FANDOM


Bakınız

Şablon:MİA/Komisyon


MİA kurul ve komisyonlar Mülki İdare Amirlerinin başkanlık ettiği kurul ve komisyonlar
Kanun veya KHK ile kurulanlar (28 Kanun, 3 KHK) Askerlik Meclisi Umumi Hıfzısıhha Meclisi Çeltik Komisyonu İl Polis Disiplin Kurulu Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu Çiftçi Malları Murakabe Heyeti İl İdare Şube Başkanları Toplantısı İl Kaymakamları Toplantısı İlçe İdare Şube Başkanları ve Memurları Toplantısı Bucak Meclis ve Komisyonları İl İdare Kurulu İlçe İdare Kurulu Fikir ve Sanat Eserleri Denetim Komisyonu Takdir Komisyonu Zirai Kazançlar İl Komisyonu Belirleme Koordinasyon Kurulu ve Anlaşmazlıkları Çözümleme Komiteleri Merkez Yazım Kurulu İl ve İlçe Hasar Tespit Komisyonu İl ve İlçe Trafik Komisyonları Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Mera Komisyonu İl ve İlçe Av Komisyonları İl ve İlçe Spor Güvenlik Kurulu Özel Güvenlik Komisyonu İl Hayvanları Koruma Kurulu Zarar Tespit Komisyonu İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetleri- İl Encümeni Toprak Koruma Kurulu Sayım Komiteleri İl ve İlçe Yapı Denetim Komisyonları Kurban Hizmetleri Komisyonu Çeltik Komisyonu Uyuşmazlığı Çözümleme Komisyonu Seçme ve Değerlendirme Kurulu Yangın Koordinasyon Kurulu İl ve İlçe Olağanüstü Hal Büroları İl Kurtarma ve Yardım Komitesi İlçe Kurtarma ve Yardım Komitesi Ücret Tespit Komisyonu
Yönetmelikle kurulanlar İl Milli Eğitim Danışma Kurulu İl Milli Eğitim Dsiplin Kurulu Mahalli Sulak Alan Komisyonu
Yönergeyle kurulunlar
Emirle kurulanlar
Valilerin başkanlık ettikleri
Kaymakamların başkanlık ettikleri
Eğitim kurulları
Güvenlik kurulları Özel Güvenlik Komisyonu - İl Kurtarma ve Yardım Komitesi - İlçe Kurtarma ve Yardım Komitesi - Yangın Koordinasyon Kurulu - İl Polis Disiplin Kurulu - Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu
Kanun hükümleri ile kurulan mülki idare amirlerinin başkanlık ettiği kurul ve komisyonlar ----- Kanun hükmünde karaname ile kurulan mülki idare amirlerinin başkanlık ettiği kurul ve komisyonlar
Tüzük hükümleri ile kurulan Mülki İdare Amirlerinin başkanlık ettiği kurul ve komisyonlar
Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan yönetmelik hükümleri ile kurulan Mülki İdare Amirlerinin başkanlık ettiği kurul ve komisyonlar
İl kurulları
İlçe kurulları
Diğer kurul ve komisyonlar
Yeni kurul ve komisyonlar
Meclisler Yenişehir Belediye Meclisi 27/01/2010 tarihli kararı
MİAnın seçilebileceği yerler Kent konseyi
Diğer mevzuat
Toplantı prosedürü Toplantı nedir? Toplantıda dikkat edilmesi gereken hususlar?
Yasal statüsüne göre kurul ve komisyonlar

Kurul ve Komisyonların Mevzuattaki Kuruluş Hükümleri Edit

Kanun ile kurulanlarEdit

KHK ile kurulanlar:Edit

Tüzük ile kurulanlar Edit

Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Yönetmelikler İle kurulan kurul ve komisyonlar Edit

Ana madde : Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan yönetmelik hükümleri ile kurulan Mülki İdare Amirlerinin başkanlık ettiği kurul ve komisyonlar

Bakanlıklar Ve Yönetmelikleri, Genelge Ve Yönergelerle Kurulan Kurul ve Komisyonlar Edit

Ana madde: Bakanlık yönetmelikleri, genelge ve yönetmeliklerle kurulan mülki idare amirlerinin başkanlık ettiği kurul ve komisyonlar

Özel Konulu Kurul Ve Komisyonlar​ Edit

Mesleki Fihrist Edit

Kurul Ve Komisyonlara Katılan Üyeler Edit

Vali ve Kaymakamların Başkanlık Ettiği Kurul ve Komisyonlar ile Katılan Üyeler

Kurul ve Komisyonların Mevzuattaki Kuruluş Hükümleri Edit

Kanun Hükümleri İle Kurulan Kurul ve Komisyonlar: Edit

Askerlik Meclisi - Askerlik KanunuEdit

 • Kanun Numarası: 1111
 • Kabul Tarihi : 21/6/1927
 • Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: l2-17/7/1927 Sayı: 631-635
 • Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 8 Sayfa : 866
 • Madde 21 – (Değişik:20/11/1935-2850/1 md.)

Umumi Hıfzıssıhha Meclisi - Umumi Hıfzıssıhha KanunuEdit

 • Kanun Numarası: 1593
 • Kabul Tarihi: 24/4/1930
 • Yayımlandığı R.Gazete: 6/5/1930 Sayı : 1489
 • Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 11 Sayfa : 143
 • Madde 23 - Madde 24 -Madde 25 -

Madde 23 - Her vilayet merkezinde bir umumi hıfzıssıhha meclisi toplanır. Bu meclis mahalli sıhhat ve içtimai muavenet müdürü, nafıa mühendisi, maarif, baytar müdürü, mevcutsa sahil sıhhiye merkezi tabibi, bir hükümet ve belediye tabibi ve hastane baştabibi ile garnizon ve kıt’a bulunan yerlerde en büyük askeri tabip ve serbest sanat icra eden bir tabip ve bir eczacıdan ve [[belediye reisi]]nden mürekkeptir. Meclis valinin veya valiye bilvekale sıhhiye müdürünün riyaseti altında içtima eder. Valinin tensip edeceği bir zat kitabet vazifesini ifa ve zabıtları tanzim eder.

Madde 24 - Kazalarda bu meclisler kaymakamın riyaseti altında Hükümet tabibi, mevcut ise bir Hükümet baytarı ve askeri tabip, belediye tabibi ve serbest icrayi san’at eden ve kaymakam tarafından intihap edilen bir tabip ve serbest eczacı ile belediye reisinden terekküp eder.

Madde 25 - Umumi hıfzıssıhha meclisleri müntehap azası her üç senede bir değişir. Eski azanın yeniden intihabı caizdir. Her defa tebeddülünde kaymakamlar tarafından vilayetlere, valilerce de Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine bildirilir.

Çeltik Komisyonu - Çeltik Ekimi Kanunu Edit

 • Kanun Numarası: 3039
 • Kabul Tarihi: 11/06/1936
 • Yayımlandığı R. Gazete: Tarih:23/06/1936 Sayı: 3337

Madde 1 –

İl Polis Disiplin Kurulu- Emniyet Teşkilatı Kanunu Edit

Kanun Numarası : 3201

Kabul Tarihi : 04/06/1937

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 12/06/1937 Sayı: 3629

Ek Madde 4 – ( 19/2/1980-2261/2 md. ile gelen Ek 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu Edit

 • Kabul Tarihi: 07/06/1939

Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 16/06/1939 Sayı: 4234

Çiftçi Malları Murakabe Heyeti  - Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Edit

 • Kanun Numarası : 4081
 • Kabul Tarihi : 02/07/1941
 • Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 10/07/1941 Sayı:4856
 • Madde 5-
 • Madde 6-

İl İdare Şube Başkanları Toplantısı - İl İdaresi Kanunu Edit

 • Kabul Tarihi : 10/06/1949
 • Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 18/06/1949 Sayı:7236
 • Madde 24 –

İl Kaymakamları Toplantısı - İl İdaresi Kanunu Edit

Kanun Numarası : 5442

Kabul Tarihi : 10/06/1949

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 18/06/1949 Sayı:7236

Madde 25 –

İlçe İdare Şube Başkanları ve Memurları Toplantısı İl İdaresi KanunuEdit

Kanun Numarası : 5442

Kabul Tarihi : 10/06/1949

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 18/06/1949 Sayı:7236

Madde 40 –

Bucak Meclis ve Komisyonları - İl İdaresi Kanunu Edit

Kanun Numarası : 5442

Kabul Tarihi : 10/06/1949

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 18/06/1949 Sayı:7236

Madde 52 –

İl İdare Kurulu - İl İdaresi Kanunu Edit

Kanun Numarası : 5442

Kabul Tarihi : 10/06/1949

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 18/06/1949 Sayı:7236

Madde 57 -

İlçe İdare Kurulu - İl İdaresi Kanunu Edit

Kanun Numarası : 5442

Kabul Tarihi : 10/06/1949

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 18/06/1949 Sayı:7236

Madde 58 -

Fikir Ve Sanat Eserleri Denetim Komisyonu - Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu Edit

Kanun Numarası : 5846

Kabul Tarihi : 05/12/1951

Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 13/12/1951 Sayı: 7981

Madde 81: (Değişik 12/03/2004 – 5101/24. md)

Takdir Komisyonu - Vergi Usul Kanunu Edit

Kanun Numarası : 213

Kabul Tarihi : 04/01/1961

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 10/01/1961 Sayı:10703-10705

Madde 72 - (Değişik: 4/12/1985-3239/5 md.)

Zirai Kazançlar İl Komisyonu - Vergi Usul Kanunu Edit

Kanun Numarası : 213

Kabul Tarihi : 04/01/1961

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 10/01/1961 Sayı:10703-10705

Madde 83 – (Değişik:30/12/1980-2365/11 md.)

Madde 84 – (Değişik: 23/6/1982-2686/15 md.)

Zirai Kazanç Ölçülerinin Tespiti Hakkında Yönetmelik Edit

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  :12/02/1987, No:87/11549

Dayandığı Kanunun Tarihi  :04/01/1961, No:213

Yayımlandığı R.Gazete Tarihi  :23/03/1987, No:19409

Madde 4-

Belirleme Koordinasyon Kurulu Ve Anlaşmazlıkları Çözümleme Komiteleri - Esnaf Ve Küçük Sanatkarlar Kanunu Edit

Kanun Numarası  : 507

Kabul Tarihi : 17/07/1964

Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih: 1,3,4/8/1964 Sayı:11769-11771

Madde 6 – (Değişik: 2/5/1983-KHK 62/3 md; Aynen kabul: 14/02/1985-3153/3 md.)

Merkez Yazım Kurulu - Genel Nüfus Yazımı Kanunu Edit

Kanun Numarası  : 1543

Kabul Tarihi : 24/02/1972

Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih: 09/03/1972 Sayı:14123

Madde 2 –

İl Ve İlçe Hasar Tespit Komisyonu - Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun Edit

Kanun Numarası  : 2090

Kabul Tarihi : 20/06/1977

Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih: 05/07/1977 Sayı:15987

Madde 3 –

İl ve İlçe Trafik Komisyonları - Karayolları- Trafik Kanunu Edit

Kanun Numarası  : 2918

Kabul Tarihi : 13/10/1983

Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih: 18,10/1983 Sayı:18195

Madde 12 – (Değişik: 17/10/1996-4199/7 md.)

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti - Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Edit

 • Kanun Numarası  : 4077
 • Kabul Tarihi : 23/02/1995
 • Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih: 08/03/1995 Sayı:22221
 • Madde 22 –(Değişik 06.03.2003 4822/29.Md)

Mera Komisyonu - Mera Kanunu Edit

Kanun Numarası  : 4342

Kabul Tarihi : 25/02/1998

Yayımlandığı R.Gazete: Tarih  : 28/02/1998 Sayı: 23272

Madde 6 -

İl ve İlçe Av Komisyonları - Kara Avcılığı KanunuEdit

Kanun Numarası  : 4915

Kabul Tarihi : 01/07/2003

Yayımlandığı R. Gazete Tarih  : 11/07/2003 Sayı :25165

Madde 3-

İl ve İlçe Spor Güvenlik Kurulu - Spor Müsabakalarında Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair KanunEdit

Kanun Numarası  : 5194

Kabul Tarihi : 28/04/2004

Yayımlandığı R. Gazete  : Tarihi: 07/05/2004 Sayfa: 25455

Madde 3-

Özel Güvenlik Komisyonu - Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair KanunEdit

Kanun Numarası  : 5188

Kabul Tarihi : 10.06.2004

Yayımlandığı R. Gazete  : Tarihi 26.06.2004z Sayı: 25504

Madde 4-

İl Hayvanları Koruma Kurulu - Hayvanları Koruma Kanunu Edit

Kanun Numarası  : 5199

Kabul Tarihi : 24.06.2004

Yayımlandığı R. Gazete  : Tarihi: 01.07.2004 Sayı: 25509 Madde 15-

Zarar Tespit Komisyonu - Terör Ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun Edit

Kanun Numarası  : 5233

Kabul Tarihi : 17.07.2004

Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih : 27.07.2004 Sayı: 25535

Madde 4-

İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetleri - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Edit

Kanun Numarası  : 5263

Kabul Tarihi : 01.12.2004

Yayımlandığı R.Gazete  : Tarihi: 09.12.2004 Sayı: 25665

Madde 19- 29.05.1986 tarihli ve 3294 sayılı Kanunun 77nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası maddeden çıkarılmıştır.

İl Encümeni İl Özel İdaresi Kanunu Edit

Kanun Numarası : 5302

Kabul Tarihi : 22/02/2005

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih:04/03/2005 Sayı: 25745

Madde 25.-

Toprak Koruma Kurulu - Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Edit

Kanun Numarası : 5403

Kabul Tarihi : 03.07.2005

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih 19.07.2005 Sayı : 25880

Madde 5 –

Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri İle Kurulan Kurul ve Komisyonlar Edit

Sayım Komiteleri Devlet İstatistik Enstitüsünün Görev; Yetki ve Kuruluşu Hakkında Kanun Edit

Kanun Numarası : 53

Kabul Tarihi : 13/06/1962

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 23/06/1962 Sayı:11136

Madde 8-10 – (08/06/1984 tarih ve 219 sayılı KHK.nin 31.maddesi ile yeniden düzenlenmiştir.

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde KararnameEdit

K.H.K. nin Tarihi : 08/06/1984 No:219

Yetki Kanununun Tarihi  : 02/12/1983 No:2967

Yayımlandığı R.G. Tarihi : 18/06/1984 No:18435

Madde 31 –

İl ve İlçe Yapı Denetim Komisyonları Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Edit

K.H.K. nin Tarihi : 03/02/2000 No:595

Yetki Kanununun Tarihi  : 27/08/1999 No:4452

Yayımlandığı R.G. Tarihi : 10/04/2000 No:24016

Madde 6-

Yapı Den etimi Uygulama Yönetmeliği Edit

Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih: 26/05/2000 Sayı:24060

Madde 8 -

Tüzük Hükümleri İle Kurulan Kurul ve Komisyonlar Edit

İl Ve İlçe Tapu Komisyonları Tapu Kayıtlarından Hukuki Kıymetlerini Kaybetmiş Olanların Tasfiyesine Dair Kanunun Tapu İdarelerince Sureti Tatbiki Hakkınna Nizamname Edit

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/05/1930, No:9331

Dayandığı Kanunun Tarihi  : 02/06/1929, No:1515

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 02/07/1930, No:1536

Madde 6 – (Değişik:30/06/1932-13041 K.)

Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonuna Yardım Kurulu Genel Kadınlar ve Genelevlerin Tâbi Olacakları Hükümler ve Fuhuş Yüzünden Bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü Edit

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 30/03/1961, No:5/984

Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/04/1930, No:1593

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 14/04/1961, No:10786

Madde 12 -

İş ve İşçi Bulma Kurumu Mahalli Danışma Komisyonu İş ve İşçi Bulma Kurumu Mahalli Danışma Komisyonları Hakkında Tüzük Edit

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 29/08/1967, No:6/8697

Dayandığı Kanunun Tarihi : 21/01/1946, No:4837

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11/09/1967, No:12696

Madde 1-

Sivil Savunma Fonu İdare Komisyonu - Sivil Savunma Fonu Tüzüğü Edit

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/02/1973, No:7/5891

Dayandığı Kanunun Tarihi : 09/06/1958, No:7126

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 24/03/1973, No:14486

Madde 8 -

İmam Hatip Kadroları Dağıtımında Sıralama Kurulu Bucak ve Köylere İmam Hatip Kadrolarının Dağıtımında Uygulanacak Esaslar Hakkında Tüzük Edit

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/02/1975, No:7/9516

Dayandığı Kanunun Tarihi : 22/06/1965, No:633

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 07/03/1975, No:15170

Madde 4 –

Uyuşmazlığı Çözümleme Komisyonu Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Tüzüğü Edit

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 08/01/1988, No:88/12497

Dayandığı Kanunun Tarihi : 08/03/1950, No:5590

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11/02/1988, No:19722

Madde 37 –

Grev ve Lokavt Danışma Kurulları Grev ve Lokavtlarda Mülki İdare Amirince Alınacak Önlemlere İlişkin Tüzük Edit

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 09/08/1989, No:89/14477

Dayandığı Kanunun Tarihi : 05/05/1983, No:2822

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 05/10/1989, No:20303

Madde 3 –

Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Toplantısı Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü Edit

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24/05/1990, No:90/500

Dayandığı Kanunun Tarihi : 04/11/1983, No:2941

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 16/07/1990, No:20576

Madde 21 –

Türk Hava Kurumu Şube Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Türk Hava Kurumu Tüzüğü Edit

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23.08.2004 Sayı: 2004/7830

Dayandığı Kanunun No : 2908

Yayımlandığı R.Gazete: Tarihi : 22.08.2004 Sayı: 25591

Madde 30-

Bakanlar Kurulu Kararıyla Yürürlüğe Konulan Yönetmelik Hükümleri İle Kurulan Kurul Ve Komisyonlar Edit

Seçme ve Değerlendirme Kurulu Memleket İçi Düşmana Karşı Silahlı Savunma Ödevi Yönetmeliği Edit

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 03/10/1945, No:3/3169

Dayandığı Kanunun Tarihi : 07/08/1944, No:4654

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11/10/1945, No:6130

Madde 3 – (Değişik: 12/12/1991-91/2492 K.)

Asayiş Saati Toplantısı Emniyet ve Asayiş İşlerinde İl, İlçe ve Bucaklardaki Jandarma ve Emniyet Ödevlerinin Yapılması ve Yetkilerinin Kullanılması Suretini ve Aralarındaki Münasebetleri Gösterir Yönetmelik Edit

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 28/06/1961, No:5/1409

Dayandığı Kanunun Tarihi :

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 15/07/1961, No:10855

Madde 4 –

Jandarma Teşkilâtı Görev ve Yetkileri Yönetmeliği Edit

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 03/11/1983, No:83/7362

Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/03/1983, No:2803

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 17/12/1983, No:18254

Madde 146 –

Gelir Tespit Komisyonu Afet Sebebi İle Yapılacak Olan Binaların Borçlandırma Bedellerinden Yapılacak İndirimler Hakkında Yönetmelik Edit

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/03/1972, No:7/4123

Dayandığı Kanunun Tarihi : 15/05/1959, No:7269

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 08/04/1972, No:14153

Madde 8 –

[[Yangın Koordinasyon Kurulu Karada Çıkabilecek Yangınlarla, Deniz, Liman Veya Kıyıda Çıkıp Karaya Ulaşabilecek ve Yayılabilecek veya Karada Çıkıp Kıyı, Liman Ve Denize Ulaşabilecek Yangınlara Karşı Alınabilecek Önleme, Söndürme ve Kurtarma Tedbirleri Hakkında Yönetmelik]] Edit

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 06/08/1975, No:7/10357

Dayandığı Kanunun Tarihi : 15/05/1959, No:7269

10/06/1949,No:5442 , 09/06/1958, No: 7126

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 08/09/1975, No:15350

Madde 4 –

Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkında Yönetmelik Edit

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 10/09/1976, No:7/12520

Dayandığı Kanunun Tarihi : 31/08/1956, No:6831

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 09/10/1976, No:15729

Madde 32 –

İl ve İlçe Hasar Tespit Komisyonları Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında YönetmelikEdit

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 25/09/1978, No:7/16642

Dayandığı Kanunun Tarihi : 20/06/1977, No:2090

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 04/11/1978, No:16453

Madde 10 –

Eşgüdüm ve İşbirliği Komitesi Karayolları Sınır Kapıları İle Uluslar Arası Trafiğe Açık Havaliminlarında Güvenliğin ve Bu Yerlere Hizmet Veren Kuruluşlar Arasında İşbirliği ve Eşgüdüm Sağlanması Hakkında YönetmelikEdit

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 28/5/1979, No:7/17694

Dayandığı Kanunun Tarihi :

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 14/7/1979, No:16696

Madde 2 –

Kutlama Komiteleri Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği Edit

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 14/08/1981, No:8/3454

Dayandığı Kanunun Tarihi : 17/03/1981, No:2429

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 01/10/1981, No:17475

Madde 5 –

İl Disiplin Kurulu Disiplin Kurulları Ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik Edit

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 03/03/1982, No:8/4400

Dayandığı Kanunun Tarihi : 19/05/1930, No:1624

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 05/04/1982, No:17655

Madde 5 –

Kutlama Komiteleri Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Törenler YönetmeliğiEdit

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 17/09/1982, No:8/5336

Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/07/1965, No:627

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 24/10/1982, No:17848

Madde 4 – I-(Değişik : 13.01.1986-86/10286 K.)

İl Milli Eğitim Gençlik Ve Spor Disiplin Kurulu Disiplin Kurulları Ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik Edit

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 17/09/1982, No:8/5336

Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/07/1965, No:627

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 24/10/1982, No:17848

Madde 4

II- (Değişik : 13.01.1986-86/10286 K.)

İl Özel İdaresi Disiplin Kurulu Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik Edit

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 17/09/1982, No:8/5336

Dayandığı Kanunun Tarih  : 14/07/1965, No:627

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 24/10/1982, No:17848

Madde 4 – V A. ( Değişik 04.07.2005 – 2005/9138 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile)

Nükleer Yabancı Gemilerin Ziyaretleriyle İlgili Önlem Planı Ve Tehlikeli Durum Planı Hazırlama KomisyonuEdit

Yabancı Silahlı Kuvvetlere Bağlı Gemilerin Türk İçsularına ve Limanlarına Gelişleri ve Bu Sulardaki Hareket ve Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik Edit

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 24/11/1983, No:83/7464

Dayandığı Kanunun Tarihi  : 24/04/1930, No:1593 15/07/1950, No:5682 15/07/1950, No:5683 20/05/1982, No:2674 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 15/12/1983, No:18252

Madde 28-

İl Ve İlçe Olağanüstü Hal Büroları Olağanüstü Hal Kurulu Ve Bürolarının Kuruluş Ve Görevleri İle Yükümlülüklerinin Karşılığının Tespit Ve Ödenmesi Hakkında YönetmelikEdit

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 21/02/1984, No:84/7778

Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/10/1983, No:2935

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 08/03/1984, No:18335

Madde 11–

İl Kurtarma ve Yardım Komitesi Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair YönetmelikEdit

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 01/04/1988, No:88/12777

Dayandığı Kanunun Tarihi : 15/05/1959, No:7269

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 08/05/1988, No:19808

Madde 14–

İlçe Kurtarma ve Yardım Komitesi Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair YönetmelikEdit

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 01/04/1988, No:88/12777 , Dayandığı Kanunun Tarihi : 15/05/1959, No:7269

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 08/05/1988, No:19808

Madde 46

Ücret Tespit Komisyonu Öğrenci Yurtları İle Benzeri Kurumların Açılması, İşletilmesi ve Denetlenmesi Hakkında YönetmelikEdit

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 13/01/1989, No:8/13715

Dayandığı Kanunun Tarihi  : 24/03/1950, No:5661 06/10/1983, No:2908 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 17/03/1989, No:20111

Madde 17–

İl ve İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonları Hayvan Sağlığı ve Zabıtası YönetmeliğiEdit

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 22/02/1989, No:89/13838

Dayandığı Kanunun Tarihi  : 08/05/1986, No:3285

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 15/03/1989, No:20109

Madde 91 – (Değişik birinci paragraf:8/7/1998 – 98/11429 K.)

Transit Karayolları Üzerindeki Denetleme ve Konaklama Noktaları Seçimi Heyeti Karayolu İle Uluslar Arası Eşya Taşıyan Araçların, Seyir, Konaklama, Denetleme, Güvenlik ve Gümrük İşlerine Ait YönetmelikEdit

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 05/03/1993, No:93/4207

Dayandığı Kanunun Tarihi : -

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 16/04/1993, No:21554

Madde 91 –

Kültür Etkinliklerini Düzenleme Komitesi Kültür Bakanlığı Yerel, Ulusal ve Uluslar Arası Kültür Etkinliklerine Yardım Yönetmeliği Edit

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 05/03/1993, No:93/4210

Dayandığı Kanunun Tarihi : 23/01/1986, No:3257

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 08/04/1993, No:21546

Madde 14-

Orman Haftası Ve Ağaç Bayramı Düzenleme Kurulu Orman Haftası Ve Ağaç Bayramı YönetmeliğiEdit

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 24/07/1996, No:96/8396

Dayandığı Kanunun Tarihi : 27/09/1984, No:3046

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 22/08/1996, No:22735

Madde 5 –

GÜVENLİK KOMİSYONU SİVİL HAVA MEYDANLARI, LİMANLAR VE SINIR KAPILARINDA GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI,GÖREV VE HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKEdit

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 25/07/1997, No:97/9707

Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/06/1949, No:5442

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 14/08/1997, No:23080

Madde 19 –

Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştırması Değerlendirme Komisyonu Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği Edit

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14.02.2000 No:2000/284

Dayandığı Kanunun Tarihi  : 26.10.1994 No:4045

Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 12.04.2000 No:24018

Madde 15- (Değ. 29.03.2001 ve 24357 sayılı Resmi Gazete)

İL VE İLÇE FINDIK KOMİSYONU FINDIK ÜRETİMİNİN VE DİKİM ALANLARININ BELİRLENMESİ İLE FINDIK YERİNE ALTERNATİF ÜRÜN YETİŞTİRMEYİ TERCİH EDEN ÜRETİCİLERİN DESTEKLENMESİNE DAİR ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİKEdit

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 22.11.2001 Sayısı :2001/3438

Dayandığı Kanunun Tarihi : 16.06.1983 No: 2844

Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  : 11.01.2002 Sayı: 24637

Madde 3-

Yatırımcıya Verilecek Arazi Veya Arsanın Devri İle İlgili Komisyon Hazineye, Katma Bütçeli Kuruluşlara, Belediyelere Veya İl Özel İdarelerine Ait Arazi Veya Arsaların Gerçek Veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Devrine İlişkin YönetmelikEdit

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 02.04.2004 No: 2004/7114

Dayandığı Kanunun Tarihi : 29.01.2004 No: 5084

Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  : 21.04.2004 No: 25440

Madde 10-

Zarar Tespit Komisyonu Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Yönetmelik Edit

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 04.10.2004 No: 2004/7955

Dayandığı Kanunun Tarihi : 17.07.2004 No: 5233

Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  : 20.10.2004 No: 25619

Madde 5-

Madde 6-

İnceleme Kurulları İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Edit

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 14.07.2005, No:2005/9207

Dayandığı Kanunlar  : 1593, 2559, 3572,5302, 5393 sayılı kanunlar

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 10.08.2005, No:25902

Madde 15 –

İl Ve İlçe Spor Güvenlik Kurulu Spor Müsabakalarında Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin YönetmelikEdit

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 20.08.2004 Sayı: 2004/7755

Dayandığı Kanunun Tarihi : 28.04.2004 No: 5149

Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  : Tarihi: 28.08.2004 Sayı: 25567

Madde 5-

Bakanlıklar Yönetmelikleri, Genelge Ve Yönergelerle Kurulan Kurul Ve KomisyonlarEdit

İl Koordinasyon KurullarıEdit

Çarşı Ve Mahalle Bekçiliği Sınav Komisyonu Çarşı Ve Mahalle Bekçiliği Sınavına Giriş Yönetmeliği Edit

Yayımlandığı R.Gazete  : Tarihi 10/10/1966 Sayı:12422

Madde 10-

İl Ve İlçe Halk Eğitimi Planlama Ve İşbirliği Kurulu Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği Edit

Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih 7/8/1979 Sayı:16720 Madde 150 -

Uyuşturucu Madde İmha Heyeti 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakebesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Edit

Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih 21/11/1982 Sayı:17875 Madde 18-

Öğretmenler Günü İl Kutlama Kurulu Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği Edit

Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih 12/9/1983 Sayı:18163

Madde 13 –

Öğretmenler Günü İlçe Kutlama Kurulu Öğretmenler Günü Kutlama YönetmeliğiEdit

Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih 12/9/1983 Sayı:18163

Madde 14 –

İl Sosyal Hizmetler Kurulu İl Sosyal Hizmetler Kurulunun Kuruluş Görev Ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik Edit

Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih 17/11/1983 Sayı:18224

Madde 6-

Genel Nüfus Sayımı İl Ve İlçe Sayım Komiteleri:Genel Nüfus Sayımı Sayım Komiteleri Ve Bürolarının Kuruluş, Görev Ve Çalışma Esaslarına Ait YönetmelikEdit

Yayımlandığı R. Gazete  : 01,07,1985 Sayı:18798

Madde 4- 1. (Değişik 3,5,1990 gün ve 20507 sayılı Resmi Gazete)

Asayiş Harekat Merkezi Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair YönetmelikEdit

Yayımlandığı R. Gazete  : 08/08/1985 Sayı:18836

Madde 17-


İnceleme Kurulu Tanıtıcı Bayrakların Kullanma İznine Ve Tescil İşlemlerine Ait Yönetmelik Edit

Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih:02/12/1986 Sayı: 19299

Madde 10 –

Ahilik Kültürü Haftası İl Kutlama Komitesi Kültür Ve Turizm Bakanlığı Ahilik Kültürü Haftası Kutlama YönetmeliğiEdit

Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih 2/7/1988 Sayı:19860

Madde 11-


Ahilik Kültürü Haftası İlçe Kutlama Komitesi Kültür Ve Turizm Bakanlığı Ahilik Kültürü Haftası Kutlama YönetmeliğiEdit

Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih 2/7/1988 Sayı:19860

Madde 13-

Turizm Faaliyetlerini Düzenleme Komitesi Turizm Bakanlığınca Mahalli, Milli Ve Milletlerarası Turizm Faaliyetlerini Düzenleyen İl Özel İdarelerine Yapılacak Yardım YönetmeliğiEdit

Yayımlandığı R. Gazete  : Tarihi: 11/10/1991, Sayı:21018

Madde 14-

İl Koruma Komisyonu Koruma Hizmetleri Yönetmeliği Edit

16/09/1995 Tarihinde Başbakan Onayı ile Yürürlüğe Girmiştir.

Madde 12-

İl Özel İdaresi Müdürlüğü Apk Kurulu İl Özel İdaresi Bütçe Ve Muhasebe Usulü YönetmeliğiEdit

Yayımlandığı R. Gazetenin  : Tarihi: 01.10.1995 Sayı : 22421 Mükerrer

Madde 23-


Zeytinciliğin Islahı Komisyonu Zeytinciliğin Islahı Ve Yabanilerin Aşılattırılmasına Dair Yönetmelik Edit

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 03/04/1996, No:22600

Madde 4-

Madde 6-

Hac Kur’a Komisyonu Hac Ve Umre Seyahatleri İle İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair YönetmelikEdit

Bakanlar Kurulu Kararı  : Tarihi : 10/12/1999 Sayı: 99/13919

Yayımlanan R. Gazete  : Tarihi : 18/05/2000 Sayı: 24053

Madde 6-

[[Görevde Yükselme Sınav Kurulu İl Özel İdareleri, Belediyeler Ve İl Özel İdareleri Ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese Ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik]]Edit

Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih: 02/12/2000 Sayı: 23952

Madde 7 –

Kurban Hizmetleri Komisyonu Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair YönetmelikEdit

Yayınlandığı R.Gazete  : Tarihi : 18.08.2002 Sayı: 24850

Madde 9-

Ücret Tespit Komisyonu Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama, Ovum Ve Embriyo Transferi Faaliyetlerinin Usul Ve Esasları Hakkında YönetmelikEdit

Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih: 15.11.2002 Sayı : 24937

Madde 10-

Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri YönetmeliğiEdit

Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih: 01.08.2003 Sayı: 25186

Madde 7-

Anma Komiteleri 18 Mart Şehitler Günü Ve 19 Eylül Gaziler Gününde Yapılacak Törenler Hakkında YönetmelikEdit

Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih: 24.08.2003 Sayı: 25209

Madde 4-

İl Ve İlçe İnsan Hakları Kurulları - İl Ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev Ve Çalışma Esasları Hakkında YönetmelikEdit

Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih: 23.11.2003 Sayı : 25298

Madde 5-

Madde 6-


Hafriyat Toprağı,İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Kriz Merkezi Hafriyat Toprağı İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Edit

Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih 18/03/2004 Sayı :25406

Madde 4:

Terör Mağduru İstihdamı İle İlgili Komisyon - Özürlü Eski Hükümlü Ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında YönetmelikEdit

Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih : 24.03.2004 Sayı: 25412

Madde 3-

Mahalli Çevre Kurulu Çevre Ve Orman Bakanlığı Mahalli Çevre Kurulları Çalışma Usul Ve Esasları YönetmelikEdit

Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih: 15.04.2004

Madde 5-(Değişik 16.02.2005 tarih ve 25729 sayılı resmi gazete)

Özel Güvenlik Komisyonu - Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Edit

Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih : 07/10/2004 Sayı: 25606

Madde 5-

Tarifelere İtiraz Komisyonu Tacir Ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal Ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında YönetmelikEdit

Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih: 15.12.2004 Sayı:25671

Madde 6-

Madde 7-

İl Ve İlçe Tahkim Komisyonları Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği Edit

Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih: 16.04.2005 Sayı : 25788

Madde 4-

98-KUDUZLA SAVAŞ ÖZEL KOMİSYONU SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI GENELGESİ VE EKİ PROTOKOLÜ  : 13/03/1979 TARİH VE NO:38

99- ERKEN KUZU KESİMİNİ ÖNLEME KOORDİNASYON KURULU T.C. ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENELGESİ

Genelge Tarihi : 10/12/1981 Genelge No: 5007

Madde 3-

100- SATIN ALMA İŞLERİ İNCELEME KURULU

İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

İçişleri Bakanlığı Bakanlık Makamının 21.02.1991 tarihli onayı ile yürürlüğe konulmuştur.

Madde 68 –

101- [[ASKERİ FİRAR, BAKAYA, YOKLAMA KAÇAĞI, İZİNSİZ VE SAKLILARIN YAKALANMASI İLE İLGİLİ KOMİSYON Y.J. 200-20 NOLU ASKERİ FİRAR, BAKAYA, YOKLAMA KAÇAĞI, İZİNSİZ VE SAKLILARIN KAYIT, TAKİP VE YAKALANMALARI İLE HAKLARINDA YAPILACAK HUKUKİ İŞLEMLERE AİT YÖNERGE]]

Madde 8-

102- GENÇLİK HAFTASI DÜZENLEME KOMİTELERİ GENÇLİK HAFTASI İLE İLGİLİ ESASLAR

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 15/04/1983, No:83/6394

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 15/05/1983, No:18048

Madde 4-

103- MUHTAÇ ÇİFTÇİ TESBİT KOMİSYONU TOPRAKSIZ VE AZ TOPRAKLI ÇİFTÇİLERİN TESBİTİ VE TARIMA ELVERİŞLİ HAZİNE ARAZİLERİNİN KİRAYA VERİLMESİ ESASLARI

Maliye ve Gümrük Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 26.06.1980 gün ve MİLE 31001-585/80 Şb. 4/3 16786 Nolu ve 106 Sayılı Genel Tebliği

Madde 14-

104- TSE BELGELENDİRME KOMİSYONU TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME TALİMATI

TSE YÖNETİM KURULUNUN X14-295 SAYILI KARARIYLA 16 KASIM 1987 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.

Madde 5- (25/01/1994 tarih ve XII-9-182 sayılı yönetim kurulu kararı ile değişik şekli)

105- TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ GÜÇLENDİRME VAKFI FAHRİ YARDIM KOMİTESİ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI YÖNERGESİ VE GENELGESİ

Tarihi : 15/08/1988

Sayı : 63/006/4-88/954

106-SOKAK ÇOCUKLARININ KORUNMASI VE REHABİLİTASYONU KOMİSYONU

İçişleri Bakanlığı Strateji Merkezi Başkanlığının 20.12.2004 tarih ve 285 no ve 2004/157 sayılı genelgesi


107- İL VE İLÇE GÖNÜLLÜ HİZMETLERİ KOMİSYONU - GÖNÜLLÜLERİN SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİNE KATILMA ESASLARI YÖNERGESİ Madde 6 -

108- ENERJİ DESTEĞİ KOMİSYONU - ENERJİ DESTEĞİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (Tebliğ No: 2004/1)

Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 09.06.2004 Sayı: 25487

Madde 4-

109- YEREL SULAK ALAN KOMİSYONU - SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih 17/05/2005 Sayı :25818

Madde 31:

VI- ÖZEL KONULU KURUL VE KOMİSYONLAR

110- BOĞAZİÇİ İMAR İDARE HEYETİ

BOĞAZİÇİ KANUNU

Kanun Numarası : 2960

Kabul Tarihi :18/11/1983

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih:22/11/1983 Sayı:18229

Madde 8-

111- KÖYCEĞİZ GÖLÜ TAŞIMA ARAÇLARI İDARE KURULU - KÖYCEĞİZ GÖLÜ VE DALYAN KANALLARINDA ÇALIŞACAK TAŞIMA ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih 08/11/1992 Sayı:21399

Madde 5-

112- İZMİR UNİVERSİADE OYUNLARI HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULU ORGNAZİSYON KOMİTESİ, İCRA KURULU İZMİR KENTİNDE YAPILACAK DÜNYA ÜNİVERSİTELER ARASI SPOR OYUNLARI (UNİVERSİADE) KANUNU

Kanun Numarası : 5255

Kabul Tarihi : 10.11.2004

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13.11.2004 Sayı :25642

Madde 3-

Madde 4-

Madde 5-

ÜÇÜNCÜ BÖLÜMEdit

MESLEKİ FİHRİST Edit

I-VALİLERİN BAŞKANLIK ETTİĞİ KURULVE KOMİSYONLAEdit

(Mahallin En Büyük Mülkiye Memuru, En Büyük Mülki Amiri, En Büyük Mülkiye Memuru, Mahalli Mülkiye Amiri, Mülki İdare Amiri, Yerel Mülkiye Amiri unvanı şeklinde mevzuatımızda yer verilmektedir.)

Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- Askerlik Meclisi 1

2- Umumi Hıfzısıhha Meclisleri 2

3- Çeltik Komisyonu 3

4- İl Polis Disiplin Kurulu 4

5- Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu 5

6- İl İdare Şube Başkanları Toplantısı 7

7- İl Kaymakamlar Toplantısı 8

8- Bucak Meclis ve Komisyonları 10

9- İl İdare Kurulu 11

10- Fikir ve Sanat Eserleri Denetim Komisyon 13

11- Takdir Komisyonu 14

12- Zirai Kazançlar İl Komisyonu 15

13- Merkez Yazım Kurulu 17

14- İl ve İlçe Hasar Tespit Komisyonları 18

15- İl ve İlçe Trafik Komisyonları 19

16- Tüketici Sorunları Hakem Heyeti 20

17- Mera Komisyonu 21

18- İl ve İlçe Av Komisyonları 22

19- İl ve İlçe Spor Güvenlik Kurulu 23

20- Özel Güvenlik Komisyonu 24

21- İl Hayvanları Koruma Kurulu 25

22- Zarar Tespit Komisyonu 26

23- İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti 27

24- İl Encümeni 28

25- Sayım Komiteleri 30

26- İl ve İlçe Yapı Denetim Komisyonları 31

27- İl ve İlçe Tapu Komisyonları 32

28- İş ve İşçi Bulma Kurumu Mahalli Danışma Komisyonu 34

29- Sivil Savunma Fonu İdare Komisyonu 35

30- İmam Hatip Kadroları Dağıtımında Sıralama Kurulu 36

31- Uyuşmazlığı Çözümleme Komisyonu 37

32- Grev ve Lokavt Danışma Kurulları 38

33- Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Toplantısı 39

34- Türk Hava Kurumu Şube Genel Kurul ve Yönetim Kurulu 40

35- Seçme ve Değerlendirme Kurulu 41

36- Asayiş Saati Toplantısı 42

37- Gelir Tespit Komisyonu 43

38- Yangın Koordinasyon Kurulu 44

39- Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu 45

40- İl ve İlçe Hasar Tespit Komisyonları 46

41- Eşgüdüm ve İşbirliği Komitesi 47

42- Kutlama Komiteleri 48

43- Kutlama Komiteleri 49

44- İl Disiplin Kurulu 50

45- İl Milli Eğitim Gençlik ve Spor Disiplin Kurulu 51

46- İl Özel İdaresi Disiplin Kurulu 52

47- Nükleer Yabancı Gemilerin Ziyaretleriyle İlgili Önlem Planı ve Tehlikeli Durum Planı Hazırlama Komisyonu 53

48- İl ve İlçe Olağanüstü Hal Bürosu 54

49- İl Kurtarma ve Yardım Komitesi 55

50- Ücret Tespit Komisyonu 57

51- İl ve İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonları 58

52- Transit Karayolları Üzerindeki Denetleme ve Konaklama Noktaları Seçimi Heyeti 59

53- Kültür Etkinliklerini Düzenleme Komitesi 60

54- Orman Haftası ve Ağaç Bayramı Düzenleme Kurulu 61

55- Güvenlik Komisyonu 62

56- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Değerlendirme Komisyonu 63

57- İl ve İlçe Fındık Komisyonu 64

58- Yatırımcıya Verilecek Arazi veya Arsanın Devri ile İlgili Komisyon 65

59- Zarar Tespit Komisyonu 66

60- İl ve İlçe Spor Güvenlik Kurulu 68

61- İl Koordinasyon Kurulu 69

62- Çarşı ve Mahalli Bekçileri Sınav Komisyonu 70

63- İl ve İlçe Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Kurulu 71

64- Uyuşturucu Madde İmha Heyeti 72

65- Öğretmenler Günü İl Kutlama Kurulu 73

66- İl Sosyal Hizmetler Kurulu 75

67- Genel Nüfus Sayımı İl ve İlçe Sayım Komiteleri 76

68- Asayiş Harekat Merkezi 77

69- İnceleme Kurulu 78

70- Ahilik Kültürü Haftası İl Kutlama Komitesi 79

71- Turizm Faaliyetleri Düzenleme Komitesi 81

72- İl Koruma komisyonu 82

73- İl Özel İdaresi Müdürlüğü APK Kurulu 83

74- Zeytinciliğin Islahı Komisyonu 84

75- Hac Kur’a Komisyonu 85

76- Kurban Hizmetleri Komisyonu 87

77- Anma Komiteleri 90

78- İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları 91

79- Terör Mağduru İstihdamı ile İlgili Komisyon 93

80- Mahalli Çevre Kurulları 94

81- Özel Güvenlik Komisyonu 95

82- Tarifelere İtiraz Komisyonu 96

83- İl ve İlçe Tahkim Komisyonları 97

84- Kuduzla Savaş Özel Komisyonu 98

85- Erken Kuzu Kesimini Önleme Koordinasyon Kurulu 99

86- Askeri Firar, Bakaya, Yoklama Kaçağı İzinsiz ve Saklıların Yakalanması İle İlgili Komisyonu 101

87- Gençlik Haftası Düzenleme Komiteleri 102

88- Muhtaç Çiftçi Tespit Komisyonu 103

89- TSE Belgelendirme Komisyonu 104

90- Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Fahri Yardım Komitesi 105

91- Enerji Desteği Komisyonu 108

92- Boğaziçi İmar İdare Heyeti (İstanbul Valisi) 110

93- Köyceğiz Gölü Taşıma Araçları İdare Kurulu (Muğla Valisi) 111

94-İzmir Universiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Organizasyon Komitesi İcra Kurulu (İzmir Valisi) 112

II-VALİ YARDIMCILARININ BAŞKANLIK ETTİĞİ KURUL VE KOMİSYONLAR:Edit

Vali Yardımcıları, genellikle mevzuatımızda; Vali veya görevlendireceği Vali Yardımcısı, Mahallin En Büyük Mülkiye Memuru veya yerine göndereceği zat, Mahallin En Büyük Mülki Amiri veya görevlendireceği memur, Valinin İdare mensupları arasından seçeceği bir zat, o yerin en büyük Mülkiye Memuru veya tevkil edeceği kimse, Vali veya yetkili kılacağı bir zat, Vali veya yardımcısının başkanlığında, şeklinde belirlenen hükümlerle veya Valilikçe yapılan görev bölümü sonucu kurul ve komisyonlara başkanlık etmektedir. Ancak bazı kanun, tüzük, kanun hükmünde kararname, yönetmelik ve genelgelerle İl İdaresi Kanununun 5.maddesi saklı kalmak üzere Vali yardımcılarına da doğrudan kurul ve komisyonlara başkanlık etme görevi verilmektedir.

Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- Görevde Yükselme Sınav Kurulu 86

2- Ücret Tespit Komisyonu 88

3- Satın Alma İşleri İnceleme Kurulu 100

III-KAYMAKAMLARIN BAŞKANLIK ETTİĞİ KURUL VE KOMİSYONLAREdit

(Mahallin En Büyük Mülkiye Memuru, En Büyük Mülki Amiri, En Büyük Mülkiye Memuru, Mahalli Mülkiye Amiri, Mülki İdare Amiri, Yerel Mülkiye Amiri unvanı şeklinde mevzuatımızda yer verilmektedir.)

Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- Askerlik Meclisi 1

2- İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi 2

3- Çeltik Komisyonu 3

4- Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu 4

5- Çiftçi Malları Murakabe Heyeti 5

6- İlçe İdare Şube Başkanları ve Memurları Toplantısı 9

7- Bucak Meclis ve Komisyonu 10

8- İlçe İdare Kurulu 12

9- Fikir Ve Sanat Eserleri Denetim Komisyonu 13

10- Belirleme Koordinasyon Kurulu ve Anlaşmazlıkları Çözümleme Komitesi 16

11- Merkez Yazım Kurulu 17

12- İl ve ilçe Hasar Tespit Kurulu 18

13- İl ve İlçe Trafik Komisyonları 19

14- Tüketici Sorunları Hakem Heyeti 20

15- İl ve İlçe Av Komisyonları 22

16- İl ve İlçe Spor Güvenlik Kurulu 23

17- İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetleri 24

18- Sayım Komiteleri 30

19-İl ve İlçe Yapı Denetim Komisyonları 31

20- İl ve İlçe Tapu Komisyonu 32

21- [[Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonuna Yardım Kurulu ]] 33 22- Sivil Savunma Fonu İdare Komisyonu 35

23- İmam Hatip Kadroları Dağıtımında Sıralama Kurulu 36

24- Uyuşmazlığı Çözümleme Komisyonu 37

25- Grev ve Lokavt Danışma Kurulları 38

26- Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Toplantısı 39

27- Türk Hava Kurumu Şube Genel Kurul ve Yönetim Kurulu 40

28- Seçme ve Değerlendirme Kurulu 41

29- Asayiş Saati Toplantısı 42

30- Gelir Tespit Komisyonu 43

31- Yangın Koordinasyon Kurulu 44

32- Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu 44

33- İl ve İlçe Hasar Tespit Komisyonları 46

34- Kutlama Komiteleri 48

35- Kutlama Komiteleri 48

36- İl ve İlçe Olağanüstü Hal Büroları 54

37- İlçe Kurtarma ve Yardım Komitesi 56

38- İl ve İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonları 58

39- Kültür Etkinliklerini Düzenleme Komitesi 60

40-Orman Haftası ve Ağaç Bayramı Düzenleme Kurulu 61

41- Güvenlik Komisyonu 62

42- İl ve İlçe Fındık Komisyonu 64

43- İl ve İlçe Spor Güvenlik Kurulu 68

44- Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınav Komisyonu 70

45- İl ve ilçe Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Kurulu 71

46- Öğretmenler Günü İlçe Kutlama Kurulu 74

47- Genel Nüfus Sayımı İl ve İlçe Sayım Komiteleri 76

48- Asayiş Harekat Merkezi 77

49- Ahilik Kültürü Haftası İlçe Kutlama Komitesi 80

50- Turizm Faaliyetlerini Düzenleme Komitesi 81

51- Zeytinciliğin Islahı Komisyonu 84

52- Kurban Hizmetleri Komisyonu 87

53- Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri 89

54- Anma Komiteleri 90

55- İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları 91

56- Hafriyat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Kriz Merkezi 92

57- Terör Mağduru İstihdamı ile İlgili Komisyon 93

58- Tarifelere İtiraz Komisyonu 96

59- İl ve İlçe Tahkim Komisyonları 97

60- Kuduzla Savaş Özel Komisyonu 98

61- Erken Kuzu Kesimini Önleme Koordinasyon Kurulu 99

62- Askeri Firar, Bakaya, Yoklama Kaçağı, İzinsiz ve Saklıların Yakalanması ile İlgili Komisyon 100

63- Gençlik Haftası Düzenleme Komiteleri 102

64- Muhtaç Çiftçi Tespit Komisyonu 103

65- Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Fahri Yardım Komitesi 105

66- Köyceğiz Gölü Taşıma Araçları İdare Kurulu (Köyceğiz ve Ortaca Kaymakamları) 111

IV- KURUL VE KOMİSYONLARA KATILAN ÜYELER:Edit

Vali ve Kaymakamlar ile Vali Yardımcılarının Başkanlık ettiği kurul ve komisyonlara, görev unvanları belirtilen kişilerin katılmasından başka, Vali ve Kaymakamlar tarafından görevlendirilen üye veya üyelerde bulunmaktadır.

Bu görevlendirmeler genellikle mevzuatımızda:

“ Valinin tensip edeceği bir zat.........................”

“ Kaymakam tarafından intihap edilen ............”

“ Her yıl Valinin seçeceği iki zattan.................”

“Valinin Görevlendireceği, İl İdare Şube Başkanlarından biri.....................”

“Gerektiğinde Valilikçe belirlenecek diğer kuruluş temsilcilerinin katılması ile........”

“Valilik ve Kaymakamlıkça kurula alınmasına lüzum görülen resmi ve özel kuruluşların amir, sahip ve yöneticilerinden...........................”

“Vali ve Kaymakamlarca lüzum görüldüğü takdirde diğer daire ve resmi müessese temsilcileri de bu komisyona iştirak ettirilebilir............”

“Törenlerin düzenleme ve yönetilmesine katkısı olabilecek Bakanlık ve kuruluş temsilcileri ile danışman kişilerde çağrılabilir.........”

“Valinin görevlendireceği ortaöğretim kurumları (Liseler) müdürlüklerinden bir üye............”

“İl Valisinin uygun gördüğü kamu görevlileri yerel yönetim temsilcileri..........”

“Vali ve Kaymakamlarca uygun görülecek diğer kuruluş temsilcilerinden oluşur......”

“Büyük iş müessese sahiplerinden Vali tarafından seçilecek en az iki en çok altı üye..........”

şeklindeki hükümler ile belirtilmektedir.

Bu nedenle Vali ve Kaymakamların, görev ve unvanı belirtilmemiş üyeleri kurul ve komisyonlarda görevlendirmesi durumunda katılmaları gerekmektedir.

A- İl Hukuk İşleri Müdürü:Edit

(Hukuk İşleri Müdürü)

Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- İl Polis Disiplin Kurulu 4

2- İl İdare Kurulu 11

3- İl Disiplin Kurulu 50

4- İl Milli Eğitim Gençlik ve Spor Disiplin Kurulu 51

5- İl Özel İdaresi Disiplin Kurulu 52

6- İnceleme Kurulu 78

7- Görevde Yükselme Sınav Kurulu 86

8- Boğaziçi İmar İdare Heyeti 110

(İstanbul İl Hukuk İşleri Müdürü)

B- Askerlik Şubesi Başkanlığı:Edit

(Askerlik Şubesi Reisi)

Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- Askerlik Meclisi 1

2- Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu 5

3- İl İdare Kurulu (1111 Sayılı Kanunun 102. md.) 11

4- İlçe İdare Kurulu (1111 Sayılı Kanunun 102. md.) 12

5- Merkez Yazım Kurulu 17

6- Seçme ve Değerlendirme Kurulu 41

7- Askeri Firar, Bakaya, Yoklama Kaçağı, İzinsiz ve Saklıların Yakalanması İle İlgili Komisyon 101

C- Garnizon Komutanlığı:Edit

(211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 45-50. Maddeleri gereğince görevli olan Komutanlar ile gerektiğinde, İl Jandarma Komutanı,

İlçe Jandarma Komutanı ,İl veya İlçe Askerlik Şube Başkanları)

Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- Seçme ve Değerlendirme Kurulu 41

2- Yangın Koordinasyon Kurulu 44

3- Kutlama Komiteleri 48

4- Kutlama Komiteleri 49

5- İl Kurtarma ve Yardım Komitesi 55

6- İlçe Kurtarma ve Yardım Komitesi 56

7- Orman Haftası ve Ağaç bayramı Düzenleme Kurulu 61

8- Ahilik Kültürü Haftası İl Kutlama Komitesi 79

9- Ahilik Kültürü Haftası İlçe Kutlama Komitesi 80

10- İl Koruma Komisyonu 82

11- Anma Komiteleri 90

12- Gençlik Haftası Düzenleme Komitesi 102

D- Belediye Başkanlığı:Edit

(Merkez Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Başkanı, Belediyeden bir zat, Belediye Tabibi, Belediye Temsilcisi, Belediye Personelinden Uzman Üye, Belediye Meclisinden bir üye, Belediye İktisat Müdürü, Büyükşehir İlçe veya Alt Kademe Belediye Başkanı,İlçe Belediye Başkanı )

(5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5272 sayılı Belediye Kanunu ile getirilen değişiklikler dikkate alınmalıdır.)

Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- Askerlik Meclisi 1

2- Umumi Hıfzısıhha Meclisi 2

3- Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu 5

4- İl İdare Şube Başkanları Toplantısı 7

5- İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı 9

6- Bucak Meclis ve Komisyonları (Bucağa bağlı Belediye Meclis Üyelerinden bir üye) 10

7- Takdir Komisyonu 14

8- Merkez Yazım Kurulu 17

9- İl ve İlçe Trafik Komisyonları 19

10- Tüketici Sorunları Hakem Heyeti 20

11- İl Hayvanları Koruma Kurulu 25

12- İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetleri 27

13- İl ve İlçe Yapı Denetim Komisyonları 31

14- Zührevi hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele 33

15- İş ve İşçi Bulma Kurumu Mahalli Danışma Komisyonu 34

16- Gelir Tespit Komisyonu 43

17- Yangın Koordinasyon Kurulu 44

18- Kutlama Komiteleri 48

19- Kutlama Komiteleri 49

20- Nükleer Yabancı Gemilerin Ziyaretleriyle İlgili Önlem Planı ve Tehlikeli Durum Planı Hazırlama Komisyonu 53

21- İl Kurtarma ve Yardım Komitesi 55

22- İlçe Kurtarma ve Yardım Komitesi 56

23- Ücret Tespit Komisyonu 57

24- İl ve İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu 58

25- Kültür Etkinliklerini Düzenleme Komitesi 60

26- Orman Haftası ve Ağaç Bayramı Düzenleme Kurulu 61

27- Yatırımcıya verilecek Arazi veya Arsanın Devri ile İlgili Komisyon 65

28- İl ve İlçe Spor Güvenlik Kurulu 68

29- İl Koordinasyon Kurulu 69

30- İlçe Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Kurulu 71

31- İl Sosyal Hizmetler Kurulu 75

32- Ahilik Kültürü Haftası İl Kutlama Komitesi 79

33- Ahilik Kültürü Haftası İlçe Kutlama Komitesi 80

34- Turizm Faaliyetlerini Düzenleme Komitesi 81

35- Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri 89

36- Anma Komiteleri 90

37- İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları 91

38- Mahalli Çevre Kurulu 94

39- Tarifelere İtiraz Komisyonu 96

40- Gençlik Haftası Düzenleme Komitesi 102

41- Boğaziçi İmar İdare Heyeti (İstanbul Belediye Başkanı,Belediye İmar Müdürü, Belediye Başkanının tayin edeceği bir uzman) 110

42- Köyceğiz Gölü Taşıma Araçları İdare Kurulu (Köyceğiz, Dalyan Belediye Başkanları) 111

43- İzmir Universiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu

  Organizasyon Komitesi İcra Kurulu (İzmir Valisi)	112

E- Emniyet Müdürlüğü:Edit

(İl Emniyet Müdürü veya Yardımcısı, Emniyet Temsilcisi, En Büyük Zabıta Amiri, Emniyet Amiri, Emniyet Başkomiseri, Mahallin En Büyük Kolluk Amiri, En Büyük Polis Memuru)

Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- İl Polis Disiplin Kurulu 4

2- Fikir ve Sanat Eserleri Denetim Komisyonu 13

3- İl ve İlçe Trafik Komisyonları 19

4- İl ve İlçe Spor Güvenlik Kurulu 23

5- Özel Güvenlik Komisyonu 24

6- Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonuna Yardım Kurulu 33

7- Grev ve Lokavt Danışma Kurulları 38

8- Seçme ve Değerlendirme Kurulu 41

9- Asayiş Saati Toplantısı 42

10- Yangın Koordinasyon Kurulu 44

11- Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu 45

12- Kutlama Komiteleri 48

13- Kutlama Komiteleri 49

14- Nükleer Yabancı Gemilerin Ziyaretleriyle İlgili Önlem Planı ve Tehlikeli Durum Planı Hazırlama Komisyonu 53

15- İl Kurtarma Yardım Komitesi 55

16- İlçe Kurtarma Yardım Komitesi 56

17- Transit karayolları Üzerindeki Denetleme ve Konaklama Noktaları Seçim Heyeti 59

18- Güvenlik Komisyonu 62

19- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Değerlendirme Komisyonu 63

20- İl ve İlçe Spor Güvenlik Kurulu 68

21- Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınav Komisyonu 70

22- Uyuşturucu Madde İmha Heyeti 72

23- Asayiş Harekat Merkezi 77

24- İnceleme Kurulu 78

25- İl Koruma Komisyonu 82

26- Anma Komiteleri 90

27- İl ve İlçe İnsan Hakları Kuruları 91

28- Terör Mağduru İstihdamı ile İlgili Komisyon 93

29- Özel Güvenlik Komisyonu 95

30- Askeri Firar, Bakaya, Yoklama Kaçağı, İzinsiz ve Saklıların Yakalanması ile İlgili Komisyon 101

31- İzmir Universiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Organizasyon Komitesi İcra Kurulu 112

(İzmir İl Emniyet Müdürü)

F- Jandarma Komutanlığı:Edit

(Jandarma Komutanı, İl Jandarma Alay Komutanı, Jandarma Temsilcisi, İlçe Jandarma Bölük Komutanı, İlçe Jandarma Birlik komutanı, Mahallin En Büyük Kolluk Amiri)


Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu 5

2- Fikir ve Sanat Eserleri Denetim Komisyonu 13

3- Merkez Yazım Kurulu 17

4- İl ve İlçe Trafik Komisyonları 19

5- İl ve İlçe Av Komisyonları 22

6- İl ve İlçe Spor Güvenlik Kurulu 23

7- Özel Güvenlik Komisyonu 24

8- Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonuna Yardım Kurulu 33

9- Grev ve Lokavt Danışma Kurulları 38

10- Seçme ve Değerlendirme Kurulu 41

11- Asayiş Saati toplantısı 42

12- Yangın Koordinasyon Kurulu 44

13- Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu 45

14- Kutlama Komiteleri 48

15- Kutlama Komiteleri 49

16- Nükleer Yabancı Gemilerin Ziyaretleriyle İlgili Önlem Planı ve Tehlikeli Durum Planı Hazırlama Komisyonu 53

17- İl Kurtarma ve Yardım Komitesi 55

18- İlçe Kurtarma ve Yardım Komitesi 56

19- İl ve İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonları 58

20- Transit Karayolları Üzerindeki Denetleme ve Konaklama Noktaları Seçimi Heyeti 59

21- Güvenlik Komisyonu 62

22- İl ve İlçe Spor Güvenlik Kurulu 68

23- Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınav Komisyonu 70

24- Uyuşturucu Madde İmha Heyeti 72

25- Asayiş Harekat Merkezi 77

26- İnceleme Kurulu 78

27- İl Koruma Komisyonu 82

28- Anma Komiteleri 90

29-Terör Mağduru İstihdamı ile İlgili Komisyon 93

30- Mahalli Çevre Kurulu 94

31- Özel Güvenlik Komisyonu 95

32- Askeri Firar, Bakaya, Yoklama Kaçağı, İzinsiz ve Saklıların Yakalanması ile İlgili Komisyon 101

G- Maliye Teşkilatı:Edit

(En Büyük Maliye Memuru, Maliye Bakanlığı Temsilcisi, Defterdar, Mal Müdürü, Vergi Dairesi Müdürü, Gelir Müdürü, Defterdarlık,Mal Müdürlüğü, Maliye ve Gümrük Bakanlığı İl Yetkili Temsilcileri)

Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu 5

2- İl İdare Kurulu 11

3- İlçe İdare Kurulu 12

4- Takdir Komisyonu 14

5- Zirai Kazançlar İl Komisyonu 15

6- İl ve İlçe Hasar Tespit Komisyonu 18

7- Mera Komisyonu 21

8- Zarar Tespit Komisyonu 26

9- İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetleri 27

10- İl ve İlçe Tapu Komisyonları 32

11- Sivil Savunma Fonu İdare Komisyonu 35

12- Gelir Tespit Komisyonu 43

13- İl ve İlçe Hasar Tespit Komisyonları 46

14- İl Disiplin Kurulu 50

15- İlçe Kurtarma ve Yardım Komitesi 56

16- Ücret Tespit Komisyonu 57

17- Transit Karayolları Üzerindeki Denetleme ve Konaklama Noktaları Seçimi Heyeti 59

18- İl ve İlçe Fındık Komisyonu 64

19- Yatırımcıya Verilecek Arazi veya Arsanın Devri ile İlgili Komisyon 65

20- Zarar Tespit Komisyonu 66

21- İl ve İlçe Tahkim Komisyonları 97

22- Muhtaç Çiftçi Tespit Komisyonu 104

23- Enerji Desteği Komisyonu 108

24- Boğaziçi İmar İdare Heyeti (İstanbul Defterdarı) 111

H- Milli Eğitim Teşkilatı :Edit

(Maarif, İl Milli Eğitim Müdürü, Milli Eğitim Memuru, Milli Eğitim temsilcisi, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlköğretim Müdürü, İlköğretim Müfettişleri Kurulu, İl Merkez İlköğretim Müdürü, Temel Eğitim I ve II. Kademe Okul Müdürlerinden Üyeler, Ortaöğretim Kurumları Müdürlerinden Bir Üye, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Temsilcisi, Halk Eğitim Başkanı, Halk Eğitim Merkezi Müdürü, Eğitim Araçları Başkanı, Merkez İlçe İlköğretim Müdürü, İl Merkezinde En Genç Öğretmen, İl İzci Kurulu Başkanı, Beden Terbiyesi İl ve İlçe Başkanı)


Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- Umumi Hıfzısıhha Meclisleri 2 İdare Kurulu 12

4- İl ve İlçe Trafik Komisyonları 19

5- İl ve İlçe Av Komisyonları 22

6- İl ve İlçe Spor Güvenlik Kurulu 23

7- İl Hayvanları Koruma KuruluBağlantı başlığı 25

8- İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetleri 27

9- İş ve İşçi Bulma Kurumu Mahalli Danışma Komisyonu 34

10- İmam Hatip Kadroları Dağıtımında Sıralama Kurulu 36

11- Kutlama Komiteleri 48

12- Kutlama Komiteleri 49

13- İl Disiplin Kurulu 50

14- İl Milli Eğitim Gençlik ve Spor Disiplin Kurulu 51

15- İl Kurtarma ve Yardım Komitesi 55

16- İlçe Kurtarma ve Yardım Komitesi 56

17- Ücret Tespit Komisyonu 57

18- Orman Haftası ve Ağaç Bayramı Düzenleme Kurulu 61

19- İl ve İlçe Spor Güvenlik Kurulu 68

20- Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınav Komisyonu 70

21- İl ve İlçe Halk Eğitim Planlama ve İşbirliği Kurulu 71

22- Öğretmenler Günü İl Kutlama Kurulu 73

23- Öğretmenler Günü İlçe Kutlama Kurulu 74

24- İnceleme Kurulu 78

25- Ahilik Kültürü Haftası İl Kutlama Komitesi 79

26- Ahilik Kültürü Haftası İlçe Kutlama Komitesi 80

27- Görevde Yükselme Sınav Kurulu 86

28- Anma Komiteleri 90

29- Gençlik Haftası Düzenleme Komiteleri 102

30- İl ve İlçe Gönüllü Hizmetleri Komisyonu 107

I- Sağlık Teşkilatı :Edit

(Mahalli Sıhhat ve içtimai muavenet müdürü, Hükümet Tabibi, Sıhhat Tabibi ve Eczacı, Sıhhiye Müdürü, Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü, Hükümet Hekimi, İl Sağlık Müdürü, Resmi veya Hususi Tabip, Sağlık Ocağı Tabibi, Hastane Baştabibi, Sıtma Mücadele Başkanı, Tabip Odaları Temsilcisi, İlçe Sağlık Grup Başkanı)

Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- Askerlik Meclisi 1

2- Umumi Hıfzısıhha Meclisleri 2

3- Çeltik Komisyonu 3

4- Bucak Meclis ve Komisyonları 10

5- İl İdare Kurulu 11

6- İlçe İdare Kurulu 12

7- İl ve İlçe Spor Güvenlik Kurulu 23

8- İl Hayvanları Koruma Kurulu 25

9- Zarar Tespit Komisyonu 26

10- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetleri 27

11- Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonuna Yardım Kurulu 33

12- İş ve İşçi Bulma Kurumu Mahalli Danışma Komisyonu 34

13- Grev ve Lokavt Danışma Kurulları 38

14- Eşgüdüm ve İşbirliği Komitesi 47

15- İl Disiplin Kurulu 50

16- Nükleer Yabancı Gemilerin Ziyaretleriyle İlgili Önlem Planı ve Tehlikeli Durum Planı Hazırlama Komisyonu 53

17- İl Kurtarma ve Yardım Komitesi 55

18- İlçe Kurtarma ve Yardım Komitesi 56

19- İl ve İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonları 58

20- Güvenlik Komisyonu 62

21- Zarar Tespit Komisyonu 66

22- İl ve İlçe Spor Güvenlik Kurulu 68

23- İl ve İlçe Halk Eğitim Planlama ve İşbirliği Kurulu 71

24- Uyuşturucu Madde İmha Heyeti 72

25- Kurban Hizmetleri Komisyonu 87

26- İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları 91

27- Mahalli Çevre Kurulu 94

28- Kuduzla Savaş Özel Komisyonu 98

29- Boğaziçi İmar İdare Heyeti 110

(İstanbul İl Sağlık Müdürü)

J- Tarım Teşkilatı :Edit

(Baytar Müdürü, Hükümet Baytarı, Ziraat Müdürü veya Memuru, Veteriner Müdürü veya Memuru, Tarım ve Köyişleri Temsilcisi, Tarım ve Veteriner Müdürü, Tarım Memuru, Tarım ve Köyişleri İl Müdürü, Tarım Teknisyeni, Teknik Ziraat Müdürlüğü, İlçe Ziraat Mühendisliği, İlçe Veteriner Hekimliği, Bakanlık İl Müdürü, Hayvan Sağlığı Şube Müdürü, Tarım İl ve İlçe Müdürü, Köy İşleri Bakanlığı Temsilcisi, T.M.O. Yetkilisi)


Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- Umumi Hıfzısıhha Meclisleri 2

2- Çeltik Komisyonu 3

3- Çiftçi Malları Murakabe Heyeti 6

4- Bucak Meclis ve Komisyonları 10

5- İl İdare Kurulu 11

6- İlçe İdare Kurulu 12

7- Takdir Komisyonu 14

8- Zirai kazançlar İl Komisyonu 15

9- İl ve İlçe Hasar Tespit Komisyonu 18

10- Mera Komisyonu 21

11- İl ve İlçe Av Tespit Komisyonları 22

12- İl Hayvanları Koruma Kurulu 25

13- Zarar Tespit Komisyonları 26


14- İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetleri 27

15- İş ve İşçi Bulma Kurumu Mahalli Danışma Komisyonu 34

16- Gelir Tespit Komisyonu 43

17- İl ve İlçe Hasar Tespit Komisyonu 46

18- İl Disiplin Kurulu 50

19- İl Kurtarma ve Yardım Komiteleri 55

20- Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonları 58

21- Zarar Tespit Komisyonu 66

22- İl ve İlçe Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Kurulu 71

23- Uyuşturucu Madde İmha Heyeti 72

24- Zeytinciliğin Islahı Komisyonu 84

25- Ücret Tespit Komisyonu 88

26- Mahalli Çevre Kurulu 94

27-İl ve İlçe Tahkim Komisyonları 97

28- Erken Kuzu Kesimini Önleme Koordinasyon Kurulları 99

29- Muhtaç Çiftçi Tespit Komisyonu 103

K- Özel İdaresi Teşkilatı :Edit

(İl Genel Meclis Üyeleri, İl Daimi Encümen Üyeleri, Özel İdare Müdürü, İlçe Özel İdare Memuru, İl Özel İdaresi Temsilcisi Genel Sekreterlik)

(5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile getirilen değişiklikler dikkate alınmalıdır.)

Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- İl Encümeni 28

2- İş ve İşçi Bulma Kurumu Mahalli Danışma Komisyonu 34

3- Gelir Tespit Komisyonu 43

4- İl Özel İdaresi Disiplin Kurulu 52

5- İl ve İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonları 58

6- Yatırımcıya Verilecek Arazi veya Arsanın Devri ile İlgili Komisyon 65

7- Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınav Komisyonu 70

8- İl ve İlçe Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği kurulu 71

9- Turizm Faaliyetlerini Düzenleme Komitesi 81

10- İl Özel İdare Müdürlüğü APK Kurulu 83

11- Görevde Yükselme Sınav Kurulu 86

12- İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları 91

13- Gençlik Haftası Düzenleme Komiteleri 102

14- İl ve İlçe Gönüllü Hizmetler Komisyonu 107

L- Nüfus Müdürlüğü:

( Nüfus Müdürü veya Memuru, Nüfus Başmemuru)

Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- Askerlik Meclisi 1

2- Merkez Yazım Kurulu 17

3- Sayım Komiteleri (İlgili Kurum ve Kuruluş Olarak) 30

4- Gelir Tespit Komisyonu 43

5- Genel Nüfus Sayımı İl ve İlçe Sayım Komiteler (İlgili Kurum ve Kuruluş Olarak) 76

6- Askeri Firar, Bakaya, Yoklama Kaçağı, İzinsiz ve Saklıların Yakalanması ile ilgili Komisyon 101

M- Bayındırlık Müdürlüğü:Edit

( Nafia Müdürü veya Fen Memuru, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Temsilcisi, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Temsilcisi, Bayındırlık ve İskan Müdürü, Bayındırlık Müdürü, Nafia Mühendisi)

Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- Umumi Hıfzısıhha Meclisleri 2

2- Çeltik Komisyonu 3

3- İl İdare Kurulu 11

4- Zarar Tespit Komisyonu 26

5- İl ve İlçe Yapı Denetim Komisyonları 31

6- İş ve İşçi Bulma Kurumu Mahalli Danışma Komisyonu 34

7- Gelir Tespit Komisyonu 43

8- İl Disiplin Kurulu 50

9- İl Kurtarma ve Yardım Komitesi 55

10- İlçe Kurtarma ve Yardım Komitesi 56

11- Transit Karayolları Üzerindeki Denetleme ve Konaklama Noktaları Seçimi Heyeti 59

12- Yatırımcıya Verilecek Arazi veya Arsanın Devri ile ilgili Komisyon 65

13- Zarar Tespit Komisyonu 66

14- Mahalli Çevre Kurulu 94

15- Muhtaç Çiftçi Tespit Komisyonu 103

N- Kültür ve Turizm Müdürlüğü :Edit

( Turizm Tanıtma Bakanlığı Temsilcisi, Kültür Bakanlığı Temsilcisi, Turizm Bakanlığı Temsilcisi, İl Kültür ve Turizm Müdürü, Kütüphane Müdürü, İlçe Kütüphane ve Müze yetkilisi, Müze Müdürü, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurul Başkanı)

Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- Eşgüdüm ve İşbirliği Komitesi 47

2- Kutlama Komiteleri 48

3- Kültür Etkinlikleri Düzenleme Komitesi 60

4- İl ve İlçe Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Kurulu 71

5- İnceleme Kurulu 78

6- Ahilik Kültürü Haftası İl Kutlama Komitesi 79

7- Ahilik Kültürü Haftası İlçe Kutlama Komitesi 80

8- Turizm Faaliyetlerini Düzenleme Komitesi 81

9- Mahalli Çevre Kurulu 94

10- Gençlik Haftası Düzenleme Komiteleri 102

11- Boğaziçi İmar İdare Heyeti 110(Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Ku.Bşk.)

12- İzmir Universiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Organizasyon Komitesi İcra Kurulu 111

   (

İzmir Kültür ve Turizm İl Müdürü)

O- Sivil Savunma Müdürlüğü:Edit

(Seferberlik Müdür veya Memuru, Sivil Savunma Müdürü, Sivil Savunma Memuru, İl Savunma Sekreteri, Sivil Savunma Mütehassısı, İl Savunma Müdürü, İlçe Savunma Müdürü veya Memuru, Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü)

Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu 5

2- Sivil Savunma Fonu İdare Komisyonu 35

3- Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Toplantısı(İlgili Kurum ve Kuruluş Olarak) 39

4- Seçme ve Değerlendirme Kurulu 41

5- Yangın Koordinasyon Kurulu 44

6- Nükleer Yabancı Gemilerin Ziyaretleriyle İlgili Önlem Planı ve Tehlikeli Durum Planı Hazırlama Komisyonu 53

7- İl Kurtarma ve Yardım Komitesi 55

8- İlçe Kurtarma ve Yardım Komitesi 56

9- İl ve İlçe Gönüllü Hizmetleri Komisyonu 106

Ö- Müftülük:Edit

(Müftü, Diyanet İşleri Bakanlığı Temsilcisi)

Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- İl Hayvanları Koruma Kurulu 25

2- İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetleri 27

3- İmam Hatip Kadroları dağıtımında Sıralama Kurulu 36

4- Orman Haftası ve Ağaç Bayramı Düzenleme Kurulu 61

5- İl ve İlçe Halk Eğitim Planlama ve İşbirliği Kurulu 71

6- Hac Kur’a Komisyonu 85

7- Kurban Hizmetleri Komisyonu 87

P- Gümrük ve Tekel Teşkilatı :Edit

(Gümrük ve Hazine Yetkilileri, Gümrük İdaresi Temsilcisi, Maliye ve Gümrük Bakanlığı İl Temsilcisi, Gümrük ve Tekel Kuruluşu Temsilcisi, Gümrük Müsteşarlığı, Tekel Memuru, Tekel Başmüdürlüğü)

Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- Eşgüdüm ve İşbirliği Komitesi 47

2- Nükleer Yabancı Gemilerin Ziyaretleriyle İlgili Önlem Planı ve Tehlikeli Durum Planı Hazırlama Komisyonu 53

3- Transit Karayolları Üzerindeki Denetleme ve Konaklama Noktaları Seçim Heyeti 59

4- Güvenlik Komisyonu 62

R- Çevre ve Orman Teşkilatı:Edit

( Orman İşletme Müdürü, Orman Bölge Şefi, Orman Bakanlığı Temsilcisi, Orman Bölge veya İşletme Müdürü)

Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- Zirai Kazançlar İl Komisyonu 15

2- İl ve İlçe Av Komisyonları 22

3- İl Hayvanları Koruma Kurulu 25

4-Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu 45

5- İl Kurtarma ve Yardım Komiteleri 55

6- Orman Haftası ve Ağaç Bayramı Düzenleme Kurulu 61

7- İl ve İlçe halk Eğitimi Plan ve İşbirliği Kurulu 71

8- Kurban Hizmetleri Komisyonu 87

9- Mahalli Çevre Kurulu 94

10- İl ve İlçe Tahkim Komisyonları 97

S- Tapu Müdürlüğü:Edit

(Tapu Sicil Müdürü, Tapu Sicil Temsilcisi, Tapu Sicil Muhafızı, Tapu Sicil Memuru, Tapu Müdürü ve Başkatibi)

Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- Takdir Komisyonu 14

2- Mera Komisyonu 21

3- İl ve İlçe Tapu Komisyonları 32

4- Gelir Tespit Komisyonu 43

5- İl ve İlçe Fındık Komisyonu 64

6- İl ve İlçe Tahkim Komisyonu 97

7- Muhtaç Çiftçi Tespit Komisyonu 103

Ş- Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü:Edit

(İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü Temsilcisi)

Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1-Belirleme Koordinasyon Kurulu ve Anlaşmazlıkları Çözüm Komiteleri 16

2- Tüketici Sorunları Hakem Heyeti 20

3- Zarar Tespit Komisyonu 26

4- Ücret Tespit Komisyonu 57

5- Zarar Tespit Komisyonu 66

6- İnceleme Kurulu 78

7- Tüketici Sorunları Hakem Heyeti 89

8- Enerji Desteği Komisyonu 108

T- Ulaştırma Bakanlığı Teşkilatı:Edit

(Karayolları Temsilcisi, Bölge Liman ve Deniz İşleri Müdürü, Liman Başkanı, Ulaştırma Temsilcisi, Liman ve Deniz İşleri Bölge Müdürü, Liman İşletme Müdürü, Sahil Sıhhiye Teşkilatı Temsilcisi, Denizcilik Müsteşarlığı Temsilcisi)

Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- Umumi Hıfzısıhha Meclisleri 2

2- İl ve İlçe Trafik Komisyonları 19

3- Yangın Koordinasyon Kurulu 44

4- Eşgüdüm ve İşbirliği Komitesi 47

5- Nükleer Yabancı Gemilerin Ziyaretleriyle İlgili Önlem Planı ve Tehlikeli Durum Planı Hazırlama Komisyonu 53

6- Transit Karayolları Üzerindeki Denetleme ve Konaklama Noktaları Seçim Heyeti 59

7- Güvenlik Komisyonu 62

U- Diğer Birimler:Edit

İl Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürü

Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetleri 27

2- İl Sosyal Hizmetler Kurulu 75 Sosyal Sigortalar Bölge Müdürü, Şube Müdürü, İş ve İşçi Bulma Kurumu Şube Müdürü

Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- İş ve İşçi Bulma Kurumu Mahalli Danışma Komisyonu 34

2- Terör Mağduru İstihdamı ile İlgili Komisyon 93

İmar ve İskan Bakanlığı Temsilcisi

Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- Gelir Tespit Komisyonu 43

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı Temsilcisi

Sahil Güvenlik Deniz Komutanı

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Temsilcisi

Yerel Deniz/Bölge/Saha Komutanlığı Temsilcisi

Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- Nükleer Yabancı Gemilerin Ziyaretleriyle İlgili Önlem Planı ve Tehlikeli Durum Planı Hazırlama Komisyonu 53

Milli İstihbarat Teşkilatı Temsilcisi

Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- İl Koruma Komisyonu 82

Toprak Tarım Reform Teşkilatı (T.T.R.M)

Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- Muhtaç Çiftçi Tespit Komisyonu 103

Türk Standartları Enstitüsü Bölge Müdürü

Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- TSE Belgelendirme Komisyonu 104

====V- Bankalar:

T.C. Ziraat Bankası:

(Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğü, T.C. Ziraat Bankası Müdürü)

Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- Zirai Kazançlar İl Komisyonu 15

2- İl ve İlçe Hasar Tespit Komisyonları 18

3- İl ve İlçe Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Kurulu 71

4- Erken Kuzu Kesimini Önleme Koordinasyon Kurulu 99

Türkiye Emlak Bankası (T.C. Ziraat Bankası ile birleşmiştir)

Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- Gelir Tespit Komisyonu 43

Türkiye Halk Bankası Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- İl ve İlçe Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Kurulu 71

====Y- Odalar, Dernekler, Vakıflar ve Kooperatif Başkanları:

(Ticaret Odası Temsilcisi, Ziraat Odası Başkanı, Avcılar Cemiyeti, Ticaret ve Sanayi Odası Temsilcisi, Ticaret, Sanayi ve Deniz Ticareti Odaları Temsilcileri, Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Dernekleri Birliğinin Temsilcileri, Vakıf ve Kamuya Yararlı Dernek ve Kuruluş Temsilcileri, Kızılay, Muhtaçlar Derneği Başkanı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu İl Başkanı, Mahalli Esnaf ve Sanatkarlar Derneği ve İlgili Vakıf Başkanları veya Temsilcileri, Baro Temsilcisi, Türkiye Diyanet Vakfı Temsilcisi, Muhtarlar Derneği Başkanı, Köy Muhtarı, Fiskobirlik)

Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- Çeltik Komisyonu 3

2- Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu 5

3- İl İdare Şube Başkanları Toplantısı 7

4- İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı 9

5- Takdir Komisyonu 14

6- Zirai Kazançlar İl Komisyonu 15

7- Belirleme Koordinasyon Kurulu ve Anlaşmazlıkları Çözümleme Komiteleri 16

8- İl ve İlçe Hasar Tespit Komisyonları 18

9- İl ve İlçe Trafik Komisyonları 19

10- Tüketici Sorunları Hakem Heyeti 20

11-Mera Komisyonu 21

12- İl ve İlçe Av Komisyonları 22

13- Özel Güvenlik Komisyonu 24

14-İl Hayvanları Koruma Kurulu 25

15- Zarar Tespit Komisyonu 26

16- İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetleri 27

17- İl ve İlçe Yapı Denetim Komisyonları 31

18- İş ve İşçi Bulma Kurumu Mahalli Danışma Komisyonu 34

19- Uyuşmazlığı Çözümleme Komisyonu 37

20- Gelir Tespit Komisyonu 43

21- İl ve İlçe Hasar Tespit Komisyonları 46

22- Kutlama Komiteleri 48

23- İl ve İlçe Kurtarma ve Yardım Komitesi 55

24- İl ve İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonları 58

25- Kültür Etkinlikleri Düzenleme Komitesi 60

26- Orman Haftası ve Ağaç Bayramı Düzenleme Kurulu 61

27- İl ve İlçe Fındık Komisyonu 64

28- Zarar Tespit Komisyonu 66

29- İl ve İlçe Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Kurulu 71

30- Ahilik Kültürü Haftası İl Kutlama Komitesi 79

31- Ahilik Kültürü Haftası İlçe Kutlama Komitesi 80

32- Zeytinciliğin Islahı Komisyonu 84

33- Kurban Hizmetleri Komisyonu 87

34- Anma Komiteleri 90

35- İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları 91

36- Mahalli Çevre Kurulu 94

37- Tarifelere İtiraz Komisyonu 96

38- İl ve İlçe Tahkim Komisyonları 97

39- Muhtaç Çiftçi Tespit Komisyonu 100

40- Yerel Sulak Alan Komisyonu 109

41-Köyceğiz Gölü Taşıma Araçları İdare Heyeti 111

====Z- Üniversite ve Yüksekokul Temsilcileri:

(Üniversite, Akademi ve Yüksekokullardan Birer Öğretim Üyesi, Üniversite Rektörü, Yoksa Dekan, Yoksa Enstitü ve Yüksekokul Müdürü, Mediko-Sosyal yetkilileri)

Kurul ve Komisyonun Adı Komisyon Sıra No Sayfa No

1- İl Hayvanları Koruma Kurulu 25

2- İl ve İlçe Halk Eğitim Planlama ve İşbirliği Kurulu 71

3- İl Sosyal Hizmetler Kurulu 75

4- Ahilik Kültürü İl Kutlama Komitesi 79

5- İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları 91

6- Gençlik Haftası Düzenleme Komiteleri 102

7- Boğaziçi İmar İdare Heyeti 110

8- İzmir Universiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Organizasyon Komitesi İcra Kurulu 112

EKLER:

106 sıra nolu komisyondan sonra gelmek üzere

İL PROJE DEĞERLENDİRME BİRİMİEdit

KÖY BAZLI KATILIMCI YATIRIM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ YÖNETMELİĞİEdit

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 23.08.2005 Sayı : 25915

Madde 29 –

Bu şablondan toplantı açıklamları Şablon:MİA kurul ve komisyonlar group olarak alınacak.


Dahili LinkleriEdit

Harici linklerEditŞablon:MİA/Kurullar/Kurumlara göre Şablon:MİA/Kurullar/Bakanlıklara göre

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.