FANDOM


Bakınız

Şablon:Planlamabakınız d


Plan Planlama Mersin İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
Local Investment Planning Project Hollanda Belediyeler Birliği ihaleyi aldı Yerel Yatırım Planlama Projesi (Katılımcıların listesi bunda) Yerel Yatırım Planlama Projesi/Açılış Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/1.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/2.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/3.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Bilgilendirme Günü Yerel Yatırım Planlama Projesi/İhaleyi alan firma
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü
ÇKA Statejik Planlama
Planlama ve Koordinasyon Bürosu Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Il Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Il Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesi İl ve İlçe Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Kurulu 5018 İn Stratejik Planlama Ve Performans Esaslı Bütçeleme Maddesi
Stratejik Planlama Kursu İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı Sayıştay Denetim Planlama Koordinasyon Kurulu Aile planlama hizmetleri - kadın Sağlığı Projesi İl Hayatboyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu toplantısı/BURSA İl hayatboyu öğrenme, halk eğitimi planlama ve işbirliği toplantısı İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu/Bursa 2013-2014 toplantısı EĞİTİMİ PLANLAMA VE İŞBİRLİĞİ KOMİSYONU İl Hayatboyu öğrenme, Halk eğitimi, planlama ve işbirliği toplantı/Bursa/Toplantı tutanağı/Eylül 2012 Mersin-Karaman Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Ender Özbek

 • Local Investment Planning Project

Yerel Yatırım Planlama Projesi Edit

Yerel Aktörlerin Katılımıyla Yerel Yatırım Planlama Kapasitesinin Güçlendirilmesi için Teknik Destek" projesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. İçişleri Bakanlığı projenin ana yararlanıcısıdır ve Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) projenin Sözleşme Makamıdır.

Hollanda Belediyeler Birliği Uluslararası İşbirliği Ajansı (VNG International,Hollanda) tarafından WYG International (İngiltere), WYG Türkiye, GDSI (İrlanda) ve ERVET (İtalya) ile konsorsiyum halinde uygulanacak proje Kasım 2014'ten Ekim 2016'ya kadar olan 24 aylık süreyi kapsayacaktır.

Genel Bilgi Edit

İl yatırım önerileri ülkemizdeki yatırım planlama sürecinin en önemli unsurları arasındadır. İl yatırım önerilerinin rasyonel biçimde hazırlanabilmesi için güçlü bir plan hazırlama ve uygulama kapasitesi gereklidir.

Proje, yerel yatırım planları hazırlama ve uygulama kapasitesinin güçlendirilebilmesi amacıyla aşağıdaki konuları ele almaktadır: reel düzeydeki kamu

-Araştırma ve analiz: Planlama süreçlerinde yer alan aktörlerin uzmanlıklarının arttırılması.

-Planlama: Yerel yatırım planlamaya ilişkin yapıların oluşturulması.

-Planlama sürecinde yer alan aktörler arasında işbirliği ve eş güdüm: Eş güdüm Standartları nın belirlenmesi.

-Katılımın güçlendirilmesi: Katılımın sağlanması ve arttırılması.

Projenin Genel Hedefi Edit

Kamu hizmetlerinin iyi işleyen ve etkili bir hale getirilmesi ve yerel düzeydeki kamu yatırımlarının planlanmasında ve programlanmasında etkinliğin ve verimliliğin sağlanması amacıyla kamu yönetimi modernizasyonunun sürdürülmesi.

Projenin Amacı Edit

Yatırımların yerel düzeyden planlanabilmesi için yerel kamu yönetimi kapasitesinin geliştirilmesi ve paydaşlar arasında sağlıklı bir eş güdüm sağlanması amacıyla:

1.Yerel aktörler arasında eş güdüm sağlanması ve yerel yatırımların gereğince planlanması yoluyla İçişleri Bakanlığının kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi.

2.Yerel Aktörlerin yatırım planlama sürecine açık görev ve sorumluluklarla etkin biçimde katılımının sağlanması.

3.Planlama ve yatırım kararlarına ilişkin süreç için katılımcı bir model geliştirilmesi.

4.Yerel Aktörlerin yatırım planlama süreçlerine katılımının sağlanması için gerekli yapıların oluşturulması ve bunların işleyişinin Erzurum, Mardin ve Trabzon illerindeki yatırım planlama süreçleri kapsamında sınanması.

5.Yeni bir yerel yatırım planlama modeli önerisi oluşturulması.

Beklenen Sonuçlar Edit

1.Sonuç: Yerel yatırım planlama sürecinde yer alan aktörlerin kurumsal kapasitesinin arttırılması.

2.Sonuç: Yerel Aktörlerin yatırım planlama süreçlerine açıkça tanımlanmış görevlerle etkin katılımı.

Uygulanacak Faaliyetler Edit

1.Bileşen: Yerel yatırım planlama sürecinde yer alan aktörlerin kurumsal kapasitesinin arttırılması amacıyla ilgili hedef paydaşlara yönelik olarak katılımcı planlama, yatırım planlama sürecinde kurumlar arası eş güdüm, İKİS (İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi)uygulamaları, fizibilite raporları hazırlanması, proje yönetimi, izleme ve değerlendirme konularında eğitim programları geliştirilecek ve uygulanacaktır.

2.Bileşen: Yerel aktörlerin yatırım planlama sürecine etkin katılımının sağlanması amacıyla yürütülecek proje faaliyetleri; uluslararası çalışma gezileri ve farkındalık arttırma çalıştayları düzenlenmesi, çalışma grupları yapılarının oluşturulması (Yatırım Planlama Çalışma Grubu ve Sektörel Alt Çalışma Grupları) Kamu yatırımlarına ilişkin değerlendirme raporları ve analizler hazırlanması, İKİS kullanılarak yatırımların önceliklendirilmesi, ilin alternatif yatırım önerilerinin hazırlanması, yatırım planlama rehberi geliştirilmesi ve ilgili mevzuata ilişkin değerlendirme yapılması çalışmalarını içerecektir.

Yerel Yatırım Planlamasında Koordinasyon ve Analiz Konularında Eğiticilerin Eğitim Programı Antalya,Mayıs 2015Edit

Modül 1: Analiz ve Planlama SüreciEdit

Planlama :Temel KavramlarEdit

Sabah OturumuEdit

 • Planlama: Kavramsal çerçeve
 • Türkiye’de Plan ve Planlama Hiyerarşisi

Öğleden Sonra OturumuEdit

 • Stratejik Planlama Süreci
 • İyi Yönetişim
 • Yerel Düzeyde Katılımcı Planlama

Ortak Oturumlu SeminerlerEdit

 • Yerel Yatırım Planlamasına Giriş

Analitik Araçlar-1Edit

Sabah OturumuEdit

 • İl düzeyinde araştırma teknikleri
 • Politika Analizi

Öğleden Sonra OturumuEdit

 • Sektörel Analiz
 • Paydaş Analizi

Ortak Oturumlu SeminerlerEdit

Yatırım Planlaması: Uluslararası Çerçeve

Analitik Araçlar-2Edit

Sabah OturumuEdit

 • Yerel Düzeyde Makro Değerlendirmeler

Öğleden Sonra OturumuEdit

 • Bağlantı Analizi
 • Yaşam Kalitesi Analizi ve Değerlendirmesi

Ortak Oturumlu SeminerlerEdit

 • Stratejik Yönetim Araçları

Proje YönetimiEdit

Sabah OturumuEdit

 • Proje Geliştirme Süreci
 • Proje Hazırlama

Öğleden Sonra OturumuEdit

 • Proje Seçme
 • Proje Yönetimi

Ortak Oturumlu SeminerlerEdit

 • Proje Yönetimi Araçları

İzleme ve DeğerlendirmeEdit

Sabah OturumuEdit

 • Proje Döngü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Çerçevesinde İzleme ve Değerlendirmenin Yeri
 • İzleme ve Değerlendirme İle İlgili Kavramlar ve Tanımlar
 • İzleme ve Değerlendirme Araçları ve Yöntemler

Öğleden Sonra OturumuEdit

 • İzleme ve Değerlendirme Araçları ve Yöntemler (devam)
 • Türkiye’de İzleme ve Değerlendirme Sistemi Olan Kurumlardan Örnekler
 • İzleme ve Değerlendirme – Programlama / Planlama Arasındaki İlişki

Modül 2: Yatırım Programlanması ve DeğerlendirmesiEdit

1.Gün Sabah OturumuEdit

Yerel Yatırım Yatırım Planlanması:İşbirliği,Koordinasyon ve Yeni Yönetsel Yetkinlikler

 • İşbirliği ve Koordinasyon:Tetikleyiciler ve Tanıtımlar
 • İşbirliği ve Koordinasyon:Seçenekler,süreçler ve Sorunlar
 • Yönetişim Yaklaşımı: Değişen Roller,Beklentiler ve Etkinlikler

1.Gün Öğlenden Sonra OturumuEdit

 • Kapasite Geliştirme:Boyutlar,Bileşenler,Beceriler
 • Yeni Yönetsel Yetkinlikler

2.Gün Sabah OturumuEdit

Proje Uygunluk Değerlendirmesi-1

 • Planlama ve Karar Verme süreçleri
 • Proje Hazırlama ve Yönetimi

2.Gün Öğlenden Sonra OturumuEdit

 • Teknik Analiz ve Risk Yönetimi

2.gün Ortak Oturumlu SeminerlerEdit

 • Fon Geliştirme

3.Gün Sabah OturumuEdit

Proje Uygunluk Değerlendirmesi-2

 • Proje Seçiminde Önceliklendirme,ihtiyaç Analizi,Hukuksal Durum ve Kurum Analizi
 • Ekonomik ve Mali Analiz

3.Gün Öğlenden Sonra OturumuEdit

 • Sosyal ve Çevresel Analizler

3.gün Ortak Oturumlu SeminerlerEdit

 • Proje Uygulama Çıkarımları

4.Gün Sabah OturumuEdit

Kamu İhale Sistemi

 • Kamu İhale Kanunu Gerekçesi, Amacı ve Kapsamı
 • İhalelerde Genel Hükümler ve Uygulama İlkeleri
 • Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi
 • Kamu İhale Kurumunun yapısı ve işlevi
 • İhale sonuçlarına itiraz süreci

4.Gün Öğlenden Sonra OturumuEdit

 • Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Gerekçesi,amacı ve kapsamı
 • İhale Sözleşmelerinde Genel Hükümler ve Uygulama İlkeleri
 • Yasaklar ve Sorumluluklar

5.Gün Sabah OturumuEdit

Yatırım Planlamasında Yerel-Merkez İlişkisi

 • Türkiye Plan-Program Proje ilişkisi ve Yatırım Programlama Süreci
 • BGUS ve Bölge Planları

5.Gün Öğlenden Sonra OturumuEdit

 • Bölgesel Kalkınma İdaresi Eylem Planları
 • IKIS ( İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi)

Modül 3: Eğitim TeknikleriEdit

1.Gün 1.Sabah OturumuEdit

 • Tanışma ve Beklentiler
 • Eğitim ve Öğretim ile ilgili Temel Kavramlar
 • Eğitim İhtiyacı Kavramı
 • Eğitim İhtiyacı Belirleme Teknikleri

1.Gün 2.Sabah OturumuEdit

 • Öğrenim Hedeflerinin belirlenmesi
 • Amaç, Ara Amaç Öğrenme Hedefi Kavramları
 • Öğretim Yöntem ve Stratejileri
 • Öğretim Yöntemleri
 • Anlatım YÖntemi
 • Soru-Cevap Yöntemi

1.Gün 1.Öğleden Sonra OturumuEdit

 • Öğretim Yöntemleri (devamı)
 • Gösteri Yöntemi
 • Grup Çalışması Yöntemi
 • Örnek Olay YÖntemi

1.Gün 2.Öğleden Sonra OturumuEdit

 • Öğretim Yöntemleri (devamı)
 • Rol Oynama Yöntemi
 • Beyin Fırtınası Yöntemi
 • Duyarlılık Yöntemi

2.Gün 1.Sabah OturumuEdit

 • İletişim
 • İletişim Kavramı
 • İletişim Süreci
 • İletişim Türleri
 • Beden Dili

2.Gün 2.Sabah OturumuEdit

 • Eğiticinin İmajı
 • İlk İzlenim
 • İletişimi Engelleyen Faktörler
 • Sen Dili/Ben Dili
 • Yanlış Dinleme Türleri
 • İyi Bir İletişim İçin Gerekenler

2.Gün 1.Öğleden Sonra OturumuEdit

 • Kurum içi iletişim
 • Formal ve informal iletişim
 • Dedikodu kavramı
 • Grup Çalışması (Dedikodu)

2.Gün 2.Öğleden Sonra OturumuEdit

 • 2' şer dakikalık sunumlar

3.Gün 1.Sabah OturumuEdit

 • Takım Çalışması
 • Takım Kavramı
 • Başarılı takımların özellikleri
 • Sinerji kavramı
 • Grup Çalışması (Sinerji)

3.Gün 2.Sabah OturumuEdit

 • Sunum Teknikleri
 • Sunum Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Altın Kurallar

3.Gün 1.Öğleden Sonra OturumuEdit

 • Sunum Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Altın Kurallar (devamı)

3.Gün 2.Öğleden Sonra OturumuEdit

 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
 • Neyi, Neden Ölçeriz?
 • Eğitime Katılan Bireyi Nasıl İzleriz?
 • Eğitici Kendini Nasıl Değerlendirir?

4.Gün 1.Sabah OturumuEdit

 • Öğretim Uygulamaları (Ana Başlık 8)
 • Eğitim Planının Hazırlanması
 • Eğitim Ortamının Hazırlanması

4.Gün 2.Sabah OturumuEdit

 • Grup Çalışması (Proje Sunumları için Eğitim Planının ve Powerpoint Sunumlarının Hazırlanması)

4.Gün 1.Öğleden Sonra OturumuEdit

 • Grup Çalışması (Proje Sunumları için Eğitim Planının ve Powerpoint Sunumlarının Hazırlanması)

4.Gün 2.Öğleden Sonra OturumuEdit

 • Grup Çalışması (Proje Sunumları için Eğitim Planının ve Powerpoint Sunumlarının Hazırlanması)

5.Gün 1.Sabah OturumuEdit

 • 1. Grup Proje Sunumları ve Değerlendirmeler

5.Gün 2.Sabah OturumuEdit

 • 2. Grup Proje Sunumları ve Değerlendirmeler

5.Gün 1.Öğleden Sonra OturumuEdit

 • 3. Grup Proje Sunumları ve Değerlendirmeler

5.Gün 2.Öğleden Sonra OturumuEdit

 • 4. Grup Proje Sunumları ve Değerlendirmeler
 • Değerlendirme ve Kapanış

Pilot İller Edit

Aşağıda sıralanan İBBS 2 bölgeleri kapsamındaki iller proje uygulamasında doğrudan yer alacaktır.

 • TRA1: Erzurum, Bayburt, Erzincan
 • TRC3: Mardin, Batman, Siirt, Şırnak
 • TR90: Trabzon, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize

İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

http://www.tulip.org.tr/tr-tr/

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.