FANDOM


MEVZUAT HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI


Ahmet Şükrü ENGİN

Millî Eğitim Bakanlığı

Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Hukuk ve Mevzuat İşleri Şube Müdürü


Mevzuat : Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb.nin bütünü. ( Türkçe Sözlük,TDK )

Mevzuat : Kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, Bakanlar Kurulu kararı eki kararlar ve diğer düzenleyici işlemler.

( Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Madde 3 )

NORMLAR HİYERARŞİSİ Edit

1. Anayasa 2. Milletlerarası Andlaşmalar 3. Kanun 4. Kanun Hükmünde Kararname 5. Tüzük 6. Yönetmelik 7. Yönerge 8. Tebliğ 9. Genelge ( Tamim/idari emir ) 10. Talimat

Anayasa : Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasi. ( Türkçe Sözlük,TDK )

Milletlerarası Andlaşmalar : “Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır.

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz.

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.”

( Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Madde 90 )


Kanun : 1. Yasa. 2. Geçerli olan kural. ( Türkçe Sözlük,TDK )


Kanun Hükmünde Kararname : Bakanlar Kurulu tarafından yayımlanan ve kanun değerinde olan karar. ( Türkçe Sözlük,TDK )

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir.

Yetki kanunu, çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin, amacını, kapsamını, ilkelerini, kullanma süresini ve süresi içinde birden fazla kararname çıkarılıp çıkarılamayacağını gösterir.

Kararnameler, Resmî Gazetede yayımlandıkları gün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur.” ( Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Madde 91 )


Tüzük : Herhangi bir kurumun veya kuruluşun tutacağı yolu ve uygulayacağı hükümleri sırasıyla gösteren maddelerin hepsi, nizamname, statü: ( Türkçe Sözlük,TDK )

1. Yasaların bazı maddelerini ya da hükümlerini açıklamak amacıyla düzenlenen, Danıştay'ın incelenmesinden geçtikten sonra Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile yürürlüğe konulan hukuk belgesi.

2. Her hangi bir kurumun ya da örgütün tutacağı yolu ve uygulayacağı yargıları sırasıyla gösteren ayrıntıların tümü.

“Bakanlar Kurulu, kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak ve Danıştayın incelemesinden geçirilmek şartıyla tüzükler çıkarabilir.

Tüzükler, Cumhurbaşkanınca imzalanır ve kanunlar gibi yayımlanır.”

( Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Madde 115 )


Yönetmelik : . Bir kuruluşun çalışma yöntemini belirleyen kuralların tümü.

2. Bu kuralların yazılı olduğu belge, talimatname.

3. Yasa ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak amacıyla hazırlanan, düzenleyici kuralların yazılı olduğu resmî belge.

( Türkçe Sözlük,TDK )

“Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler.

Hangi yönetmeliklerin Resmî Gazetede yayımlanacağı kanunda belirtilir.”

( Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Madde 124 )


Yönerge : 1. Herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan alt makamlara belli bir esasa dayanarak verilen buyruk, talimat, direktif.

2. Bu buyrukların yazılı olduğu belge.

3. Yönetmeliklerde değinilmeyen konulara açıklık getirmek için düzenlenen resmî belge. ( Türkçe Sözlük,TDK )


Tebliğ : 1. Bildirme. 2. Haber verme. 3. Bildiri. ( Türkçe Sözlük,TDK )

Genelge : Yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmak, dikkat çekmek üzere ilgililere gönderilen yazı, tamim, sirküler: ( Türkçe Sözlük,TDK )

Talimat : 1. Yönerge. 2. Görevin gerektirdiği türlü hizmetlerin başarıyla yürütülmesi için kumandan, başkan veya daire başkanları tarafından verilen, o hizmetle ilgili sorumluluk, düzen ve ilkeleri içine alan buyruklar. ( Türkçe Sözlük,TDK )


KANUN, KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME, TÜZÜK VE YÖNETMELİK TASARILARININ HAZIRLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR ( RG 8.9.1992/21339 )


KANUN, KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME, TÜZÜK VE YÖNETMELİK TASARILARININ HAZIRLANMASINA İLİŞKİN ESASLARIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR ESASLAR ( RG 17.2.2006/26083 )


BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN

( K. No. 3056/10.10.1984 ) ( RG 19.10.1984/18550 ) ( Kan. Kül. C. 5 s. 6459 )

Not : Bu Kanunun evveliyatını teşkil eden 8/6/1984 tarihli ve 203 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 18/6/1984 tarihli ve 18435 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.


Görev

Madde 2 – Başbakanlığın görevleri şunlardır:

c) Kanun, kanun hükmünde kararname tüzük, yönetmelik ve karar tekliflerinin Anayasaya ve diğer mevzuata uygunluğunu incelemek ve Yasama Organı ile olan münasebetleri yürütmek, d) Mevzuat hazırlama usul ve esasları ile ilgili ilkeleri tespit etmek ve geliştirmek, yürürlükte bulunan mevzuatın sicillerini tutmak, kodlamak, tek metin haline getirmek, bilgi işlem sistemi içinde takip etmek ve yayınlamak, e) İdarede etkinliğin sağlanması, görevlerin tam ve verimli bir şekilde zamanında yerine getirilmesi, idari usul ve işlemlerin basitleştirilmesi, Devlet Teşkilatının düzenlenmesi için gerekli olan sistem ve prensiplerin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak,


Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü

Madde 8 – Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Bakanlıklarca hazırlanan kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve Bakanlar Kurulu kararlarına ait tasarıları; Anayasaya, kanunlara, genel hukuk kurallarına, kalkınma plan ve programları ile Hükümet Programına uygunluğu açısından incelemek; Bakanlar Kurulunda görüşülecek duruma getirmek, b) Bakanlar Kurulunca uygun görülen kanun tasarılarının Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasına ait işleri yürütmek, bunları kanunlaşıncaya kadar takip etmek, c) Kanun teklifleri hakkında Hükümet görüşünün belirlenmesini ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasını sağlamak, e) Başbakanlığın görev alanına giren kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik esasları ve Bakanlar Kurulu kararnamelerini, gerektiğinde ilgili birimlerin görüşünü de alarak hazırlamak, f) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak, (Ek : 27/12/1991 - KHK - 475/1 md.) mevzuat hazırlama ve esasları ile ilgili ilkeleri belirlemek,


Düzenleme görev ve yetkisi

Madde 33 – Başbakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ ve genelgelerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.


MEVZUAT HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ( 19/12/2005 tarihli ve 2005/9986 sayılı B.K.K. ) ( Yön. Kül. C. 4 s. 4821 ) ( RG 17.2.2006/26083 )


Yönetmelik

Karar Sayısı : 2005/9986

Ekli “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanun’un 2, 8 ve 33 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/12/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Edit

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

KANUNLARIN VE NİZAMNAMELERİN SURETİ NEŞİR VE İLANI VE MERİYET TARİHİ HAKKINDA KANUN ( K. No. 1322/23.5.1928 ) ( RG 4.6.1928/904 ) ( Kan. Kül. C. 1 s. 913 )

RESMÎ GAZETEDE YAYIMLANACAK OLAN YÖNETMELİKLER HAKKINDA KANUN

( K.No. 3011/24.5.1984 ) ( RG 1.6.1984/18418 ) ( Kan. Kül. C. 5 s. 6413 )


Tasarı :

1. Olması veya yapılması istenen bir şeyin zihinde aldığı biçim.

2. Hukuki bir işlemin, o işlemi yapmakla yetkili kurul veya organ önüne getirildiği andaki durumu, üstünde görüşme ve oylama yapılabilir durumdaki metin, layiha. ( Türkçe Sözlük,TDK )

Belli bir amaç doğrultusunda, öğretmen ve öğrencilerin işbirliğiyle hazırlanan; öğrencileri sorun çözme, çevre inceleme, türlü araçları kullanma gibi eğitsel değer taşıyan etkinliklere yönelten çalışma planı.


Taslak : Bir şeyi, bir sanat veya edebiyat eserini ana çizgileriyle, türlü bölümleriyle belirten ön çalışma, eskiz. ( Türkçe Sözlük,TDK )

İleride gerçekleştirilecek herhangi bir şey için yapılan önçalışma.


MÜSTAKİL TASLAK Edit

Müstakil taslak : Başlı başına belirli bir alanı düzenleyen ve ilk defa yürürlüğe konulacak mevzuata ilişkin metinlerdir.

İlk defa düzenlenerek yürürlüğe konulacak olan mevzuata veya yürürlükte bulunan bir mevzuatın düzenlediği alanı bütünüyle yeniden düzenleyerek yürürlüğe koyacak olan mevzuata ilişkin metinler, müstakil taslak metinler olarak tanımlanabilir.

Bir mevzuatın ilk defa yürürlüğe konuluyor olması, düzenlediği alanın her zaman ilk defa düzenlendiği anlamına gelmez.

ÖRNEK :


... KANUNU TASARISI Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; ... esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Kanun, … kapsar. Tanımlar MADDE 3- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

   	a) Acente: Seyahat acentelerini,

b) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını, c) Kurum: … Kurumunu, ç) Zatî eşya: … eşyayı, ifade eder. … … Yönetmelik MADDE 26- (1) Bu Kanunda belirtilen yönetmelikler, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulur.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat MADDE 27- (1) …/…/… tarihli ve … sayılı … Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. Mevcut yönetmeliğin uygulanması GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. Yürürlük MADDE 28- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 29- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


ÇERÇEVE TASLAK Edit

Çerçeve taslak : Mevzuata madde veya hüküm eklenmesini, mevzuatın bazı madde veya bölümlerinin değiştirilmesini veya yürürlükten kaldırılmasını öngören metinlerdir.


ÖRNEK :


… KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- .../…/… tarihli ve … sayılı … Kanununun 16 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Danışma birimleri MADDE 16- Başkanlığın danışma birimleri şunlardır: a) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. b) Hukuk Müşavirliği. c) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.” MADDE 2- … sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


TASLAKLARDA AD


Taslağın adı MADDE 11 - (1) Her taslağa bir ad konulur. Taslağın adı koyu, büyük harflerle yazılır ve altı çizilmez. (2) Çerçeve taslaklarda mevzuatın adına, taslağın adında yer verilir. Çerçeve taslağın birden fazla kanun ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik öngörmesi durumunda taslağa; “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” veya “Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı” gibi adlar yerine, yapılan değişikliklerle ulaşılmak istenen amacı belirleyebilecek nitelikte bir ad verilir. (3) Çerçeve taslakların adında, mevzuat maddelerinin değiştirilmesi veya mevzuata madde eklenmesine ilişkin ifadeler yerine, mevzuatın değiştirilmesine ilişkin ifadeler kullanılır. (4) Uygulamada birliği sağlamak amacıyla; kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde yer alan özel hükümler saklı kalmak üzere, Resmî Gazetede yayımlanacak tüzük ve yönetmelik dışındaki düzenleyici işlemler sadece karar, tebliğ ve genelge olarak isimlendirilir.


ÖRNEK :


BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN TASARISI

SAYIŞTAY KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI


TIPTA UZMANLIK TÜZÜĞÜ TASARISI

TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TÜZÜK TASARISI


MEVZUAT HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI


KURUM TABİPLİKLERİNİN STANDARDINA DAİR TEBLİĞ TASLAĞI

YÜKSEK ENFLASYON DÖNEMLERİNDE MALÎ TABLOLARIN DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ TASLAĞITASLAKLARDA KİTAP, KISIM, BÖLÜM VE AYIRIM


Kısım ve bölümler MADDE 12 - (1) Müstakil taslaklar kısımlara, kısımlar da bölümlere ayrılabilir. Kapsamı geniş olan taslaklar kitaplara da ayrılabilir. (2) Her kitap, kısım ve bölüm için ayrı ayrı başlık konulur. Kitap, kısım ve bölüm ifadeleri koyu ve büyük harflerle, başlıkların ise sadece baş harfleri büyük harflerle ve koyu yazılır. Başlıkların altı çizilmez.


ÖRNEK :


TÜRK BORÇLAR KANUNU ( K. No. 6098/11.1.2011 ) ( RG 4.2.2011/27836 ) ( 649 madde )

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri


TÜRK TİCARET KANUNU ( K. No. 6102/13.1.2011 ) ( RG 14.2.2011/27846 ) ( 1535 madde )

BAŞLANGIÇ ( Madde 1-10 ) BİRİNCİ KİTAP Ticari İşletme BİRİNCİ KISIM Tacir ……….

İKİNCİ KİTAP Ticaret Şirketleri BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ………..

İKİNCİ KISIM Kollektif Şirket BİRİNCİ BÖLÜM Şirketin Niteliği ve Kuruluşu


TÜRK CEZA KANUNU ( K. No. 5237/26.9.2004 ) ( RG 12.10.2004/25611 ) ( 345 madde )

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı BİRİNCİ BÖLÜM Temel İlkeler ve Tanımlar


MÜSTAKİL MADDE, ÇERÇEVE MADDE Edit

Müstakil madde : İlk defa yürürlüğe konulacak mevzuat veya yürürlükte olmakla birlikte bütünüyle yeniden hazırlanarak yürürlüğe konulacak mevzuat maddelerine denir.

Başka bir ifadeyle, müstakil taslakları oluşturan maddeler şeklinde tanımlanabilir.

Bir maddenin kapsamında bulunan unsurlar büyükten küçüğe doğru; ibare, cümle, alt bent, bent, fıkra, madde olarak olarak sıralanır.

Çerçeve madde : Çerçeve taslakların maddelerine, başka bir deyimle; mevzuata madde veya hüküm eklenmesini, bazı madde veya hükümlerinin değiştirilmesini veya yürürlükten kaldırılmasını öngören taslak metinlerin maddeleri çerçeve madde olarak adlandırılır.

İlgili çerçeve madde, değiştirdiği kanunun ya da KHK’nin tarihini, sayısını, adını ve değiştirilen madde ise maddeyi; fıkra ise maddeyi ve fıkrayı; bent ise maddeyi, fıkrayı ve bendi; ibare ise maddeyi, fıkrayı, bendi, cümleyi ve ibareyi belirtir.

Çerçeve madde, bir hükmü yürürlükte bulunan başka bir mevzuata taşıyan, gideceği kanunu ya da diğer mevzuatı gösteren maddedir.

ÖRNEK :

müstakil madde

Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; … düzenlemektir.

müstakil madde

Suçta ve cezada kanunîlik ilkesi MADDE 2- (1) Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz. (2) İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz. (3) Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz.

çerçeve madde

MADDE 1- 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 313 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Evlât edinenin altsoyunun açık muvafakatiyle ergin veya kısıtlı aşağıdaki hâllerde evlât edinilebilir.

ÇERÇEVE MADDE

MADDE 1- .../…/… tarihli ve … sayılı ... Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 14- (1) Madde, ek madde ve geçici maddelere içeriğine uygun başlıklar konulur. Çerçeve maddelere başlık konulmaz. (2) Madde hükmünün değiştirilmesi sonucunda, maddenin başlığı ile muhtevası arasındaki uyumun bozulması hâlinde, madde başlığı da muhtevaya uygun şekilde değiştirilir. (3) Madde başlıkları koyu yazılır ve altı çizilmez. Madde başlığının sadece birinci kelimesinin ilk harfi büyük yazılır. Madde başlıklarının sonunda noktalama işaretlerine yer verilmez.”

MADDE 2- … sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinin dördüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- … sayılı Kanunun mülga/Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 37 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. “e) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirilir


TASLAKLARDA MADDE, FIKRA, BENT, ALT BENT, CÜMLE, İBARE


Maddeler MADDE 13 - (1) Taslaklar, sırasıyla maddeler, fıkralar, bentler ve alt bentlerden oluşur. (2) Fıkralar numarayla, bentler harfle, alt bentler numarayla belirlenir. Bentlerin sıralanmasında Türk alfabesinde yer alan bütün harfler kullanılır. Çerçeve maddelerde fıkralar numaralandırılmaz. Fıkraların numarası ayraçla, bentler ve alt bentlerin harf ve numaraları yarım ayraçla kapatılır; “z” harfinden sonra alfabetik sıralama “aa, bb, cc, çç, … zz” şeklinde yapılır. (3) Maddeler ve çerçeve maddeler koyu, tüm harfleri büyük yazılır, numaralandırılır ve numaradan sonra kısa çizgi işareti konulur; ayrıca nokta konulmaz. Maddelerin ve çerçeve maddelerin altı çizilmez. (4) Tanımlar maddesinde, tanımlar alfabetik sıralamaya göre bent veya alt bentlerle gösterilir.


ÖRNEK :fıkra


Suçta ve cezada kanunîlik ilkesi MADDE 2- (1) Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz.


Fıkra

(2) İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz.


Fıkra

(3) Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz.bent bent bent bent bent bent Genel Müdürlüğün görev ve yetkileri MADDE 3- (1) Genel Müdürlüğün görev ve yetkileri şunlardır; a) …, b) …, c) …, ç) …, d) …, e) …, alt bent alt bent alt bent alt bent alt bent 1) …, 2) …, 3) …, 4) …, 5) …,

bent bent bent bent

     f) …, 
     g) …, 
     ğ) …, 
     h) …. 
      
MADDE BAŞLIKLARI


Madde başlıkları MADDE 14 - (1) Madde, ek madde ve geçici maddelere içeriğine uygun başlıklar konulur. Çerçeve maddelere başlık konulmaz. (2) Madde hükmünün değiştirilmesi sonucunda, maddenin başlığı ile muhtevası arasındaki uyumun bozulması hâlinde, madde başlığı da muhtevaya uygun şekilde değiştirilir. (3) Madde başlıkları koyu yazılır ve altı çizilmez. Madde başlığının sadece birinci kelimesinin ilk harfi büyük yazılır. Madde başlıklarının sonunda noktalama işaretlerine yer verilmez.ÖRNEK :


Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, …

Uygulama MADDE 14 – Devlet memurları hakkında…

Yükümlülük EK MADDE 1 – Bu Kanun…

Kazanılmış haklar GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Kanun…
MADDELERİN SIRALANMASI


Maddelerin sıralanması MADDE 15 - (1) Taslaklarda düzenlemenin niteliğine ve ihtiyaca göre sırasıyla amaç, kapsam, dayanak, tanımlar, teşkilat, organlar, nitelikler, görev, yetki ve sorumluluklar, cezaî hükümler, düzenleyici işlemlere ilişkin hüküm, değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler, geçici hükümler ile yürürlük ve yürütme maddeleri ve varsa düzenlemelerin ekleri yer alır. (2) Yürürlük maddesinde, taslağın yürürlüğe gireceği tarih tereddüde yer vermeyecek şekilde belirtilir.


AMAÇ


Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaöğretim okul veya kurumlarında; eğitim, öğretim, yönetim, görev ve hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.


Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında okutulacak ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı, öğretmen kılavuz kitabı, bilgi iş ve işlem yaprakları ile ders kitabı yerine okutulmak üzere Bakanlıkça hazırlanacak, satın alınacak veya hibe yoluyla sağlanacak diğer eğitim araç ve gereçlerinin Türk millî eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak niteliklerinin belirlenmesi, hazırlanması, incelenmesi, değerlendirilmesi, kabulü, uygunluk süresi, ilanı, yayımlanması, dağıtımı, inceletme ve inceleme ücretleri ve ders kitapları üreten yayınevlerinde aranacak kriterlerle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.


Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Başbakanlık, bakanlıklar, bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanacak kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, Bakanlar Kurulu kararı eki kararlar ve diğer düzenleyici işlemlerin taslak metinlerinin hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

KAPSAM


Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaöğretim okul veya kurumlarının eğitim, öğretim, yönetim, görev ve hizmetlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.


Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında okutulacak ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı, öğretmen kılavuz kitabı, bilgi iş ve işlem yaprakları ile ders kitabı yerine okutulmak üzere Bakanlıkça hazırlananacak, satın alınacak veya hibe yoluyla sağlanacak diğer eğitim araç ve gereçlerinin niteliklerinin belirlenmesi, hazırlanması, incelenmesi, değerlendirilmesi, kabulü, uygunluk süresi, ilanı, yayımlanması, dağıtımı, inceletme ve inceleme ücretleri ve ders kitabı üreten yayınevlerinde aranacak kriterlerle ilgili hususları kapsar.

DAYANAK


Dayanak MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 2 nci, 8 inci ve 33 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.


Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 52, 53, 54 ve 55 inci maddeleri ile 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR


Tanımlar MADDE 3 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; a) Çerçeve madde: Çerçeve taslakların maddelerini, b) Çerçeve taslak: Mevzuata madde veya hüküm eklenmesini, mevzuatın bazı madde veya hükümlerinin değiştirilmesini veya yürürlükten kaldırılmasını öngören metinleri, c) Düzenleyici etki analizi: Taslağın bütçeye, mevzuata, sosyal, ekonomik ve ticarî hayata, çevreye ve ilgili kesimlere etkilerinin ne olacağını göstermek üzere hazırlanan ön değerlendirmeyi, ç) Ek madde: Çerçeve taslaklarla mevzuata eklenecek hükümlerin mevcut maddelerden birine eklenememesi durumunda, eklenecek hükmün düzenlendiği maddeyi, d) Geçici madde: Taslakların geçiş hükümlerini düzenleyen maddelerini, e) Mevzuat: Kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, Bakanlar Kurulu kararı eki kararlar ve diğer düzenleyici işlemleri, f) Müstakil taslak: Başlı başına belirli bir alanı düzenleyen ve ilk defa yürürlüğe konulacak mevzuata ilişkin metinleri, g) Taslak: Çerçeve ve müstakil taslakları, ifade eder.ATIFLARIN YAPILMASI


Atıfların yapılması MADDE 19 - (1) Bir madde içinde başka bir mevzuata atıf yapılıyorsa, tereddütlere yer verilmemesi için, atıf yapılan mevzuatın tarihi, sayısı ve adı ile maddesi, fıkrası, bendi, alt bendi, paragrafı veya cümlesi açıkça belirtilir. (2) Yapılan ilk atıfta; a) Kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tarihi, sayısı ve adı, adının uzun olması durumunda sadece tarihi ve sayısı, b) Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan düzenleyici işlemlerde Bakanlar Kurulu kararının tarihi ve sayısı ile düzenleyici işlemin adı, c) Diğer düzenlemelerde, düzenlemenin yayımlandığı Resmî Gazetenin tarihi ve sayısı ile düzenleyici işlemin adı, belirtilir. (3) Tarihler gün, ay ve yıl olarak rakamla yazılır, aralarına eğik çizgi konulur. (4) İlk atıftan sonra kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde sadece kanun veya kanun hükmünde kararnamenin sayısı veya adı belirtilerek atıf yapılır. Diğer düzenlemelerde ise “aynı Yönetmeliğe”, “aynı Yönetmeliğin” gibi atıflar yapılır. (5) Atıf yapılan kanun, kanun hükmünde kararname ve düzenleyici işlemler veya bunların madde, fıkra, bent, alt bent, paragraf ya da cümleleri belirtilirken, daha önce yapılan değişiklikler vurgulanmaz. (6) Kanun ve kanun hükmünde kararname taslaklarında sadece kanun ve kanun hükmünde kararnamelere atıf yapılır, düzenleyici işlemlere atıf yapılmaz. Tüzük, yönetmelik ve diğer düzenleyici işlemlere ilişkin taslaklarda alt düzeydeki mevzuata atıf yapılmaz. (7) Atıf yapılan madde numarasından sonra Türkçe ses uyumuna göre gerekli ek konulur, nokta kullanılmaz. Fıkra, paragraf ve cümlelere atıf yapılırken rakam yerine yazı kullanılır. Bent veya alt bentlere atıf yapılırken bent ve alt bentlerin harf ya da numarası ayraç içinde yazılır. (8) Yürürlükten kaldırılan; a) Kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tarihi, sayısı ve adı; adının uzun olması durumunda sadece tarihi ve sayısı ile madde, fıkra, bent, alt bent, paragraf ya da cümlesi, b) Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan düzenleyici işlemlerde, Bakanlar Kurulu kararının tarihi, sayısı ve düzenleyici işlemin adı ile madde, fıkra, bent, alt bent, paragraf ya da cümlesi, c) Diğer düzenlemelerde düzenlemenin yayımlandığı Resmî Gazetenin tarihi, sayısı ve düzenlemenin adı ile madde, fıkra, bent, alt bent, paragraf ya da cümlesi, açıkça belirtilir. “Diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır/uygulanmaz.” gibi ifadelere yer verilmez.


ÖRNEK :


Ders kitabı, diğer araç-gereç MADDE 13 – (1) Ders kitapları, Bakanlıkça belirlenir ve Tebliğler Dergisinde yayımlanır. (2) Ders kitabı ya da ders kitabı yerine kullanılacak eğitim araç ve gerecinin temin ve kullanımı ile ilgili hususlarda 31/12/2009 tarihli ve 27449 dördüncü Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği hükümlerine uyulur.


Yurt dışından gelen öğrencilerin denklik işlemleri MADDE 24 – (1) Öğrenimlerinin bir kısmını yurt dışında gören öğrencilerin denklik ve kayıt-kabul işlemleri, 5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Ancak özel yönetmeliği bulunan okullara kayıt ve kabullerde özel yönetmelik hükümleri de dikkate alınır.


Sayım kurulu MADDE 40 -1) Sayım kurulu, 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre kurulur ve bu Yönetmelik hükümlerine göre görevlerini yürütür.


EK VE GEÇİCİ MADDELER


Ek ve geçici maddeler MADDE 16 - (1) Mevzuatta yapılacak yeni düzenlemenin mevcut maddelerden birine eklenememesi ve mevcut maddelerin sıralamasına uygun düşmemesi durumunda ek madde uygulamasına gidilir. Ek madde, yürürlük maddesinden ve varsa geçici maddelerden önce yer alır. (2) Taslaklarda mükerrer maddelere yer verilmez, yürürlükteki metinlere ek madde eklenmesi yoluna gidilir. Eklenecek yeni maddenin düzenlemenin belirli bir bölümünde yer alması gerekiyorsa, madde ilgili bölümde “MADDE .../A-” şeklinde numaralandırılır. (3) Yeni mevzuat metni ile getirilen düzenleme uygulanmaya başlayıncaya veya yürürlüğe girinceye kadar geçecek süre içinde yapılacak işlem ve düzenlemeler ya da uyulacak ilke ve kurallar ile daha önceki düzenlemelerden doğan hakların korunmasına ilişkin hususlar ve benzeri geçiş hükümleri geçici maddelerle düzenlenir. Geçici maddeler de ayrıca numaralandırılır. Kadro ihdas veya iptaline ilişkin düzenlemeler geçici maddelerle yapılmaz. (4) İlave edilecek ek maddeler veya geçici maddeler, düzenlemenin esas yapısındaki sisteme uygun biçimde düzenlenir ve ek madde ve geçici maddelere mevcut ek ve geçici madde numaralarını devam ettirecek şekilde numara verilir.
GEÇİCİ MADDE


Geçici madde : Taslakların geçiş hükümlerini düzenleyen maddelerdir. Geçiş dönemine ilişkin uygulamayı gösterir.

Yeni mevzuatla getirilen veya mevcut mevzuata ilave edilen geçici maddeler, kişilerin yeni hukuki duruma kendilerini uydurmaları ya da kazanılmış hakların ve statülerin korunması amacıyla getirilen maddelerdir.

Geçici maddeler ait olduğu düzenlemeye istisna getiren hükümlerdir.

Bu maddeler esas olarak daha çok müstakil taslaklarda düzenlenmekle birlikte, zaman zaman çerçeve taslaklarla mevcut mevzuata da eklenebilmektedir.

Geçici maddeler niteliği itibarıyla ya belli bir zaman dilimi için ya da bir defa kullanılmakla sona eren ve uygulama kabiliyetini kayıp eden maddelerdir. Ancak, tatbikatta öyle geçici maddeler vardır ki maddenin mahiyetine aykırı olarak sürekli ve esas madde niteliği kazanmıştır. Mevzuat önerisi hazırlanması ve kanun yapılması sırasında, geçici maddenin niteliğine aykırı içerikte düzenlenmesinden kaçınılması hukuki güven ve istikrarın gereğidir.


ÖRNEK :ALTINCI KISIM Geçici Hükümler Geçici Madde 1- Bu Kanunla yapılan yeni düzenleme sebebiyle kadro ve görev unvanları değişmeyen personel hiç bir işleme gerek kalmadan yeni kadrolarına atanmış sayılır. Kadro ve görev unvanı değişen, kaldırılan veya şahsa bağlı kadrolarda bulunanlar Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında yeni bir kadroya atanıncaya kadar her türlü mali ve sosyal hakları saklı kalmak kaydıyla durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler. İkinci fıkrada sayılanlara, Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında durumlarına uygun kadrolara atanmaları halinde de değişiklikten önce aldıkları aylık, ek gösterge ve her türlü haklardaki miktarlardan az olmayacak şekilde ödeme yapılır.


Geçici Madde 2- 179,208,356,385 ve 454 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle yapılan düzenlemelerden dolayı kadro ve görev unvanı değişen, kaldırılan ve şahsa bağlı kadrolarda bulunanların bu Kanun Hükmünde Kararnamelerin geçici maddeleri gereğince kazanılmış hakları saklıdır. Geçici Madde 3- Bu Kanunla öngörülen tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Geçici Madde 4- Bakanlık taşra ve yurt dışı teşkilatı bu Kanunun 53 ve 54 üncü maddelerinde belirtilen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler, mevcut taşra ve yurt dışı teşkilatı tarafından yürütülmeye devam olunur. Geçici Madde 5- Bu Kanuna göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar, Bakanlık merkez teşkilatında değişen veya yeniden kurulan birimlere verilen görevler, daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir. Bakanlık, teşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanuna uygun hale getirir. Bu süre içersinde Bakanlık kadrolarını, bu Kanunla öngörülen teşkilat yapısına uygun hale getirmek üzere, Bakanlığın teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanılarak kadro ihdas ve iptal etmeye, mevcut kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.


GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte kurulda görev yapmakta olan Başkan, başmüfettiş ve müfettişlerin kazanılmış hakları saklıdır.


Uygulama GEÇİCİ MADDE 1- (1) 2010-2011 Öğretim Yılında 7 ve 8 inci; 2011-2012 Öğretim Yılında ise 8 inci sınıfta öğrenim gören öğrencilere, Kasım 2007 tarihli ve 2602 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi hükümleri uygulanır. GEÇİCİ MADDE 2- Bu Yönergenin 9 uncu maddesinde yer alan ek puan verilmesiyle ilgili hükümler, 2011-2012 Öğretim Yılından itibaren uygulanır.EK MADDE


Ek madde : Çerçeve taslaklarla mevzuata eklenecek hükümlerin mevcut maddelerden birine eklenememesi durumunda, eklenecek hükmün düzenlendiği maddedir.

Ek maddeler ancak mevzuata yapılacak ilavelerde söz konusu olur.

Düzenleyici işlemlerin yapılması sırasında unutulmuş olan yahut yapılmış olan düzenlemelerin uzun zamandan beri uygulanıyor olması ve yeni gelişmelerin ortaya çıkardığı durumların öngörülememesi nedeniyle mevzuata daha sonra “Ek Madde” ilaveleri yapılır.

Uygulamada öyle kanunlarla karşılaşılmaktadır ki ek madde sayısı esas madde sayısına yaklaşmış durumdadır.

Ek maddelerin düzenlenmesinde, eğer yapılacak düzenleme esas maddelere ilave edilemiyorsa bu yola başvurulur. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa çok sayıda ek madde veya geçici ek madde ilavesi yapılmıştır.

Bazen ek maddeler mükerrer maddeler olarak düzenlenmektedir.

Bir kanuna esas madde sayısı kadar madde eklenemiyorsa o kanun artık ihtiyaçlara cevap vermekten uzaklaşmıştır. Yeniden düzenlenmesi daha uygun olur.ÖRNEK :


Ek Madde 1- (Ek: 3/4/1998-4359/13 md.) Son bir yıllık sürenin en az yarısında Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına ait bir kadroda bulunup emeklilik hakkını kazananlardan (son bir yıl içerisinde istifa etmiş veya müstafi sayılmış olanlar dahil), emekliliklerini isteyenlerin emeklilik işlemleri haziran ve temmuz ayları içerisinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi için görev yapılan il sınırları içerisinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve Milli Eğitim Bakanlığının uygun görmesine bağlıdır.(2) Ek Madde 2- (Ek : 29/6/2001-4702/27 md.) Çok programlı liselerin açılması, eğitim, öğretim ve yönetimle ilgili iş ve işlemlerin hangi genel müdürlük tarafından yürütüleceği, ilgili Müsteşar yardımcısının başkanlığında, Orta Öğretim Genel Müdürü, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürü, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürü ve Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürü ile Din Öğretimi Genel Müdürünün katılımı ile oluşan bir komisyon tarafından kararlaştırılır. Mevcut çok programlı liseler belirlenen genel müdürlüğe bağlanır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve  esaslar Bakanlıkça düzenlenir.


Ek Madde 3- (Ek: 1/7/2005-5378/35 md.; Değişik: 24/7/2008-5793/25 md.) Özürlü sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili sağlık kurum veya kuruluşlarınca verilen sağlık kurulu raporuyla asgari % 20 özürlü olduğu tespit edilen ve özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından da eğitsel değerlendirme ve tanılamaları yapılarak 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen; görme, işitme, dil-konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal özürlü bireylerin; eğitim giderlerinin her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarı, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. Bu özürlü bireylerin, özür  grupları  ve  dereceleri ile özür niteliğine göre  eğitim programlarının kapsamı ve eğitim süreleri, Özürlüler İdaresi Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça hazırlanacak ve bu Kanunun yayımını izleyen 6 ay içinde yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT


Mevzuat, süreli olarak yürürlüğe girmiş ise sürenin bitiminde kendiliğinden yürürlükten kalkar. Bunlara, Af Kanunları, Olağanüstü Hal Kanunları ve Bütçe kanunları örnek gösterilebilir.

Kanunlar ya da diğer düzenleyici kural işlemler, aynı düzeyde normatif düzenlemeler ile yürürlükten kaldırılabilir veya değiştirilebilir. Bu düzenlemeler yapılırken yerleşmiş kanun yapım ilkelerine uyulması esastır. Yürürlükte bulunan bir mevzuat aynı düzeyde bir başka mevzuatla açık ya da kapalı bir şekilde yürürlükten kaldırılabilir.

a) Yürürlükten açık olarak kaldırma : Sonradan yürürlüğe giren bir mevzuatın açık bir hükmü ile önceki aynı düzeyde bir mevzuatın yahut mevzuatın bir bölümünün, maddesinin, fıkrasının veya bentlerinin yürürlükten kaldırılmasıdır.

b) Yürürlükten kapalı olarak kaldırma : Sonraki mevzuat ile önceki mevzuat hükümleri arasında aykırılık olduğu durumlarda, sonraki kanunda açık bir hüküm öngörülmemiş olsa bile, önceki mevzuat hükümlerini yürürlükten kaldırmış sayılır.

Kanunlar ve hükümleri düzenlediği konunun kapsamına bağlı olarak genel ve özel olmak üzere iki kısma ayrılır. Kanun, normlar hiyerarşisinde Anayasadan sonra ikinci sırada bir hukuk kaynağı olarak genellik ve süreklilik özelliği gösterir. Kanunun genelliği, onun ülke çapında ve bazı kanunlara göre daha çok sayıda hukuki ilişkiye ve olaya uygulanıyor olması anlamına gelir. Örneği; “Türk Ticaret Kanunu”, “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna” göre genel, “Borçlar Kanunu”na göre özel,; “Borçlar Kanunu” da “Medeni Kanun”a göre özel kanundur.

Anayasa hariç, kanunlar bakımından hiyerarşik bir işlik söz konusu olmamakla birlikte, kurallar hiyerarşisi bakımından özel hüküm, genel hükümden önce gelir ve özel hüküm uygulanır. Hakkında özel hüküm bulunan hâllerde özel hüküm ya da özel kanun uygulanır. Bu uygulama özel hüküm ile genel hüküm arasında bir çatışma bulunması hâlinde söz konusudur.


ÖRNEK :


Yürürlükten Kaldırılan Hükümler Madde 64 - 22 Mart 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teşkilatına Dair Kanun, 21 Mayıs 1928 tarih ve 1246 sayılı Türkiye'de Gençlik Teşkilatının Türk Vatandaşlarına Hasrı Hakkında Kanun, 22 Haziran 1933 tarih ve 2287 sayılı Maarif Vekaleti Merkez Teşkilatı ve Vazifeleri Hakkında Kanun ile bu kanunların ek ve tadilleri ve diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.


Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 93 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte 28/11/1964 tarihli ve 11868 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lise ve Orta Okullar Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.


Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 41 – (1) 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel, Özel Eğitim Kursları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

BİRDEN FAZLA DÜZENLEME VE MADDEDE DEĞİŞİKLİK


Birden fazla düzenleme ve maddede değişiklik MADDE 17 - (1) Konu itibarıyla aralarında bağlantı bulunması sebebiyle birden fazla mevzuatta düzenleme yapılmasını gerektiren hâller dışında, bir çerçeve taslak ile birden fazla düzenlemenin hükümlerinde değişiklik yapılamaz. Yapılacak değişiklikler her düzenleme için ayrı ayrı çerçeve taslaklar ile yapılır. (2) Değiştirilmesi öngörülen maddelerin birden fazla olması durumunda bunlar tek bir çerçeve madde içinde değil, her biri ayrı çerçeve maddeler ile düzenlenir. (3) Maddelerin değiştirilmesi durumunda, değiştirilen madde metni, madde numarası ile birlikte yazılır. Fıkra, bent ya da alt bentler değiştirilirken, satırbaşından başlanır; fıkra, bent ve alt bendin harfi veya numarası yazılır. Değiştirilen madde, fıkra, bent, alt bent, paragraf ve cümleler tırnak içinde yazılır. (4) Bağlantılı birden fazla mevzuatta değişiklik yapan çerçeve taslaklarda çerçeve maddeler, değişiklik yapılan mevzuatın kabul veya yayım tarihlerine göre sıralanır.


İFADELERDE DEĞİŞİKLİK


İfadelerde değişiklik MADDE 18 - (1) Çerçeve taslaklarda bazı kelimelerin veya ibarelerin kaldırılması, ilave edilmesi veya yerlerine başkalarının ikame edilmesi şeklinde değişiklik yapılması yerine, değiştirilen kelime veya ibarenin içinde yer aldığı madde, fıkra, bent, alt bent, paragraf veya cümlenin değiştirilmesi tercih edilir.
YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUK GETİREN DÜZENLEMELER


Yükümlülük ve sorumluluk getiren düzenlemeler MADDE 22 - (1) Kanun, kanun hükmünde kararname ve Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan düzenleyici işlemler dışındaki taslaklarda; a) Bu düzenlemelerin dayanaklarında belirtilenler dışında yükümlülük getiren hükümler, malî konularda gelir ve gider öngören hükümler ile teşkilat kuran veya kaldıran, kadro iptal veya ihdas eden hükümlere yer verilmez. b) Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına görev ve sorumluluk yükleyen hükümlere yer verilmesi hâlinde, bu bakanlık ile kamu kurum ve kuruluşlarının uygun görüşleri alınır veya taslak bunlarla birlikte hazırlanır.


ALT DÜZENLEMELERİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ


Alt düzenlemelerin yürürlüğe girmesi MADDE 20 - (1) Kanun ve kanun hükmünde kararname taslaklarının ilgili maddelerinde, düzenleyici işlemlerin, kanunun veya kanun hükmünde kararnamenin yürürlük tarihinden itibaren ne kadar sürede yürürlüğe konulacağı ve yeni düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar varsa yürürlükteki hükümlerin uygulanmasına devam edilip edilmeyeceği belirtilir.


Yönetmelik MADDE 38 – Bu Tüzüğün uygulanmasına ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir. Bu yönetmelik Tüzüğün yürürlüğünden itibaren altı ay içinde yayımlanır.


Başvurulacak mevzuat MADDE 11- (1) Bu Yönergede yer almayan hususlarda ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

YÜRÜRLÜK MADDESİ


Mevzuatın yürürlüğe giriş tarihini düzenleyen maddedir. Genellikle düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girdiğini açıklar. Ancak, istisna da olsa, ilerdeki bir tarihte yahut ceza hükümleri hariç yayımlandığı tarihten önceki bir tarihten geçerli olmak üzere de yürürlüğe girdiği uygulamada görülmektedir.


ÖRNEK :

Yürürlük MADDE 20 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürürlük MADDE 20 – Bu Kanun yayımlandığı tarihten altı ay sonra yürürlüğe girer.


Yürürlük MADDE 27 - (1) Bu Yönetmeliğin; a) Düzenleyici etki analizine ilişkin hükümleri yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra, b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.


Yürürlük MADDE 12 - (1) Bu Yönerge, 2010-2011 Öğretim Yılında ilköğretim 6 ncı sınıftan başlamak ve kademeli olarak uygulanmak üzere onay tarihinde yürürlüğe girer.YÜRÜTME


Mevzuatın hangi devlet organı, idaresi yahut kuruluşları tarafından uygulanacağını gösterir.


ÖRNEK :


Yürütme MADDE 1535- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


Yürütme MADDE 39 -3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 27 nci maddesine göre hazırlanıp Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete'de yayımı gününde yürürlüğe girer.


Yürütme MADDE 28 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


Yürütme MADDE 13 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.TASLAK HAZIRLAMADA UYULACAK İLKELER


Taslak hazırlamada uyulacak ilkeler MADDE 4 - (1) Taslaklar hazırlanırken aşağıdaki ilkelere uyulur: a) Taslaklar üst hukuk normlarına aykırı olamaz. b) Taslaklar düzenleme amacına uygun olarak hazırlanır. c) Taslaklar hazırlanırken yargı kararları gözönünde bulundurulur. ç) Taslaklar hazırlanırken düzenlenen alanlara ilişkin mevzuatın tamamı gözden geçirilerek, gerekiyorsa mevcut hükümlerde gerekli değişiklikler yapılır veya anılan hükümlerden ihtiyaç duyulanlar taslağa alınarak ihtiyaç duyulmayan hükümler yürürlükten kaldırılır. d) Çerçeve taslaklarda, ilgili mevzuata işlenemeyecek ve onun dışında kalarak tek metin olma özelliğini bozacak hükümlere yer verilmez. e) Taslakların kapsam maddesi, herhangi bir tereddüde yol açmayacak açıklıkta düzenlenir; taslağın kapsamı konusunda herhangi bir tereddüt bulunmuyorsa, taslakta ayrıca kapsam hükmüne yer verilmez. f) Taslağın madde metinleri kısa ve anlaşılır biçimde düzenlenir, ayraç içinde açıklayıcı hükümlere yer verilmez.TASLAKLARI HAZIRLAYACAK BİRİMLER


Taslakları hazırlayacak birimler MADDE 5 - (1) Taslaklar, konuyla ilgili kurum ve kuruluşların görevli birimleri tarafından hazırlanır. Hukuk müşavirlikleri dışındaki birimlerce hazırlanan taslaklar hakkında hukuk müşavirliklerinin görüşü alınır.


GÖRÜŞ ALMA


Görüş alma MADDE 6 - (1) Başbakanlığa sunulmadan önce, taslaklar hakkında ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınır. Bu çerçevede ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra; a) Bakanlıklarca hazırlanan ekonomik, sosyal politikalar ve tedbirlerle ilgili kanun ve kanun hükmünde kararname taslakları ile yeni bir teşkilatlanmayı öngören taslaklar hakkında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının, b) Kamu personeli ve teşkilatlanmayla ilgili olarak hazırlanan taslaklar hakkında Devlet Personel Başkanlığının, c) Tüzük taslakları hakkında devlet bakanları dâhil bütün bakanlıkların, ç) Kamu gelir ve giderlerini etkileyen kanun ve kanun hükmünde kararname taslakları hakkında Maliye Bakanlığı ile ilgisine göre Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı veya Hazine Müsteşarlığının; malî konuları düzenleyen kanunlar ile düzenleyici işlemlere ilişkin taslaklar hakkında Maliye Bakanlığının, d) Kanun ve kanun hükmünde kararname taslakları hakkında Adalet Bakanlığının, e) Bakanlıklar ile Sayıştayın denetimine tâbi diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca malî konularda düzenlenecek yönetmelik taslakları hakkında Sayıştay Başkanlığının, f) Avrupa Birliği müktesebatına uyum çerçevesinde hazırlanan taslaklar hakkında Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin, görüşlerinin alınması zorunludur. (2) Taslaklar hakkında konuyla ilgili mahallî idareler, üniversiteler, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinden de faydalanılır. (3) Kamuoyunu ilgilendiren taslaklar Başbakanlığa iletilmeden önce, teklif sahibi bakanlık tarafından internet, basın veya yayın aracılığıyla kamuoyunun bilgisine sunulabilir. Bu suretle taslak hakkında toplanan görüşler değerlendirildikten sonra teklifte bulunulur. (4) Başbakanlık, mutabakat sağlanamayan taslaklara ilişkin olarak ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından doğrudan görüş alabilir.


GÖRÜŞLERİN BİLDİRİLMESİ


Görüşlerin bildirilmesi MADDE 7 - (1) İlgili kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları, taslaklara ilişkin görüşlerini en geç otuz gün içinde bildirir. Bu süre, ivedi durumlarda Başbakanlık tarafından kısaltılabilir. Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları görüş vermek için ek süre isteyebilir. Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları görüş bildirmekten kaçınamaz. Süresinde görüş verilmezse olumlu görüş verilmiş sayılır. (2) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları da taslaklara ilişkin görüşünü otuz gün içinde bildirir. Süresinde görüş verilmezse olumlu görüş verilmiş sayılır. (3) Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları taslakları öncelikle kendi görevleri açısından inceler ve düzenleyici etki analizinde belirtilen hususların yerinde olup olmadığını değerlendirir. (4) Görüşler, ek-2’de yer alan form doldurulmak suretiyle bildirilir.


ÖRNEK :

Ek-2

TASLAKLAR HAKKINDA GÖRÜŞ BİLDİRİLMESİNDE KULLANILACAK FORM

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme TeklifTaslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme Teklif 1-


2-


3-TEKLİF YAZILARI


Teklif yazıları MADDE 8 - (1) Bakanlıklarca hazırlanan taslaklara ilişkin teklif yazıları, münhasıran bakan tarafından imzalanır. (2) Bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarca Başbakanlığa gönderilecek taslaklara ilişkin teklif yazıları bağlı, ilgili ve ilişkili olunan bakan tarafından imzalanır. Ancak, ilgili kanunun öngördüğü hâllerle sınırlı olmak üzere, Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulmayan yönetmelikler ile genelge ve tebliğ teklifleri, ilişkili bulundukları bakanlığa da bilgi verilmesi kaydıyla düzenleyici ve denetleyici kurum başkanı tarafından imzalanır. (3) Doğrudan Başbakana bağlı kuruluşlardan Başbakanlığa gönderilecek teklif yazıları, bu kuruluşların üst yöneticileri tarafından imzalanır.TASLAKLARIN ŞEKLİ


Taslakların şekli MADDE 10 - (1) Taslaklarda; a) Taslağın adı, b) Maddeler, c) Genel gerekçe, bulunması zorunludur. Yürütme maddesinden sonra varsa taslağın eklerine yer verilir. (2) Tebliğ ve genelge taslaklarının maddeler hâlinde yazılması, genelge taslaklarında ad ve genel gerekçe bulunması zorunlu değildir. Ancak, tebliğ ve genelge taslaklarının maddeler hâlinde yazılmaması durumunda, bu taslaklara atıf yapılırken tereddütlere yer verilmemesi için gerekli bölümlendirmeler yapılır. (3) Kanun ve kanun hükmünde kararname taslaklarında birinci fıkrada belirtilenlere ilave olarak madde gerekçeleri ve düzenleyici etki analizi de bulunur. (4) Kanun ve kanun hükmünde kararnamelere ilişkin olanlar dışındaki çerçeve taslaklarda, a) Değiştirilen düzenleme yayımlanmışsa, düzenlemenin ve düzenlemede yapılan tüm değişikliklerin yayımlandığı Resmî Gazetelerin tarih ve sayılarını, b) Değiştirilen düzenleme yayımlanmamışsa, düzenleme ve düzenlemede yapılan tüm değişikliklere ilişkin Bakanlar Kurulu kararları veya olurların tarih ve sayılarını, gösteren bir liste hazırlanır ve bu liste, yayımlanan düzenlemelerde aynı Resmî Gazetede yayımlanır, yayımlanmayan düzenlemelerde düzenlemenin sonuna eklenir.

GEREKÇELER


Gerekçeler MADDE 21 - (1) Genel gerekçede, taslağın hazırlanmasını gerektiren nedenler açıkça belirtilir. (2) Madde gerekçelerinde, her maddenin düzenleniş nedenleri açıklanır. Kaldırılması, değiştirilmesi veya eklenmesi istenen hükümlerin neler olduğu ve kaldırma, değiştirme veya ekleme sebepleri açıkça belirtilir. Madde gerekçeleri, her madde için ayrı ayrı düzenlenir. Madde gerekçeleri, madde metninin tekrarı biçiminde hazırlanamaz.


ÖRNEK :KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU TASARISI

GENEL GEREKÇE


Kamu yönetiminin dünyada ve ülkemizdeki değişme ve gelişmelere paralel olarak yeniden yapılandırılması ihtiyacı, her geçen gün artarak devam etmektedir. Bu nedenle, kamu hizmetleriyle ilgili Devlet görevlerinin yeniden değerlendirilmesi ve halkın idareden kaynaklanan şikâyetlerini en aza indirecek bir yönetim anlayışının yerleştirilmesi zorunluluk arz etmektedir. ………………………. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında da yine “Kamu Hizmetlerinde Etkinliğin Artırılması” çerçevesinde “Kamu yönetimi-vatandaş ilişkilerinde karşılaşılan uyuşmazlıkların etkin ve hızlı bir şekilde çözümü amacıyla, halkın şikâyetleriyle ilgili konularda, yönetimi denetleyen ama yönetime bağlı olmayan bir Kamu Denetçisi (ombudsman) sistemi” kurulması öngörülmüş, “Bu çerçevede, gerekli altyapının oluşturulmasına ve sistemin istisnasız tüm idarî işlem ve eylemleri kapsamasına önem” verileceği belirtilmiştir.

Osmanlı Devletinde idarî yargı sisteminin olmaması nedeniyle halkın idareye yönelik şikâyetlerini incelemek üzere, “Kadıûl-Kudat” adıyla özel görevli kadı (hâkim) tayin edilmişti. Bu kişiler, padişah da dahil, idarenin işlem, eylem, tutum ve davranışlarına karşı halkın yaptığı başvuruları değerlendirerek etkin bir denetim sağlamıştır. …………………….. Anayasanın 125 inci maddesinde, idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu ve yargı yetkisinin, idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olduğu hükmüne yer verilmiştir. 7/5/2010 tarihli ve 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun çerçeve 11 inci maddesiyle, söz konusu maddede değişiklik yapılarak, hukuka uygunluk denetiminin hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamayacağı hükme bağlanmıştır. ………………………

Bu amaçla hazırlanan “Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı”, 15/6/2006 tarihli ve 5521 sayılı Kanun olarak kabul edilmişse de, Cumhurbaşkanı tarafından, yayımlanması uygun bulunmayan 3 üncü, 4 üncü, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 15 inci, 22 nci, 26 ncı, 30 uncu, 33 üncü, geçici 1 inci ve 41 inci maddelerinin bir kez daha görüşülmesi için, Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü maddeleri uyarınca 1/7/2006 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına geri gönderilmiştir.

Söz konusu Kanun, 28/9/2006 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda yeniden görüşülerek 5548 sayılı Kanun olarak aynen kabul edilmiş ve 13/10/2006 tarihli ve 26318 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

Ancak, yapılan başvuru üzerine Anayasa Mahkemesi, 27/10/2006 tarihli ve E. 2006/140, K. 2006/33 (Yürürlüğü Durdurma) sayılı Kararıyla Kanunun, Kamu Denetçiliği Kurumunun kurulmasını öngören geçici 1 inci maddesinin yürürlüğünü durdurmuş ve 25/12/2008 tarihli ve E. 2006/140, K. 2008/185 sayılı Kararıyla da Kanunun tümünü, Anayasanın 6 ncı, 87 nci ve 123 üncü maddelerine aykırı görerek iptal etmiştir. Söz konusu Karar, 4/4/2009 tarihli ve 27190 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

Anayasa Mahkemesinin iptal Kararında belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun çerçeve 8 inci maddesiyle, Anayasanın 74 üncü maddesinde değişiklik yapılmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulacak Kamu Denetçiliği Kurumunun kuruluşu, görevi, çalışması ve inceleme sonucunda yapacağı işlemler ile Kamu Başdenetçisi ve kamu denetçilerinin nitelikleri, seçimi ve özlük haklarına ilişkin usul ve esasların kanunla düzenleneceği hükme bağlanmıştır. Söz konusu Anayasa değişikliği, 12/9/2010 tarihinde yapılan halkoylamasında kabul edilmiş ve kesin sonuçların 23/9/2010 tarihli ve 27708 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmasıyla yürürlüğe girmiştir.

Anayasanın 5982 sayılı Kanunla değişik 74 üncü maddesinde hükme bağlanan Kamu Denetçiliği Kurumunun kurularak çalışmalarına başlaması amacıyla hazırlanan Tasarıyla, Kamu Denetçiliği Kurumu kurulmaktadır. Kurumda Başdenetçi, denetçiler, uzmanlar, uzman yardımcıları ve diğer personel görev yapacaktır. Bu çerçevede Başdenetçi ile denetçilerin görevlerini gerektiği gibi yerine getirebilmeleri ve yetkilerini kullanabilmeleri için Anayasanın yargı bağımsızlığına ve idarî eylem ve işlemlerin yargısal denetimine ilişkin hükümlerine uygun düzenlemeler getirilmesine özen gösterilmiştir. Böylece, idarenin mümkün olduğu kadar Kurumun önerilerini değerlendirmeye alarak uyması ve idarî yargının yükünün azaltılması hedeflenmektedir.

Tasarıyla, ülkemizde Kamu Denetçiliği Kurumunun oluşturulması ve ülke düzeyinde faaliyet göstermesi öngörülmekte; ayrıca, Başdenetçi, denetçiler ve Genel Sekreterin görevleri, nitelikleri, seçimleri, atanmaları, çalışma ilkeleri, bağımsızlığı, Kuruma yapılacak başvurular ve Kurum personeli ile ilgili konular düzenlenmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ


MADDE 1- Maddeyle, Kanunun amacı belirlenmektedir. Gerçek ve tüzel kişilerin idarenin işleyişi ile ilgili şikâyetlerini, Türkiye Cumhuriyetinin Anayasada belirtilen nitelikleri çerçevesinde, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygı, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmak üzere Kamu Denetçiliği Kurumunun oluşturulması, Kanunun amacı olarak ifade edilmektedir.

MADDE 2- Maddeyle, Kanunun kapsamı belirlenmektedir. Kanunda; Kamu Denetçiliği Kurumunun kuruluş, görev ve çalışma usullerine ilişkin ilkeler ile Başdenetçi ve denetçilerin niteliklerine, seçimlerine, özlük haklarına ve Kurum personeline ilişkin hükümlere yer verildiği belirtilmektedir.

MADDE 35- Maddenin birinci fıkrasıyla, Kamu Denetçiliği Kurumu Uzman Yardımcılığı ile Kamu Denetçiliği Kurumu Uzmanlığının ihdasıyla ilgili olarak Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde gerekli değişiklikler yapılmaktadır. Maddenin ikinci fıkrasıyla, Kamu Denetçiliği Kurumunun kurulabilmesi için 5018 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde değişiklik yapılmaktadır.

GEÇİCİ MADDE 1- Maddenin birinci fıkrasıyla, ilk Başdenetçi ve en az beş denetçinin seçimiyle Kurumun kurulacağı öngörülmekte ve ikinci fıkrasında bunların seçimine ilişkin hükümlere yer verilmektedir. Maddenin üçüncü fıkrasıyla, Kanunun uygulamasına ilişkin yönetmeliklerin, ilk Başdenetçi ve en az beş denetçinin seçim süreci de dikkate alınarak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dokuz ay içinde yürürlüğe konulması öngörülmektedir. Maddenin dördüncü fıkrasıyla, ilk Başdenetçi ve denetçilerin seçilerek, Kurumun oluşmasının ardından, 25 inci ve 26 ncı maddedeki şartlar aranmaksızın, bir defaya mahsus olmak ve Kanuna ekli listede yer alan Kamu Denetçiliği Uzmanı unvanlı serbest kadro adedinin yüzde ellisini geçmemek üzere, Başdenetçi tarafından, kamu kurum veya kuruluşlarından uzman atanabileceği belirtilmekte ve bu şekilde atanacaklarda aranacak koşullar belirlenmektedir. Maddenin beşinci fıkrasıyla, Kamu Denetçiliği Kurumunun ülkemizde de başarılı olabilmesi için öncelikle merkezî idarenin işlem ve eylemlerine, belirli bir tecrübe kazandıktan sonra da mahallî idarelerin işlem ve eylemlerine karşı başvuru yapılabilmesine yönelik hükümler getirilmektedir.

MADDE 36- Yürürlük maddesidir. Başdenetçinin ve denetçilerin seçilerek göreve başlaması ve Kamu Denetçiliği Kurumunun oluşturulabilmesi, ayrıca yapılacak başvuruların kabul edilebilmesi için belirli bir hazırlık dönemine ihtiyaç duyulduğundan, 17 nci maddenin yayımı tarihinden dokuz ay sonra, diğer maddelerin ise Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

MADDE 37- Yürütme maddesidir. Başdenetçinin ve denetçilerin seçimi ve görevden alınması ile ilgili işlemlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılması öngörüldüğünden, Kanunun buna ilişkin hükümlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi, diğer hükümlerinin ise Bakanlar Kurulu tarafından yürütüleceği belirtilmektedir.


YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. “Bursa Orhangazi Üniversitesi EK MADDE 135- Bursa’da Uludağ Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Bursa Orhangazi Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur. Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak; a) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden, b) Mühendislik Fakültesinden, c) Mimarlık Tasarım Fakültesinden, ç) Sosyal Bilimler Enstitüsünden, d) Fen Bilimleri Enstitüsünden, oluşur.” MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


GENEL GEREKÇE

Türkiye’de yaşayan ve üniversite çağında olan 2009-2010 yılı itibarıyla 6.219.023 genç nüfusun yükseköğretime önemli bir talebi bulunmaktadır. Türkiye’de 2009-2010 eğitim-öğretim yılında üniversitelerin açıköğretim ve diğer yükseköğretim kurumları hariç önlisans, lisans ve lisansüstü programlarda eğitim gören toplam 1.936.602 öğrencinin 175.605’i vakıf üniversitelerinde eğitim-öğretim yapmaktadır. Devlet kaynakları ile değil kendi yarattıkları kaynaklarla kazanç amacı gütmeden vakıflar tarafından, kanunla kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip vakıf üniversiteleri Türk yükseköğretiminin ayrılmaz bir parçası ve önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Tasarı ile kurulacak yeni bir vakıf yükseköğretim kurumu Türkiye’nin genç nüfusunun yükseköğrenim talebini karşılamakta yardımcı olacaktır. Tasarı, bu amaçla hazırlanmıştır.
MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Madde ile; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa bir ek madde eklenmektedir. Ek 135 inci madde ile, Uludağ Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından “Bursa Orhangazi Üniversitesi” adıyla Bursa’da bir vakıf üniversitesi kurulmaktadır. MADDE 2- Yürürlük maddesidir. MADDE 3- Yürütme maddesidir.


TASLAKLARDA KULLANILACAK DİL


Taslaklarda kullanılacak dil MADDE 23 - (1) Taslaklarda, yaşayan Türkçe kullanılır. Türkçede karşılığı bulunan yabancı kelimelere yer verilmez. Türkçede karşılığı bulunmayan teknik terimlere yer verilmesinin zorunlu olması durumunda, bu terimler aslına uygun olarak yazılır. (2) Terim birliğinin sağlanması amacıyla taslakların başlığında ve madde metninde “yasa” kelimesi yerine “kanun” kelimesi kullanılır. (3) Taslaklarda, varsa tanım maddesinde belirtilenler dışında kısaltmalara yer verilmez. Kısaltmalar yerine kısaltmanın temsil ettiği kelimeler açıkça yazılır.

TASLAKLARIN BAŞBAKANLIĞA GÖNDERİLMESİ


Taslakların Başbakanlığa gönderilmesi MADDE 9 - (1) İlgili kurum ve kuruluşlardan alınması gereken görüşler tamamlandıktan sonra; a) Görüşe gönderilen taslak, b) Taslağa ilişkin görüşler, c) Görüşler dikkate alınarak düzenlenen nihaî taslak ve genel gerekçe, ç) Görüşlerin değerlendirildiği ek-3’te yer alan form, d) Taslağın mevcut düzenlemeyle karşılaştırılmasına ilişkin karşılaştırma cetveli, e) Kanun ve kanun hükmünde kararname taslaklarında madde gerekçeleri ve düzenleyici etki analizi, mühürlü ve paraflı olarak yazılı ortamda veya elektronik imza mevzuatı çerçevesinde elektronik ortamda Başbakanlığa gönderilir. Taslağı paraflayanın adı ve soyadı ile unvanı yazılır. Yazılı ortamda gönderilen belgelerin bir örneği Başbakanlığa elektronik ortamda ayrıca iletilir. (2) Mevzuatta belirli bir süre içinde yürürlüğe konulması veya Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmesi öngörülen düzenlemelere ilişkin taslaklar, bu sürelerden en az onbeş gün önce Başbakanlığa sevk edilir. (3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen hususlara ve 8 inci madde hükmüne uyulmadan Başbakanlığa gönderilen taslaklar işleme konulmayarak bakanlığına veya kurumuna iade edilir.
ÖRNEK 5- DÜZENLEMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN LİSTE

5-A) Resmî Gazetede Yayımlananlar

Yönetmeliğin/Tüzüğün/Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi Sayısı 1/3/2002 24682 Yönetmelikte/Tüzükte/Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi Sayısı 1- 1/4/2003 25066 2- 20/4/2004 25439 3- 20/9/2004 25589 4- 20/6/2005 25851

5-B) Resmî Gazetede Yayımlanmayanlar

Yönetmeliğin/Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi Kararname Sayısı 16/5/2002 2002/4852 Yönetmelik/Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Tarihi Sayısı 1- 1/4/2003 2003/1452 2- 20/4/2004 2004/3526 3- 20/9/2004 2004/8654 4- 20/6/2005 2005/8505Yönetmeliğin/Tebliğin Tarihi Olur Sayısı 16/5/2002 B.02.0.KKG/105-26-2687 Yönetmelikte/Tebliğde Değişiklik Yapan Yönetmelik/Tebliğlerin Tarihi Olur Sayısı 1- 1/4/2003 B.02.0.KKG/105-26-6387 2- 20/4/2004 B.02.0.KKG/105-26-5244 3- 20/9/2004 B.02.0.KKG/105-26-9875 4- 20/6/2005 B.02.0.KKG/105-26-8965


RESEN DÜZELTME VE İADE


Taslaklarda kullanılacak dil MADDE 23 - (1) Taslaklarda, yaşayan Türkçe kullanılır. Türkçede karşılığı bulunan yabancı kelimelere yer verilmez. Türkçede karşılığı bulunmayan teknik terimlere yer verilmesinin zorunlu olması durumunda, bu terimler aslına uygun olarak yazılır. (2) Terim birliğinin sağlanması amacıyla taslakların başlığında ve madde metninde “yasa” kelimesi yerine “kanun” kelimesi kullanılır. (3) Taslaklarda, varsa tanım maddesinde belirtilenler dışında kısaltmalara yer verilmez. Kısaltmalar yerine kısaltmanın temsil ettiği kelimeler açıkça yazılır.DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ


Düzenleyici etki analizi MADDE 24 - (1) Yürürlüğe konulması hâlinde etkisinin on milyon YTL’yi geçeceği tahmin edilen kanun ve kanun hükmünde kararname taslakları için düzenleyici etki analizi yapılması zorunludur. Bu miktar gerekli görülen hâllerde Başbakanlıkça yeniden belirlenebilir. (2) Başbakanlık, etkisi on milyon YTL’nin altında kalan kanun ve kanun hükmünde kararnameler ile etki miktarına bakılmaksızın diğer düzenleyici işlemler için de düzenleyici etki analizi hazırlanmasını isteyebilir. (3) Millî güvenliği ilgilendiren konular ile bütçe ve kesin hesap kanunu taslakları için düzenleyici etki analizi hazırlanmaz. (4) Düzenleyici etki analizi teklif sahibi bakanlık veya kamu kurum ve kuruluşu tarafından hazırlanır. (5) Düzenleyici etki analizinde ek-1’de belirtilen hususlara yer verilir. Düzenleyici etki analizi hazırlanırken mevcut istatistiki verilerden de yararlanılır.

Ek- 1 Düzenleyici Etki Analizinde Yer Alacak Hususlar 1- Düzenlemenin hazırlanmasını gerekli kılan sebeplerin neler olduğu, düzenlemenin türünün doğru seçilip seçilmediği. 2- Düzenlemenin muhtemel fayda ve maliyetlerinin neler olduğu, faydaların maliyetleri haklı çıkarıp çıkarmadığı. 3- Düzenlemenin bütçeye ek malî yük getirip getirmediği, getiriyorsa yaklaşık maliyetin ne olduğu. 4- Düzenlemenin yeni bir teşkilat kurulmasını veya kadro ihdasını öngörüp öngörmediği ve bunların gerekli olup olmadığı. 5- Düzenlemenin sosyal, ekonomik ve ticarî hayata, çevreye ve ilgili kesimlere etkilerinin neler olacağı. 6- Düzenlemenin kırtasiyeciliği ve bürokratik formaliteleri artıran yönlerinin bulunup bulunmadığı. 7- Düzenleme yapılırken ilgili tarafların görüşlerini beyan etme fırsatı bulup bulmadığı. 8- Düzenlemenin uygulanabilir olup olmadığı, düzenlemeye uyumun nasıl sağlanacağı, uygulamanın nasıl takip edileceği. 9- Düzenleme ile yetki ve sorumluluk verilen idarenin doğru seçilip seçilmediği. 10- Düzenlemenin etkilerinin nasıl ölçüldüğü.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.