Meşhud suçların muhakeme usulüne dair 3005 sayılı kanunun üç maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun

Meşhud suçların muhakeme usulüne dair 3005 sayılı kanunun üç maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 13/VII/1938 - Sayı : 3958) No. Kabul tarihi 3498 27 - VI -1938

BİRİNCİ MADDE — 3005 sayılı Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanununun 3 maddesi aşağıda .yazılı şekillerde değiştirilerek numaraları karşısında yazılı maddelerin yerine konmuştur :

Madde 1 — Faili suçu işlediği sırada ve\ a pek az sonra yakalanan:

A) Ağır ceza mahkemesinin vazife gördüğü yerlerdeki belediye sınırları içinde işlenen ağır cezalı meşhud cürümler;

B) Asliye teşkilâtı olan yerlerdeki belediye sınırları içinde ve panayırlarda işlenen ağır ceza mahkemelerinin vazifeleri dışındaki meşhud cürümlerle Türk ceza kanununun 529, 534, 539, 545, 547, 548, 551, 565, 567, 568, 571, 572, 573, 574, 575 ve 576 ncı maddelerile 540 ncı maddenin ikinci fıkrasında yazılı meşhud olarak işlenen kabahatlar hakkında takib ve duruşma bu knun hükümlerine tâbidir.

Madde 4 — Ağır cezalı cürümler dışında meşhud bir suç işlendiği zaman zabıta, yakalanan şahsı tanzim edeceği zabıt varakası ve elde edeceği maddî sübut delillerile birlikte vakit geçirmeksizin ayni günde Cumhuriyet müddeiumumiliğne teslim eder.

Zabıt varakası yakalanan şahsın kim olduğunu, sübut delili olacak maddelerin ve izlerin nelerden ibaret bulunduğunu ve şahidlerin hüviyetlerini ihtiva eder. Şikâyet veya şahsî dava yolile takib edilen suçlarda şikâyet edildiğinin zabıt varakasına yazlıması ve şikâyet edenin bu varakayı imzalaması lâzımdır.

Bundan evvelki fıkralarda, delillerin tesbitine müteallik olmak üzere zabıtaya verilmiş olan vazife, ağır ceza mahkemesinin vazifesine giren meşhud cürümler de münhasıran Cumhuriyet müddeiumumisine aiddir.

Cumhuriyet müddeiumumisi ağır ceza mahkemesinin vazifesine giren meşhud cürümlerde şahidlerin ifadelerini zabi ettikten ve yakalanan şahsı da sorguya çektikten ve lüzum göreceği diğer tahkikatı da yaptıktan sonra amme davası açmağa lüzum görür ve umumî hükümlere tevfikan takibat yapılmasını zarurî kılacak sebebler mevcud bulunmazsa duruşma yapılmak üzere maznunu iddianame ile vazifeli mahkemeye gönderir. Cumhuriyet müddeiumumisinin tahkikatı fasılasız yapması ve işi azamî üç gün içinde mahkemeye tevdi etmesi lâzımdır.

Madde 9 — Vazifeli mahkeme, Cumhuriyet müddeiumumisi tarafından sevkedilir edilmez başka işlere tercih ederek maznunun duruşmasına başlar.

Mahkemece duruşmanın bir celsede bitirilmesi lâzımdır. Şu kadar ki kanunî zaruretler dolayısile işin bir celsede karara bağlanması mümkün olmazsa, duruşma, bu imkânsızlığı doğuran noksanların en çabuk vasıtalarla ikmali için lâzımgelen müddet göz önünde tutularak ona göre başka bir güne tehir edilebilir.

Ağır ceza mahkemesinin vazifesine giren meşhud cürümlerde mahkeme, umumî hükümlere göre takibat yapılması lüzumuna kanaat getirirse bu dairede takib edilmek üzere evrakın Cumhuriyet müddeiumumiliğine tevdiine resen dahi karar verebilir. Bu karar katğidir.

No. 3498 — 1041 — 13 - VII -1938

İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti memurdur.

3 temmuz 1938

Cumhuriyet Reisliğine yazılan tezkerenin tarih ve numarası : 28 - VI - 1938 ve 1/1055

Bu kanunun neşir ve ilânının Başvekilliğe bildirildiğine dair Cumhur Reisliğinden gelen tezkerenin tarih ve numarası : 3 - VII - 1938 ve 4/562

Bu kanunun müzakerelerini gösteren zabıtların Cıld Sayıfa cıld ve sayıfa numaralan : 25 86 26 186,224:225,339:340

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.