Şablon:MEB mevzuat bakınız - d


Eğitim mevzuatı MEB mevzuat Mevzuat/Eğitim Eğitim/Mevzuat
Son değişiklikler ve taslaklar Milli Eğitim Bakanlığı Ortaokul Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde düzeltme 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Rehberlik Ve Denetim Başkanlığı İle Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği 2014 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik/2014 Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik/2014 Ekim 23 Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği/2014 Temmuz 26 Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği/2004 Haziran 8
Eğitim mevzuatı - sektörel Eğitim mevzuatı/OÖE Eğitim mevzuatı/Temel eğitim Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği/2014 İlköğretim Kurumları Yönetmeliği/2008 Eğitim mevzuatı/İÖO Eğitim mevzuatı/OÖ Eğitim mevzuatı/Mesleki eğitim Eğitim mevzuatı/HBÖ Eğitim mevzuatı/Hayat Boyu Öğrenme GM Eğitim mevzuatı/Özel eğitim
Eğitim mevzuatı/Yönetici Eğitim mevzuatı/Öğretmen Eğitim mevzuatı/MEM Eğitim mevzuatı/İÖK Eğitim mevzuatı/OÖK Eğitim mevzuatı/Üniversite Eğitim mevzuatı/HEM Eğitim mevzuatı/ORGM Eğitim mevzuatı/RAM Eğitim mevzuatı/BSM
Eğitim mevzuatı - hiyerarşik Tarihsel eğitim mevzuatı tümü [1] Eğitim mevzuatı/Anayasa Eğitim mevzuatı/Kanunlar Eğitim kanunları Eğitim mevzuatı/KHK Eğitim mevzuatı/Tüzükler Eğitim mevzuatı/Yönetmelikler Eğitim yönetmelikleri Eğitim mevzuatı/Yönergeler Eğitim mevzuatı/Genelgeler Eğitim mevzuatı/Talimatlar Eğitim mevzuatı/Baş Emirler Eğitim mevzuatı/Emirler Eğitim mevzuatı/Valilik tamimleri
Kanunlar Eğitim mevzuatı/Kanunlar 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Yönetmelikler Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği/2014 Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Ve Denetim Başkanlığı İle Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığına Yapılan Bilgisayar Bağışlarında KDV İstisnası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yıllardır tartışılan serbest kıyafet uygulamasına nihayet geçiyor Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliği İlköğretim ve Ortaöğretim Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Eğitim Öğretim Tesislerinin Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Eğitim Öğretim Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik MEB ve Kültür Yayınları Yönetmeliği/2014 Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik/2014 Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yönergeler Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge ULUSLARARASI YARIŞMALARDA DERECEYE GİREN EKİP VE ÖĞRENCİLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE < ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ARASI ÖĞRENCİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNERGESİ Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okulların Geçit Töreni Yönergesi Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi Millî Eğitim Bakanlığı Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge Millî Eğitim Müdürlükleri Araştırma Geliştirme (AR-GE) Birimleri Yönergesi Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Uzaktan Öğretim Yapan Dershane ve Kurslar Yönergesi Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistemle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci Yerleştirme Yönergesi Genelgeler Konusal eğitim mevzuatı MEM/Disiplin MEM/Taşıma Taşımalı İlköğretim Değerlendirme Komisyonu Toplantı Onayı
Mevzuat/Eğitim Eğitim mevzuatı/MEB
Şablon:MEB Şablon:MEM Şablon:Eğitim - Şablon:Disiplin Şablon:Eğitim mevzuatı Şablon:Eğitimmevzuatıbakınız
http://www.egitimmevzuat.com/ http://www.meb.gov.tr/mevzuat/liste.asp?ara=10&Submit=Listele/

Birinci Bölümü: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar[düzenle | kaynağı değiştir]

Amaç ve kapsam[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığı nın kuruluş, amaç ve görevleri doğrultusunda yayımlanacak ders kitapları hariç, her türlü basılı yayın ile basılı olmayan bilim, sanat ve kültür eserleri, CD ,DVD , e-kitap ve benzeri manyetik depolama üniteleri ve Bakanlık internet sitelerinde hizmete sunulan elektronik yayının seçimini, incelenmesini ve bu işlemlerin yapılabilmesi için Bakanlık bünyesinde yayın kurullarının oluşturulmasını, bu kurulların çalışma usul ve esasları ile görev ve yetkilerini ve basım-yayım-yayın, hizmet alımına ilişkin diğer usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 2

(1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 23/8/2006 tarihli ve 2006/10932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 3

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

==İkinci Bölüm: Yayın Kurulları, Eserlerin İncelenmesi, Seçilmesi,Yayımlanması ve Temel İlkeler

Yayın kurullarının oluşturulması ve süresi[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 4

(1) Yayın Danışma Kurulu, Bakanlık onayı ile oluşturulur. Yayın Danışma Kurulu üyeleri Bakanlıkça görevlendirilir. Bu üyeler; eğitim, bilim, kültür, sanat, edebiyat, düşünce ve çocuk yayınları alanlarında Bakanlık personeli arasından veya Bakanlık dışından uzman kişilerden seçilir. Genel Müdür ve Daire Başkanı, Yayın Danışma Kurulu nun doğal üyesi olup bu kurul doğal üyeler dahil kırk üyeden oluşur.

(2) Yayın Alt Kurulu; Daire Başkanının teklifi, Genel Müdürlüğün onayı ile Yayın Danışma Kurulu üyeleri arasından seçilen en az beş üyeden oluşur. Gerektiğinde her türlü yayın veya inceleme için birden fazla Yayın Alt Kurulu oluşturulabilir. Daire Başkanı, Yayın Alt Kurullarının başkanıdır.

(3) Yayın Danışma Kurulu na Bakan veya vekili, Yayın Alt Kurullarına da Genel Müdür başkanlık edebilir.

(4) Yayın kurulları ve üyelerinin görevleri, gerektiğinde Bakanlık tarafından sona erdirilir.

Herhangi bir nedenle yayın kurulu üyeliğini boşaltan üyelerin yerine Bakanlıkça yeniden görevlendirme yapılır.

Toplantı ve karar[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 5

(1)Yayın Danışma Kurulu, Bakanlığın belirleyeceği gündem ve takvimle yılda en az bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kurul, kararlarını toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alır.

(2) Yayın Alt Kurulu; Genel Müdürlüğün belirleyeceği gündem ve takvimle üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alır. Oyların eşitliği hâlinde başkanın oy kullandığı taraf çoğunlukta sayılır.

(3) Kurul kararları Bakanlık Makamının onayına sunulur. Kurulların sekretaryasını Daire Başkanlığı yürütür.

Yayın kurullarının görev ve yetkileri[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 6

(1) Yayın Danışma Kurulu; Bakanlığın yayın politikaları, yayın projeleri ve yapılmasında eğitim hizmetleri açısından fayda görülen yayın faaliyetleri hakkında tavsiye kararı alır.

(2) Yayın Alt Kurulu, Bakanlık yayın politikaları ile bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesindeki ilkeler doğrultusunda aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 • a) Yayımlanması isteğiyle Bakanlığa gönderilen veya Bakanlık adına hazırlatılması istenilen eserleri inceleyerek veya inceleterek yayımlanıp yayımlanamayacağı hususunda görüş bildirmek.
 • b) Bakanlıkça yayımlanan eserleri inceleyerek veya incelettirerek yeniden baskılarının yapılması konusunda görüş bildirmek.
 • c) Millî kültürün yaygınlaştırılması, yükseltilmesi ve tanıtımına yönelik ihtiyaç duyulan tür ve alanlarda telif ve tercüme eserler ve gerektiğinde doğrudan temin edilecek eserler konusunda Genel Müdürlüğe teklifte bulunmak.
 • ç) Bakanlığa hibe edilen eserleri inceleyerek görüş bildirmek.

İncelemede usul[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 7

(1) Yayın Kurullarının eserleri inceleme usulleri:

 • a) Yayımlanması talebiyle Genel Müdürlüğe gönderilen eserler; amaç, konu, sunuş tarzı, yazım kuralları ve yayın ilkelerine uygunluk bakımından incelenir. Yayın Danışma Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Genel Müdürlükçe seçilen eserler 9 uncu maddeye göre değerlendirilmek üzere Yayın Alt Kurulu na sunulur. Yayın Alt Kurulu, seçilen eserleri ve diğer dokümanları incelenmek ve yazılı görüşlerini almak üzere gerektiğinde konunun özelliğine göre Bakanlık dışından uzmanlardan hizmet satın alınmasını teklif edebilir.
 • b) Eseri inceleyen uzmanların verdiği gerekçeli rapor yeterli görülmezse veya süresi içinde incelenip Bakanlığa teslim edilmezse eser başka inceleyicilere de gönderilebilir. Alınan raporlar Yayın Alt Kurulu nda değerlendirilir ve eserin yayınlanıp yayınlanmayacağı teklifi bu rapora göre düzenlenir.
 • c) Yayın Kurulları üyelerine ait eserlerin görüşülmesiyle ilgili toplantılara eser sahibi üye katılamaz.
 • ç) Satın alınmak üzere incelenmesi istenen eğitim, bilim, kültür, sanat, edebiyat, düşünce ve çocuk yayınları alanlarındaki eserler, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesindeki esaslar göz önünde bulundurularak Yayın Alt Kurulu tarafından incelenir. Yayın Alt Kurulu görüşlerini bir raporla Daire Başkanlığına bildirir.

Eser hazırlatma, baskı, yayım ve temin usulü[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 8

(1) Bakanlık adına kendisinden eser hazırlaması istenen gerçek ya da tüzel kişiler Bakanlıkla yapılan protokol çerçevesinde ve protokolde belirtilen süre içerisinde çalışmayı tamamlayıp Bakanlığa sunarlar. Protokol hükümlerine uyulmadığı takdirde, yapılan protokolü iptal ederek bu kişi veya kişilerden işi geri almak ve başka bir hazırlayıcıya vermekle Bakanlık yetkilidir.

(2) Yayın Alt Kurullarınca uygun görülen eserlerden hangilerinin hangi yöntemle yayımlanacağını, basılacak eserlerin dizileri ve baskı sayılarını, CD, DVD, e-kitap gibi elektronik ortamda hazırlanacak eserleri, internet sitelerinde yayımlanacak eserleri ve yayım süreleri, Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Bakanlık onayına bağlıdır.

(3) Eserlerin baskı ve yayım öncesi iş ve işlemleri Daire Başkanlığınca, gerektiğinde bu iş ve işlemlerle birlikte baskılarının Bakanlık Döner Sermayesince yapılması Genel Müdürlüğün onayı ile gerçekleştirilir.

(4) Yerli, yabancı, özel ve kamu sektörü ile şahıslardan gelen proje ve eserlerden Yayın Alt Kurulunca değerlendirilerek uygun bulunanların telif hakları Daire Başkanlığının önerisi üzerine Genel Müdürlüğün onayı ile Bakanlık Döner Sermayesince satın alınır.

Değerlendirme ilkeleri[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 9

(1) Eserlerin incelenmesinde, seçiminde, hazırlanmasında, sadeleştirilmesinde ve tercüme edilmesinde göz önünde bulundurulacak temel ilkeler şunlardır:

 • a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu na uygun olması.
 • b) Kişileri, aile kurumunu veya toplumun belirli bir kesimini küçük düşürücü bilgi ve yorumlara yer vermemesi.
 • c) Millî kültürümüzün geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına, tanıtımına ve insanlığın ortak değerlerine katkıda bulunacak nitelikte olması, toplumsal yararlılığı göz önünde bulundurması.
 • ç) Hitap ettiği hedef kitlenin seviye, öncelik, ihtiyaç ve beklentilerine uygun olması.
 • d) Toplumun çağdaşlaşmasına, gelişmesine, demokratikleşmesine, hoşgörü, barış ve birlikte yaşama arzusunun gelişmesine ve Millî kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlayıcı nitelikte olması.
 • e) Ülke dışında yaşayan vatandaşlar ile akraba topluluklara yönelik olarak hazırlanacak eserlerin, onların kültürel kimliklerini, millî değer ve duyarlıklarını korur ve güçlendirir nitelikte olması.
 • f) Benzer içerikli eserler arasında özgün ve yeni yönlerinin olması.
 • g) Resim ve çizimlerin eserin muhtevasına uygun olması.
 • ğ) Dil ve anlatımın, Türkçenin ses ve söz varlığını tüm zenginliği ile yansıtması.
 • h) Eserin, bilimsel yöntemlere veya ait olduğu sanat dalının özelliklerine göre hazırlanması.
 • ı) Ülkemiz ile Türk Cumhuriyetleri ve ortak kültür bağlarımız bulunan ülkeler arasında kültür alışverişini sağlayıcı ve dostluk bağlarını güçlendirici nitelikte olması.
 • i) Tarihimizi, bugüne ulaşan kültürel zenginliğimizi işleyici, tanıtıcı, geliştirici ve gelecek nesillere taşıyıcı nitelikte olması.

Üçüncü Bölüm: Çeşitli ve Son Hükümler[düzenle | kaynağı değiştir]

Başvuru şartları[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 10

(1) Eserlerinin yayımlanması için başvuruda bulunanlar, eserlerini muhteva, imla, terim, dil, harita, resim, şekil, nota ve benzeri hususlar bakımından dizgisine veya baskısına başlanabilecek şekilde hazırlayıp, bilgisayar ortamında yaygın kullanımı olan bir kelime işlemci yazılımı ile yazılmış iki basılı nüsha hâlinde ve ayrıca elektronik depolama ortamında kaydedilmiş olarak özgeçmişlerini de içeren bir başvuru yazısı ile birlikte Genel Müdürlüğe teslim eder.

Yayım şartları[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 11

(1) Eserlerinin yayımlanmasını isteyenler;

 • a) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nun ilgili hükümlerine göre, eserinin üzerinde başka kurum ve kuruluşlar ile kişilerin haklarının bulunmadığına ve bu hususta her türlü hukuki sorumluluğu üstlendiklerine dair taahhütnameyi,
 • b) Muhtemel maddi hataların düzeltilmesi konusunda Bakanlığın tasarruf yetkisini kabul ettiklerini belirtir izin belgesini,
 • c) Yayımlanması ve ücret ödenmesi uygun görülen eserinin basılı manyetik depolama ürünleri vasıtasıyla ve internet sitesinde elektronik ortamda çoğaltma ve yayma hakkını Bakanlığa devrettiğine dair belgeyi, Bakanlığa vermekle yükümlüdür.

Eserlerin temsil ve basım hakları[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 12

(1) Yayımlanması uygun görülen telif eser ve işleme eserler üzerindeki işleme ve temsil hakları eser sahiplerine ve işleyene; çoğaltma, yayma ve umuma iletim hakları ise Bakanlığa aittir.

Mükerrer baskı ve yayım hakkının iadesi[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 13

(1) Mükerrer baskı ve yayım hakkının iadesi aşağıdaki usullere göre yapılır:

 • a) Eserin mükerrer baskısının yapılmasına Genel Müdürlük karar verir.
 • b) Sözleşmede belirtilen miktar veya süre sona ermeden yayım hakkının eser sahibine iadesine, yapılmış baskısının 9/10’unun bitmiş olması şartıyla Bakanlıkça karar verilir.

Birimlerce hazırlanan eserlerin incelenmesi[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 14

(1) Bakanlık birimleri, kendi görev alanlarına ilişkin yayınlamayı planladıkları eserlerin, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde incelenmesini talep edebilir. İlgili Bakanlık birimleri buna ilişkin taleplerini Genel Müdürlüğe iletir.

Toplantı, harcırah ve yayın faaliyetlerine ait giderler[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 15

(1) Yayın Danışma Kurulu ve Yayın Alt Kurulunun Bakanlık personeli olmayan üyelerine, 23/8/2006 tarihli ve 2006/10932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre toplantı ücreti ödenir.

(2) Memuriyet mahalli dışında yapılan toplantılara katılan Yayın Danışma Kurulu ve Yayın Alt Kurulu üyeleri ne 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre yol masrafı, gündelik ücreti ödenir. Yayın faaliyetlerine ait benzeri diğer giderler Bakanlık Döner Sermayes ince ödenir.

Yayımlanacak eserlere ilişkin ödemeler[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 16

(1) Bu Yönetmelik hükümlerince yayımlanacak eğitim, bilim, kültür, sanat, edebiyat, düşünce ve çocuk edebiyatı eserlerinin işlenme hak ve ücretleri ile bu eserlerle ilgili her türlü inceleme, redaksiyon, derleme, edisyon, tashih ve benzeri ödemeler, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hesaplanır ve Bakanlık döner sermayesince ödenir.

(2) Resmî görev gereği hazırlanmış eserlere ücret ödenmez.

Yayın kurulu kararı gerekmeyen durumlar[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 17

(1) Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmeliğe göre ücret ödenmeyecek olan yayınlarda yer alacak metinler veya eserler için Yayın Alt Kurulu görüşü alınması zorunlu değildir.

Yayın numarası[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 18

(1) Bakanlık birimlerince hazırlanan her türlü eser için baskıdan önce Genel Müdürlükten yayın numarası alınır.

Hüküm bulunmayan durumlar[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 19

(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında hüküm bulunmayan hususlarda, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Geçiş hükmü[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Geçici Madde 1

(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş olan yayın kurullarının faaliyetleri ve bu kurullara üyelikler bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde yürürlükten kalkar.

Yürürlük[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 20

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 21

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Dış linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.