Yenişehir Wiki
Advertisement
Evvelki

MC/7 .

Mecelle-i Ahkam-ı Adliye ● Madde 8: Beraat-ı zimmet asıldır.

● Article 8. Freedom from liability is a fundamental principle
Mecellenin Kavaid-i Külliyesi

Sonraki

MC/9

MKK. MC/1 . MC/2 . MC/3 . MC/4 . MC/5 . MC/6 . MC/7 . MC/8 . MC/9 . MC/10 . MC/11 . MC/12 . MC/13 . MC/14 . MC/15 . MC/16 . MC/17 . MC/18 . MC/19 . MC/20 . MC/21 . MC/22 . MC/23 . MC/24 . MC/25 . MKK2. MC/25. MC/26 .MC/27. MC/28 .MC/29. MC/30 .MC/31. MC/32 .MC/33. MC/34 .MC/35. MC/36 .MC/37. MC/38 .MC/39. MC/40 .MC/41.

MC/42 .MC/43. MC/44 .MC/45. MC/46 .MC/47. MC/48 .MC/49. MC/50 . MC/51. MC/52. MC/53. MC/54. MC/55. MC/56. MC/57. MC/58. MC/59. MC/60. MC/61. MC/62. MC/63. MC/64. MC/65. MC/66. MC/67. MC/68. MC/69. MC/70. MC/71. MC/72. MC/73. MC/74. MC/75. MKK/4 . MC/75 . MC/76 . MC/77 . MC/78 . MC/79 . MC/80 . MC/81 . MC/82 . MC/83 . MC/84 . MC/85 . MC/86 . MC/87 . MC/88 . MC/89 . MC/90 . MC/91 . MC/92 . MC/93 . MC/94 . MC/95 . MC/96 . MC/97 . MC/98 . MC/99 . MC/100 . MKK1. MKK/1-25 . MKK/25-50. MKK/51-75. MKK/75-100


Madde 8 - Berâ'et-i zimmet asıldır.MC. MC/166, MC/1224, MC/1197.; MH. 48; TBK. 125 - 140.

MC/8. Freedom from liability is a fundamental principle. Therefore, if one person destroys the property of another, and a dispute arises as to the amount thereof, the statement of the person causing such destruction shall be heard, and the onus of the proof as to any amount in excess thereof is upon the owner of such property

Mekteb-i mülkiye'yi şahane hocalarından Atıf beyin izahı[]

1594544135366827128698.jpg
1594544957292636460908.jpg

Zimmet lugatta ahd mânâsınadır. Ahdinden dönmek mucib-i zem ve ar olduğundan ahde zimmet itlak olunur. ıstılah-i şer'ide iki manaya ıtlak olunur ki biri nefsi ve zati manası diğeri kendisiyle bir şahsın icap ve isticaba ehil olduğu vasıf manasıdır. Burada nefs ve zat manası muraddır. Yani bir şahsın zimmeti <<nefsi ve zati>> bir şeyin vücub ve lüzumundan hali ve ari olmak asıl ve râcihtir zimmetin bir hak ile meşgul olması hilafi asıldır.

Binaen ala zalik bir kimse diğer birinin malını telef edip de o malın miktarında veyahut kıymetinden Mal sahibi ile mutlif ihtilaf etseler söz mutlifin olup mal sahibi iddia ettiği ziyadeyi ispata muhtaç olur.

Söz mutlifin olur demek Mal sahibi ziyadeyi hüccet ile ispat etmediği takdirde mutlifin maal yemin kavli tasdik olunur demektir. Mesela müddeinin mahkemeye gidip filan kimse benim 30 kiyle kızılca buğdayımı telef etti, emsalinin tazminini isterim deyu dava etse müddeialeyh dahi ben bunun ancak 10 kile buğdayını telef ettim deyu ancak 10 kile buğday telef ettiğini ikrar ve ziyadeyi inkar eylese söz maalyemin mutlifin olur. Eğer evdeyiz ziyadeyi ispat edebiliriz e müddeialeyh yeminden nukul eder ise müddei aleyhin o kişilerin emsalini tanzim etmesi ile hüküm olunur ve eğer mi değil ziyade ispat edilme'yi müddeialeyh yemin ederse ancak 10 kilenin tazmini ile bez iadesinden müddei aleyhe zimmetin beraati ile hükmolunur. Çünkü beraatı zimmet asıldır.

Keza bir kimse Hakime gidip filan kimse benim 500 kuruş kıymetli bir aklımı telef etti kıymeti olan 500 kuruşu isterim değil dava etse müddeialeyh dahi evvel onun kıymeti ancak 100 kuruş diğer ziyadeyi inkar etse söz müddeialeyh yani motifin olur müddet ol atın vakti it lafın da kıymeti 500 kuruş olduğunu ispat eylemesi lazım olur çünkü beraatı zimmet asıldır.

Yine bu kaideye metni 76 madde mucibince deavide beyyini müddei için ve yemin münkir üzerinedir.

Kexalik 88. madde hükmünce hilaf-ı aslı iddia eden kimse müddeasını ispat etmesi lazım gelir edemediği halde diğeri yeminle tasdik olunur. Çünkü beraatı zimmet asıldır.

Kezalik bir kimse filan kimsenin bende bir malı vardır deyu meşhur ile ikrar etse kıymeti olan bir mal ile tefsiri kabul olunur. Mal sahibi ziyade iddia ederse ispata muhtaç olur. İspat edemediği halde söz maalyemin mumirrin olur. Çünkü beraatı zimmet asıldır.

Kezalik 1800 17800 18819 1820 maddelere müracaat oluna.

Bakınız sonraki madde: MC/9

Advertisement