FANDOM


MÜFSİT

Bir şey az veya çok itidal hâlinden, kendisine lâyık olan durumdan faydalanılır olmaktan çıkmak, fâsit olmak, bozulmak, çürümek, yaramaz olmak ve mahvolmak anlamındaki fesâd kökünden gelen müfsid sözlükte, ifsat eden, bozan, mahveden istikametten ve itidalden sapan kimse demektir.

Müfsid kelimesi Kur'ân'da 21 defa geçmiş ve kâfirlere (Yûnus, 10/40), münafıklara (Bakara, 2/11), ilâhlık iddia eden, âsi, azgın, kâfir, kâtil ve zalim Firavun ve taifesine (A'râf, 7/103), homoseksüellik yapan Lût kavmine (Ankebût, 29/30), serveti ile şımarmış, azgın ve zâlim Karun'a (Kasas, 28/77), müşrik ve âsi Semud kavmine (A'râf, 7/73-74), imân edenleri Allah yolundan meneden, ölçü ve tartıda hile yapan zalim Medyen halkına (A'râf, 7/85-86), Allah'ın sözünü değiştiren, ahdini bozan, yakınlarıyla ilgiyi kesen, Allah'a cimri diyen, azgın, fâsık, kâfir ve zâlim Yahûdîlere, (Mâide, 5/64; A'râf, 7/142), "İsâ, Allah'ın oğludur ve ilâhtır" diyen Hristiyanlara (Bakara, 2/60), insanları imân edip dinî görevlerini yapmak isteyenlere mâni olan (Nahl, 16/88) fert ve toplumlara müfsitler denilmiştir.

Müfsitler, imân edip sâlih ameller işleyenlerin (Sâd, 38/28) ve muslih (ıslah eden, düzelten) insanların (Şuarâ, 26/151-152) zıddı olarak zikredilmiştir.

Kur'ân bütünlüğünden anlaşılan o ki, Kur'ân'da hem inkâr edenlere hem de isyan edenlere, Allah'ın emir ve yasaklarına uymayanlara, Allah ve insan haklarını ihlâl edenlere müfsit denilmektedir.

Müfsit kelimesinin geçtiği âyetlerin çoğunda, yeryüzünde fesat çıkarılmaması istenmektedir. Kur'ân'a göre yeryüzünde fesat çıkarmak; inkâr edip isyan etmek, din ve vicdan özgürlüğünü ve insan haklarını ihlâl etmek, çevreyi kirletmek, ilâhî iradeye uygun olan nizamı bozmak, helal-harama uymamak, ahlâk dışı davranışlarda bulunmak, zulmetmek, günah işlemek, kısaca İslâmî kuralları uygulamamaktır. Allah, bu davranışları sergileyen insanlara müfsit demektedir. (İ.K.)

Fıkıh ıstılahında müfsit, bir ibadeti veya bir hukukî işlemi sakatlayan fiil ve eksikliğe denir. Başka bir ifadeyle, usul ve adabına uygun bir şekilde başlanmış bir ibadeti bozup, geçersiz hâle getiren davranış ve eksikliktir. Hukukî işlem veya ibadetin bozulmasına fesât, bu işlem ya da ibadete de fâsit denir. (bk. Fesât) (İ.P.)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.