FANDOM


Hac Müminun Furkan
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İsveççe [1]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
I Guds, Den Nåderıkes, Den Barmhärtıges Namn
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Hakikat felâh buldu o mü'minler
DET SKALL gå de troende väl i händer;
Successful indeed are the believers
Ki onlar namazlarında huşu'ludurlar
de som ber med ödmjukt sinne,
Who are humble in their prayers,
Onlar ki bîyhude işe, boş lâfa bakmazlar
som drar sig undan när de hör lättsinnigt tal,
And who shun vain conversation,
Onlar ki zekât vermek için çalışırlar
som gör en insats för hjälpen till de behövande,
And who are payers of the poor due;
Ve onlar ki ırzlarını korurlar
som håller sina begär i styr
And who guard their modesty
Ancak zevcelerine ve kendilerinin milki olan cariyelerine karşı müstesnâ, çünkü bunlar levm olunmazlar
[och inte ger fritt utlopp åt sin lust] med någon annan än sina hustrur eller dem som de rättmätigt besitter - inget klander kan då riktas mot d
Save from their wives or the (slaves) that their right hands possess, for then they are not blameworthy,
Kim de bundan ötesini ararsa işte artık onlar haddi aşanlardır
men de som går längre är syndare -
But whoso craveth beyond that, such are transgressors,
Ve onlar ki emanetlerine ve ahidlerine riayetkârdırlar
och som troget fullgör sina förtroendeuppdrag och uppfyller sina löften
And who are shepherds of thee pledge and their covenant,
Onlar ki namazlarının üzerine muhafızlık ederler
och som slår vakt om bönen.
And who pay heed to their prayers.
İşte onlardır o vârisler
De är arvtagarna,
These are the heirs
Ki Firdevse vâris olacak, onda muhallad kalacaklardır
som skall ta paradiset i arv och där skall förbli till evig tid.
Who will inherit Paradise: There they will abide.
Şanım hakkı için biz insanı çamurdan, bir sülâleden yarattık
VI HAR skapat människan av finaste lera;
Verily We created man from a product of wet earth;
Sonra onu oturaklı bir karargâhta bir nufte yaptık
därefter lämnar Vi henne som en droppe säd i [skötets] fasta förvar.
Then placed him as a drop (of seed) in a safe lodging;
Sonra o nufteyi bir aleka yarattık. derken o alakayı bir mudga yarattık derken o kemiklere bir et giydirdik, sonra ona diğer bir hılkat neş'eti verdik, bak ne şanlı o Allah, yaratanların en güzeli
Därefter skapar Vi av droppen en grodd som sätter sig fast och av grodden en klump och i klumpen skapar Vi ben och dessa ben klär Vi med kött; d
Then fashioned We the drop a clot, then fashioned We the clot a little lump, then fashioned We the little lump bones, th
Sonra siz bunun arkasından muhakkak öleceksiniz
En gång måste ni dö,
Then lo! after that ye surely die.
Sonra siz Kıyamet günü muhakkak ba'solunacaksınız
och därefter skall ni väckas till nytt liv på Uppståndelsens dag.
Then lo! on the Day of Resurrection ye are raced (again).
Filhakıka biz, sizin fevkınızda yedi tarıyk yarattık ve halktan gafil olmadık
Över er har Vi skapat sju himlar; Vi upphör inte att vårda Oss om skapelsen.
And We have created above you seven paths, and We are never unmindful of creation.
Ve Semadan bir kader ile bir su indirdik de onu yerde iskân eyledik, halbuki biz onu giderivermeğe de şübhesiz kadiriz
Och Vi sänder regn från skyn i rätt avvägda mängder och låter det samlas i jorden, men Vi har också makt att hålla det tillbaka.
And We send down from the sky water in measure, and We give it lodging in the earth, and lo! We are able to withdraw It.
Öyle iken durdurduk da onunla sizin için hurmalıklar, üzümlükler kabîlinden bağlar, bağçeler yaptık ki içlerinde sizin için bir çok yemişler var onlardan yer ve geçiniriz
Och med [regnet] låter Vi palmlundar och vingårdar grönska för er räkning, som ger er riklig frukt som ni får äta av,
Then We produce for you therewith gardens of date palms and grapes, wherein is much fruit for you and whereof ye eat;
Ve bir ağaç ki Turı siynadan çıkar, yağ ve yiyenlere bir katıkla biter
och ett träd som är från [trakten kring] berget Sinai, [vars frukt] innehåller olja och förhöjer smaken på er föda.
And a tree that springeth forth from Mount Sinai that groweth oil and relish for the eaters.
En'amda da sizin için cidden bir ıbret vardır, karınlarındakinden sizi iska ediyoruz sizin için de onlarda hem bir çok menafi' vardır, hem de onlardan yersiniz
Även den boskap [som Gud har skapat] påminner er [om Våra omsorger]: det är Vi som ger er att dricka den [mjölk] som uppstår i deras buk, och de
And lo! in the cattle there is verily a lesson for you. We give you to drink of that which is in their bellies, and many
Hem onlara ve hem gemiye yüklenirsiniz
och de bär er, liksom skeppen, på era färder.
And on them and on the ship ye are carried.
Celâlim hakkı için biz Nuhu kavmine Resul gönderdik de dedi ki: ey benim kavmim: Allaha ıbadet edin, ondan başka bir tanrınız yoktur, binaenaleyh korunmaz mısınız?
OCH VI sände Noa till hans folk och han sade: "Dyrka Gud, mitt folk - ni har ingen annan gud än Honom! Skall ni då inte frukta Honom?"
And We verily sent Noah unto his folk, and he said: O my people! Serve Allah. Ye have no other god save Him. Will ye not
Bunun üzerine kavminden küfreden kodaman güruh şöyle dedi: bu, başka değil, ancak sizin gibi bir beşer, üstünüze geçmek istiyor, eğer Allah dilese idi elbette bir takım Melekler gönderirdi, biz evvelki atalırımız içinde bunu işitmedik
Men de äldste, de bland hans folk som förnekade sanningen, sade [till varandra]: "Denne man är bara en människa som vi, men han vill ta befälet
But the chieftains of his folk, who disbelieved, said: This is only a mortal like you who would make himself superior to
Her halde o öyle bir adam ki kendisinde bir cinnet var, binaenaleyh gözetin bunu bir zamana kadar
Han är en man besatt av andar; men låt oss vänta en tid och se [om det kanske händer honom något]!"
He is only a man in whom is a madness, so watch him for a while.
Dedi: ya rab! Beni tekzib etmelerine karşı sen bana nusrat ver
[Noa] bad: "Herre, kom till min hjälp! De anser mig vara en lögnare!"
He said: My Lord! Help me because they deny me.
Biz de ona şöyle vahyettik: bizim nezaretimiz ve vahyimizle gemiyi yap, sonra emrimiz gelip de tennur feveran edince hemen ona topundan bir iki çift ve aleyhinde söz sebketmiş olandan başka ehlini sok ve o zulm edenler hakkında bana bir hıtabda bulunma, çünkü onlar gark olunacaklardır
Då gav Vi honom genom uppenbarelse uppdraget: "Bygg - under Vår uppsyn och Vår ledning - den ark [som skall bli din och de dinas räddning]. När
Then We inspired in him, saying: Make the ship under Our eyes and Our inspiration. Then, when Our command cometh and the
Binaenaleyh sen maıyyetindekilerle geminin üzerine çıktığında da de ki: hamd o Allaha ki bizi o zalim kavminden kurtardı
Och när du och de som är med dig har gått ombord på arken skall du säga: "Låt oss lova och prisa Gud, som har räddat oss från dessa orättfärdiga
And when thou art on board the ship, thou and whoso is with thee, then say: Praise be to Allah Who hath saved us from th
Ve de ki: rabbım! Beni bir mübarek menzile kondur, konuklıyanların en hayırlısı sensin
Och säg: "Herre! Låt mig med Din välsignelse [till sist] nå land! Ingen kan leda människorna till deras bestämmelse som Du!"
And say: My Lord! Cause me to land at a blessed landing place, for Thou art best of all who bring to land.
İşte bunda çok âyetler vardır ve hakıkat biz pek imtihancıyızdır
I detta ligger helt visst budskap [till de klarsynta]; Vi sätter [ständigt människorna] på prov.
Lo! herein verily are portents, for lo! We are ever putting (mankind) to the test.
Sonra arkalarından başka bir karn inşa eyledik
EFTER DETTA lät Vi ett nytt släkte stiga fram;
Then, after them, We brought forth another generation;
Onların içinde de kendilerinden bir Resul gönderdik şöyle ki: Allaha ıbadet edin ondan başka bir tanrınız yok, artık korunmaz mısınız?
och Vi sände [Vårt] sändebud till dem, [en] av deras egna, [med budskapet:] "Dyrka Gud - ni har ingen annan gud än Honom! Skall ni då inte frukt
And We sent among them a messenger of their own saying: Serve Allah. Ye have no other god save Him. Will ye not warn off
Dünya hayatta kendilerine refah verdiğimiz halde küfredip Âhıret likasını tekzib eyliyen kavminden o (mele') kodaman güruh ise şöyle dedi: «bu başka değil, ancak sizin gibi bir beşer, yediğinizden yiyor, içtiğinizden içiyor
Men folkets äldste, de som förnekade sanningen och inte trodde på mötet [med Gud] efter döden och som förvekligats av det utsvävande liv som Vi
And the chieftains of his folk, who disbelieved and denied the meeting of the Hereafter, and whom We had made soft in th
ve şayet sizin gibi kat'ıyyen husrandasınızdır
Om ni följer en alldeles vanlig människa, er like, är det helt säkert ni som förlorar!
If ye were to obey a mortal like yourselves, ye surely would be losers.
Siz öldüğünüz ve bir toprak, bir yığın kemik olduğunuz vakıt muhakkak çıkarılacaksınız diye mi va'dediyor?
Lovar han er inte att ni efter att ha dött och förvandlats till mull och torra ben skall uppstå [till nytt liv]
Doth he promise you that you, when ye are dead and have become dust and bones, will (again) be brought forth?
Heyhât o va'dolunduğunuz şey ne kadar uzak
Vad han lovar er är orimligheter!
Begone, begone, with that which ye are promised!
O, bizim Dünya hayatımızdan başka bir şey değildir, ölürüz ve yaşarız, fakat biz ba's olunmayız
Livet, det är livet i denna värld; som vi lever så dör vi och vi kommer inte att uppväckas till nytt liv!
There is naught but our life of the world; we die and we live, and we shall not be raised (again).
O ancak öyle bir adam ki bir yalanı Allaha iftira etti, biz ona inanacak değiliz
Han är bara en man som sätter ihop lögner om Gud och Vi tror inte på honom!"
He is only a man who hath invented a lie about Allah. We are not going to put faith in him.
Ya rab! dedi: beni tekzib ettikleri cihetle öcümü al
[Och han] bad: "Herre, hjälp mig! De kallar mig lögnare!"
He said: My Lord! Help me because they deny me,
Buyurdu ki: az bir zamanda nâdim olacaklar
Och [Gud] svarade: "Det skall inte dröja länge innan de grips av ånger."
He said: In a little while they surely will become repentant.
Derken onları sayha, bihakkın alıverdi de kendilerini bir seyl süpürüntüsü yapıverdik, artık öyle bir defolmuş oldu ki o kavm, o zalimler!
Och en dag genljöd över dem dånet [av Vårt straff], rättvist och nödvändigt, och Vi [sopade bort] dem som torra agnar. Och så var det ute med de
So the (Awful) Cry overtook them rightfully, and We made them like as wreckage (that a torrent hurleth). A far removal f
Sonra arkalarından başka karnlar inşâ ettik
DÄREFTER lät Vi nya släkten stiga fram;
Then after them We brought forth other generations.
Hiç bir ümmet, ecelini sebkedemez ve geriletemezler
inget folk kan vare sig förkorta eller förlänga den för dem [utsatta] fristen.
No nation can outstrip its term, nor yet postpone it.
Sonra ardı ardına Resullerimizi gönderdik, her ümmetle Resulü geldikçe onu tekzib ettiler, biz de onları birbiri ardınca yuvarladık ve hepsini birer efsâne yaptık, artık defolsun öyle bir kavim ki iymana gelmezler
Och Vi sände det ena sändebudet efter det andra; var gång den utsände kom till sitt folk, beskylldes han för lögn. Och dessa släkten förintades,
Then We sent our messengers one after another. Whenever its messenger came unto a nation they denied him; so We caused t
Sonra bir takım âyetlerimiz ve açık bir ferman ile Musâyı ve kardeşi Harûnu gönderdik
DÄREFTER sände Vi Moses och hans broder Aron med Våra budskap och ett klart bevis på [deras] myndighet
Then We sent Moses and his brother Aaron with Our tokens and a clear warrant
Fir'avna ve cem'ıyyetine de bunlar kibirlerine yediremediler ve dik başlı bir kavm idiler
till Farao och hans stormän. Men de uppträdde högmodigt - de var sådana som går hårt fram mot andra.
Unto Pharaoh and his chiefs, but they scorned (them) and they were despotic folk.
Onun için biz, dediler, bizim gibi iki beşere iyman mı ederiz? Halbuki onların kavmi bize kulluk ediyor
Och de sade: "Varför skulle vi tro på dem? De är ju bara människor som vi själva och deras folk är våra slavar!"
And they said: Shall we put faith in two mortals like ourselves, and whose folk are servile unto us?
Bu suretle onları tekzib ettiler de helâk edilenlerden oldular
De avvisade de två [budbärarnas] budskap som lögn och Vi lät dem [drunkna i havet].
So they denied them, and became of those who were destroyed.
Şanım hakkı için berikiler doğru yolu tutabilsinler diye Musâya o kitabı da verdik
Och Vi skänkte Moses Skriften för att [hans folk] skulle få vägledning.
And we verily gave Moses the Scripture, that haply they might go aright.
İbni Meryemi de anasiyle bir âyet kıldık ve ikisini bir oturaklı ve temiz sulu bir tepeye barındırdık
Och Vi gjorde Marias son och hans moder till ett tecken [för människorna] och förde dem till en plats på en skyddad höjd som erbjöd vila och som
And We made the son of Mary and his mother a portent, and We gave them refuge on a height, a place of flocks and water s
Ey Resuller! Halâl ve hoş şeylerden yiyin ve güzel işler yapın, çünkü ben ne yaparsınız tamamen bilirim
NJUT, ni sändebud, av allt [i livet] som är gott och sunt och lev rättskaffens; Jag har full vetskap om vad ni gör.
O ye messengers! Eat of the good thing, and do right. Lo! I am Aware of what ye do.
Ve işte bu sizin ümmetiniz bir tek ümmet ve rabbınız da ben, artık hep bana korunun
Detta ert samfund är i sanning ett samfund och Jag är [allas] er Herre. Frukta därför Mig!
And lo! this your religion is one religion and I am your Lord, so keep your duty unto Me.
Derken kumandalarını aralarında kitab kitab parçalaştılar, her hızib kendilerininkine güveniyor
Men [människorna] har slagit sönder denna enhet och splittrats i sekter, där medlemmarna i varje sekt [framhäver] och gläds åt sina [särdrag].
But they (mankind) have broken their religion among them into sects, each sect rejoicing in its tenets.
Şimdi sen onları bırak dalgınlıkları içinde tâ bir deme kadar
Men lämna dem nu [Muhammad] under en tid åt deras förvirrade föreställningar [och åt deras okunnighet, dessa avgudadyrkare].
So leave them in their error till a time.
Kendilerine imdad ettiğimiz mal ve evlâd ile sanıyorlar mı ki
Tror de att Vi, om Vi ger dem rikedom och [många] söner,
Think they that in the wealth and sons wherewith We provide them
Onların hakıkaten hayırlarına müsareat ediyoruz Hayır, şuurları yok
skyndar Oss att redan i detta liv ge dem [allt] det goda? Nej, de förstår inte [hur grovt de misstar sig]!
We hasten unto them with good things? Nay, but they perceive not.
Her halde rablarının haşyetinden titreyenler
De som bävar inför sin Herres [majestät]
Lo! those who go in awe for fear of their Lord,
Ve rablarının âyetlerine iyman edenler
och som tror på sin Herres budskap
And those who believe in the revelations of their Lord,
Ve rablarına hiç şirk koşmıyanlar
och inte sätter något vid sin Herres sida
And those who ascribe not partners unto their Lord,
Ve rablarının huzuruna varacaklarından yürekleri çarparak vergilerini verenler
och som, när de ger sina gåvor, ängslas vid tanken på att de skall stå till svars inför sin Herre; -
And those who give that which they give with hearts afraid because they are about to return unto their Lord,
İşte bunlar hayırlarda sür'at yarışı yaparlar ve hem onun için ileri giderler
det är dessa som alltid är ivriga att göra gott och som här visar sig som de främsta.
These race for the good things, and they shall win them in the race.
Maamafih biz kimseye vüs'unden başka teklif etmeyiz, ve nezdimizde bir kitab vardır hakkı söyler, onlar da zulm edilmezler
Vi lägger inte på någon en tyngre börda än han kan bära och hos Oss förvaras en bok som säger sanningen [om människornas handlingar]. Och de ska
And We task not any soul beyond its scope, and with Us is a Record which speaketh the truth, and they will not be wronge
Fakat onların kalbleri bundan bir dalgınlık içindedir, hem onların ondan başka bir takım işleri vardır ki hep onlar için çalışırlar
NEJ, deras hjärtan är fulla av oro och förvirring som döljer för dem [sanningen i] denna [Koran]. Men dessutom bär de på [en börda av] onda hand
Nay, but their hearts are in ignorance of this (Qur’an), and they have other works, besides, which they are doing;
Nihayet refahlı olanlarını azâba çekiverdiğimiz zaman hemen feryada başlıyacaklardır
till dess de - när de ser hur de bland dem som förvekligats av sitt utsvävande liv nås av Vårt straff - ropar högt på nåd.
Till when We grasp their luxurious ones with the punishment, behold! they supplicate.
Feryad etmeyin bu gün, çünkü siz bizden kurtarılamazsınız
[De skall få till svar:] "Håll inne i dag med era jämmerrop! Från Oss kan ni inte vänta någon hjälp!
Supplicate not this day! Assuredly ye will not be helped by Us.
Karşınızda âyetlerim okunuyordu da siz ardınıza dönüyordunuz
När Mina budskap lästes upp för er drog ni er alltid undan,
My revelations were recited unto you, but ye used to turn back on your heels,
Ona kafa tutarak, müsamere yaparak hezeyanlar ediyordunuz
fulla av högmod, för att, som de nattliga sagoberättarna, hänge er åt tomt och meningslöst prat och en aldrig sinande ström av kritik [mot Profe
In scorn thereof. Nightly did ye rave together.
Ya hâlâ o kelâmı tedebbür etmezler mi? Yoksa onlara evvelki atalarına gelmemiş bir şey mi geldi?
Har de då aldrig tänkt över [Koranens] ord? Eller har något kommit till deras öron, som deras förfäder i gångna tider inte fick höra?
Have they not pondered the Word, or hath that come unto them which came not unto their fathers of old?
Yoksa Peygamberlerini tanımadılar mı da onun için inkâr ediyorlar?
Eller avvisar de sitt Sändebud därför att de inte i honom känner igen [den pålitlige, sanningskäre man han alltid varit]
Or know they not their messenger, and so reject him?
Yoksa onda bir Cinnet var, mı diyorlar? Hayır, o onlara hakk ile geldi fakat ekserisi hakkı hoşlanmıyorlar
Eller säger de: "Han är besatt av andar"? - Nej, han har kommit till dem med sanningen och sanningen är något som de flesta av dem avskyr.
Or say they: There is a madness in him? Nay, but he bringeth them the Truth; and most of them are haters of the Truth.
Eğer hak onların keyflerine tâbi' olsa idi Semavât ve Arz ve bunlardaki kimseler kat'ıyyen fâsid olurdu, hayır, biz onlara unutulmaz ders olacak zikirlerini getirdik de onlar zikirlerinden ı'raz ediyorlar
Men om sanningen hade varit sådan att den överensstämde med deras önskningar, skulle himlarna och jorden ha gått under och deras invånare med de
And if the Truth had followed their desires, verily the heavens and the earth and whosoever is therein had been corrupte
Yoksa sen onlardan bir haraç mı istiyorsun? Rabbının harâcı daha hayırlıdır, hem o, rezzakların en hayırlısıdır
Eller begär du [Muhammad] ersättning av dem? Men ersättningen från din Herre är den bästa och det är Han som bäst sörjer för [de Sina].
Or dost thou ask of them (O Muhammad) any tribute? But! the bounty of thy Lord is better, for He is best of all who make
Doğrusu sen onları dosdoğru bir caddeye çağırıyorsun
Du kallar dem helt visst till en rak väg,
And lo! thou summonest them indeed unto a right path.
Fakat Âhırete inanmıyanlar caddeden sapmaktadırlar
men de som inte tror på livet efter detta viker av från denna väg.
And lo! those who believe not in the Hereafter are indeed astray from the path.
Eğer biz onlara acıyıb da baskılarını açıversek mutlaka tuğyanlarında ınad eder hiç bir şey görmezler
Även om Vi förbarmade Oss över dem och befriade dem från det onda som tynger deras sinnen, skulle de framhärda i sitt trotsiga övermod, snubblan
Though We had mercy on them and relieved them of the harm afflicting them, they still would wander blindly on in their c
Filhakika biz, onları azâba tuttuk da yine rablarına karşı uslanmadılar ve yalvarmıyorlar
Vi har låtit dem utstå prövningar och lidanden, men de ödmjukade sig inte inför sin Herre och de kommer inte att be om nåd,
Already have We grasped them with punishment, but they humble not themselves unto their Lord, nor do they pray,
Nihayet üzerlerine şedid azâblı bir kapı açtığımız vakıt da onun içinde ye'se düşüvereceklerdir
förrän Vi öppnar porten för dem till det stränga, eviga straff [som väntar] och de grips av förtvivlan.
Until, when We open for them the gate of extreme punishment, behold! they are aghast thereat.
Halbuki sizin için o kulağı, o gözleri, o Gönülleri inşa eden o siz, pek az şükrediyorsunuz
DET ÄR Han som har begåvat er med hörsel och syn och hjärta, men var är er tacksamhet
He it is Who hath created for you ears and eyes and hearts. Small thanks give ye!
Ve sizi Arzda yaratıp yayan o, hep ona haşrolunacaksınız
Och det är Han som har låtit er växa i antal och sprida er över jorden och inför Honom skall ni samlas åter.
And He it is Who hath sown you broadcast in the earth, and unto Him ye will be gathered.
Ve o öldüren ve dirilten o, gece ve gündüzün ıhtilâfı da hep onun için, artık akıllanmıyacak mısınız
Och det är Han som skänker liv och skänker död, och växlingen mellan natt och dag är Hans verk. Vill ni inte använda ert förstånd
And He it is Who giveth life and causeth death, and His is the difference of night and day. Have ye then no sense?
Hayır, evvelkilerin dedikleri gibi dediler
Nej, de säger detsamma som människorna i det förflutna;
Nay, but they say the like of that which said the men of old;
«öldüğünüz ve bir türab, bir yığın kemik olduğumuz vakıt mı, cidden biz mi mutlak ba'solunacağız?
de säger: "Återuppväckas efter döden, sedan vi blivit mull och torra ben
They say: When we are dead and have become (mere dust and bones, shall we then, forsooth, be raised again?
Yemîn ederiz ki bize de, atalarımıza da bu, bundan evvel va'dolundu, bu eskilerin masallarından başka bir şey değil» dediler
Det är samma sak som vi och våra fäder blivit lovade förr, men det är bara sagor från förfädernas tid!"
We were already promised this, we and our forefathers. Lo! this is naught but fables of the men of old.
Kimin o Arz ve ondaki kimseler, eğer biliyorsanız? De
Säg: "Vem tillhör jorden och alla som bygger och bor på den? [Svara] om ni vet det."
Say: Unto Whom (belongeth) the earth and whosoever is therein, if ye have knowledge?
Allahın diyecekler, o halde düşünmez misiniz? De
De kommer att svara: "Gud." Säg: "Då borde ni tänka över [vad det innebär]?"
They will say: Unto Allah. Say: Will ye not then remember?
Kim o yedi Semânın rabbı ve o azametli Arşın rabbı? De
Säg: "Vem är Herren över de sju himlarna och Herren till härlighetens och allmaktens tron?"
Say: Who is Lord of the seven heavens, and Lord of the Tremendous Throne?
Allahın diyecekler, o halde korkmaz mısınız? De
De kommer att svara: "Gud." Säg: "Fruktar ni [Honom] inte?"
They will say: Unto Allah (all that belongeth). Say: Will ye not then keep duty (unto Him)?
Kim o her şeyin melekûtü yedinde ve o kayırır da ona karşı kayırılmaz olan eğer ılminiz varsa? de
Säg: "Vem är det som har allt herravälde i Sin hand, som beskyddar [allt] och som ingen kan beskydda? [Svara] om ni vet det."
Say: In Whose hand is the dominion over all things and He protecteth, while against Him there is no protection, if ye ha
Allahın diyecekler, o halde nereden büyüleniyorsunuz? De
[Och] de kommer att svara: "Gud." Säg: "Hur har ni då kunnat bli [till den grad] förvillade?"
They will say: Unto Allah (all that belongeth). Say: How then are ye bewitched?
Doğrusu biz onlara hakkı getirdik ve şüphesiz onlar yalancılar
i har gett dem sanningens [ljus] men ändå [fortsätter] de att ljuga!
Nay, but We have brought them the Truth, and lo! they are liars.
Allah, hiç veled ittihaz etmedi, beraberinde bir tanrı da yok O surette her tanrı kendi yarattığı ile giderdi ve elbette biri diğerine kibrederdi, o isnad ettikleri vasıflardan sübhan o Allah
Gud har aldrig [avlat] en son och Han har aldrig haft någon gudom vid Sin sida. I annat fall skulle helt säkert varje sådan gudom ha bekymrat si
Allah hath not chosen any son, nor is there any God along with Him; else would each God have assuredly championed that w
O gayb-ü şehadetin âlimi, binaenaleyh onların koştukları çok yüksek
Han känner allt det som är dolt för människor och det som de kan bevittna och Han är höjd högt över allt vad de vill sätta vid Hans sida.
Knower of the invisible and the visible! and exalted be He over all that they ascribe as partners (unto Him)!
De ki: rabbım! eğer onlara edilen vaîdi bana behemehal göstereceksen
Säg: "Herre! Om det är Din vilja att låta mig se det [straff] som lovas dem,
Say: My Lord! If thou shouldst show me that which they are promised,
Beni o zalimler güruhunda bulundurma rabbım!
Herre, räkna mig då inte till de orättfärdiga!"
My Lord! then set me not among the wrongdoing folk.
Şübhesiz ki siz, onlara yaptığımız vaîdi sana göstermeğe elbette kadiriz
Vi har helt visst makt att låta dig bevittna det som Vi lovar dem [fastän Vi ger dem uppskov].
And verily We are Able to show thee that which We have promised them.
Sen o kötülüğü en güzel olan hasletle def'et, biz, onların ne halt edeceklerini daha iyi biliriz
Fördriv det onda med en god handling; Vi har full kännedom om vad de påstår [om Gud].
Repel evil with that which is better. We are best Aware of that which they allege.
Ve de ki: sana sığınırım rabbım! O Şeytanların dürtüşmelerinden
Och säg: "Herre! Jag ber Dig beskydda mig mot demonernas [alla] frestelser!"
And say: My Lord! I seek refuge in Thee from suggestions of the evil ones,
Ve sana sığınırım rabbım! huzuruma gelmelerinden
och: "Jag ber Dig beskydda mig, Herre, mot alla närmanden från deras sida!"
And I seek refuge in Thee, my Lord, lest they be present with me,
Nihayet Her birine ölüm geldiği vakıt diyecek ki: rabbım! döndür, döndür beni döndür
[DEN IHÄRDIGE förnekaren framhärdar i att förneka sanningen] till dess att han känner dödens närhet. Då säger han: "Herre! Låt mig få återvända,
Until, when death cometh unto one of them, he saith: My Lord! Send me back,
Belki ben o baktığımda salih bir amel işlerim, hayır hayır! O bir kelimedir ki onu o söyler, ötelerinden ise bir berzah vardır, tâ ba's olunacakları güne kadar
så att jag får göra rätt, där jag [förut] försummade det!" Ack nej! Vad han säger är ord [utan mening]. Bakom dem [som lämnar denna värld] reser
. That I may do right in that which I have left behind! But nay! It is but a word that he speaketh; and behind them is a
O vakıt Sûr üfürüldü mü artık beyinlerinde o gün ne ensab vardır ne de soruşurlar
Den dag då basunen ljuder skall inga släktskapsband bestå mellan dem och de kommer inte att fråga efter varandra.
. And when the trumpet is blown there will be no kinship among them that day, nor will they ask of one another.
O zaman her kimin tartıları ağır gelirse işte onlar o felâh bulanlardır
Vinnarna är de vars [goda handlingar] väger tungt i vågskålen,
. Then those whose scales are heavy, they are the successful.
Her kimin de tarıları yeğni gelirse işte onlar kendilerine yazık edenler, Cehennemde kalanlardır
och de vars [goda handlingar] väger lätt i vågskålen är förlorarna som har förverkat sina själar; de skall förbli i helvetet till evig tid.
. And those whose scales are light are those who lose their souls, in hell abiding.
Ateş yüzlerini yalar, o halde ki içinde dişleri sırıtır
Där skall deras ansikten svedas av Elden och deras anletsdrag förvridas i en grimas [av smärta].
. The fire burneth their faces, and they are glum therein.
Değil mi idi âyetlerim size okunuyor du siz onları tekzib ediyordunuz?
[Och Gud skall säga:] "Lästes inte Mina budskap upp för er och påstod ni inte att allt var lögn?"
. (It will be said): Were not My revelations recited unto you, and then ye used to deny them?
Rabbımız! derler: bize şekavetimiz galebe etti ve biz bir sapgın bir kavm idik
De skall svara: "Herre! Vårt onda öde besegrade oss och vi gick vilse.
. They will say: Our Lord! Our evil fortune conquered us, and we were erring folk.
Ey bizim rabbımız! çıkar bizleri bundan, döner bir daha edersek her halde bizler zalimiz
Herre! Befria oss från detta [straff] och om vi återfaller [i synd], då hör vi sannerligen till de orättfärdiga."
. Our Lord! Oh, bring us forth from hence! If we return (to evil) then indeed we shall be wrong doers.
Buyurur ki sinin orada, söylemeyin bana
[Gud] skall säga: "Försvinn [till er förnedring]! Och [våga] inte tala till Mig!
. He saith: Begone therein, and speak not unto Me.
çünkü kullarımdan bir fırka vardı «rabbena amenna fağfirlena verhamna fein udna feinna zalimun» diyorlardı da
Det fanns bland Våra tjänare de som bad [i sina böner]: 'Herre! Vi tror! Förlåt oss [våra synder] och förbarma Dig över oss! Ingen förbarmar si
. Lo! there was a party of My slaves who said: Our Lord! We believe, therefor forgive us and have mercy on us for Thou ar
siz onları mashara yerine tutunuz, hattâ size benim yâdımı unutturdular, onlara öyle gülüyordunuz
Men ni var så upptagna av att göra dem till ett åtlöje att det kom er att glömma Mig - ja, så roligt hade ni åt dem.
. But ye chose them from a laughing stock until they caused you to forget remembrance of Me, while ye laughed at them.
İşte onlara ben sabretmelerine mukabil bu gün bu mükâfatı verdim, onlardır onlar, murada erenler
I dag har Jag gett dem belöningen för deras tålamod; det är de som har vunnit den stora segern!"
. Lo! I have rewarded them this day forasmuch as they were steadfast; and they verily are the triumphant.
Arzda seneler sayısı ne kadar kaldınız? Buyurur
[Gud] skall fråga [förnekarna]: "Hur länge levde ni på jorden, räknat i år?"
. He will say: How long tarried ye in the earth, counting by years?
Bir gün veya bir günün birazı, sayanlara sor derler
[Och] de skall svara: "Vi levde där en dag eller en del av en dag; men fråga dem som är kunniga i räkning."
. They will say: We tarried but a day or part of a day. Ask of those who keep count!
Buyurur ki bilmiş olsanız cidden pek az kaldınız
[Gud] skall säga: "Ni levde där bara en kort tid - om ni hade vetat [vad som stod på spel]!
. He will say: Ye tarried but a little if ye only knew.
Ya zannettiniz mi ki biz, sizi sırf bir abes yarattık? ve siz, bize irca' edilmiyeceksiniz?
Trodde ni att Vi skapade er för nöjes skull och att ni inte skulle föras tillbaka till Oss?"
. Deemed ye then that We had created you for naught, and that ye would not be returned unto Us?
Demek ki Allah, o hak padişah yüksek çok yüksek, başka tanrı yok ancak o, o Arşı kerîmin rabbı
UPPHÖJD över allt är Gud, Konungen, den yttersta Sanningen! Det finns ingen gudom utom Han, Herren till allmaktens, nådens och barmhärtighetens
. Now Allah be exalted, the True King! There is no God save Him, the Lord of the Throne of Grace.
Ve her kim Allahın beraberinde diğer bir tanrı da'vâ ederse onun ona hiç bir bürhanı yoktur ve ancak rabbının ındinde hisabı vardır, hak bu ki kâfirler felâh bulmazlar
Den som vid sidan av Gud åkallar en annan gudom - för vars [existens] han saknar bevis - skall stå till svars enbart inför sin Herre. Det skall
. He who crieth unto any other god along with Allah hath no proof thereof. His reckoning is only with his Lord. Lo! disbe
Hem şöyle de: «Râbbım! bana magrifet, merhamet buyur, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.»
Säg: "Herre! Förlåt mig och förbarma Dig över mig! Ingen förbarmar sig över [människorna] som Du!"
. And (O Muhammad) say: My Lord! Forgive and have mercy, for Thou art best of all who show mercy.
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri