FANDOM


Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 10.8.1990, No : 90/748 - Yayımlandığı R.G.nin Tarihi: 15.11.1990, No: 20696

BİRİNCİ BÖLÜM  :Genel HükümlerEdit

Amaç Edit

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; 3628 sayılı Kanun gereğince verilecek olan mal bildiriminin şeklini, düzenleniş biçimini, sayısını, neleri kapsayacağını, merciine nasıl ulaştırılacağını ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer esas ve usulleri düzenlemektir.

Haksız mal edinme Edit

Madde 2 - Mevzuata veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat edileme- yen mallar veya ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun olduğu ka- bul edilemeyecek harcamalar şeklinde ortaya çıkan artışlar, bu Yönetmeliğin uy- gulanmasında haksız mal edinme sayılır.

İKİNCİ BÖLÜM  : Mal Bildiriminde Bulunacaklar ve Verileceği Merciler Edit

Mal bildiriminde bulunacaklar Edit

Madde 3 - Aşağıda sayılanlar mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar:

a) Her türlü seçimle iş başına gelen kamu görevlileri ve dışardan atanan Bakanlar Kurulu üyeleri (muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri hariç),

b) Noterler,

c) Türk Hava Kurumunun genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri ile genel merkez teşkilatında ve Türk Kuşu Genel Müdürlüğünde, Türkiye Kızılay Derneğinin merkez kurullarında ve Genel Müdürlük teşkilatında görev alanlar ve bun- ların şube başkanları,

d) Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluş veya alt kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüsleri (iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları) ile bunlara bağlı müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan ve kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlar ile bunla- rın alt kuruluşlarında veya komisyonlarında aylık, ücret ve ödenek almak sure- tiyle kamu hizmeti gören memurları, işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevli- leri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri,

e) Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarında görevli olanlar ile bunların yönetim ve denetim kurulu üyeleri (5590 sayılı Kanuna göre kurulan oda ve borsaların oda ve borsa meclisi ile yönetim kurulu üyeleri dahil),

f) Siyasi parti genel başkanları, vakıfların idare organlarında görev alan lar, kooperatiflerin ve birliklerinin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve ge- nel müdürleri, yeminli mali müşavirler, kamuya yararlı dernek yönetici ve dene- ticileri,

g) Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve de- netim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları,

h) Özel kanunlarına göre mal bildiriminde bulunmak zorunda olanlar (konfede- rasyon, sendika ve sendika şubesi başkan ve yöneticileri dahil).

Eşlerin mal bildirimiEdit

Madde 4 - Her ikisi de 3 üncü madde kapsamında bulunan eşlerin herbiri ayrı ayrı mal bildiriminde bulunmak zorundadır. Bu takdirde, eşlerden herbiri, eşi ile velayeti altındaki çocuklarının da mallarını bildirirler.

YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1991 (Ek - 6)


Birden fazla mal bildirimiEdit

Madde 5 - Kamu görevlilerinden asli görevleri uhdelerinde katmak kaydıyla ikinci bir görevi yürütenler (yönetim kurulu veya danışma kurulu üyeliği gibi) ya da vekaleten tedvir edenler, sadece asli görevlerinden dolayı tek mal bildi- riminde bulunurlar.

Kamu görevlisi olmayıp da 3628 sayılı Kanuna göre birden fazla mal bildiri- minde bulunması gerekenler, bu mercilerden yalnız birine mal bildiriminde bulu- nurlar. Ancak, mal bildiriminde bulunulan mercii, diğer kuruma da bilgi vermekle yükümlüdür.

Mal bildiriminin verileceği merciler

Madde 6 - Mal bildiriminin verileceği merciler şunlardır:

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu üyeleri için, Türkiye Bü- yük Millet Meclisi Başkanlığı,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel için, özlük işleri ile il- gili birimler,

c) Kurum, teşebbüs, teşekkül ve kuruluşların genel müdürleri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri için, ilgili bakanlıklar,

d) Yüksek mahkemelerin daire başkan ve üyeleri için, ilgili mahkemenin baş- kanı,

e) Noterler için Adalet Bakanlığı,

f) Diğer kurum ve kuruluşların memur ve hizmetlileri için, atamaya yetkili makamları,

g) Türk Hava Kurumu ile Türkiye Kızılay Derneğinde görev alanlar için, kurum ve dernek genel başkanlığı,

h) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görevli olanlar için, ku- rum başkanlığı; bunların yönetim ve denetim kurulu üyeleri için, ilgili bulun- dukları bakanlıklar,

i) Görevlerinden ayrılanlar için, bu görevlerinde iken bildirimlerini verme- leri gereken makam veya merci,

j) Siyasi parti genel başkanları için, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı,

k) Kooperatifler ve birliklerinin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve ge- nel müdürleri için, kooperatiflerin ve birliklerinin denetimlerinin yapıldığı kuruluşlar,

l) Yeminli mali müşavirler için, Maliye ve Gümrük Bakanlığı,

m) Türk Hava Kurumunun, Türkiye Kızılay Derneğinin ve kamu yararına sayılan derneklerin genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri için, İçişleri Ba- kanlığı; bunların şube başkanları için, bulundukları il valilikleri,

n) İl genel meclisi üyeleri için, ilgili valilikler, belediye meclisi üyele- ri için, ilgili belediye başkanlıkları, belediye başkanları için, İçişleri Ba- kanlığı,

o) Mal bildirimi verecek son merciler için, kendi kuruluşlarının özlük işle- ri ile ilgili makam veya merci,

p) Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve de- netim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları için, bulundukları yer en büyük mülki amirliği,

r) Vakıfların idare organlarında görev alanlar için, Vakıflar Genel Müdürlü- ğü.

SorumlulukEdit

Madde 7 - 6 ncı maddede belirtilen merciler, mal bildirimlerinin süresi içinde verilmesini sağlamakla sorumludurlar. Bu merciler mal bildirimlerinin ve- rilmesini izlemek için birim veya personel görevlendirirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  : Mal BildirimleriEdit

Mal bildiriminin konusu Edit

Madde 8 - 3 üncü maddede sayılanların kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan;

a) Taşınmaz malları (arsa ve yapı kooperatif hisseleri dahil),

b) Kendilerine aylık ödenenler, net aylık tutarının beş katından; aylık ödenmeyenler ise Genel İdare Hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen net aylığın beş katından fazla değer ve tuta- rındaki;

1) Para ve para hükmündeki kıymetli kağıtları,
2) Hisse senedi ve tahvilleri,
3) Altın ve mücevheratı,
4) Her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları, traktör, biçer-döver, harman makinası ve diğer ziraat makinaları, inşaat ve iş makinaları, hayvanlar, koleksiyon ve ev eşyaları ile diğer taşınır malları,
5) Hakları,
6) Alacakları,
7) Borçları,
8) Gelirleri,

mal bildirimine konu teşkil eder. (b) bendinde belirtilen mal, hak, alacak, borç ve gelirlerin ayrı ayrı toplam değerleri tek kalem halinde gösterilir.

Mallar, mal bildirimi tarihindeki değerleri esas alınmak suretiyle beyan olunur.

Genel İdare Hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık miktarı, aylıklara uygulanan katsayının belirlenmesini müteakip Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tesbit ve ilan olunur.

Mal bildiriminin verilme zamanıEdit

Madde 9 - Mal bildirimlerinin;

a) 3 üncü maddede sayılan görevlere atanmada, göreve giriş için gerekli olan belgelerle birlikte,

b) Bakanlar Kurulu üyeleri için, atamayı izleyen bir ay içinde,

c) Seçimle gelinen görevlerle, seçimin kesinleşme tarihini izleyen iki ay içinde,

d) Yönetim ve denetim kurulları ile komisyon üyeliklerine seçilen veya ata- nanlar için, göreve başlama tarihini izleyen bir ay içinde,

e) Görevi sona erenler ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde,

f) Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri için, faaliyete geçme tarihini; sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları için, bu işe veya görevlerine başlama tarihini izle- yen bir ay içinde,

g) Özel kanunlarına göre mal bildiriminde bulunması gerekenler için, kanunlarında öngörülen süre içinde,

verilmesi zorunludur.

(a) bendinde yazılı durumlarda mal bildirimi verilmedikçe atama işlemi yapı- lamaz.

Ek mal bildirimi Edit

Madde 10 - 3 üncü maddede sayılan görevlerde bulunanlar, eşleri velayeti al- tındaki çocukları ve kendilerinin şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda, değişikliği izleyen bir ay içinde yeni edindikleri mal, hak, gelir, alacak ve borçlara münhasır olmak üzere ek mal bildirimi vermek zorundadırlar. 8 inci maddede gösterilen mahiyet ve miktardaki malın iktisabı ile hak, alacak veya gelir sağlanması veya borçlanılması, mal varlığında önemli değişiklik sayı- lır.

Mal bildiriminin yenilenmesi Edit

Madde 11 - 3 üncü maddede belirtilen görevlere devam edenler, sonu (0) ve (5) ile biten yıların en geç Şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilemek zorundadırlar.

Mal bildirim formunun doldurulması Edit

Madde 12 - İlgililer, ekli "Mal Bildirimi Formu"nu el yazısı ile okunaklı bir şekilde tek nüsha olarak doldurur ve tarih belirtilmek suretiyle imzalar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  : Hediye ve HibelerEdit

Hediye ve hibe Edit

Madde 13 - 3 üncü maddede belirtilen kamu görevlileri, milletlerarası protokol, mücamele veya nezaket kaideleri uyarınca veya diğer herhangi bir sebeple yabancı devletlerden, milletlerarası kuruluşlardan, sair milletlerarası hukuk tüzel kişiliklerinden, Türk uyruğunda olmayan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi veya kuruluştan, aldıkları tarihteki değeri on aylık net asgari ücret toplamını aşan her hediye veya hibe niteliğindeki eşyayı, aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde kendi kurumlarına teslim etmek zorundadırlar.

Ancak, yabancı devlet adamları ve milletlerarası kuruluş temsilcileri tarafından verilen imzalı hatıra fotoğraflarının çerçeveleri bu madde hükümlerine dahil değildir.

Hediye ve hibe eşyalarda yapılacak işlem Edit

Madde 14 - 3 üncü maddede belirtilen kamu görevlileri ve bunların eşlerine, milletlerarası protokol, mücamele veya nezaket kaideleri uyarınca veya diğer herhangi bir sebeple yabancı devletlerden, milletlerarası kuruluşlardan, sair milletlerarası hukuk tüzel kişiliklerinden, Türk uyruğunda olmayan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi veya kuruluş tarafından verilen hediye veya hibe niteliğindeki eşyayı alan ilgilisi, bu eşya değerinin on aylık net asgari ücret toplamını aşan değerde olduğunu belirlemesi halinde, yurtiçinde aldıkları tarihten, yurtdışında yurda dönüşleri tarihinden itibaren ongün içinde bulundukları il defterdarlığına (takdir komisyonu başkanlığına) değer takdiri için kurumları vasıtasıyla gönderir.

Hediye veya hibe niteliğindeki bu eşyanın (yabancı devlet adamları ve milletlerarası kuruluş temsilcileri tarafından verilen imzalı hatıra fotoğraflarının çerçevleri hariç) gerçek değerinin takdiri ile net asgari ücretin on aylık toplamını aşıp aşmadığı, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun değişik 72 nci maddesine göre kurulan takdir komisyonunca en geç on gün içinde tesbit olunarak ilgiliye ve bağlı bulunduğu kuruma bildirilir.

Kıymet takdirini müteakip, takdir komisyonu tarafından ilgilisine geri verilen hediye veya hibe niteliğindeki eşyadan değeri net asgari ücretin on aylık toplamını aşanlar, ilgilisi tarafından en geç on gün içinde kendi kurumlarına verilir.

Bu eşyalar, kurumca sergilenmek veya başka bir şekilde muhafaza edilmek suretiyle değerlendirilir veya ilgisi sebebiyle diğer bir kuruma tevdi edilebilir.


BEŞİNCİ BÖLÜM  : Çeşitli HükümlerEdit

Mal bildirimlerinin gizliliği Edit

Madde 15 - Mal bildirimleri, 6 ncı maddede belirtilen makam veya mercilerin ilgili birimlerinde, ilgililerin varsa sicil yoksa özel dosyalarında saklanır. Mal bildirimlerinin içeriği hakkında soruşturma ve kovuşturmaya yetkili merciler dışındakilere açıklama yapılmaz, bilgi verilemez.

Bilgi verme zorunluluğu Edit

Madde 16 - Özel kanunlarında aksine bir hüküm mevcut olsa dahi, ilgili kişi- ler ile özel ve kamu kuruluşları, 3628 sayılı Kanunla soruşturma ve kovuşturma- ya yetkili kılınan kişi ve mercilerce istenen bilgileri eksiksiz vermek zorunda- dır.

Süresinde mal bildiriminde bulunmama Edit

Madde 17 - Bu Yönetmelikte belirtilen süreler içinde mal bildiriminde bulunmayanlara, bildirimin verileceği mercilerce yazılı olarak ihtarda bulunulur.

Bu ihtar, ilgilisine Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ olunur.

İhtarın kendisine tebliğinden itibaren bir ay içinde bildirimde bulunmayanlar hakkında gerekli işlem yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Müfettiş ve muhakkikler de, soruşturma ile ilgili olarak verdikleri süre zarfında mal bildiriminde bulunmayan hakkında yetkili Cumhuriyet başsavcısına suç duyurusunda bulunurlar.

Mal bildirimlerinin karşılaştırılması Edit

Madde 18 - Yeni ve ek bildirimler, 6 ncı maddede belirtilen yetkili merciler tarafından daha önceki bildirimler ile karşılaştırılır.

Yapılan karşılaştırma sonucunda gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları veya haksız mal edindikleri, kaçırdıkları veya gizledikleri anlaşılanlar hakkında yetkili mercilerce Cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur.

Hukuki dayanakEdit

  Madde 19 - Bu Yönetmelik, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiri-   

minde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 22 nci maddesi uyarınca düzenlenmiştir.

Yürürlük Edit

Madde 20 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme Edit

Madde 21 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

MAL BİLDİRİMİ


| 1. Soyadı, adı | 2. Görevi veya mesleği | 3. Kurum Sicil no | |--------------------|----------------------------------|---------------------| | 4. İş adresi | 5. Ev adresi | 6. Veriliş sebebi | |-------------------------------------------------------|---------------------| | T |7.Kime | 8.Cinsi | 9.Bulunduğu | 10.Yüz |11.Hisse | 12. Değeri TL. | | A | ait | ve | yer ve | ölçümü | mik. | | | Ş |olduğu | çeşidi | adresi | | | | | I |-------|---------|-------------|--------|----------|---------------------| | N |-------|---------|-------------|--------|----------|---------------------| | M |-------|---------|-------------|--------|----------|---------------------| | A |-------|---------|-------------|--------|----------|---------------------| | Z |-------|---------|-------------|--------|----------|---------------------| | |-------|---------|-------------|--------|----------|---------------------| | M |-------|---------|-------------|--------|----------|---------------------| | A |-------|---------|-------------|--------|----------|---------------------| | L |-------|---------|-------------|--------|----------|---------------------| | L |-------|---------|-------------|--------|----------|---------------------| | A |-------|---------|-------------|--------|----------|---------------------| | R |-------|---------|-------------|--------|----------|---------------------| | I |-------|---------|-------------|--------|----------|---------------------| |-------------------------------------------------------|---------------------| | T |13.Kime| 14.Cinsi | 15.Adedi | 16.Değeri TL. | | A | ait | | | | | Ş |olduğu | | | | | I |-------|--------------------------------|----------|---------------------| | N |-------|--------------------------------|----------|---------------------| | I |-------|--------------------------------|----------|---------------------| | R |-------|--------------------------------|----------|---------------------| | |-------|--------------------------------|----------|---------------------| | M |-------|--------------------------------|----------|---------------------| | A |-------|--------------------------------|----------|---------------------| | L |-------|--------------------------------|----------|---------------------| | L |-------|--------------------------------|----------|---------------------| | A |-------|--------------------------------|----------|---------------------| | R |-------|--------------------------------|----------|---------------------| | I |-------|--------------------------------|----------|---------------------| |-----------------------------------------------------------------------------| | A |17.Kime| 18.Borçlunun soyadı,| 19.Alacak| |20.Kime| 21. Mahiyeti | | L | ait | adı | mik.TL. | | ait | | | A | olduğu| | | | olduğu| | | C |-------|---------------------|----------| H|-------|---------------------| | A |-------|---------------------|----------| A|-------|---------------------| | K |-------|---------------------|----------| K|-------|---------------------| | L |-------|---------------------|----------| L|-------|---------------------| | A |-------|---------------------|----------| A|-------|---------------------| | R |-------|---------------------|----------| R|-------|---------------------| | I |-------|---------------------|----------| I|-------|---------------------|


| |22.Kime| 23.Alacaklının soya-| 24.Taksit| 25.Taksit| 26.Alındı-| 27.Bil- | | B | ait | dı, adı | mik.TL. | mik.TL. | ğı tarih | dirim | | O | olduğu| | | | | sahibi- | | R |-------|---------------------|----------|----------|-----------| nin im- | | Ç |-------|---------------------|----------|----------|-----------| zası, | | L |-------|---------------------|----------|----------|-----------| tarih, | | A |-------|---------------------|----------|----------|-----------| pul | | R |-------|---------------------|----------|----------|-----------| | | I |-------|---------------------|----------|----------|-----------| | |-----------------------------------------------------------------------------|

YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1991 (Ek - 6)


FORMUN KULLANIMI


Bu form, 19/4/1990 tarih ve 3628 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde sayılan mal bildiriminde bulunacak olanların kendileri ile karı ve kocalarının ve velayetle- ri altındaki çocuklarının taşınır ve taşınmaz malları ile alacak, hak ve borçla- rını göstermek için kullanılır.

Beyanda bulunanın, taşınır malları, alacakları, hak ve borçlarının değer ve tutarları; kendilerine aylık ödenenlerin net aylığının beş katından, ödenmeyen- lerin ise genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesin- deki şube müdürüne ödenen net aylığın beş katından fazla ise beyan edilir. Bu halde taşınır mal, hak, alacak ve borçlar ayrı ayrı toplam değerleri tek kalem halinde gösterilir.

İlgili bölümlerdeki hanelerin yeterli olmaması halinde birden fazla bildirim formu kullanılır.

AÇIKLAMA


Aşağıda gösterilen rakamlar soru bilgi başlıklarına karşılıktır. İzahı ge- rekli görülmeyen bilgi başlıkları için açıklama yapılmamıştır.

6. Veriliş Sebebi


Bu bölüme, mal bildiriminin ilk defa, yenileme, ek, soruşturma veya kovuş- turma sebeplerinden hangisine dayalı olarak verildiği yazılır.

TAŞINMAZ MALLAR


7. Kime ait olduğu


Bu bölüme, malın durumuna göre kendisine veya eşine veya velayeti altındaki çocuğuna ait olduğu yazılır.

8. Cinsi ve çeşidi


Bu bölüme bildiri sahibinin yurt içinde ve dışında bulunan bina, arsa, arazi ve madenlerle Medeni Kanun gereğince taşınmaz mal hükmünde bulunan ayni haklar yazılır. Binalarda (ahşap, kargir, betonarme gibi), arazide (tarla, bağ, bahçe, zeytinlik, portakal bahçesi gibi), madenlerde (krom, bakır, zımpara gibi) çeşit- li yazılır.

9. Bulunduğu yer ve adresi


Taşınmaz malların bulundukları yer ve adres yazılır.

11. Hisse miktarı


Bildirim sahibinin veya karı ve kocası veya velayet altındaki çocuklar, ta- şınmaz malın tamamına sahip değillerse sahip oldukları hisse miktarı bu bölüme yazılır.

12. Değeri TL.


Eğer taşınmaz mal bir nisbet dahilinde ise, hissesi kadar aksi halde tamamı- nın değeri TL. olarak yazılır.

TAŞINIR MALLAR


14. Cinsi


Bu bölüme taşınır malları kapsayan para, esham, tahvilat, altın ve mücevhe- rat ile diğer mallar yazılır.

Para


Yabancı kağıt paralar, bunların bildirim tarihindeki borsa kıymetlerine göre Türk parası değeri ve cinsleri belirtilir.

Esham ve Tahvilat


Esham ve tahvilat çeşidine göre ve her çeşidin temsil ettiği kıymetlere göre ayrı ayrı yazılır. Yabancı esham ve tahvilatı da çeşitleri işaret edilmek sure- tiyle aynı şekilde yazılır.

Altın ve Mücevherat


Yabancı altın, külçe altın, altın ziynet eşyası ile her çeşit mücevherat çeşitleri (Reşat, beşibiyerde, cumhuriyet beşibiyerde, yüzlük altın, lira çeyreği, küpe, altın bilezik, elmas, elmas iğne, pırlanta küpe gibi) cinsleri yazılır.

Diğer mallar


1. Motor, kayık, sandal gibi taşıt araçları

2. Kamyon, otomobil (hususi ve taksi), motorsiklet, araba gibi motorlu ve motorsuz kara taşıt araçları

3. Traktör, harman makinesi, pulluk gibi ziraat araç ve aletleri

4. Koyun, keçi, inek, öküz, manda, at gibi hayvanlar

5. Pul, silah ve diğer koleksiyonlar

6. Antika ve kıymetli tablo, vazo, gümüş sofra takımı eşyasını kapsayan taşınır malların cinsleri bu bölüme yazılır.

ALACAKLARI


18. Borçlunun soyadı, adı


Borçlunun soyadı, adı, varsa sigorta şirketinin adı da yazılır.

19. Alacak miktarı TL.


Borçludan alacağı miktar yazılır.

HAKLARI

  -------                                   

21. Hakların mahiyeti


Bu bölüme taşınmaz mallara ait ayni haklar hariç olmak üzere taşınır mallara ait ihtira beratı, alameti-farika, telif hakkı gibi haklar yazılır.

BORÇLARI


23. Alacaklının soyadı, adı


Alacaklı kişinin soyadı, adı belirtilerek yazılır.

YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1991 (Ek - 6)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.