Yenişehir Wiki
Advertisement
Evvelki

MC/2

Madde 3:Ukudda itibar makasıd ve meaniyedir, elfaz ve mebaniye değildir

Article 3: In contracts effect is given to intention and meaning and not to words and phrases.

Consequently, a contract for sale subject to a right of redemption has the force of a pledge.
العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

  • El- ıbretü fil ukdu lil mekasid vel- meani La li-elfaz ve mebani

عقودده إعتبار مقاصد و معاني يه در ألفاظ و مباني يه دكلدر
[[|]]

Sonraki

MC/4

MC/1. MC/2. MC/3 . MC/4.


Şablon:MC/3 bakınız

1594543475331436621335.jpg

MC/4

D. Mecellenin ilk 100 maddesi/Arapça Osmanlıca Türkçe İngilizce Fransızca MKK/Düz Metin . MKK/Düz Metin linkli MKK/1-25 MKK/26-50 MKK/51-75 MKK/75-100 MKK. Mecelle/Hukukun Kavaid-i Külliyesi... Mecellenin külli kaideleri... Mecelle'den seçme hükümler... Majalla/ PART II... Mecelle/İlk 100 MADDE ... Mecellenin ilk 100 maddesi/Osmanlıca ... Mecellenin ilk 100 maddesi/Arapça... Mecellenin ilk 100 maddesi/Arapça Osmanlıca Türkçe.... Mecellenin ilk 100 maddesi/Türkçe kelime izahlı... Mecellenin ilk 100 maddesi/Arabi Türki İzahlı ve Şerhli.... ESK/Mecelle/1-100.... ESK/Mecelle/1-100/Kelime İzahlı.... Mecellenin ilk 100 maddesi/Osmanlıca... Mecellenin ilk 100 maddesi/Arapça... Mecellenin ilk 100 maddesi/Arapça Osmanlıca Türkçe... Mecellenin ilk 100 maddesi/Arabi Türki İzahlı ve Şerhli... MKK.. Mecellenin Külli Kaideleri.... Mecelle/Hukukun Kavaid-i Külliyesi

D . 50. Md şablonu güzel. MKK. MKK1 . MKK/1-25.MKK/1-30.MECELLE. MC/Mukaddime MAKALE-İ ÛLÂ; İLM-i FIKHIN TARİF VE TAKSİMİ HAKKINDADIR . Definition of Jurisprudence: MC/1 . MC/2 . MC/3 . MC/4 . MC/5 . MC/6 . MC/7 . MC/8 . MC/9 . MC/10 . MC/7 MC/8 MC/9 MC/10 MC/11 MC/12 MC/13 MC/14 MC/15 MC/16 MC/17 MC/18 MC/19 MC/20 MC/21 MC/22 MC/23 MC/24 MC/25
MAKALE-İ SANİYE; KAVÂİD-İ FIKHİYYE BEYÂNINDADIR MC/2 - Bir işden maksad ne ise hüküm ona göredir. Yani bir iş üzerine terettüb edecek hüküm ol işten maksat ne ise ona göre olur.MC. 170, 769, 1240.; TMK. 1, 2, 3, 84, 114, 125.; TBK. 18, 20, , 41, 43, 48, 82, 83.; ZGB. 2., 3.; BGB. 157, 242, 932.; TCK. 45 MC/3 - Ukûdda itibar makâsıt ve maâniyedir, elfâz ve mebâniye değildir.MC. MC/262, MC/389, MC/648.; TMK. ı, 2, 3.; TBK ı, 18,25, 26, 154, 165, 178, 505.; MH. 314, Madde 4 - Şek ile yakin zâil olmaz.MC. MC/5, MC/6, MC/7, MC/8, MC/9, MC/10, MC/11, MC/12. Madde 5 - Bir şeylin bulunduğu hal üzere kalması asıldır.MC. MC/6, MC/10, MC/1685, MC/1776, MC/1777.; TMK IS Madde 6 - Kâdim kıdemi üzere zikrolunur.MC. MC/166, MC/1224, MC/1197.; MH. 48; TBK. 125 - 140. Madde 7- Zarar kadim olmaz.MC. MC/6 , MC/166, MC/1166, MC/1224; MH. 48.; TBK. 125 - 140. Madde 8 - Berâ'et-i zimmet asıldır.MC. MC/9, MC/612. Madde 9Sıfât-ı ârizada asl olan ademdir.MC/8, MC/332 Madde 10Bir zamanda sabit olan şeylin hilâfina delil olmadıkça bekâsıyla hükmolunur. MC MC/5, MC/1621, MC/1592. Madde 11 - Bir emr-i hâdisin akreb-i evkâtına izâfeti asıldır. MC MC/10, MC/5, MC/8; HUMK 299. Madde 12 - Kelâmda asl olan manây-ı hakîkîdir.MC. MC/13, MC/60, MC/61.; TMK ı, 2; TBK18. Madde 13 - Tasrih mukâbelesinde delâlete i'tibar yokdur.MC. MC/12, MC/772.; TBK. ı. 2:, HUMK. 234, Madde 14 - Mevrid-i nassda ictihâda mesâğ yoktur.MC. MC/15, MC/16, MC/167.; TMK. ı, 2; TBK 18. Madde 15 - Alâ hilâfi'l-kıyâs sâbit olan şey sâire makîsün-aleyh olamaz.MC. MC/14, MC/16. MC/1659. Madde 16 - İctihâd ile ictihâd nakz olmaz.MC. MC/14, MC/15.; TMK. 1; TCK. 44 Madde 17 - Meşakkat tesyîri celbeder.MC. MC/18, MC/19, MC/20, MC/205, MC/223, MC/396, MC/799.; TMK. 2 Madde 18 - Bir iş zîk oldukda müttesi olur.MC. MC/17. Madde 19 - Zarar ve mukâbele bi'z-zarâr yokdur.MC. MC/20, MC/25, MC/26, MC/27, 28, MC/29.; TMK. 41, 61, vd; Madde 20 - Zarar izâle olunur.MC. MC/19, MC/21, MC/22, MC/25, MC/26, MC/27, MC/28, MC/29, MC/30, MC/32, MC/998, MC/1201.; TBK 41 vd. Madde 21 - Zarûretler memnû' olan şeyleri mübah kilâr. MC. MC/22, MC/96, MC/97, MC/1007.; TBK. 52; TCK 49-50, 516/4. Madde 22 - Zarûretler kendi mikdarlarınca takdir olunur.MC.MC/21, MC/23.; TBK. 52; TCK. 49-50, 516/4 Madde 23 - Bir özür için câiz olan şey ol özrün zevâliyle bâtıl olur.MC. MC/22, MC/517. Madde 24 - Mâni' zâil oldukda memnû' avdet eder.MC. MC/19, MC/335, MC/345, MC/347, MC/372, MC/869, MC/870, MC/1647, MC/1653, MC/1654. Madde 25 - Bir zarar kendi misliyle izâle olunamaz.MC. MC/26, MC/27, MC/28, MC/29, MC/31, MC/965, MC/1141, MC/1288, MC/1312.; TCK 49-50, 516/4; TBK 52

D MKK/25-50 Madde 25 - Bir zarar kendi misliyle izâle olunamaz. MC. MC/26, MC/27, MC/28, MC/29, MC/31, MC/965, MC/1141, MC/1288, MC/1312.; TCK 49-50, 516/4; TBK 52 Madde 26 - Zarar-ı âmmı def için zarar-ı has ihtiyâr olunur. MC. MC/20, MC/27, MC/28, MC/29, MC/1325. Madde 27 - Zarar-ı eşedd zarar-ı ehaf ile izâle olunur. MC. MC/25, MC/26, MC/20, MC/902, MC/906, MC/1044, MC/1224, MC/1440.; TMK. 656, 661 vd. Madde 28 - iki fesâd te'âruz etdikde ehaffí irtikâb ile a'zamının çaresine bakılır. MC. MC/20, MC/25, MC/26, MC/27, MC/29, MC/902.; TMK. 656, 661 vd. Madde 29 - Ehven-i şerreyn ihtiyâr olunur. MC. MC/21, MC/22, MC/26, MC/27, MC/28, MC/902.; TMK. 656, 661 vd. Madde 30 - Def'-i mefâsid celb-i menâfi'den evlâdır. Madde 31 -Zarar bi-kadari'l-imkân def olunur. MC. MC/28, MC/29, MC/30, MC/532, MC/533.; TMK. 656 ve 661. Bu maddede bahsedilen kıyas, İslâm Huküku'nun ana kaynaklarından birisidir. Bibliyografi Ali Haydar, Mecelle şerhi, 1/67, Ömer Nasuhi, Hukûk-l İslâmiye, 1/171, vd. Zeydan, age. sil. vd. Madde 32 - Hâcet umûmî olsun husûsî olsun zarûret menzilesine tenzîl olunur. Bey ' bili-vefânın tecvîzi bu kabîldendir ki Buhara ahâlîsinde borç tekessür etdikçe görülen ihtiyaç üzerine bu mu'âmele mer'iyyü'l-icrâ olmuştur. MC. MC/21, MC/118, MC/205, MC/213, MC/396, MC/420. Madde 33 - Iztırar gayrın hakkını ibtâl etmez. Binâen-alâ-zâlik bir adam aç kalıb da birinin ekmeğini yese ba'dehû kıymetini vermesi lazım gelir. MC. MC/400, MC/1007.; TCK: 49-50/4; TBK. 52 Madde 34 - Alması memnû' olan şeyin vermesi dahi memnû' olur. TCK 64 67 MC MC/35 tbk 50 Madde 35 - İşlenmesi memnû' olan şeyin istenmesi dahi memnû' olur. TCK 64-67.; TBK 50.; MC. MC/34, MC/1818. Madde 36 - Âdet muhakkemdir. Yani hükm-i şer'iyi isbât için örf ve âdet hakem kılınır. Gerek âmm olsun ve gerek hâs olsun. MC. MC/37, MC/38, MC/39, MC/40, MC/41, MC/42, MC/43, MC/44, 45, MC/230, MC/251, MC/291, MC/450, MC/460, MC/469, MC/574, MC/575, MC/576, MC/1340, MC/1790, MC/188, MC/354, MC/495, MC/555, MC/622, MC/829.; TMK. 1/1, 590/11, 592/281, 285, 420, 423. Madde 37 - Nâsın isti'mâli bir hüccetdir ki anınla amel vâcib olur. I'MK ı; MC. MC/36, MC/168, MC/389, MC/495. Madde 38 - Âdeten mümteni' olan şey hakîkaten mümteni' gibidir. MC. MC/36, MC/37, MC/39, MC/40, MC/1589, MC/1629. Madde 39 - Ezmanın tegayyürü ile ahkâm'ın tagayyürü inkâr olunamaz. MC. MC/36, MC/37, MC/38, MC/40, MC/244, MC/326, MC/596, MC/1716. Madde 40 - Âdetin delâletiyle ma'ânîy-ı hakîkî terk olunur. MC. MC/12, MC/36, MC/37, MC/38, MC/39, MC/61, MC/82, MC/912, MC/1584.; TMK ı, 2.; TBK. 18 Madde 41- Âdet ancak muttarid yâhut galip oldukda mu'teber olur. MC. MC/36, MC/37, MC/38, MC/39, MC/40, MC/42, MC/240.; TMK ı Madde 42 - İ'tibâr galib-i şâyi'adır, nâdire değildir. MC. MC/41, MC/987.; TMK ı; HUMK 238 Madde 43 - Örfe ma'rûf olan şey şart kılınmış gibidir. TMK 1; TTK ı; MC. MC/36, MC/37, MC/41, MC/42, MC/461, MC/563, MC/596, MC/871 Madde 44 - Beyne't-tüccâr ma'rûf olan şey beynlerinde meşrût gibidir. MC. MC/36, MC/37, MC/38, MC/790, MC/1463.; TMK 1/1, 2; TBK 18 Madde 45 - Örf ile ta'yîn nass ile ta'yîn gibidir, MC. MC/43, MC/44, MC/527, MC/528, MC/816, MC/1498, MC/1499.; TMK ı Madde 46 - Mâni' ve muktazi teâruz etdikde mâni' takdîm olunur. Binâen-alâ-zâlik bir adam borçlusu yedinde merhûn olan malını âhara satamaz. MC. MC/337, MC/350, MC/397, MC/96-MC/1192, MC/590-MC/1725, MC/756-MC/1192-MC/747, MC/1192-MC/1197, MC/1598-MC/1601. Madde 47 - Vücudda bir şeye tâbi' olan hükümde dahi ana tâbi' olur. tılmış olur. MC. MC/48, MC/50, MC/236, MC/903.; TMK. 619-622 Madde 48 - Tâbi' olan şeye ayrıca hüküm verilmez. Meselâ bir hayvanın karnındaki yavrusu ayrıca satılamaz. MC. MC/47, MC/216, MC/224, MC/856.; TMK. 619-622 Madde 49 - Bir şeye mâlik olan kimse ol şeyin zarûriyyâtmdan olan şeye dahi mâlik olur. Meselâ, bir hâneyi satın alan kimse ana mûsil olan tarîka dahi mâlik olur. MC. MC/232, MC/1194 Madde 50 - Asıl sâkıt oldukda fer' dahi sâkıt olur. MC. MC/81, MC/661, MC/662, MC/1527, MC/1530

D MKK; MKK3 MKK/51-75

D. MKK/75-100. MKK/4


Türkçe aslı[]

Latin huruflu Türkçe aslı

Madde 3: Ukudda itibar makasıd ve meaniyedir, elfaz ve mebaniye değildir.

Arap huruflu Türkçe aslı

عقودده إعتبار مقاصد و معاني يه در ألفاظ و مباني يه دكلدر)

Guncel Türkçesi[]

Akitlerde itibar makasıd (maksatlara)ve meaniyedir (manalaradir) ; elfaza (lafizlara) ve mebaniye () değildir. ESK

English[]

In contracts effect is given to intention and meaning and not to words and phrases. Consequently, a contract for sale subject to a right of redemption has the force of a pledge.

İngilizce[]

Article 3 : In contracts effect is given to intention and meaning and not to words and phrases. Consequently, a contract for sale subject to a right of redemption has the force of a pledge

Arabçası[]

  • Arap harfleriyle Arapçası: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني
  • Latin harfleriyle Arapçası:El- ıbretü fil ukudi lil mekasid vel- meani la li-elfaz vel-mebani

Mülkiye hocalarından Atıf beyin izahı[]

Ukut akdin cemi'idir. Akit MC/103'üncü madde de tarif olunduğu veçhile tarafeynin bir hususu iltizam ve taahhüt etmeleridir ki icab ve kabulün irtibatından ibarettir.

Makasıt, maksadın ve meani, mananın ve elfaz, lafzın ve mebani, mebnanın cem'i olup meali maksadın mebari elfazın atfı tefsirleridir.

Yani bey" ve icara ve kefalet ve Havale gibi ukud-u şeriyede ç itibar aktin maksat ve meramınadır.

İnşay-ı akt için telaffuz edildiği el faza değildir, Binaen alazalik ukuddan olan bey"-i bil-vefada rehn hükmü cereyan eder.

Bey'il bilvefa , bey'i bişartil vefa demektir. Yani bir kimse demeni red ettiği halde geri almak üzere bir malın yerine satmaktır ki bey'i mezkure de rehin hükmü cereyan eder.

İşbu akit her nakittir müteakidin sattım aldım demeleri ile münakit olursa da bu lafızlardan anlaşıldığı veçhile mübayiini meştureye temliki maksut olmayub belki münakidi hakikileri mübayiin müşteriye olan deynini temin ve tevsik olup mübayiden istifası mümkün olacak surette bulundurmaktan ibaret olduğundan ve bu ise rehin manası olduğundan bunda rehin hükmü cereyan eder, şöyle ki bayi müşteriye olan borcunu eda ile mübayi müşteriden istirdat edebileceği gibi müşteri dahi mübayi bayi ya red ile alacağını ondan talep edebilir.

Rahin mürtehine olan borcunu eda ile rehni istirdat edebileceği gibi mürtehin dahi borcunu eda ve rehni istihlas ve istirdat etmek üzere rahini mütalebe edebilir.

Bey'i bilvefanın tarifi 118. madde de ve ahkamı kitabul büyuun bab-ı sabiın 396. maddesi ile iptida eden faslı sadisinden ve rehnin ahkam mecelle'nin 5'ci kitabında mezkurdür. 648 maddede zikr olunduğu vechile asılık 'yani medyunun beraati şartiyle akd olunan kefaleti havaleye münkalib olur. Çünkü kefalet bir şeyin metalibesi hakkında zimmeti zimmete zam eylemekten ibarettir. bç bu surette yani asılın beraatı şartıyla akdolunan kefalette ise aslında zimmeti beri olarak deyn yalnız kefilin yani muhal aleyhin zimmetine taalluk edeceği ve hasran ondan mütalebe olunacağı cihetle bu veçhile akt olunan kefaletten maksat zimmeti zimmete zaman etmekten ibaret olmayıp belki deyni bir zimmetten diğer zimmete nakl olur.

Maksut olan İŞKUR mana-i havale manası olup hukukta itibar makasıda olduğundan her ne kadar kefalet lafzıyla AKT olunmuş ise de kefaleti mezkure havaleye münkalip yani hakikatte havale olur.

Kezalik 649 maddede muharrer olduğu veçhile muhayelin (yani havale eden medyunun) ademi beraatı şartıyla olan havale kefarettir. mesela bir dayin medyuna (sendeki alacağımı sen dahi zamin olmak üzere falana havale et) dese ve medyun dahi ol veçhile havale etse talip her kangıdan isterse ondan olur. Çünkü bu surette dayin alacağını gerek medyun ve gerek mahalle aleyh'ten alabileceğinden havale lafzıyla ika' olunan iş bu akitten maksat değerini bir zimmetten diğer zimmete olmayın belki beynim metal ibesi hakkında zimmeti zimmete zamdan ibaret olduğundan ve iş bu mânâ ise kefalet manası olup ukuddan itibar makasıt ve mâaniye olduğundan havaleyi mezkure kefalete yani hakikatte kefalet olarak münakit olur

Advertisement