Yenişehir Wiki
Advertisement
Evvelki

MC/72 .

Mecelle-i Ahkam-ı Adliye ● Madde . 73 Senede müstenid olan ihtimal ile hüccet yoktur

● Article .
Mecellenin Kavaid-i Külliyesi

Sonraki

MC/74

MKK. MC/1 . MC/2 . MC/3 . MC/4 . MC/5 . MC/6 . MC/7 . MC/8 . MC/9 . MC/10 . MC/11 . MC/12 . MC/13 . MC/14 . MC/15 . MC/16 . MC/17 . MC/18 . MC/19 . MC/20 . MC/21 . MC/22 . MC/23 . MC/24 . MC/25 . MKK2. MC/25. MC/26 .MC/27. MC/28 .MC/29. MC/30 .MC/31. MC/32 .MC/33. MC/34 .MC/35. MC/36 .MC/37. MC/38 .MC/39. MC/40 .MC/41.

MC/42 .MC/43. MC/44 .MC/45. MC/46 .MC/47. MC/48 .MC/49. MC/50 . MC/51. MC/52. MC/53. MC/54. MC/55. MC/56. MC/57. MC/58. MC/59. MC/60. MC/61. MC/62. MC/63. MC/64. MC/65. MC/66. MC/67. MC/68. MC/69. MC/70. MC/71. MC/72. MC/73. MC/74. MC/75. MKK/4 . MC/75 . MC/76 . MC/77 . MC/78 . MC/79 . MC/80 . MC/81 . MC/82 . MC/83 . MC/84 . MC/85 . MC/86 . MC/87 . MC/88 . MC/89 . MC/90 . MC/91 . MC/92 . MC/93 . MC/94 . MC/95 . MC/96 . MC/97 . MC/98 . MC/99 . MC/100 . MKK1. MKK/1-25 . MKK/25-50. MKK/51-75. MKK/75-100


Madde 73 - Senede müstenid olan ihtimal ile hüccet yoktur
Şerh-i Mecelle
Madde 73 [Senede müstenid] yani delilden mali [olan ihtimal ile hüccet yoktur.]

[Meselâ, bir kimse veresesinden birine şu kadar kuruş borcu olduğunu ikrâr ettiği takdirde eğer] o kimsenin ikrarı [maraz-ı mevtinde ise diğer verese tasdik etmedikçe bu ikrârı hüccet değildir] (Madde MC/1589 e bak). [Zira diğer vereseden mal kaçırmak]] ve onların haklarını iptal etmek [ihtimali] senede yani [maraz-ı mevte müsteniddir] fakat diğer verese tasdik ederlerse kendi haklarını kendileri iptal etmiş olacaklarından İKRAR-I MEZKUR sahih ve muteber olur.
[Amma] senede müstenid yani yani delilden naşi olmayan ihtimal-i mücerred tevehhüm olmakla hüccetin hüccetine mani olmaz.
Binaenaleyh veresinden birine borcu ikrar eden kimsenin ikrarı [hal-i sıhhatinde ise] evvel [ikrârı mu'teber olur ve evvel halde] yani hal-i sıhhatte [olan ihtimal] yani vereseden mal kaçırmak ihtimali [mücerred bir nevi tevehhüm] olduğundan ve madde-i atiye hükmünce tevehhüme itibar olunmadığından [ikrarın hüccetine mani olmaz.] Kitab-ı İkraron bab-ı salisinde üçüncü faslına bak!


Keza; MC. MC/393. MC/394.MC/395. MC/878.MC/880. Maddelerine müracaat oluna.

MC/72, MC/74, MC/1568, MC/1578.; HUMK. 236, 254.

Dosya:1594629895925546308777.jpg

Mecelle madde MC/73: senede müstenit olan ihtimal ile hüccet yoktur Ayrıca bakınız: Mecelle madde MC/74: tevehhüme itibar yoktur.


Advertisement