D . AMYO: MUHMedeni Usul HukukuMEDENİ USUL HUKUKU. Ünite 1: Medeni Usul Hukukuna Giriş. Ünite 2:Yargıda İnsan Kaynağı, Mahkemelerin Bağımsızlığı ve TarafsızlığıÜnite 3: Mahkemelerin Görev ve Yetkisi . Ünite 4: Davada Taraflar ve Yargılamaya Katılan Üçüncü Kişiler. Ünite 5: Davanın Aşamaları, Türleri, Dava Şartları ve İlk İtirazlar. Ünite 6: Davanın Açılması, Dilekçeler Teatisi ve Ön İnceleme. Ünite 7: Tahkikat, İspat, Sözlü Yargılama ve Hüküm. Ünite 8: Kanun Yolları MüeyyideTaraf ehliyetiYetkiDavada ilk bakılacak Davada ön inceleme: Delilleri incelemek ve değerlendirmekDavaların temel asamalarinin kronolojik sıralaması:Layihalar teatisionincelemeTahkikatSözlü yargılamaHükümTaraflardan birinin ön inceleme duruşmasına gelmemesi<<[[[]]•[[]]• [[]]•[[]]•[[]]•[[]]

D Ders özetleri UYAP I/Ders notları özeti Medeni hukuk 2/Ders notları özeti Ceza Muhakemesi Hukuku/Ders notları özeti Ceza Hukuku/Ders notları özeti Yargı örgütü ve Tebligat Hukuku/Ders notları özeti


AMYO MP3
ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ I MEDENİ USUL HUKUKU CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU CEZA HUKUKU YARGI ÖRGÜTÜ VE TEBLİGAT HUKUKU
Ceza Hukuku 4Hukuka Aykırılık Kusurluluk Teşebbüs, iştirak ve içtima
Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar
İnfaz Hukuku
İdari yargı 8 Ünite İdarenin denetlenmesi Yargı Yetkisi ve Yargı Düzenleri İdari Yargı Teşkilatı İdari Yargının Görev Alanı ve İdari Yargı Denetiminin Sınırı İdari davalar Davaların incelenmesi Kararlara Karşı Başvurma Yolları Kararların uygulanması
Medeni Hukuk İkale sözleşmesi Medeni Hukuk II 8 ünite Eşya Hukukuna İlişkin Temel Bilgiler-Zilyetlik-Tapu Sicili Ayni haklar Borçlar hukukuna ilişkin temel kavramlar ve ilkeler Borcun kaynakları: Sözleşmeden doğan borçlar (devam) haksız fiil----- Borcun Kaynakları (Devam): Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme- Borcun İfası, İfa Edilememesi ve Sona Ermesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler Genel Bilgiler-Satış ve Bağışlama Sözleşmeleri Kira, ödünç, hizmet ve eser sözleşmesi Vekalet sözleşmesi

D. MUH. Medeni Usul Hukukuna Giriş. Ünite 2: Yargıda İnsan Kaynağı, Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı. Ünite 3: Mahkemelerin Görev ve Yetkisi. [[]].[[]]. [[]].

Şablon:Usul bakınız

MEDENİ_USUL_HUKUKU_-_Ünite1_Özet

MEDENİ USUL HUKUKU - Ünite1 Özet

Medenî usûl hukuku kavramını açıklayabileceksiniz. Menfaat, hak, uyuşmazlık, uyuşmazlıkların çözümü ve yargı kavramlarını açıklayabilecek ve ilişkilendirebileceksiniz. Yargı örgütü içinde yer alan yargı kollarını ve adli yargı kapsamında bulunan ilk derece mahkemelerini, üst mahkemeleri ve yüksek mahkemeyi listeleyebileceksiniz. Medenî usûl hukukunun konusu, amacı ve kaynakları ni açıklayabileceksiniz.

Şablon:MH Şablon:USUL

{{}}{{}}

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.