FANDOM • Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24/6/1986, No: 86/10782
 • Dayandığı Kanunun Tarihi :
 • Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 16/7/1986, No: 19166
 • Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5 Cildi: 26, S. 1167
 • Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliği

I. Bölüm: Amaç,Kapsam ve TanımlarEdit

AmaçEdit

 • Madde 1

Bu Yönetmelik;

 • a. Kapsamına giren meslek mensuplarının atanma,değerlendirme ve yerdeğiştirme esaslarını; Hizmet gerekleri, (…)

(2) Liyakat, performans ve kıdem gibi kriterler dikkate alınarak objektif ve gerçeğe uygun bir şekilde düzenlemek, (1)(2)

 • b. Meslek mensuplarına yurdun çeşitli bölgelerinde görev yapma imkan ve mecburiyeti getirmek, Amacı ile hazırlanmıştır.

KapsamEdit

 • Madde 2

Bu yönetmelik;

 • a. Müşteşar, Müsteşar Yardımcısı,Genel Müdür ve bu seviyedeki Birim Başkanları, Mülkiye Müfettişleri (…)(2) ve Kaymakam Adayları dışında kalan Meslek Mensuplarının; atanma,değerlendirme ve yerdeğiştirmelerine esas olacak şartları, il ve ilçelerin sınıflandırılmasını, coğrafi bölgelerin tesbitini,hizmetlerin gruplandırılmasını, (2)(3)
 • b. Meslek mensuplarının; coğrafi bölgelerde ve hizmet gruplarındaki hizmet sürelerini,il ve ilçe ile eşdeğer görevler arası atanma ve yerdeğiştirmelerindeki şekil ve şartlar ile bunlarla ilgili çeşitli hükümleri, Kapsar.

Tanımlar (4)Edit

 • Madde 3

Bu yönetmelikte geçen;

(1) Bu bende "liyakat“ ibaresinden sonra gelmek üzere, 5/7/2004 tarihli ve 2004/7580 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle "performans“ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(2) 30/6/2014 tarihli ve 2014/6575 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 10 uncu maddesiyle, 1 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “sicil,” ibaresi ile 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “, Bakanlık Müşavirleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

(3) Bu bende "Mülkiye Müfettişleri“ ibaresinden sonra gelmek üzere, 5/7/2004 tarihli ve 2004/7580 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle "Bakanlık Müşavirleri“ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(4) Bu madde başlığı "Deyimler“ iken, 5/7/2004 tarihli ve 2004/7580 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 3 üncü maddesiyle "Tanımlar olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

izleyen grup hizmetini,

 • g. (Ek: 5/7/2004-2004/7580 K.) "Bir Üst Grup Hizmeti“, eşdeğer görev cetveline göre içinde bulunan hizmet grubunu izleyen grubun üstünde bulunan hizmet grubunu,
 • j. "Grup Kıdemi",meslek mensubunun grup kıdem tablosundaki yerini,
 • k."Eşdeğer Görev", atama ve yerdeğiştirmelerde birbirine denk tutulan vali yardımcılığı,kaymakamlık,hukuk işleri müdürlüğü ve merkez teşkilatındaki görevleri,
 • l. "Eski Yönetmelik", 5/11/1981 gün ve 17505 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mülki İdare Amirleri Atama,Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğini,
 • m."Grup Kıdem Tablosu" ,aynı grup içinde yer alan meslek mensuplarının kıdem ve başarı durumları esas alınarak üst grup hizmete atanmalarındaki öncelik sırasını göstermek üzere düzenlenen tabloyu, (1) İfade eder.

II. Bölüm: İl ve İlçelerin Sınıflandırılması Ve Coğrafi BölgelerEdit

İl ve İlçelerin SınıflandırılmasıEdit

Madde 4 – Sosyal,kültürel,coğrafi ve ekonomik şartlar ile hizmet gerekleri dikkate alınmak suretiyle,

 • a. İller,meslek mensuplarının (Vali yardımcısı ve hukuk işleri müdürlerinin) atanma ve yerdeğiştirmelerine esas olmak üzere; birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf olarak dört sınıfa ayrılmıştır. İllerin sınıfları ekli (I) sayılı cetvelde

gösterilmiştir.

 • b. İlçeler,meslek mensuplarının atanma ve yerdeğiştirmelerine esas olmak üzere;

birinci,ikinci,üçüncü,dördüncü,beşinci ve altıncı sınıf olarak altı sınıfa ayrılmıştır. İlçelerin sınıfları ekli (II) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

İl ve İlçelerin Sınıflarının DeğiştirilmesiEdit

 • Madde 5

Her beş yılda bir il ve ilçelerin niteliklerinde meydana gelen değişme ve gelişmeler incelenir,gerekiyorsa sınıf değiştirmeleri yapılır.

İl ve ilçelerde sınıf değişikliğini gerektiren önemli durumlar meydana geldiğinde bu süre beklenmeksizin değişiklik yapılır.

Valiler, İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü il ve ilçelerin sınıf değişikliğini gerektiren durumları, Personel Genel Müdürlüğü ne duyurmakla görevlidirler. (2)

(1) Bu maddenin bentlerinde geçen "deyimi“ ibareleri, 5/7/2004 tarihli ve 2004/7580 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 3 üncü maddesiyle madde metninden çıkarılmış, yine aynı maddeyle (G) bendinden sonra gelmek üzere (H) ve (I) bentleri eklenmiş ve takip eden bentler (J), (K), (L) ve (M) olarak teselsül ettirilmiştir.

(2) 30/6/2014 tarihli ve 2014/6575 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlığa” ibaresi “Personel Genel Müdürlüğüne” şeklinde değiştirilmiştir

Coğrafi BölgelerEdit

 • Madde 6

Meslek mensuplarının atanma ve yerdeğiştirmelerine esas olmak üzere, Türkiye beş coğrafi bölgeye ayrılmış olup, bunlar iller itibariyle ekli (III) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Coğrafi Bölge HizmetiEdit

 • Madde 7

Meslek mensupları imkanlar nispetinde ve gerektiğinde fasılalarla en az:

 • Birinci Coğrafi Bölgede 5 yıl,
 • İkinci Coğrafi Bölgede 5 yıl,
 • Üçüncü Coğrafi Bölgede 5 yıl,
 • Dördüncü Coğrafi Bölgede 5 yıl,
 • Beşinci Coğrafi Bölgede 5 yıl, Hizmet yapmakla mükelleftirler.

III. Bölge Meslek Mensuplarının DeğerlendirilmesiEdit

DeğerlendirmeEdit

 • Madde 8

(Değişik birinci fıkra: 30/6/2014-2014/6575 K.) Meslek mensuplarının değerlendirme amirleri, her yıl doldurmakla mükellef oldukları mülki idare amiri değerlendirme raporlarında o meslek mensubunun halen ifa ettiği görevdeki başarı derecesini belirtmekle beraber, bulunduğu grup hizmetinde hangi görevi daha başarılı olarak yürütebileceği, üst gruba yükselmeye muktedir olup olmadığı ve hangi üst görevi daha başarılı şekilde yürütebileceği hususlarında kanaatlerini belirterek ve ek-VI’daki forma uygun değerlendirme raporunu düzenleyerek e-İçişleri sistemi üzerinden Bakanlığa gönderirler.

(Mülga ikinci fıkra: 30/6/2014-2014/6575 K.)Mülkiye Müfettişleri,teftiş ettikleri meslek mensubu hakkında,gizli Müfettiş değerlendirme raporu düzenleyerek birinci fıkrada sözü edilen hususlarda gözlem ve kanaatlarını bildirmekle mükelleftirler. (1)

Değerlendirmeye Esas Olacak UnsurlarEdit

 • Madde 9

(Değişik: 30/6/2014-2014/6575 K.) Meslek mensupları grup hizmetlerinin son yılında veya gerekli görüldüğü zamanlarda, o grupta çalıştığı süre içinde değerlendirme amirlerince ve Mülkiye Müfettişlerince düzenlenen değerlendirme raporundaki notlar ile özlük dosyasındaki diğer bilgi ve belgelere göre Personel Genel Müdürlüğü nce değerlendirilir.

(1) 30/6/2014 tarihli ve 2014/6575 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “sicil” ibaresi “Müfettiş değerlendirme” şeklinde değiştirilmiştir.

Değerlendirme SonuçlarıEdit

 • Madde l0

Personel Genel Müdürlüğü 9 uncu maddede belirtilen değerlendirme unsurlarını ve notlarını dikkate alarak meslek mensuplarını 100 tam not üzerinden değerlendirir. Bu değerlendirmede;

 • 85-100 Üstün Başarılı,
 • 70-84 Başarılı,
 • 60-69 Yeterli,
 • 0-59 Yetersiz.Sayılır.

IV. Bölüm: Eşdeğer Görevler-Atama ve YerdeğiştirmeEdit

Eşdeğer GörevlerEdit

 • Madde 11

Meslek mensuplarının ifa ettikleri görevlerden denk olanlar bir grupta toplanarak; beş "Grup Hizmeti" teşkil edilmiş ve gruplara giren görevler (Ek-IV) deki eşdeğer görev cetvelinde gösterilmiştir.

Her grup hizmeti için tespit edilen en az hizmet süresi; o grup içindeki görevlerden birisinde geçirilebileceği gibi birden çok görevlerde de geçirilebilir.(Mülga üçüncü fıkra: 5/7/2004 – 2004/7580 K.)

İlk Defa Kaymakamlığa AtanmaEdit

 • Madde 12

Kaymakamlık kurs sonu sınavında kaymakam olarak atanmaya hak kazanan kaymakam adayları adçekme ile beşinci sınıf ilçe kaymakamlığına atanırlar. (1)(Değişik ikinci fıkra: 5/7/2004 – 2004/7580 K.) Ancak hizmet gereği ve ihtiyaç duyulması halinde 4 üncü sınıf ilçelerden uygun görülenler de ad çekmeye dahil edilebilirler.4 üncü sınıf ilçelerde geçen süreler 5 inci sınıf ilçe hizmetinden sayılır.

6 ncı Sınıf İlçelere AtanmaEdit

 • Madde 13

(Değişik : 5/7/2004 – 2004/7580 K.) 5 inci sınıf ilçe hizmetini tamamlayan kaymakamlar kıdem tablosundaki sıraya göre 6 ncı sınıf ilçelere atanırlar. Kaymakamların 6 ncı sınıf ilçe hizmeti 2 yıldır.Yer değiştirme zamanı, 6 ncı sınıf ilçe hizmetinde ikinci yılını tamamlayan meslek mensuplarının tamamının 6 ncı sınıf hizmet süresi, hizmet gerekleri ve ihtiyaç bulunması halinde bir yıl daha uzatılabilir.5 inci sınıf ilçede hizmet süresini bitiren kaymakam bulunmaması halinde , kıdem tablosu esas alınarak 5 inci sınıf ilçelerde görev yaran kaymakamlardan 6 ncı sınıf ilçelere atama yapılabilir.5 inci sınıf ilçe hizmet süresi iki yıldan az olanların eksik kalan 5 inci sınıf ilçe hizmet süresi, 6 ncı sınıf ilçe hizmet süresi bitirildikten sonra 5 inci sınıf ilçelerde tamamlattırılabilir.Yeterince boş 5 inci sınıf ilçe bulunmaması halinde eksik kalan 5 inci sınıf ilçe hizmet süresi 4 üncü grup hizmet süresine eklenir.(2)

(1) 30/6/2014 tarihli ve 2014/6575 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 4 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Kaymakamlık kursunu başarı ile bitiren” ibaresi “Kaymakamlık kurs sonu sınavında kaymakam olarak atanmaya hak kazanan” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) Bu fıkrada yer alan “tamamlattırılır.” ibaresi, 17/8/2004 tarihli ve 2004/7796 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle “tamamlattırılabilir.” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Üst Grup Hizmete AtanmaEdit

 • Madde 14

Gerekli şartları haiz olmak kaydıyla;

 • a. Eşdeğer görev cetveli nde grup dışı olarak gösterilen 6 ıncı sınıf ilçede hizmet süresini tamamlayan meslek mensupları 13 üncü madde hükümleri göz önünde bulundurularak (IV) numaralı grup hizmetindeki görevlerden birine atanırlar. (1)
 • b. Eşdeğer görev cetveli nin (IV) numaralı grup hizmetinde bulunan meslek mensupları,burada en az dört yıllık hizmet sürelerini tamamladıkları takdirde (III) numaralı grup hizmetindeki görevlerden birisine atanırlar.
 • c. Eşdeğer görev cetveli nin (III) numaralı grup hizmetinde bulunan meslek mensupları,burada en az beş yıllık hizmet sürelerini tamamladıkları takdirde (II) numaralı grup hizmetindeki görevlerden birine atanırlar.
 • d. Eşdeğer görev cetveli nin (II) numaralı grup hizmetinde bulunan meslek mensupları,burada en az beş yıllık hizmet sürelerini tamamladıkları takdirde (I) numaralı grup hizmetindeki görevlerden birisine atanırlar.
 • e. Eşdeğer görev cetveli nin (I) numaralı grup hizmetinde bulunan meslek mensuplarının buradaki hizmet süresi beş yıldır. Diğer grup hizmetleri ile birlikte (I) numaralı grup hizmetindeki hizmet süresini bitirmiş olanlar daha önce görev yaptığı il ve ilçeler veya bu ile bağlı ilçeler hariç, en çok beş yıl görev yapmak üzere; (2)
a. (II) numaralı grup hizmetindeki herhangi bir göreve,
b. İstekleri üzerine daha alt grup hizmetlerindeki görevlere,
c. Ancak (I) numaralı grup hizmetindeki süresini üstün başarılı olarak bitiren meslek mensupları hizmet gerekleri ve ihtiyaca binaen (I) numaralı grup hizmetindeki diğer eşdeğer görevlere,Atanabilirler.
 • f. E fıkrasında belirtilen hizmet sürelerini de tamamlayan meslek mensupları, eşdeğer görev,sınıf ve coğrafi bölge esasına bakılmaksızın Bakanlıkça uygun görülen yer ve görevlere atanabilirler.

Yerdeğiştirme ZamanıEdit

 • Madde 15

Hizmet gerekleri ve idari zorunluluklar dışında yer değiştirmeler yılda bir defa yapılır. Yerdeğiştirme kararnamesi; yerdeğiştirecek meslek mensuplarının en geç Ağustos Ayı içinde yeni yerlerinde görevlerine başlayabilecek zamana göre düzenlenir. (3)

(1) Bu bende "mensupları“ ibaresinden sonra gelmek üzere, 5/7/2004 tarihli ve 2004/7580 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 9 uncu maddesiyle "13 üncü madde hükümleri göz önünde bulundurularak “ ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(2) Bu bende "bitirmiş olanlar“ ibaresinden sonra gelmek üzere, 5/7/2004 tarihli ve 2004/7580 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 9 uncu maddesiyle " daha önce görev yaptığı il ve ilçeler veya bu ile bağlı ilçeler hariç,“ ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(3) Bu maddede geçen "Eylül“ ibaresi, 5/7/2004 tarihli ve 2004/7580 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 10 uncu maddesiyle "Ağustos“ şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Üst Grup Hizmete Geçiş SırasıEdit

 • Madde 16

Her grup hizmeti için bir "Grup Kıdem Tablosu" düzenlenir. Üst grup hizmete geçişte ehliyet ve liyakat ve "Grup Kıdemi Tablosu"ndaki sıra esastır.

Grup Kıdem tablosu; o grup hizmetinde,hizmeti en çok olandan en az olana doğru sıra ile meslek mensuplarını gösterir. 0 grup hizmetinde bulunan her görev için ayrı bir kıdem tablosu tanzim edilir.Üstün başarılı olarak değerlendirilenler hizmet süreleri aynı olan meslek mensuplarının önünde yer alır.

Üst Grup Hizmete Atanmada YeterlilikEdit

 • Madde l7
 • a. Görev ifa ettikleri grup hizmetinde; süresini tamamlayan ve "Üstün Başarılı" veya "Başarılı" veya "Yeterli" olarak değerlendirilen meslek mensupları üst grup hizmete atanmaya hak kazanırlar.Üst grup hizmete atanmada öncelik sırası "Üstün Başarılı", "Başarılı" ve "Yeterli" şeklindedir.
 • b. Görev ifa ettikleri grup hizmetinde; üst üste veya aralıklı olarak iki yıl "Yetersiz" olarak değerlendirilen meslek mensupları aynı grup hizmetinde eşdeğer bir göreve atanırlar. Atandıkları görevde de "Yetersiz" olarak değerlendirilenler, Bakanlık Encümeni nin teklifi ve Bakan'ın onayı ile Genel İdare Hizmetleri Sınıfından bir göreve atanabilirler.
 • c. 6 ncı sınıf ilçe hizmeti sonunda "Yetersiz" olarak değerlendirilen meslek mensupları, IV. grup hizmetindeki hukuk işleri müdürlüğü ne atanırlar. Atandıkları görevde de "Yetersiz" olarak değerlendirilenler hakkında "b" fıkrası hükümleri uygulanır.
 • d. 6 ncı sınıf ilçe hizmetini yapmış olmak şartıyla görev ifa ettikleri grup hizmetinde süresini tamamlayan ve "Üstün Başarılı" olarak değerlendirilen meslek mensupları bir üst grup hizmetine atanabilirler. Atandıkları grup hizmeti, kendileri için kazanılmış hak teşkil eder.

Bulunulan Grup Hizmetinde En Az Hizmet Süresi Tamamlanmadan Üst Grup Hizmete AtanmaEdit

 • Madde 18

Üst grup hizmetlere atanmak üzere; bulunduğu grup hizmetinde süresini tamamlamış ve 17. maddenin (a) bendindeki şartları haiz meslek mensubu bulunmaması hallerinde, Bakanlıkça duyulacak ihtiyaç ve hizmet gereklerine binaen; grup kıdemi tablosundaki sıraya göre bulunduğu grup hizmetinde en az iki yıl çalışmış ve "Üstün Başarılı" olarak değerlendirilmiş meslek mensupları, üst grup hizmetlere atanabilirler.Bu maddenin tatbiki suretiyle üst grup hizmete atananların bu grup hizmetindeki süreleri; önceki grup hizmetinde eksik kalan süre kadar uzatılır.

Vali Yardımcılığına AtanmaEdit

 • Madde 19

Vali Yardımcılığına atanabilmek için 6 ıncı sınıf ilçe hizmetini yapmak şarttır.

Meslek mensupları; 5 inci coğrafi bölgede en az iki yıl Vali Yardımcılığı yapmakla mükelleftirler.(Ek fıkra: 5/7/2004 – 2004/7580 K.) İllerde istihdam edilecek vali yardımcısı sayısı (EK- VII) de yer alan Vali Yardımcıları Sayısı Cetvelinde gösterilmiştir.

(Ek fıkra: 5/7/2004 – 2004/7580 K.) İllere yapılacak vali yardımcısı atamalarında (EK- VII) de yer alan sayılar esastır.(Ek fıkra: 5/7/2004 – 2004/7580 K.) Savaş, seferberlik, doğal afet ve benzeri hallerde, atamaya neden olan hal ve etkilerin devamı süresince, belirlenen sayının altında ve üstünde atama yapılabilir.

Ancak; 7. madde mucibince 5 inci coğrafi bölgedeki beş yıllık hizmet süresinin tamamını Kaymakam olarak ifa eden meslek mensupları , 5 inci coğrafi bölge dışındaki illerde en az iki yıl Vali Yardımcılığı yapmakla mükelleftirler.

Hukuk İşleri Müdürlüğüne AtanmaEdit

 • Madde 20

Meslek mensupları, istek, sağlık nedenleri veya hizmet gerekleri dikkate alınarak 6 ıncı sınıf ilçe hizmeti şartı aranmaksızın hukuk işleri müdürlüğüne atanabilirler.

İstek ve sağlık nedenleri dışında meslek mensuplarının hukuk işleri müdürlüğüne atanabilmesi için; son iki yıla ait mülki idare amiri değerlendirme raporlarından kaymakamlıkta veya vali yardımcılığında başarılı olamadıklarının anlaşılması veya İl Valisinin veya Mülkiye Müfettişinin bu yönde gerekçeli teklifinin bulunması şarttır. (1)(2)Hukuk işleri müdürleri Vali veya mülkiye müfettişlerinin teklifleri ve Bakanlığın kabulü üzerine tekrar kaymakamlık veya vali yardımcılığına atanabilirler.

İstek ve sağlık nedeniyle hukuk işleri müdürlüğüne atananlar için yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.

Merkez Teşkilatındaki Görevlere AtanmaEdit

 • Madde 21

(Değişik birinci fıkra : 17/8/2004 - 2004/7796 K.) Bakanlıkça duyulacak ihtiyaca binaen 6 ncı sınıf ilçe hizmetini yapmış meslek mensuplarından en az sekiz yıl fiilen kaymakamlık veya vali yardımcılığı yapmış olanlar merkez teşkilatındaki görevlere atanabilirler.

Merkez teşkilatındaki görevlere atamalarda üstün başarılı veya başarılı olarak değerlendirilenler tercih edilir.

Merkezdeki bir görevde en çok hizmet süresini bitiren meslek mensupları bulunduğu grup hizmetindeki diğer eşdeğer görevlere atanabilirler. (3)

Aynı Grup İçinde YerdeğiştirmelerEdit

 • Madde 22

Aynı grup hizmeti içinde yerdeğiştirmeler aşağıdaki şekilde yapılır.

 • a. İki yıldan önce Bulunulan İl, İlçe ve Merkez görevlerinde en az iki yıl hizmet görmek mecburidir. Bu süre bitmeden;

(1) Bu fıkrada geçen "tezkiye lerinden“ ibaresi, 5/7/2004 tarihli ve 2004/7580 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 12 nci maddesiyle "sicil ve değerlendirme raporlarından“ şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2) 30/6/2014 tarihli ve 2014/6575 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 5 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan sicil ve” ibaresi “mülki idare amiri şeklinde değiştirilmiştir.

(3) Bu fıkrada geçen "atanırlar“ ibaresi, 5/7/2004 tarihli ve 2004/7580 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 13 üncü maddesiyle "atanabilirler“ şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

 • a. Sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmiş sağlık durumu ve eş durumu özür gruplarının gerekli kıldığı hallerde,
 • b. Valinin (Ek-V) de gösterilen forma uygun olarak gerekçeli mütalaası üzerine,
 • c. Bakanlıkça Mülkiye Müfettişine yaptırılacak inceleme veya soruşturma sonucu Müfettişin gerekçeli raporu ile değerlendirme raporu üzerine, (1)Bulunulan grup hizmetindeki aynı veya eşdeğer görevlere yerdeğiştirme suretiyle atama yapılabilir.
b. İki yıldan sonra Bulunulan görevde yapılan hizmetin iki yılı aşmış olması halinde meslek mensubunun isteği ve Bakanlığın uygun görmesi veya hizmet gerekleri ve Bakanlıkça duyulan ihtiyaç üzerine; o grup hizmetindeki aynı veya eşdeğer görevlere yerdeğiştirme suretiyle atama yapılabilir.
c. Savaş, Sıkıyönetim, umumi hayata müessir afetler ve diğer olağanüstü hallerde ihtiyacı karşılamak amacıyla ülke çapında, herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın meslek mensupları arasında yerdeğiştirme yapılabilir.

V. Bölüm: Çeşitli HükümlerEdit

Engel Haller (2)

 • Madde 23

Meslek mensupları;

 • a. Kendisinin veya eşinin, nüfusa kayıtlı oldukları,
 • b. Kendisinin veya eşinin, yatırım veya ticari faaliyet niteliğinde maddi ilişkisinin bulunduğu,
 • c. (Ek :31/7/2000 - 2000/1122 K.) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri,Yerlere atanamazlar.(Son fıkra mülga: 1/9/1994 - 94/6195 K.)

Grup Hizmetinde Fazla Geçirilen SürelerEdit

 • Madde 24

Grup hizmetleri için tespit edilen en az hizmet süresini doldurarak üst grup hizmetlere geçmek için gerekli şartları haiz olan meslek mensuplarının; herhangi bir sebeple üst grup hizmetlere atanamaması halinde, bulundukları grup hizmetinde geçirdikleri fazla süreler; I. grup hizmet hariç diğer üst grup hizmetlerinden sayılır.

Eksik Yaptırılabilecek HizmetEdit

 • Madde 25

6 ncı sınıf ilçe hizmeti ve diğer grup hizmetleri idari nedenlerle en çok iki ay eksik yaptırılabilir.

Coğrafi Bölge ve Grup Hizmetlerinden Sayılacak Hizmet SüreleriEdit

 • Madde 26
 • a. Yıllık ve mazeret izinlerinin tamamı; yılda toplam 30 günü geçmeyen sağlık izinleri; görevi nedeniyle yaralananların gerek tedavi kurumlarında gerekse raporlu olarak geçirdikleri sürelerin tamamı; toplam süresi 60 günü geçmeyen ve

Bakanlıkça uygun görülen kurs, konferans, seminer süreleri; geçici bir görevin yerine getirilmesi amacıyla grup veya coğrafi bölge dışında geçirilen süreler ile tabii afetler dolayısıyla geçici olarak görevlendirilmelerde geçirilen sürelerin tamamı; coğrafi bölge ve grup hizmetlerinden sayılır. (3)

 • b. (Değişik: 5/7/2004 – 2004/7580 K.) TODAİE ‘de başarılı olmak kaydıyla geçen süreler, staj veya eğitim ve öğrenim amacıyla yurt dışında geçirilen süreler, yurt içi eğitim ve öğretim kurumlarında akademik öğrenim için geçirilen süreler grup hizmetlerinden sayılır.

Ancak bu süreler 6 ncı sınıf ilçe hizmeti ve 5 inci coğrafı bölge hizmeti nden sayılmaz. (Ek Cümle: 8/10/2007 – 2007/12699 K) Hizmet gereği 5 inci coğrafi bölgede bir göreve vekaleten atananların bu görevlerde geçirdikleri süreler sınıf ve bölge hizmetine eklenir.

(1) 30/6/2014 tarihli ve 2014/6575 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 6 ncı maddesiyle, bu alt bentte yer alan “raporu” ibaresi “raporu ile değerlendirme raporu” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) Bu madde başlığı "Mani Hal iken, 5/7/2004 tarihli ve 2004/7580 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 14 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(3) 30/6/2014 tarihli ve 2014/6575 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 7 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “yararlananların” ibaresi “yaralananların” şeklinde değiştirilmiştir.

Başka bir Göreve Atanan Meslek Mensuplarının Bu Yönetmeliğe Tabi Görevlere Tekrar Atanmaları (1)Edit

 • Madde 27

Mülkiye Müfettişliğine; Emniyet Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğün ün merkez veya taşra teşkilatındaki görevlere; 1700 Sayılı Dahiliye Memurları Kanunu nun değişik 3. maddesinin (C) bendinde yazılı kurumlardaki görevlere atanan meslek mensuplarından; bu yönetmeliğe tabi görevlere dönmek isteyenler;

 • a. 6 ncı sınıf ilçe hizmetini yapmamış ise 6 ncı sınıf ilçeye,
 • b. 6 ncı sınıf ilçe hizmetini yapmış ise yukarıda sayılan görevlerde geçirdikleri süreler ayrıldıkları grup hizmeti üzerine ilave edilerek yükselmesi gereken grup hizmetindeki görevlere,Atanabilirler.

Birinci fıkranın (A) bendine göre yapılan atamalarda; 6 ncı sınıf ilçe hizmetinin bitişinden itibaren önceki görevlerde geçirilen süreler değerlendirilir. Ancak, Birinci fıkrada sayılan görevlerde geçirilen süreler 5 inci coğrafi bölge hizmetinden sayılmaz, diğer bölge hizmetlerine eşit olarak bölünür.

Çekilenlerin, Naklen Bakanlık Teşkilatından Ayrılanların ve Emekli Olanların Tekrar Göreve AlınmalarıEdit

 • Madde 28

Çekilerek veya emekli olarak veya naklen Bakanlık teşkilatından ayrılanlar tekrar göreve dönmek istedikleri takdirde; Bakanlığın uygun görmesi halinde ayrıldıkları grup hizmetinde eşdeğer görevlerden birisine atanabilirler. (2)

(Mülga son fıkra : 31/7/2000 - 2000/1122 K.)(Ek fıkra : 5/7/2004 - 2004/7580 K.) Naklen atanılan kurum ve kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.

İstek Üzerine Alt grup Hizmetlere AtanmaEdit

 • Madde 29

Meslek mensupları istedikleri ve Bakanlığın uygun görmesi üzerine bulundukları grup hizmetinden, alt grup hizmetlere atanabilirler. Bu durumda, alt grup hizmetlerde geçen süreleri ayrıldıkları grup hizmetinden sayılır.

Askerlik Görevinden Sonra AtanmaEdit

 • Madde 30

Bulundukları İl veya ilçede hizmet sürelerini bitirmeden askerlik görevini yapmak üzere silah altına alınanlar, askerlik süresince ücretsiz izinli sayılırlar.

Terhislerinden sonra açık olması halinde herhangi bir atama işlemine gerek kalmaksızın aynı göreve başlarlar. Ayrıldıkları görevin açık olmaması halinde de aynı grup hizmeti içindeki bir göreve atanırlar.

Askerlik hizmetinde geçen süreler, grup hizmetlerinden sayılmaz. (1) 30/6/2014 tarihli ve 2014/6575 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 8 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı nın” ibaresi “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü nün” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) Bu maddeye "istedikleri takdirde;“ ibaresinden sonra gelmek üzere, 5/7/2004 tarihli ve 2004/7580 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 16 ncı maddesiyle "Bakanlığın uygun görmesi halinde“ ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

Yerdeğiştirmelerde Gözönünde Tutulacak ÖzürlerEdit

 • Madde 31

Yerdeğiştirmelerde gözönünde tutulacak özürler aşağıda gösterilmiştir.

Tam teşekküllü devlet hastahanesinden alacakları sağlık kurulu raporu ile bulunduğu yerde göreve devamının kendisinin, eşinin veya çocuklarından birinin sağlık durumunu tehlikeye koyacağını belgeleyenler, bu özürleri sebebiyle nakil isteğinde bulunabilirler. (1)

Atama isteğine esas olan sağlık kurulları raporlarının geçerliliği iki yıldır. İkinci ve daha sonraki raporlar, Bakanlığın uygun göreceği Ankara'daki bir devlet hastahanesinden alınır. Bu hususta başka yerlerden alınan raporlar geçerli sayılmaz.

Gerektiğinde, ilk defa alınan sağlık raporlarının da, Bakanlığın uygun göreceği bir devlet hastahanesinden alınması istenebilir.

Meslek mensuplarında, eşe bağlı olarak atanma asıldır. (1) Coğrafi bölge ve grup hizmetlerini aksatmamak kaydıyla meslek mensubu eşi sebebiyle nakil isteğinde bulunabilir. Sağlık veya eşdurumu özürleri nedeniyle vaki olan nakil istekleri imkanlar nisbetinde yerine getirilebilir.

Atama ve Yerdeğiştirmelerde Müracaat UsulüEdit

 • Madde 32

(Değişik birinci fıkra: 5/7/2004 – 2004/7580 K.) Atama sırası gelenler ile herhangi bir nedenle yer değiştirmek isteyenler (EK-VIII) de bulunan Mülki İdare Amirleri Atama ve Yer Değiştirme Talep Formu nu doldurarak her yıl Şubat ayının sonuna kadar değerlendirme amirleri kanalıyla Bakanlığa gönderirler. (2)Zamanında ve usulüne uygun yapılmayan müracaatlar işleme konulmaz.

Yönetmelik Eki Cetvellerde Değişiklik Yapma YetkisiEdit

 • Madde 33

Yönetmelik eki cetvellerde, değişiklik yapmaya İçişleri Bakanlığı yetkilidir.

Geçici HükümlerEdit

Geçici Madde 1 – Meslek mensuplarının coğrafi bölgelerde yaptıkları eski hizmetler bu yönetmeliğe göre değerlendirilir.

Geçici Madde 2 – Eski yönetmelik hükümlerine göre sınıf ve meslek grup hizmetlerini tamamlamış olanlar, bu yönetmelikte eşiti bulunan grup hizmetlerini bitirmiş sayılırlar.

Geçici Madde 3 – Eski yönetmeliğe göre alt sınıf hizmetlerde eksiği kalmış olan meslek mensupları, eksik kalan sürelerini, bu yönetmeliğe göre bulundukları grup hizmetinde tamamlarlar.

(1) Bu paragrafa "sağlık kurulu raporu ile“ ibaresinden sonra gelmek üzere "bulunduğu yerde göreve devamını“ ibaresi eklenmiş ve B bendinin birinci paragrafında yer alan “kocaya“ ibaresi, “eşe“ olarak 5/7/2004 tarihli ve 2004/7580 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 17 nci maddesiyle değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2) 30/6/2014 tarihli ve 2014/6575 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 9 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “sicil amirleri” ibaresi “değerlendirme amirleri” şeklinde değiştirilmiştir.

Geçici Madde 4 – Bu yönetmelik ile sınıfı değişen ilçelerde halen hizmet görenlerin o ilçede geçirdikleri süre eski sınıfından sayılır.

Kaldırılan HükümlerEdit

Madde 34 – 5/11/1981 gün ve 17505 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliği ve bunun ek ve tadilleri yürürlükten kaldırılmıştır.

YürürlükEdit

 • Madde 35

Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YürütmeEdit

 • Madde 36

Bu yönetmeliği İçişleri Bakanı yürütür.

24/6/1986 Tarih ve 86/10782 Sayılı Yönetmeliğe İşlenemeyen HükümlerEdit

1-5/7/2004 tarihli ve 2004/7580 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Yönetmeliğin Geçici Maddesi:

Geçici Madde 1 – İllere atanacak vali yardımcılarının sayısı Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl içerisinde (EK VII)’ de yer alan sayılara uygun hale getirilir.


İllerin Sınıf Listesi Coğrafi BölgelerEdit

Ek:

I

İLLERİN

SINIF

LİSTESİ

COĞRAFİ

BÖLGELER

1.SINIF

İLLER

-28

Adana

-2

Eskişehir

-4

Konya

-4

Afyonkarahisar

-4

Gaziantep

-2

Manisa

-1

Ankara

-4

Hatay

-2

Sakarya

-1

Antalya

-2

Isparta

-2

Samsun

-3

Aydın

-1

Mersin

-2

Tekirdağ

-1

Balıkesir

-1

İstanbul

-1

Trabzon

-3

Bursa

-1

İzmir

-1

Zonguldak

-3

Çorum

-3

Kayseri

-4

Kırıkkale

-4

Denizli

-2

Kocaeli

-1

Yalova

-1

Edirne

-1

2.SINIF

İLLER

-29

Amasya

-3

Kırklareli

-1

Sivas

-4

Bilecik

-1

Kırşehir

-4

Şanlıurfa

-5

Bolu

-3

Kütahya

-1

Tokat

-3

Burdur

-2

Malatya

-4

Uşak

-1

Çanakkale

-1

Kahramanmaraş

-2

Van

-5

Çankırı

-4

Mardin

-5

Aksaray

-4

Diyarbakır

-5

Muğla

-2

Bartın

-3

Erzurum

-5

Nevşehir

-4

Karabük

-3

Giresun

-3

Ordu

-3

Osmaniye

-2

Sinop

-3

Düzce

-3

3.SINIF

İLLER

-11

Ağrı

-5

Kastamonu

-3

Batman

-5

Elazığ

-5

Niğde

-4

Karaman

-4

Erzincan

-5

Rize

-3

Kilis

-2

Kars

-5

Yozgat

-4

4.SINIF

İLLER

-13

Adıyaman

-5

Hakkari

-5

Bayburt

-5

Artvin

-3

Muş

-5

Şırnak

-5

Bingöl

-5

Siirt

-5

Ardahan

-5

Bitlis

-5

Tunceli

-5

Iğdır

-5

Gümüşhane

-5

___________________________________________________________________________________

 • Ek: II

(Değişik cetvel: 18/7/2013-28711(Mükerrer) /2013/1 sayılı İçişleri Bak. Tebliği/1.mad; Değişik cetvel:

2/9/2014-29107-2014/1 sayılı İçişleri Bak. Tebliği/1.mad)

1 inci Sınıf İlçelerEdit

İLİ

İLÇESİ

ADANA

Ceyhan,

Çukurova,

Sarıçam,

Seyhan,

Yüreğir

ANKARA

Altındağ,

Çankaya,

Etimesgut,

Gölbaşı,

Keçiören,

Mamak,

Polatlı,

Pursaklar,

Sincan,

Yenimahalle

ANTALYA

Alanya,

Aksu,

Döşemealtı,

Kepez,

Konyaaltı,

Manavgat,

Muratpaşa

AYDIN

Efeler,

Kuşadası,

Nazilli,

Söke

BALIKESİR

Altıeylül,

Ayvalık,

Bandırma,

Burhaniye,

Edremit,

Gönen,

Karesi

BURSA

Gemlik,

İnegöl,

Karacabey,

Mustafakemalpaşa,

Nilüfer,

Orhangazi,

Osmangazi,

Yıldırım

DENİZLİ

Pamukkale,

Merkezefendi

EDİRNE

Keşan

ESKİŞEHİR

Odunpazarı,

Tepebaşı

GAZİANTEP

Nizip,

Şahinbey,

Şehitkâmil

HATAY

Antakya,

Defne,

Dörtyol,

İskenderun,

Kırıkhan

MERSİN

Akdeniz,

,

Anamur,

Erdemli,

Mezitli,

Silifke,

Tarsus,

Toroslar,

Yenişehir

İSTANBUL

Adalar,

Arnavutköy,

Ataşehir,

Avcılar,

Bağcılar,

Bakırköy,

Bahçelievler,

Bayrampaşa,

Başakşehir,

Beylikdüzü,

Beşiktaş,

Beykoz,

Beyoğlu,

Büyükçekmece,

Çatalca,

Çekmeköy,

Esenler,

Esenyurt,

Eyüp,

Fatih,

Gaziosmanpaşa,

Güngören,

Kadıköy,

Kâğıthane,

Kartal,

Küçükçekmece,

Maltepe,

Pendik,

Sancaktepe,

Sarıyer,

Silivri,

Sultanbeyli,

Sultangazi

Şile,

Şişli,

Tuzla,

Ümraniye,

Üsküdar,

Zeytinburnu

İZMİR

Aliağa,

Balçova,

Bayraklı,

Bergama,

Bornova,

Buca,

Çiğli,

Gaziemir,

Güzelbahçe,

Karabağlar,

Karşıyaka,

Konak,

Ödemiş,

Selçuk,

Tire,

Narlıdere

KAYSERİ

Kocasinan,

Melikgazi

KIRKLARELİ

Lüleburgaz

KOCAELİ

Çayırova,

Darıca,

Derince,

Gebze,

Gölcük,

Karamürsel,

Körfez,

İzmit

KONYA

Akşehir,

Ereğli,

Karatay,

Meram,

Selçuklu

MANİSA

Akhisar,

Salihli,

Soma,

Şehzadeler,

Turgutlu,

Yunusemre

MUĞLA

Bodrum,

Fethiye,

Marmaris,

Menteşe

ORDU

Altınordu,

Fatsa,

Ünye

2

NCİ

SINIF

İLÇELER

İLİ

İLÇESİ

ADANA

Kozan

AFYONKARAHİSAR

Bolvadin,

Dinar,

Sandıklı

AMASYA

Merzifon,

Suluova

ANKARA

Akyurt,

Beypazarı,

Çubuk,

Elmadağ,

Kızılcahamam,

Şereflikoçhisar,

Kazan

ANTALYA

Kemer,

Kumluca,

Serik

AYDIN

Çine,

Didim,

Germencik,

İncirliova

BALIKESİR

Erdek,

Susurluk

BİLECİK

Bozhüyük

BİTLİS

Tatvan

BOLU

Gerede

BURDUR

Bucak

BURSA

Gürsu,

İznik,

Kestel,

Mudanya,

Yenişehir

ÇANAKKALE

Bayramiç,

Biga,

Çan,

Gelibolu

ÇORUM

Osmancık,

Sungurlu

DENİZLİ

Sarayköy

DİYARBAKIR

Bağlar,

Kayapınar,

Sur,

Yenişehir

DÜZCE

Akçakoca

EDİRNE

Uzunköprü

OSMANİYE

Kadirli

SAKARYA

Adapazarı,

Erenler,

Serdivan

SAMSUN

Atakum,

Bafra,

Canik,

Çarşamba,

İlkadım

TEKİRDAĞ

Çerkezköy,

Çorlu,

Süleymanpaşa

TRABZON

Ortahisar

ŞANLIURFA

Eyyübiye,

Haliliye

ZONGULDAK

Ereğli

_________________________________________________________________________________

2 inci Sınıf İlçelerEdit

İLİ

İLÇESİ

ADANA

Kozan

AFYONKARAHİSAR

Bolvadin,

Dinar,

Sandıklı

AMASYA

Merzifon,

Suluova

ANKARA

Akyurt,

Beypazarı,

Çubuk,

Elmadağ,

Kızılcahamam,

Şereflikoçhisar,

Kazan

ANTALYA

Kemer,

Kumluca,

Serik

AYDIN

Çine,

Didim,

Germencik,

İncirliova

BALIKESİR

Erdek,

Susurluk

BİLECİK

Bozhüyük

BİTLİS

Tatvan

BOLU

Gerede

BURDUR

Bucak

BURSA

Gürsu,

İznik,

Kestel,

Mudanya,

Yenişehir

ÇANAKKALE

Bayramiç,

Biga,

Çan,

Gelibolu

ÇORUM

Osmancık,

Sungurlu

DENİZLİ

Sarayköy

DİYARBAKIR

Bağlar,

Kayapınar,

Sur,

Yenişehir

DÜZCE

Akçakoca

EDİRNE

Uzunköprü

OSMANİYE

Kadirli

SAKARYA

Adapazarı,

Erenler,

Serdivan

SAMSUN

Atakum,

Bafra,

Canik,

Çarşamba,

İlkadım

TEKİRDAĞ

Çerkezköy,

Çorlu,

Süleymanpaşa

TRABZON

Ortahisar

ŞANLIURFA

Eyyübiye,

Haliliye

ZONGULDAK

EreğliERZURUM

Palandöken,

Yakutiye

GAZİANTEP

Islahiye

GİRESUN

Bulancak,

Görele,

Tirebolu

HATAY

Samandağ,

Payas,

Reyhanlı

ISPARTA

Eğirdir,

Yalvaç

MERSİN

Bozyazı

İZMİR

Çeşme,

Dikili,

Foça,

Menemen,

Menderes,

Kemalpaşa,

Seferihisar,

Torbalı,

Urla

KAHRAMANMARAŞ

Dulkadiroğlu,

Elbistan,

Onikişubat

KAYSERİ

Develi,

Talas

KIRKLARELİ

Babaeski

KOCAELİ

Başiskele,

Dilovası,

Kartepe

KONYA

Beyşehir,

Çumra,

Ilgın,

Seydişehir

KÜTAHYA

Gediz,

Simav,

Tavşanlı

KARABÜK

Safranbolu

MANİSA

Alaşehir,

Demirci,

Gölmarmara,

Kırkağaç

MARDİN

Kızıltepe

MUĞLA

Dalaman,

Milas

NİĞDE

Bor

SAKARYA

Arifiye,

Akyazı,

Geyve,

Hendek,

Sapanca

SAMSUN

Terme,

Tekkeköy

SİNOP

Ayancık,

Boyabat,

Gerze

TEKİRDAĞ

Malkara,

Marmaraereğlisi,

Muratlı,

Hayrabolu,

Saray,

Şarköy

TOKAT

Erbaa,

Niksar,

Zile,

Turhal

TRABZON

Beşikdüzü,

Sürmene,

Vakfıkebir,

Akçaabat

ŞANLIURFA

Siverek

UŞAK

Banaz

YOZGAT

Sorgun,

Yerköy

YALOVA

Çınarcık,

Çiftlikköy

____________________________________________________________________________________

3 üncü Sınıf İlçelerEdit

İLİ

İLÇESİ

ADANA

İmamoğlu,

Yumurtalık

ADIYAMAN

Besni,

Kahta

AFYONKARAHİSAR

Çay,

Emirdağ,

Şuhut

AĞRI

Doğubeyazıt,

Patnos

ANKARA

Çamlıdere,

Haymana,

Kalecik,

Nallıhan

ANTALYA

Finike,

Gazipaşa,

Korkuteli,

Elmalı,

Kaş

ARTVİN

Arhavi,

Hopa

AYDIN

Koçarlı,

Köşk,

Kuyucak,

Sultanhisar

AKSARAY

Ortaköy

BALIKESİR

Bigadiç,

Dursunbey,

Havran,

Savaştepe,

Sındırgı

BİLECİK

Osmaneli,

Söğüt

BURSA

Orhaneli

BARTIN

Amasra

ÇANAKKALE

Ayvacık,

Gökçeada,

Ezine,

Eceabat,

Lapseki

ÇANKIRI

Çerkeş,

Ilgaz

ÇORUM

Alaca,

İskilip

DENİZLİ

Acıpayam,

Buldan,

Çivril,

Tavas,

Serinhisar,

Honaz

DİYARBAKIR

Bismil,

Ergani,

Silvan

DÜZCE

Kaynaşlı

ELAZIĞ

Sivrice

ERZİNCAN

Üzümlü

ERZURUM

Oltu,

Pasinler

ESKİŞEHİR

Çifteler,

Sivrihisar

GİRESUN

Espiye,

Eynesil,

Keşap,

Şebinkarahisar

GÜMÜŞHANE

KelkitHAKKÂRİ

Yüksekova

HATAY

Arsuz,

Belen,

Erzin,

Altınözü

ISPARTA

Keçiborlu,

Şarkikaraağaç

MERSİN

Aydıncık,

Mut

İZMİR

Bayındır,

Kınık,

Kiraz

KIRŞEHİR

Kaman,

Mucur

KAHRAMANMARAŞ

Afşin,

Göksun,

Pazarcık,

Türkoğlu

KARS

Sarıkamış

KASTAMONU

Cide,

İnebolu,

Taşköprü,

Tosya

KAYSERİ

Bünyan,

Hacılar,

Yahyalı

KOCAELİ

Kandıra

KONYA

Cihanbeyli,

Kadınhanı,

Karapınar,

Kulu,

Sarayönü

KÜTAHYA

Emet

KIRKLARELİ

Vize

KIRIKKALE

Bahşili,

Keskin,

Yahşihan

MALATYA

Battalgazi,

Yeşilyurt

MANİSA

Ahmetli,

Gördes,

Kula,

Sarıgöl,

Saruhanlı,

MARDİN

Artuklu,

Midyat,

Nusaybin

MUĞLA

Datça,

Köyceğiz,

Ortaca,

Seydikemer,

Ula,

Yatağan

NEVŞEHİR

Avanos,

Ürgüp

ORDU

Perşembe

OSMANİYE

Bahçe,

Düziçi

RİZE

Ardeşen,

Çayeli,

Pazar

SAKARYA

Ferizli,

Karasu,

Kaynarca,

Kocaali,

Söğütlü,

Pamukova

SAMSUN

Alaçam,

Havza,

Vezirköprü,

19

Mayıs

SİVAS

Suşehri,

Şarkışla

TEKİRDAĞ

Ergene,

Kapaklı

TRABZON

Araklı,

Çarşıbaşı,

Of,

Maçka,

YomraŞANLIURFA

Birecik,

Ceylanpınar,

Karaköprü,

Suruç,

Viranşehir

ŞIRNAK

Cizre,

Silopi

UŞAK

Eşme

VAN

Erciş,

İpekyolu,

Tuşba

YOZGAT

Boğazlıyan,

Sarıkaya

YALOVA

Altınova,

Armutlu,

Termal

ZONGULDAK

Alaplı,

Çaycuma,

Devrek,

Kilimli,

Kozlu

____________________________________________________________________________________

4 üncü Sınıf İlçelerEdit

İLİ

İLÇESİ

ADANA

Karaisalı,

Karataş,

Pozantı

ADIYAMAN

Gölbaşı

AFYONKARAHİSAR

Dazkırı,

İscehisar,

Sinanpaşa,

Sultanbağı

AĞRI

Eleşkirt,

Diyadin,

Tutak

AMASYA

Gümüşhacıköy,

Taşova

ANKARA

Ayaş,

Bala,

Güdül

ANTALYA

Akseki,

Demre,

Gündoğmuş,

İbradı

ARTVİN

Borçka

AYDIN

Bozdoğan,

Buharkent,

Karacasu,

Yenipazar

AKSARAY

Güzelyurt,

Gülağaç

ARDAHAN

Göle

BALIKESİR

Gömeç,

Balya,

İvrindi,

Kepsut,

Manyas,

Marmara

BİLECİK

Gölpazarı,

Pazaryeri

BİNGÖL

Genç,

Karlıova,

Solhan

BİTLİS

Adilcevaz,

Ahlat,

Güroymak

BOLU

Göynük,

Mengen,

Mudurnu,

Seben,

Yeniçağa

BURDUR

Ağlasun,

Gölhisar,

Tefenni,

Yeşilova

BURSA

Keles

BARTIN

Kurucaşile,

UlusBATMAN

Beşiri,

Gercüş,

Kozluk

ÇANAKKALE

Bozcaada,

Yenice

ÇANKIRI

Eldivan,

Orta,

Kurşunlu,

Şabanözü

ÇORUM

Bayat,

Kargı,

Mecitözü,

Uğurludağ

DENİZLİ

Babadağ,

Bekilli,

Bozkurt,

Çal,

Çardak,

Güney,

Kale

DİYARBAKIR

Çınar,

Çermik,

Kulp,

Lice

DÜZCE

Cumayeri,

Çilimli,

Gölyaka,

Gümüşova

EDİRNE

Enez,

Havsa,

İspala,

Meriç

ELAZIĞ

Baskil,

Karakoçan,

Keban,

Kovancılar,

Palu

ERZİNCAN

Refahiye,

Tercan

ERZURUM

Aşkale,

Aziziye,

Hınıs,

Horasan,

İspir,

Karaçoban,

Narman,

Tekman,

Tortum

ESKİŞEHİR

Alpu,

İnönü,

Mahmudiye,

Seyitgazi

GAZİANTEP

Araban,

Oğuzeli

GİRESUN

Dereli,

Piraziz

GÜMÜŞHANE

Şiran,

Torul

HAKKÂRİ

Çukurca,

Şemdinli

HATAY

Hassa,

Yayladağı

ISPARTA

Gelendost,

Senirkent,

Uluborlu

IĞDIR

Tuzluca

MERSİN

Çamlıyayla,

Gülnar

İZMİR

Karaburun,

Beydağ

KARS

Kağızman,

Selim

KASTAMONU

Abana,

Araç,

Bozkurt,

Çatalzeytin,

Devrekani,

Küre

KAYSERİ

İncesu,

Pınarbaşı,

Yeşilhisar,

Tomarza

KIRKLARELİ

Demirköy,

Pınarhisar

KIRŞEHİR

Çiçekdağı

KONYA

Bozkır,

Doğanhisar,

Hadim,

Yunak

KÜTAHYA

Altıntaş,

Domaniç,

HisarcıkKARABÜK

Yenice,

Eskipazar

KARAMAN

Ermenek

KIRIKKALE

Delice

MALATYA

Akçadağ,

Arapgir,

Darende,

Doğanşehir,

Hekimhan,

Kale

MANİSA

Köprübaşı,

Selendi

MARDİN

Derik,

Mazıdağı,

Savur,

Yeşilli

MUĞLA

Kavaklıdere

MUŞ

Bulanık,

Hasköy,

Malazgirt,

Varto

NEVŞEHİR

Acıgöl,

Derinkuyu,

Gülşehir,

Hacıbektaş,

Kozaklı

NİĞDE

Altunhisar,

Çamardı,

Çiftlik,

Ulukışla

ORDU

Aybastı,

Çaybaşı,

Gölköy,

Gülyalı,

Gürgentepe,

İkizce,

Kumru,

Korgan,

Ulubey

OSMANİYE

Toprakkale

RİZE

Fındıklı,

Güneysu,

İyidere,

Kalkandere

SAMSUN

Kavak,

Ladik,

Yakakent

SİİRT

Eruh,

Kurtalan,

Pervari

SİNOP

Durağan,

Erfelek,

Türkeli

SİVAS

Divriği,

Gemerek,

Gürün,

Hafik,

Kangal,

Yıldızeli,

Zara

ŞANLIURFA

Akçakale,

Bozova,

Harran,

Hilvan

ŞIRNAK

İdil,

Uludere

TOKAT

Almus,

Artova,

Reşadiye,

TRABZON

Arsin,

Şalpazarı,

Tonya

UŞAK

Karahallı,

Sivaslı,

Ulubey

VAN

Başkale,

Çaldıran,

Edremit,

Gevaş,

Gürpınar,

Muradiye,

Özalp

YOZGAT

Akdağmadeni,

Çayıralan,

Çekerek,

Şefaatli

ZONGULDAK

Gökçebey

____________________________________________________________________________________

5 inci Sınıf İlçelerEdit

İLİ

İLÇESİ

ADANA

Aladağ,

Feke

AFYONKARAHİSAR

Başmakçı,

Bayat,

Çobanlar,

Evciler,

Hocalar,

İhsaniye,

Kızılören

AMASYA

Göynücek,

Hamamözü