FANDOM


İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28. maddesi; Edit

“1.(Değişik:10/6/1994-4001/13 md.) Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez. 4. (Değişik: 21/2/2014-6526/18 md.) Mahkeme kararlarının süresi içinde kamu görevlilerince yerine getirilmemesi hâlinde tazminat davası ancak ilgili idare aleyhine açılabilir.” Şeklindedir. Ancak mahkeme kararlarını kasten yerine getirmeyen memurun, cezai ve hukuki sorumluluğu saklıdır. Söz konusu kararın gereğinin gecikmeye mahal vermeksizin kanunun ilgili maddesi uyarınca yerine getirilmesi hususunda gereğini arz ederim.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.