FANDOM


 • Mavi kart
 • Mavi Kartlılar Kütüğü ve Beyan Edilen Nüfus Olaylarının Tutulması Hakkında Yönerge

MAVİ KARTLILAR KÜTÜĞÜ VE BEYAN EDİLEN NÜFUS OLAYLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarEdit

AmaçEdit

 • MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların alt soylarına ilişkin Mavi Kartlılar Kütüğünün oluşturulması ve beyan edilen nüfus olaylarının tutulmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

KapsamEdit

 • MADDE 2- (1) Bu Yönerge; doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların alt soylarına ilişkin Mavi Kartlılar Kütüğünün oluşturulmasına ve beyan edilen nüfus olaylarının tutulmasına ilişkin hükümleri kapsar.

DayanakEdit

 • MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 25/04/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 8/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

TanımlarEdit

 • MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Aile kütüğü: Nüfus olaylarına ilişkin kayıtların kâğıt veya elektronik ortamda tutulduğu kütüğü,

b) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

c) Dayanak belgesi: Mavi Kartlılar Kütüğüne işlenen nüfus olaylarının dayanağı olan form, tutanak, mahkeme kararı, noter senedi, doğum veya ölüm raporu gibi resmî belgeler ile bunların yedeklerini,

ç) Genel Müdürlük: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü,

d) Kurum: Genel Müdürlük dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarını,

e) Mavi Kart: Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen altsoylarına verilen ve söz konusu maddede belirtilen haklardan faydalanabileceklerini gösteren resmî belgeyi,

f) Mavi Kartlılar Kütüğü: Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların altsoylarının kayıtlarının elektronik ortamda tutulduğu kütüğü,

g) Mavi kartlılar nüfus kayıt örneği: Mavi Kartlılar Kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir belgeyi,

ğ) MERNİS: Merkezî Nüfus İdaresi Sistemini,

h) Nüfus müdürlüğü: İlçe nüfus müdürlüğünü,

ı) Nüfus müdürü: İlçe nüfus müdürünü,

i) Nüfus olayı: Doğum, ölüm, evlenme, boşanma, evlât edinme, tanıma, kayıt düzeltme, soy bağının düzeltilmesi, gaiplik gibi kişisel durumlarda değişiklik meydana getiren olayı,

j) Mavi Kartlılar Özel Kütüğü: Doğum, evlenme, boşanma, ölüm, kayıt düzeltme ve diğer olaylar şeklinde tutulan ve ayrı ayrı tasnif edilen dayanak belgelerinin konulduğu dosyayı,

k) Veri giriş formu: Mavi Kartlılar Kütüğüne tescil edilen olayların işlenmesi için kullanılan formu,

l) Yabancılar kimlik numarası: Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı olanların bu kütüğe kaydolacak altsoylarına elektronik ortamda verilen, on bir rakamdan oluşan numarayı, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Mavi Kartlılar Kütüğü ve Tutulmasına İlişkin EsaslarEdit

Mavi Kartlılar Kütüğünün oluşturulmasıEdit

 • MADDE 5- (1) MERNİS veri tabanında kayıtlı doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerin kayıtlarından Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası değiştirilmeksizin Mavi Kartlılar Kütüğü oluşturulur. Aile kütükleri ve Mavi Kartlılar Kütüğündeki kayıtlar arasında bağ kurulur.

(2) Mavi Kartlılar Kütüğünde İl, İlçe, Cilt, Aile Sıra, Birey Sıra No bilgileri yer almaz. Aile bireyleri arasında kimlik numarası ile bağ kurulur.

Mavi Kartlılara kimlik numarası verilmesiEdit

 • MADDE 6– (1) Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişinin Türk vatandaşı olmayan üçüncü dereceye kadar altsoyları, başvurmaları halinde Mavi Kartlılar Kütüğüne kaydedilir ve bu kişilere yabancılar kimlik numarası verilir.

(2) Kurumlar ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin her türlü kayıt ve işlemlerinde bu numara esas alınır.

İşlemlerin yürütülmesiEdit

 • MADDE 7- (1) Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişilerin nüfus olaylarına ilişkin işlemleri yurt içinde nüfus müdürlüklerince, yurt dışında ise dış temsilciliklerce yürütülür.

Nüfus kayıtlarının kapatılması ve yeniden açılması

 • MADDE 8- (1) Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişilerin ölüm veya gaiplik hali ya da yeniden Türk vatandaşlığını kazanmaları halinde Mavi Kartlılar Kütüğündeki kayıtları kapatılır. Kaydın yeniden açılmasını gerektirecek yeni bir sebep ortaya çıktığında kayıt yeniden açılır.

Nüfus olaylarının bildirimi ve tesciliEdit

 • MADDE 9- (1) Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişiler, nüfus olaylarını tescil edilmek üzere yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere bildirirler.

(2) Mavi Kartlılar Kütüğüne tescil işlemleri veri giriş formu ile yapılır.

Belge, form, tutanakların kayıt edilmesi ve tasdikiEdit

 • MADDE 10 – (1) Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişilerin kişisel durumlarına ilişkin olarak nüfus müdürlüklerine ya da dış temsilciliklere intikal eden her türlü form, tutanak, yazı, evrak ve belgelerin işleme alınması Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 167 nci maddesi hükümlerine göre yapılır.

(2) Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonunca hazırlanarak uygulamaya konulan sözleşme gereği düzenlenen ve belirli bir formüle sahip, çok dilde düzenlenmiş olan kişi hallerine ilişkin belgeler tasdike yönelik herhangi bir işlem görmeden doğrudan kabul edilerek işleme alınır.

(3) Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişilerin uyruğu bulunduğu ülke makamlarından almış oldukları karar ve idarî belgeler usulüne göre tasdik edilmiş ve onaylanmış ise, ayrıca 27/11/2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun hükümleri uyarınca tanınması veya tenfizi istenmez.

Mavi Kartlılar Kütüğünde bulunması gereken bilgilerEdit

 • MADDE 11 – (1) Mavi Kartlılar Kütüğü; aile bireylerinin kimlik numarası adı, soyadı, cinsiyeti, ana ve baba adı ile uyruğu, doğum yeri ve tarihi, ölüm tarihi, medenî hali ve diğer kişisel durum değişikliklerini kapsar.

Veri giriş formlarının muhafazasıEdit

 • MADDE 12- (1) İki örnek düzenlenen veri giriş formları, Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişilerin tescil işlemlerini yapan nüfus müdürlüklerince zincirleme sıra numarası verilmek suretiyle Mavi Kartlılar Özel Kütüğünde muhafaza edilir. Veri giriş formlarının bir örneği ve ekleri Genel Müdürlüğe gönderilir.

Nüfus olaylarının bildiriminde kullanılacak belgelerEdit

 • MADDE 13 - (1) Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı olan kişiler veya ilgili kurumlarca nüfus müdürlüklerine ya da dış temsilciliklere intikal ettirilen doğum, ölüm, evlenme, boşanma, evliliğin iptali, evliliğin feshi, gaiplik, tanıma, mahkeme kararıyla babalığa hüküm ve evlat edinme gibi nüfus olaylarına ilişkin belgeler, usulüne göre düzenlenmiş ve onaylanmış olmaları halinde işleme alınır.

(2) Veri giriş formu kullanılmak suretiyle tescil işlemi yapılarak, tescil işlemine esas olan belgelerin asılları veya Türkçeye çevrilmiş örnekleri veri giriş formuna eklenir.

Soy bağına ilişkin esaslarEdit

 • MADDE 14- (1) Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı ana ile Türk vatandaşı babadan evlilik dışında doğan çocuk; Mavi Kartlılar Kütüğüne annenin bildireceği baba adı ile yazılır, çocuk ile anası arasında bağ kurulur. Ana ve babanın evlenmesi veya baba tarafından tanınması ya da mahkeme kararıyla babalığa hükmedilmesi halinde, çocuğun Mavi Kartlılar Kütüğündeki kaydı kapatılır. Çocuğun kaydı babasının kayıtlı bulunduğu haneye, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası verilerek aktarılır.

(2) Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı olan babanın Türk anadan evlilik dışında doğan ve baba tarafından tanınması ya da mahkeme kararıyla babalığına hükmedilmesi veya ana ve babanın evlenmesi durumunda çocuk ile baba arasında bağ kurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Nüfus Olaylarının Mavi Kartlılar Kütüğüne İşlenmesiEdit

DoğumEdit

 • MADDE 15- (1) Resmî makamlarca verilmiş doğuma ilişkin belgeye dayanılarak bildirimde bulunulması üzerine, Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişinin çocuğunun kaydı kütüğe işlenir. Çocuk ile ana veya baba arasında bağ kurulur.

(2) Doğum bildirimlerinde veri giriş formu bildirimde bulunana imza ettirilir. Veri giriş formu, düzenleyen memur tarafından imza edilip nüfus müdürünce onaylandıktan sonra Mavi Kartlılar Özel Kütüğüne takılarak muhafaza edilir.

(3) Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıt olmak isteyen altsoyların, Mavi Kart sahibi üstsoyu ile soy bağını zincirleme olarak belgelendirmesi şarttır.

EvlenmeEdit

 • MADDE 16- (1) Evlenme ile ilgili belgenin nüfus müdürlüklerine intikal etmesi halinde;

a) Her iki kişi de Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı ise evlenme kayıtlarına işlenerek, kayıtlar arasında bağ kurulur.

b) Eşlerden biri aile kütüklerinde kayıtlı ise evlenme, Türk vatandaşı olan kişinin kaydına nüfus mevzuatına göre işlenir. Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı diğer kişinin evlenmesi işlenerek, evlenmiş olduğu Türk vatandaşının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası belirtilmek suretiyle bağ kurulur.

c) Eşlerden biri Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı, diğeri yabancılar kütüğünde kayıtlı ise evlenme her iki kütüğe de tescil edilir. Kayıtlar arasında bağ kurulur.

ç) Eşlerden biri Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı, diğeri yabancı ise evlenme, Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişinin kaydına işlenerek, evlendiği kişinin uyruk ve kimlik bilgileri belirtilmek suretiyle düşünce oluşturulur.

BoşanmaEdit

 • MADDE 17- (1) Boşanma kararlarının nüfus müdürlüklerine intikal etmesi halinde;

a) Her iki kişi de Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı ise boşanma, kayıtlarına işlenir.

b) Eşlerden biri Mavi Kartlılar Kütüğünde, diğeri aile kütüklerinde kayıtlı ise, boşanma her iki kütüğe usulüne uygun olarak tescil edilir.

c) Eşlerden biri Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı diğeri yabancılar kütüğünde kayıtlı ise boşanma her iki kütüğe de tescil edilir.

ç) Eşlerden biri yabancı ise boşanma, Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişinin kaydına işlenir.

Evliliğin feshi veya iptaliEdit

 • MADDE 18- (1) Evliliğin feshine veya iptaline ilişkin kararların nüfus müdürlüklerine intikal etmesi halinde, bu Yönergenin 17 inci maddesine göre işlem yapılır.

Evlat edinme, gaiplik ve ölüm karinesiEdit

 • MADDE 19- (1) Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı olan kişilerin evlat edinmeleri veya evlat edinilmeleri ya da gaipliklerine karar verilmesi veya ölmüş sayılmaları halinde; olay, usulüne göre düzenlenmiş belgeler esas alınarak işlenir. İlgililerin kayıtları arasında kimlik numaraları vasıtasıyla gerekli bağ kurulur.

ÖlümEdit

 • MADDE 20- (1) Ölüme ilişkin belgenin nüfus müdürlüğüne intikal etmesi halinde; ölüm olayı kişinin kaydına işlenir.

(2) Ölen kişi evli ve eşi Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı ise sağ olan eşin medenî hali düzeltilir.

(3) Ölen kişi evli ve eşi yabancılar kütüğünde kayıtlı ise sağ olan eşin medenî hali düzeltilir.

(4) Ölen kişinin eşi Türk vatandaşı ise sağ olan eşin medenî hali nüfus mevzuatındaki hükümlere göre düzeltilir.

Maddî hataların düzeltilmesiEdit

 • MADDE 21- (1) Veri giriş formunun düzenlenmesine esas olan dayanak belgesi ile veri giriş formu arasında farklılık olması halinde, bu farklılık işlemin dayanağı olan belgeye göre düzeltilir.

AdresEdit

 • MADDE 22- (1) Mavi Kart sahiplerinin yerleşim yeri adreslerine ilişkin değişiklikleri nüfus müdürlüklerine ya da dış temsilciliğe bildirmeleri halinde adres bilgileri güncellenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kayıt Örneği ve Bilgi VerilmesiEdit

Kayıt örneğinin verilmesi ve geçerlilik süresiEdit

 • MADDE 23- (1) Bu Yönergenin 24 üncü maddesinde belirtilen kişi ve kurumlarca istendiğinde Mavi Kartlılar Kütüğünden çıkartılacak kayıt örneği onaylanarak verilir.

(2) Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişilere ait nüfus kayıt örneklerinin üst tarafına ”Mavi kartlılar nüfus kayıt örneği” ibaresi ile açıklamalar bölümüne de kişinin mevcut vatandaşlık durumu ve ne amaçla kullanılacağı ve geçerlilik süresi açıkça yazılır.

(3) Kayıt örneklerinin geçerlilik süresi 30 gündür.

Mavi Kartlılar Kütüğünden kayıt örneği ve bilgi isteyebileceklerEdit

 • MADDE 24- (1) Mavi kartlılar nüfus kayıt örneği aşağıdaki kişi ve kurumlara istendiğinde verilir:

a) Bakanlıklar,

b) Dış temsilcilikler,

c) Adlî merciler,

ç) Adlî ve idarî işlem nedeniyle kolluk makamları,

d) Kaydın sahipleri, eşleri, veli, vasi, alt ve üst soyları veya resmî vekilleri,

(2) Mavi kartlılar nüfus kayıt örneği yazılı olarak istenir. Yazıda kayıt örneğinin istenmesinin nedeni ve hangi amaçla kullanılacağı belirtilir.

(3) Yazılı bir isteğe dayanmaksızın kayıt örneği çıkartılıp verilemez. Kişilerin kimliklerini kanıtlayan belgelerle şahsen veya vekilleri vasıtasıyla başvurmaları halinde yazılı müracaatları aranmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM Son HükümlerEdit

YürürlükEdit

 • MADDE 25 - (1) Bu Yönerge, onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

YürütmeEdit

 • MADDE 26 - (1) Bu Yönerge hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.