Yenişehir Wiki
Advertisement

Şablon:MİAmevzuatbakınız - d


MİA mevzuat MİA mevzuatı
MİA/Mevzuat Mevzuat/MİA
Mülki İdare Amirliği Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Tüzüğü
İçişleri Bakanlığı Kitaplık ve Dokümantasyon Merkezleri Yönetmeliği
Grev ve Lokavtlarda Mülki İdare Amirlerince Alınacak Önlemlere İlişkin Tüzük


Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 24/06/1986 - 86/10782

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No : 16/07/1986 - 19166

İçindekiler

I. Bölüm : Amaç, Kapsam Ve Tanımlar[]

Amaç[]

Madde 1 - Bu Yönetmelik;

a. Kapsamına giren meslek mensuplarının atanma, değerlendirme ve yerdeğiştirme esaslarını; Hizmet gerekleri, sicil, liyakat, performans ve kıdem gibi kriterler dikkate alınarak objektif ve gerçeğe uygun bir şekilde düzenlemek,

b. Meslek mensuplarına yurdun çeşitli bölgelerinde görev yapma imkan ve mecburiyeti getirmek,

Amacı ile hazırlanmıştır.

Kapsam[]

Madde 2 - Bu yönetmelik;

a. Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür ve bu seviyedeki Birim Başkanları, Mülkiye Müfettişleri, Bakanlık Müşavirleri ve Kaymakam Adayları dışında kalan Meslek Mensuplarının; atanma, değerlendirme ve yerdeğiştirmelerine esas olacak şartları, il ve ilçelerin sınıflandırılmasını, coğrafi bölgelerin tesbitini, hizmetlerin gruplandırılmasını,

b. Meslek mensuplarının; coğrafi bölgelerde ve hizmet gruplarındaki hizmet sürelerini, il ve ilçe ile eşdeğer görevler arası atanma ve yerdeğiştirmelerindeki şekil ve şartlar ile bunlarla ilgili çeşitli hükümleri,

Kapsar.

Tanımlar[]

Madde 3 - Bu yönetmelikte geçen;

A. "Bakanlık" ... , İçişleri Bakanlığını,

B. "Bakan" ... , İçişleri Bakan'ını,

C. "Yönetmelik" ... , bu yönetmeliği,

D. "Meslek Mensupları" ... , kapsam maddesinde belirtilen Mülki İdare Amirliği Hizmetleri sınıfından olanları,

E. "Coğrafi Bölge" ... , (Ek-III) de belirtilen bölgeleri,

F. "Sınıf" ... , il ve ilçelerin nitelikleri dikkate alınarak sınıflandırılmasını,

G. "Grup Hizmeti" ... , (Ek-IV) deki eşdeğer görev cetvelinde eşdeğer görevleri gösteren hizmet gruplarını,

H. (Ek bend: 05/07/2004 - 2004/7580 S. Yön/3.mad) *5* "Üst Grup Hizmeti", eşdeğer görev cetveline göre içinde bulunan hizmet grubunu izleyen grup hizmetini,

I. (Ek bend: 05/07/2004 - 2004/7580 S. Yön/3.mad) *5* "Bir Üst Grup Hizmeti", eşdeğer görev cetveline göre içinde bulunanhizmet grubunu izleyen grubun üstünde bulunan hizmet grubunu,

J. "Grup Kıdemi" ... , meslek mensubunun grup kıdem tablosundaki yerini,

K. "Eşdeğer Görev" ... , atama ve yerdeğiştirmelerde birbirine denk tutulan vali yardımcılığı, kaymakamlık, hukuk işleri müdürlüğü ve merkez teşkilatındaki görevleri,

L. "Eski Yönetmelik" ... , 05/11/1981 gün ve 17505 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğini,

M. "Grup Kıdem Tablosu" ... , aynı grup içinde yer alan meslek mensuplarının kıdem ve başarı durumları esas alınarak üst grup hizmete atanmalarındaki öncelik sırasını göstermek üzere düzenlenen tabloyu,

ifade eder.

==II. Bölüm :

İl Ve İlçelerin Sınıflandırılması[]

Madde 4 - Sosyal, kültürel, coğrafi ve ekonomik şartlar ile hizmet gerekleri dikkate alınmak suretiyle,

A. İller, meslek mensuplarının (Vali yardımcısı ve hukuk işleri müdürlerinin) atanma ve yerdeğiştirmelerine esas olmak üzere; birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf olarak dört sınıfa ayrılmıştır. İllerin sınıfları ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

B. İlçeler, meslek mensuplarının atanma ve yerdeğiştirmelerine esas olmak üzere; birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı sınıf olarak altı sınıfa ayrılmıştır. İlçelerin sınıfları ekli (II) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

İl Ve İLlçelerin Sınıflarının Değiştirilmesi[]

Madde 5 - Her beş yılda bir il ve ilçelerin niteliklerinde meydana gelen değişme ve gelişmeler incelenir, gerekiyorsa sınıf değiştirmeleri yapılır.

İl ve ilçelerde sınıf değişikliğini gerektiren önemli durumlar meydana geldiğinde bu süre beklenmeksizin değişiklik yapılır.

Valiler, İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü il ve ilçelerin sınıf değişikliğini gerektiren durumları, Bakanlığa duyurmakla görevlidirler.

Coğrafi Bölgeler[]

Madde 6 - Meslek mensuplarının atanma ve yerdeğiştirmelerine esas olmak üzere, Türkiye beş coğrafi bölgeye ayrılmış olup, bunlar iller itibariyle ekli (III) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Coğrafi Bölge Hizmeti[]

Madde 7 - Meslek mensupları imkanlar nispetinde ve gerektiğinde fasılalarla en az:

Birinci Coğrafi Bölgede 5 yıl,

İkinci Coğrafi Bölgede 5 yıl,

Üçüncü Coğrafi Bölgede 5 yıl,

Dördüncü Coğrafi Bölgede 5 yıl,

Beşinci Coğrafi Bölgede 5 yıl,

Hizmet yapmakla mükelleftirler.

III. Bölüm : Meslek Mensuplarının Değerlendirilmesi[]

Değerlendirme[]

Madde 8 - Meslek mensuplarının sicil amirleri, her yıl doldurmakla mükellef oldukları sicil raporlarında o meslek mensubunun halen ifa ettiği görevdeki başarı derecesini belirtmekle beraber, bulunduğu grup hizmetinde hangi görevi daha başarılı olarak yürütebileceği, üst gruba yükselmeğe muktedir olup olmadığı ve hangi üst görevi daha başarılı şekilde yürütebileceği hususlarında kanaatlerini belirtmek zorundadırlar.

Meslek mensuplarının sicil amirleri; her yıl doldurmakla mükellef oldukları sicil raporlarından ayrı olarak, her yıl sicil amiri oldukları meslek mensubu hakkında (ek-VI) daki forma uygun "Değerlendirme Raporu" düzenleyerek Bakanlığa gönderirler.

Mülkiye Müfettişleri, teftiş ettikleri meslek mensubu hakkında, gizli sicil raporu düzenleyerek birinci fıkrada sözü edilen hususlarda gözlem ve kanaatlarını bildirmekle mükelleftirler.

Değerlendirmeye Esas Olacak Unsurlar[]

Madde 9 - Meslek mensupları grup hizmetlerinin son yılında veya gerekli görülduğü zamanlarda, o grupda çalıştığı süre içinde gizli sicil raporları, sicil amirlerince düzenlenen değerlendirme raporu ve mülkiye müfettişlerince düzenlenen gizli sicil raporundaki notlar ile özlük dosyasındaki diğer bilgi ve belgelere göre Personel Genel Müdürlüğünce değerlendirilir.

Değerlendirme Sonuçları[]

Madde 10 - Personel Genel Müdürlüğü 9 uncu maddede belirtilen değerlendirme unsurlarını ve notlarını dikkate alarak meslek mensuplarını 100 tam not üzerinden değerlendirir.

Bu değerlendirmede;

85-100 Üstün Başarılı,

70-84 Başarılı,

60-69 Yeterli,

0-59 Yetersiz.

Sayılır.

IV. Bölüm :[]

Eşdeğer Görevler[]

Madde 11 - Meslek mensuplarının ifa ettikleri görevlerden denk olanlar bir grupta toplanarak; beş "Grup Hizmeti" teşkil edilmiş ve gruplara giren görevler (Ek-IV) deki eşdeğer görev cetvelinde gösterilmiştir.

Her grup hizmeti için tespit edilen en az hizmet süresi; o grup içindeki görevlerden birisinde geçirilebileceği gibi birden çok görevlerde de geçirilebilir.

(Mülga fıkra: 05/07/2004 - 2004/7580 S. Yön/6.mad)

İlk Defa Kaymakamlığa Atama[]

Madde 12 - Kaymakamlık kursunu başarı ile bitiren kaymakam adayları adçekme ile beşinci sınıf ilçe kaymakamlığına atanırlar.

(Değişik fıkra: 05/07/2004 - 2004/7580 S. Yön/7.mad) Ancak hizmet gereği ve ihtiyaç duyulması halinde 4 üncü sınıf ilçelerden uygun görülenler de ad çekmeye dahil edilebilirler. 4 üncü sınıf ilçelerde geçen süreler 5 inci sınıf ilçe hizmetinden sayılır.

6 ncı Sınıf İlçelere Atama[]

Madde 13 - (değişik madde: 05/07/2004 - 2004/7580 s. Yön/8.mad) 5 inci sınıf ilçe hizmetini tamamlayan kaymakamlar kıdem tablosundaki sıraya göre 6 ncı sınıf ilçelere atanırlar.

Kaymakamların 6 ncı sınıf ilçe hizmeti iki yıldır.

Yer değiştirme zamanı, 6 ncı sınıf ilçe hizmetinde ikinci yılını tamamlayan meslek mensuplarının tamamının 6 ncı sınıf hizmet süresi, hizmet gerekleri ve ihtiyaç bulunması halinde bir yıl daha uzatılabilir.

5 inci sınıf ilçede hizmet süresini bitiren kaymakam bulunmaması halinde, kıdem tablosu esas alınarak 5 inci sınıf ilçelerde görev yapan kaymakamlardan 6 ncı sınıf ilçelere atama yapılabilir. 5 inci sınıf ilçe hizmet süresi iki yıldan az olanların eksik kalan 5 inci sınıf ilçe hizmet süresi, 6 ncı sınıf ilçe hizmet süresi bitirildikten sonra 5 inci sınıf ilçelerde tamamlattırılabilir. Yeterince boş 5 inci sınıf ilçe bulunmaması halinde eksik kalan 5 inci sınıf ilçe hizmet süresi 4 üncü grup hizmet süresine eklenir.

Üst Grup Hizmete Atanma[]

Madde 14 - Gerekli şartları haiz olmak kaydıyla;

A. Eşdeğer görev cetvelinde grup dışı olarak gösterilen 6 ncı sınıf ilçede hizmet süresini tamamlayan meslek mensupları 13 üncü madde hükümleri göz önünde bulundurularak (IV) numaralı grup hizmetindeki görevlerden birine atanırlar.

B. Eşdeğer görev cetvelinin (IV) numaralı grup hizmetinde bulunan meslek mensupları, burada en az dört yıllık hizmet sürelerini tamamladıkları takdirde (III) numaralı grup hizmetindeki görevlerden birisine atanırlar.

C. Eşdeğer görev cetvelinin (III) numaralı grup hizmetinde bulunan meslek mensupları, burada en az beş yıllık hizmet sürelerini tamamladıkları takdirde (II) numaralı grup hizmetindeki görevlerden birine atanırlar.

D. Eşdeğer görev cetvelinin (II) numaralı grup hizmetinde bulunan meslek mensupları, burada en az beş yıllık hizmet sürelerini tamamladıkları takdirde (I) numaralı grup hizmetindeki görevlerden birisine atanırlar.

E. Eşdeğer görev cetvelinin (I) numaralı grup hizmetinde bulunan meslek mensuplarının buradaki hizmet süresi beş yıldır. Diğer grup hizmetleri ile birlikte (I) numaralı grup hizmetindeki hizmet süresini bitirmiş olanlar daha önce görev yaptığı il ve ilçeler veya bu ile bağlı ilçeler hariç, en çok beş yıl görev yapmak üzere; *11*

a. (II) numaralı grup hizmetindeki herhangi bir göreve,

b. İstekleri üzerine daha alt grup hizmetlerindeki görevlere,

c. Ancak (I) numaralı grup hizmetindeki süresini üstün başarılı olarak bitiren meslek mensupları hizmet gerekleri ve ihtiyaca binaen (I) numaralı grup hizmetindeki diğer eşdeğer görevlere,

Atanabilirler.

F. E fıkrasında belirtilen hizmet sürelerini de tamamlayan meslek mensupları, eşdeğer görev, sınıf ve coğrafi bölge esasına bakılmaksızın Bakanlıkça uygun görülen yer ve görevlere atanabilirler.

Yerdeğiştirme Zamanı[]

Madde 15 - Hizmet gerekleri ve idari zorunluluklar dışında yer değiştirmeler yılda bir defa yapılır. Yerdeğiştirme kararnamesi; yerdeğiştirecek meslek mensuplarının en geç Ağustos Ayı içinde yeni yerlerinde görevlerine başlayabilecek zamana göre düzenlenir.

Üst Grup Hizmete Geçiş Sırası[]

Madde 16 - Her grup hizmeti için bir "Grup Kıdem Tablosu" düzenlenir. Üst grup hizmete geçişte ehliyet ve liyakat ve "Grup Kıdemi Tablosu"ndaki sıra esastır.

Grup Kıdem tablosu; o grup hizmetinde, hizmeti en çok olandan en az olana doğru sıra ile meslek mensuplarını gösterir. 0 grup hizmetinde bulunan her görev için ayrı bir kıdem tablosu tanzim edilir. Üstün başarılı olarak değerlendirilenler hizmet süreleri aynı olan meslek mensuplarının önünde yer alır.

Üst Grup Hizmete Atanmada Yeterlilik[]

Madde 17 - a. Görev ifa ettikleri grup hizmetinde; süresini tamamlayan ve "Üstün Başarılı" veya "Başarılı" veya "Yeterli" olarak değerlendirilen meslek mensupları üst grup hizmete atanmaya hak kazanırlar.

Üst grup hizmete atanmada öncelik sırası "Üstün Başarılı", "Başarılı" ve "Yeterli" şeklindedir.

b. Görev ifa ettikleri grup hizmetinde; üst üste veya aralıklı olarak iki yıl "Yetersiz" olarak değerlendirilen meslek mensupları aynı grup hizmetinde eşdeğer bir göreve atanırlar. Atandıkları görevde de "Yetersiz" olarak değerlendirilenler, Bakanlık Encümeninin teklifi ve Bakan'ın onayı ile Genel İdare Hizmetleri Sınıfından bir göreve atanabilirler.

c. 6 ncı sınıf ilçe hizmeti sonunda "Yetersiz" olarak değerlendirilen meslek mensupları, IV. grup hizmetindeki hukuk işleri müdürlüğüne atanırlar. Atandıkları görevde de "Yetersiz" olarak değerlendirilenler hakkında "b" fıkrası hükümleri uygulanır.

d. 6 ncı sınıf ilçe hizmetini yapmış olmak şartıyla görev ifa ettikleri grup hizmetinde süresini tamamlayan ve "Üstün Başarılı" olarak değerlendirilen meslek mensupları bir üst grup hizmetine atanabilirler. Atandıkları grup hizmeti, kendileri için kazanılmış hak teşkil eder.

Bulunulan Grup Hizmetinde En Az Hizmet Süresi Tamamlanmadan Üst Grup Hizmete Atanma[]

Madde 18 - Üst grup hizmetlere atanmak üzere; bulunduğu grup hizmetinde süresini tamamlamış ve 17. maddenin (a) bendindeki şartları haiz meslek mensubu bulunmaması hallerinde, Bakanlıkça duyulacak ihtiyaç ve hizmet gereklerine binaen; grup kıdemi tablosundaki sıraya göre bulunduğu grup hizmetinde en az iki yıl çalışmış ve "Üstün Başarılı" olarak değerlendirilmiş meslek mensupları, üst grup hizmetlere atanabilirler.

Bu maddenin tatbiki suretiyle üst grup hizmete atananların bu grup hizmetindeki süreleri; önceki grup hizmetinde eksik kalan süre kadar uzatılır.

Vali Yardımcılığına Atanma[]

Madde 19 - Vali Yardımcılığına atanabilmek için 6 ncı sınıf ilçe hizmetini yapmak şarttır.

Meslek mensupları; 5 inci coğrafi bölgede en az iki yıl Vali Yardımcılığı yapmakla mükelleftirler.

(Ek fıkra: 05/07/2004 - 2004/7580 S. Yön/11.mad) İllerde istihdam edilecek vali yardımcısı sayısı (EK-VII) de yer alan Vali Yardımcıları Sayısı Cetvelinde gösterilmiştir.

(Ek fıkra: 05/07/2004 - 2004/7580 S. Yön/11.mad) İllere yapılacak vali yardımcısı atamalarında (EK-VII) de yer alan sayılar esastır.

(Ek fıkra: 05/07/2004 - 2004/7580 S. Yön/11.mad) Savaş, seferberlik, doğal afet ve benzeri hallerde, atamaya neden olan hal ve etkilerin devamı süresince, belirlenen sayının altında ve üstünde atama yapılabilir.

Ancak; 7. madde mucibince 5 inci coğrafi bölgedeki beş yıllık hizmet süresinin tamamını Kaymakam olarak ifa eden meslek mensupları, 5 inci coğrafi bölge dışındaki illerde en az iki yıl Vali Yardımcılığı yapmakla mükelleftirler.

Hukuk İşleri Müdürlüğüne Atanma[]

Madde 20 - Meslek mensupları, istek, sağlık nedenleri veya hizmet gerekleri dikkate alınarak 6 ncı sınıf ilçe hizmeti şartı aranmaksızın hukuk işleri müdürlüğüne atanabilirler.

İstek ve sağlık nedenleri dışında meslek mensuplarının hukuk işleri müdürlüğüne atanabilmesi için; son iki yıla ait sicil ve değerlendirme raporlarından kaymakamlıkta veya vali yardımclığında başarılı olamadıklarının anlaşılması veya İl Valisinin veya Mülkiye Müfettişinin bu yönde gerekçeli teklifinin bulunması şarttır.

Hukuk işleri müdürleri Vali veya mülkiye müfettişlerinin teklifleri ve Bakanlığın kabulü üzerine tekrar kaymakamlık veya vali yardımcılığına atanabilirler.

İstek ve sağlık nedeniyle hukuk işleri müdürlüğüne atananlar için yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.

Merkez Teşkilatındaki Görevlere Atanma[]

Madde 21 - (Değişik fıkra: 06/09/2000 - Yönetmelik 2000/1122, md.2;Değişik fıkra: 05/07/2004 - 2004/7580 S. Yön/13.mad ; Değişik fıkra: 17/08/2004 - 2004/7796 S. Yön/2.mad) Bakanlıkça duyulacak ihtiyaca binaen 6 ncı sınıf ilçe hizmetini yapmış meslek mensuplarından en az sekiz yıl fiilen kaymakamlık veya vali yardımcılığı yapmış olanlar merkez teşkilatındaki görevlere atanabilirler.

Merkez teşkilatındaki görevlere atamalarda üstün başarılı veya başarılı olarak değerlendirilenler tercih edilir.

Merkezdeki bir görevde en çok hizmet süresini bitiren meslek mensupları bulunduğu grup hizmetindeki diğer eşdeğer görevlere atanırlar.

Aynı Grup İçinde Yerdeğiştirmeler[]

Madde 22 - Aynı grup hizmeti içinde yerdeğiştirmeler aşağıdaki şekilde yapılır.

A. İki yıldan önce

Bulunulan İl, İlçe ve Merkez görevlerinde en az iki yıl hizmet görmek mecburidir. Bu süre bitmeden;

a. Sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmiş sağlık durumu ve eş durumu özür gruplarının gerekli kıldığı hallerde,

b. Valinin (Ek-V) de gösterilen forma uygun olarak gerekçeli mütalaası üzerine,

c. Bakanlıkça Mülkiye Müfettişine yaptırılacak inceleme veya soruşturma sonucu Müfettişin gerekçeli raporu üzerine,

Bulunulan grup hizmetindeki aynı veya eşdeğer görevlere yerdeğiştirme suretiyle atama yapılabilir.

B. İki yıldan sonra

Bulunulan görevde yapılan hizmetin iki yılı aşmış olması halinde meslek mensubunun isteği ve Bakanlığın uygun görmesi veya hizmet gerekleri ve Bakanlıkça duyulan ihtiyaç üzerine; o grup hizmetindeki aynı veya eşdeğer görevlere yerdeğiştirme suretiyle atama yapılabilir.

C. Savaş, Sıkıyönetim, umumi hayata müessir afetler ve diğer olağanüstü hallerde ihtiyacı karşılamak amacıyla ülke çapında, herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın meslek mensupları arasında yerdeğiştirme yapılabilir.

V. Bölüm : Çeşitli Hükümler[]

Engel Haller[]

Madde 23 - Meslek mensupları;

a. Kendisinin veya eşinin, nüfusa kayıtlı oldukları,

b. Kendisinin veya eşinin, yatırım veya ticari faaliyet niteliğinde maddi ilişkisinin bulunduğu,

c. (Ek bent: 06/09/2000 - Yönetmelik 2000/1122, md.3) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri,

Yerlere atanamazlar.

(Son fıkra mülga: 01/09/1994 - 94/6195 K.)

Grup Hizmetinde Fazla Geçirilen Süreler[]

Madde 24 - Grup hizmetleri için tespit edilen en az hizmet süresini doldurarak üst grup hizmetlere geçmek için gerekli şartları haiz olan meslek mensuplarının; herhangi bir sebeple üst grup hizmetlere atanamaması halinde, bulundukları grup hizmetinde geçirdikleri fazla süreler; I. grup hizmet hariç diğer üst grup hizmetlerinden sayılır.

Eksik Yaptırılabilecek Hizmet[]

Madde 25 - 6 ncı sınıf ilçe hizmeti ve diğer grup hizmetleri idari nedenlerle en çok iki ay eksik yaptırılabilir.

Coğrafi Bölge Ve Grup Hizmetlerinden Sayılacak Hizmet Süreleri[]

Madde 26 - A. Yıllık ve mazeret izinlerinin tamamı; yılda toplam 30 günü geçmeyen sağlık izinleri; görevi nedeniyle yararlananların gerek tedavi kurumlarında gerekse raporlu olarak geçirdikleri sürelerin tamamı; toplam süresi 60 günü geçmeyen ve Bakanlıkça uygun görülen kurs, konferans, seminer süreleri; geçici bir görevin yerine getirilmesi amacıyla grup veya coğrafi bölge dışında geçirilen süreler ile tabii afetler dolayısıyla geçici olarak görevlendirilmelerde geçirilen sürelerin tamamı; coğrafi bölge ve grup hizmetlerinden sayılır.

(Değişik fıkra: 05/07/2004 - 2004/7580 S. Yön/15.mad) B.TODAİE'de başarılı olmak kaydıyla geçen süreler, staj veya eğitim ve öğrenim amacıyla yurt dışında geçirilen süreler, yurt içi eğitim ve öğretim kurumlarında akademik öğrenim için geçirilen süreler grup hizmetlerinden sayılır. Ancak bu süreler 6 ncı sınıf ilçe hizmeti ve 5 inci coğrafi bölge hizmetinden sayılmaz. (Ek cümle: 25/10/2007 - 2007/12699 S.Yön./1. md.) Hizmet gereği 5 inci coğrafi bölgede bir göreve vekaleten atananların bu görevlerde geçirdikleri süreler sınıf ve bölge hizmetine eklenir.

Başka Bir Göreve Atanan Meslek Mensuplarının Bu Yönetmeliğe Tabi Görevlere Tekrar Atanmaları[]

Madde 27 - Mülkiye Müfettişliğine; Emniyet Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının merkez veya taşra teşkilatındaki görevlere; 1700 Sayılı Dahiliye Memurları Kanununun değişik 3. maddesinin (C) bendinde yazılı kurumlardaki görevlere atanan meslek mensuplarından; bu yönetmeliğe tabi görevlere dönmek isteyenler;

A. 6 ncı sınıf ilçe hizmetini yapmamış ise 6 ncı sınıf ilçeye,

B. 6 ncı sınıf ilçe hizmetini yapmış ise yukarıda sayılan görevlerde geçirdikleri süreler ayrıldıkları grup hizmeti üzerine ilave edilerek yükselmesi gereken grup hizmetindeki görevlere,

Atanabilirler.

Birinci fıkranın (A) bendine göre yapılan atamalarda; 6 ncı sınıf ilçe hizmetinin bitişinden itibaren önceki görevlerde geçirilen süreler değerlendirilir.

Ancak, Birinci fıkrada sayılan görevlerde geçirilen süreler 5 inci coğrafi bölge hizmetinden sayılmaz, diğer bölge hizmetlerine eşit olarak bölünür.

Çekilenlerin, Naklen Bakanlık Teşkilatından Ayrılanların Ve Emekli Olanların Tekrar Göreve Alınmaları[]

Madde 28 - Çekilerek veya emekli olarak veya naklen Bakanlık teşkilatından ayrılanlar tekrar göreve dönmek istedikleri takdirde; Bakanlığın uygun görmesi halinde ayrıldıkları grup hizmetinde eşdeğer görevlerden birisine atanabilirler.

(Ek fıkra: 01/09/1994 - 94/6195 K.; Mülga fıkra: 06/09/2000 - Yönetmelik 2000/1122, md.4)

(Ek fıkra: 05/07/2004 - 2004/7580 S. Yön/16.mad) Naklen atanılan kurum ve kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.

İstek Üzerine Alt Grup Hizmetlere Atanma[]

Madde 29 - Meslek mensupları istedikleri ve Bakanlığın uygun görmesi üzerine bulundukları grup hizmetinden, alt grup hizmetlere atanabilirler. Bu durumda, alt grup hizmetlerde geçen süreleri ayrıldıkları grup hizmetinden sayılır.

Askerlik Görevinden Sonra Atanma[]

Madde 30 - Bulundukları İl veya ilçede hizmet sürelerini bitirmeden askerlik görevini yapmak üzere silah altına alınanlar, askerlik süresince ücretsiz izinli sayılırlar. Terhislerinden sonra açık olması halinde herhangi bir atama işlemine gerek kalmaksızın aynı göreve başlarlar. Ayrıldıkları görevin açık olmaması halinde de aynı grup hizmeti içindeki bir göreve atanırlar.

Askerlik hizmetinde geçen süreler, grup hizmetlerinden sayılmaz.

Yerdeğiştirmelerde Gözönünde Tutulacak Özürler[]

Madde 31 - Yerdeğiştirmelerde gözönünde tutulacak özürler aşağıda gösterilmiştir.

A. Sağlık

Tam teşekküllü devlet hastahanesinden alacakları sağlık kurulu raporu ile bulunduğu yerde göreve devamının kendisinin, eşinin veya çocuklarından birinin sağlık durumunu tehlikeye koyacağını belgeleyenler, bu özürleri sebebiyle nakil isteğinde bulunabilirler.

Atama isteğine esas olan sağlık kurulları raporlarının geçerliliği iki yıldır.

İkinci ve daha sonraki raporlar, Bakanlığın uygun göreceği Ankara'daki bir devlet hastahanesinden alınır. Bu hususta başka yerlerden alınan raporlar geçerli sayılmaz.

Gerektiğinde, ilk defa alınan sağlık raporlarının da, Bakanlığın uygun göreceği bir devlet hastahanesinden alınması istenebilir.

B. Eş Durumu

Meslek mensuplarında, eşe bağlı olarak atanma asıldır.

Coğrafi bölge ve grup hizmetlerini aksatmamak kaydıyla meslek mensubu eşi sebebiyle nakil isteğinde bulunabilir.

Sağlık veya eşdurumu özürleri nedeniyle vaki olan nakil istekleri imkanlar nisbetinde yerine getirilebilir.

Atama Ve Yerdeğiştirmelerde Müracaat Usulü[]

Madde 32 - (Değişik fıkra: 05/07/2004 - 2004/7580 S. Yön/18.mad) Atama sırası gelenler ile herhangi bir nedenle yer değiştirmek isteyenler (EK- VIII) de bulunan Mülki İdare Amirleri Atama ve Yer Değiştirme Talep Formunu doldurarak her yıl şubat ayının sonuna kadar sicil amirleri kanalıyla Bakanlığa gönderirler.

Zamanında ve usulüne uygun yapılmayan müracaatlar işleme konulmaz.

Yönetmelik Eki Cetvellerde Değişiklik Yapma Yetkisi[]

Madde 33 - Yönetmelik eki cetvellerde, değişiklik yapmaya İçişleri Bakanlığı yetkilidir.

Geçici Hükümler[]

Geçici Madde 1 - Meslek mensuplarının coğrafi bölgelerde yaptıkları eski hizmetler bu yönetmeliğe göre değerlendirilir.

Geçici Madde 2 - Eski yönetmelik hükümlerine göre sınıf ve meslek grup hizmetlerini tamamlamış olanlar, bu yönetmelikte eşiti bulunan grup hizmetlerini bitirmiş sayılırlar.

Geçici Madde 3 - Eski yönetmeliğe göre alt sınıf hizmetlerde eksiği kalmış olan meslek mensupları, eksik kalan sürelerini, bu yönetmeliğe göre bulundukları grup hizmetinde tamamlarlar.

Geçici Madde 4 - Bu yönetmelik ile sınıfı değişen ilçelerde halen hizmet görenlerin o ilçede geçirdikleri süre eski sınıfından sayılır.

Kaldırılan Hükümler[]

Madde 34 - 05/11/1981 gün ve 17505 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliği ve bunun ek ve tadilleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük[]

Madde 35 - Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme[]

Madde 36 - Bu yönetmeliği İçişleri Bakanı yürütür.

Ekler[]

Ek-1 İllerin Sınıf Listesi "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

Ek-2 ilçe listesi "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

Ek III - Coğrafi Bölgeler Cetveli "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

Ek-IV - Eşdeğer Görev Cetveli "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

Ek: V-Yer Değiştirme Teklif Formu

I. Genel Bilgiler

Hakkında teklif yapılan kaymakamların;

Adı ve Soyadı :

Görevi ve Görev Yeri :

Görevli olduğu il veya ilçede kaldığı süre :

O il veya ilçede vali ile birlikte çalıştığı süre :

Vali ile daha önce birlikte çalıştığı görev, yer ve tarih :

.......................................................................................................................................

II. Gerekçeli mütalâa:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

III. Sonuç ve Teklif :

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Valinin adı, imzası ve tarih

(Boş illerde vali vekilinin)

Not: 1. Formun nasıl doldurulacağına dair açıklamalar arkadadır.

2. Ayrılan yerler yetmediği takdirde, boş kağıt eklenir ve hangi kısmın devamı olduğu belirtilerek oraya yazılır.

Formun Dolduruluşu Hakkında Açıklama

1. Formunu "GEREKÇELİ MÜTALAA" kısmı doldurulurken şu hususlara uyulacaktır:

a. Teklif yapılmasına sebep olan olaylar ve durumlar açık ve seçik olarak özetlenecek; varsa bunları kuvvetlendirici diğer olay ve durumlar da belirtilecektir.

b. Belirtilen olayların ve durumların kamu hizmeti ve görev yapılan ortam bakımından görülen etkileri belirli bir şekilde açıklanacaktır.

c. Bu olaylara ve durumlara sürükleyici sebepler üzerinde ayrıca durulacaktır.

2. Formun "SONUÇ VE TEKLİF" kısmı doldurulurken şu hususlara uyulacaktır:

a. Meslek mensubunun yerdeğiştirmesini gerektiren sebepler ve yine ayrılmadığı takdirde doğabilecek sakıncalar (yukarıda açıklanan olay ve durumlara dayanarak) açık ve kesin biş şekilde belirtilecektir.

b. Bu sebep ve sakıncaları gidermek için, yerdeğiştirme dışında başka bir tedbir düşünülüp düşünülmediği; bu tedbirlerin alınıp alınmadığı; bu tedbirlerin neler olduğu; kimin tarafından ve nasıl alındığı ve sonuçlarının neler olduğu açıklanacaktır.

c. Yapılacak teklif kesin ve açık bir ifadeyle olacak ve ne zaman ayrılması gerektiğine de ayrıca işaret edilecektir.

Ek: VI

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Fotoğraf-

Değerlendirme Raporu

A. Değerlendirmeye Tabi Tutulan

Mülki İdare Amirinin

1. Adı, Soyadı :

2. Görevi :

3. İli :

4. İlçesi ve İlçenin Sınıfı :

5. Göreve Başladığı Tarih :

B. Değerlendirmeyi Yapan Sicil Amirinin

1. Adı, Soyadı :

2. Görevi :

C. Değerlendirme Tarihi :

A. Görev Mahallinin Özellikleri :

Mülki İdare Amirinin görev yaptığı yerde; Devlet-Vatandaş münasebetlerini ve kamu hizmetlerini müsbet ve menfi yönde etkileyen coğrafi iktisadi, sosyal ve kültürel şartlar nelerdir? ________________________________________

B. Mülki İdare Amirinin Değerlendirilmesine Esas Olan Kriterler

________________________________________

1. Şahsi Nitelikleri ________________________________________

a. Kılık-kıyafeti nasıldır? ________________________________________

b. Çevreyle münasebeti ve arkadaş seçmede isabet derecesi nasıldır? ________________________________________

c. Amirlerine, arkadaşlarına ve vatandaşa itimad telkin eden bir şahsiyet midir?

________________________________________

d. İnceleme ve okuma alışkanlığı, yazılı ve sözlü ifade kabiliyeti nasıldır?

________________________________________

e. Mülki İdare Amirine yakışmayan dikkat çekici hal ve hareketleri var mıdır?

________________________________________

2. İdarecilik Bilgisi Ve Kabiliyeti

________________________________________

a. Görevine bağlılığı ve sorumluluk kabul edebilme kabiliyeti nasıldır?

________________________________________

b. İleriye görmede; tahlil ve kararlarında isabetli midir?

________________________________________

c. Koordinasyon sağlamadaki başarı derecesi nedir?

 ________________________________________

d. Mevzuat bilgisi nasıldır?

________________________________________

e. İşleri planlama, programlama, teşkilatlandırma, sonuçları izleme ve değerlendirme kabiliyeti nasıldır? ________________________________________

f. Devir-teftiş ve denetime verdiği önem. Emrinde çalışan kamu görevlileri üzerindeki müessiriyeti, nasıldır?

________________________________________

3. Ana Hizmet Dallarında Yaptığı Çalışmalar: (Devlet-Vatandaş işbirliği ile yaptığı okul, yol, içme suyu, köprü, camii, sağlık evi, Sağlık ocağı v.s. gibi)

________________________________________

4. Ekonomik Gücü Artırıcı İstihdam Yaratıcı Çalışmalar Yapıyor Mu,Bu Konularda Üst Makamlara İsabetli Teklifler Götürüyor Mu? ________________________________________

C. Sonuç: (Görevinde başarı derecesi nedir? Üst grup görevlere yükselmeye muktedir midir? Vali Yardımcılığı, kaymakamlık, hukuk işleri müdürlüğü, mülkiye müfettişliği görevlerinden hangisinde daha başarılı olur. İstikbal vaadeden bir idareci midir?) _______________________________________

Sicil Amirinin İmzası

İç linkler[]

Dış linkler[]

Şablon:Mia

Advertisement