FANDOM


TABLO:I

2012 Ocak Ayı İtibarıyla Mülkiye Başmüfettişi Maaşının Ayrıntılı Hesabı (1/4, I.Sınıf )

A-HAKEDİŞLER '

(YTL)

1-Gösterge Aylığı

(1500 X0,066187)

99,28

2-Ek Gösterge Aylığı

(5800 X 0,066187)

383,88

3-Taban Aylığı

(1000 X0,88562)

885,62

4-Kıdem Aylığı

(20 X 25 X 0,066187)

33,09

5-Yan Ödeme

(2700 X0,020987)

56,66

6-Öz.H+Ek Öd.+Den.Tazm.Toplamları

(320+195+30 = % 545)

(9500 X0,066187 X 5.45)

3426,83

7-Makam+Görev Tazm.Toplamları

(4500+11500 =16000)

(16000 X 0,066187 )

1058,99

Hakedişler Toplamı

5944,35

B-KESİNTİLER

1.Emekli Keseneği (99,28+383,88+885,62+33,09)+(9500X0,066187X1.5)=2345,03

2345,03 X 0.16

375,20

2-Damga Vergisi (5944,35X 0,0066)

39,23

3-Gelir Vergisi (99,28+383,88+885,62+33,09+56,66) –(375,20) =1083,33

1083,33X 0.15=

162,50

Kesintiler Toplamı

576,93

C- ELE GEÇEN

1-Maaş

5944,35-576,93

5367,42

2-AileYardımı (Çalışmayan eş için)

2134 X 0,066187

141,24

3-Çocuk Yardımı (72 aylıktan küçük çocuk için iki katı olacak)

250 X 0,066187

16,55

4-Asgari Geçim İndirimi [Yıllık Asgari Ücret Tutarı olan 10638 TL üzerinden ödenecek olan (G.V.den mahsup edilecek) aylık miktarlar]

1-Çalışana (10.638X 0,50 x0,15)/ 12

66,49

2-Çalışmayan ( emekli dahil) eş için (%10)

13,3

3-İkiye kadar her çocuk için (%7.5)

9,97

4- İkiden fazla her çocuk için (%5)

6,65

= MEMUR MAAŞ KATSAYILARI =

= Türleri =

Tutarı

Kanuni Dayanağı

Taban Aylık Katsayısı

0,88562

657 s.K.md.154; 375 s.KHK md.1,433s.KHK.md.11,527 s.KHK. md.28

Maaş Katsayısı

0,066187

657 s.K.md.36, 37, 43, 64, 67, 68, 154, 155, 158, 161, 418s.KHK.md.2,527 s.KHK.md.28,

Yan Ödeme Katsayısı

0,020987

657 s.K.md.213 den son.Ek.Md., 570 s.KHKmd.9,

Özel Hizmet Tazminatı Tavanı

628,78

657 s.K.md.213 son.Ek. Md., 570 s.KHK md.9

KIDEM AYLIĞI; Ö.HİZMET, MAKAM, GÖREV VE DENETİM TAZ.NIN KANUNİ DAYANAKLARI

Kıdem Aylığı (Her bir hizmet yılı için 20, 25 yıl ve fazlası için azami 500 gösterge)

657 s.K.Md.154, 375 s.KHK.md.1, 433 s.KHK.md. 11,527 s. KHK.md.28, 94/6302 s.BKK.

Makam Tazminatı (4500)

657 s.K. Ek Md. 26; Kanuna Ekli 4 Sayılı Cetvel

Görev Tazminatı ( 11500)

375 s.KHK.md.17/C; 11.06.2008 R.G.yay.2008/13694 s.BKK

Denetim Tazm. (%30)

657 s.K. Md.152/II-F

ÖHT+MİA Ek Öd. (% 320+195)

657 s.K. Md.152/II-E; 666 s. KHK

DEVLET MEMURUNA YAPILAN SOSYAL YARDIMLAR

Türleri

Tutarı

Kanuni Dayanağı

Aile Yardımı

141,24

657s.K.md.202-206; 03.07.2011 gün ve 2011/2022 sayılı BKK eki karar.

Çocuk Yardımı

16,55

Asg.Geç.İndirimi

Yıllık Asgari Ücret Tutarı olan 10.638 TL baz alınır.

193 sayılı GVK.nun 32 md.

TABLO:II 2012 Ocak Ayı İtibarıyla Kaymakam Maaşının Ayrıntılı Hesabı (1/4, I.Sınıf )

A-HAKEDİŞLER '

(YTL)

1-Gösterge Aylığı

(1500 X0,066187)

99,28

2-Ek Gösterge Aylığı

(5800 X 0,066187)

383,88

3-Taban Aylığı

(1000 X0,88562)

885,62

4-Kıdem Aylığı

(20 X 25 X 0,066187)

33,09

5-Yan Ödeme

(1875 X0,020987)

39,35

6-Öz.H+Ek Öd.Toplamları

(290+200 = % 490)

(9500 X0,066187 X 4.9)

3.081

7-Makam+Görev Tazm.Toplamları

(4500+11500 =16000)

(16000 X 0,066187 )

1.058,99

Hakedişler Toplamı

5.581,21

B-KESİNTİLER

1.Emekli Keseneği (99,28+383,88+885,62+33,09)+(9500X0,066187X1.5)=2345,03

2345,03 X 0.16

375,20

2-Damga Vergisi (5581,21X 0,0066)

36,84

3-Gelir Vergisi (99,28+383,88+885,62+33,09+39,35) –(375,20) =1.066,01

1.066,01X 0.15=

159,90

Kesintiler Toplamı

571,94

C- ELE GEÇEN MAAŞ

(Aile/çocukyardımları, As.geç.ind. ile 44,05 TL tutarında fark tazm. hariç)

5.581,21-571,94

5.009,27

Not: Vali yardımcısı yan ödeme göstergeleri rakamları toplamı 1550 olduğu için kaymakamla aralarında 1875- 1550 x 0.020987 x 0.85 = 5,8

5.8 x0,0066= 0,038

5,8-0,038 =5.76 ) 5.76 TL aylık farkı bulunmaktadır.

TABLO: III '2012 Ocak Ayı İtibarıyla 'İl Valisi Aylığı

A-HAKEDİŞLER '

(TL)

1-Ücret Göstergesi

(77.450 X0,066187)

5126,18

2- Tazminat Göstergesi

(42600 X 0,066187)

2.819,56

B-KESİNTİLER

1.Emekli Keseneği (99,28+503,02+885,62+33,09)+(9500X0,066187X 2)=

2778,56 X 0.16

445,57

2-Damga Vergisi (7945,74X 0,0066)

52,44

3-Gelir Vergisi (5126,18) –(445,57) =4680,61

4680,61X 0.15=

702,09

Kesintiler Toplamı

1200,1

C-ELE GEÇEN

(Aile/çocuk yardımları ve As.geç.ind.hariç)

7945,74-1200,1

6745,64

TABLO: IV '2012 Ocak Ayı İtibarıyla 'Merkez Valisi Aylığı Ayrıntılı Hesabı

A-HAKEDİŞLER '

(YTL)

1-Gösterge Aylığı

(1500 X 0,066187)

99,28

2-Ek Gösterge Aylığı

(7600 X 0,066187)

503,02

3-Taban Aylığı

(1000 X 0,88562)

885,62

4-Kıdem Aylığı

(20 X 25 X 0,066187)

33,09

5-Yan Ödeme

(3150 X0,020987)

66,11

6-Öz.H+Ek Öd.

(290+ 30+178 = % 498)

(9500 X0,066187 X 4.98)

3131,31

7-Makam+ Temsil Tazm.Toplamları

(10.000+19.000 = 29.000)

(29.000 X 0,066187 )

1919,42

Hakedişler Toplamı

6637,85

B-KESİNTİLER

1.Emekli Keseneği (99,28+503,02+885,62+33,09)+(9500X0,066187X 2)=2778,56

2778,56 X 0.16

445,57

2-Damga Vergi 6637,85X 0,0066)

43,81

3-Gelir Vergisi (99,28+503,02+885,62+33,09 +66,11)- (445,57) = 1587,12

1587,11X 0.15=

238,07

Kesintiler Toplamı

727,45

C- ELE GEÇEN

(Aile/çocuk yardımları ve As.geç.ind.hariç)

6637,85-727,45

5910,4

TABLO: V

2012 Yılı Ocak Ayı İtibarıyla Mülki İdare Amirinin Emekli Aylığı ve İkramiyesinin Ayrıntılı Hesabı (1/4, I.Sınıf; 30 Hizmet Yılı Üzerinden)

(TL)

1-Gösterge Aylığı

(1500 X0,066187)

99,28

2-Ek Gösterge Aylığı

(5800 X 0,066187)

383,88

3-Taban Aylığı

(1000 X0,88562)

885,62

4-Kıdem Aylığı

(20 X 25 X 0,066187)

33,09

5-Emekli Tazminatı

( 9500 X0,066187 X 1.5)

943,16

EABEA(Em.Ay. Belirlemeye Esas Aylık)

2345,03

EM.Aylığı :

[( EABEA) X ( Hizmet Yılı + 50)] + [ (Makam + Görev Tazm. Gös.) X Kats.]

(2345,03 x 0.80) +(16000 x 0,066187)= 2934,90

2934,90 x 1.04 ( Ek %4 ödeme)=3.052,30

3.052,30( Net olarak ödenmesi gereken)

Emekli İkramiyesi: 2345,03x 30 = 70.350,9

Not: 1-Baz alınan hizmet yılından noksan/ fazla hizmeti olanların maaşlarına; her hizmet yılı için EABEA’nın % 1’inin çıkarılması/ eklenmesi gerekmektedir.

[ Emeklilik hakkı kazanıldıktan sonra fazladan çalışılan yıl için sağlanan ilave artış miktarı 23,45 TL.dır.]

TABLO:VI

2012 Ocak Ayı İtibarıyla Vali Emekli Aylığı ve İkramiyesinin Ayrıntılı Hesabı (30 Hizmet Yılı Üzerinden)

(YTL)

1-Gösterge Aylığı

(1500 X 0,066187)

99,28

2-Ek Gösterge Aylığı

(7600 X 0,066187)

503,02

3-Taban Aylığı

(1000 X 0,88562)

885,62

4-Kıdem Aylığı

(20 X 25 X 0,066187)

33,09

5- Emekli Tazminatı

(9500 X 0,066187X 2)

1257,55

EABEA (Em.Ay.Belirlemeye Esas Aylık)

2778,56

EM.Aylığı :

[( EABEA) X ( Hizmet Yılı + 50)] + [ (Makam + Temsil Tazm. Gös.) X Kats.]

(2778,56 x 0.80) +(29 000 x0,066187 )= 4142,27

4142,27 x1.04 ( Ek %4 ödeme) = 4.307,96

4307,97( Net olarak ödenmesi gereken)

Emekli İkramiyesi: 2778,56 x 30 =83.356,8

Bakınız

Şablon:Maaş - d


Maaş - Aylık iaşe-Yatılı okullarda öğrencilere iaşe bedeli Memur maaşı MİA maaşı


Wikipedia-logo-tr
Vikipedi'den MİA maaşı ile ilgili bir şeyler var
Bakınız

Şablon:MİAbakınız - d {{MİAbakınız}}


Genel
MİA/Kararname Mia MİA Mülki İdare Amiri
MİA/Dönemleri MİA/Ahlakı MİA/İlkeler MİA/Proje Taşrada MİAnın sahip çıkmadığı hiç bir proje yürümez
Milk kavramı Mülk Mülki Melek Malik
İdare kavramı İdare Yönetim Managment
Amir kavramı Amir Emreden Amir Timur Timurlenk
Mia/Haber Mia/Video
MİA atama Mia/Atama MİA son kararname Mia/Personel
MİA mali MİA/Mali haklarının evrimi tezi MİA maaşı
Mia iletişim Mia/GSM Mia/email Mia/Telefon rehberi Telefon Telefon/MİA Telefon Rehberi
Mia boş ve dolu kadrolar ve ilçe sınıfları Mia/Taşra Mia/İlçe sınıfları ve kaymakamları[1]
Mia haber Mia/Basın haberleri Mia/1.Sınıfa yükselenler[2]
MİA/Performans MİA Milletvekilleri
MİA değerlendirme formu
Tayin - Terfi -Kararname Şablon:MİAkararname
Mia/1.Sınıfa yükselenler
Mevzuat MİA mevzuat
Kurumdışı MİA MİA/Kurumdışı Mia/Sağlık Mia/Sosyal Güvenlik Mia/SYDGM Mia/Üniversite Mia/dış kurum Mia/Güvenlik sektörü
Taşradaki MİA Mia/Vali Mia/VY Mia/Kaymakam Mia/KA Mia/HİM Mia/İller
Merkez MİA Mia/Merkez - Mia/Mahalli idareler Mia/İller idaresi Mia/İdari Mali işler Mia/KİHBİ Mia/Nüfus Mia/SS Mia/GS Mia/ÖK Mia/Müsteşar Mia/Genel Müdürler Mia/Hukuk müşavirliği Mia/Eğitim Dairesi Mia/Merkez valisi Mia/Eğitim Mia/Basın
Mia eğitim Mia/MGK Mia/Bakan Takdiri
Mia projeleri Mia/SYDV projeleri ,Mia/Eğitim projeleri Mia/Tüketici projeleri
MİA/Özlük
MİA akademik MİA/Tezler MİA Akademisi MİA/Makaleler 666 sayılı KHK ve MİA Mahmut Esen TİD yazısı MİA/Köşe yazıları
Şablon:MİA
Şablon:Mülki Amirlerin Başkanlık Ettiği Kurul ve Komisyonlar Şablon:MİAkararname

Şablon:Mia
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.