FANDOM


Bakınız

D Hukuk. Hukuk felsefesi (Doğal hukuk).Summa teolojisi . HKK . MC/1 . The science of jurisprudence consists of a knowledge of the precepts of the Divine Legislator in their relation to human affairs maddesi altında doğal hukuk makalesi var.

(Kanun) action

 • hukuk davası

(Kanun) suit

 • hukuk davası

civil law-suit

 • hukuk davası

law case

 • hukuk davası

legal action

 • hukuk davası

(Kanun) law suit

(Politika, Siyaset) unlawful

 • hukuk fakültesi

(Kanun) faculty of advocates hukuk fakültesi

 • (Eğitim) the faculty of law
 • hukuk felsefesi

(Kanun) law philosophy

philosophy of right

 • hukuk firmaları

law firms

 • hukuk ilmine ait

jurisprudential

 • hukuk kurultayı

law congress

 • hukuk müşaviri

(Kanun) chancellor

 • hukuk okulları

law schools hukuk raporları law reports

 • hukuk reformu

law reform

(Kanun) history of law

 • hukuk uygulaması

practice of law

 • hukuk uzmanı

jurisprudent

 • hukuk uzmanı

(Kanun) jurist

 • hukuk ve devlet

law and state

 • hukuk ve yasama

law and legislation

 • hukuk danışmanlığı

legal counsel

 • hukuk düzeni

Law order

 • hukuk en

Most law

 • Hukuk Fakültesi

the Law Faculty

 • Hukuk Sözcüsü

(Hukuk) Advocate General

 • hukuk bakımından

juristically

 • hukuk bilgisi

legal knowledge

 • hukuk bilimi

jurisprudence

 • hukuk bölümü

(Eğitim) department of law

 • hukuk bürosu

law office He passed the law examination and set up a law office. - Hukuk sınavını geçti ve bir hukuk bürosu kurdu.

He opened a law office in Cincinnati. - Cincinnati'de bir hukuk bürosu açtı.

 • hukuk dairesi

(Kanun) civil department

 • hukuk dairesi

(Kanun) civil chamber

 • hukuk danışmanı

law officer

 • hukuk danışmanı

jurisconsult

 • hukuk danışmanı

legal adviser

 • hukuk danışmanı

legal advisor

 • hukuk danışmanı

(Hukuk) juristconsult

 • hukuk davası

civil lawsuit

 • hukuk davası

civil suit

 • hukuk davası

civil case

 • hukuk davası

civil action

 • hukuk davası

(Hukuk) civil jurisdiction

 • hukuk devleti

(Hukuk) state of law, rule of law

 • hukuk devleti

constitutional state

 • hukuk dili

legalese

 • hukuk dili

(Kanun) legal parlance

 • hukuk dilinde

in legal parlance

 • hukuk doktoru

doctor of law

 • hukuk el kitabı

institutes

 • hukuk fakültesi

law school I didn't go to law school. - Ben hukuk fakültesine gitmedim.

Tom is going to law school. - Tom hukuk fakültesine gidiyor.

 • hukuk genel ilkeleri

(Hukuk) general principles of law

 • hukuk görevlisi

solicitor

 • hukuk hikayeleri

legal stories

 • hukuk ilmi

jurisprudence

 • hukuk kaidesi

rule of law

 • hukuk komitesi

(Ticaret) law committee

 • hukuk kuralı

(Hukuk) norm

 • hukuk mahkemesi

civil court

 • hukuk mahkemesi

(Kanun) civil tribunal

 • hukuk mezunu

bachelor of law

 • hukuk mücadelesi

legal struggle

 • hukuk müşaviri

legal adviser

 • hukuk okumak

read law

 • hukuk okumak

read for the bar

 • hukuk ortaklığı

law partnership

 • hukuk savunucusu

defender of law

 • hukuk sistemindeki saydamlık

(Hukuk) transparency of the legal system

 • hukuk ve ahlak

law and ethics

 • hukuk ve gerçek

law and fact

 • hukuk ve sanat

law and art

 • hukuk yardımı

legal assistance

 • hukuk öğrencisi

law student

 • hukuk şirketi

law company

 • hususi hukuk

private law

(Kanun) common law

(Kanun) material law

 • mali hukuk

(Kanun) financial law

 • mali hukuk

(Ticaret) fiscal law

 • medeni hukuk

civil code

 • medeni hukuk mahkemesi

(Kanun) court of common pleas

 • mevzu hukuk

(Kanun) statute law

 • objektif hukuk

(Kanun) law

 • sosyal hukuk

social security law

 • sosyal hukuk

social law

 • sosyolojik hukuk

(Kanun) sociological jurisprudence

 • sulh hukuk mahkemesi

(Kanun) court of peace

 • ulusal hukuk

(Kanun,Politika, Siyaset) national law

 • Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

Association for Defence of the National Rights of Anatolia and Rumelia

 • Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri

(Tarih) Associations for Defence of National Rights

 • asliye hukuk mahkemesi

(Kanun) Court of First Instance

 • müdafa-i hukuk cemiyeti

(Tarih) Association for the Defence of The National Rights Group

 • müdafaa i hukuk cemiyeti

(Tarih) Association for the Defence of The National Rights Group was Association for the Defence of The National Rights Group was a nation-wide organisation sulh hukuk mahkemesi

 • magistrates

Avrupa hukuk ortamı (Hukuk) European law environment

 • Savunma Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Dairesi

(Askeri) Defense Legal Services Agency

 • Savunma Bakanlığı Uluslararası Hukuk Çalışmaları Enstitüsü

(Askeri) Defense Institute of International Legal Studies

 • Uluslar arası Hukuk Komisyonu

(Hukuk) international law commission

 • askeri hukuk

military law

 • avrupa hukuk sistemi

(Kanun) civil law system

 • belediye meclisi hukuk danışmanı

common sergeant cinsiyet ve hukuk (Kanun) sex and law dini hukuk ve mevzuat religious law and legislation doğal hukuk (Hukuk) natural law esnek hukuk (Hukuk) soft law feminist hukuk bilimi (Kanun) feminist jurisprudence geçmişteki hükümlere dayanan hukuk case law halk tabakasının temsil ettiği hukuk (roma) plebiscite hukuklar Jura ideal hukuk ideal law ikincil hukuk (Hukuk) derived law, secondary law iç hukuk (Hukuk) municipal law karma hukuk mixed law karşılaştırmalı hukuk (Hukuk) comparative law kraliyet hukuk görevlisi (ıng.) solicitor general mahkeme kayıtlarına dayanan hukuk judge made law medeni hukuk civil law The police officer enforces civil law. - Polis memuru medeni hukuku uygular.

medeni hukuk civil law (as distinct from criminal law) medeni hukuk ile ilgili civil medeni hukuk çerçevesinde (Kanun) civiliter meri hukuk (Kanun) pozitif law meri hukuk (Kanun) legislation in force meri hukuk (Kanun) law in force primer hukuk (Politika, Siyaset) primary law sanat ve hukuk (Sanat) art and law siyaset ve hukuk (Eğitim) politics and law sulh hukuk davası (Kanun) civil law suit sözleşme hükümleri dışında uygulanabilir hukuk kuralları (Hukuk) proper law, applicable law teknoloji ve hukuk technology and law türetilmiş hukuk (Hukuk) derived law tıbbi hukuk ve mevzuat:medical laws and legislation ulus-ötesi hukuk (Hukuk) transnational law ulusal hukuk (Hukuk) domestic law, national law uluslararası hukuk (Hukuk) international law uluslararası hukuk benzeri hukuk (Hukuk) quasi-international law uluslararası insancıl hukuk (Hukuk) international humanitarian law uluslararası özel hukuk (Hukuk) international private law uluslararası hukuk international law umumi hukuk :comon law yazılı hukuk(Hukuk) :written law, statute law, state law yazılı hukuk:statute law yazısız hukuk:unwritten law yetkisiz hukuk uygulaması:unauthorized practice of law yönetmelik (hukuk):legem

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.