FANDOMIMG 20190319 1808071
IMG 20190319 180751

Eyüp Sabri Kartal verilen kınama cezasının disiplin cezası olarak 15 sene sonra silinmesine ilişkin davada idare mahkemesinin red kararına karşı Konya Bölge İdare Mahkemesine istinafen itiraz edilmiş ve mahkeme 2018/2044 sayılı karar ve 2018/1695 esas sayılı dosya olup itirazı reddedilmiştir davacının


T.C

KONYA

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

3. İDARİ DAVA DAİRESİ

İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN (DAVACI) : EYUP SABRİ KARTAL Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Menemen/İZMİR

KARŞI TARAF (DAVALI) : İÇİŞLERİ BAKANLIĞI-PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VEKİLİ : HUK. MÜŞ. AV. KEMAL KAHRAMAN -Aynı Yerde ANKARA

İSTEMİN ÖZETİ : Mersin Vali Yardımcısı olarak görev yapmakta iken Ol .09.2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname uyarınca kamu görevinden çıkarılan davacının, 2005 yılında almış olduğu kınama cezasının sicilinden silinmesi yönünde yaptığı 21/05/2017 tarihli başvurunun reddine ilişkin 21.06.2017 tarih ve E. 11377 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada;

"aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca; memura disiplin cezası verilmesinin üzerinden beş yıl geçtikten sonra yapılan başvuru üzerine atamaya yetkili amirin memurun bu isteği haklı kılacak nitelikteki davranışlarının bulunması halinde isteğin yerine getirilebileceği, FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisakl tespit edilerek 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname uyarinca kamu görevinden çıkarıldığı görülen davacının disiplin cezasının özlük dosyasından silinmesini haklı kılacak bir durumun oluşmadığı bu nedenle talebinin uygun görülmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı”

gerekçesiyle davanm reddine yönelik verilen Mersin 2. İdare Mahkemesi'nin 08/03/2018 gün ve E:2017/1604, K:2018/308 sayılı kararının; davacı tarafından, 2005 yılında verilen disiplin cezasının üzerinden 10 yıldan fazla süre geçtiği, davalı idarenin keyfi ve gerekçesi olmaksızın silinmesine ilişkin talebin reddedildiği ileri sürülerek kaldırılması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : İstinaf isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Konya Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi'nce işin gereği görüşüldü: ]6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 335. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenen "Adli yardım, hükmün kesinleşmesine kadar devam eder.” hükmü uyarınca davacının adli yardım talebi ilk derece mahkemesince kabul edilmiş olduğundan ve bu karar yargılama devam ettiği sürece geçerliliğini koruduğundan, davacının istinaf aşamasındaki yenilenen adli yardım talebi hakkında karar verilmesine gerek görülmeksizin dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

İstinaf başvurusuna konu mahkeme kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 45.maddesinde düzenlenen kararın kaldırılması nedenlerinin bulunmadığı anlaşıldığından, istinaf isteminin REDDİNE,

davacının adli yardım talebi kabul edildiğinden önceden alınmamış olan 171,10-TL istinaf yargılama giderinin davacıdan tahsili için Mahkemesince ilgili idareye müzekkere yazılmasına, 28/12/2018 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

Başkan Üye Üye FARUK SAĞLAM SADIK SAĞLAM BERRİN BAHADIR 43023 37789 101775

YARGILAMA GİDERLERİ : ı.B.H 98,10-TL P.Ü. 73,00-TL TOPLAM 171,10-TLŞablon:ESK/SCH Şablon:ESK/KİH

Şablon:ESK/CİKŞablon:ESK/K1ACMŞablon:ESK/K2CMŞablon:ESK/A1ACM

Şablon:ESK/HAK İHLALLERİ Şablon:ESK/KDK


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.