FANDOM


Wikipedia-logo-tr
Vikipedi'den Kurban ile ilgili bir şeyler var.
Kurban-kesme-duasi
Koç resmi
Bakınız

Şablon:Kurbanbakınız - d {{Kurbanbakınız}}


Portal:Kurban Şablon:Bayram Kurban Sacrifice Hz. Peygamberin babası Abdullah'ın kurbanlık olması hadisesi
Binding of Isaac Binding sacrificeing
Kevser Suresi/Elmalı Orijinal Venhar emri
Allah’a kurban edilen develer Allah’ın işaretlerinden, yani şeairindendir
Divânü Lûgati't-Türk'te kurban karşılığı olarak "yagış" kelimesi geçmektedir. "يغش ıdhuk ıduk kelimesi geçmektedir. "اذق Idhuk: Kutlu ve mübarek olan her nesne. Bırakılan her hayvana bu ad verilir. Bu hayvana yük vurulmaz, sütü sağılmaz, yünü kırkılmaz; sahibinin yaptığı bir adak için saklanır."[4] şeklinde tanımlanmıştır. Bu yoksa adak olmasın yani safın birisinin okuma yanlışı olmasın? (ESK yorumu)
Kurban bayramı Zilhicce ayının 10. günüdür. En güzel Kurban Bayramı mesajları Kurban Bayramı size ne ifade ediyor? BBC sordu sizde yazın.
Arafe Arefe Arife Arefe günü Arafat Zilhiccenin 9. Günü Zilhiccenin 10. günü
Zilhicce Orucu Zilhicce (Hicri takvim)
Hacc Arafattır. Hadis.
İbrahim kurbanı Mount Moriah veya Mount Marwah The well-known site of Marwah (Arabic مروة) may be identified with the biblical Moriah (Hebrew מוריה) in Gn 22:2. Marwah being the mount just outside the perimeter of the Kaaba. However, it should be noted that the Hebrew Bible identifies the Temple Mount in Jerusalem as Mount Moriah, as early as the First Temple period in the book of Second Chronicles chapter 3 s:Bible (American Standard)/2 Chronicles#3, around 1,700 years predating Islam's account
Kurban türleri Akîka kurbanı Adak kurbanı Vacip kurban Nafile kurban
Kurban seferberligi
Kurban/VP Kurban/WP Kurban/Resim Kurban/Video
KURBAN-Abdulvahap Gözcü
Kurban düzenlemeleri --- Yenişehir Kurban Pazarına Danışma Noktası
Kurban makaleleri Kurbanın psikolojik ve toplumsal boyutu Kurban/Mümtazer Türköne
Kurban Kurbanat Korban Korbanot qorbanoth zevah [1]
Adha - Zebih - Edâhî - mizbe'ah - mezbaha
Wenhar emri
Kevser Suresi/Elmalı Orijinal Kurban emrinin olduğu suredir Kevser ve Kurban bağlantısı Hz İbrahim'de Arafe günü kurban sırrına mazhar olmuştu
Kurban kültürü
Kurban ve dinlerdeki yeri Kurban ve İslam Kurban ve Yahudilik Kurban ve İbrahim Kur'anda kurbanlık İsmail Tevratta kurbanlık İshak Sacrifice of Isaac Kurbanlık gönderilen koç Anadolu motiflerinde koç
Kurbanlık Kurbanlık Hakkı Tavuktan kurban olur mu? Kur'anda kabul edilen ve edilmeyen kurban Hz Adem'in oğullarından birisinin kurbanı kabul edilmemişti.
Kesim Kurbanlıkların bayıltılarak kesilmesi
Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli Kurbanlık hayvanlardan hangileri ortak olarak kesilebilir?
Resmi Kurban Bayramında Alınacak Tedbirler Kurban Bayramı ve Halk Sağlığı Kurban Bayramı Yardım Programı
SYDV SYDV Kurban yardımları SYDV Kurban hizmetleri SYDV Kurban bağışları
Kurban hizmetleri Kurban Hizmetleri Komisyonu Merkez Kurban Hizmetleri Komisyonu İl Kurban Hizmetleri Komisyonu Mersin İl Kurban Hizmetleri Komisyonu/2010
Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Kurban Hizmetleri Şablon:Kurban Hizmetleri Kurban/VP Kurban/WP Yenişehir Kurban Hizmetleri Komisyonu / Toplantı Tutanağı Mersin İl Kurban Hizmetleri Komisyonu/2010
Arapça "Adha" yerine neden İbranice'den alınan "Korban" kelimesi kullanılır? Türkiye müslümanlığı ve ibrani kültürü
Korbanat Mushaf Mussaf
Kurban videolaro youtube araması Kurban google araması
Şablon:Kurban Şablon:Kurban Hizmetleri Şablon:Kurban Hizmetleri Komisyonunca Tesbit Edilen Aksaklıklar Şablon:Kurbanbakınız Şablon:Arefe

The Power Of Words BISMILLAH ALLAH HU AKBAR تأثير إسم الله 'Besmele'nin gücü!

The Power Of Words BISMILLAH ALLAH HU AKBAR تأثير إسم الله 'Besmele'nin gücü!.flv

Video:The Power Of Words BISMILLAH ALLAH HU AKBAR تأثير إسم الله 'Besmele'nin gücü!.flv‎ Besmeleli kesim - Helal et - Besmele - Besmeleli kesim - Besmeleli kesim için diyanet personelin kurban kesim yerlerinde görevlendirilmesi

Kurban bayramı bayramlaşma proğramı kapağı kurban boynuzu

Kurban - Korbanat Kurban bayramı

Kurban Sacrifice of Isaac-Caravaggio (Uffizi)

Sacrifice of Isaac-Caravaggio

Bakınız

Şablon:Arefe - d


Arefe - Arife - Arafe -
Arife günü aslında hicrî kâmerî Zilhicce ayının 9. günüdür ve bu gün Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye günüdür.
يوم عرفة
Bayram günleri
Arefe günü - Arife günü
Arefe orucu-Arife orucu
Zilhicce Orucu
Arefe ve Arafat ilişkisi
Arafat'ta vakfe durmak
Arefe/Hadis-i şerifler
Arefe/Ayetler
Arefe/Vecizeler
Arefe/Makaleler
Arefe günü yapılan dualar neden çok makbuldü?
Zamanın altın dilimi: Arefe günleri
Arefe günleri nasıl ibadet ve dua etmeli?
Kurban bayramı arefesi
Ramazan bayramı arefesi
Araf ve arefe

Kurban kelimesinin etimolojisiEdit

Kurban türleriEdit

Kurbanların fıkhi hükümleri açısından türleriEdit

Kesilenlerin cinsine göre kurban türleriEdit

Deve - İbilEdit

MayaEdit

KoyunEdit

KeçiEdit

İnekEdit

TosunEdit

DüveEdit

[[[Mal]]Edit

Fıkıhda kurbanEdit

Kur'an'da KurbanEdit

Tefsirler'de kurbanEdit

HDKD tefsirinde Kurban orumu:

4&te &ân� Muhammedîyi kevserle anlatan ve ezher cihet &ükr-ü mahmidetle namaz k�l�p kurban keserek Bayram yap�lma;a lây�k teb&irat� ihtiva eden bu Sûrei celile vecâzetiyle beraber böyle birçok letaif ve hikmeti mü&temildir. Râzî tefsirinde bunun «vedduha» dan beri gelen Sûrelere olan münasebatiyle daha birçok i&arat ve letaifini pek güzel beyan ve tafsîl eylemi& ve ezcümle demi&tirki: bu Sûrenin letaifinden biri de &udur: Allah yoluna giden sâlikler için üç derece vard�r. En yükse;i: bütün kalbleri ve ruhlar� ile Allah tealân�n nar� celâline müsta;rak olmalar�d�r. 4kincisi, bedenen de tâat ve ibadat ile me&gul olmalar�d�r. Üçüncüsü, nefsi lezzat� mahsûse ve &ehevat� âcileye dökülmekten men' etmek makam�nda olmalar�d�r. 4&te « xxxxxxx » evvelki makama i&arettirki o da ruh� kudsînin sair ervah� be&eriyyeden gerek kemmiyyet ve gerek keyfiyyetçe temeyyüz etmi& olmas�d�r, kemmiyyetçe temeyyüzü: çünkü mukaddimat� ekserdir, keyfiyyetçe temeyyüzü de o mukaddimattan neticelere intikalde sair ruhlardan çok daha seri' olmas�d�r. « xxxxxx » 4kinci mertebeye i&aret « xxxxxx» da üçüncü mertebeye i&arettir, çünkü nefsi pî&în lezzetlerinden men'etmek nah�r ve zebh mecraas�na cârîdir. Sonra da« xxxxxxx », Sh:»6214 buyurulmu&tur; bunun ma'nas� da &udur: seni &u mahsûsât ile &ehevât� âcileye da'vet eyliyen nefis yokmu o fânîdir, bâk�yât� salihat ise Rabb�n �ndinde daha hay�rl�d�r «xxxxxxx» o ise ebediyyen bâk� olan ruhanî saadetler, Rabbanî ma'rifetlerdir gça.

Hadislerde kurbanEdit

Tevratta KurbanEdit

Diğer dinlerde kurbanEdit

Kurban bayramıEdit

Arapça "Adha" yerine neden İbranice'den alınan "Korban" kelimesi kullanılır?Edit

  • Bakınız: Kur'an'a neden Yahudiler gibi "Mushaf " deriz. [2]

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.