FANDOM


2011 - 2015 YILI 

stratejİK planIAnkara

ŞUBAT 2012T.C

Mesleki Yeterlilik Kurumu

2011 - 2015 Yılı

Stratejik Planı

Ankara

ŞUBAT 2012Memleket işlerinde, millet işlerinde, 

gerçek işlerde duyguya, hatıra, 

kardeşliğe ve dostluğa bakılmaz.62011 - 2015 YILI STRATEJİK PLANI

1

Bakan Sunuşu

Kamu kurumlarının politika geliştirme kapasitelerini güçlendirmesini, 

performanslarını sürekli iyileştirmesini, kaynaklarını belirlemiş oldukları 

önceliklere göre dağıtmasını, hesap verilebilirliği ve şeffaflığı amaçlayan 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kurumlarına 

stratejik plan, performans programı, performans esaslı bütçe ve faaliyet 

raporu hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir. Bu sayede, kamu kaynaklarının 

kullanılmasının genel esasları belirlenmiş, kamu mali yönetim sistemine 

dinamizm kazandırılmıştır. 

Kamu kesiminde geçilen stratejik yönetim anlayışının ve bunun araçlarından 

biri olan stratejik plânlamanın genel mantığı, kamu yönetiminde, vatandaş 

memnuniyetini esas alan, vatandaşın geleceğe umutla bakmasını 

sağlayacak, daha az kaynakla daha çok ve çeşitli hizmetlerin sunulabildiği 

ortamları oluşturan, sonuç odaklı, hızlı, etkin ve verimli çalışan bir yönetim 

anlayışını toplumun katılımı ve işbirliği ile gerçekleştirmektedir.

Ulusal Yeterlilik Sistemini kurmak ve işletmek amacıyla kurulmuş olan 

Bakanlığım bünyesindeki Mesleki Yeterlilik Kurumu kuruluş aşamasını 

tamamlayarak asli faaliyetlerini sunan Kurum haline gelmiştir. 2011-

2015 dönemini kapsayan işbu Stratejik Planının Kurumun bundan sonraki 

faaliyetlerine yön vereceği ve doğru kararların alınmasına ve zamanında 

uygulanmasına katkıda bulunacağı inancıyla Planın hayırlı olmasını 

diliyorum.

Faruk ÇELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı22011 - 2015 YILI STRATEJİK PLANI

3

Üst Yönetici Sunuşu

Kamuda stratejik planlama uygulamasının yasal altyapısını oluşturan 5018 

sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu idarelerini geleceğe 

ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir 

hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş göstergeler 

doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak 

amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plân hazırlamakla yükümlü 

kılmıştır.

Belirlenen misyon ve vizyon çerçevesinde Mesleki Yeterlilik Kurumunun 

2011-2015 dönemini kapsayan işbu planla; kalite güvencesi sağlanmış 

ulusal yeterlilik sistemini oluşturmak, sistemin sürekliliğini sağlayabilmek, 

kurumsal kapasiteyi ve tanınırlığı artırmak ve Mesleki Yeterlilik Belgelerine 

uluslararası ölçekte itibar sağlamak amaçlanmaktadır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu 2011-2015 Stratejik Planının ülkemize hayırlı 

olmasını diler, bu Planın hazırlanmasında katkısı bulunan paydaşlarımıza, 

MYK mensuplarına teşekkür ederim.

Bayram AKBAŞ

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı2011 - 2015 YILI STRATEJİK PLANI

5

İÇİNDEKİLER

SUNUŞLAR 1

ŞEKİLLER VE GRAFİKLER 7

TABLOLAR 9

KISALTMALAR 11

GİRİŞ 14

1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 16

2 DURUM ANALİZİ 18

2.1 Tarihi Gelişim 18

2.2 Teşkilat Yapısı ve Görevleri 20

2.2.1 Kanun ve Üst Politika Belgeleri ile Belirlenmiş Yetki ve Görevler 20

2.2.2 Teşkilat Yapısı 22

2.3 Kurum İçi Analiz 27

2.3.1 İnsan Kaynakları 27

2.3.2 Teknolojik ve Fiziksel Yapı 29

2.3.3 Mali Yapı 30

2.4 Kurum Ürün/Hizmetleri 31

2.5 Paydaş Analizi 31

2.5.1 Kurum Paydaşları 31

2.5.2 Kurum Müşterileri 33

2.5.3 Dış Paydaş Analizi 34

2.5.4 İç Paydaş Analizi 41

2.5.5 Çevre Analizi 41

3 MİSYON, VİZYON VE DEĞERLER 44

4 STRATEJİK AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ 46

4.1 STRATEJİK AMAÇLAR 46

4.1.1 Stratejik Amaç 1

Ulusal Yeterlilik Sistemini Oluşturmak. 47

4.1.2 Stratejik Amaç 2 

Eğitim ve İstihdamda Bireylerin Hareketliliğini Kolaylaştırmak. 58

4.1.3 Stratejik Amaç 3 

Hizmetlerin Etkin Sunumunu Sağlayacak Kapasiteyi Geliştirmek 64

4.1.4 Stratejik Amaç 4 

Ulusal Yeterlilik Sistemi ve MYK Tanınırlığını Artırmak. 68

5 STRATEJİK AMAÇ VE HEDEF TABLOLARI 72

5.1 DOKUZUNCU KALKINMA PLANI VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ 75

6 İZLEME VE DEĞERLENDİRME 78

EK.1 ÜRÜN/HİZMET-MÜŞTERİ/YARARLANICI MATRİSİ 79

EK.2 KAVRAMLAR SÖZLÜĞÜ 802011 - 2015 YILI STRATEJİK PLANI

7

ŞEKİLLER VE GRAFİKLER

Şekil 1 - Ekonomik ve Sosyal Gelişme Eksenleri 75

Grafik 1 - Personelin Eğitim Durumu 28

Grafik 2 - Paydaş Anketi Dolduranların Kurumsal Dağılımı 35

Grafik 3 - Katılımcıların MYK Hizmetleri Hakkındaki Bilgi Düzeyi 36

Grafik 4 - Katılımcıların MYK Hakkında Bilgi Edinme Yolları 36

Grafik 5 - MYK’nın Mesleki Yeterlilik Alanında İhtiyaçları 

Tespit Etme ve Gerekli Önlemleri Alma Etkinliği 37

Grafik 6 - MYK’nın İhtiyaç ve Beklentileri Karşılama Etkinliği 37

Grafik 7 - MYK’nın Paydaşları ile Kurduğu İletişimin Etkinliği 38

Grafik 8 - MYK’nın Paydaş Görüşlerinin Rahatlıkla İfade 

Edilebileceği Bir Ortam Sağlama Konusundaki Etkinliği 38

Grafik 9 - Paydaşları İlgilendiren En Önemli MYK Hizmetleri 39

Grafik 10 - Paydaşları İlgilendiren En Önemli 3 MYK Hizmeti 39

Grafik 11 - MYK’nın En Önemli Kurumsal Nitelikleri 40

Grafik 12 - MYK Hizmet Birimlerinde İyileştirilmesi Gereken Hususlar 402011 - 2015 YILI STRATEJİK PLANI

9

TABLOLAR

Tablo 1 - Personelin Unvanlara Göre Dağılımı 27

Tablo 2 - Kapasite Artırımı Faaliyetleri 29

Tablo 3 - 2010 Yılı Bütçe Gelirleri 30

Tablo 4 - 2010 Yılı Bütçe Giderleri 30

Tablo 5 - İç Paydaş Analizi 41

Tablo 6 - Güçlü ve Zayıf Yönler 41

Tablo 7 - Fırsatlar ve Tehditler 42

Tablo 8 - SA1-SH1 Performans Göstergeleri 49

Tablo 9 - SA1 - SH2 Performans Göstergeleri 50

Tablo 10 - SA1 - SH3 Performans Göstergeleri 52

Tablo 11 - SA1 - SH4 Performans Göstergeleri 54

Tablo 12 - SA1 - SH5 Performans Göstergeleri 56

Tablo 13 - SA2 - SH1 Performans Göstergeleri 61

Tablo 14 - SA2 - SH 2 Performans Göstergeleri 63

Tablo 15 - SA3 - SH1 Performans Göstergeleri 65

Tablo 16 - SA3 - SH2 Performans Göstergeleri 66

Tablo 17 - SA4 - SH1 Performans Göstergeleri 69

Tablo 18 - SA4 - SH2 Performans Göstergeleri 70

Tablo 19 - Stratejik Hedef Birim İlişkisi 72

Tablo 20 - Amaç ve Hedeflere İlişkin Harcama Öngörüsü 73

Tablo 21 - Yıllara Göre Bütçeleme Öngörüsü 74

Tablo 22 - Stratejik Planın Ekonomik ve Sosyal Gelişme Eksenleri İle Uyumu 762011 - 2015 YILI STRATEJİK PLANI

11

KISALTMALAR

AB :Avrupa Birliği

AYA :Avrupa Yükseköğretim Alanı

AYÇ :Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi 

COLO :Hollanda Mesleki Uzmanlık Merkezleri Çatı Örgütü

ÇSGB :Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

ECVET :Mesleki Eğitimde Avrupa Kredi Sistemi 

EİP :Eğitim ve İstihdam Projesi

EUROPASS :Avrupa Pasaportu

GZFT :Güçlü-Zayıf-Fırsat-Tehdit

İMEİGEP :İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı

İŞKUR :Türkiye İş Kurumu

MEB :Milli Eğitim Bakanlığı

MSK :Meslek Standartları Komisyonu

MYK/Kurum :Mesleki Yeterlilik Kurumu 

PG :Performans Göstergesi

STK :Sivil Toplum Kuruluşu

UEM :Ulusal EUROPASS Merkezi

UMS :Ulusal Meslek Standardı

UYÇ :Ulusal Yeterlilik Çerçevesi

UYS :Ulusal Yeterlilik Sistemi 

YÖK :Yükseköğretim Kurulu2011 - 2015 YILI ST

RATEJİ

K PLA

N

I

13

Giriş14

GİRİŞ

Hızla değişen teknoloji ve artan bilgi birikimi ile küresel rekabetin her 

alanda gerçekleşmesi ülkelerin var olan kıt kaynaklarını daha verimli ve 

etkin olarak kullanmalarını zorunlu kılmaktadır.

Kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi 

ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak ve kamu 

hizmetlerinde kalitenin artırılması amacıyla, mali yönetim sistemimize 

10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 

stratejik planlama, performansa dayalı bütçeleme, orta vadeli program, 

orta vadeli mali plan ve çok yıllı bütçeleme gibi yeni kavramlar ve 

müesseseler girmiştir.

Mali yönetimin ve planlı yönetim anlayışının etkinleştirilmesi; kamu 

hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, kaynak kullanım kapasitesinin 

artırılarak etkinlik, verimlilik ve tutumluluğun sağlanması, Kurumumuz 

amaçları ve hedefleri doğrultusunda politika ve önceliklerin belirlenmesi, 

siyasi ve yönetsel hesap verme mekanizmaları ile mali saydamlığın 

geliştirilmesi amacıyla stratejik planlama çalışmalarına başlanmıştır.

Stratejik planlama ile; MYK sonuçlara ve performansa odaklanacak, 

katılımcılığı sağlayacak, mali yönden saydam ve hesap verebilir, iç kontrol 

ve iç denetimi ön planda tutan, süreçlere entegre denetim, izleme ve 

değerlendirme yapabilen bir kurum niteliği kazanacaktır. Bu nedenle, 

işbu Stratejik Planın oluşturulmasında takım çalışmasına önem verilmiş, 

Kurum personeli ve tüm paydaşların katılımı sağlanmıştır.2011 - 2015 YILI STRATEJİK PLANI

15

1

Stratejik Planlama Süreci16

1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

MYK 2011–2015 Stratejik Planının hazırlanması kapsamında çalışmalara 

22.08.2008 tarih ve 2008/3 sayılı Başkanlık Genelgesi ile başlanmıştır. Çalışmaların 

yürütülebilmesi için tüm birimlerden personelin katılımı ile Stratejik Planlama Ekibi ve 

ekibin çalışmalarını desteklemek amacıyla, yönetici personelden oluşan bir Stratejik 

Planlama Kurulu oluşturulmuştur.

Ekibin ilgili mevzuatı incelemesi ve mevcut durumu analiz etmesinin ardından 

Nisan 2009’da Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsünden (TÜSSİDE) temin edilen 

danışmanlık projesi çerçevesinde çalışmalar sürdürülmüş ve plan tamamlanmıştır.

Stratejik Planlama sürecinin iyi yönetilmesi amacıyla, stratejik yönetim temel 

kavramları konusunda gelişimi destekleyecek, kurum içinde ve proje ekibi arasında 

ortak dili sağlayacak eğitim programları ve düzenli çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Kurumsal yapı analizi çalışmaları kapsamında; Kurumun tarihçesi, görevleri, 

organizasyon yapısı ve ilgili mevzuatlar ile birlikte insan kaynakları, finansman 

kaynakları, bilgi iletişim teknolojileri, taşınır ve taşınmaz varlıkları, gerçekleştirilen ve 

yürütülmekte olan projeler incelenmiştir.

Dış paydaşların planlama sürecine katılımlarının sağlanması ve görüşlerinin plana 

yansıtılması amacıyla 28 - 30 Mayıs 2009 tarihleri arasında Paydaş Görüşleri Ortak 

Akıl Platformu gerçekleştirilmiştir. Toplantıya MYK hizmetlerinden etkilenen ve 

yararlanan paydaşlar davet edilmiştir. Bu kapsamda, iç paydaşlar olan çalışanlar 

ve farklı kurum ve kuruluşa mensup dış paydaşların iştirak ettiği 2 günlük paydaş 

toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda dış paydaş anketi uygulamaları ve grup 

çalışmaları yapılarak MYK hizmetleri hakkındaki paydaş görüşleri alınmıştır.

Paydaş toplantısında, Güçlü-Zayıf-Fırsat-Tehdit (GZFT) analiz çalışmaları 

gerçekleştirilmiş, bu çalışmalarda elde edilen çıktılar düzenlenerek öncelikli ifadeler 

belirlenmiştir.

Kurumun misyon, vizyon ve değerlerinin yanı sıra stratejik amaçları, stratejik hedefleri, 

performans göstergeleri ve faaliyetleri, yöneticilerin ve çalışanların görüş ve önerileriyle 

katılımcı bir yaklaşımla belirlenmiş ve üst yönetim tarafından değerlendirilmiştir.

Stratejik hedefler çerçevesinde gerçekleştirilecek faaliyetler baz alınarak her bir 

stratejik hedefe ilişkin tahmini bütçeler oluşturulmuştur. 

Yapılan bu çalışmalarla Kalkınma Bakanlığı kılavuzu doğrultusunda Stratejik Plan 

hazırlanmış ve üst yönetimin onayına sunularak nihai halini almıştır.2011 - 2015 YILI ST

RATEJİ

K PLA

N

I

17

2

Durum Analizi18

2 DURUM ANALİZİ

2.1 Tarihi Gelişim

Örgün ve yaygın meslekî ve teknik eğitim veren okullardan mezun olanlara verilen 

diploma veya belgeler, kişilerin sahip oldukları bilgi ve becerileri yeterince ve güvenilir 

biçimde yansıtmamakta, çoğu zaman bir kurumun verdiği belge diğer kurum tarafından 

kabul edilmemektedir. Herhangi bir eğitim almadan, çalışarak beceri edinen kişilerin 

büyük bir bölümü sahip oldukları becerilerini belgelendirme imkanı bulamamaktadır. 

Bu durum, işgücünün meslekî yeterliliğinin objektif olarak değerlendirilmesini 

engellemekte, en basit ifadeyle işsizlerin iş bulmasına, işverenlerin de aradığı işçiyi 

temin etmelerine imkân vermemektedir. Ayrıca, meslekî yeterlilik belgeleri olmadığı 

veya mevcut belgelerin uluslararası kıyaslanabilirliği sağlanamadığı için işgücünün 

yurt dışında nitelikli olarak istihdam edilmesinde güçlüklerle karşılaşılmaktadır. 

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler ile diğer gelişmiş ülkelerdeki meslekî yeterlilik 

sistemleri incelendiğinde; çalışma hayatı ve eğitim kesimi arasında işlevsel bağın 

kurulmasında meslek standartları, sınav ve belgelendirme sisteminin önemli bir araç 

olarak kullanıldığı ve meslekî yeterliliğe ilişkin hizmetlerin üçlü katılım ile oluşturulan 

kurum/kuruluşlar tarafından yürütüldüğü görülmektedir.

Türkiye’de, MYK’nın kurulmasıyla sonuçlanan süreç, İş ve İşçi Bulma Kurumunun 

(Türkiye İş Kurumu - İŞKUR) koordinasyonunda, Dünya Bankası fon desteğiyle yürütülen 

Eğitim ve İstihdam Projesiyle (EİP) başlatılmıştır. EİP’nin “Meslek Standartları Sınav ve 

Belgelendirme” bileşeni kapsamında, 1992 yılında üçlü katılımla Meslek Standartları 

Milli Protokolü imzalanarak, Meslek Standartları Komisyonu (MSK) kurulmuştur. 

MSK’nın gözetiminde Araştırma Teknik Hizmetler Biriminin 1995-2000 döneminde 

yaptığı çalışmalar neticesinde, 250 meslek standardı taslağı ve soru bankası 

oluşturulmuştur. EİP’nin sona erdiği 2000 yılında Ulusal Meslek Standartları Kurumu 

(UMSK) Kanun taslağı tarafların katılımıyla hazırlanmıştır. İlgili taraflarca üzerinde 

detaylı görüşmeler yapılarak son şekli verilen UMSK Kanun taslağı 2004 yılında 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından Başbakanlığa sunulmuş ise 

de; kanun tasarısına dönüştürülmesi mümkün olmamıştır.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) koordinasyonunda sosyal taraflarla birlikte yürütülen 

Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) çerçevesinde, 

UMSK Kanun taslağı revize edilmiştir. ÇSGB’nin koordinasyonunda sekretaryası 

İŞKUR tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kanun taslağı hakkında 2005 

yılında Bakanlar Kuruluna brifing verilmiştir. Bakanlar Kurulu MYK’nın kurulmasını 

sağlayacak Kanun tasarısının TBMM’ye sevk edilmesine karar vermiştir.

MYK kanun tasarısı, 2006 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiş ve 

komisyonlarda görüşüldükten sonra 21 Eylül 2006 tarihinde, 5544 sayılı MYK Kanunu 

olarak oy birliği ile kabul edilmiştir.2011 - 2015 YILI STRATEJİK PLANI

19

5544 sayılı MYK Kanunundaki geçici madde gereği, ÇSGB’nin koordinasyonunda 

çalışma grubu oluşturularak gerekli hazırlıklar yapılmış, kurucu mahiyetteki ilk 

MYK Genel Kurulu 08 Aralık 2006 tarihinde toplanarak MYK Yönetim Kurulu üyelerini 

seçmiştir. Yönetim Kurulu 26 Aralık 2006 tarihinde toplanmış, Yönetim Kurulu Başkanı 

ve Başkan Vekili seçilmiş, bu tarihten itibaren MYK hukuken faaliyete geçmiştir.

MYK ikincil mevzuatının oluşturulması, personel alımı ve eğitimi, bütçe oluşturulması,

hizmet binası ve donanım temini, işbirliği ve tanıtım faaliyetleri gibi kurumsallaşmaya 

yönelik çalışmalar tamamlanmıştır. Sektör komitelerinin kurulması, ulusal meslek 

standartlarının Resmi Gazetede yayımlanması, sınav ve belgelendirme altyapısının 

oluşturulması, belgelendirme kuruluşlarının yetkilendirilmesi gibi faaliyetler 2009 

yılı sonunda gerçekleştirilerek Kurum asli görevlerini sunmaya başlamış, takip eden 

dönemde Genel Kurul tarafından onaylanan çalışma programlarına uygun olarak 

faaliyetler sürdürülmektedir.

MYK’nın faaliyete başladığı 2007 yılından sonra AB’de işgücü hareketliliğini arttırmaya 

yönelik önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bu kapsamda Avrupa Parlamentosu ve 

Konseyi tarafından yayımlanan 23.04.2008 tarihli “Hayat Boyu Öğrenmede Avrupa 

Yeterlilikler Çerçevesi” kararı gereğince AB üyelerinin ve AB’ye aday ülkelerin ulusal 

yeterlilik çerçevelerini oluşturmaları Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile kıyaslamaları 

gerekmektedir. 

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) Türkiye koordinasyon noktası olarak MYK 

görevlendirilmiştir. Bu bağlamda Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin oluşturulması ve 

AYÇ ile referanslandırılması başta olmak üzere Kuruma yeni görevler verilmiştir.

Bu görevlerin yerine getirebilmesi ve de mevcut görevlerin sürdürülebilir şekilde 

ifa edilebilmesi için; 02.11.2011 tarih ve 28130 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (665 sayılı KHK) ile 5544 

sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda değişiklikler yapılmıştır.20

2.2 Teşkilat Yapısı ve Görevleri

2.2.1 Kanun ve Üst Politika Belgeleri ile Belirlenmiş Yetki ve Görevler

ÇSGB’nin ilgili kuruluşu olan MYK kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe 

sahip, özel bütçeli bir kamu kurumudur. Kurum Sayıştay denetimine tabidir. 5544 

sayılı MYK Kanununun 4 üncü maddesinde Kurumun görev ve yetkileri şu şekilde 

sıralanmıştır:

a) Ulusal meslekî yeterlilik sistemi ile ilgili yıllık gelişme planlarını hazırlamak, 

geliştirmek, uygulamasını yapmak veya yaptırmak, denetlemek; bunlara ilişkin 

düzenlemeleri yapmak.

b) Standartları belirlenecek meslekleri belirlemek ve bu standartları hazırlayacak 

kurum ve kuruluşları tespit etmek.

c) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tâbi teknik ve meslekî eğitim veren yüksek 

öğretim kurumlarında ulusal meslek standartlarına uygun eğitim ve öğretimin 

yapılabilmesi için Yükseköğretim Kurulu ile; orta öğretim düzeyindeki meslekî 

ve teknik eğitim veren öğretim kurumlarında ulusal meslek standartlarına 

uygun eğitim ve öğretimin yapılabilmesi için Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği 

yapmak.

ç) Ulusal meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal 

yeterliliklerin esaslarını belirlemek.

d) Ulusal meslekî yeterlilikler alanındaki eğitim ve öğretim kurumlarını ve 

programlarını akredite edecek kurumları belirlemek.

e) Sınav ve belgelendirme sistemi kapsamında; yeterliliği belgelendirecek 

yetkilendirilmiş kurumları belirlemek ve sınavlarda başarılı olanlara sertifika 

verilmesini sağlamak.

f) Türkiye’de çalışmak isteyen yabancıların sahip oldukları meslekî yeterlilik 

sertifikalarının doğruluğunu belirlemek.

g) Ulusal meslekî yeterlilik standartlarını dünyadaki ve teknolojideki gelişmelere 

uygun olarak geliştirmek, yeterlilik standartlarını yükseltmek ve uluslararası 

alanda tanınmalarını sağlamak.

ğ) Meslekî alan ve sektörler arasındaki yatay ve dikey geçişler için gerekli 

yeterliliklerin belirlenmesini sağlamak.

h) Diğer ülkelerdeki benzer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, hizmet 

satın almak, projeler geliştirmek ve uygulamak, eğitim, araştırma, konferans, 

seminer ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

ı) Hayat boyu öğrenmeyi desteklemek ve teşvik etmek.

i) Faaliyet alanına giren sair her türlü çalışmayı yapmak.

Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) - Eğitimin İşgücü Talebine Duyarlılığının 

Artırılması bölümü çerçevesinde, meslek standartlarına dayalı yeterliliklerin 

geliştirilmesi, belgelendirilmesi, belge ve eğitim veren kuruluşların akreditasyonu 

gibi temel işlevleri içeren Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemine ilişkin çalışmaların 

tamamlanması ve bu sisteme duyarlı bir mesleki eğitim yapısı geliştirilmesi 

öngörülmüştür.2011 - 2015 YILI STRATEJİK PLANI

21

AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı kapsamında “İş 

Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi” faslında çıkartılması gereken yasal 

düzenlemeler arasında yer alan “Mesleki Yeterliliklerin Düzenlenmesi ve Tanınması 

Hakkında Kanun” ile ilgili çalışmaları yürütmek üzere MYK görevlendirilmiştir. 

Konuya ilişkin çalışmalar Türkiye’nin AB Müktesebatına Uyum Programı (2007-2013) 

paralelinde ilgili taraflarla sürdürülmektedir.

Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi, Yüksek Planlama Kurulunun 05.06.2009 tarih ve 

2009/21 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Strateji Belgesinde okul öncesinden-yaşlıların 

eğitimine, mevzuat düzenlenmesinden hayat boyu öğrenmenin finansmanına kadar on 

altı öncelik ve bu önceliklerin uygulanmasına yönelik tedbirler yer almaktadır. Strateji 

Belgesinin genel amacı Hayat Boyu Öğrenme altyapısının güçlendirilerek kaliteli 

öğrenmeye erişimin kolaylaştırılmasıdır. Strateji Belgesindeki 11. Öncelik “Mesleki 

Yeterlilik Sisteminin Aktif Hale Getirilerek Kalite Güvence Sisteminin Kurulması” 

olarak ifade edilmiştir. Bu öncelik altında MYK’nın sorumlu olduğu 6 adet tedbir 

bulunmaktadır.

Ulusal Yeterlilik Çerçevesi (UYÇ) ile; eğitim ve öğretim sisteminde kalite güvencesinin 

sağlanması, bireylerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin tanınması amaçlanmaktadır. Bu 

sayede işgücünün sahip olduğu yeterlilikler belgelendirilebilecek, işverenler de doğru 

insanı doğru pozisyonda istihdam edebileceklerdir. UYÇ, bireylerin örgün, yaygın ya da 

informal yollardan edindiği bilgi ve becerileri tanıma imkânı sağlayarak Hayat Boyu 

Öğrenme anlayışını doğrudan desteklemektedir.

ÇSGB’nin koordinasyonunda ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlarla birlikte 

hazırlanan, MYK’nın sekretaryasında yürütülen İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin 

Güçlendirilmesi Eylem Planı (İMEİGEP), Bakanlar Kurulunun 2010/660 sayılı kararı 

ile uygun bulunarak, 15.07.2010 tarihli ve 27642 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe konulmuştur. Eylem Planı, mesleki ve teknik eğitimin iş piyasasının 

ihtiyaçları doğrultusunda verilmesi, eğitim istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, 

UYÇ’nin oluşturulması, hayat boyu öğrenme anlayışının aktif işgücü piyasasında etkin 

olarak uygulanması, mesleksizlik sorununun çözülmesini amaçlamaktadır.

Türkiye Sanayi Strateji Belgesi, YPK’nın 07.12.2010 tarih ve 2010/38 sayılı Kararı 

ile kabul edilmiştir. Strateji Belgesinin Beceriler ve İnsan Kaynağı başlıklı öncelik 

alanında 17. eylem olarak, mesleki yeterlilik sisteminin güçlendirilmesi ve öncelikli 

sektörlerde meslek standartlarının geliştirilmesi yer almaktadır.

KOBİ Stratejisi ve Eylem Planının, KOBİ’lerin ilgili ulusal ve uluslararası standartlara 

uyum yeteneğinin artırılması hedefi altında “KOBİ Danışmanı mesleği için ulusal 

meslek standardı hazırlanacak, ulusal yeterlilikler kapsamında sınav ve belgelendirme 

altyapısı oluşturulacaktır” eylemi ile Kurumumuz sorumlu olarak belirlenmiştir.22

2.2.2 Teşkilat Yapısı

MYK; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Sektör Komiteleri ve Başkanlık hizmet birimlerinden 

oluşmaktadır. 

2.2.2.1 Genel Kurul 

Genel Kurul, Kurumun en üst karar organı olup, aşağıda belirtilen bakanlık/kurum/

kuruluşların temsilcilerinin bulunduğu 44 üyeden oluşur:

a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından iki üye.

b) Millî Eğitim Bakanlığından üç üye.

c) Avrupa Birliği Bakanlığından bir üye.

ç) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından bir üye.

d) Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bir üye.

e) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından bir üye.

f) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından bir üye.

g) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından bir üye.

ğ) Kalkınma Bakanlığından bir üye.

h) Kültür ve Turizm Bakanlığından bir üye.

ı) Maliye Bakanlığından bir üye.

i) Sağlık Bakanlığından bir üye.

j) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından bir üye.

k) Üniversitelerin çalışma ekonomisi, işletme ve meslekî eğitim ile ilgili 

alanlarından Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek üç öğretim üyesi. 

l) Türkiye İş Kurumundan bir üye.

m) Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından 

bir üye.

n) Türk Standardları Enstitüsünden bir üye.

o) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden dört üye.

ö) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan dört üye.

p) Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden iki üye.

r) Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğinden bir üye.

s) Türkiye İhracatçılar Meclisinden bir üye.

t) En çok üyeye sahip üç işçi sendikaları konfederasyonunun her birinden en az bir 

üye olmak üzere sahip oldukları üye sayılarına oranla toplam yedi üye.

u) En çok üyeye sahip işveren sendikaları konfederasyonundan üç üye.2011 - 2015 YILI STRATEJİK PLANI

23

2.2.2.2 Yönetim Kurulu

Kurumun yürütme organı olan MYK Yönetim Kurulu üyeleri, üç yıllığına Genel Kurul 

tarafından, ÇSGB temsilcileri arasından bir asıl ve bir yedek, MEB temsilcileri arasından 

bir asıl ve bir yedek, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) temsilcileri arasından bir asıl ve 

bir yedek, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları temsilcileri arasından bir 

asıl ve bir yedek, işçi sendikaları konfederasyonları temsilcileri arasından bir asıl ve 

bir yedek, işveren sendikaları konfederasyonları temsilcileri arasından bir asıl ve bir 

yedek olmak üzere toplam altı asıl ve altı yedek üye olarak seçilirler.

Yönetim Kurulu üyesi seçilebilmek için Kurumun faaliyet alanına giren konularda 

yeterli bilgiye ve en az on yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak gerekmektedir. 

Yönetim Kuruluna 5544 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile Kurumun idari ve mali 

konularına yönelik olarak verilen görevlerinin yanı sıra;

Yeterlilik sisteminde gerçekleştirilecek faaliyetler için kurum/kuruluşların 

yetkilendirilmesi,

Mesleki Yeterlilik Kurumu Yeterlilik Belgesini onaylamak,

Standardı hazırlanacak ve sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirileceği 

meslekleri belirlemek ve uygulamaların uluslararası normlara uygunluğunu 

sağlamak,

görevleri de verilmiştir.

2.2.2.3 Sektör Komiteleri

Sektör Komiteleri MYK Kanununda Kurum organları arasında sayılmamış olmakla 

birlikte, Kanunun 20 nci maddede belirtilen tanım ve görevler kapsamında Kurum 

açısından önemli bir organdır. Sektör komiteleri, Kurum tarafından görevlendirilen 

kurum ve kuruluşlarca hazırlanan taslak meslek standartlarının Ulusal Meslek 

Standardı (UMS), yeterliliklerin de Ulusal Yeterlilik olarak kabul edilebilmesi için gerekli 

incelemeyi yapmak üzere kurulur. Sektör komiteleri MEB, ÇSGB, YÖK, meslekle ilgili 

diğer bakanlıklar, işçi ve işveren kuruluşları, meslek kuruluşları ve Kurumun birer 

temsilcisinden oluşur. Ayrıca çalışmalara üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğretim 

üyeleri de danışman olarak davet edilebilir. 

2.2.2.4 Başkanlık ve Hizmet Birimleri

Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Başkan, 5544 sayılı Kanunun 18 ve 19 uncu 

maddeleri ile düzenlenmiş olup, Kurum hizmetlerinin yürütülmesinden ve Kurumun 

tüm birimleri arasında koordinasyonun sağlanmasından sorumludur. Kurum, Yönetim 

Kurulu Başkanı, yokluğunda Başkan Vekili tarafından temsil edilir. 24

Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlamak ve Yönetim Kurulu 

üyelerine bildirmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarının yayımlanmasını veya tebliğini sağlamak, bu 

kararların gereğinin yerine getirilmesini temin etmek ve uygulanmasını 

izlemek. 

c) Hizmet birimlerinden gelen önerilere son şeklini vererek Yönetim Kuruluna 

sunmak.

ç) Kurumun stratejilerine, amaç ve hedeflerine uygun olarak, Kurumun yıllık 

bütçesi ile malî tablolarını hazırlamak. 

d) Hizmet birimlerinin uyumlu, verimli, disiplinli ve düzenli bir biçimde çalışmasını 

sağlamak.

e) Yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine 

göre faaliyetlerin değerlendirmesini yapmak, yaptırmak ve bunları Yönetim 

Kuruluna sunmak. 

f) Kurumun faaliyet gösterdiği alanda strateji, politikalar ve ilgili mevzuat ile 

Kurum ve çalışanların performans ölçütleri hakkında çalışma ve değerlendirme 

yapmak. 

g) Kurumun diğer kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek. 

ğ) Yönetim Kurulu tarafından atanması öngörülenler dışındaki Kurum personelini 

atamak.

h) Başkan adına imzaya yetkili personelin görev ve yetki alanını belirlemek. 

ı) İdarî konulardaki diğer görevleri yerine getirmek.

MYK hizmet birimleri;

a) Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı

b) Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı 

c) Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı 

ç) Hukuk Müşavirliği

d) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından oluşmaktadır.

Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı, görev ve yetkileri şunlardır:

a) Meslek standartlarının geliştirilmesinde izlenecek yöntemleri belirlemek.

b) Standart geliştirmek, güncelleştirmek, standart geliştirmek üzere Kuruma 

yapılan başvuruları incelemek ve inceleme sonuçlarını rapora bağlamak.

c) Meslek standardı geliştirmek üzere yetkilendirilmiş kuruluşların çalışmalarının 

belirlenen kriterlere uygun olup olmadığını izleyerek rapora bağlamak.

ç) Meslek standartlarının geliştirilmesi ile ilgili araştırma yapmak, yayın 

hazırlamak, uygulamalar sonucu elde edilen veriler çerçevesinde sistemde 

yapılması gereken değişiklikleri tespit etmek. 

d) Başkan tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen benzeri görevleri 

yapmak.2011 - 2015 YILI STRATEJİK PLANI

25

Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı, görev ve yetkileri şunlardır:

a) Ulusal Yeterlilik Çerçevesine ilişkin çalışmaları yürütmek.

b) Ulusal meslekî yeterlilikler alanındaki eğitim ve öğretim kurumlarının 

akreditasyonuna, bireylerin ölçme, değerlendirme ve belgelendirilmesine, 

yabancıların sahip oldukları meslekî yeterlilik sertifikalarının doğrulanmasına 

ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek.

c) Ölçme, değerlendirme, belgelendirme ile eğitim akreditasyonunda belirlenmiş 

kurum ve kuruluşları izlemek ve raporlamak.

ç) Çalışma konularıyla ilgili araştırma yapmak, yayın hazırlamak, uygulamalar 

sonucu elde edilen veriler çerçevesinde sistemde yapılması gereken 

değişiklikleri tespit etmek.

d) Başkan tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen benzeri görevleri 

yapmak.

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı, görevleri şunlardır:

a) Kurumun görev, yetki, sorumluluk ve faaliyet alanına giren konularda Avrupa 

Birliği, diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek ve bu 

konuda koordinasyonu sağlamak.

b) Kurumun görev ve faaliyet alanına giren konularda Avrupa Birliği 

müktesebatına ve tavsiye kararlarına ilişkin faaliyetleri yürütmek.

c) Kurumun faaliyet alanına giren konularda Avrupa Birliği ve diğer ülkeler 

ile uluslararası kuruluşlarla yapılan proje ve programların hazırlanması, 

yürütülmesi ve izlenmesini sağlamak. 

ç) Görev alanıyla ilgili araştırma ve incelemeler yapmak ve raporlamak, yayın 

hazırlamak.

d) Başkan tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen benzeri görevleri 

yapmak.

Hukuk Müşavirliği, görev ve yetkileri şunlardır:

a) Başkanlık ve diğer birimlerden sorulan hukukî konular ile hukukî, malî, idarî ve 

cezaî sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek. 

b) Kurumun menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri 

zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak 

yapılmasına yardımcı olmak. 

c) Kurum görüşü istenen veya Kurumca hazırlanan kanun, tüzük ve yönetmelik 

taslaklarını hukukî açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek. 

ç) Adlî, idarî davalar ile icra takiplerinde mahkemeler, hakemler, icra daireleri ile 

dava ve icra işleriyle ilgili sair merciler nezdinde Kurumu temsil etmek. 

d) Başkan tarafından verilen ve mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak.26

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kurumun danışma, personel, bilgi işlem, muhasebe, dokümantasyon ve benzeri 

faaliyetlerini yürütmek. 

b) Başkan tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen benzeri görevleri 

yapmak.

Ayrıca Yönetim Kurulu; bazı kanunlardaki (5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu, 4982 

sayılı Bilgi Edinme Kanunu gibi) zorunlulukların yerine getirilmesi, hizmette etkinliğin 

sağlanması amacıyla MYK Kanununun 9 uncu maddesinin (e) bendi çerçevesinde 

çalışma ekipleri oluşturmuştur.27

2.3 Kurum İçi Analiz

2.3.1 İnsan Kaynakları

5544 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile Kurum hizmetleri iş mevzuatı hükümlerine 

göre daimi işçi statüsünde istihdam edilen personel eliyle yürütülür.

Kurumun personel sayı ve unvanları Kanuna ekli pozisyon cetvelinde belirtilmiş 

olup, 90 personel öngörülmüştür. Kuruma hazmetme kapasitesi ve personelin atıl 

bırakılmaması ilkelerinden hareketle tedricen personel istihdamı sağlanmaktadır.

MYK mevcut pozisyonlarından 38’i doldurulmuştur. Geçici görevli iki personel ile 

birlikte Kurumda 40 personel görev yapmaktadır. 

Personelin pozisyonlara göre dağılım durumu tabloda sunulmuştur:

Tablo 1- Personelin Unvanlara Göre Dağılımı

Unvan

Kanunda 

Öngörülen 

Pozisyon Sayısı

Genel 

Kurulda 

Onaylanan

Maliye Bakanlığı 

Tarafından Vize Edilen 

Pozisyon Toplam

İstihdam Edilen 

Pozisyon Sayısı

Kurum Başkanı 1 1 1 1

Başkan Yardımcısı 1 - - -

Daire Başkanı 4 3 3 2

Hukuk Müşaviri 1 1 1 1

Strateji Geliştirme 

Müdürü 1 - - -

Uzman 23 15 3 -

Uzman Yardımcısı 25 20 17 15

Yabancı Uzman 1 1 1 -

Mütercim-Tercüman 1 1 1 1

İstatistikçi 7 5 4 4

Bilgisayar Programcısı 3 3 2 1

Çözümleyici 3 2 2 1

Mali Hizmetler Uzmanı 1 1 1 -

Muhasebeci 1 - - -

Bilgisayar İşletmeni 2 2 2 2

Özel Kalem/Sekreter 5 5 3 3

Büro Görevlisi 10 10 8 7

TOPLAM 90 70 50 38

MYK Personel Yönetmeliği ve MYK Uzmanlığı ile Uzman Yardımcılığı Atama, Görev ve 

Çalışma Yönetmeliğinde belirtilen şartlar çerçevesinde İŞKUR’dan Kamu Personeli 

Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre gönderilen adaylar arasından yapılan sözlü/

mülakat veya giriş sınavı sonucunda başarılı olanlar Kurumda istihdam edilmektedir.28

Kamu kurum/kuruluşlarında memur, sözleşmeli ya da işçi statüsünde bulunan kişilerin 

MYK’nın yönetici, uzman veya diğer pozisyonlarına naklen atanması mümkün değildir.

Kurum çalışanlarının yaş ortalaması 31,5’dir. Kurum çalışanlarının %40’ı kadın, %60’ı 

erkek personelden oluşmaktadır. Personelin % 84’ü lisans, % 9’u ön lisans ve % 7’si 

yüksek lisans eğitim derecesine sahiptir. Personelin eğitim durumuna göre dağılımı 

aşağıdaki grafikte verilmiştir:

Grafik 1 - Personelin Eğitim Durumu

9% 7%

84%

Lisans Ön Lisans Yüksek Lisans

Personelin %67’si en az bir yabancı dil bilmekte olup, bunların %42’si B, %16’sı A ve 

%9’u C seviyesinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) 

belgesine sahiptir.

Kurum içi koordinasyon ve işbirliği ilgili birimlerden personelin katılımı ile oluşturulan 

çalışma ekipleri ile sağlanmaktadır. Gerçekleştirilen faaliyetler Kurum içi personel 

bilgi sisteminde ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmaktadır. Ayrıca birimler 

bazında; yapılan faaliyetlerin, katılım sağlanan toplantıların duyurulabilmesi için dosya 

paylaşım platformu oluşturulmuştur. Bu sayede faaliyet ve hizmetlerden hem birim 

personelinin hem de diğer birimlerin haberdar olması sağlanmaktadır.

MYK’nın faaliyet alanları temel olarak hayat boyu öğrenmeyi desteklemekte ve 

personelin her türlü gelişim faaliyetlerine fırsat yaratmaktadır. Bu çerçevede yönetici 

personelden oluşan MYK Eğitim Kurulu tarafından birimlerden gerçekleştirilmesi 

gerekli görülen hizmet içi eğitim faaliyetleriyle ilgili görüşler alınmakta ve Kurumun 

genel eğitim ihtiyacı belirlenerek Yıllık Eğitim Planı hazırlanmaktadır. 2011 - 2015 YILI STRATEJİK PLANI

29

Eğitim planı Yönetim Kurulunun onayına müteakip uygulanmaktadır. Gerçekleştirilen 

eğitimler ve diğer kapasite geliştirmeye yönelik faaliyetler şu şekildedir:

Tablo 2 - Kapasite Artırımı Faaliyetleri

Kurum İçi ve Kurumlar Arası Kapasite Artırımı Faaliyetleri ve Eğitimler

Yıl Faaliyet/Eğitim Sayısı (Adet) Faaliyete/Eğitime Katılan 

Personel Sayısı (Adam/Gün)

2008 35 125

2009 148 423

2010 232 951

2.3.2 Teknolojik ve Fiziksel Yapı

MYK faaliyetlerini, Sosyal Güvenlik Kurumuna ait hizmet binasının, kiralanan yaklaşık 

1.800 m²’lik beş katında yürütmektedir. 

Teknolojik gelişmeler, kurumun hedefleri doğrultusunda takip edilmekte, ihtiyaçlar ve 

gelişmeler göz önüne alınarak güncelleme faaliyetleri yerine getirilmektedir. 

Personel Bilgi Yönetim Sistemi oluşturulmuş olup, evrak, tahakkuk, demirbaş ve 

personel işlemleri elektronik ortamda yürütülmekte ve ihtiyaçlar paralelinde ek 

modüller geliştirilmektedir.

Kurumun bilgi-işlem sisteminin oluşturulmasına yönelik ihtiyaç duyduğu donanım 

ve yazılımların büyük çoğunluğu “Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunu ve Ulusal 

Yeterlilik Sistemini Güçlendirme Projesi” tedarik bileşeni kapsamında 2010 yılı başında 

sağlanmıştır. Ayrıca proje kapsamında Kurumun ihtiyaç duyduğu bazı yazılımlar da 

temin edilmiştir.30

2.3.3 Mali Yapı

MYK 5018 sayılı Kanunun II sayılı cetvelinde yer alan özel bütçeli bir kurumdur. 

Kurumun gelirlerinin giderlerini karşılaması esastır. Kurum gelirleri bir bankada açılan 

hesapta tutulmakta, bu gelirlerden hesap yılı sonuna kadar harcanmayan tutar Maliye 

Bakanlığına bildirildikten sonra Kurumun ertesi yıl gelir hesabına aktarılmaktadır.

2010 yılında elde edilen gelirler tabloda sunulmuştur:

Tablo 3 - 2010 Yılı Bütçe Gelirleri

Gelir Tertibi 2010 Yılı Tahmini 2010 Yılı 

Gerçekleşmesi

2009 Yılı 

Gerçekleşmesi

Şartname, Basılı Evrak, Form 

Satış Gelirleri - 3.800 1.750

Muayene, Denetim ve Kontrol 

Ücretleri 24.000 900 900

Masraf Karşılıkları 485.000 8.530 2.140

Diğer Çeşitli Teşebbüs ve 

Mülkiyet Gelirleri - 846 -

Mevduat Faizleri 150.000 89.214 171.167

Diğer Faizler - 5 -

Aidat Gelirleri 6.625.000 2.194.951 2.252.328

TOPLAM 7.284.000 2.298.247 2.428.285

Ekonomik sınıflandırmaya göre 2010 yılı gider bütçesi gerçekleşme oranları aşağıdaki 

gibidir:

Tablo 4 - 2010 Yılı Bütçe Giderleri

Gider Tertibi 2010 Başlangıç 

Ödeneği

2010 Yılı 

Gerçekleşmesi

2009 Yılı 

Gerçekleşmesi

Personel Giderleri 2.275.000 1.930.047 1.404.486

SGK Devlet Primi Giderleri 425.000 382.940 274.086

Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.183.000 934.320 783.062

Sermaye Giderleri 1.000.000 294.433 -

TOPLAM 6.883.000 3.541.740 2.461.6342011 - 2015 YILI STRATEJİK PLANI

31

2.4 Kurum Ürün/Hizmetleri

Araştırma/Yayın

Bilgilendirme/Rehberlik

Denetim

Eğitim-Öğretim Kuruluşlarının Akreditasyonu

EUROPASS Hizmetleri

İşbirliği/Koordinasyon

Mesleki Yeterlilik Belgesi

Sınav ve Belgelendirme Yetkilendirmesi

Ulusal Meslek Standardı

Ulusal Yeterlilik

Ulusal Yeterlilik Çerçevesi

Yabancıların Sertifikalarının Doğrulanması

2.5 Paydaş Analizi

Kurumun paydaşları, MYK’nın ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, MYK’yı doğrudan veya 

dolaylı etkileyen kurum/ kuruluşlar analiz edilerek belirlenmiştir. 

2.5.1 Kurum Paydaşları

2.5.1.1 İç Paydaşlar

Genel Kurul

Yönetim Kurulu

Sektör Komiteleri

Çalışanlar

2.5.1.2 Dış Paydaşlar

Bakanlıklar

Başbakanlık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Maliye Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı32

Kalkınma Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Adalet Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Kamu Kurum, Kuruluşları ve Kurulları

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı

Avrupa Birliği Bakanlığı

Belediyeler Birliği

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Devlet Malzeme Ofisi

Eğitim - Öğretim Kuruluşları

Hazine Müsteşarlığı

Kamu İhale Kurumu

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Merkezi Finans ve İhale Birimi

Özürlüler İdaresi Başkanlığı

Sayıştay 

Sosyal Güvenlik Kurumu

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Türk Akreditasyon Kurumu

Türk Patent Enstitüsü

Türk Standartları Enstitüsü

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu

Türkiye İhracatçılar Meclisi

Türkiye İstatistik Kurumu

Türkiye İş Kurumu

Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü

Yükseköğretim Kurulu

Kamu Kuruluşu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları/ Meslek Örgütleri

Türk Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği

Türkiye Ziraat Odaları Birliği 2011 - 2015 YILI STRATEJİK PLANI

33

Sendika ve Konfederasyonlar

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu 

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu

Memur Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu

Özel Sektör Kuruluşları/Firmalar

Akreditasyon Kuruluşları

Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşlar

Özel Eğitim-Öğretim Kuruluşları

Sınav ve Belgelendirme Kuruluşları

Ürün-Hizmet Sağlayan Şirketler (Tedarikçi Firmalar)

Bireyler

İşgörenler

İşverenler

Öğrenenler

Öğretmenler/Eğitimciler

Uluslararası Kuruluşlar

Avrupa Akreditasyon Birliği

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu

Avrupa Eğitim Vakfı 

Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü

Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme Merkezi

Dünya Bankası

Ulusal ve Uluslararası Yeterlilik Kurumları

Uluslararası Çalışma Örgütü

Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı

2.5.2 Kurum Müşterileri

Eğitim Kuruluşları/Eğitim Sağlayıcılar

Görevlendirilen/Yetkilendirilen Kurum ve Kuruluşlar

İşgörenler34

İşverenler

Meslek Örgütleri

Milli Eğitim Bakanlığı

Öğrenci Velileri

Öğrenenler

Öğretmenler/ Eğitmenler

Özel Sektör Kuruluşları

Sendika, Federasyon ve Konfederasyonlar

Türkiye İş Kurumu

Uluslararası Kuruluşlar

Üniversiteler

Yükseköğretim Kurulu

Kurum ürün/hizmet-müşteri/yararlanıcı matrisi EK-1’de sunulmuştur.

2.5.3 Dış Paydaş Analizi

Kurumun dış paydaşlarının belirlenmesi aşamasında, hizmet ve faaliyetlerden 

yararlanan, onları yönlendiren, etkileyen ve bu hizmetlerden etkilenen kurum/

kuruluşlar öncelik sırasına göre tespit edilmiştir.

Dış Paydaş Analiz formu hazırlanmış ve ana hizmet birimleri tarafından doldurulan 

formlar derlenerek MYK paydaş listesi ortaya çıkmıştır.

Paydaşların Stratejik Plana katılımının sağlanması amacıyla kamu kurum ve 

kuruluşları, araştırma kurum/kuruluşları, üniversiteler, özel kuruluşlar, STK’lar ve 

meslek kuruluşların temsilcilerinden 58 kişilik grup ile dış paydaş görüş ve önerileri 

toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

Toplantıda grup çalışmaları ve anket yöntemleri ile paydaş görüşleri alınmış, GZFT 

analizleri paydaşlarla birlikte gerçekleştirilmiştir.

2.5.3.1 Dış Paydaş Anketi

Dış Paydaşlar ile yapılan Ortak Akıl Platformu çerçevesinde uygulanan ve 11 sorudan 

oluşan anket toplam 37 katılımcıya uygulanmıştır. 

Analiz neticesinde MYK’nın;

Kurumlar ile iletişim kurma (%69),

Mesleki yeterlilik konusunda ihtiyaçları tespit edip, gerekli önlemleri alma(%50),

Paydaşlarına görüşlerini rahatlıkla ifade edebileceği bir ortam sağlama (%83),

Şikâyet ve önerilerini değerlendirerek çözüm üretme (%63),

Yürütülen ortak çalışmalardaki işbirliği ve koordinasyon sağlama (%68),

konularında etkin olduğu anlaşılmaktadır.35

Ayrıca yürütülen çalışmalar açısından; Kurumda en çok öne çıkan özellikler sırasıyla 

şu şekildedir;

Güvenilirlik, 

Tarafsızlık,

İşbirliğine yatkınlık,

İlgili kişilere kolay ulaşım

Bununla birlikte; MYK ile işbirliği içerisinde bulunan paydaşlar, yapılan çalışmaların 

daha etkili ve verimli olabilmesi doğrultusunda;

Fiziksel mekân yetersizliği,1

Mesleki bilgi, uzmanlık ve deneyim,

Veri kalitesi ve güvenilirliği, 

konularında iyileştirilme yapılması gibi beklenti ve önerilerde bulunmuştur.

Anketi dolduran paydaşların yüzde 55’ini kamu kurumu çalışanları, yüzde 28’ini 

STK’lar, yüzde 17’sini özel sektör kuruluşları oluşturmuştur. 

Grafikte anketi dolduranların görev yaptıkları kurum/kuruluşların niteliğine göre 

oransal dağılımı görülmektedir:

Grafik 2 - Paydaş Anketi Dolduranların Kurumsal Dağılımı

Kamu

55%

Özel sektör

17%

STK

28%

1 Anket çalışması sonrasında hizmet binasına 2 kat eklenerek, toplantı salonu ve çalışma alanı yetersizliği büyük oranda 

giderilmiştir.36

MYK’nın bilinirliği ile ilgili veriler incelendiğinde Kurumun hizmetleri hakkında “çok iyi” 

(%28), “iyi” (%39) ve “orta düzeyde” (%22) bilgi sahibi olduğunu ifade eden katılımcılar, 

yaklaşık olarak yüzde 89’luk dilimi kapsamaktadır. MYK’nın katılımcılar açısından 

bilinirlik düzeyi grafikte verilmiştir. 

Grafik 3- Katılımcıların MYK Hizmetleri Hakkındaki Bilgi Düzeyi

Çok iyi

28%

Çok az

5% Az

6%

İyi

39%

Orta

22%

Katılımcıların yüzde 42’si, Kurumu “ortak çalışma ve faaliyetlerden”, yüzde 21’i “yaptığı 

hizmet ve faaliyetlerden”, yüzde 18’i “web sayfasından”, yüzde 11’i “kişisel ilgi ile” ve 

yüzde 2’si “medya aracılığı ile” tanıdığını ifade etmişlerdir.

Grafik 4 - Katılımcıların MYK Hakkında Bilgi Edinme Yolları

Diğer;

6% Yaptığı 

hizmet ve 

faaliyetlerden;

21%

Ortak 

çalışma ve 

faaliyetlerden;

42%

Kişisel ilgiyle;

11%

Web 

sayfasindan;

18%

Medya 

aracılığıyla;

2%37

Katılımcıların yüzde 50’si MYK’nın mesleki yeterlilik konusunda ihtiyaçları tespit edip, 

gerekli önlemleri almak konusunda etkin olduğu yönünde, yüzde 15’lik bir kısım ise 

“az etkin” şeklinde görüş bildirmiştir.

Grafik 5 - MYK’nın Mesleki Yeterlilik Alanında İhtiyaçları Tespit Etme ve Gerekli 

Önlemleri Alma Etkinliği

Çok etkin

12%

Etkin

38%

Orta

35%

Az etkin

15%

Paydaşların yüzde 63’ü MYK’nın şikâyet ve önerileri “çok etkin” ve “etkin” bir şekilde 

değerlendirerek çözüm ürettiğini ifade etmiştir. Bu konuda MYK’nın yeterli etkinlikte 

olmadığını düşünenler ise %20’lik kısmı oluşturmuştur.

Grafik 6 - MYK’nın İhtiyaç ve Beklentileri Karşılama Etkinliği

Etkin

50%

Orta

17%

Az etkin

13%

Çok az 

etkin

7%

Çok 

13%38

Paydaşların yüzde 70’i MYK’nın kurumları ile “çok etkin” ve “etkin” bir iletişim 

kurduğunu ifade etmiştir. MYK’nın iletişim konusunda etkin olmadığını düşünenler ise 

%12’lik kısmı oluşturmuştur.

Grafik 7 - MYK’nın Paydaşları ile Kurduğu İletişimin Etkinliği

Etkin

39%

Çok etkin

31% Orta

19%

Az etkin

6%

Çok az 

etkin

6%

MYK’nın, paydaşlarına görüşlerini rahatlıkla ifade edebileceği bir ortam sağladığını 

düşünenler yüzde 83’lük bir kesimi oluşturmuştur. Paydaşların yüzde 9’u ise bu 

konuda MYK’nın “az etkin” olduğunu ifade etmiştir. 

Grafik 8 - MYK’nın Paydaş Görüşlerinin Rahatlıkla İfade Edilebileceği Bir Ortam 

Sağlama Konusundaki Etkinliği

Az Etkin

9% Orta

8%

Etkin

36%

Çok Etkin

47%39

Katılımcıların en çok ilgilendiği MYK hizmetlerinin başında UMS, Sınav ve Belgelendirme, 

Ulusal Yeterlilik ve Sertifika hizmetleri gelmektedir.

Grafik 9 - Paydaşları İlgilendiren En Önemli MYK Hizmetleri

15

15

13

13

10

8

8

7

5

5

Ulusal Meslek Satandardı (UMS)

Sınav ve Belgelendirme

Ulusal Yeterlilik

Sertifika

Ulusal Yeterlilik Çerçevesi

Eğitim Akreditasyonu

Bilgilendirme/Rehberlik

Akredite Eğitim-Öğretim

Yabancıların Sertifikalarının Doğrulanması

Europass Belgeleri

Grafik 10, katılımcıların, hangi hizmetleri “en önemli ilk üç” olarak değerlendirdiklerini 

göstermektedir. Hizmetlerin paydaşlar açısından önemine bakıldığında sırasıyla Sınav 

ve Belgelendirme, UMS ve Sertifika hizmetleri yer almaktadır.

Grafik 10 - Paydaşları İlgilendiren En Önemli 3 MYK Hizmeti

22

15

10

9

8

5

3

2

1

0

Sınav ve Belgelendirme

Ulusal Meslek Standardı

Sertifika

Ulusal Yeterlilik

Eğitim Akreditasyonu

Ulusal Yeterlilik Çerçevesi

Akredite Eğitim Öğretim

Europass Belgeleri

Bilgilendirme/Rehberlik

Yabancıların...40

Paydaşların MYK’yı belirli konularda ne kadar yeterli buldukları değerlendirmeleri 

istenmiş, yapılan değerlendirmeye göre (1-5 ölçeği bazında hesaplanan ortalama 

puanlara göre) kurumda en çok öne çıkan özellikler sırasıyla güvenilirlik, tarafsızlık, 

işbirliğine yatkınlık, ilgili kişilere kolay ulaşım olmuştur.

Grafik 11 - MYK’nın En Önemli Kurumsal Nitelikleri

4,4

4,4

4,4

4,2

3,9

3,9

3,9

3,8

3,8

3,6

3,4

Güvenirlik

Tarafsızlık

İşbirliğine Yatkınlık

İlgili Kişilere Kolay Ulaşım

Tutarlı Hizmet Anlayışı

Bilgiye ve Hizmete Zamanında Ulaşabilme

Hizmet Kalitesi

Şeffaflık

Yol Göstericilik ve Yöneticilik

Kurumsallık

Personel ve Teknik Yeterlilik

Kurumda en çok iyileştirilmesi gereken unsurların sırasıyla “mesleki bilgi, uzmanlık 

ve deneyim”, “fiziksel mekan yetersizliği”, “veri kalitesi ve güvenilirliği” olduğu ifade 

edilmiştir.

Grafik 12 - MYK Hizmet Birimlerinde İyileştirilmesi Gereken Hususlar

27%

25%

14%

10%

9%

7%

5%

2%

1%

Mesleki Bilgi, Uzmanlık ve Deneyim

Fiziksel Mekan Yetersizliği

Veri Kalitesi ve Güvenirliği

Yenilikçilik

İşlem Süresi

Diğer

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Personelin Yaklaşımı

İşlem Maliyeti41

2.5.4 İç Paydaş Analizi

Ortak akıl çalışması ile personelimizin eğitim, fiziksel koşullar, iletişim ve koordinasyon 

konularındaki memnuniyet oranları tespit edilmiş, Kurumun temel değerleri, güçlü ve 

zayıf yanları ile diğer konulara ilişkin görüş ve önerileri alınmıştır. Çalışma sonucunda 

faaliyetlerimize olumlu ve olumsuz etkisi olan özelliklerimiz tespit edilmiş ve aşağıdaki 

tabloda sunulmuştur.

Tablo 5 - İç Paydaş Analizi

FAALİYETLERİMİZE POZİTİF ETKİSİ OLAN ÖZELLİKLERİMİZ

Genç, dinamik ve altyapısı güçlü bir kadroya sahip olunması,

Karar alma süreçlerinin benzer kurumlara göre çok daha hızlı olması,

Kamu kurumu olmasına rağmen, özel sektör gibi çalışması ve hantal bir yapıya sahip olunmaması

FAALİYETLERİMİZE NEGATİF ETKİSİ OLAN ÖZELLİKLERİMİZ

Birincil ve ikincil Kurum mevzuatının ana faaliyetlerin yürütümünde yetersiz kalması

Gerekli ana hizmet birimlerinin ve ara kademe yönetiminin olmayışı nedeniyle işlerin tıkanması

2.5.5 Çevre Analizi

Tablo 6 - Güçlü ve Zayıf Yönler

Güçlü Yönler

1 Meslek standartları ve yeterliliklerin sektör ile işbirliği yapılarak oluşturulması 

2 MYK yönetiminde ve karar alma sürecinde sosyal tarafların yer alması

3 Dinamik ve yenilikçi yapıya sahip olması

4 İdari ve mali özerkliğe sahip olması

5 Eğitim seviyesi yüksek personele sahip olması 

6 Personel gelişiminin desteklenmesi 

7 Alanında tek ve yeni bir kurum olması42

Zayıf Yönler

1 Organizasyon yapısının Kurumun faaliyet alanlarına yönelik ihtiyacı karşılamaması 

2 Kurum faaliyet alanında uzmanlığı olan ve istihdam edilme şartlarını taşıyan personel 

teminindeki güçlükler

3 Yeni bir kurum olmasından dolayı yeterince tanınmamak

4 Uzmanlık gerektiren hizmet alımlarında ve uzman havuzu oluşturmada mevzuat kısıtları

5 Kurumun sürdürülebilir mali kaynaklara sahip olmaması

Tablo 7 - Fırsatlar ve Tehditler

Fırsatlar

1 Eğitim – istihdam ilişkisinin güçlendirilmesine yönelik ilgili bakanlıklar, kurum ve 

kuruluşlar arasında işbirliğinin tesis edilmiş olması

2 Yeterliliklerin belirlenmesi, tanınması ve belgelendirilmesine yönelik talebin oluşması 

3 Mesleki eğitim, yeterlilik, kalite güvencesi gibi alanlardaki AB tarafından oluşturulan 

düzenleme ve faaliyetlerin Kurumun faaliyetleriyle eş zamanda başlatılmış olması

4 Mesleki yeterliliklerin güvenilir, objektif ve şeffaf olarak belgelendirilmesinde ve 

uluslararası kıyaslanabilirliğinde düzenleyici bir kuruma duyulan ihtiyaç

5 İşverenin nitelikli iş gücü talebinin artması

6 Eğitim ve öğretim kurumlarının yeterliliklere göre akredite olma istek ve ihtiyaçları

Tehditler

1 Eğitim ve yeterlilik sisteminin entegrasyonu konusunda yaşanan sıkıntılar

2 Eğitim kuruluşlarının ulusal yeterliliklere göre yapılanmasında beşeri, yönetsel, mali ve 

teknolojik açıdan kısıtlar

3 Sistemde yer alacak sosyal taraf şemsiye kuruluşlarda kapasite ve uzmanlığın oluşmaması

4 Belgelendirme kuruluşlarının akreditasyonunda olası darboğaz

5 Bireylerin yeterlilik belgelerine erişim kısıtı2011 - 2015 YILI STRATEJİK PLANI

43

3

Misyon, Vizyon ve Değerler44

3 MİSYON, VİZYON VE DEĞERLER

MİSYONUMUZ

Paydaşlarla birlikte, yeterlilikleri tanımlayan ve tanıyan uluslararası 

düzeyde kalite güvencesi sağlanmış Ulusal Yeterlilik Sistemini kurmak 

ve işletmektir.

VİZYONUMUZ

Eğitimin istihdamla uyumunu güvence altına alarak nitelikli insan 

kaynağının oluşmasına öncülük eden, uluslararası ölçekte tanınan, etkin 

ve saygın bir kurum olmak.

DEĞERLERİMİZ

9 Güvenilirlik

9 Hesap Verebilirlik

9 Saydamlık

9 Yetkinlik

9 Fırsat Eşitliği

9 Tarafsızlık

9 Kalite

9 Paydaşlarla İşbirliği

9 Uzlaşı

9 Araştırmacılık

9 Yenilikçilik

9 Dinamizm

9 Etkinlik

9 Etkin İletişim

9 Sürekli Gelişim

9 Liyakat2011 - 2015 YILI STRATEJİK PLANI

45

4

Stratejik Amaç, Hedef ve Performans 

Göstergeleri46

4 STRATEJİK AMAÇ, HEDEF VE 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

4.1 STRATEJİK AMAÇLAR

1. Ulusal Yeterlilik Sistemini oluşturmak.

2. Eğitim ve istihdamda bireylerin 

hareketliliğini kolaylaştırmak.

3. Hizmetlerin etkin sunumunu sağlayacak 

kurumsal kapasiteyi geliştirmek.

4. Ulusal Yeterlilik Sistemi ve Mesleki 

Yeterlilik Kurumunun tanınırlığını artırmak.2011 - 2015 YILI STRATEJİK PLANI

47

4.1.1 Stratejik Amaç 1 - Ulusal Yeterlilik Sistemini Oluşturmak.

1 Paydaşlarla birlikte ulusal düzeyde kabul gören Ulusal Yeterlilik 

Çerçevesini oluşturmak ve gerekli kurumsal yapı dönüşümünü 

sağlamak.

2 Ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara göre Ulusal Meslek Standartları ve 

Ulusal Yeterlilikleri hazırlamak, güncelliğini korumak.

3 Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik hazırlanmasında, ölçme 

ve değerlendirme faaliyetlerinin sunumunda etkinlik ve verimliliği 

artırmak.

4 Şeffaf ve kalite güvencesi sağlanmış belgelendirme sistemini kurmak 

ve yaygınlaştırmak.

5 Mesleki ve teknik eğitimin Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal 

Yeterliliklere uygun verilmesini sağlamak.

Ülkemizde çalışma çağı nüfusunun toplam nüfus içerisindeki payı ise 2005 yılında 

yüzde 65,7, 2009 yılında yüzde 67’dir. İşgücünün, 2005 yılında yüzde 67,3’ü, 2009 yılında 

yüzde 71,49’u lise altı eğitimli ve okuma yazma bilmeyenlerden oluşmaktadır. İşsizlik 

oranı ise 2005 yılında yüzde 10,3, 2009 yılında yüzde 13,5’tir. Genç nüfusun işsizlik oranı 

2010 yılı Aralık döneminde yüzde 21,6 olarak gerçekleşmiştir.2

İşsizlik probleminin başlıca nedenlerinden biri eğitim ve istihdam arasında doğru 

ilişkinin kurulamıyor olmasıdır. Örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim kurumlarından 

verilen diploma veya belgeler, kişilerin sahip oldukları bilgi ve becerileri güvenilir 

bir biçimde yansıtamamakta ve iş dünyası tarafından kabul görmemektedir. Ayrıca 

herhangi bir eğitim almadan, çalışarak beceri edinen kişilerin büyük bir bölümü sahip 

oldukları bilgi beceri ve yetkinlikleri belgelendirme imkânı bulamamaktadır.

Eğitim ile istihdam arasındaki süregelen sorunların çözümünde işçi, işveren ve eğitim 

dünyasını bir araya getiren sürdürülebilir bir yapının oluşturulması önemli bir adım 

olarak görülmektedir. Bu anlamda MYK’nın devlet, işçi ve işveren temsilcilerini ortak 

bir platformda buluşturan yapısı eğitim ve istihdamın uyumlaştırılması amacına 

doğrudan hizmet etmektedir.

MYK, Ulusal Yeterlilik Sistemini (UYS) kurmak ve sistemin kalitesinin, 

sürdürülebilirliğinin ve güncelliğinin sağlanmasından sorumludur.

2 2005 yılı verileri için, Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013); 2009 yılı verileri için, Türkiye İstatistik Kurumu – Adrese 

Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Nüfus Sayımı Sonuçları.

STRATEJİK HEDEFLER48

UYS; eğitim ile istihdam arasında doğru ilişkiyi kuran, uluslararası kıyaslanabilirlik 

altyapısı oluşturan, nitelikli işgücüne erişimi kolaylaştıran, mesleki yeterliliklerin 

değerlendirilmesinde geçerlilik, güvenilirlik ve şeffaflığı sağlayan, ilerleme yollarını 

daha açık hale getiren ve kariyer hareketliliğini destekleyen, önceki öğrenmeyi 

tanıyan, istihdamı, verimliliği ve ulusal rekabet gücünü arttıran bağımsız, şeffaf ve 

kalite güvencesi sağlanmış bir sistemdir.

UYS’nin kurulabilmesi ve güncelliğinin sağlanabilmesi için UYÇ oluşturulması temel 

önceliklerden biridir. UYÇ; yeterliliklerin daha anlaşılır ve açık olmasını sağlayarak 

sistemin kabul edilmesinde önemli rol oynar.

UYS’de ilk basamak iş piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda UMS hazırlanmasıdır. 

UMS’ler hem mesleki ve teknik eğitim-öğretim müfredatına hem de Ulusal Yeterliliklere 

girdi sağlayacaktır.

Ulusal Yeterlilikler UMS’lere göre geliştirilecek, sınav ve belgelendirme işlemleri 

Ulusal Yeterliliklere göre gerçekleştirilecek ve bireylerin sahip oldukları bilgi beceri 

ve yetkinlikleri MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleriyle tanınır hale getirilecektir. Öğrenme 

çıktılarının güvenilir olarak belgelendirilmesi sonucunda, işverenin talep ettiği 

işgücüne ulaşması, bireylerin ise niteliklerine uygun iş bulmaları kolaylaştırılacaktır.

Yeterliliklerin gerektirdiği bilgi beceri ve yetkinliği kazanmak isteyen adaylar ilgili 

Ulusal Yeterliliğe göre hazırlanmış eğitim ve öğretim programlarını sunan eğitim 

kuruluşlarına başvurarak yeterlilik için gerekli eğitimi alabileceklerdir.

UMS hazırlanmasından sınav ve belgelendirmenin yapılmasına kadar geçen tüm 

süreçte MYK’nın tüm faaliyetleri ilgili taraflarla birlikte gerçekleştiriyor olması 

çıktıların kabul edilebilirliğini ve kalite güvencesini sağlamaktadır.2011 - 2015 YILI STRATEJİK PLANI

49

4.1.1.1 Stratejik Hedef 1: Paydaşlarla birlikte ulusal düzeyde kabul gören 

UYÇ’yi oluşturmak ve gerekli kurumsal yapı dönüşümünü sağlamak.

Hedefe Yönelik Strateji

UYÇ; ilk, orta ve yüksek öğretim ile özel öğretim dâhil, tüm teknik ve meslekî eğitim/

öğretim programları ile örgün, yaygın ve ilgili kurumların iznine dayalı programlarla 

kazandırılan yeterlilik esaslarını ifade etmektedir. UYÇ, eğitim ve öğretim sistemlerinin 

modernizasyonu, eğitim ve istihdam arasındaki ilişkinin geliştirilmesi ve örgün, yaygın 

ve resmi olmayan öğrenme arasında gerekli köprüleri kurmaya katkıda bulunacaktır. 

UYÇ’nin temel hedefi kişilerin sahip olduğu öğrenme çıktılarının tanınması, 

biriktirilmesi ve taşınmasıdır. UYÇ bütün öğrenme biçimlerini tanıyacak şekilde 

tasarlanmakta olup, UYÇ’de yer alan yeterlilikler birimler halinde oluşturulacak olup, 

böylece kişilerin yeterlilikler arası (mesleki ve akademik) dikey ve yatay geçişliliği 

sağlanacaktır. Sürecin tamamında AB kriterleri göz önüne alınarak katılımcılığa önem 

veren bir yapı oluşturulacaktır.

UYÇ oluşturulması hedefi, İMEİGEP’de yer alan ilk öncelik alanıdır.

Tablo 8 - SA1-SH1 Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi 2010 2011 2012 2013 2014 2015

UYÇ’nin Tamamlanma Oranı (%) 50 75 100 - - -

 • 2010 yılı için verilen değerler gerçekleşmeleri göstermektedir.

PG 1 : UYÇ’nin Tamamlanma Oranı: UYÇ’nin oluşturulmasına yönelik çalışmanın 

tamamlanma oranını ifade etmektedir.

Faaliyetler ve Projeler;

MEB, YÖK ve diğer ilgili tarafların katılımı ile bir çalışma komisyonunun 

oluşturulup taslak UYÇ belgesinin hazırlanması,

Taslak UYÇ’nin nihai belgeye dönüştürülmesi,

Yeterliliklerin UYÇ’ye dâhil edilmesi,

UYÇ’nin benimsenmesini ve tanıtımını sağlayacak etkinlikler gerçekleştirilmesi,50

4.1.1.2 Stratejik Hedef 2: Ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara göre UMS ve Ulusal 

Yeterlilikleri hazırlamak, güncelliğini korumak.

Hedefe Yönelik Strateji

Eğitim ile istihdam bağlantısının sağlıklı kurulabilmesi; işgücü, arz ve talebinin 

uyumlu hale getirilebilmesi için öncellikle UMS hazırlanmaktadır. UMS’ler mesleki ve 

teknik eğitimin mevcut ihtiyaçlar ve geleceğe dönük eğilimlere göre yapılandırılmasını 

sağlayacaktır.

UMS bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için gerekli bilgi, beceri, tavır ve 

tutumların neler olduğunu gösteren asgari normları içeren teknik bir uzlaşma 

belgesidir. Ulusal Yeterlilik ise MYK tarafından onaylanarak UYÇ’ye yerleştirilen bireyin 

değerlendirilmesinde kullanılan bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlik 

ile ölçme ve değerlendirme kriterlerini içeren ayrıntılı dokümandır.

UMS’ler ve Ulusal Yeterlilikler ilgili kurum/kuruluşlarca MYK tarafından belirlenen 

usul ve esaslar doğrultusunda hazırlanmaktadır.

UMS ve Ulusal Yeterlilik hazırlamak üzere başvuru yapan kuruluşların teklifleri, 

sektörünü temsil etme yeteneği; mali, fiziki ve beşeri altyapıya sahip olma, sürece 

sosyal tarafların katılımını sağlama gibi ölçütlere göre değerlendirilerek yetkilendirme 

yapılmaktadır.

Hazırlanan UMS ve Ulusal Yeterlilikler mesleki eğitimin güncel ihtiyaçlara uygun 

verilebilmesini, işgücünün yeni mesleklerde iş bulabilmesini, bireylerin sahip oldukları 

bilgi, beceri ve yetkinliklerin tanınmasını sağlar ve hayat boyu öğrenmeyi destekler.

Bu kapsamda UMS, Kurum tarafından, sektörden gelen talepler ve iş piyasasının 

ihtiyaçları esas alınarak en geç beş yılda bir güncellenecektir. Ancak sistemin 

başlangıcında erken revizyon ihtiyacı göz önüne alınarak bu süre ortalama dört yıl 

olarak belirlenmiştir. Ayrıca UMS’lerde değişiklik olduğunda Mesleki Yeterlilik, Sınav 

ve Belgelendirme Yönetmeliğinde belirtilen şartlar çerçevesinde bu değişiklikler bir 

yıl içerisinde ilgili Ulusal Yeterliliğe yansıtılacaktır.

Tablo 9 - SA1 - SH2 Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi 2010 2011 2012 2013 2014 2015

UMS Sayısı (Adet) 94 135 200 200 100 22

Revize Edilen UMS Sayısı (Adet) - - 20 50 100 200

Ulusal Yeterlilik Sayısı (Adet) 5 105 200 200 200 139

Revize Edilen Ulusal Yeterlilik Sayısı 

(Adet) - 5 45 95 135 250

 • 2010 yılı için verilen değerler gerçekleşmeleri göstermektedir.2011 - 2015 YILI STRATEJİK PLANI

51

PG 1 : UMS Sayısı: Yıl bazında Resmi Gazetede yayımlanacak UMS sayısını ifade 

etmektedir. Sektörler ve sektörel öncelikler göz önünde bulundurularak kısa ve orta 

vadeli ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla toplam 400 meslekte standart hazırlama 

çalışmaları planlanmıştır. Her mesleğin ortalama iki yeterlilik seviyesi olduğu 

varsayılarak 8003

UMS hazırlanacağı öngörülmektedir. 

PG 2 : Revize Edilen UMS Sayısı: UMS’lerin en geç 5 yılda bir revize edilmesi 

gerekmekle birlikte erken revizyonlara ihtiyaç duyulabileceği düşünülerek bu süre 

ortalama 4 yıl olarak belirlenmiş ve 2012 yılında revizyon süreci başlatılacaktır.

PG 3 : Ulusal Yeterlilik Sayısı: Yıl bazında hazırlanan Ulusal Yeterlilik sayısını 

ifade etmektedir. Yeterlilik türlerinin belirlenmesinden sonra farklı yeterliliklerin 

oluşması ve 2015 yılı sonuna kadar toplamda 8504

Ulusal Yeterlilik hazırlanabileceği 

öngörülmüştür. 850 Ulusal Yeterliliğin 800 tanesi Ulusal Meslek Standartları; 50 tanesi 

ise Uluslararası Meslek Standartları dikkate alınarak hazırlanacaktır.

PG 4 : Revize Edilen Ulusal Yeterlilik Sayısı: Sistemin yeni olması dolayısıyla ilk 

yıllarda hazırlanan bazı yeterliliklerde iki yıl içerisinde revizyona ihtiyaç duyulabileceği 

dikkate alınarak, 2011 yılında ilk revizyonların başlatılacağı öngörülmüştür.

Faaliyetler ve Projeler;

Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin 

Güçlendirilmesi Projesinin uygulanması,

UMS/Ulusal Yeterlilik hazırlamak üzere başvuru yapan kuruluşların 

başvurularının değerlendirilmesi, kuruluşların görevlendirilmesi, işbirliği 

protokolleri imzalanması,

UMS ve Ulusal Yeterliliklerin işgücü piyasasının ihtiyaçlarına uygunluğuna ilişkin 

araştırmalar yapılması.

3 2010 yılı sonunda kümülatif 143 UMS hazırlanmıştır.

4 2010 yılı sonunda kümülatif 6 Ulusal Yeterlilik hazırlanmıştır.52

4.1.1.3 Stratejik Hedef 3: UMS ve Ulusal Yeterlilik hazırlanmasında, ölçme ve 

değerlendirme faaliyetlerinin sunumunda etkinlik ve verimliliği arttırmak.

Hedefe Yönelik Strateji

UMS’lerin ve Ulusal Yeterliliklerin hazırlanması sırasında kalite ve güvenilirliğin 

sağlanması amacıyla ilgili taraflar sürece dâhil edilmekte ve standart/yeterlilik 

taslakları işin uzmanları tarafından geniş bir katılımla hazırlanmakta ve hazırlanan 

standartlar/yeterlilik taslakları bölgesel katılımcılık, firma ölçekleri, uzmanlık düzeyi 

gibi unsurlar dikkate alınarak kabul edilebilir temsil düzeyi ve optimum hızda işlemlerin 

yürütülmesi sağlanmaktadır. 

Gelen görüşler doğrultusunda yetkilendirilen kuruluş tarafından revize edilen 

meslek standardı/yeterlilik taslakları MYK’nın sektörel uzmanlık komiteleri olan 

sektör komitelerince incelenip değerlendirilerek MYK Yönetim Kurulunun onayına 

sunulmaktadır. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan taslak meslek standartları Resmi 

Gazetede yayımlanarak UMS niteliğini kazanmaktadır. Yeterlilik taslakları ise, MYK 

Yönetim Kurulu onayı ile Ulusal Yeterliliğe dönüşmekte ve UYÇ’ye yerleştirilmektedir.

MYK tarafından UMS ve Ulusal Yeterlilik hazırlamak üzere yetkilendirilen/

görevlendirilen kuruluşların fiziki, beşeri ve mali altyapıları çıktıların kalitesinde 

önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle söz konusu kuruluşların sahip olması gereken 

kriterler MYK tarafından belirlenmiştir.

Yetkilendirilmiş eğitim akreditasyon kuruluşlarının faaliyetlerinin kalite güvencesinin 

sağlanabilmesi için gerekli şartlar ise Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme 

Yönetmeliği ile belirlenmiştir. Yetkilendirme öncesinde ve sonrasında MYK tarafından 

gerçekleştirilecek denetimlerle sistemin kalite güvencesinin sürekliliği sağlanacaktır. 

Akredite eğitim öğretim kuruluşlarının faaliyetlerinin kalite güvencesi için MYK 

ilgili taraflarla akreditasyon kriterlerini belirleyecek ve bu kriterler doğrultusunda 

kuruluşların akreditasyonu ve denetimi gerçekleştirilecektir.

Ayrıca, MYK gerçekleştirdiği faaliyetlerle paydaşların kapasitesini arttırmakta ve 

paydaşların MYK hizmetlerine hızlı şekilde ulaşabilmesi, hizmet aşamalarının ilgililer 

tarafından takip edilebilmesini sağlayacak altyapıyı oluşturmaktadır.

Tablo 10 - SA1 - SH3 Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sektör Komitesi Toplantı Başına UMS ve 

Ulusal Yeterlilik Sayısı (Adet) 4 4 4 5 5 5

Ortalama UMS Hazırlama Süresi(Ay) 6.5 6 6 5.5 5.5 5.5

Ortalama Ulusal Yeterlilik Hazırlama 

Süresi (Ay) - 7.5 6.5 6 6 6

 • 2010 yılı için verilen değerler gerçekleşmeleri göstermektedir.2011 - 2015 YILI STRATEJİK PLANI

53

PG 1 : Sektör Komitesi Toplantı Başına UMS ve Ulusal Yeterlilik Sayısı: Bir sektör 

komitesi toplantısında ortalama toplam 4 meslek standardı/yeterlilik taslağı 

görüşüleceği öngörülmüştür. Bu sayı revize edilecek UMS ve Ulusal Yeterlilikler 

olacağı için yıllar itibariyle artırılmıştır.

PG 2 : Ortalama UMS Hazırlama Süresi: Meslek Standardı hazırlamak üzere 

görevlendirilen kuruluşun teknik çalışmalara başlamasından; MYK tarafından 

gerçekleştirilen teknik bilgilendirme toplantıları, yetkilendirilen kuruluşun taslak 

meslek standardı hazırlama çalışmaları (saha ziyaretleri, iş analizi çalışmaları vs.), 

görüş alma ve görüş yansıtma süreci, Sektör Komitesi incelemeleri, MYK Yönetim 

Kurulu tarafından onaylanma ve Resmi Gazetede yayımlanmasına kadar geçen 

ortalama süreyi ifade eder.

PG 3 : Ortalama Ulusal Yeterlilik Hazırlama Süresi: MYK tarafından yapılan 

görevlendirmeye ilişkin protokolün imzalanmasından itibaren; yeterlilik taslağı 

hazırlama, görüş alma ve görüş yansıtma süreci ile Sektör Komitesi incelemeleri ve 

MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanma tarihine kadar geçen ortalama süreyi ifade 

eder.

Faaliyetler ve Projeler;

Standartların/yeterliliklerin kalitesini temin etmek amacıyla uzman desteği 

sağlanması,

Meslek standartları ve yeterlilik geliştirme sürecinin ve çıktılarının etki 

değerlendirmesinin yaptırılması,

Hizmetlerin elektronik ortamda yürütülmesi için gerekli altyapının hazırlanması,

Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin 

Güçlendirilmesi Projesinin kaynaklarıyla sınav ve belgelendirme yapacak hibe 

yararlanıcısı kuruluşların altyapılarının ve kapasitelerinin güçlendirilmesi ve 

sürdürülebilir yapıların oluşturulması.54

4.1.1.4 Stratejik Hedef 4: Şeffaf ve kalite güvencesi sağlanmış belgelendirme 

sistemini kurmak ve yaygınlaştırmak.

Hedefe Yönelik Strateji

Sınav ve belgelendirme, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmiş ulusal veya 

uluslararası meslek standartları temel alınarak geliştirilen yeterliliklere göre 

yapılmaktadır.

Sınav ve belgelendirme faaliyetleri, MYK tarafından yetkilendirilen ve Türk Akreditasyon 

Kurumu (TÜRKAK) ya da Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) bünyesinde çok taraflı tanıma 

anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili yeterliliklerde TS EN ISO/

IEC 17024 standardı şartlarına uygun oluşturulmuş sistem dâhilinde akredite edilmiş 

kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülmektedir.

Söz konusu akreditasyon süreci ve MYK tarafından gerçekleştirilen inceleme ve denetim 

ile belgelendirme kuruluşlarının sınav ve belgelendirme için gerekli fiziki, mali ve 

beşeri altyapı imkânları ile sınavların şeffaf ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmesi 

için gereken şartların temini sağlanacaktır. 

Ulusal Yeterliliklere göre belge almak isteyen bireyler yetkilendirilmiş belgelendirme 

kuruluşuna başvuracaklardır. Sınav ve belgelendirme ile ilgili tüm işlemler 

yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından yürütülecektir.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin alınması gönüllülük esasına göre gerçekleşecektir. 

Belgelerin tanınırlığı ve özellikle işveren nezdinde ifade ettiği yetkinlik belge 

sahiplerini iş bulma/işte kalma açısından iş piyasasında avantajlı duruma getirecektir. 

MYK mevzuatında zorunluluk olmamakla birlikte kısa sürede bu belgeler pek çok 

düzenlemede ve iş tanımlarında referans yapılması ve bireylerin yeterliliklerinin 

yaygın ifadesi haline gelmesi beklenmektedir. Bunun yanında MYK belgelerinin 

yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesine yönelik yasal düzenlemeler paydaşlarla işbirliği 

içerisinde yapılacaktır.

Tablo 11 - SA1 - SH4 Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Belgelendirilmesi Yapılan 

Ulusal Yeterlilik Sayısı (Adet) 1 15 100 280 460 640

Verilen MYK Mesleki 

Yeterlilik Belge Sayısı (Adet) 252 3.000 35.000 100.000 150.000 200.000

 • 2010 yılı için verilen değerler gerçekleşmeleri göstermektedir.2011 - 2015 YILI STRATEJİK PLANI

55

PG 1 : Belgelendirilmesi Yapılan Ulusal Yeterlilik Sayısı: O yıl içerisinde belgelendirme 

yapılan kümülatif Ulusal Yeterlilik sayısını ifade etmektedir. 2012 yılından itibaren o 

yıla kadar yayımlanmış olan Ulusal Yeterliliklerin % 90’ında bir yıl sonrasına kadar 

belgelendirme yapılacağı öngörülmüştür. 

PG 2 : Verilen MYK Mesleki Yeterlilik Belge Sayısı: O yıl içinde verilecek MYK Mesleki 

Yeterlilik Belgesi sayısını ifade etmektedir.

Faaliyetler ve Projeler;

Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin 

Güçlendirilmesi Projesinin kaynaklarıyla sınav ve belgelendirme yapacak hibe 

yararlanıcısı kuruluşların altyapılarının ve kapasitelerinin güçlendirilmesi ve 

sürdürülebilir yapıların oluşturulması,

Sınav ve Belgelendirme süreçleri ile ilgili usul, esas ve prosedürlerin 

tamamlanması,

MYK belgelerinin yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi amacıyla kanun teklifi 

taslaklarının hazırlanması.56

4.1.1.5 Stratejik Hedef 5: Mesleki ve teknik eğitimin UMS ve Ulusal Yeterliliklere 

uygun verilmesini sağlamak.

Hedefe Yönelik Strateji

Eğitim ve istihdam arasında doğru ilişkinin kurulabilmesi için UMS ve Ulusal 

Yeterliliklerin hazırlanmasını takiben mesleki ve teknik eğitim programlarının UMS ve 

Ulusal Yeterlilikler ile uyumlaştırılması gerekmektedir.

Kurum bu amaçla yüksek öğrenim kurumlarında ve orta öğretim düzeyindeki mesleki 

ve teknik eğitim veren öğretim kurumlarında UMS ve Ulusal Yeterliliklere uygun eğitim 

ve öğretim yapılabilmesi için ilgili kurumlarla işbirliği yapacaktır.

Ulusal Yeterliliklerin gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinliği bireye kazandırmak için 

gerekli eğitim ve öğretim programlarını sunan kamu ve özel eğitim kurumlarının 

akreditasyonu ile Ulusal Yeterliliklere göre eğitim-öğretim verilmesi sağlanacaktır. 

Eğitim kuruluşlarının akreditasyonu; eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşlarının 

eğitim programlarında ilgili Ulusal Yeterliliğin gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinliği 

kazandıracak teorik ve uygulamalı yöntemlerle verildiğinin tespit edilmesi ve 

belgelendirilmesidir.

Eğitim ve öğretim kurumları; meslekî yeterlilik kazandıran, orta ve yüksek öğretim 

dâhil, tüm meslekî ve teknik, örgün ve yaygın, kamu ve özel eğitim kurumları ile 

bunların izniyle muhtelif programlar uygulayan kurum/kuruluşlardır.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin işgücüne ve işverene sağladığı yarara paralel 

olarak belgelere ulaşmak isteyen birey sayısının artacağı ve akredite eğitim ve öğretim 

kurumlarından mezun olanların belgeye daha kolay ulaşacakları dikkate alınarak 

akredite eğitim öğretim kuruluşlarına olan talebin artacağı ve akredite kuruluşların 

ülke çapında yaygınlaşacağı öngörülmektedir.

Eğitim ve öğretim kuruluşları MYK tarafından yetkilendirilen eğitim akreditasyon 

kuruluşları tarafından akredite edilecektir. Eğitim ve öğretim kuruluşlarının 

akreditasyonunda esas alınacak değerlendirme ölçütleri, MEB, YÖK, eğitim 

akreditasyon kuruluşları, işçi, işveren ve meslek kuruluşlarının görüşleri alınarak 

MYK Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.

Tablo 12 - SA1 - SH5 Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Eğitim Kuruluşlarının Akreditasyon Usul 

ve Esaslarının Tamamlanma Oranı (%) - - 100 - - -

 • 2010 yılı için verilen değerler gerçekleşmeleri göstermektedir.2011 - 2015 YILI STRATEJİK PLANI

57

PG 1 : Eğitim Kuruluşlarının Akreditasyon Usul ve Esaslarının Tamamlanma Oranı: 

Eğitim kurumlarının mesleki yeterliliklere uygun olarak eğitim vermelerini sağlayacak 

akreditasyon işlemlerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasların tamamlanmasını 

ifade etmektedir.

Faaliyetler ve Projeler;

Eğitim akreditasyon ve akredite eğitim öğretim kuruluşlarının yetkilendirilmesine 

ilişkin usul ve esasların belirlenmesi,

Eğitim öğretim kuruluşları ve eğitim akreditasyon kuruluşlarının denetlenmesine 

ilişkin usul ve esasların belirlenmesi,58

4.1.2 Stratejik Amaç 2 - Eğitim ve İstihdamda Bireylerin 

Hareketliliğini Kolaylaştırmak.

1 MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri ile kişilerin sahip olduğu diğer 

yeterliliklerin kıyaslanabilirliğini sağlamak.

2 Türk işgücünün uluslararası istihdam edilebilirliğini artırmak.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla toplumlar arasındaki sınırların hızla 

aşınmakta olduğu gözlemlenmektedir. İşgücü hareketliliğinin de bu gelişmelere 

bağlı olarak arttığı görülmüştür. Bu nedenle ülkelerin yeterlilik sistemlerinin şeffaf, 

anlaşılır ve karşılıklı güveni temin edecek şekilde yapılandırılması gereği giderek 

önem kazanmaktadır. MYK, UYS’nin başta AB olmak üzere uluslararası yeterlilik 

sistemleriyle uyumlu oluşturulmasını hedeflemektedir.

Ülkeler arasındaki mesleki ve teknik eğitim sistemlerinin farklı olması işgücü 

hareketliliğinin yöneldiği ülkelerde önemli sorunlar yaratmaktadır. Bu sebeple AB, 

özellikle 2004 genişlemesinden sonra, işgücü hareketliliğinin yoğun olarak yaşandığı 

bir bölgede bulunması sebebiyle üye ülkelerin yeterlilik sistemlerinin birbirleriyle 

kıyaslanabilir olmasını hedeflemiştir. Bu amaçla Avrupa Parlamentosu ve Konseyi 

“Hayat Boyu Öğrenme İçin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi” tavsiye kararını 23 Nisan 2008 

tarihinde resmi olarak kabul etmiştir. AYÇ, yeterliliklerin işverenlerce, bireylerce ve 

kurumlarca daha iyi anlaşılmasını sağlayarak, bireylerin yeterliliklerini diğer bir ülkede 

kullanabilmesinin yolunu açmaktadır. AYÇ, Avrupa’daki farklı ülkeler ve sistemler 

arasında yeterliliklerin daha anlaşılır ve açık olmasını sağlamak için bir karşılaştırma 

aracı gibi çalışan ve ülkelerin yeterlilik sistemlerinin birbirleriyle bağlantısını sağlayan 

ortak Avrupa referans çerçevesi olup, vatandaşların ülkeler arasında hareketliliğini 

teşvik etmek ve hayat boyu öğrenmelerine yardımcı olmak başlıklı iki temel prensibi 

vardır. 

Avrupa Parlamentosu tavsiye kararında UYÇ ile AYÇ ilişkisini sağlamak için ülkelerin 

Ulusal Koordinasyon Noktaları belirlemeleri; UYÇ ile AYÇ referanslamasının 

tamamlanması ve yetkili merciler tarafından hazırlanan tüm yeni yeterlilik belgesi, 

diploma ve EUROPASS dokümanlarının AYÇ seviyelerine uygun bir referans taşıması 

tavsiye edilmiştir.

AYÇ Ulusal Koordinasyon Noktası olarak belirlenmiş olan MYK, UYÇ’de yer alan 

seviyelerin AYÇ seviyelerine atıfta bulunmasını sağlamaktan ve bu sürece yüksek 

öğrenim ve mesleki eğitim kurumlarının, sosyal ortakların, sektör temsilcilerinin ve 

uzmanların dahil edilmesinden sorumludur. 

STRATEJİK HEDEFLER2011 - 2015 YILI STRATEJİK PLANI

59

Kıyaslanabilirliği sağlamada bir diğer araç EUROPASS sistemidir. EUROPASS 

dokümanları, Avrupa düzeyinde bir eğitim programına girmek isteyen veya iş arayan 

Avrupa vatandaşlarının gönüllü kullanımına açık ve sahip oldukları niteliklerini 

ve yeterliliklerini daha iyi göstermelerinde yardımcı olmak amaçlı yetkinlik ve 

yeterliliklerde şeffaflığı sağlayan bir dokümanlar (öz geçmiş (CV),dil pasaportu, 

Sertifika Eki, Diploma Eki ve Hareketlilik Belgesi) klasörüdür. 

Her ülkede EUROPASS faaliyetleri Ulusal EUROPASS Merkezleri (UEM) sorumluluğunda 

yürütülmektedir. UEM olarak MYK’nın görevleri; EUROPASS belgelerinin basılı 

ve elektronik ortamda oluşturulmasını sağlamak ve yönetimini koordine etmek, 

EUROPASS’ı tanıtmak, Avrupa UEM’de ulusal ortak görevi yapmaktır.

Ayrıca, MYK “Türkiye’de çalışmak isteyen yabancıların sahip oldukları mesleki 

yeterlilik sertifikalarının doğruluğunu belirlemek” görevini de üstlenmiştir. Başka 

bir ülkede edinilen yeterliliğin Türkiye’deki karşılığını belirlemek suretiyle ilgili 

ülkedeki muhataplarımızın da Türkiye’nin yeterlilik sistemini kendi ülkeleriyle 

karşılaştırmalarına olanak sağlanacaktır. Bu konuda işgücü hareketliliğinin yoğun 

olarak yöneldiği ülkelerin deneyimlerinden faydalanılarak ülkemize özgü bir modelin 

geliştirilmesi hedeflenmektedir.60

4.1.2.1 Stratejik Hedef 1: MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri ile kişilerin sahip 

olduğu diğer yeterliliklerin kıyaslanabilirliğini sağlamak.

Hedefe Yönelik Strateji

Bireylerin eğitim ve iş yaşamlarında hareketlilik giderek daha çok önem kazanmaktadır. 

Ancak, hareketliliği gerçekleştiren kişiler yeterliliklerini kanıtlamakta zorluklar 

yaşamaktadırlar. 

Ulusal sistemlerin uluslararası karşılaştırılabilirliğinde karşılıklı güven sistemin 

şeffaf, güvenilir olarak kurulması ve işletilmesiyle sağlanır. Bu nedenle AYÇ 

Ulusal Koordinasyon Noktalarının; UYS’de yer alan yeterliliklerin seviyelerinin 

AYÇ seviyeleri ile referanslamasının yapılması, referanslama sürecinde şeffaf bir 

yöntemin kullanılmasının temin edilmesi (kalite tedbirleri), UYÇ ile AYÇ arasındaki 

bağlantının nasıl yapıldığına ilişkin bilgi ve kılavuza paydaşların erişiminin sağlanması, 

yeterliliklerin Avrupa düzeyinde karşılaştırılmalarında ve kullanılmalarında ilgili tüm 

paydaşların sürece katılımının sağlanması gibi görevleri bulunmaktadır. 

Komisyonun 2009 yılında yayımlanan “AYÇ Referanslama Prosedür ve Kriterleri”nde 

belirtildiği üzere AYÇ referanslama süreci uluslararası uzmanların sürece dahil 

edilmesini gerektirmektedir. Bu gerekten hareketle MYK’nın Ulusal Koordinasyon 

Noktası olarak belirlenmesi ile eş zamanlı olarak “Türkiye’de Mesleki Yeterlilik 

Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi” projesinin hizmet 

bileşenine AYÇ referanslama desteği eklenmiştir. 

MYK bu bağlamda AYÇ Referanslama Raporunun hazırlanmasını teminen ilk adım olarak 

YÖK, MEB ve ilgili paydaşların yer alacağı AYÇ Referanslama Komitesini kuracaktır. 

Bu alanda AB kurumları, diğer ülkelerin yeterlilik kurumları ve diğer uluslararası 

kuruluşlarla projeler yapılarak, Türkiye’nin yeterlilik sisteminin güvenilirliği diğer 

ülkeler nezdinde sağlanacaktır.

AB bünyesinde oluşturulan, Avrupa Ekonomik Alanı ülkeleri ve aday ülkeler kapsamında 

kişilerin beceri ve yeterliliklerinin Avrupa’da açıkça ve kolayca anlaşılmasında ve 

hareketlilik sağlamada önemli bir araç olan EUROPASS yeterlilik ve yetkinliklerin 

şeffaflığını artırarak bireylerin yeterliliklerini, hareketlilik sonucu gidilen ülkelerde 

kanıtlamalarını kolaylaştırmaktadır. EUROPASS faaliyetleri çerçevesinde web sitesi 

etkin bir şekilde kullanılarak gerekli tanıtım ve bilgilendirme yapılacak ve talepler 

karşılanacaktır. Ayrıca plan döneminde diploma eki, sertifika eki ve hareketlilik 

kaydının bireylerce kullanılmasını sağlayacak tanıtıcı projelere ağırlık verilecektir.2011 - 2015 YILI STRATEJİK PLANI

61

Tablo 13 - SA2 - SH1 Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi 2010 2011 2012 2013 2014 2015

UYÇ’nin AYÇ ile Referanslanmasının 

Tamamlanma Oranı (%) - - 100 - - -

İndirilen EUROPASS Özgeçmiş ve Dil 

Pasaportu Formatı Sayısı (Bin/Adet) - 45 100 250 400 400

Oluşturulan EUROPASS Belge Sayısı (Bin/

Adet) - 400 500 600 650 700

PG 1 : UYÇ’nin AYÇ ile Referanslanmasının Tamamlanma Oranı: UYÇ oluşturulduktan 

sonra AYÇ Referanslama Komitesinin koordinatörlüğünde tamamlanacak olan 

referanslama raporunun yayımlanmasını ifade etmektedir.

PG 2 : İndirilen EUROPASS Özgeçmiş ve Dil Pasaportu Formatı Sayısı: EUROPASS 

web sitelerinden indirilen CV ve dil pasaportu format sayısını ifade etmektedir.

PG 3 : Oluşturulan EUROPASS Belge Sayısı: EUROPASS sertifika ve diploma eki 

ile hareketlilik belgelerinin toplam sayısını ifade etmektedir. EUROPASS sertifika ve 

diploma ekleri için ilgili kurum/kuruluşlardan istatistiki bilgi sağlanacak, Hareketlilik 

belgesi ise Hareketlilik Çevrimiçi Aracı kullanılarak takip edilecektir.

Faaliyetler ve Projeler;

AYÇ Referanslama Komitesinin oluşturulması ve Komite çalışma yönteminin 

belirlenmesi,

AYÇ Referanslama Raporunun tamamlanması,

Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin 

Güçlendirilmesi Projesinin uygulanması,

UYÇ’nin geliştirilmesi, AYÇ ile referanslandırılması ve farkındalık oluşturulmasına 

yönelik aktiviteler. 

Ulusal EUROPASS Merkezinin Desteklenmesi ve Farkındalık Oluşturulması 

Projesinin gerçekleştirilmesi,62

4.1.2.2 Stratejik Hedef 2: Türk işgücünün uluslararası istihdam edilebilirliğini 

artırmak.

Hedefe Yönelik Strateji

Küreselleşen dünyada işgücünün hareketliliği sürdürülebilir büyüme ve iyi işleyen bir 

istihdam piyasası için vazgeçilmez unsurlar arasında yer almaktadır. Türk işgücünün 

uluslararası işgücü piyasasında yer edinebilmesi ve ülkemizin ihtiyaç duyacağı 

işgücünün temin edilmesi amacıyla birçok ülkeyle işgücünün değişimine yönelik 

çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalarda en önemli sorun alanı, değişime tabi 

işgücü niteliğinin istenilen şartları sağladığının belirlenmesi konusudur. Yapılan 

uluslararası işgücü değişim sözleşmeleri uzmanlaşmaya dayalı nitelikli işgücünü 

içermekte, bu da işgücünün kalite güvencesine dayalı olarak belgelendirilmesi 

ihtiyacını oluşturmaktadır.

AB ülkelerinde, ülkemizde olduğu gibi, bir mesleğin icra edilebilmesi için o 

alanda örgün veya yaygın eğitim kurumlarından mesleki eğitim alınması veya bu 

alanda yeterli birikime sahip olunduğunun belgelendirilebilmesi gerekmektedir. 

Akademik yeterliliklere bağlı olan mesleklerin icrası için diplomaların tanınırlığı 

şartı bulunmaktadır. Bu durum AB mevzuatında düzenlenmiş meslekler ile mesleki 

yeterliliklerin tanınması şeklinde düzenlenmiştir.

AB sistemine göre, doktorlar, diş hekimleri, eczacılar, veterinerler, ebeler, 

hemşireler ve mimarlar olmak üzere yedi meslek grubu için Topluluk genelinde 

ortak kurallar getirilmek suretiyle bu meslekleri icra edebilmek için gerekli asgari 

koşullar belirlenmiştir. Bu itibarla, bu koşulları sağlamış olmak kaydıyla, söz konusu 

mesleklere sahip kişilerin mesleki yeterlilikleri ilave bir şart aranmaksızın herhangi 

bir AB Ülkesinde geçerli sayılmak durumundadır. Dolayısıyla, otomatik tanınma olarak 

da adlandırılan bu sistemin uygulanması göreceli olarak daha kolay olmaktadır.

AB düzeyinde bu yedi meslek dışında kalan mesleklerin edinilmesine yönelik ayrıntılı 

düzenlemeler bulunmamaktadır. AB’de kişilerin serbest dolaşımının önündeki 

engellerin kaldırılabilmesini temin amacıyla kısaca genel sistem olarak adlandırılan 

bir yaklaşım benimsenmiş ve 2005/36/EU sayılı AB Direktifi ile mesleki yeterliliklerin 

karşılıklı tanınmasına ilişkin esas ve usuller genel hatları ile belirlenerek tanıma 

işlemleri için oluşturulması gereken asgari şartlar düzenlenmiştir. Buna göre, özetle, 

bir üye ülke diğer bir üye ülke vatandaşının mesleki niteliğini tanıyacak ancak, kendi 

ülkesinde bu meslek için hukuki bir düzenleme tabi kılınmış ise, o mevzuat hükümlerine 

göre ilave bir staj ya da bir sınav talep edebilecektir. Bahse konu mesleğin edinilmesine 

ilişkin hiçbir düzenleme yer almaması durumunda ise kişinin mesleğini doğrudan 

tanımak durumunda olacaktır.2011 - 2015 YILI STRATEJİK PLANI

63

Tablo 14 - SA2 - SH 2 Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mesleki Yeterliliklerin Tanınmasına Dair 

Kanun Tasarısının Tamamlanma Oranı 

(%)

- - - 100 - -

Mesleki Yeterliliklerin Tanınması 

Konusunda İmzalanan Uluslararası 

Sözleşme Sayısı (Adet)

- - - 1 2 2

 • 2010 yılı için verilen değerler gerçekleşmeleri göstermektedir.

PG 1 : Mesleki Yeterliliklerin Tanınmasına Dair Kanun Tasarısının Tamamlanma 

Oranı: Hem AB’de hem de diğer ülkelerle mesleki yeterliliklerin karşılıklı tanınmasının 

temel ilkelerini belirleyecek olan Kanun tasarısının AB Müktesebatına uyum 

çerçevesinde hazırlanarak ilgili makamlara sunulmasını ifade etmektedir.

PG 2 : Mesleki Yeterliliklerin Tanınması Konusunda İmzalanan Uluslararası 

Sözleşme Sayısı: Mesleki Yeterliliklerin Karşılıklı Tanınması konusunda diğer ülkelerle 

imzalanan sözleşme sayısı dikkate alınacaktır.

Faaliyetler ve Projeler;

Yabancıların yeterlilik belgelerinin doğrulanmasına ilişkin usul ve esasları 

belirlemeye yönelik çalışmalar yapılması,

Mesleki Yeterliliklerin Tanınmasına dair mevzuat hazırlama çalışmaları yapılması.64

4.1.3 Stratejik Amaç 3 - Hizmetlerin Etkin Sunumunu Sağlayacak 

Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek

1 Hizmetlerin etkin sunumu için gerekli yasal düzenlemeleri yapmak.

2 MYK’nın beşeri, fiziki, teknolojik ve mali kaynaklarını geliştirmek.

Hizmetlerin etkin sunumunun sağlanmasında, hukuki, beşeri, fiziki, teknolojik ve mali 

altyapı önemli bir yer tutmaktadır. MYK’da, 2006 yılı Aralık ayından itibaren ilk olarak 

fiziki teşkilatlanma çalışmalarına başlanmış, hizmet binası temini sağlanmış, gerekli 

mevzuat tamamlanarak personel istihdamına başlanmış ve ihtiyaç duyulan donanım 

ve yazılım temin edilmiştir.

Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi iki temel başlık altında yürütülecektir. Bunlardan 

ilki; Kurum faaliyet alanını düzenleyen diğer kanunlar ve ikincil mevzuatta değişiklik 

çalışmalarının yapılmasıdır.

Kurumsal kapasite geliştirilmesi konusundaki diğer hedef; Kurumun beşeri, fiziki, 

teknolojik ve mali altyapısını iyileştirmektir. Beşeri kaynakların geliştirilmesi öncelik 

arz etmektedir. Bu bağlamda personel sayısının artırılması ve istihdam edilen tüm 

personelin görevlerini yerine getirme konusunda ihtiyaç duyacakları gerekli tüm 

eğitimler sağlanacaktır. MYK personelinin sayı, deneyim ve uzmanlık olarak gelişmesi 

paralelinde hizmetlerin sunumunda artan oranda iyileşme sağlanacaktır.

Plan döneminde MYK tarafından verilen hizmetlerin tamamının elektronik ortamda 

sunulması ve Bilgi İşlem Sistemi aracılığıyla izlenir hale getirilmesi öngörülmektedir. 

Kurumun faaliyetleri ve iş sonuçlarının sistematik ve düzenli bir şekilde gözden 

geçirilmesi amacıyla kurumsal öz değerlendirme çalışması yapılacak ve çalışma 

sonuçlarına bağlı olarak gerekli alanlarda iyileştirmeler yapılacaktır. 

Mali yapının geliştirilmesi kapsamında ilk olarak mevzuatta bulunan eksiklikler 

giderilmiş ve MYK Kanununda yapılan değişiklikle Genel Kurumu üyesi kurum ve 

kuruluşlardan alınan aidat miktarlarına ilişkin olarak yeni bir düzenleme getirilmiştir. 

Yine bu kapsamda Kuruma gelir getirebilecek hizmetlerin gerçekleştirilmesine 

başlanılarak Kurumun aidatlara olan bağımlılığının azaltılması sağlanacaktır.

STRATEJİK HEDEFLER2011 - 2015 YILI STRATEJİK PLANI

65

4.1.3.1 Stratejik Hedef 1: Hizmetlerin etkin sunumu için gerekli yasal 

düzenlemeleri yapmak.

Hedefe Yönelik Strateji

Hizmetlerin etkin sunumu için Kurum organizasyonunun ve yasal düzenlemelerin 

temel hedeflere hizmet edecek şekilde yapılanmış olması gerekmektedir. Bu sebeple, 

665 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Hükmünde Kararname ile 5544 sayılı MYK Kanununda gerekli değişiklikler 

yapılmıştır. Bu düzenlemelerin yanı sıra MYK faaliyetlerini etkileyen diğer kanunlarda 

ve ikincil mevzuatta değişiklik yapılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Tablo 15 - SA3 - SH1 Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi 2010 2011 2012 2013 2014 2015

MYK Faaliyetlerini Düzenleyen Diğer 

İlgili Kanunlarda Değişiklik Yapacak 

Kanun Tasarısı Taslağının Tamamlanma 

Oranı (%)

- 60 80 100 - -

İkincil Mevzuatta Gerekli Değişiklerinin 

Tamamlanma Oranı (%) - 50 70 100 - -

 • 2010 yılı için verilen değerler gerçekleşmeleri göstermektedir.

PG 1 : MYK Faaliyetlerini Düzenleyen Diğer İlgili Kanunlarda Değişiklik Yapacak 

Kanun Tasarısı Taslağının Tamamlanma Oranı: MYK faaliyet alanını düzenleyen diğer 

ilgili Kanunlarda yapılması önerilen değişikliklere ilişkin kanun tasarısı taslağının 

2013 yılında tamamlanacağı varsayımını içermektedir. 

PG 2 : İkincil Mevzuatta Gerekli Değişiklerinin Tamamlanma Oranı: Uygulamada 

karşılaşılan problemler ve yapılan/yapılacak olan kanun değişiklikleri göz önünde 

bulundurularak ikincil mevzuat değişikliklerinin hazırlanıp ilgili makamlara 

sunulmasının tamamlanma oranını ifade eder.

Faaliyetler ve Projeler;

Oluşturulacak çalışma grupları ile Kanun tasarısı taslağının oluşturulması,

İkincil mevzuat eksiklerinin giderilmesi ve Kanun değişikliklerine göre mevcut 

mevzuatın değiştirilmesi.66

4.1.3.2 Stratejik Hedef 2: MYK’nın beşeri, fiziki, teknolojik ve mali kaynaklarını 

geliştirmek.

Hedefe Yönelik Strateji

2011-2015 plan döneminde öngörülen stratejik amaç ve hedeflere ulaşılmasının 

en önemli unsurlardan birisi kurumun beşeri, fiziki, teknolojik ve mali altyapısının 

geliştirilmesidir. Bu kapsamda personel istihdam edilerek nitelikleri artırılacak, 

Kurumun fiziki ve teknolojik altyapısı geliştirilecek ve Kurum gelirleri içindeki faaliyet 

gelirlerinin oranı artırılacaktır.

Tablo 16 - SA3 - SH2 Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Personel Sayısı (Adet) 42 40 65 71 75 80

Kurumsal Öz Değerlendirme Sonuçları 

(%) - - - * - -

Çalışan Başına Alınan Eğitim Süresi 

(Saat) 260 200 200 120 120 120

Hizmetlerin Elektronik Ortamda 

Sunulmasına Yönelik Altyapının 

Tamamlanma Oranı (%)

70 80 85 90 92 100

Kurum Faaliyet Gelirlerinin Toplam 

Kurum Gelirine Oranı (%) 1 20 60 70 80 90

 • 2010 yılı için verilen değerler gerçekleşmeleri göstermektedir.
 • Kurumsal öz değerlendirme çalışmaları ilk olarak 2013 yılında gerçekleştirilecektir.

PG 1 : Personel Sayısı: İlgili yılın Aralık ayı sonu itibariyle görev yapan personel 

sayısını ifade eder.

PG 2 : Kurumsal Öz Değerlendirme Sonuçları: 2013 yılında Avrupa Kalite Yönetim 

Vakfı (EFQM) mükemmellik modeline dayalı bir kurumsal öz değerlendirme çalışması 

yapılacak, diğer yıllar için bu oran taban alınarak sayılar belirlenecektir.

PG 3 : Çalışan Başına Alınan Eğitim Süresi: Personele verilen hizmet içi eğitimler, 

danışmanlık, uzman desteği vb. bu kapsamda sayılacaktır. Eğitim alınan her gün 6 saat 

kabul edilecek, toplam eğitim süresi ortalama personel sayısına (Ocak ayı personel 

sayısı + Aralık ayı personel sayısı /2) bölünerek gösterge rakamları belirlenecektir. 

2010 yılında yeni başlayan personelin temel eğitim faaliyetleri sebebiyle gerçekleşme 

genel seviyenin üzerinde olmuştur. 2011 ve 2012 yıllarında AB projesi kapsamında 

planlanan kapasite geliştirme desteği nedeniyle, eğitim süresi sonraki yıllara oranla 

yüksek öngörülmüştür.2011 - 2015 YILI STRATEJİK PLANI

67

PG 4 : Hizmetlerin Elektronik Ortamda Sunulmasına Yönelik Altyapının Tamamlanma 

Oranı: MYK ve EUROPASS web siteleri ile hizmete girmesi planlanan Kurum 

portalında sunulacak hizmetlere yönelik altyapının oluşturulmasını ifade etmektedir. 

AB projesinden faydalanılarak Kurum portalının donanım alt yapısının sağlanması, 

akabinde hizmetlerin sunumuna paralel olarak yazılım altyapısının geliştirilerek 

hizmetlerin elektronik ortama aktarılması planlanmıştır.

PG 5 : Kurum Faaliyet Gelirlerinin Toplam Kurum Gelirine Oranı: Kurumun asli 

hizmet birimleri tarafından sunulan hizmetlerinden elde edilen gelirlerin ilgili yılda 

gerçekleşen toplam gelire oranını ifade eder.

Faaliyetler ve Projeler;

Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin 

Güçlendirilmesi Projesi’nin uygulanması,

MYK Eğitim Kurulu kararları doğrultusunda eğitim vb. kapasite geliştirme 

yöntemlerinin uygulanması,

Kurum elektronik altyapısının geliştirilmesi için gerekli yazılım, donanımın temini 

ve bakım onarımının sağlanması,

Sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin yoğunlaştırılması,

Her yıl üçer aylık dönemlerde mali beklentiler/tedbirler raporu hazırlanması.68

4.1.4 Stratejik Amaç 4 - Ulusal Yeterlilik Sistemi ve MYK 

Tanınırlığını Artırmak.

1 MYK tanınırlığını artırmak.

2 Paydaşları bilgilendirmek ve toplumda UYS ile ilgili farkındalık 

yaratmak.

İş dünyası aktörleriyle birlikte MYK’nın koordinasyonunda yürütülen faaliyetlerde 

katılımcı anlayış temel unsurdur. Kurum hizmetlerinin benimsenmesi, ilgili tarafların 

faaliyetlere iştirak etmesi için MYK’nın ve Kurum hizmetlerinin hedef kitlelere 

tanıtılmasına önem verilmektedir.

MYK, çıktıları itibariyle toplumun geniş kesimlerine hitap eden bir kurum olduğundan 

hedef kitlesi de oldukça geniş bir toplumsal alanı kapsamaktadır. Bu nedenle tanıtım 

çalışmalarında hedef kitle gruplara ayrılacak ve gerekli görüldüğünde her grup için 

ayrı tanıtım çalışmaları tasarlanacaktır. Kurumun farklı kesimlerde tanınırlığının 

sağlanabilmesi için hedef gruplara hitap eden ve Kurumsal kimlikle tutarlı tanıtım 

yöntemleri kullanılacaktır.

Kurum kimliği, değerleri ve Kurumun faaliyet alanları; basın yayın organları, 

geliştirilecek tanıtıcı materyaller ve çeşitli organizasyon faaliyetleriyle (toplantı, 

konferans, seminer vb.) hedef kitleye tanıtılacaktır.

Tanınırlığın artması, MYK çıktılarının toplum tarafından kabul görmesini; bu 

çıktıların ilgili taraflarca toplumsal fayda gözetilerek kullanılmasını ve uygulamaya 

dönüştürülmesini sağlayacaktır. Toplumun kabulü; kurumun gelişimi açısından 

elde edilen katkıları artıracak ve sistemin oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda kendini 

yenilemesini, dinamiğini korumasını sağlayacaktır.

STRATEJİK HEDEFLER2011 - 2015 YILI STRATEJİK PLANI

69

4.1.4.1 Stratejik Hedef 1: MYK tanınırlığını artırmak.

Hedefe Yönelik Strateji

MYK tanınırlığını artırma hedefi geniş toplumsal kitlelerin Kurum hakkında bilgi 

sahibi olmasını, amaç açıklamasında belirtilen Kurum kimliği ve değerlerinin topluma 

yansıtılmasını ve toplumsal hafızada Kurumun vizyon, hedef ve değerleriyle örtüşen 

bir MYK algısı oluşturulması çalışmalarını içermektedir.

Tablo 17 - SA4 - SH1 Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Hazırlanan Tanıtıcı Materyal Sayısı (Adet) 5 6 7 5 5 5

Basında Yer Alma Sayısı (Adet) 103 300 350 400 450 500

Tanınırlık Oranı (%) - - * - - -

 • 2010 yılı için verilen değerler gerçekleşmeleri göstermektedir.
 • Tanınırlığın ölçülmesine yönelik ilk çalışma 2011 yılında gerçekleştirilmiştir.

PG 1 : Hazırlanan Tanıtıcı Materyal Sayısı: Broşür, bülten, kitapçık, afiş, pano, tanıtım 

cd’si, teknik rapor vb. tanıtım araçlarını kapsamaktadır. Yıl içinde kullanılan ya da 

revize edilen tanıtım araçları gösterge rakamları içinde değerlendirilecektir.

PG 2 : Basında Yer Alma Sayısı: Her tür basın-yayın organındaki ve Kurumun adının 

kullanıldığı haber, makale vs. kapsamaktadır. 

PG 3 : Tanınırlık Oranı: 2012 yılında tanınırlığın ölçülmesiyle ilgili yöntem belirlenecek 

ve bu oran baz alınarak diğer yıllara artış oranları eklenecektir. 

Faaliyetler ve Projeler;

Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin 

Güçlendirilmesi Projesi’nin uygulanması,

MYK iletişim stratejisinin hazırlanması,

Tanınırlık oranının ölçülmesi amacıyla tanınırlık anketleri uygulanıp, 

değerlendirilmesi.70

4.1.4.2 Stratejik Hedef 2: Paydaşları bilgilendirmek ve toplumda UYS ile ilgili 

farkındalık yaratmak.

Hedefe Yönelik Strateji

UYS hakkında detaylı bilgilendirme ve tanıtım çalışmalarını kapsamaktadır. Kurum 

faaliyetlerine dahil olan, destek veren hedef grup bu amaca ulaşmada öncelikli kabul 

edilecek, organizasyon faaliyetleri, tanıtım ve bilgilendirme yöntemlerinde ön planda 

olacaktır. Ancak bireylerin de UYS hakkında bilgilendirilmeleri ve MYK belgelerini 

talep etmeleri hedeflenmektedir.

Tablo 18 - SA4 - SH2 Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gerçekleştirilen Etkinlik Sayısı; 

Kişi Sayısı (Adet; Adet)

8;

400 20; 2000 20;

2000

10;

500

10;

500

10;

500

Kurum Tarafından Yayımlanan 

Makale Sayısı (Adet) - 6 12 12 12 12

Kurum Portalı Ziyaretçi Sayısı (Bin 

Kişi) - 800 1.000 1.250 1.500 1.750

 • 2010 yılı için verilen değerler gerçekleşmeleri göstermektedir.

PG 1 : Gerçekleştirilen Etkinlik Sayısı/ Kişi Sayısı: Kurum tanıtımına yönelik 

gerçekleştirilen toplantı, seminer, konferans, panel, yarışma, tören, genel kurul vd. 

etkinlikleri kapsamaktadır. Protokol imzalanan kuruluşlara yapılan bilgilendirme 

toplantıları bu gösterge kapsamına alınmamıştır. Etkinliklere katılan kişi sayıları 

belirlenirken 2011 ve 2012 yıllarında AB projesi kapsamında gerçekleştirilen 

etkinliklerde daha geniş katılım tahmin edilmiştir.

PG 2 : Kurum Tarafından Yayımlanan Makale Sayısı: Kurumun kendi yayın 

organlarında yayımlanan makale sayısını ifade eder. 

PG 3 : Kurum Portalı Ziyaretçi Sayısı: Kurum portalı ziyaretçi sayısı belirlenirken 

2012 yılında hizmete girecek Kurum portalı aracılığı ile ulaşılacak ziyaretçi sayısını 

ifade etmektedir.

Faaliyetler ve Projeler;

Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin 

Güçlendirilmesi Projesi’nin uygulanması, 

Paydaşlara yönelik, özellikle üniversitelerde ve meslek liselerinde, bilgilendirme 

toplantıları yapmak,

Hedef kitleye yönelik fuarlara katılım sağlamak,

Kurum personelini ve MYK faaliyetleri konusunda çalışan uzmanları konuya ilişkin 

araştırma yapmak ve makale yazmak konusunda teşvik etmek ve bu çalışmaların 

kamuoyuyla paylaşılmasını sağlamak.2011 - 2015 YILI STRATEJİK PLANI

71

5

Stratejik Amaç ve Hedef Tabloları72

5 STRATEJİK AMAÇ VE HEDEF 

TABLOLARI

Tablo 19 - Stratejik Hedef Birim İlişkisi

Stratejik Amaç ve Hedefler

Birimler

SBD MSD Hukuk

Müşavirliği

Özel 

Kalem İMİD

Amaç 1 Ulusal Yeterlilik Sistemini Oluşturmak

Hedef 1 Paydaşlarla Birlikte Ulusal Düzeyde 

Kabul Gören UYÇ’yi Oluşturmak ve Gerekli 

Kurumsal Yapı Dönüşümünü Sağlamak

x x

Hedef 2 Ekonomik ve Sosyal İhtiyaçlara Göre 

UMS ve Ulusal Yeterlilikleri Hazırlamak, 

Güncelliğini Korumak

x x

Hedef 3 UMS ve UY Hazırlanmasında, Ölçme 

ve Değerlendirme Faaliyetlerinin Sunumunda 

Etkinlik ve Verimliliği Artırmak

x x x

Hedef 4 Şeffaf ve Kalite Güvencesi Sağlanmış 

Belgelendirme Sistemini Kurmak ve 

Yaygınlaştırmak

x x

Hedef 5 Mesleki ve Teknik Eğitimin UMS 

ve Ulusal Yeterliliklere Uygun Verilmesini 

Sağlamak

x x

Amaç 2 Eğitim ve İstihdamda Bireylerin Hareketliliğini Kolaylaştırmak

Hedef 1 MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri ile 

Kişilerin Sahip Olduğu Diğer Yeterliliklerin 

Kıyaslanabilirliğini Sağlamak

x x

Hedef 2 Türk İşgücünün Uluslararası İstihdam 

Edilebilirliğini Artırmak x x

Amaç 3 Hizmetlerin Etkin Sunumunu Sağlayacak Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek

Hedef 1 Hizmetlerin Etkin Sunumu İçin Gerekli 

Yasal Düzenlemeleri Yapmak x x x x x

Hedef 2 MYK’nın Beşeri, Fiziki, Teknolojik ve 

Mali Kaynaklarını Geliştirmek x x x x x

Amaç 4 Ulusal Yeterlilik Sistemi ve MYK Tanınırlığını Artırmak

Hedef 1 MYK Tanınırlığını Arttırmak x x

Hedef 2 Paydaşları Bilgilendirmek ve 

Toplumda UYS ile İlgili Farkındalık Yaratmak x x x x73

Tablo 20 - Amaç ve Hedeflere İlişkin Harcama Öngörüsü

Stratejik Amaç ve Hedefler 2011 2012 2013 2014 2015

Amaç 1 Ulusal Yeterlilik Sistemini 

Oluşturmak 6.865.000 6.216.000 9.700.000 11.870.000 12.840.000

Hedef 1 Paydaşlarla Birlikte Ulusal 

Düzeyde Kabul Gören UYÇ’yi 

Oluşturmak ve Gerekli Kurumsal 

Yapı Dönüşümünü Sağlamak

215.000 200.000 120.000 120.000 120.000

Hedef 2 Ekonomik ve Sosyal 

İhtiyaçlara Göre UMS ve Ulusal 

Yeterlilikleri Hazırlamak, Güncelliğini 

Korumak

1.665.000 1.766.000 3.580.000 3.580.000 3.080.000

Hedef 3UMS ve UY Hazırlanmasında, 

Ölçme ve Değerlendirme 

Faaliyetlerinin Sunumunda Etkinlik 

ve Verimliliği Artırmak

2.385.000 1.650.000 3.400.000 5.500.000 6.500.000

Hedef 4 Şeffaf ve Kalite Güvencesi 

Sağlanmış Belgelendirme Sistemini 

Kurmak ve Yaygınlaştırmak

1.100.000 1.100.000 200.000 100.000 300.000

Hedef 5 Mesleki ve Teknik Eğitimin 

UMS ve Ulusal Yeterliliklere Uygun 

Verilmesini Sağlamak

1.500.000 1.500.000 2.400.000 2.570.000 2.840.000

Amaç 2 Eğitim ve İstihdamda 

Bireylerin Hareketliliğini 

Kolaylaştırmak

1.800.000 1.550.000 2.600.000 2.675.000 750.000

Hedef 1 MYK Mesleki Yeterlilik 

Belgeleri ile Kişilerin Sahip 

Olduğu Diğer Yeterliliklerin 

Kıyaslanabilirliğini Sağlamak

1.500.000 1.000.000 1.500.000 2.550.000 600.000

Hedef 2 Türk İşgücünün Uluslararası 

İstihdam Edilebilirliğini Artırmak 300.000 550.000 1.100.000 125.000 150.000

Amaç 3 Hizmetlerin Etkin Sunumunu 

Sağlayacak Kurumsal Kapasiteyi 

Geliştirmek

6.000.000 7.000.000 2.020.000 2.075.000 1.130.000

Hedef 1 Hizmetlerin Etkin Sunumu 

İçin Gerekli Yasal Düzenlemeleri 

Yapmak

100.000 100.000 320.000 25.000 30.000

Hedef 2 MYK’nın Beşeri, Fiziki, 

Teknolojik ve Mali Kaynaklarını 

Geliştirmek

5.900.000 6.900.000 1.700.000 2.050.000 1.100.000

Amaç 4 Ulusal Yeterlilik Sistemi ve 

MYK Tanınırlığını Artırmak 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.100.000 2.200.000

Hedef 1 MYK Tanınırlığını Arttırmak 800.000 800.000 800.000 850.000 900.000

Hedef 2 Paydaşları Bilgilendirmek ve 

Toplumda UYS ile İlgili Farkındalık 

Yaratmak

1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.250.000 1.300.000

Toplam 16.665.000 16.766.000 16.320.000 18.720.000 16.920.00074

Tablo 21 - Yıllara Göre Bütçeleme Öngörüsü

Bütçe Türü 2011 2012 2013 2014 2015

Kurum 

Bütçesi 7.865.000 8.216.000 14.900.000 17.600.000 15.920.000

Projeler 8.800.000 8.550.000 1.420.000 1.120.000 1.000.000

Toplam 16.665.000 16.766.000 16.320.000 18.720.000 16.920.00075

5.1 DOKUZUNCU KALKINMA PLANI VE STRATEJİK 

PLAN İLİŞKİSİ

Şekil 1 - Ekonomik ve Sosyal Gelişme Eksenleri

EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞME EKSENLERİ

Beşeri Gelişme ve Sosyal 

Dayanışmanın Güçlendirilmesi

Bölgesel Gelişmenin 

Sağlanması İstihdamın Artılrılması Rekabet Gücünün Artılrılması

1. Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi

1. Bölgesel Gelişme 

Politikasının Merkezi 

Düzeyde Etkinleştirilmesi

1. İşgücü Piyasasının 

Geliştirilmesi

1. Makroekonomik İstikrarın Kalıcı Hale 

Getirilmesi

2. Sağlık Sisteminin Geliştirilmesi 2. Yerel Dinamiklere ve 

İçsel Potansiyele Dayalı 

Gelişmeninin Sağlanması

2. Eğitimin İşgücü 

Talebine Duyarlılığının 

Artırılması

2.İş Ortamının İyileştirilmesi

3. Gelir Dağılımının İyileştirilmesi, 

Sosyal İçerme ve Yoksullukla 

Mücadele 3. Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Artırılması

3. Aktif İşgücü 

Politikalarının 

Geliştirilmesi

3. Ekonomide Kayıtdışılığın Azaltılması

4. Finansal Sistemin Geliştirilmesi

5. Enerji ve Ulaştırma Altyapısının 

Geliştirilmesi

6. Çevrenin Korunması ve Kentsel 

Altyapının Geliştirilmesi

7. Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi

8. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin 

Yaygınlaştırılması

9. Tarımsal Yapının Geliştirilmesi

10.Sanayi ve Hizmetlerde Yüksek Katma 

Değerli Üretim Yapısına Geçişin Sağlanması

4. Sosyal Güvenlik Sisteminin 

Etkinliğinin Artırılması

4. Kırsal Kesimde 

Kalkınmanın Sağlanması

Kamu Hizmetlerinde Kalite ve 

Etkinliğin Sağlanması

1. Kurumlar Arası Yetki 

ve Sorumlulukların 

Rasyonelleştirilmesi

2. Politika Oluşturma ve Uygulama 

Kapasitesinin Artırılması

3. Kamu Kesiminde İnsan 

Kaynaklarının Geliştirilmesi

4. E-Devlet Uygulamalarının 

Yaygınlaştırılması Etkinleştirilmesi

5. Adalet Sisteminin İyileştirilmesi

6. Güvenlik Hizmetlerinin 

Etkinleştirilmesi 5. Kültürün Korunması 

Geliştirilmesi ve Toplumsal 

Diyaloğun Güçlendirilmesi76

Tablo 22 - Stratejik Planın Ekonomik ve Sosyal Gelişme Eksenleri İle Uyumu

DOĞRUDAN İLİŞKİLİ DOLAYLI İLİŞKİLİ

1.2. İş Ortamının İyileştirilmesi (SA-1) 1.3. Ekonomide Kayıtdışılığın Azaltılması (SA-1)

1.10. Sanayi ve Hizmetlerde Yüksek Katma Değerli 

Üretim Yapısına Geçişin Sağlanması (SA-1) 1.7. Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi (SA-3)

2.1. İşgücü Piyasasının Geliştirilmesi (SA-1)(SA-2) 2.3. Aktif İşgücü Politikalarının Geliştirilmesi 

(SA-1)(SA-2)

2.2.Eğitimin İşgücü Talebine Duyarlılığının 

Artırılması (SA-2)

3.3. Gelir Dağılımının İyileştirilmesi, Sosyal 

İçerme ve Yoksullukla Mücadele 

(SA-1)(SA-2)

3.1. Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi (SA-1)(SA-2)

4.2. Yerel Dinamiklere ve İçsel Potansiyele 

Dayalı Gelişmenin Sağlanması 

(SA-3)(SA-4)

3.2. Sağlık Sisteminin Etkinleştirilmesi (SA-1)

5.3.Kamu Kesiminde İnsan Kaynaklarının 

Geliştirilmesi 

(SA-1)(SA-2)(SA-3)(SA-4)

5.1.Kurumlar Arası Yetki ve Sorumlulukların 

Rasyonelleştirilmesi 

(SA-3)(SA-4)

5.2. Politika Oluşturma ve Uygulama 

Kapasitesinin Artırılması 

(SA-3)(SA-1)

5.4.E-Devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması 

ve Etkinleştirilmesi 

(SA-3) (SA-4)2011 - 2015 YILI STRATEJİK PLANI

77

6

İzleme ve Değerlendirme78

6 İZLEME VE DEĞERLENDİRME

MYK 2011-2015 yılı Stratejik Planı hazırlığında her birimden personel görev almış, 

taslak plan birimlerin aktif katılımları doğrultusunda oluşturulmuştur. Aynı zamanda 

plan hedeflerinin gerçekleştirilmesinde doğrudan etkisi olan paydaşlar analiz edilmiş 

ve paydaşlarla yapılan toplantılar ile stratejik planlama sürecine girdi sağlanmıştır. 

Bu sebeple planın sahipleniciliği ve uygulanabilirliğinin yüksek olduğu, planın yıllık 

olarak Eylem Planlarına dönüştürülmesi ile uygulama başarısının sağlanacağı 

değerlendirilmektedir. 

Planın başarısındaki ikinci önemli nokta izleme ve değerlendirmedir. Bu amaçla 

Strateji Geliştirme Biriminin koordinasyon ve danışmanlığında tüm birimler kendi 

içlerinde Eylem Planlarının ve faaliyetlerinin Stratejik Plan’a uyumunu inceleyecekler 

ve hazırlanan Eylem Planlarında faaliyetlerin planla ilişkisinin açıklandığı bölümlere 

yer vereceklerdir. Eylem planları koordine edilerek yıllık MYK Eylem Planları 

oluşturulacak ve 5 yıllık süre sonunda Stratejik Planda öngörülen hedeflere ulaşılması 

sağlanacak şekilde planlama yapılacaktır.

Strateji Geliştirme Birimi üçer aylık raporlar vasıtasıyla faaliyetleri ve Eylem Planlarının 

gerçekleşme durumlarını takip edecektir. Bu üçer aylık raporlar yıllık konsolide 

raporlara dönüştürülerek Kurum internet sitesinden ilan edilecektir.

Ayrıca ilgili mevzuat gereği hazırlanması gereken Performans Programı ve Faaliyet 

Raporları da takip edilerek ilan edilecektir.

Bu raporlamalar sonucunda Stratejik Planda bir sapma tespit edilmesi halinde durum 

ayrıntılı şekilde incelenecektir. Bu incelemeler sonunda gerekli görülmesi halinde ilgili 

mevzuat çerçevesinde revize çalışmaları gerçekleştirilecek ve Planın sürdürülebilirliği 

sağlanacaktır.79

EK.1 ÜRÜN/HİZMET-MÜŞTERİ/YARARLANICI MATRİSİ

ÜRÜN/HİZMETLER

YARARLANICILAR

Araştırma/Yayın

Bilgilendirme/Rehberlik

Denetim

Eğitim ve Öğretim Kuruluşlarının 

Akreditasyonu

EUROPASS Hizmetleri

İşbirliği/Koordinasyon

Mesleki Yeterlilik Belgesi

Sınav ve Belgelendirme 

Yetkilendirmesi

Ulusal Meslek Standardı

Ulusal Yeterlilik 

Ulusal Yeterlilik Çerçevesi

Yabancıların Sertifikalarının 

Doğrulanması

Eğitim Kuruluşları/Eğitim Sağlayıcılar * * * * * *

Görevlendirilen/Yetkilendirilen Kurum ve Kuruluşlar * * * * * * * * * * *

İşgörenler * * * * * * *

İşverenler * * * * * * *

Meslek Örgütleri * * * * * * *

Milli Eğitim Bakanlığı * * * * * * * *

Öğrenci Velileri * *

Öğrenenler * * * * * *

Öğretmenler/ Eğitmenler * * * * *

Özel Sektör Kuruluşları * * * * * * *

Sendika, Federasyon ve Konfederasyonlar * * * * * * *

Türkiye İş Kurumu * * * * * *

Uluslararası Kuruluşlar * * * * * * *

Üniversiteler * * * * * * * *

Yükseköğretim Kurulu * * * * * * * *80

EK.2 KAVRAMLAR SÖZLÜĞÜ

Akreditasyon: Yetkili bir kurum tarafından; belgelendirme veya eğitim kuruluşlarının 

ulusal veya uluslararası kabul görmüş teknik ölçütlere göre değerlendirilmesi, 

yeterliliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi.

Akredite Eğitim Kuruluşu: Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen 

kuruluşlarca yeterlikleri incelenerek akredite edilen örgün, yaygın, resmi ya da özel 

eğitim ve öğretim kurum kuruluşları.

Avrupa Yeterlilik Çerçevesi: Ulusal yeterlilik sistemleri arasında kıyaslanabilirlik 

sağlayarak farklı ülke ve sistemlerde verilen yeterliliklerin anlaşılmasını kolaylaştıran, 

Avrupa Birliği tarafından kabul edilen referans çerçeveyi,

Belgelendirme Programı: Belirli standartlar ve kurallar ile aynı usul ve esasların 

uygulandığı, belirli bir yeterlilik ile ilgili özel belgelendirme şartları.

Eğitim Kuruluşlarının Akreditasyonu: Eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşlarının 

ilgili ulusal yeterlilikte tanımlanan eğitim programını ilgili yeterliliğin gerektirdiği 

bilgi, beceri ve yetkinliği kazandırmak üzere teorik ve uygulamalı yöntemlerle ilgili 

mevzuatta tanımlanan şartlara uygun oluşturulmuş sistem dahilinde verildiğinin 

tespiti ve belgelendirilmesi.

Hayat Boyu Öğrenme: Kişisel, vatandaşlığa ilişkin, sosyal ve/veya istihdama ilişkin 

bir perspektif içerisinde bilgiler, beceriler ve yeterlilikleri geliştirme amacına yönelik 

olarak hayat boyunca gerçekleştirilen tüm öğrenme faaliyetleri.

Meslek: İnsanın yaşamını sürdürebilmek için icra ettiği ve genellikle yoğun bir eğitim, 

çalışma, bilgi birikimi, seçilen mesleğe bağlı olarak yetenek geliştirmeyi gerektiren ve 

tüm bu sürecin sonunda kişilerin kazandığı unvanın adı.

Meslek Standardı Hazırlayan Kurum: Bir veya birden çok sektörde, bir veya birden 

fazla mesleğin standardını hazırlamak üzere Kurum tarafından görevlendirilmiş 

kurum ve kuruluşlar.

Mesleki Eğitimde Avrupa Kredi Transfer Sistemi: Bir yeterliliğin kazanılmasında 

öğrenme çıktılarının kaydını ve tanınmasını sağlayan bir araç olarak mesleki eğitim 

için Avrupa’da oluşturulan kredi taşıma ve biriktirme sistemi.

Mesleki Yeterlilik Belgesi: Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanmış, bireyin 

bilgi, beceri ve yetkinliğini ifade eden belgeleri,

Öğrenen: Deneyim veya teorik çalışma yoluyla bilgi, beceri ve yetkinlik kazanan kişi.

Öğrenme Çıktıları: Herhangi bir öğrenme sürecinin tamamlanmasından sonra 

bireyin bilmesi, anlaması, yapabilmesi ya da gösterebilmesi beklenen bilgi, beceri ve 

yetkinlikler.2011 - 2015 YILI STRATEJİK PLANI

81

Sektör Komiteleri: Kurum tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlarca 

hazırlanan meslek standartlarının ulusal meslek standardı olarak kabul edilebilmesi 

için inceleme yapan, önerilerde bulunan ve Yönetim Kuruluna sunulmasına karar 

veren komiteler.

Seviye Tamamlayıcı: Ulusal yeterlilik çerçevesinde yer alan seviyelere ait sahip 

olunması gereken bilgi, beceri ve yetkinlik tanımı.

TS EN ISO/IEC 17024: Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı tarafından kabul edilen 

“Uygunluk Değerlendirmesi – Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Genel 

Şartlar” standardı.

Ulusal Meslek Standardı: Bir mesleğin başarıyla icra edilebilmesi için, Kurum 

tarafından kabul edilen, gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu 

gösteren asgari normlar.

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi: Ulusal ve uluslararası meslek standartlarını 

temel alarak teknik ve mesleki eğitim standartlarının ve yeterliliklerin geliştirilmesi, 

uygulanması ve bunlara ilişkin akreditasyon, yetkilendirme, denetim, ölçme, 

değerlendirme ve belgelendirmeye ilişkin kural ve faaliyetler.

Ulusal Yeterlilik: MYK tarafından onaylanarak UYÇ’ye yerleştirilen bireyin 

değerlendirilmesinde kullanılan bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlik 

ile ölçme ve değerlendirme kriterlerini içeren ayrıntılı doküman.

Ulusal Yeterlilik Çerçevesi: Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu olacak şekilde 

tasarlanan; ilk, orta ve yüksek öğretim dahil, meslekî, genel ve akademik eğitim ve 

öğretim programları ve diğer öğrenme yolları ile kazanılan tüm yeterlilik esaslarını,

Uluslararası Meslek Standardı: Türkiye’nin üyesi olduğu ya da tanıdığı uluslararası 

kuruluşlar tarafından bir mesleğin icrasına ilişkin olarak onaylanmış, uluslararası 

kabul gören meslek standardı ya da yeterliliklerden Mesleki Yeterlilik Kurumu 

tarafından kabul edilen normlar.

Yeterlilik: Bireyin sahip olduğu, yetkili otorite tarafından tanınmış bilgi, beceri ve 

yetkinliği,

Yeterlilik Birimi: Bir yeteneği oluşturan, anlamlı ve ölçülebilir en küçük bilgi beceri ve 

yetkinlik.

Yeterlilik Seviyesi: Ulusal yeterlilik çerçevesinde yer alan; bireyin bilgi, beceri ve 

yetkinlik düzeyini gösteren sekiz seviyeden her biri.

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu: Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa 

Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon 

kurumlarınca akredite edilmiş ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından sınav ve 

belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş olan personel belgelendirme kurum ve 

kuruluşları.82

Yetkilendirilmiş Eğitim Akreditasyon Kuruluşu: Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 

Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğine göre eğitim ve öğretim 

kurum ve kuruluşlarını akredite etmek üzere yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar.2011 - 2015 YILI STRATEJİK PLANI

83NOTLAR85NOTLAR87T.C. Meslekİ Yeterlİlİk Kurumu

Atatürk Bulvarı No: 227 Kat:9-10-11-12-13 Kavaklıdere Çankaya, Ankara, 06680, Türkiye 

Tel +90 312 428 72 08 Faks +90 312 428 72 07

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.