FANDOM


MÜFTÜ

TANIM

Toplumu İslam dini hakkında aydınlatan, din hizmetlerini düzenleyen ve denetleyen kişidir

Müftü. İl ve ilçelerde Müslümanların din işlerine bakan, fetva verebilen görevli. Sadece ilahiyat mezunları müftü olabilir. Müftünün islami bilim yönünden kendini geliştirmiş olması gerekir.

Müftü Edit

Müftî: Lügatta fetva veren,şer'i mes'elelere dair sorulan soruları cevaplandıran demektir. Mastarı iftâ gelir. İftâ, şer'i bir mes'ele hakkında cevap vermektir.

İstilâhta ise müftî,müctehid demektir.Müctehid,Kur'an-ı Kerim'den ve Hadis-i şeriflerden dini hüküm çıkarabilme kudretine hâiz bulunan kimsedir.

Müftî, Şeyhü'l -İslâm tâbirinin yayılmasından önce ilmiyye mesleğinde kullanılan üç tabirden biridir. Diğerleri de Kadı ve müderristir.

Halkın ve devlet dairelerinin dini meseleler hakkında sordukları soruları dini kitaplardan ve daha çok hanefî mezhebine göre fetvâ veren müftüler, kadılar gibi resmî bir sıfata haiz değillerdi. Sorulan dini meseleler için muteber fıkıh kitaplarından araştırıp gerekli cevabı vermekle mükellef idiler. Müftüler tayin edildikleri zaman hanefi imamlarının içtihatları ile fetvâ vermeleri ve verdikleri fetvâları belirli ölçüde tesbit edilen bir kâğıda yazıp altına, falanca yerin müftüsü, falan şeklinde imza etmeleri,tayinle alakalı tezkere ve ifadeler de yer alıyordu.

Her ne kadar müftüler Hanefi mezhebine göre fetvâ veriyorlar isede Osmanlı devleti hudutları içinde bulunan diğer üç mezhep mensupları için de müftüler tayin ediliyorlardı. Bunlar da Şafii, Malikî ve Hanbelî mezhebine göre fetvâ verirlerdi.

Günümüzde, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve görevleri hakkında Kanun ve bu yönerge ile verilen görevleri yürütmek ve Diyanet İşleri Başkanlığını tamsil etmek amacıyla il ve ilçe müftülükleri kurulmuştur.

Kaynak: Din Görevlisinin El Kitabı (Mevlüt Özcan), Sayfa:26

GÖREVLER

- Toplumu dini konularda aydınlatır,

- Dini konularla ilgili sözlü ve yazılı soruları yanıtlar,

- Hutbe ve vaaz konularını saptar,

- Camilerin açılış ve kapanış saatlerini saptar,

- İbadete açılmak istenen yerlere izin vermek için inceleme yapar,

- Hac ve umre ziyaretleriyle ilgili işlemleri yürütür,

- Dini gün ve bayramları, fitre miktarını tespit ederek halka duyurur

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

-Dini yayınlar,

-Büro malzemeleri,

-Vaaz, hutbe ve benzeri faaliyetler sırasında giyilen özel kıyafetler

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Müftü olmak isteyenlerin;

- Okuduğunu anlama ve düşüncelerini söz ve yazı ile ifade edebilme gücüne sahip,

- Başkalarını etkileyebilen, ikna edebilen,

- Düzgün konuşma becerisine sahip,

- Başkalarının duygu ve düşüncelerine duyarlı,

- Yeniliklere açık ve geniş görüşlü kimseler olmaları gerekir

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Müftüler büroda görev yaparlar Çalışmalarında, bulunduğu il veya ilçenin kamu yöneticileri ve yöre halkıyla etkileşim halindedirler

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

İl ve ilçelerde Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı müftülüklerde görev alırlar

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER Mesleğin eğitimi Öğrenci Seçme Sınavıyla (ÖSS) girilebilen çeşitli üniversitelere bağlı ilahiyat fakültelerinin İlahiyat bölümlerinde verilmektedir

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Bu bölüme girebilmek için ÖSS Sınavında yeterli “Sözel (SÖZ)” puanı almak gereklidir

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

İlahiyat fakültesinin İlahiyat bölümünde Arapça Kuran-ı Kerim eğitiminden oluşan bir yıllık hazırlık sınıfından sonra dört yıllık eğitim süresince; Kuran-ı Kerim'in yorumu (Tefsir), Hz Peygamber'in sözlerinin yorumu (Hadis), İslam Hukuku, Din Felsefesi, Anlam ve Yorum Bilimi, Din Tarihi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi ve Genel Dinler Tarihi gibi dersler verilmektedir

MESLEKTE İLERLEME

İlahiyat fakültesi mezunları ilk önce Diyanet İşleri Başkanlığının açtığı sınavla stajyer vaiz olarak göreve başlarlar Stajyerliği kalkan vaizler müftülük sınavına girerek ilçe müftüsü olabilirler İlçe müftüleri beş yıl çalıştıktan sonra il müftü yardımcılığına terfi edebilirler Toplam on yıl yüksek kademelerde görev yapan kişi il müftülüğüne terfi edebilir

BENZER MESLEKLER:

İmamlık, vaizlik

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.