FANDOM


Maun suresi

Maun suresi

Bakınız

Şablon:Maunbakınız d


Maun Al-Ma'un
Maun Suresi Maun Ağacı
Maun Suresi/VP Maun Suresi/WP
Maun Suresi Hakkında Bilinmesi Gerekenler Maun Suresi/TEFSİR Maun Suresi/ Taberi Tefsiri Maun Suresinin Tefsiri / Ömer Nasuhi Bilmen Maun Suresinin Tefsiri / Cübbeli Ahmed Hoca Maun Suresi/HADİS Maun Suresi/KERAMETLERİ Maun Suresi/MEFATİHU´L GAYB Maun Suresi/HAT Maun Suresi/AUDİO Maun Suresi/VİDEO
Maun Suresi-KSGK Maun Suresi/1-7 Maun Suresi/Albanian Maun Suresi/Azerice Maun Suresi/Bulgarca Maun Suresi/Fransızca Maun Suresi/Bulgarian
107/1 107/2 107/3 107/4 107/5 107/6 107/7
Tefsirler Maun Suresi/1-7 Maun Suresi/HDKD HDKD/Maun suresi
Maun suresi böyle buyurdu
Şablon:Maun

Al-Ma'un Maun english arabi
Çocuk hafız sümeyye eddeb - maun suresi www.ashabilyemin

Çocuk hafız sümeyye eddeb - maun suresi www.ashabilyemin.com

Sümeyye Eddeb

Maun SuresiEdit

Bu mübarek sûre, Et-Tekâsür sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur. Yedi âyet-i Kerîmeyi içermektedir. Esirgenmeyecek bir yardım demek olan "Maun" kelimesile nihayet bulduğu için kendisine bu isim verilmiştir: Buna "Ereeyte" ve "Din" sûresi de denilmiştir. Bundan evvelki Kureyş sûresinde Cenab-ı Hak'kın Kureyş'i açlıktan koruduğu ve onları ibâdetle mükellef kılmış olduğu bildirilmişti, bu sûrede de dini yalanlayan, Allah'ın emrine muhalefet ederek cimrilikte bulunan kimselerin ahlâksız hâllerine işaret olunduğu cihetle bu iki sûre arasında mühim bir münâsebet vardır. Ve Kureyş kabilesi hakkında bir tehdide de taşımaktadır.


1. Gördün mü o kimseyi ki: Dini yalanlar Edit

1. Bu mübarek sûre, dini yalan sayan, muhtaçlara yardımdan kaçınan, riyakâr olup yan il arak namaz kılan ve son derece cimri bulunan herhangi bir şahsın o pek çirkin vaziyetini nazarı dikkate sunmaktadır. Şöyle ki: Ey Peygamber!. Veya ey akıllı, düşünen insan!. (Gördün mü?) Yâni: Hâline vâkıf olup bildin mi (o kimseyi ki: Dini yalanlar.) açık ve parlak olan İslâm dininin gerçekliğini, yüceliğini tasdik etmez, küfür içinde yaşamaktan çekinmez.

Böyle "Gördün mü" gibi soru yoluyla olan hitaplardan maksat, beyan olunacak şeylere işitenlerin dikkatini çekmek ve onları güzelce anlamaya teşvik eylemektir.

Mutlak surette bildirilen dinden maksat da İslâm dinidir. Çünkü, Kur'an-ı Kerim ve müminlerin ıstılahıma mutlak dinden maksat, İslâm dininden ibarettir, diğer dinlere ise mutlak surette din denilemez, belki: Sınırlandırılarak Hıristiyanlık dini, Yahudilik dini gibi bir şekilde ifade edilir. "Tefsir-i Kebir."

2.İmdi o kimseler ki: Yetimi itiverirEdit

2. (İmdi o) İslâm dinini inkâr eden şahıs (o kimsedir ki: Yetimi itiverir.) yanından şiddetle kovar, ona bir hakaret gözüyle bakar, onun bir ihtiyacını bertaraf etmeğe yanaşmaz.3.Ve yoksula yemek yedirilmesi için teşvikte bulunmazEdit

3. (Ve) O kimse, öyle cimri ve iyiliksever olmaktan öyle uzaktır ki, (yoksula yemek yedirilmesi için) başkalarını da (teşvikte bulunmaz.) bir hayra vesile olmak istemez, başkalarının iyilikte bulunmalarını bile kıskanır.

Bu mübarek âyette şuna işaret vardır ki: İnsan, elinden geldiği takdirde yetimlere, fakirlere kendi malından yardım etmelidir. Kendi malı olmadığı takdirde başkalarını öyle bir yardımda bulunmaya güzel bir şekilde teşvik eylemelidir. İnsaniyet adına iyiliksever bulunmalıdır.

Bir rivayete göre bu âyet-i kerimenin bildirdiği kimseden maksat; Ebû Cehil'dir ki: Bir yetimin vasisi bulunuyordu, o yetim bir gün çıplak bir hâlde Ebû Cehl'in yanına gelmiş, onun yanındaki kendi malından bir şey istemiş, Ebû Cehil ise o yetimi fena bir surette def etmiştir. Yahut o kimseden maksat, münafıklardan bir şahıstır. Maamafih bu ilâhi beyan, bütün o gibi cimri kimseleri hitab etmektedir.4.Artık vay hâline o namaz kılanların kiEdit

4 .(Artık vay hâline!.) Yazıklar olsun, şahısları azaba lâyıktır, (o namaz kılanların ki:) Bedenen ve lisânen namaz kıldıkları hâlde o namazdan ruhen yararlanamazlar. gafletten uyanmazlar, ahlâki fazilet ile vasıflanmaya çalışmazlar, yoksullar hakkında bir şefkat, muhabbet duygusu beslemezler.

5.O kimseler ki: Onlar namazlarından yanılanlardırEdit

5. Evet, azaba lâyıktır, (O kimseler ki: Onlar namazlarından yanılanlardır.) yâni, lisânen okuduklarından gaflette bulunurlar, ona ehemmiyet vermezler, unutma ve hatadan hiç kurtulamazlar, ne için okuduklarını, rüku ve sücutte bulunduklarını asla düşünmezler.

Bu yanılmadan maksat, namazların vakitlerini, şartlarını gözetmemek, bütün namazları birer yanılma ve gaflet içinde kılmaktır. Namazlara ehemmiyet vermemektir. Yoksa hakikî bir mü'mîn de bazen namazlarında yanılabilir, bunun telâfisi için sehiv secdesi ve namazı iadesi, meşrü'dur. Kasde dayalı olmayan bir yanılma ve hata bu müslümanlar hakkında affedilmiştir.

6.O kimseler ki: Onlar göstericilerdirEdit

6. Evet.. (O kimseler ki: Onlar, göstericilerdir.) insanlara gösteriş için namaz kılarlar, sırf Allah rızâsı için, samimi bir kalp ile ibâdette bulunmuş olmazlar, riyakârca bir hâlde yaşar dururlar, elbette ki: Onlar, azabı hak etmişlerdir.7.Ve menedilmesi âdet olmayan bir şeyi bile menediverirlerEdit

7. (Ve) Onlar, öyle cimri, hayırdan uzak kimselerdir ki: (men edilmesi âdet olmayan bir şeyi) yâni: Gerek fakirlere ve gerek zenginlere istedikleri zaman men edilmesi âdet olmayan en âdi şeyleri bile, meselâ: bir içim suyu, bir parça tuzu, bir ateş parçasını, bile vermezler, emaneten verilecek bir kabı, bir baltayı, bir keseri bile vermekten kaçınırlar. İşte bu gibi şeylere "Maun" denilir.

Artık öyle cimri kimseler, zekât verirler mi?. Yetimlere, yoksullara yardımda bulunurlar mı?. Onların namazları da samimî değil, bir gösteriş içindir. Böyle bir riya = gösteriş ise küfürden bir parça bulunmaktadır.

KısacasıEdit

Bu mübarek sûre, bizlere telkin etmiş bulunuyor ki: Bir insan, samimi bir surette müslüman olmalıdır. İslâm dininin yüceliğini kalben ve lisânen tasdik etmelidir, fakirlere zaiflere de elden gelen yardımı esirgememelidir. Dinî vazifelerini bir şekv ile, bir uyanıklıkla seve seve yapmaya çalışmalıdır. Allah'ın himayesine sığınarak her hususta muvaffakiyyatı Kerem Sahibi Mâbud'tan temennide, niyazda bulunmalıdır. Ve başarı Allah'tandır.

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.