FANDOM


IMG 20190319 1808071
IMG 20190319 180751

Eyüp Sabri Kartal verilen kınama cezasının disiplin cezası olarak 15 sene sonra silinmesine ilişkin davada idare mahkemesinin red kararına karşı Konya Bölge İdare Mahkemesine istinafen itiraz edilmiş ve mahkeme 2018/2044 sayılı karar ve 2018/1695 esas sayılı dosya olup itirazı reddedilmiştir davacının

BD sicilden silme ne davasıEdit

T.C

KONYA

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

3. İDARİ DAVA DAİRESİ

İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN (DAVACI) : EYUP SABRİ KARTAL Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Menemen/İZMİR

KARŞI TARAF (DAVALI) : İÇİŞLERİ BAKANLIĞI-PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VEKİLİ : HUK. MÜŞ. AV. KEMAL KAHRAMAN -Aynı Yerde ANKARA

İSTEMİN ÖZETİ : Mersin Vali Yardımcısı olarak görev yapmakta iken Ol .09.2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname uyarınca kamu görevinden çıkarılan davacının, 2005 yılında almış olduğu kınama cezasının sicilinden silinmesi yönünde yaptığı 21/05/2017 tarihli başvurunun reddine ilişkin 21.06.2017 tarih ve E. 11377 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada;

"aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca; memura disiplin cezası verilmesinin üzerinden beş yıl geçtikten sonra yapılan başvuru üzerine atamaya yetkili amirin memurun bu isteği haklı kılacak nitelikteki davranışlarının bulunması halinde isteğin yerine getirilebileceği, FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisakl tespit edilerek 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname uyarinca kamu görevinden çıkarıldığı görülen davacının disiplin cezasının özlük dosyasından silinmesini haklı kılacak bir durumun oluşmadığı bu nedenle talebinin uygun görülmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı”

gerekçesiyle davanm reddine yönelik verilen Mersin 2. İdare Mahkemesi'nin 08/03/2018 gün ve E:2017/1604, K:2018/308 sayılı kararının; davacı tarafından, 2005 yılında verilen disiplin cezasının üzerinden 10 yıldan fazla süre geçtiği, davalı idarenin keyfi ve gerekçesi olmaksızın silinmesine ilişkin talebin reddedildiği ileri sürülerek kaldırılması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : İstinaf isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Konya Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi'nce işin gereği görüşüldü: ]6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 335. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenen "Adli yardım, hükmün kesinleşmesine kadar devam eder.” hükmü uyarınca davacının adli yardım talebi ilk derece mahkemesince kabul edilmiş olduğundan ve bu karar yargılama devam ettiği sürece geçerliliğini koruduğundan, davacının istinaf aşamasındaki yenilenen adli yardım talebi hakkında karar verilmesine gerek görülmeksizin dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

İstinaf başvurusuna konu mahkeme kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 45.maddesinde düzenlenen kararın kaldırılması nedenlerinin bulunmadığı anlaşıldığından, istinaf isteminin REDDİNE,

davacının adli yardım talebi kabul edildiğinden önceden alınmamış olan 171,10-TL istinaf yargılama giderinin davacıdan tahsili için Mahkemesince ilgili idareye müzekkere yazılmasına, 28/12/2018 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

Başkan Üye Üye FARUK SAĞLAM SADIK SAĞLAM BERRİN BAHADIR 43023 37789 101775

YARGILAMA GİDERLERİ : ı.B.H 98,10-TL P.Ü. 73,00-TL TOPLAM 171,10-TL

Twitter kınama iptal davasıEdit

[Dosya:IMG_20181205_213935.jpg|thumb|396px|Konya BİM Twitter davası E 2017/2938 K 2017/2930 ]]

IMG 20181205 213902

Mersin 2. İdare mahkemesi'nin E:2016/558 K: 2017/795 kararının Konya BİM de İstinafı AYM/21

KONYA BİM BAŞKANLIĞI

KONYA 3. İDARİ DAVA DAİRESİ

İSTİNAF YOLUNA

  • BAŞVURAN (DAVACI) : EYUP SABRİ KARTAL

Menemen T Tipi _Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Menemen/İZMİR

  • KARŞI TARAF (DAVALI) : İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Merkez/ANKARA
  • VEKİLİ : HUKUK MÜŞAVİRİ AVNİ ÇAKIR Aynı yerde
  • İSTEMİN ÖZETİ Mersin vali yardımcısı olarak görev yapmakta olan davacının, kınama

( . ( 'ZO(eQ cezası ile tecziye edilmesine ilişkin İçişleri Başkanlığı'nın 23.02.2016 tarih ve 641.03.02 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada; davacı hakkında yürütülen disiplin soruşturması kapsamındaki belgeler ilc birlikte dava dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin birlikte incelenmesinden; davacının kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımların doğrudan Cumhurbaşkanı, Başbakan ve hükümeti hedef alan rencide amaçlı paylaşımlar olduğu, davacı hakkında yürütülen soruşturmaya konu fiillin sübuta erdiği sonucuna varıldığı gerekçesiyle davanın reddine yönelik verilen [[Mersin 2. İdare Mahkemesi]y'nin 11/05/2017 gün ve E: []2016/558]y K : [t2017/795]y sayılı kararının; davacı tarafından, suçun unsurlarına girilmeden yüzeysel karar verildiği, duruşma talep ettiği halde tutukluluk nedeniyle duruşmaya gelemediği, mahkemenin bu hususda usul hatasının bulunduğu, tebligatların posta yolu ile değil, uyap üzerinden yapılması gerektiğini, mahkemenin sosyal medya konusunu bilmediği, bilirkişi bir uzman görüşü olmadan tweet üzerinden değerlendirme yapılmasının hatalı ve hukuka aykırı olduğu, AİHM içtihatlarının değerlendirilmediği, gerekçeli karar O bulunmadığı, kimseyi rencide etmediği, ifade özgürlüğünü kullanarak su i lemenin söz konusu olama aca-ı, suçun maddi unsurlarının bulunmadığı, adalete, hakkaniyete ve vicdana aykırı, savunma hakkına riayet edilmeden disiplin cezası incelenmeden karar verildiği ileri sürülerek kaldırılması istenilmektedir. SAVUNMANIN ÖZETİ . Devlet memuru olan davacının sade bir vatandaş gibi yorum ve paylaşımlarda bulunamayacağını, davranışının bir disiplin suçunu oluşturduğunu ortaya koyduğunu ortaya koyan Danıştay kararlarının olduğu, mahkeme kararının hukuka uygun olduğu istanaf isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Konya Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi'nce işin gereği görüşüldü:

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun "Adli Yardımdan Yararlanacaklar” başlıklı 334. 201 1/2 T.C KONYA BİM BAŞKANLIĞI KONYA 3. İDARİ DAVA DAİRESİ

  • Esas No : 2017/2938
  • Karar No : 2017/2930

maddesinin l. fıkrasında; kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimselerin, iddia ve savunmalarında, geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde, taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması kaydıyla adli yardımdan yararlanabilecekleri, "[[Adli yardım talebinin incelenmesi]y” başlıklı 337. maddesinin 2. fıkrasının son cümlesinde ise; adli yardım talebi reddedilirse, ödeme gücünde sonradan gerçekleşen ciddi bir azalmaya dayanılarak tekrar talepte bulunulabileceği hüküm altına alınmıştır.

Dosya içerisinde yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesinden; davacının, dava giderlerini ödeme gücünden yoksun olduğu sonucuna varıldığından adli yardım talebi kabul edilerek işin gereği görüşüldü;

6 İstinaf yoluna gidilen mahkeme kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun kararın kaldırılması nedenlerinin bulunmadı Th 45.maddesinde düzenlenen REDDİNE istinaf aşamasında yapılan ve dosyadaki gider avansından karşılanan 51,80-TL yargılama giderinin istinaf başvurusunda bulunan taraf üzerinde bırakılmasına, davacının adli yardım talebi kabul edildiğinden önceden alınmamış olan 110,70-TL istinaf yargılama giderinin davacıdan tahsili için Mahkemesince ilgili idareye müzekkere yazılmasına, 30/11/2017 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi. Başkan Üye Üye ALİ OzGüR SADIK SAĞLAM BERRİN BAHADIR 33301 37789 101775 2018/12/5 21 :39


Şablon:ESK/SCH Şablon:ESK/KİH

Şablon:ESK/CİKŞablon:ESK/K1ACMŞablon:ESK/K2CMŞablon:ESK/A1ACM

Şablon:ESK/HAK İHLALLERİ Şablon:ESK/KDK

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.