FANDOM


MAADA Başka. Fazla. Bundan gayrı. (Bak: Adâ) (İstisnâ kelimesidir)

Gayr Diğer, başkası, mâadâ, âher, yabancı. (İstisnâ edâtıdır. Başlarına getirildiği kelimeyi nefy yapar.)

GAYR Diğer, başkası, mâadâ, âher, yabancı. (İstisnâ edâtıdır. Başlarına getirildiği kelimeyi nefy yapar.)

GAYR-I KABİL Mümkün ve kabil değil, imkânsız. Mümkün olmayan, olamaz.

GAYR-I MAHDUD Hudutsuz, uçsuz bucaksız, sonsuz.

GAYR-I MAHSUR Hasrolunmamış. Sınırsız.

GAYR-I MA'KUL Akıl işi olmayan, aklın kabul etmediği.

GAYR-I MEBZUL Çok kullanılmayan. Az bulunan şey.

GAYR-I MECZUZ Devamlı, kesilmeden.

GAYR-I ME'LUF Alışılmamış, ülfet edilmemiş.

GAYR-I MEMNUN Devamlı. Kesiksiz. * Minnetsiz, sürekli.

GAYR-I ME'MUL Umulmadık. Beklenmedik. Birdenbire.

GAYR-I MEN HÜVE LEH Sâhibinden gayrısı.

GAYR-I MENKUL Naklolunamayan, taşınamayan (tarla,bağ, ev gibi) mallar.

GAYR-I MER'Î Görünür olmayan, görünmeyen.

GAYR-I MESKUN İçinde oturulmayan yer. Kimsesiz yer.

GAYR-I MEŞRU' Allah'ın rızâsına uymayan, şeriat hârici, kanunsuz iş.(Tarık-ı gayr-ı meşru' ile bir maksadı tâkibeden galiben maksudunun zıddı ile ceza görür. -Avrupa muhabbeti gibi.- Gayr-ı meşru' muhabbetin âkıbetinin mükâfatı, mahbubun gaddarane adavetidir. M.)

GAYR-I MEŞ'UR Duyulmayan, hissedilmeyen. (Bak: Taht-eş şuur)

GAYR-I MUTABIK Uygun gelmeyen, uymayan.

GAYR-I MUTEMED Kendine itimad edilmeyen.

GAYR-I MÜEKKEDE Tekrarlanmamış ve takviye edilmemiş. * Zannî ve kat'î delil ile sâbit olmayıp, Peygamberimizin (A.S.M.) bazan devam buyurdukları iş veya amel.

GAYR-I MÜMKİN Mümkün olmayan, imkânsız.

GAYR-I MÜNBİT İyi ve bol yetiştirmeyen. Münbit olmayan.

GAYR-I MÜNFEKK Bitişik, ayrılmaz.

GAYR-I MÜNİF Münif olmayan. (Bak: Münif)

GAYR-I MÜNKATI' Devamlı, fasılasız, kesiksiz.

GAYR-I MÜSLİM Müslüman olmayanlar. İslâmiyete girmeyenler.

GAYR-I MÜSMİR Verimsiz, faydasız, meyvesiz. (Bak: Desâtir)

GAYR-I MÜTECEZZÎ Ayrılamayan, bölünemeyen.

GAYR-I MÜTENAHÎ Sonsuz, nihayet bulmaz, bitmez.(Bir noktayı tam yerinde icad etmek için, bütün kâinatı icad edecek bir kudret-i gayr-ı mütenahî lâzımdır. Zira, şu kitab-ı kebir-i kâinatın her bir harfinin, bâhusus zihayat her bir harfinin, her bir cümlesine müteveccih birer yüzü, nâzır birer gözü vardır. M.)

GAYR-I ŞUURÎ Şuursuz, şuurun dışında.

GAYR-I UZVÎ Cansız. Uzvî olmayan. (İnorganik)

GAYR-I ZARURÎ Zarurî ve mecburî olmayan.

GAYR-ENDÎŞ f. Başkalarını düşünen, şefkatli ve cömert kimse.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.