Yenişehir Wiki
Advertisement

D Portal:Mecelle - Mecelle(Türkî) -Majalla (Eng) -Mecelle/English - Mejelle - המג'לה (İbranî) . MEDŽELLE (Bosnian) . Medjelle Meğelle Mecelle-'i Ahkâm-ı'Adlīye ,Majallah el-Ahkâm-ı-Adliya, مجلة الأحكام العدلية . Mecelle/Arabî - مجلةMecelle/Arabi- Mecelle/Fihrist - Mecelle/Fransızca Kodifikasyon hareketleri .MKK/Düz Metin linkli

D Şablon:Mecelle/Mukaddime . MKK. 1.Kitap:Büyu' . 2.Kitap: .3.Kitap:. 4.Kitap:.5.Kitap:. 6.Kitap:. 7.Kitap:.8.Kitap:. 9.Kitap:. 10.Kitap:Şirket 11.Kitap. 12.Kitap:. 13.Kitap:.14.Kitap:İbra 15.Kitap:Dava KBVT. 16.Kitap:Kaza Mecelle/Resimler

D . Son:Ahmet Cevdet Paşa...Son:MC/1 MC/2... MKK Mecellenin Külli Kaideleri.... KSVİ KİTÂBÜ'S-SULH VE'L-İBRÂ KİTÂBÜ'S-SULH VE'L-İBRÂ/Düz Metin..... Kitab-ı İkrar.... Kitab-ı Dava Kitab-ı Dava/Düz metin..... KBVT Kitab-ı Beyyinat ve Tehalif Şablon:KBVT... Kitab-ı Dava Şablon:Kitab-ı Dava.... Kitab-ı İkrar Şablon:Kitab-ı İkrar.... KBVT.... Kitab-ı Kaza Şablon:Kitab-ı Kaza Kitab-ı Kaza/Günümüz Türkçesiyle... Şablon:Kitâbü'l- vekalet Kitâbü'l-Vekâle..... KİTAB-I VEDİA züfer görüşlerine 5. kitapta yer verip tepki çekmesi üzerine mecelle'nin 6. kitabının hazırlandığı komisyondan birtakım entrikalarla uzaklaştırılır ve mecelle'nin en kötü kitabı da bu 6. kitaptır. bakarlar ki o'nsuz ellerine yüzlerine bulaştıracaklar, kendisini geri çağırırlar ve o kötü hazırlanan 6. kitap (kitab'ül vedia) toplatılır. Mecelle/Eleştiriler Mecelle/Mütealalar Mecelle/Mutealalar/Ebul Ula Mardin Mecelle cemiyeti Mecelle/Eşi sözlük seçmeleri MECELLE’NİN TA’DİL EDİLEN MADDELERİNİN İSLAM HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ


Mecelle/Günümüz Türkçesiyle İzah güzel Yetkin de çıkmış
Mecelle/Vecizeler Mecelle/BİBLİYOGRAFYA Mecelle/Hazırlanışı Mecelle/Mutealalar/Ebul Ula Mardin
ESK/Mecelle ESK/Mecelle/1-100 ESK/Mecelle/1-100/Kelime İzahlı Mecelle’nin üslûbu bir kânun kitabi olarak sâheserdir. Fesâhet ve belâgatla yazilmistir. Bilhassa basindaki 99 fikih kâidesinin çogu, dilimize ezberlenmesi kolay cümleler hâlinde girmistir. Bunlarda Ahmed Cevdet Pasanin akici ve düzgün ifâdesi hissedilmektedir. Fakat o devrin Türkçesi hakkinda ve o konularda bilgisi olmayanlar Mecelle’yi kolayca anlayamazlar. Mecelle’nin basindaki küllî (genel) kâidelerin çoğu, Islâm fakihlerinden Ibn-i Nüceym’in Esbah ve’n-Nezâir adli eseriyle Mecâmi Serhi’nden alinmistir. --- Mecelle/Fransızca Mecelle/Arabî
Osmanlıca Mecelle Mecellenin ilk 100 maddesi/Osmanlıca Osmanlıca PDF mecelle
مجلة احكام عدلى Arapçası

Mecelle Esbâb-ı Mûcibe Mazbatası
Mecelle/Sadaretin Arzı ve İrade-i Seniyye
Mecelle/Mukaddime Majalla/Introduction Majalla/Part I
Mecelle'den seçme hükümler güzel medeni kanun hükümleri
Mecelle/Fransızca Mecelle/Rumca Mecelle/Boşnakça Mecelle/Osmani Mecelle/Türki Mecelle/Farisi Mecelle/Arabî Mecelle/English
• İddianame için: mütevatirin aleyhine Beyyine kabul olunmaz. Madde 73.md Hatası zahir olan zanna itibar yoktur
ŞERHLER:Mecelle şerhi Mecelle/Şerhleri MM hocası Atıf Bey şerhi - Archive org Atif bey mecelle Şerhi
Mecelle/VP Mecelle/WP Mecelle/WP Arabi
Mecelle-i Ahkam-ı Adliye
Tafsili Mecelle İcmali Mecelle İzahlı Mecelle Mecelle Taramaları
Mecal Mecal-ı şahsi Mecellat Megillah [1] Ester Esther Aşir Aşur Aysu Esau Isaiah Book of Esther [2] Ester kitabı [3]) :Hz.Muhammed as hakkında haberler vardır. İbni Kesir Peygamber olduğunu söyler.

D . Mecelle/Şerhleri Ali Haydar Efendi , Dürerül-Hukkâm (Osmanlica) Haci Resid Pasa , Rûhul-Mecelle , Mes’ud Efendi (Kayseri Müftüsü ) Mir’atül-Mecelle (Arapça ) G. Snopian (Fransiz Yazar) , Code Civil Ottoman

D. Mecellenin ilk 100 maddesi/Arapça Osmanlıca Türkçe İngilizce Fransızca MKK/Düz Metin . MKK/Düz Metin linkli MKK/1-25 MKK/26-50 MKK/51-75 MKK/75-100 MKK. Mecelle/Hukukun Kavaid-i Külliyesi... Mecellenin külli kaideleri... Mecelle'den seçme hükümler... Majalla/ PART II... Mecelle/İlk 100 MADDE ... Mecellenin ilk 100 maddesi/Osmanlıca ... Mecellenin ilk 100 maddesi/Arapça... Mecellenin ilk 100 maddesi/Arapça Osmanlıca Türkçe.... Mecellenin ilk 100 maddesi/Türkçe kelime izahlı... Mecellenin ilk 100 maddesi/Arabi Türki İzahlı ve Şerhli.... ESK/Mecelle/1-100.... ESK/Mecelle/1-100/Kelime İzahlı.... Mecellenin ilk 100 maddesi/Osmanlıca... Mecellenin ilk 100 maddesi/Arapça... Mecellenin ilk 100 maddesi/Arapça Osmanlıca Türkçe... Mecellenin ilk 100 maddesi/Arabi Türki İzahlı ve Şerhli... MKK.. Mecellenin Külli Kaideleri.... Mecelle/Hukukun Kavaid-i Külliyesi

D . 50. Md şablonu güzel. MKK. MKK1 . MKK/1-25.MKK/1-30.MECELLE. MC/Mukaddime MAKALE-İ ÛLÂ; İLM-i FIKHIN TARİF VE TAKSİMİ HAKKINDADIR . Definition of Jurisprudence: MC/1 . MC/2 . MC/3 . MC/4 . MC/5 . MC/6 . MC/7 . MC/8 . MC/9 . MC/10 . MC/7 MC/8 MC/9 MC/10 MC/11 MC/12 MC/13 MC/14 MC/15 MC/16 MC/17 MC/18 MC/19 MC/20 MC/21 MC/22 MC/23 MC/24 MC/25
MAKALE-İ SANİYE; KAVÂİD-İ FIKHİYYE BEYÂNINDADIR MC/2 - Bir işden maksad ne ise hüküm ona göredir. Yani bir iş üzerine terettüb edecek hüküm ol işten maksat ne ise ona göre olur.MC. 170, 769, 1240.; TMK. 1, 2, 3, 84, 114, 125.; TBK. 18, 20, , 41, 43, 48, 82, 83.; ZGB. 2., 3.; BGB. 157, 242, 932.; TCK. 45 MC/3 - Ukûdda itibar makâsıt ve maâniyedir, elfâz ve mebâniye değildir.MC. MC/262, MC/389, MC/648.; TMK. ı, 2, 3.; TBK ı, 18,25, 26, 154, 165, 178, 505.; MH. 314, Madde 4 - Şek ile yakin zâil olmaz.MC. MC/5, MC/6, MC/7, MC/8, MC/9, MC/10, MC/11, MC/12. Madde 5 - Bir şeylin bulunduğu hal üzere kalması asıldır.MC. MC/6, MC/10, MC/1685, MC/1776, MC/1777.; TMK IS Madde 6 - Kâdim kıdemi üzere zikrolunur.MC. MC/166, MC/1224, MC/1197.; MH. 48; TBK. 125 - 140. Madde 7- Zarar kadim olmaz.MC. MC/6 , MC/166, MC/1166, MC/1224; MH. 48.; TBK. 125 - 140. Madde 8 - Berâ'et-i zimmet asıldır.MC. MC/9, MC/612. Madde 9Sıfât-ı ârizada asl olan ademdir.MC/8, MC/332 Madde 10Bir zamanda sabit olan şeylin hilâfina delil olmadıkça bekâsıyla hükmolunur. MC MC/5, MC/1621, MC/1592. Madde 11 - Bir emr-i hâdisin akreb-i evkâtına izâfeti asıldır. MC MC/10, MC/5, MC/8; HUMK 299. Madde 12 - Kelâmda asl olan manây-ı hakîkîdir.MC. MC/13, MC/60, MC/61.; TMK ı, 2; TBK18. Madde 13 - Tasrih mukâbelesinde delâlete i'tibar yokdur.MC. MC/12, MC/772.; TBK. ı. 2:, HUMK. 234, Madde 14 - Mevrid-i nassda ictihâda mesâğ yoktur.MC. MC/15, MC/16, MC/167.; TMK. ı, 2; TBK 18. Madde 15 - Alâ hilâfi'l-kıyâs sâbit olan şey sâire makîsün-aleyh olamaz.MC. MC/14, MC/16. MC/1659. Madde 16 - İctihâd ile ictihâd nakz olmaz.MC. MC/14, MC/15.; TMK. 1; TCK. 44 Madde 17 - Meşakkat tesyîri celbeder.MC. MC/18, MC/19, MC/20, MC/205, MC/223, MC/396, MC/799.; TMK. 2 Madde 18 - Bir iş zîk oldukda müttesi olur.MC. MC/17. Madde 19 - Zarar ve mukâbele bi'z-zarâr yokdur.MC. MC/20, MC/25, MC/26, MC/27, 28, MC/29.; TMK. 41, 61, vd; Madde 20 - Zarar izâle olunur.MC. MC/19, MC/21, MC/22, MC/25, MC/26, MC/27, MC/28, MC/29, MC/30, MC/32, MC/998, MC/1201.; TBK 41 vd. Madde 21 - Zarûretler memnû' olan şeyleri mübah kilâr. MC. MC/22, MC/96, MC/97, MC/1007.; TBK. 52; TCK 49-50, 516/4. Madde 22 - Zarûretler kendi mikdarlarınca takdir olunur.MC.MC/21, MC/23.; TBK. 52; TCK. 49-50, 516/4 Madde 23 - Bir özür için câiz olan şey ol özrün zevâliyle bâtıl olur.MC. MC/22, MC/517. Madde 24 - Mâni' zâil oldukda memnû' avdet eder.MC. MC/19, MC/335, MC/345, MC/347, MC/372, MC/869, MC/870, MC/1647, MC/1653, MC/1654. Madde 25 - Bir zarar kendi misliyle izâle olunamaz.MC. MC/26, MC/27, MC/28, MC/29, MC/31, MC/965, MC/1141, MC/1288, MC/1312.; TCK 49-50, 516/4; TBK 52

D MKK/25-50 Madde 25 - Bir zarar kendi misliyle izâle olunamaz. MC. MC/26, MC/27, MC/28, MC/29, MC/31, MC/965, MC/1141, MC/1288, MC/1312.; TCK 49-50, 516/4; TBK 52 Madde 26 - Zarar-ı âmmı def için zarar-ı has ihtiyâr olunur. MC. MC/20, MC/27, MC/28, MC/29, MC/1325. Madde 27 - Zarar-ı eşedd zarar-ı ehaf ile izâle olunur. MC. MC/25, MC/26, MC/20, MC/902, MC/906, MC/1044, MC/1224, MC/1440.; TMK. 656, 661 vd. Madde 28 - iki fesâd te'âruz etdikde ehaffí irtikâb ile a'zamının çaresine bakılır. MC. MC/20, MC/25, MC/26, MC/27, MC/29, MC/902.; TMK. 656, 661 vd. Madde 29 - Ehven-i şerreyn ihtiyâr olunur. MC. MC/21, MC/22, MC/26, MC/27, MC/28, MC/902.; TMK. 656, 661 vd. Madde 30 - Def'-i mefâsid celb-i menâfi'den evlâdır. Madde 31 -Zarar bi-kadari'l-imkân def olunur. MC. MC/28, MC/29, MC/30, MC/532, MC/533.; TMK. 656 ve 661. Bu maddede bahsedilen kıyas, İslâm Huküku'nun ana kaynaklarından birisidir. Bibliyografi Ali Haydar, Mecelle şerhi, 1/67, Ömer Nasuhi, Hukûk-l İslâmiye, 1/171, vd. Zeydan, age. sil. vd. Madde 32 - Hâcet umûmî olsun husûsî olsun zarûret menzilesine tenzîl olunur. Bey ' bili-vefânın tecvîzi bu kabîldendir ki Buhara ahâlîsinde borç tekessür etdikçe görülen ihtiyaç üzerine bu mu'âmele mer'iyyü'l-icrâ olmuştur. MC. MC/21, MC/118, MC/205, MC/213, MC/396, MC/420. Madde 33 - Iztırar gayrın hakkını ibtâl etmez. Binâen-alâ-zâlik bir adam aç kalıb da birinin ekmeğini yese ba'dehû kıymetini vermesi lazım gelir. MC. MC/400, MC/1007.; TCK: 49-50/4; TBK. 52 Madde 34 - Alması memnû' olan şeyin vermesi dahi memnû' olur. TCK 64 67 MC MC/35 tbk 50 Madde 35 - İşlenmesi memnû' olan şeyin istenmesi dahi memnû' olur. TCK 64-67.; TBK 50.; MC. MC/34, MC/1818. Madde 36 - Âdet muhakkemdir. Yani hükm-i şer'iyi isbât için örf ve âdet hakem kılınır. Gerek âmm olsun ve gerek hâs olsun. MC. MC/37, MC/38, MC/39, MC/40, MC/41, MC/42, MC/43, MC/44, 45, MC/230, MC/251, MC/291, MC/450, MC/460, MC/469, MC/574, MC/575, MC/576, MC/1340, MC/1790, MC/188, MC/354, MC/495, MC/555, MC/622, MC/829.; TMK. 1/1, 590/11, 592/281, 285, 420, 423. Madde 37 - Nâsın isti'mâli bir hüccetdir ki anınla amel vâcib olur. I'MK ı; MC. MC/36, MC/168, MC/389, MC/495. Madde 38 - Âdeten mümteni' olan şey hakîkaten mümteni' gibidir. MC. MC/36, MC/37, MC/39, MC/40, MC/1589, MC/1629. Madde 39 - Ezmanın tegayyürü ile ahkâm'ın tagayyürü inkâr olunamaz. MC. MC/36, MC/37, MC/38, MC/40, MC/244, MC/326, MC/596, MC/1716. Madde 40 - Âdetin delâletiyle ma'ânîy-ı hakîkî terk olunur. MC. MC/12, MC/36, MC/37, MC/38, MC/39, MC/61, MC/82, MC/912, MC/1584.; TMK ı, 2.; TBK. 18 Madde 41- Âdet ancak muttarid yâhut galip oldukda mu'teber olur. MC. MC/36, MC/37, MC/38, MC/39, MC/40, MC/42, MC/240.; TMK ı Madde 42 - İ'tibâr galib-i şâyi'adır, nâdire değildir. MC. MC/41, MC/987.; TMK ı; HUMK 238 Madde 43 - Örfe ma'rûf olan şey şart kılınmış gibidir. TMK 1; TTK ı; MC. MC/36, MC/37, MC/41, MC/42, MC/461, MC/563, MC/596, MC/871 Madde 44 - Beyne't-tüccâr ma'rûf olan şey beynlerinde meşrût gibidir. MC. MC/36, MC/37, MC/38, MC/790, MC/1463.; TMK 1/1, 2; TBK 18 Madde 45 - Örf ile ta'yîn nass ile ta'yîn gibidir, MC. MC/43, MC/44, MC/527, MC/528, MC/816, MC/1498, MC/1499.; TMK ı Madde 46 - Mâni' ve muktazi teâruz etdikde mâni' takdîm olunur. Binâen-alâ-zâlik bir adam borçlusu yedinde merhûn olan malını âhara satamaz. MC. MC/337, MC/350, MC/397, MC/96-MC/1192, MC/590-MC/1725, MC/756-MC/1192-MC/747, MC/1192-MC/1197, MC/1598-MC/1601. Madde 47 - Vücudda bir şeye tâbi' olan hükümde dahi ana tâbi' olur. tılmış olur. MC. MC/48, MC/50, MC/236, MC/903.; TMK. 619-622 Madde 48 - Tâbi' olan şeye ayrıca hüküm verilmez. Meselâ bir hayvanın karnındaki yavrusu ayrıca satılamaz. MC. MC/47, MC/216, MC/224, MC/856.; TMK. 619-622 Madde 49 - Bir şeye mâlik olan kimse ol şeyin zarûriyyâtmdan olan şeye dahi mâlik olur. Meselâ, bir hâneyi satın alan kimse ana mûsil olan tarîka dahi mâlik olur. MC. MC/232, MC/1194 Madde 50 - Asıl sâkıt oldukda fer' dahi sâkıt olur. MC. MC/81, MC/661, MC/662, MC/1527, MC/1530

D MKK; MKK3 MKK/51-75

D. MKK/75-100. MKK/4

Majalla/English

D Şablon:Majalla bakınız .Portal:Mecelle. Majalla. Mecelle/English [4]
AL-MAJALLA AL AHKAM AL ADALIYYAH (The Ottoman Courts Manual (Hanafi)) The Journal of The Verdicts of The Justice Mecelle/Dictionary ENG word .Mecelle/İngilizce/Düz metin Majalla 1. Sale (BUYU' 101-403 ). 2.Majalla/Book II BOOK II:Hire 404-611 . BOOK III: GUARANTEE


INTRODUCTION Definition and Classification of Turkic Jurisprudence MAXIMS OF TURKIC JURISPRUDENCE BOOK I BOOK II BOOK III BOOK IV BOOK V BOOK VI BOOK VII BOOK VIII BOOK IX BOOK X BOOK XI BOOK XII BOOK XIII BOOK XIV BOOK XV BOOK XVI
Mecelle/Fransızca Mecelle/Arabî Mecelle/Osmani Anadoluda hukuk bilinci

Azerbaycan Cumhuriyetinin Mülk Mecellesi.jpg
C1ff688de36687d49d19f70c55f8c691.jpg
Motivasyon_Etkinliği_-_Yazar_Hayati_İnanç_ile_"Mecelle_ve_Ahmet_Cevdet_Paşa"

Motivasyon Etkinliği - Yazar Hayati İnanç ile "Mecelle ve Ahmet Cevdet Paşa"

Majalla/English

D Şablon:Majalla bakınız .Portal:Mecelle. Majalla. Mecelle/English [5]
AL-MAJALLA AL AHKAM AL ADALIYYAH (The Ottoman Courts Manual (Hanafi)) The Journal of The Verdicts of The Justice Mecelle/Dictionary ENG word .Mecelle/İngilizce/Düz metin Majalla 1. Sale (BUYU' 101-403 ). 2.Majalla/Book II BOOK II:Hire 404-611 . BOOK III: GUARANTEE


INTRODUCTION Definition and Classification of Turkic Jurisprudence MAXIMS OF TURKIC JURISPRUDENCE BOOK I BOOK II BOOK III BOOK IV BOOK V BOOK VI BOOK VII BOOK VIII BOOK IX BOOK X BOOK XI BOOK XII BOOK XIII BOOK XIV BOOK XV BOOK XVI
Mecelle/Fransızca Mecelle/Arabî Mecelle/Osmani Anadoluda hukuk bilinci

Mecelle kitapları.jpg
Azerbaycan Cumhuriyetinin Mülk Mecellesi.jpg
Rehber-i talibin-i mecelle.jpg
Ahmetcevdetpasa.jpg

Ahmet Cevdet paşa ilmiye kıyafeti ile

220px-Ahmed Cevdet Pasha.jpg
Fıkıh_Dersi_1_-_Mecelle-i_Ahkam-ı_Adliyye_-Abdullah_KÜSKÜ_-_Darulilim

Fıkıh Dersi 1 - Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye -Abdullah KÜSKÜ - Darulilim

Mecellenin içerisinde İslam veya İslami terimlerin hiç birisi geçmemesini, ayet hadis dememesini ham softalar elestiriyorlar. İslami değildir, diye.

Mazlum, mağdur ve hukuk arayanların sığınağı ve Türk ve İslam dünyasının ilk ve tek hukuk tedvini yani kodeksi olan Mecelle şimdi:
Türkçe - Arapça- İngilizce - Fransızca

Külli kaideleri[]

1-Kısım I Fıkhın tarifiMajalla/Definition and Classification of Turkic Jurisprudence (Madde 1) - Mecelle/Fransızca/SECTION I
2- Kısım II Kavaid -i Külliye - Majalla/MAXIMS OF TURKIC JURISPRUDENCE (2-100) - - Principes fondamentaux du Droit Sacré .

Mecelle Kitapları[]

 • 1.Kitap: Kitab'ul Büyû' Bir mukaddime ve 7 bab (101-403) Book I: [[SELL]] Kitâbü’l-Büyû / كتاب البيوع / ‚Buch über den Verkauf‘ 101–403
 • 2.Kitap: Kitab'ul İcârât Bir mukaddime 8 Bab (403-611) Book II RENT (İCÂRATKitâbü’l-Icârât / كتاب الاجارات / ‚Buch über die Miete‘ 404–611
 • 3.Kitap: Kitab'ul Kefâlet Bir Mukaddime 3 Bab (612-672) Book III GuaranteeKitâbü’l-Kefâle / كتاب الكفالة / ‚Buch über die Bürgschaft‘ 612–672
 • 4.Kitap: Kitab'ul Havâle Bir Mukaddime 2 Bab (673-700)-Book IV Transfer of DebtKitâbü’l-Havâle / كتاب الحوالة / ‚Buch über die Anweisung‘ 673–700
 • 5.Kitap: Kitab'ul Rehn Bir Mukaddime 3 Bab (701-761)-Book V Pledges .Kitâbü’r-Rehn / كتاب الرهن / ‚Buch über das Pfand‘ 701–761
 • 6.Kitap: Kitab'ul Emanet Bir Mukaddime 3 Bab (762-832)- Book VI Trust and trusteeship Kitâbü’l-Emânât / كتاب الامانات / ‚Buch über die Anvertrauung‘ 762–832
 • 7.Kitap: Kitab'ul Hibe Bir Mukaddime 2 Bab (833-880) -Book VII Gift. Kitâbü’l-Hibe / كتاب الهبة / ‚Buch über die Schenkung‘ 833–880
 • 8.Kitap: Kitab'ul Gasb ve-l İtlaf Bir Mukaddime 2 Bab (881-940) Book VIIIWrongful Appropriation and Destructions .WRONGFUL APPROPRIATION AND DESTRUCTION . Kitâbü’l-Gasb ve’l-Itlâf / كتاب الغصب والاتلاف / ‚Buch über die Usurpation und Beschädigung fremder Sachen‘ 881–940
 • 9.Kitap: Kitab'ul Hacr ve-l İkrah Veş-Şuf'a Bir Mukaddime 3 Bab (941-1044) -Book IX : Interdiction, Constraint and Pre-emption . Kitâbü’l-Hacr ve’l-Ikrâh ve’ş-Şüf’a / كتاب الحجر والاكراه والشفعة / ‚Buch über das Verbot, den Zwang und das Vorkaufsrecht‘ 941–1044
 • 10.Kitap: Kitab'ul Şirket Bir Mukaddime 8 Bab (1045-1148) - Book X :Joint Ownership Kitâbü’ş-Şirket / كتاب الشركات / ‚Buch über die Gesellschaft‘ 1045–1448
 • 11.Kitap: Kitab'ul Vekalet Bir Mukaddime 3 Bab (1449-1530)- Book XI Agency . Kitâbü’l-Vekâle / كتاب الوكالة / ‚Buch über die Vertretung‘ 1449–1530
 • 12.Kitap: Kitab'ul Sulh ve-l İbra Bir Mukaddime 4 Bab (1531-1571) Book XII. Settlement and Release .Kitâbü’s-Sulh ve’l-Ibrâ / كتاب الصلح والابراء / ‚Buch über den Vergleich und den Rechtsverzicht‘ 1531–1571
 • 13.Kitap: Kitab'ul İkrar Bir Mukaddime 4 Bab (1572-1612) Book XIII: Admissions. Kitâbü’l-Ikrâr / كتاب الاقرار / ‚Buch über die Anerkennung‘ 1572–1612
 • 14.Kitap: Kitab'ul Da'vâ Bir Mukaddime 12 Bab (1613-1675) Book XIV :Actions .Kitâbü’d-Da’vâ / كتاب الدعوى / ‚Buch über die Klagen‘ 1613–1675

Die Mecelle[]

(osmanisch مجلۀ احکام عدلیه İA Mecelle-ʾi Aḥkām-ı ʿAdlīye, deutsch ‚Buch der gesetzlichen Bestimmungen‘) war das in den Jahren 1869 bis 1876 maßgeblich unter der Federführung Ahmed Cevdet Paschas entstandene Zivilgesetzbuch des Osmanischen Reiches. Der „Gesetzeskodex“ war eine Kompilation beziehungsweise der erste Versuch einer Kodifikation vermögensrechtlicher Bestimmungen des islamischen Rechts. Grundsätzlich richtete sich das aus 16 Büchern bestehende Gesetz nach der hanafitischen Rechtsschule. Umfasst waren Schuldrecht sowie einige sachen-, personen- und prozessrechtliche Vorschriften, wogegen Erb- und Familienrecht sowie das Recht der frommen Stiftungen nicht behandelt wurden.

Die Mecelle trat stückweise ab 1870 durch imperiale Erlässe (irade) in den osmanisch beherrschten Gebieten mit Ausnahme Ägyptens in Kraft.

Geschichte[]

Entstehung[]

Die Reform des osmanischen Rechtssystems begann mit dem am 3. November 1839 von Außenminister Reşid Pascha im Gülhane-Park verlesenen Hatt-ı Şerif (خط شريف / ‚Edles Handschreiben‘), womit die Epoche der Tanzimat, also der Neuordnung, eingeläutet wurde. Die Reformen bestanden, wie im Falle des aus dem Französischen übersetzten Handelsgesetzbuches (Kânunnâme-i Ticâret / قانوننامۀ تجارت) vom 28. Juli 1850,[1] vornehmlich aus der Rezeption ausländischer Gesetze.

Verbunden mit dem Krimkrieg (1853–1856) zwischen dem Osmanischen Reich, Frankreich und Großbritannien auf der einen und dem Russischen Reich auf der anderen Seite wurde der Handel mit den Europäern weiter ausgedehnt. Naturgemäß führte die Zunahme der Handelsbeziehungen zu einem Zuwachs an Prozessen, die vor den gemischten Gerichten (Mehâkim-i Muhtelita / محاكم مختلطة) nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches von 1850 geführt wurden. Die Folge war, dass die Gerichte der erheblichen und ansteigenden Anzahl an Rechtsstreitigkeiten nicht gewachsen waren. Die verfügbaren Scheriatgerichte wurden nicht von den Europäern angesprochen, da vor diesen das Zeugnis eines Nichtmuslims gegen einen Muslim sowie eines Musta'mins gegen einen Dhimmi unzulässig war. Zur Lösung dieses Problems wurde die Übersetzung und Anwendung des Code civil vorgeschlagen, was zwar Befürworter fand, wogegen sich jedoch die Ulama verschlossen. Die Regierung entschied sich für eine Zusammenstellung vermögensrechtlicher Bestimmungen des islamischen Rechts (Fiqh al-Mu'amalat / فقه المعاملات / ‚Rechtswissenschaft über die zwischenmenschlichen Beziehungen‘). Es sollte ein allgemein verständliches Gesetzbuch (metn-i metîn / متن متين / ‚nüchterner Text‘) erarbeitet werden.[2]

Die Arbeit am Metn-i Metîn begann am 2. November 1855 unter Vorsitz Rüşdi Molla Efendis, eines Mitglieds des Hohen Rats der Tanzimat (Meclis-i Âli-i Tanzimât / مجلس عالی تنظیمات). Weitere Mitglieder waren der Istanbul Kadısı Tahir Efendi, der Hofchronist (vakʿanüvis / وقعه نویس / ‚Ereignisschreiber‘) Cevdet Efendi sowie Hüsam Efendi und Ali Ratib Bey, beides Mitglieder im Rat für allgemeine Erziehung (Meclis-i Maârif-i Umûmiye / مجلس معارف عموميه).[3] Der Ausschuss stellte zwar einen Teil beziehungsweise ein erstes Buch fertig, nämlich das Kitâbü'l-Büyû (كتاب البيوع / ‚Buch über den Verkauf‘), löste sich dann aber wegen der ungeeigneten Auswahl der Ausschussmitglieder unverrichteter Arbeit auf.[2]


Mehmed Emin Ali Pascha, einer der Hauptbefürworter einer Rezeption des Code civil. Am 30. November 1867 verfasste Großwesir Mehmed Emin Ali Pascha ein Memorandum an Sultan Abdülaziz, in dem er sich eindringlich am Beispiel Ägyptens, wo der Code civil ins Arabische übersetzt worden war, für die Rezeption des französischen Zivilgesetzbuches aussprach.[4] Auch der Handelsminister Mehmed Kabûlî Pascha sowie der französische Botschafter Nicolas Prosper Bourée übten dahingehend Druck aus. Tatsächlich hatte Ali Pascha zu diesem Zeitpunkt bereits Said Pascha[5] mit der Übersetzung aus dem Arabischen beauftragt und dafür einen Ausschuss gegründet.[6]

Zur Klärung der weiteren Vorgehensweise wurde schließlich eine Spezialkommission einberufen, wo sich die Paschas Ahmed Cevdet, Mehmed Fuad und Şirvânîzâde Mehmed Rüşdi erfolgreich gegen eine Rezeption durchsetzen konnten.[7] Der von Said Pascha geleitete Ausschuss, welcher bis zum März 1868 schon 1.500 bis 1.600[8] Artikel fertiggestellt hatte, wurde aufgelöst. Die sogenannte „wissenschaftliche Gesellschaft“ (Cemiyet-i İlmiye / جمعيت علميه), der Seyyid Halil, Seyfeddin, Seyyid Ahmed Hulusi, Seyyid Ahmed Hilmi, Mehmed (auch Muhammed) Emin und Ibn Âbidinzâde Alâeddin angehörten, begann unter dem Vorsitz des zum Justizminister ernannten Ahmed Cevdet Pascha mit der Erstellung der Mecelle. Die fertiggestellte Einleitung (Mukaddime / مقدمة) und das Kitâbü'l-Büyû wurden am 22. März 1869 zur Prüfung vorgelegt und traten am 20. April 1869 in Kraft. Es folgten das Kitâbü'l-Icârât (كتاب الاجارات / ‚Buch über die Miete‘) am 7. Februar 1870 und das Kitâbü'l-Kefâle (كتاب الكفالة / ‚Buch über die Bürgschaft‘) am 20. April 1870.

Während das Kitâbü’l-Havâle (كتاب الحوالة / ‚Buch über die Assignation‘) noch zur Prüfung vorlag und das Kitâbü’r-Rehn (كتاب الرهن / ‚Buch über das Pfand‘) vor der Fertigstellung stand, wurde Ahmed Cevdet Pascha Ende April 1870 infolge der starken Opposition des Scheichülislams Hasan Fehmi Efendi und der Ulama als Justizminister abgesetzt und von der Mecelle-Kommission abberufen. Hasan Fehmi Efendi, ein Günstling des Großwesirs Ali Pascha,[9] vertrat die Ansicht, dass die Erstellung der Mecelle nicht Aufgabe des säkularen Justizministeriums war, sondern vielmehr in den Zuständigkeitsbereich des Bâb-ı Meşîhat (باب مشيخت / ‚Amt des Scheichülislam‘) fiel.[8] Der nun dem Bâb-ı Meşîhat angehörige Mecelle-Ausschuss erarbeitete unter der Leitung Gerdankıran Ömer Efendis das Kitâbü'l-Vedîa (كتاب الودیعه / ‚Buch über die sichere Aufbewahrung‘), das jedoch ob seines Inhalts und der Gesetzestechnik heftiger Kritik gegenüberstand und dazu führte, dass die Führung am 24. August 1871 erneut Ahmed Cevdet Pascha anvertraut wurde. Dieser ließ die betroffenen Exemplare beschlagnahmen und vernichten.[10]

Unter der Federführung Ahmed Cevdet Paschas konnten trotz der nach wie vor bestehenden „religiösen Opposition“[8] elf weitere Bücher fertiggestellt werden. Schließlich löste sich die Mecelle-Kommission faktisch 1876 mit der Thronbesteigung Abdülhamids II., offiziell jedoch im Jahr 1888 auf, ohne dass das islamische Erb- und Familienrecht behandelt wurde.[10]


Aufhebung[]

In der Türkei trat die Mecelle nach Art. 43 i. V. m. Art. 48 des Gesetzes Nr. 864 vom 29. Mai 1926 über das Inkrafttreten und die Form der Anwendung des Zivilgesetzbuches[11] am 4. Oktober 1926 außer Kraft. In Albanien wurde sie 1928, im Libanon 1932, in Syrien 1949, im Irak 1953 und auf Zypern in den 1960ern aufgehoben.[12] In Israel bewahrte die Mecelle offiziell bis zum Gesetz zur Aufhebung der Mecelle (hebräisch חוק לביטול המג'לה) vom 28. Juni 1984 ihre Gültigkeit. Zuvor wurden jedoch schon einzelne Regelungen und ganze Bücher, wie etwa das erste Buch mit Art. 36 des Verkaufsgesetzes (חוק המכר) von 1968, außer Kraft gesetzt. In den Palästinensischen Autonomiegebieten gilt sie bis heute als Zivilgesetzbuch.[13]


Aufbau[]

Die kasuistisch aufgebaute Mecelle bestand aus einer 100 Artikel umfassenden Einleitung (Mukaddime / مقدمة) sowie 1.751 Artikeln in 16 Büchern. Die Einleitung setzte sich aus einer ersten (Art. 1) und einer zweiten Vorrede (Art. 2–100) zusammen. Während die erste Vorrede den Begriff des Fiqh definierte, enthielt die zweite Vorrede 99 Rechtsmaximen, die im Wesentlichen von Ibn Nudschaim[14] stammen.[15]

Name Artikel[]

 • Mukaddime / مقدمة / ‚Einleitung‘ 1–100
 • Kitâbü’l-Büyû / كتاب البيوع / ‚Buch über den Verkauf‘ 101–403
 • Kitâbü’l-Icârât / كتاب الاجارات / ‚Buch über die Miete‘ 404–611
 • Kitâbü’l-Kefâle / كتاب الكفالة / ‚Buch über die Bürgschaft‘ 612–672
 • Kitâbü’l-Havâle / كتاب الحوالة / ‚Buch über die Anweisung‘ 673–700
 • Kitâbü’r-Rehn / كتاب الرهن / ‚Buch über das Pfand‘ 701–761
 • Kitâbü’l-Emânât / كتاب الامانات / ‚Buch über die Anvertrauung‘ 762–832
 • Kitâbü’l-Hibe / كتاب الهبة / ‚Buch über die Schenkung‘ 833–880
 • Kitâbü’l-Gasb ve’l-Itlâf / كتاب الغصب والاتلاف / ‚Buch über die Usurpation und Beschädigung fremder Sachen‘ 881–940
 • Kitâbü’l-Hacr ve’l-Ikrâh ve’ş-Şüf’a / كتاب الحجر والاكراه والشفعة / ‚Buch über das Verbot, den Zwang und das Vorkaufsrecht‘ 941–1044
 • Kitâbü’ş-Şirket / كتاب الشركات / ‚Buch über die Gesellschaft‘ 1045–1448
 • Kitâbü’l-Vekâle / كتاب الوكالة / ‚Buch über die Vertretung‘ 1449–1530
 • Kitâbü’s-Sulh ve’l-Ibrâ / كتاب الصلح والابراء / ‚Buch über den Vergleich und den Rechtsverzicht‘ 1531–1571
 • Kitâbü’l-Ikrâr / كتاب الاقرار / ‚Buch über die Anerkennung‘ 1572–1612
 • Kitâbü’d-Da’vâ / كتاب الدعوى / ‚Buch über die Klagen‘ 1613–1675
 • Kitâbü’l-Beyyinât ve’t-Tahlîf / كتاب البينات والتحليف / ‚Buch über den Beweis und den Eid‘ 1676–1783
 • Kitâbü’l-Kazâ / كتاب القضاء / ‚Buch über die Gerichtsbarkeit‘ 1784–1851


KSVİ KİTÂBÜ'S-SULH VE'L-İBRÂ KİTÂBÜ'S-SULH VE'L-İBRÂ/Düz Metin Şablon:Kitâbü'l- vekalet Kitâbü'l-Vekâle Kitab-ı İkrar Şablon:Kitab-ı İkrar


Kitab-ı Dava Kitab-ı Dava/Düz metin

Mecelle/English/Articels Ahmet Cevdet Paşa KİTAB-I VEDİA züfer görüşlerine 5. kitapta yer verip tepki çekmesi üzerine mecelle'nin 6. kitabının hazırlandığı komisyondan birtakım entrikalarla uzaklaştırılır ve mecelle'nin en kötü kitabı da bu 6. kitaptır. bakarlar ki o'nsuz ellerine yüzlerine bulaştıracaklar, kendisini geri çağırırlar ve o kötü hazırlanan 6. kitap (kitab'ül vedia) toplatılır.

Mecelle/Eşi sözlük seçmeleri MECELLE’NİN TA’DİL EDİLEN MADDELERİNİN İSLAM HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ


Mecelle/Günümüz Türkçesiyle İzah güzel Yetkin de çıkmış


Mecelle/Şerhleri Ali Haydar Efendi , Dürerül-Hukkâm (Osmanlica) Haci Resid Pasa , Rûhul-Mecelle , Mes’ud Efendi (Kayseri Müftüsü ) Mir’atül-Mecelle (Arapça ) G. Snopian (Fransiz Yazar) , Code Civil Ottoman


Mecelle/Vecizeler Mecelle/BİBLİYOGRAFYA Mecelle/Hazırlanışı Mecelle/Mutealalar/Ebul Ula MardinESK/Mecelle MKK Mecellenin Külli Kaideleri ESK/Mecelle/1-100 Mecelle’nin üslûbu bir kânun kitabi olarak sâheserdir. Fesâhet ve belâgatla yazilmistir. Bilhassa basindaki 99 fikih kâidesinin çogu, dilimize ezberlenmesi kolay cümleler hâlinde girmistir. Bunlarda Ahmed Cevdet Pasanin akici ve düzgün ifâdesi hissedilmektedir. Fakat o devrin Türkçesi hakkinda ve o konularda bilgisi olmayanlar Mecelle’yi kolayca anlayamazlar.

Mecelle’nin basindaki küllî (genel) kâidelerin çoğu, Islâm fakihlerinden Ibn-i Nüceym’in Esbah ve’n-Nezâir adli eseriyle Mecâmi Serhi’nden alinmistir. ESK/Mecelle/1-100/Kelime İzahlı


Son:MC/1 MC/2 Kitab-ı Kaza Kitab-ı Beyyinat ve Tehalif Kitab-ı Dava


Mecelle/Fransızca


Mecelle/Arabî


Osmanlıca Mecelle Mecellenin ilk 100 maddesi/Osmanlıca Osmanlıca PDF mecelle


مجلة احكام عدلى Arapçası


Majalla MAJALLA Mecelle/English Mecelle/İngilizce


Mecelle Esbâb-ı Mûcibe Mazbatası


Mecelle/Sadaretin Arzı ve İrade-i Seniyye


Mecelle/Mukaddime Majalla/Introduction Majalla/Part I


Mecelle/Hukukun Kavaid-i Külliyesi Mecellenin külli kaideleri Mecelle'den seçme hükümler


Majalla/ PART II Mecelle/İlk 100 MADDE Mecellenin ilk 100 maddesi/Osmanlıca Mecellenin ilk 100 maddesi/Arapça Mecellenin ilk 100 maddesi/Arapça Osmanlıca Türkçe Mecellenin ilk 100 maddesi/Türkçe kelime izahlı Mecellenin ilk 100 maddesi/Arabi Türki İzahlı ve Şerhli Mecelle'den seçme hükümler güzel medeni kanun hükümleri Mecellenin külli kaideleri ESK/Mecelle/1-100 ESK/Mecelle/1-100/Kelime İzahlı Mecellenin ilk 100 maddesi/Osmanlıca Mecellenin ilk 100 maddesi/Arapça. Mecellenin ilk 100 maddesi/Arapça Osmanlıca Türkçe Mecellenin ilk 100 maddesi/Arabi Türki İzahlı ve Şerhli

Mecelle/Fransızca Mecelle/Rumca Mecelle/Boşnakça Mecelle/Osmani Mecelle/Türki Mecelle/Farisi Mecelle/Arabî Mecelle/English


• İddianame için:[]

mütevatirin aleyhine Beyyine kabul olunmaz. Madde 73.md Hatası zahir olan zanna itibar yoktur


ŞERHLER:[]

Mecelle şerhi Mecelle/Şerhleri MM hocası Atıf Bey şerhi - Archive org Atif bey mecelle Şerhi


== Mecelle/Hukukun Kavaid-i Külliyesi

MC/Mukaddime MC/Makaley-i Ûla MC/1 MC/2 MC/3 MC/4 MC/5 MC/6 MC/7 MC/8 MC/9 MC/10 MC/11 MC/12 MC/13 MC/14 MC/15 MC/16 MC/17 MC/18 MC/19 MC/20 MC/21 MC/22 MC/23 MC/24 MC/25


Mecelle/VP Mecelle/WP Mecelle/WP Arabi


Mecelle-i Ahkam-ı Adliye


Tafsili Mecelle İcmali Mecelle İzahlı Mecelle Mecelle Taramaları


Mecal Mecal-ı şahsi Mecellat Megillah [7]

 • Melle-i Ahkâm-ı Adliye/1. Madde


Advertisement