birisine kıyasla gerçek Kohen olma ihtimalinin yüksek olmasına rağmen bunun bir garantisi yoktur. Bugün İsrail'de en çok kullanılan klasik soyadlardandır.

Seder

Bir görüşe göre Pesah'ta üç parça matsa bulunmasının sebebi "Kohen, Levi ve Yisrael" yani "rahipler, Levi kabilesi ve diğer Yahudiler"dir.[18]

Ayrıca bakınız

Dipnotlar

 1. Çıkış 28:1-4
 2. Sayılar 1:47-54
 3. Sayılar 3:5-13
 4. Sayılar 3:44-51
 5. Sayılar 8:5-26
 6. Yaratılış 14:18
 7. Sayılar 25:7-13
 8. 8,0 8,1 1 Tarihler 24:3-5
 9. Talmud Bavli Hullin 24b, and Maimonides' Yad, Hilchoth Klei HaMiqdash 5:15
 10. Hizkuni to Devarim chapter 18
 11. T.B. ibid., and Maimonides' Yad, Hilchoth Biath HaMiqdash 7:12, and Hilchoth Klei HaMiqdash 3:8
 12. [1]
 13. Joel B. Wolowelsky, "On Kohanim and Uncommon Aliyyot", Tradition 39(2), Summer 2005
 14. Kutsama metni Sayılar 6:23-37'de bulunur.
 15. Şablon:Bap ile bağdaştırılır
 16. İsrail dışında eğer bir bayram Şabat gününe geliyorsa bu kutsamanın yapılması cemaatten cemaate göre farklılıklar gösterir.
 17. Çıkış 13:13
 18. "Preparing for Passover and the Seder," the Jewish Virtual Library

Bibliyografi

 • Isaac Klein A Guide to Jewish Religious Practice, p. 387-388. (Conservative view prior to takkanah on Kohen marriages.)
 • Isaac Klein Responsa and Halakhic Studies, p. 22-26. (Conservative view prior to takkanah on Kohen marriages.)
 • K. Skorecki, S. Selig, S. Blazer, R. Bradman, N. Bradman, P. J. Waburton, M. Ismajlowicz, M. F. Hammer (1997). Y Chromosomes of Jewish Priests. Nature 385, 32. (Available online: DOI | Full text (HTML) | Full text (PDF))
 • Proceedings of the CJLS: 1927-1970, volume III, United Synagogue Book Service. (Conservative)
 • Mishnayoth:Seder Nashim. Translated and Annotated by Philip Blackman. Judaica Press Ltd., 2000. pp. 134–135

Dış bağlantılar

Şablon:Belgesel hipotez


5/11/2008 - Yahudi Müzisyen Haham Aaron Kohen müslüman oldu.

Müzisyen' Haham Aaron 'Kohen müslüman oldu' '

Türkiye Yahudilerinin tarihinde ilk defa bir din adamı ailesiyle birlikte müslüman oldu.


Aaron Kohen, ekim ayı başında eşi Flori Kohen ve kızı Meira ile birlikte Beyoğlu Müftüsü Recai Albayrak’'ı'n huzurunda kelime-i şahadet getirerek Müslümanlığı seçti. Aynı zamanda müzisyen olan ve "Maftirim"in ardından geçtiğimiz hafta "Allah’a Övgüler / İbrani Aryaları" adlı albümü de yayımlanan Kohen, dul bir kadınla evlendiği için Yahudi şeriatına göre cemaatten dışlanmıştı. '

'TÜRK Yahudilerinin tarihinde ilk kez Yahudi bir din adamı, eşi ve çocuğuyla birlikte müslüman oldu. 36 yıl boyunca muhtelif sinagoglarda ve son olarak Neva Şalom’da hazanlık (müezzin) yapan Aaron Kohen, Ekim ayı başında Beyoğlu Müftülüğü’ne başvurdu. Kohen Ailesi, Beyoğlu Müftüsü Recai Albayrak’in huzurunda kelime-i şahadet getirerek İslam’a geçmiş oldu. '

'Çocukluğundan beri sinagoglardan sonra ailesiyle birlikte cami ve kiliseleri de gezip dua ettiğini söyleyen Aaron Kohen, "Benim üç dine de saygım var. İslam, üç dini de kapsayan mütekamil bir din. Kur’an-ı Kerim’de üç dinin de temel özellikleri mevcut. Ben Tanır’nın huzuruna dini bütün bir mümin olarak çıkmak istediğim için İslam’'ı'seçtim. Hz. Muhammed’e de çok büyük sevgim ve saygım var" dedi.


'

'Türkiye Yahudi cemaatinin müslüman olmasına çok şaşırdığını da ifade eden Aaron Kohen, "Müslüman olduğumu duyanların bir kısmı çok sert tepki gösterdi, bir kısmı kampanyalar başlattı. Öfkelenenler de hiç az değildi. Ama benim için önemli olan insanın iç huzuru. Artık insanların tepkilerine pek fazla aldırmıyorum" diye konuştu. '

'Türkiye Yahudi cemaatinin kendisini çok yalnız bıraktığını da belirten Aaron Kohen, şunları söyledi: "Ben cemaatten çok zulüm gördüm. Aç kaldım, parklarda yattım. Sadece istemedikleri bir kadınla, eşim Flori ile evlendim diye yaptılar bunu. Ben parkta yatarken Hahambaşılık ve cemaat sadece seyretti. 36 yıllık hizmetimi bir köşeye atıp ’bardak kırıldı’ dediler." '

'Beyoğlu Müftüsü Recai Albayrak ise Aaron Kohen, Flori Kohen ve kızları Meira Kohen’in müslümanlığı seçmesinden son derece mutlu olduğunu belirterek, "Kendisine tepkilerden çekinip çekinmediğini sorduğumda, ’Hayır hiçbir şeyden çekinmiyorum’ diye konuştu. Musiki ile ilgilendiği için mistik yönü çok güçlü bir insan" dedi.

''Kohen soyadının gizemi' '

'Aaron Kohen, bir Fransız lisesinde öğretmenlik yapan Flori ile tanışıp áşık olduğu zaman Yahudi şeriatının katı kuralları ile karşılaştı. Flori duldu ve öyle altı dil bilmesi, entelektüel donanımının sağlam olması hiç de önemli değildi. Yahudi şeriatına göre, soyadı Kohen olan bir din adamı, dul bir kadınla evlenemezdi. Ama onlar her şeyi göze alarak evlendiler ve cemaatin büyük bir bölümü tarafından dışlanmalarına, çok güç günler geçirmelerine rağmen mutlu bir yuva kurdular. Küçük yaşlardan itibaren sesinin güzelliğiyle herkesin ilgisini çeken, Yahudi din müziği kadar Türk müziğini de gayet iyi bilen Aaron Kohen , 2002’de kalan Müzik’ten çıkan "Maftirim " albümüyle adını duyurdu. Maftirim, Edirne’deki Yahudi sinagoglarında hahamlarla Mevlevi dervişlerinin ortaklaşa ürettikleri bir müzikti. Aaron Kohen’in ikinci albümü, "Allah’a Övgüler, İbrani Aryaları" da geçtiğimiz hafta yine Kalan Müzik tarafından yayımlandı. '

'http://www.iyibilgi.com/haber.php?haber_id=95153 '

'http://www.timeturk.com/Haham-Musluman-oldu-33429-haberi.html'1. Mizmor Ledavid
Makam: Nihavent Fantezi Beste: Hasan R. İsak Maçoro
2. Odeha Ki Anitani
Makam: Nihavent Fantezi
3. Keter
Makam: Hüzzam – Anonim
4. Ayom-Arat Olam
Beste: Haham Nesim Sevilya Efendi (1856-1949)
5. Kürdili Hicazkar Makamında Ney Taksimi
6. Kürdili Hicazkar Makamında Yigdal
Makam: Kürd-i Hicazkar Beste: Aaron Kohen
7. Neva Makamında Yigdal
Sözler: Daniel Ben Yeuda Makam: Neva – Anonim
8. Huseyni Makamında Yigdal
Makam: Hüseyini Beste: Hazan Yaakov Kohen (Israil)
9. Anenu
Makam: Huseyini
10. Nihavend Makamında Kanun Taksimi
11. Yei Betena
Makam: Nihavend Fantezi
12. Ahot Ketena
Makam: Rast – Anonim
13. Saba Makamında Ney Taksimi
14. Nakdişah
Makam: Saba Beste: R. Yaakov Kohen
15. Karev-Li Şenat
Makam: Bestenigar – Anonim
16. Hüzzam Makamında Ud Taksimi
17. Şulamit Şuvi Na Şuvi
Makam: Hüzzam İlahi Şiir: Şelomo İbn Gabirol – Anonim
18. Adir ve Naor
Makam: Rast
19. İsfahan Makamında Kemençe Taksimi
20. Odu Lad Ki Tov
Makam: İstafan – Anonim
21. Vayered
Makam: Huseyni Gazel
22. Vayered
Türkçe Seslendiren: Flöri Kohen
23. Vayered
Fransızca Seslendiren: Flöri Kohen
24. Anoten
Cumhurbaşkanımızı Kutsana Duası

Albümü indirmek için tıklayın.

Dosya şifresi: www.pcmuzik.com

Bunu dinleyen, şunları da denedi :)


Kohen olmanın dayanılmaz ağırlığı

Ersin KALKAN
'Aaron'Kohen Yasak (45), çok eski İstanbullu Yahudi bir ailenin çocuğu. Bir din adamı, bir müzisyen. İktisat okudu ama ekonomiyle hiç ilgilenmedi. Hayatının büyük bölümünü sinagoglarda ve müzik dünyasında geçirdi.
Türkiye onun adını 2002’de Kalan Müzik’ten çıkan "Maftirim" adlı albümle duymuştu. Dünya etnik ve dini müzik çevrelerinde çok beğenilen bu çalışmadan sonra Kohen, derin bir sessizliğe gömüldü. Aradan 6 yıl geçti. Araştırınca ortaya çıktı ki, çalıştığı sinagogdan ayrılmış, emekli olmuştu.Bu çok şaşırtıcıydı. Çünkü Yahudi cemaati içinde çok saygın bir yere sahip olan Aaron'Kohen’in geleceğin hahambaşısı olacağı söylentisi bile duyulmuştu. Ama sinagogdan ayrılmakla kalmamış, sanki sırra kadem basmıştı. Sonunda bir yakını, İsrail’e yerleştiğini söyledi. Bu da şaşırtıcıydı çünkü İstanbul’dan başka hiçbir şehirde nefes alamayacağını sık sık söylerdi. Birkaç ay önce ortaya çıktıAaron'Kohen. İstanbul’a dönmüş, hemen stüdyoya girmiş, yeni albümünün kayıtlarını yapmaya koyulmuştu. 24 saatini stüdyoda geçiriyor, kayıt cihazlarının arasında yatıp kalkıyordu. Geçen pazar Arnavutköy sırtlarındaki küçük bir dairede Aaron ve Flori Kohen çiftinin misafiri olduk. Küçük kızları Çiçek, zıplayıp duruyordu evin içinde. Sıradan, mutlu bir aile gibiydiler ama yaşadıkları hiç sıradan değildi ve bu mutluluğa büyük zorluklara rağmen kavuşmuşlardı.

'Aaron'Kohen, sesinin güzelliği fark edilince, beş yaşındayken başladı din eğitimine. Sinagog korosuna girerek ilahi terennüm etmeyi öğrendi. Din eğitimi de, sinagogdaki müzik hayatı da ilk, orta, lise yıllarında devam etti. Liseyi bitirdiğinde din adamı olmaya karar verdi ve kendini Tanrı’ya adadı. Şişli, Edirneliler ve Neve Şalom sinagoglarında çalıştı yıllarca.

İstanbul’daki Neve Şalom Sinagogu’nda İzak Maçaro ile tanıştı. Yahudi dini müziğinde 20. yüzyılın bu efsanevi isminden çok etkilendi. Ondan eğitim almaya ve din dışı müzikle de ilgilenmeye başladı. Klasik Türk müziğini öğrendi, Dede Efendi’nin, Tatyos Efendi’nin, Hacı Arif Bey’in eserlerini seslendirmeye başladı. Sonra Feridun Darbaz’dan da ders aldı, kanun, ud, tambur çalmayı öğrendi. Böylece pişerek ünlü bir hazan ve hoca oldu.

HARİKA SESİYLE HERKESİ BÜYÜLEDİ

Sesinin güzelliği meşhurdu. Daha sonra birlikte Maftirim Korosu’nu kurdukları arkadaşı Lary Dilmen, bu sesten nasıl etkilendiğini şöyle anlatıyordu: "Bir sabah uyandığımda kulağıma harika bir sesin okuduğu dualar geldi. Sokağa baktım, yandaki sinagogdan değildi. Sonra evin alt katından geldiğini fark ettim. Meğer annem evi kutsaması (pidion) için Aaron'Kohen'’i çağırmış."

Aaron'Kohen’in sesiyle etkilediği tek kişi o değildi. Eşinden yeni ayrılmış, bir Fransız okulunda öğretmenlik yapan Flori ile o sıralarda tanıştı. Aaron’un sesine, tarzına, inceliğine vurulmuştu. Bu duygular karşılıksız değildi. Aaron'Kohen de altı dil bilen bu entelektüel ve zarif kadına aşık oldu.

Bir süre sonra evlenmeye karar verdiler. İşte kıyamet o zaman koptu. Aşk, tutuculuk duvarına toslamıştı. ÇünküAaron bir Kohen’di ve din adamı olan bir Kohen’in dul bir kadınla evlenmesi dinen mümkün değildi. Peki neden? Bu muammayı anlamak için Kutsal Kitap’a ve günümüze kadar uzanan çok eski geleneklere kadar gitmek gerekiyor.

KUTSAL KİTAP’IN KOYDUĞU YASAK

Kohen kelimesi İbranice’de kahin anlamına geliyor. Hazreti Süleyman’ın Kudüs’te MÖ birinci bin yılda yaptığı ilk tapınakta, Hazreti Musa’nın ilk kez rahiplik görevine atadığı Hazreti Harun’un soyundan gelen kahinler yani Kohenler hahamlık yapıyordu. Tevrat’ta da Kohenlere önemli ayrıcalıklar tanınıyordu.

Kutsal Kitap’ın 21. babının 7. ve 9. ayetlerinde şöyle deniyordu: "Kohenler fahişeler, kirletilmiş kadınlar ve dul kadınlarla evlenemeyecektir..."

İşte bu ifade, Aaron'-Flori çiftinin evliliğinin önündeki en büyük engel olarak ortaya çıktı. Hahamların bir kısmı bu söze dayanarak Aaron'Kohen’in Flori Hanım’la evlenmesine karşı çıktı.

Yahudi Din Kurulu’ndan bir kısım din adamı ise 44. babın 23’üncü kısmında yer alan, "Kohenler, dul ve boşanmış kadınlarla evlenemeyecek. İsrail soyundan gelen ergen bir kızla ya da başka birKohen’den dul kalmış bir kadınla evlenebilir..." hükmüne dayanarak bu evliliğin helal sayılmasını uygun buldu. Çünkü, Flori Hanım’ın eski eşi de bir Kohen’di.

CEMAAT DIŞINA ÇIKSIN DİYENLER BİLE OLDU

Din Kurulu, din dindir, dün bügündür diyenlerle din dindir bugün bugündür diyenler arasında ikiye bölünmüştü. Hatta Aaron’un bir Kohen olarak uhrevi görevini yapmadığı için Yahudilikten çıkarılması gerektiğini söyleyen hahamlar bile oldu. Fikir almak için bu konuyu konuştuğumuz bir haham şu yorumu yaptı: "Bizde de dinin günümüz şartlarına göre yeniden yorumlanmasını savunanlar var. Neticede bu insanlar reşit ve eşit. Derin bir aşkla bağlılar birbirlerine. Biz zorlaştırıcı değil kolaylaştırıcı, incitici değil gönül alıcı olmalıyız."

Bu tartışmalar sürerken, sonunda Hahambaşı ağırlığını koydu. Aaron'Kohen'’in cemaatte kalmasını ama din adamlığı payesinin elinden alınmasını öngören bir karar çıkardı.

İLK KEZ İSRAİL’DE YOKSULLUKLA TANIŞTI

'Aaron'Kohen, çocuk yaştan itibaren, 26 yıl boyunca hizmet verdiği sinagogdan emekli edildi. 20 bin YTL’lik bir kıdem tazminatı alarak yeni bir hayata başladı. Fakat yaş haddi dolmadığı için emekli olamadı. Bir daire kiralayıp elindeki parayla eşyalar aldı, eşiyle kendisine küçük bir ev kurdu. Flori Kohen de okuldan emekli olunca gelirleri giderlerini karşılayamaz hale geldi. Üstelik bu sırada kızları Çiçek dünyaya gelmiş ve masrafları artmıştı. Sonunda burada yaşayamaz hale geldiler. 20 bin YTL’ye aldıkları eşyaları birkaç bine satarak borçlarını kapatıp İsrail’e doğru yola çıktılar.

Beş-altı ay Kudüs yakınlarında bir kasabada kalıp iş aradılar. O günlerde Aaron'Kohen', belki yardım eder düşüncesiyle 20 yıl boyunca yanında eğitim gördüğü hahamın hizmet verdiği Kudüs’teki bir sinagogun kapısını çaldı. Ama karşısında hazanlık payesi elinden alınmış bir Kohen’i gören haham, elinden gelen hiçbir şey olmadığını söyleyerek ibadethanenin kapısını yüzüne çarptı. Kaldıkları göçmen evinin sağlıksız koşullarından dolayı Flori Kohen sarılık geçirdi, Çiçek de hastalanıp solmaya başladı.

MAFTİRİM ALBÜMÜ İMDADINA YETİŞTİ

Tam o günlerde, bu sefer iş bulma kurumuna başvurduklarında bir sürprizle karşılaştılar. Kurumun müdürüKohen’e, "Siz Maftirim’i yapan hazan mısınız?" diye sordu. Evet yanıtını alınca yeni bir hayatın kapıları aralandı. Kudüs’teki Yahudi Müzesi’nin ikinci katında genç hazanlara eğitim veren dini müzik okulunda hocalık yapmaya başladı. Fakat aldıkları tek maaşla geçinmek zordu. Hayatlarında ilk kez yoksulluğun ne demek olduğunu öğrendiler.

Durumlarının iyi olmadığını öğrenen İstanbul’daki bir arkadaşı'Aaron'Kohen’i arayarak, "Güzel sesin hep kulaklarımızda. Seni dinleyerek büyüdük. Çok özlüyoruz. Sen emekli olana kadar sana bir maaş bağlamak istiyorum. Kabul eder misin?" diye sordu. İlaç gibi geldi bu teklif.

Aradan iki yıl geçti. Flori Kohen' bir türlü iş bulamıyordu. Aaron'Kohen ise gece gözlerini kapayınca İstanbul’da buluyordu kendini rüyalarında. Hasret gittikçe derinleşti. Sonunda dönmeye karar verdiler ve birkaç gün içinde toparlanıp soluğu İstanbul’da aldılar.

HAHAMBAŞI İTİRAZLARA RAĞMEN MAAŞ BAĞLADI

Fakat ikisinin de ailesi onlara kapılarını açmadı. Birkaç gün otellerde kaldıktan sonra Arnavutköy’de küçük bir daire buldular. Kohen, Hahambaşı’ndan da yardım istedi. O da tutucuların itirazına rağmen inisiyatifini kullanarak, ayda 500 YTL’lik maaş bağlanmasını sağladı.

Yavaş yavaş bir ev kurdular. Çiçek yeniden kendine gelip rengini buldu, Flori Kohen' iyileşti, Aaron'Kohen de yeniden çalışmaya başladı. Kalan Müzik’e İbrani Ayin Törenleri müziğini kaydetmek istiyordu. Stüdyoya girerek kendini müziğe kaptırdı. İlk albüm çıkana kadar, her zaman olduğu gibi kendini müziğin içinde unuttu. Ama içinde doğup büyüdüğü sinagogların ışıklarını, renklerini, kokusunu hálá çok özlüyor.

KOHENLİK MÜESSESESİ TARTIŞILIYOR

Kohenlerle ilgili gelenek, Yahudilik dünyasında bugün de sürüyor. Tabii yıllar içinde dünyanın çeşitli yerlerinde sinagoglar kurulunca, buralarda Kohenlerin dışında kalanlar da haham olmaya başladı. Ayrıca yüzyıllar geçtikçe, Yahudiler göç ettikçe, Kohen soy zincirini takip etmek gittikçe zorlaştı. Buna karşılık Kohenlerin ayrıcalıkları ve sorumlulukları sona ermedi. Örneğin ilk erkek çocuğu için 31 günlükken yapılan Pidyon törenini, sinagoglarda Tora’nın okunması gibi önemli işleri, háláKohen soyadını taşıyan Yahudilerin yapması bir gelenek.

Günümüzde, reformcu Yahudiler, Kohenlik müessesesinin işlevini tamamen kaybettiğini düşünüyor. Kohen soyundan gelenlerle diğer Yahudiler arasında tam bir eşitlik olması gerektiğini söylüyorlar. Ancak ortodoks Yahudi çevreleri, Kutsal Kitap’ın ve geleneğin değişmeden sürdürülmesinden yana. Onlara göre bir Kohen’in evlenebileceği kadında aranan özellikler çok fazla. Buna karşılık daha az katı olan muhazafakar Yahudi çevreler, Kohenlerin evlilik kurallarının biraz daha gevşemesinden yanalar.

Adını Maftirim’le duyurdu

Aaron'Kohen, 2002’de yayınlanan "Maftirim" albümüyle, unutulmuş bir geleneği keşfetti. İspanyol Yahudileri, 1492’de İspanya’daki Yahudi kıyımından II. Beyazıt’ın gönderdiği kalyonlara binerek kurtulup Osmanlı topraklarına gelmişti. Edirne’de iki dinden sanatçılar ve din adamları bir araya gelmiş, birbirlerinin kültürlerini, ritüellerini öğrenmişlerdi. Böylece maftirim ortaya çıktı. Maftirim 16. yüzyılda Edirne’deki Mayor ve Polya Sinagogları’nın hahamları ile Mevlevi dervişlerinin ortak müziğiydi. Sonraki asırlarda kaybolup gitmişti. Aaron'Kohen’in girişimleriyle sesini bulan eski gelenek Kalan Müzik tarafından bir albüm olarak yayınlandı. Şimdi Aaron'Kohen, Türkiye’deki İbrani ayin törenleri müziği üzerine çalışıyor. Bu çalışmanın ilk albümü, 16 ilahi içeriyor. Klasik Türk müziğinin nağmelerinin hissedildiği bu ilahilerden biri Aaron'Kohen’in bestesi. Saz heyetinde Birol Yayla, Şenol Filiz, Taner Soyacıoğlu, Fahrettin Yarkın, Volkan Ertem ve Derya Türkan gibi müzisyenler var.

AŞK, TUTUCULUĞUN DUVARINA TOSLADI

Evlenmeye karar verdiklerinde kıyamet koptu. Aşk, tutuculuğun duvarına toslamıştı. ÇünküAaron bir Kohen’di ve din adamı olan bir Kohen’in dul bir kadınla evlenmesi dinen mümkün değildi.

Wikipedia-logo-tr.png
'den Kohen ile ilgili bir şeyler var.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.