Yenişehir Wiki
Advertisement
 • Madde 1

24/6/1986 tarihli ve 86/10782 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Bakanlığa" ibaresi "Personel Genel Müdürlüğü ne" şeklinde değiştirilmiştir.

 • Madde 2

Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldınlmış ve üçüncü fıkrasında yer alan "sicil" ibaresi "Müfettiş değerlendirme" şeklinde değiştirilmiştir. "Meslek mensuplarının değerlendirme amirleri, her yıl doldurmakla mükellef oldukları mülki idare amiri değerlendirme raporlarında o meslek mensubunun halen ifa ettiği görevdeki başarı derecesini belirtmekle beraber, bulunduğu grup hizmetinde hangi görevi daha başarılı olarak yürütebileceği, üst gruba yükselmeye muktedir olup olmadığı ve hangi üst görevi daha başarılı şekilde yürütebileceği hususlannda kanaatlerini belirterek ve ek-VI'daki forma uygun değerlendirme raporunu düzenleyerek e-İçişleri sistemi üzerinden Bakanlığa gönderirler."

 • Madde 3

Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 9- Meslek mensupları grup hizmetlerinin son yılında veya gerekli görüldüğü zamanlarda, o grupta çalıştığı süre içinde değerlendirme amirlerince ve Mülkiye Müfettişlerince düzenlenen değerlendirme raporundaki notlar ile özlük dosyasındaki diğer bilgi ve belgelere göre Personel Genel Müdürlüğünce değerlendirilir."

 • Madde 4

Aym Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Kaymakamlık kursunu başarı ile bitiren" ibaresi "Kaymakamlık kurs sonu sınavında kaymakam olarak atanmaya hak kazanan" şeklinde değiştirilmiştir.

 • Madde 5

Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "sicilve" ibaresi "'mülki idare amiri" şeklinde değiştirilmiştir.

 • Madde 6

Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasımn (a) bendinin (c) alt bendinde yer alan "raporu" ibaresi "raporu ile değerlendirme raporu" şeklinde değiştirilmiştir.

 • Madde 7

Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin (a) fıkrasında yer alan "yararlananların" ibaresi "yaralananların" şeklinde değiştirilmiştir.

 • Madde 8

Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Sivil Savunma Genel Müdürlüğü , Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı nın" ibaresi "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü nün" şeklinde değiştirilmiştir.

 • Madde 9

Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fikrasında yer alan "sicil amirleri" ibaresi "değerlendirme amirleri" şeklinde değiştirilmiştir.

 • Madde 10

Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fikrasmın (a) bendinde yer alan "sicil" ,ibaresi ile 2 nci maddesinin birinci fıkrasımn (a) bendinde yer alan, Bakanlık Müşavirleri" ibaresi yürürlükten kaldınlmıştır.

 • Madde 11

Aym Yönetmeliğin eki;

 • a) Ek-IV'teki Eşdeğer Görev Cetvelinin "Hukuk İşleri Müdürü " sütununun birinci satırında yer alan "I. Sınıf İl Hukuk İşleri Müdürlüğü " ibaresi "I. ve II. Sınıf İl Hukuk İşleri Müdürlüğü " şeklinde değiştirilmiştir.
 • b) Ek-VI' daki İçişleri Bakanlığı Değerlendirme Raporunda yer alan "B. Değerlendirmeyi Yapan Sicil Amirinin" ibaresi "B. Değerlendirmeyi Yapan Disiplin Amirinin" şeklinde ve "Sicil Amirinin İmzası" ibaresi "Disiplin Amiri nin İmzası" şeklinde değiştirilmiştir.
 • c) Ek-VIII'deki Mülki İdare Amirleri Atama ve Yerdeğiştirme Talep Formu ekteki şekilde değiştirilmiştir.
 • Madde 12

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 • Madde 13

Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.


Mülki İdare Amirleri Atama ve Yerdeğiştirme Talep Formu[]

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ

ATAMA VE YERDEĞİŞTİRME TALEP FORMU

I.PERSONELE İLİŞKİN BİLGİLER

Adı - Soyadı

:

Kendisinin ve Eşinin Maddi İlişkisinin Bulunduğu Yerler:

Kendisinin / Eşinin Evlenmeden Önce Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer:

T.C. Kimlik No

:

Baba Adı

:

Doğum Yeri / Yılı

:

Kurum Sicil No

:

II.EŞE VE ÇOCUKLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Eşin

Çocukların

Adı - Soyadı

:

Adı

Doğum Tarihi

Okuduğu Okul

T.C. Kimlik No

:

a)

Doğum Yeri / Yılı

:

b)

Eğitim Durumu

:

c)

Görevi (Çalışıyor ise)

:

d)

e)

III.TAYİN TALEP GEREKÇESİ

f)

Yönetmelik Gereği Olarak:

Diğer Gerekçeler:

a)Süre               b)Sınıf               c)Bölge

d)Özür Grubu ( Belgelendirilecek )

1.Sağlık :

2.Eş Durumu :

IV.ATANMAK İSTENİLEN YERLER

İL

İLÇE

GÖREV

a)

Atanmak istediğim yerlere ihtiyaç olmaması halinde Bakanlıkça kıdemime uygun başka bir İl/İlçede görev yapmayı kabul ediyorum…../…../20….

İmza:

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

.)

.)

.)

_____________________________________________________________________________________

Dış Linkler[]

Advertisement