Wikipedia-logo-tr.png
Vikipedi'den Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ile ilgili bir şeyler var

Şablon:İİBbakınız d - {{İİBbakınız}}


Şablon:İİB
http://www.icisleri.gov.tr
İçişleri Bakanlığı Sadaret Kethüdalığı
Son değişiklikler/İçişleri Bakanlığı Son değişiklikler/İçişleri Bakanlığı 2014
Telefon rehberi harici dahili[1]
Merkez Teşkilatı
Makam İçişleri Bakanı İçişleri Bakanları Bakan Danışmanları İİB/Danışmanları İçişleri Bakanı Danışmanları Özel Kalem Müdürü İİB/Özel Kalem Müdürü içişleri Bakanı Özel Kalem Müdürü Genel Sekreter İİB/Genel Sekreter İçişleri Bakanı Genel Sekreteri Bakanlık Müşavirleri İİB/Bakanlık müşaviri
Bağlı Kurumlar Emniyet Genel Müdürlüğü EGM Jandarma Genel Komutanlığı JGK Sahil Güvenlik Komutamlığı SGK
Müsteşarlık Müsteşar İİB/Müsteşarı İçişleri Bakanlığı müsteşarları Müsteşar yardımcıları İİB/Müsteşar yardımcıları
Ana Hizmet Birimleri İller İdaresi Genel Müdürlüğü İİGM Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü NVİGM Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü MİGM KİHBİ Daire Başkanlığı KİHBİ Dış İlişkiler ve AB Daire Başkanlığı İİB/DİABDB Dernekler Dairesi Başkanlığı DDB
Denetim ve Danışma Birimleri Teftiş Kurulu Başkanlığı İİB/Teftiş Kurulu İç Denetim Birimi Başkanlığı İİB/İç Denetim Birimi Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı İİB/SGB Hukuk Müşavirliği İİB/Hukuk Müşavirliği Basın ve Halkla İlişkiler İİB/BHİ Bakanlık Müşavirliği İİB/Bakanlık müşavirliği AREM İİB/AREM
Yardımcı Birimler Personel Genel Müdürlüğü İİB/PGM Eğitim Dairesi Başkanlığı İİB//EDB İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı İİB/İMİDB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İİB/BİDB
Sürekli Kurullar Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu Bakanlık Encümeni Merkez Valileri
Mevzuat İİB/Mevzuat programı İİB/Genelgeler
Taşra Teşkilatı Valilikler Kaymakamlıklar
Teşkilat İİB/Teşkilat İİB/Makam İİB/Müsteşarlık
İİB/Ana Hizmet Birimleri
İİB/Denetim ve Danışma Birimleri İİB/Yardımcı Birimler İİB/Sürekli Kurullar İİB/Sınır Yönetimi Bürosu İİB/İltica ve Göç Bürosu
Projeler Sadaret Kethüdalığından İçişleri Bakanlığına projesi
İİB/Merkez teşkilatı mevzuatı 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun
İİB/Taşra teşkilatı mevzuatı 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu

Şablon:Mahalli - d


Mahalli
Mahalli idareler
Mahalli idareler mevzuatı
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Merkez
Merkezi
Merkezî
Merkezsel
Orta
Ortasal

Merkezi idare
Merkezî idare
Merkezden idare
Merkezsel idare
Merkezsel yönetim
Merkezden yönetim
Ortadan yönetim
Ortasal yönetim
Baş merkezli yönetim
Baş esaslı yönetim
Adem-i merkezi
Adem-i merkezî
Adem-i merkezî idare
Adem-i merkezî idare
Taşra yönetimi
Taşra idaresi
Yerinden idare
Yerinden yönetim
DİKKAT: Mahalli idare
Mahallinden idare
Yerel idare
Yerel yönetim
Yerinden yönetim kavramlarımı karıştırmayınız!
Merkezi
Merkezî
Merkezistan
İstan-ı Merkezi استان مرکزی
(مرکزی), Markazi ,

*Merkez Efendi
Şablon:Mahalli idare
Şablon:Merkezi idare
Şablon:Ademi merkezi idare

İçindekiler

Genel Müdürlüğün Teşkilat Yapısı ve Görevlerin Dağılımı[düzenle | kaynağı değiştir]

Birimimiz genel müdür yönetiminde, 3 genel müdür yardımcısı, 8 daire başkanlığı, 24 şube müdürlüğü, Köydes Bürosu ve Kontrolörler Başkanlığından oluşmuştur.


Daire Başkanlıkları[düzenle | kaynağı değiştir]

2.2 Genel Müdürlüğün Görevleri[düzenle | kaynağı değiştir]

Genel Müdürlüğün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Mahalli idarelerin iş ve işlemlerine dair çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Bakanlığa verilmiş olan görev ve hizmetleri yapmak, yaptırmak, takip etmek, sonuçlandırmak ve geliştirmek,

b) Bakanlığın mahalli idareler üzerinde sahip olduğu vesayet yetkisinin mevzuat hükümleri gereğince kullanılması ve uygulanmasını sağlamak,

c) Mahalli idare yatırım ve hizmetlerinin kalkınma planları ile yıllık programlara uygun şekilde yapılmasını gözetmek,

ç) Mahalli idarelerin geliştirilmesi amacıyla araştırmalar yapmak, yaptırmak, istatistiki bilgileri toplamak, değerlendirmek, yayımlamak ve mahalli hizmetlerle ilgili standartları belirlemek,

d) Mahalli idarelerle ilgili her türlü eğitim çalışmasını planlamak, koordine etmek, yapmak veya yaptırmak,

e) Mahalli idarelerin norm kadro ilke ve standartlarını tespit etmek,

f) Mahalli idare kontrolörlerinin çalışma programlarını düzenlemek ve uygulanmasını sağlamak,

g) Bakanlık bütçesinde yer alan mahalli idarelere yardım ödeneğinin, ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde ve Bakanlığın yetkisi içinde dağıtılmasını ve idaresini sağlamak, takip ve kontrol etmek,

ğ) Mahalli idareler ile ilgili mevzuatı hazırlamak ve diğer kurumlarca hazırlanan mevzuatı mahalli idarelerin görev ve yetkileri açısından izlemek,

h) Mahalli idarelerin yurtdışı ilişkilerini koordine etmek.


a.) Genel Müdürün Görev ve Yetkileri[düzenle | kaynağı değiştir]

Genel Müdürün görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

Görev ve Yetkileri

a) Bu Yönergenin 6 ncı maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak,

b) Görevlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak,

c) Genel müdür yardımcıları, daire başkanları ve şube müdürleri arasında görev ve iş bölümü yapmak, personelin çalışma yerlerini belirlemek,

ç) Bakanlık adına mahalli idarelerle ilgili yurt içinde veya yurt dışındaki toplantılara katılımı sağlamak,

d) Kanun ve yönetmeliklerle belirlenen esas ve usuller çerçevesinde Genel Müdürlük personelinin sicil ve disiplin amiri olarak, sicil ve disiplin iş ve işlemlerini düzenlemek,

e) Genel Müdürlük personelinin çalışmalarını izlemek, performansını ölçmek, denetlemek ve değerlendirmek,

f) Harcama yetkilisi sıfatıyla bu yetkisini gerektiğinde uygun gördüğü kişilere devretmek ve gerçekleştirme görevlilerini belirlemek,

g) 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesine göre bütçeyle ödenek tahsis edilen kalemlerde harcama yetkilisi sıfatı ve idari sorumluluğu çerçevesinde her yıl faaliyet raporunu ve performans programını hazırlamak,

ğ) Kontrolörlerin görevlendirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek veya yürüttürmek,

h) Görevlerin Bakanlığın genel hizmet politikalarına, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülmesi ve geliştirilmesini sağlamak,

ı) Bakan ve Müsteşarın vereceği diğer görevleri yapmak.


b.) Genel Müdür Yardımcısının Görev ve Yetkileri[düzenle | kaynağı değiştir]

Genel Müdür Yardımcısının görevler ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) Görev dağılımına uygun olarak kendisine verilen görev ve hizmetleri yürütmek,

b) Genel Müdürlüğün görevleri ile ilgili konularda, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında çalışan personelin eğitilmesi ve yetiştirilmesine ilişkin konularda Genel Müdüre teklifte bulunmak,

c) Genel Müdürlük bünyesinde kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plan ve program hazırlık çalışmalarını yürütmek,

ç) Kendi görev alanları ile ilgili Genel Müdürlüğün Çalışma Programını hazırlamak,

d) Kendisine verilen görevlerin mevzuata, Bakanlığın genel hizmet politikalarına, Genel Müdürlüğün amaçlarına ve Genel Müdürün emirlerine uygun olarak verimli ve etkin bir biçimde yürütülmesini sağlamak,

e) Genel Müdür tarafından verilen diğer işleri yapmak.


c.) Daire Başkanının Görev ve Yetkileri[düzenle | kaynağı değiştir]

Daire Başkanının görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) Kendisine bağlı birimlerin çalışma esaslarını ve programlarını hazırlayıp Genel Müdürün onayına sunmak, uygulanmalarını sağlamak, izlemek, denetlemek ve sonuçlarını değerlendirmek, gerektiğinde etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla Genel Müdüre tekliflerde bulunmak, diğer daire başkanları ile işbirliği yaparak görevlerin yürütülmesini sağlamak,

b) Dairesine ait görevlerin mevzuata uygun olarak zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak,

c) Görev alanına giren konularla ilgili genelgelerin hazırlanmasını sağlamak,

ç) Şubelerin uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak,

d) Personelin izin işlerini planlamak ve zamanında kullanılmasını sağlamak,

e) Bakanlık stratejik planında ve faaliyet raporunda yer alan dairesi ile ilgili işlerin zamanında bitirilmesini sağlamak,

f) Personelin iş tutumu ve davranışlarını takip edip değerlendirmesini yapmak, ödüllendirilmesi için teklifte bulunmak, gerekli hallerde yetkisi içindeki disiplin cezalarını vermek,

g) Genel Müdürlük çalışma programının dairesine ait bölümünü hazırlamak,

ğ) Dairenin görevleri ile ilgili toplantılara katılmak,

h) Kendisine verilen görevlerin düzenli, verimli, süratli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak,

ı) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.


d.) Kontrolörler Başkanının Görev ve Yetkileri[düzenle | kaynağı değiştir]

Kontrolörler Başkanının görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) Kontrolörlerin çalışma esaslarını ve programlarını hazırlayıp Genel Müdürün onayına sunmak, uygulanmalarını sağlamak, izlemek, denetlemek ve sonuçlarını değerlendirmek, gerektiğinde etkin ve verimli bir denetimin sağlanması amacıyla Genel Müdüre tekliflerde bulunmak, Genel Müdürlüğün diğer birimleri ile işbirliği yaparak görevlerin yürütülmesini sağlamak,

b) Görevlerin mevzuata uygun olarak zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak,

c) Grupların ve kontrolörlerin uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak,

ç) Personelin izin işlerini planlamak ve zamanında kullanılmasını sağlamak,

d) Çalışma programını hazırlamak,

e) Gerektiğinde görevleri ile ilgili toplantılara katılmak,

f) Kendisine verilen görevlerin düzenli, verimli, süratli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak,

g) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

e.) Kontrolörler Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri[düzenle | kaynağı değiştir]

Kontrolörler Başkan Yardımcısının görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) Çalışma programının kendi görev alanına ait kısmını hazırlamak,

b) Kendi görev alanına giren işlerin mevzuata, Bakanlık ve Genel Müdürlüğün genel hizmet politikasına ve çalışma programına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

c) Kendine bağlı personelinin disiplin ve işbirliği içinde çalışmasını sağlamak ve denetlemek,

ç) Denetim hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak,

d) Personelin eğitimini ve yetiştirilmesini sağlamak,

e) Genel Müdür ve Kontrolörler Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.


f.) Şube Müdürünün Görev ve Yetkileri[düzenle | kaynağı değiştir]

Şube müdürünün görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) Genel Müdürlük çalışma programının şubesine ait bölümünü hazırlamak,

b) Şubesinin çalışmalarını mevzuata, Bakanlığın genel hizmet politikasına, daire başkanının emirlerine ve birimin çalışma programına göre yönetmek,

c) Şube personelinin disiplin ve işbirliği içinde çalışmasını sağlamak, aralarında görev dağılımını yapmak ve denetlemek,

ç) Şubeye iletilen konuların zamanında incelenip sonuca bağlanmasını ve gereken işlemlerin yapılmasını sağlamak,

d) Şubeye gelen yasa, tüzük, yönetmelik taslaklarını incelemek ve görüş bildirmek,

e) Hizmetlerin geliştirilmesi yönünde uygulamada karşılaşılan sorunları ortadan kaldıracak tekliflerde bulunmak,

f) Personelin eğitimini ve yetiştirilmesini sağlamak,

g) Şube personeline gerekli gördüğü hallerde yetkisi içindeki disiplin cezalarını vermek,

ğ) Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.


g.) Şefin Görev, Yetki ve Sorumlulukları[düzenle | kaynağı değiştir]

Şefin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) Memurlar arasında görev bölümü yapmak amacıyla şube müdürüne teklifte bulunmak,

b) Personelin disiplin ve işbirliği içinde, verimli çalışmasını sağlamak,

c) Birimine ait yazışmaların dosyalama işlemlerini yapmak, sonuçlandırmak ve muhafaza etmek,

ç) Yazışmaların Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak,

d) Memurların mesaiye riayetlerini izlemek,

e) Bürolardaki makine, cihaz, araç, gereç ve demirbaş eşyanın bakımlı ve çalışır bir şekilde bulunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak,

f) Şube Müdürü tarafından verilen diğer işleri yapmak.


h.) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeninin Görev ve Yetkileri[düzenle | kaynağı değiştir]

Veri hazırlama ve kontrol işletmeninin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) Verilen görevlerin en iyi şekilde yürütülmesini sağlamak, yazılar imzadan çıkıncaya kadar izlemek ve sevkini sağlamak,

b) İşi ile ilgili olarak hazırlanmış yazılımı kullanmak,

c) Gerektiğinde hızlı ve güvenli bir şekilde veri girişi yapmak,

ç) Girilen bilgilerin denetimini yapmak,

d) Kendisine teslim edilen demirbaş eşya, makine ve malzemenin bakım, muhafaza ve usulüne uygun olarak kullanımını sağlamak,

e) Şefin verdiği diğer görevleri yapmak.


2.3 Daire Başkanlıkları[düzenle | kaynağı değiştir]

Genel Müdürlüğe bağlı Daire Başkanlıkları aşağıda gösterilmiştir:

1- Belediye Hizmetleri Daire Başkanlığı

2- Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

3- Dış İlişkiler ve Projeler Daire Başkanlığı

4- Faaliyet Raporları ve İstatistik Daire Başkanlığı

5- İnceleme, Soruşturma ve Denetim Daire Başkanlığı

6- Özel İdareler, Köyler ve Birlikler Daire Başkanlığı

7- Mevzuat ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

8- Personel ve Eğitim Hizmetleri Daire Başkanlığı


a) Belediye Hizmetleri Daire Başkanlığı[düzenle | kaynağı değiştir]

T(1) Belediye Hizmetleri Daire Başkanlığı; Belediye İşlemleri Şube Müdürlüğü, Teşkilat Şube Müdürlüğü ile Belediye Şirketleri ve İşletmeler Şube Müdürlüğünden oluşur.


I.) Belediye İşlemleri Şube Müdürlüğü[düzenle | kaynağı değiştir]

a) 20/11/1981 tarih ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna göre büyükşehir belediyelerine bağlı olarak kurulan su ve kanalizasyon idarelerinin görev alanına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, (İşlem Süresi:5 gün)

b) Belediyelerin bağlı kuruluşlarının almış olduğu kamu yararı kararına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,(İşlem Süresi:10 gün)

c) Belediyelerin acele kamulaştırma taleplerine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek, (İşlem Süresi:10 gün)

ç) 8/9/1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4/1/2002 tarih 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 5/1/2002 tarih ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca belediyelerin ihaleden yasaklama talepleri doğrultusunda ihaleden yasaklama işlemlerini yürütmek, (İşlem Süresi: 7 gün)

d) Belediye başkanlarının mal bildirimleriyle ilgili iş ve işlemlerini yürütmek, (İşlem Süresi:10 gün)

e) 5/1/1961 tarih ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamında belediyelerin yurtdışı araç hibeleriyle (ambulans, itfaiye-kurtarma) ilgili işlemleri yürütmek, (İşlem Süresi:10 gün)

f) 9/6/1994 tarih ve 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun gereğince mezarlıklardan yol geçirme onayları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,(İşlem Süresi:5 gün)

g) 16/06/2005 tarih ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun gereğince yenileme alanları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,(İşlem Süresi:10 gün)

ğ) 3/7/2005 tarih ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereğince tarım amacı dışında kullanılacak araziler için Bakanlık onayı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, (İşlem Süresi: 5 gün)

h) Başbakanlık tasarruf tedbirleri genelgesi gereğince belediyelerin harcama izinlerine ilişkin işlemleri yürütmek, (İşlem Süresi: 5 gün)

ı) Belediyelere genel bütçe vergi gelirlerinden pay verilmesine ilişkin işlemlerin yürütülmesinde Türkiye İstatistik Kurumu, İller Bankası ve Maliye Bakanlığı arasında koordinasyonu sağlamak ve bununla ilgili işlemleri yürütmek, (İşlem Süresi:10 gün)

i) Belediyelerin görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak için 03/07/2005 tarih ve 5393 Belediye Kanunu kapsamında borçlanma işlemlerini yürütmek, (İşlem Süresi: 7 gün)

j) Belediye mevzuatı, iş ve işlemlerine ilişkin valilikler, diğer bakanlıklar ile kamu kurum kuruluşlarınca tereddüde düşülen konularda görüş verilmesi işlemlerini yürütmek, (İşlem Süresi:20 gün)

k) Görev alanına giren konularla ilgili olarak gelen dilekçeleri cevaplandırmak, (İşlem Süresi: 7 gün)

l) Arşivleme ve diğer görevler, (İşlem Süresi: Sürekli)

m) Açılan davalarla ilgili savunmaya esas olmak üzere verilen süre içinde cevap hazırlamak.


II.) Teşkilat Şube Müdürlüğü[düzenle | kaynağı değiştir]

a) Belediye kurulması, birleşme ve katılma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, (İşlem Süresi:10 gün)

b) Belediye başkanlarının düşürülmesiyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, (İşlem Süresi:10 gün)

c) Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması ve yeni belediye başkanı veya başkan vekilinin seçilememesi durumunda seçim yapılıncaya kadar belediye başkanı görevlendirilmesiyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, (İşlem Süresi:10 gün)

ç) Belediye meclislerinin feshi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, (İşlem Süresi:15 gün)

d) Beldelerin isim değişikliğiyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, (İşlem Süresi:10 gün)

e) Görev alanına giren konularla ilgili olarak gelen dilekçeleri cevaplandırmak, (İşlem Süresi: 7 gün)

f) Arşivleme ve diğer görevler, (İşlem Süresi: Sürekli)

g) Açılan davalarla ilgili savunmaya esas olmak üzere verilen süre içinde cevap hazırlamak.


III.)Belediye Şirketleri ve İşletmeler Şube Müdürlüğü[düzenle | kaynağı değiştir]

a) Belediyeler tarafından şirket kurulması için gereken Bakanlar Kurulu kararı alınması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, (İşlem Süresi:15 gün)

b) Belediyeler tarafından kurulacak bütçe içi işletmeler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, (İşlem Süresi:10 gün)

c) Belediyeler tarafından kurulacak şirket ve bütçe içi işletmelere ilişkin verileri toplamak ve bunları değerlendirmek, (İşlem Süresi: Sürekli)

ç) Görev alanına giren konularla ilgili olarak gelen dilekçeleri cevaplandırmak, (İşlem Süresi: 7 gün)

d) Belediye şirketlerine yönetici olarak atanacaklarda aranacak şartlar ile atama usul ve esaslarını belirlemek,(İşlem Süresi: Sürekli)

e) 5393 sayılı Kanunun 18, 25 ve 26 ncı maddeleri çerçevesinde belediye meclislerinin, belediyelere bağlı şirketler üzerinde yapacakları denetimlerin usul ve esaslarını belirlemek, (İşlem Süresi: Sürekli)

f) Belediye şirketlerinin harcama usul ve esaslarını belirlemek,(İşlem Süresi: Sürekli)

g) Arşivleme ve diğer görevler, (İşlem Süresi: Sürekli)

ğ) Açılan davalarla ilgili savunmaya esas olmak üzere verilen süre içinde cevap hazırlamak.


b) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı[düzenle | kaynağı değiştir]

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı; Yardımlar Şube Müdürlüğü, Genel Evrak Şube Müdürlüğü ile Bilgi Edinme Şube Müdürlüğünden oluşur.


I.) Yardımlar Şube Müdürlüğü[düzenle | kaynağı değiştir]

a) Merkezi yönetim bütçesinden mahalli idarelere aktarılacak yardımlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, (İşlem Süresi: 5 gün)

b) Mahalli idarelerce hazırlanan projelerden uygun olan yardım taleplerini ilgili bakanlıklara bildirmek ve bu yardımlara ilişkin olarak gönderilen ödeneklerin ilgili mahalli idareye aktarılması için gereken onay işlemlerini yürütmek, İşlem Süresi

c) Mahalli idarelere yapılan yardımların tahsis amacına uygun olarak kullanılmaması halinde, tahsis değişikliği onayı işlemlerini yürütmek, (İşlem Süresi: 5 gün)

ç) Arşivleme ve diğer görevler, (İşlem Süresi: Sürekli)

d) Açılan davalarla ilgili savunmaya esas olmak üzere verilen süre içinde cevap hazırlamak.


II.) Genel Evrak Şube Müdürlüğü[düzenle | kaynağı değiştir]

a) Genel Müdürlüğe gelen evrakların kaydedilmesi ve ilgili dairelere dağıtımı işlemlerini yürütmek, (İşlem Süresi: 2 gün)

b) Genel Müdürlükte işlemi biten evrakların ilgili yerlere gönderilmesi iş ve işlemlerini yürütmek, (İşlem Süresi: 2 gün)

c) Genel Müdürlüğe gelen resmi gazetelerin, postaların ve faksların ilgililere dağıtılması işlemlerini yürütmek, (İşlem Süresi:1 gün)

ç) Genel Müdürlük makamından çıkan ve evrak şubesine teslim edilen evrakın Müsteşar Yardımcısı, Müsteşar ve Bakana sunulması ve imzalandıktan sonra ilgili birimlere dağıtımının sağlanması işlemlerini yürütmek, (İşlem Süresi:1 gün)

d) Arşivleme ve diğer görevler (İşlem Süresi: Sürekli)


III.) Bilgi Edinme Şube Müdürlüğü[düzenle | kaynağı değiştir]

a) Bilgi edinme mevzuatı çerçevesindeki iş ve işlemleri yürütmek, (İşlem Süresi: 5 gün)

b) BİMER ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, (İşlem Süresi: 3 gün)

c) Genel Müdürlüğe gelen elektronik posta ile ilgili hizmetleri yürütmek, (İşlem Süresi:3 gün)

ç) Arşivleme ve diğer görevler, (İşlem Süresi: Sürekli)

d) Açılan davalarla ilgili savunmaya esas olmak üzere verilen süre içinde cevap hazırlamak.


c) Dış İlişkiler ve Projeler Daire Başkanlığı[düzenle | kaynağı değiştir]

Dış İlişkiler ve Projeler Daire Başkanlığı; Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü, Projeler Şube Müdürlüğü ile AB ve Uluslararası Fonlar Şube Müdürlüğünden oluşur.


I.) Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü[düzenle | kaynağı değiştir]

a) Mahalli idarelerin yabancı ülke mahalli idareleri ile kardeş kent ilişkisi kurma iş ve işlemlerini yürütmek, (İşlem Süresi: 10 gün)

b) Mahalli İdarelerin uluslararası kuruluşlara üye olmaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, (İşlem Süresi: 10 gün)

c) Uluslararası festivallerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, (İşlem Süresi: 10 gün)

ç) Mahalli idarelerden yurtdışına, yurtdışından mahalli idarelere yapılan ziyaretlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, (İşlem Süresi: 10 gün)

d) Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Demokrasi Sürekli Komitesi ve alt komiteleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ,(İşlem süresi: sürekli)

e) Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Ulusal Heyetinin oluşturulması ile ilgili iş ve işlemleri tespit etmek, (İşlem süresi: İki yılda bir)

f) Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Kurullarına Bakanlığımız adına katılım sağlayarak genel kurul gündemini takip etmek, (İşlem süresi: Yılda üç kez, 10 gün)

g) Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Ulusal Heyetinin sekretarya hizmetlerini yürütmek, (İşlem süresi: Sürekli)

ğ) Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından ülkemize yapılan izleme ziyaretlerinin programlanması ve uygulanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, (İşlem süresi: Ortalama iki yılda bir, 10 gün)

h) Avrupa Birliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, (İşlem Süresi: Sürekli)

ı) Arşivleme ve diğer görevler, (İşlem Süresi:10 gün)

i) Açılan davalarla ilgili savunmaya esas olmak üzere verilen süre içinde cevap hazırlamak.


II.) Projeler Şube Müdürlüğü[düzenle | kaynağı değiştir]

a) Genel Müdürlüğün görevlerini daha etkili ve verimli şekilde yürütebilmesi için iç veya dış kaynaklı kredi veya hibe imkânlarını araştırmak ve değerlendirmek, (İşlem Süresi: Sürekli)

b) Genel Müdürlüğün önerdiği projelerin proje fişlerini ve iş tanımlarını hazırlamak, (İşlem Süresi:30 gün)

c) Genel Müdürlükçe yürütülecek projelerin ihale, danışman seçimi vb. işlerinin sekretarya hizmetlerini yürütmek, projeler için verilen teklifleri değerlendirerek raporlamak, (İşlem Süresi:15 gün)

ç) Projelerin yürütülmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli mali kaynakları tespit ederek Genel Müdürlük bütçesine dâhil edilmesi konusunda gerekçe raporlarını hazırlamak, (İşlem Süresi:15 gün)

d) Proje uygulamalarında diğer kurum ve kuruluşlar ile Bakanlık birimleri arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, (İşlem Süresi: Sürekli)

e) Projelerle ilgili eğitim faaliyetlerini, Personel ve Eğitim Hizmetleri Daire Başkanlığı ile işbirliği içinde yürütmek, (İşlem Süresi: Sürekli)

f) Arşivleme ve diğer görevler, (İşlem Süresi: Sürekli)

g) Açılan davalarla ilgili savunmaya esas olmak üzere verilen süre içinde cevap hazırlamak.


III.) AB ve Uluslararası Fonlar Şube Müdürlüğü[düzenle | kaynağı değiştir]

a) AB?ye giriş öncesi ve giriş sonrası kullandırılan fonlarla ilgili gerekli araştırmaları yaparak, mahalli idarelerin yararlanabileceği fonları araştırmak ve tespit etmek, (İşlem Süresi: Sürekli)

b) AB fonları ve uluslararası fonların kullanımı konusunda hazırladığı dokümanların Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayımlanmasını sağlamak, (İşlem Süresi: Sürekli)

c) Mahalli idarelerden bu fonlara müracaat edenlerin iş ve işlemlerini ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde takip etmek, (İşlem Süresi: Sürekli)

ç) Fonların kullanım sonrası takibini yaparak sonuçlarını izlemek, (İşlem Süresi: Sürekli)

d) Arşivleme ve diğer görevler, (İşlem Süresi: Sürekli)

e) Açılan davalarla ilgili savunmaya esas olmak üzere verilen süre içinde cevap hazırlamak.


d) Faaliyet Raporları ve İstatistik Daire Başkanlığı[düzenle | kaynağı değiştir]

Faaliyet Raporları ve İstatistik Daire Başkanlığı; Faaliyet Raporları Şube Müdürlüğü, Yerel Bilgi ve İstatistik Şube Müdürlüğü ile Bilişim Hizmetleri Şube Müdürlüğünden oluşur.


I.) Faaliyet Raporları Şube Müdürlüğü[düzenle | kaynağı değiştir]

a) Mahalli idareler tarafından hazırlanacak faaliyet ve performans raporları hakkında standartları belirlemek, (İşlem Süresi: Sürekli)

b) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi gereğince İçişleri Bakanlığına gönderilen mahallî idarelerin faaliyet raporları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, (İşlem Süresi:15 gün)

c) Mahalli idarelerin mali raporlarının konsolidasyonu konusundaki iş ve işlemleri yürütmek, (İşlem Süresi:15 gün)

ç) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mahalli idare mevzuatı çerçevesinde oluşturulan raporları ilgili mercilere sunmak, (İşlem Süresi: Sürekli)

d) Arşivleme ve diğer görevler, (İşlem Süresi: Sürekli)

e) Açılan davalarla ilgili savunmaya esas olmak üzere verilen süre içinde cevap hazırlamak.


II.) İstatistik Şube Müdürlüğü[düzenle | kaynağı değiştir]

a) Mahalli idarelerin performans ölçüm kriterlerinin belirlenmesi ve uygulanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, (İşlem Süresi: Sürekli)

b) Mahalli idarelerin iş ve işlemlerinden istatistiki veri olarak toplanacakları tespit ederek standardını oluşturmak, (İşlem Süresi: Sürekli)

c) Mahalli idarelerle ilgili her türlü istatistikî verileri toplamak, değerlendirmek, raporlamak ve yayımlamak, (İşlem Süresi: Sürekli)

ç) Yerel yönetimlerin seçilmiş personeli ile ilgili istatistiki çalışmaları yürütmek, (İşlem Süresi: Sürekli)

d) Arşivleme ve diğer görevler, (İşlem Süresi: Sürekli)

e) Açılan davalarla ilgili savunmaya esas olmak üzere verilen süre içinde cevap hazırlamak.


III.) Elektronik Hizmetler Şube Müdürlüğü[düzenle | kaynağı değiştir]

a) Hükümet programları ve eylem planları çerçevesinde Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda ve desteğinde yürütülecek e-devlet uygulamaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, (İşlem Süresi: Sürekli)

b) Elektronik devlet uygulamaları kapsamında, elektronik yerel hizmetlerle ilgili proje hazırlamak, iş ve işlemleri yürütmek, (İşlem Süresi: Sürekli)

c) Genel Müdürlüğün internet sayfası ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, (İşlem Süresi: Sürekli)

ç) Mahalli idareler tarafından internet ortamında sunulacak hizmetleri koordine etmek, (İşlem Süresi: Sürekli)

ç) Arşivleme ve diğer görevler, (İşlem Süresi:10 gün)

d) Açılan davalarla ilgili savunmaya esas olmak üzere verilen süre içinde cevap hazırlamak.


e) İnceleme, Soruşturma ve Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı[düzenle | kaynağı değiştir]

İnceleme, Soruşturma ve Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı; İnceleme ve Denetim Şube Müdürlüğü, Şikâyet ve Başvuruları Değerlendirme Şube Müdürlüğü ile İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğünden oluşur.


I.) İnceleme ve Denetim Şube Müdürlüğü[düzenle | kaynağı değiştir]

a) 2/12/1999 tarih ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre, mahalli idarelerin ve mahalli idare birliklerinin seçilmiş ve atanmış görevlileri hakkındaki ön inceleme işlemlerini yürütmek, (İşlem Süresi:10 gün)

b) 4483 sayılı Kanuna göre, mahalli idarelerin seçilmiş ve atanmış görevlileri hakkındaki işleme konulmama kararları hakkındaki işlemleri yürütmek, (İşlem Süresi:5 gün)

c) Mahalli idarelerle ilgili her türlü denetim ve özel teftiş onaylarına ilişkin işlemleri yürütmek, (İşlem Süresi:5 gün)

ç) Görevden uzaklaştırma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, (İşlem Süresi: 5 gün)

d) Mahalli idareler tarafından yürütülen hizmetlerde meydana gelecek aksama durumunda yapılacak iş ve işlemleri yürütmek, (İşlem Süresi:10 gün)

e) Arşivleme ve diğer görevler, (İşlem Süresi: Sürekli)

f) Açılan davalarla ilgili savunmaya esas olmak üzere verilen süre içinde cevap hazırlamak.


II.) Şikâyet ve Başvuruları Değerlendirme Şube Müdürlüğü[düzenle | kaynağı değiştir]

a) Mahalli idarelerin ve mahalli idare birliklerinin görevlileri ve organları ile ilgili olarak yapılan ihbar ve şikâyetler hakkındaki iş ve işlemleri yürütmek, (İşlem Süresi: 30 gün)

b) Mülkiye müfettişlerinin ve mahalli idare kontrolörlerinin teftiş ve denetimleri sırasında öğrenip soruşturmaya aldıkları konuların incelenmesi, değerlendirilmesi ve izlenip uygulanmasını sağlamak, (İşlem Süresi: 7 gün)

c) Mevzuatın uygulanmasına ilişkin olarak Teftiş Kurulu Başkanlığı veya Kontrolörler Başkanlığından teftişi ve soruşturulması istenilen mahalli idare organlarıyla bu organların üyeleri hakkındaki şikâyet ve başvurularla, teftiş elemanlarının düzenlediği rapor ve fezlekelerin sonuçlarını izlemek, (İşlem Süresi: 7 gün)

ç) Arşivleme ve diğer görevler, (İşlem Süresi: Sürekli)

d) Açılan davalarla ilgili savunmaya esas olmak üzere verilen süre içinde cevap hazırlamak.


III.) İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü[düzenle | kaynağı değiştir]

a) Mahalli idareler ile bunların bağlı kuruluşları ve bu idareler tarafından kurulan birlik,işletme ve şirketlerin bakanlığımız mülkiye müfettişleri ve mahalli idareler kontrolörleri tarafından yapılan denetimleri sonucunda düzenlenen teftiş raporlarını inceleyerek gerekli işlemleri yapmak, (İşlem Süresi: Sürekli)

b) Mülkiye müfettişleri ve kontrolörler tarafından düzenlenen raporlarda belirtilen kamu zararlarının tahsil edilmesini, tahsil edilemeyenlerle ilgini ise ilgili mahkemelerde dava açılmasını veya Sayıştay Başkanlığına intikalini sağlamak, (İşlem Süresi: Sürekli)

c) Sayıştay Başkanlığından alınan Sayıştay ilamlarını tebellüğ ederek tebliğ belgelerini Sayıştay Başkanlığına iade etmek, (İşlem Süresi: Sürekli)

ç) Sayıştay Başkanlığından alınan kesin hesaplar ile ilgili yazıların ilgili valiliklere intikalini ve takibinisağlamak, (İşlem Süresi: Sürekli)

d) İşlemleri biten teftiş layihası, teftiş raporları ve tazmin raporlarının listeleri yapılarak arşivleme işlemlerini yürütmek, (İşlem Süresi: Sürekli)

e) Arşivleme ve diğer görevler, (İşlem Süresi: Sürekli)

f) Açılan davalarla ilgili savunmaya esas olmak üzere verilen süre içinde cevap hazırlamak.


f) Özel İdareler, Birlikler ve Köyler Daire Başkanlığı[düzenle | kaynağı değiştir]

Özel İdareler, Birlikler ve Köyler Daire Başkanlığı; Özel İdare İşlemler Şube Müdürlüğü, Birlikler Şube Müdürlüğü ile Köyler Şube Müdürlüğünden oluşur.


I.) Özel İdare İşlemler Şube Müdürlüğü[düzenle | kaynağı değiştir]

a) 2886, 4734 ve 4735 sayılı kanunlar uyarınca il özel idarelerinin ihaleden yasaklama talepleri doğrultusunda ihaleden yasaklama işlemlerini yürütmek, (İşlem Süresi:7 gün)

b) İl Özel idaresi mevzuatı çerçevesinde valilikler diğer bakanlıklar ile kamu kurum kuruluşlarınca tereddüde düşülen konularda görüş verilmesi işlemlerini yürütmek, (İşlem Süresi: 20 gün)

c) İl özel idarelerinin görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla 22/2/2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu kapsamında borçlanma işlemlerini yürütmek, (İşlem Süresi: 7 gün)

ç) İl özel idarelerinin acele kamulaştırma taleplerine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek, (İşlem Süresi:10 gün)

d) İl özel idarelerinin şirket kurmaları veya kurulmuş şirkete ortak olma işlemlerini yürütmek, (İşlem Süresi: 5 gün)

e) İl özel idarelerinin özel gelir ve giderleri bulunan hizmetleri yerine getirmek amacıyla 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu kapsamında kuracakları işletmelerle ilgili izin işlemlerini yürütmek, (İşlem Süresi: 7 gün)

f) Başbakanlık tasarruf tedbirleri genelgesi uyarınca harcama izni verilmesi işlemlerini yürütmek, (İşlem Süresi: 5 gün)>

g) Gökçeada ve Bozcaada mahalli idarelerinin bütçe ve kesin hesaplarının tasdik işlemlerini yürütmek, (İşlem Süresi:5 gün)

ğ) 237 Sayılı Taşıt Kanunu kapsamında özel idarelerin yurtdışı araç hibeleriyle (ambulans, itfaiye-kurtarma) ilgili işlemleri yürütmek, (İşlem Süresi:10 gün)

h) 3998 sayılı Kanun gereğince mezarlıklardan yol geçirme onayları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, (İşlem Süresi:5 gün)

ı) 5366 sayılı Kanun gereğince yenileme alanları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, (İşlem Süresi:10 gün)

i) 5403 sayılı Kanun gereğince tarım amacı dışında kullanılacak araziler için Bakanlık onayı alınması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, (İşlem Süresi:5 gün)

j) İl özel idarelerine genel bütçe vergi gelirlerinden pay verilmesine ilişkin işlemlerin yürütülmesinde Türkiye İstatistik Kurumu ve İller Bankası ile koordinasyonu sağlamak ve bununla ilgili işlemleri yürütmek, (İşlem Süresi:10 gün)

k) Görev alanına giren konularla ilgili olarak gelen dilekçeleri cevaplandırmak, (İşlem Süresi: 7 gün)

l) Arşivleme ve diğer görevler, (İşlem Süresi: Sürekli)

m) Açılan davalarla ilgili savunmaya esas olmak üzere verilen süre içinde cevap hazırlamak.


II.) Birlikler Şube Müdürlüğü[düzenle | kaynağı değiştir]

a)Mahalli idare birliklerinin kurulması konusundaki iş ve işlemleri yürütmek, (İşlem Süresi:10 gün)

b)Birden fazla il?e bağlı mahalli idarelerin üye olduğu birliklerin meclis kararları ve tüzük değişikliklerinin onaylanması işlemlerini yürütmek, (İşlem Süresi: 5 gün)

c)Birlik meclislerinin feshi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, (İşlem Süresi: 10 gün)

ç) 4734, 4735 ve 2886 sayılı kanunlar kapsamında birliklerce yapılan ihaleler neticesinde ihaleden yasaklaması gereken yükleniciler hakkında gereken işlemleri yürütmek, (İşlem Süresi: 10 gün)

d) Mahalli idare birliklerine ilişkin mevzuatın uygulanması esnasında ortaya çıkan tereddütleri gidermek üzere görüş oluşturmak, (İşlem Süresi: 15 gün)

e) Mahalli idare birliklerinin şirket kurma iş ve işlemlerini yürütmek, (İşlem Süresi: 15 gün)

f) Birliklerin borçlanma taleplerine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek, (İşlem Süresi: 7 gün)

g) Arşivleme ve Diğer Görevler, (İşlem Süresi: Sürekli)

ğ) Açılan davalarla ilgili savunmaya esas olmak üzere verilen süre içinde cevap hazırlamak.


III.) Köyler Şube Müdürlüğü[düzenle | kaynağı değiştir]

a) Köylere ilişkin ilgili mevzuatın uygulanması esnasında ortaya çıkan tereddütleri gidermek üzere görüş oluşturmak, (İşlem Süresi: 15 gün)

b) Geçici köy korucularının kadro ihdası ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek, (İşlem Süresi:10 gün)

c) Arşivleme ve diğer görevler, (İşlem Süresi: Sürekli)

ç) Açılan davalarla ilgili savunmaya esas olmak üzere verilen süre içinde cevap hazırlamak.


g) Mevzuat ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı[düzenle | kaynağı değiştir]

Mevzuat ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı; Mevzuat Geliştirme ve İzleme Şube Müdürlüğü, Standart ve Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü ile Bütçe ve İdari İşler Şube Müdürlüğünden oluşur.


I.) Mevzuat Geliştirme ve İzleme Şube Müdürlüğü[düzenle | kaynağı değiştir]

a) Mahalli idareler ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelge çalışmalarını yaparak bunların yürürlüğe girmesi için gerekli işlemleri yürütmek, (İşlem Süresi: Sürekli)

b) Bakanlık birimleri ile diğer bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarından gelen yeni hazırlanacak veya değişiklik yapılacak kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliklere ilişkin görüş bildirme işlemlerini yürütmek, (İşlem Süresi: 15 gün).

c) Mahalli idarelerle ilgili mevzuatın uygulanması hususunda ortaya çıkacak tereddütleri gidermek üzere görüş oluşturmak, (İşlem Süresi: 15 gün)

ç) Mahalli idareler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idarelerin kurdukları birliklerce hazırlanan mevzuat metinleri hakkında, bunlar yürürlüğe girmeden önce mevzuat gereği alınması gereken diğer kurum ve kuruluşların görüşleri ile ilgili koordinasyonu sağlamak, (İşlem Süresi: 15 gün)

d) Yürürlükte olan mahalli idare mevzuatının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek ve mevzuat değişikliğine ilişkin önerilerde bulunmak, (İşlem Süresi: Sürekli)

e) Mahalli idareleri ilgilendiren konularda, gerektiğinde diğer birimlerle koordine ederek genelgelerin hazırlanması ve yayımlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, (İşlem Süresi: 15 gün)

f) Görev alanına giren konularla ilgili olarak gelen dilekçeleri cevaplandırmak, (İşlem Süresi: 7 gün)

g) Arşivleme ve diğer görevler, (İşlem Süresi: Sürekli)

ğ) Açılan davalarla ilgili savunmaya esas olmak üzere verilen süre içinde cevap hazırlamak.


II.) Standart ve Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü[düzenle | kaynağı değiştir]

a) Bakanlık ve Genel Müdürlüğün stratejik planının ve performans programının hazırlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, (İşlem Süresi: Yıllık)

b) Ulusal ve uluslararası alanda mahalli idarelerle ilgili gelişmeleri izlemek ve mahalli idareler tarafından sunulan hizmetleri değerlendirmek, (İşlem Süresi: Sürekli)

c) Mahalli idareler tarafından sunulan hizmetlerin standart çalışmalarını yaparak uygulamaya ilişkin iş ve işlemleri takip etmek ve sonuçlarını izlemek, (İşlem Süresi: Sürekli)

ç) 10/3/ 2006 tarih ve 26104 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına göre il özel idareleri, belediyeler ve mahalli idare birliklerinin bütçelerinin kurumsal kodlarını belirlemek ve duyurmak, (İşlem Süresi: Yıllık)

d) Genel Müdürlük personelinin performans ölçütlerini belirlemek ve bununla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, (İşlem Süresi:15 gün)

e) Kurum ve kuruluşlarca düzenlenen toplantılara personel görevlendirme işlemlerini yapmak, (İşlem Süresi: Sürekli)

f) Bakanlık ve Genel Müdürlük faaliyetleriyle ilgili rapor ve brifingleri hazırlamak, (İşlem Süresi: Sürekli)

g) TBMM üyeleri tarafından mahalli idarelerin iş ve işlemleri konusunda Sayın Bakana sorulan sözlü ve yazılı soru önergelerinin cevaplandırılmasını sağlamak, (İşlem Süresi: 15 gün)

ğ) Turizm alanları etüt çalışmaları ve balıkçı barınakları hakkında mahalli idarelerin görüşünü alarak Bakanlık görüşünü oluşturmak, (İşlem Süresi: 15 gün)

h) Görev alanına giren konularla ilgili olarak gelen dilekçeleri cevaplandırmak, (İşlem Süresi: 7 gün)

ı) Arşivleme ve diğer görevler, (İşlem Süresi: Sürekli)

i) Açılan davalarla ilgili savunmaya esas olmak üzere verilen süre içinde cevap hazırlamak.


III.) Bütçe ve İdari İşler Şube Müdürlüğü[düzenle | kaynağı değiştir]

a) Analitik bütçe sınıflandırmasına uygun olarak Genel Müdürlüğün gider tekliflerinin hazırlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, (İşlem Süresi:15 gün)

b) Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Genel Müdürlüğe tahsis edilen ödeneklerin kullanımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, (İşlem Süresi:10 gün)

c) Genel Müdürlük personelinin maaş ve diğer özlük hakları ile ilgili işlemleri yürütmek, (İşlem Süresi:15 gün)

ç) Genel Müdürlük personelinin yurtiçi, yurtdışı ve sürekli görev yolluğu ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek, (İşlem Süresi:5 gün)

d) Köy ve mahalle muhtarlarının ödeneklerinin valiliklere gönderilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, (İşlem Süresi:15 gün)

e) Genel Müdür tarafından verilen talimatların personele duyurma işlemlerini yürütmek, (İşlem Süresi:5 gün)>

f) Genel Müdürlük personelinin özlük hakları ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek, (İşlem Süresi:5 gün)

g) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesine göre Genel Müdürlüğün faaliyet raporunu hazırlama işlemlerini yürütmek, (İşlem Süresi: Yıllık)

ğ) Arşivleme ve diğer görevler, (İşlem Süresi: Sürekli)

h) Açılan davalarla ilgili savunmaya esas olmak üzere verilen süre içinde cevap hazırlamak.


h) Personel ve Eğitim Hizmetleri Daire Başkanlığı[düzenle | kaynağı değiştir]

Personel ve Eğitim Hizmetleri Daire Başkanlığı; Personel Şube Müdürlüğü, Eğitim Şube Müdürlüğü ile Yayınlar Şube Müdürlüğünden oluşur.


I.) Personel Şube Müdürlüğü[düzenle | kaynağı değiştir]

a) Mahalli idarelerle ilgili norm kadro ilke ve standartları konusundaki çalışmaları yürütmek, (İşlem Süresi: Sürekli)

b) Mahalli idarelerin personeli ile ilgili Bakan onayını gerektiren iş ve işlemleri yürütmek, (İşlem Süresi:5 gün)

c) Mahalli idarelerde üst ve istisnai görevlere atamaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, (İşlem Süresi: 10 gün)

ç) 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu?nun 38 inci maddesi uyarınca büyükşehir veya ilçe belediyelerinde görevlendirilen personelin ikinci görev ücretinin tespitine ilişkin işlemleri yürütmek, (İşlem Süresi: 10 gün)

d) Belediyeler, il özel idareleri ve bunların kurdukları birlik, işletme ve müesseselerde çalışan personelin yan ödeme, özel hizmet tazminatına ilişkin işlemler ve uygulamada doğan tereddütlere ilişkin görüş bildirilmesi işlemlerini yürütmek, (İşlem Süresi: 10 gün)

e) Belediyeler, il özel idareleri ve bunların kurdukları birlik, işletme ve müesseselerde çalışan personelin disiplin işlerini yürütmek, (İşlem Süresi: 7 gün)

f) Yerel yönetim personelinin performans ölçütlerini belirlemek ve bununla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, (İşlem Süresi:10 gün)

g) Arşivleme ve diğer görevler, (İşlem Süresi: Sürekli)

ğ) Açılan davalarla ilgili savunmaya esas olmak üzere verilen süre içinde cevap hazırlamak.


II.) Eğitim Şube Müdürlüğü[düzenle | kaynağı değiştir]

a) Mahalli idarelerin personeli ile ilgili yürütülecek hizmet içi eğitim ve görevde yükselme ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, (İşlem Süresi:10 gün)

b) Genel Müdürlük personelinin hizmet içi eğitim planlamasını yapmak ve uygulamak, (İşlem Süresi:10 gün)

c) Mahalli idarelerde görev yapan personelin görevde yükselme eğitimi ve sınavlarının yapılması konusundaki koordinasyonu sağlamak ve işlemlerini yürütmek, (İşlem Süresi:10 gün)

ç) Birlik, dernek, vakıf ve benzeri kuruluşların mahalli idare personeline yönelik yapacakları eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlığın 2007/26 sayılı Genelgesi gereğince iş ve işlemleri yürütmek, >(İşlem Süresi: 15 gün)>

d) Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü bünyesinde staj yapacak üniversite öğrencilerinin programlarını hazırlamak ve takip etmek, (İşlem Süresi:10 gün)

e) Arşivleme ve diğer görevler, (İşlem Süresi: Sürekli)>

f) Açılan davalarla ilgili savunmaya esas olmak üzere verilen süre içinde cevap hazırlamak.


III.) Yayın Şube Müdürlüğü[düzenle | kaynağı değiştir]

a) Mahalli idarelerle ilgili mevzuatı, genelgeleri ve görüşleri konuları itibariyle derleyerek gerek elektronik ortamda gerekse kitap şeklinde hazırlayarak ilgilerin hizmetine sunmak, (İşlem Süresi: Sürekli)

b) Mahalli idareler alanında ihtiyaç duyulan konularda bilgi ve veri derleyerek yayınlamak, (İşlem Süresi: Sürekli)

c) Mahalli idarelerin yıllık eğitimleriyle ilgili doküman ve materyalleri hazırlamak, (İşlem Süresi: Sürekli)

ç) Arşivleme ve diğer görevler, (İşlem Süresi: Sürekli)

d) Açılan davalarla ilgili savunmaya esas olmak üzere verilen süre içinde cevap hazırlamak.


i) Kontrolörler Başkanlığı[düzenle | kaynağı değiştir]

Kontrolörler Başkanlığının görevleri, görev tanımları ve görev süreçleri şunlardır:

a) Genel Müdür adına Kontrolörler Başkanlığını yönetmek, kontrolörlerin çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek, (İşlem Süresi: Sürekli)

b) Yıllık çalışma ve teftiş programlarını hazırlamak, onaya sunmak ve uygulanmasını izlemek, (İşlem Süresi: Sürekli)

c) Bakan ve Genel Müdürün teftiş, denetim, inceleme, soruşturma ve araştırma emirleri üzerine kontrolörleri görevlendirmek ve sonucunu izlemek, (İşlem Süresi: Sürekli)

ç) Kontrolörlerin düzenledikleri teftiş rapor ve layihalarını inceleyerek mevzuata aykırı tenkit ve tavsiyeler görüldüğü takdirde gerekli düzeltmeyi yaptırmak, (İşlem Süresi: Sürekli)

d) Soruşturma, denetim, ön inceleme ve araştırma raporlarını inceleyerek, varsa eksiklik ve noksanlıkların düzeltilip tamamlatılması ve ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak, (İşlem Süresi: Sürekli)

e) Kontrolörler Başkanlığı personelinin maaş ve diğer özlük hakları ile ilgili işlemleri yürütmek, (İşlem Süresi:10 gün)

f) Kontrolörler Başkanlığı personelinin yurtiçi, yurtdışı ve sürekli görev yolluğu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, (İşlem Süresi:3 gün)

g) Yılı içerisinde kontrolörler tarafından yapılan; soruşturma, denetim, ön inceleme ve araştırma raporlarının özetini ihtiva eden bir genel rapor hazırlamak.

ğ) Arşivleme ve diğer görevler, (İşlem süresi: Sürekli)

h) Açılan davalarla ilgili savunmaya esas olmak üzere verilen süre içinde cevap hazırlamak.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.