+

Hatıralar Hatıralar Bayrak.gif
Mehmet Akif Ersoy
UYAN
Aslında Allah'a isyan sayılacabilecek sözler içerir...Ama biz yine sana kurbanız Allah'ım, Ya biz alem-i islamın bayraktarı olan ülkemizi ve halkımızı silersen Allah'ım ne olacak bu dünyanın hali... havasında yazılmıştır


Şiir Metni
Güncel Türkçesi
İngilizce Tercüme
Osmanlıca
Ey bunca zamandır bizi te'dib eden Allah
Ey âlem-i İslâm´ı ezen, inleten Allah!
Ey bunca zamandır bizi cezalandıran Allah; Ey İslâm âlemini ezen, inleten Allah!
Oh God who is punishing us all this time; Oh crushes the Muslim world,who makes moan!
örnek osmanlıca مقدمة
Bizler ki senin va´d-i İlâhîne inandık
Bizler ki bin üç yüz bu kadar yıl seni andık;
Bizler ki senin ilahi va'adine inandık; Bizler ki bin üçyüz bu kadar yıl seni andık;
We believed in your divine promise; We have commemorated you for a thousand and three hundred years
örnek osmanlıca مقدمة
Bizler ki beşer bir sürü ma´bûda taparken,
Yıktık o yaman şirki, devirdik ebediyyen;
Bizler ki beşer bir sürü tanrıya taparken, Yıktık o yaman küfrü, devirdik ebediyyen;

As humanbeings while we adore lots of Gods , We have broken the egregious curse , we have taken down forever;

örnek osmanlıca مقدمة
Bizler ki birer hamlede evhâmı bitirdik Ma´bedlere Ma´bûd-i Hakîkî´yi getirdik;
Bizler ki bir hamlede vehimleri bitirdik, Mabedlere hakiki Mabud'u getirdik

We have ended all the suspicions with one move ,

We have brought the creator to the genuine temples

örnek osmanlıca مقدمة
Bizler ki senin ismini dünyâya tanıttık... Gördükse mükâfâtını, yâ Rab, yeter artık!!
Bizler ki senin ismini dünyaya tanıttık... Bunun ödülünü gördükse de Ya Rab yetsin artık!

We are introduced to the world that we have your name ...

Even though you see that the Lord reward you enough already!

örnek osmanlıca مقدمة
Çektirmediğin hangi elem, hangi ezâdır,
Her ânı hayâtın bize bir rûz-i cezâdır!
Çektirmediğin hangi acı, hangi eziyet kaldı? Bizim için bir ceza günüdür (2) hayatın her anı!

Which take the pain, which had been persecuted?

Is a fine day for us (2) every moment of life!

örnek osmanlıca مقدمة
Ecdâdımızın kanları seller gibi akmış... Maksadları dîninle beraber yaşamakmış
Atalarımızın kanları seller gibi akmış... Maksadları dininle beraber yaşamakmış.

Blood was flowing like torrents of our ancestors ...

Along with religious purposes, live.

örnek osmanlıca مقدمة
Evlâdı da kurbân olacakmış bu uğurda...Olsun yine, lâkin bu ışık yoksulu yurda,
Evlâdı da kurbân olacakmış bu uğurda... Olsun yine, lâkin bu ışık yoksulu yurda,

Sons will also have a victim in this cause ...

Whether, again, not that of the light-poor country,

örnek osmanlıca مقدمة
Bir nûr-i nazar yok mu ki baksın bacasından?
Bir yıldız, İlâhî! Bu ne zulmet, bu ne zindan.
Bir nur saçan bakışın yok mu ki baksın bacasından?
Bir yıldız, ilâhî! Bu ne karanlık, bu ne zindan.

Emitting light at a glance that you do not have the chimney?

A star, divine! What darkness, what a dungeon

örnek osmanlıca مقدمة
Hâlâ mı semâmızda gezen leyle-i memdûd? Hâlâ mı görünmez o seher pâre-i mev´ûd?
Hâlâ kalkmayacak mı bu uzun gece göklerimizden?
Hâlâ mı görünmeyecek o va'dedilen sabah?
Do not stand still in our night sky this long?

Does not it still seem, the promised morning?

örnek osmanlıca مقدمة
Ömrün daha en canlı, harâretli çağında, Çalkanmadayız ye´s ile hirman batağında!
Ömrün daha en canlı, hararetli çağında, Çalkanmadayız ümitsizlik ile mahrumiyet batağında!...
Most of the people living life, intense at times,
Toss in the quagmire of destitution and despair standing by! ...
örnek osmanlıca مقدمة
Kâm adlı cihan, biz yine ferdâlara kaldık... Artık bize göster ki o ferdâyı: Bunaldık!
Bütün dünya arzularına kavuştu, biz yine yarınlara kaldık.. Artık bize göster ki o yarını: Bunaldık!
Their desire to reach the whole world, we still have tomorrow left to ..
Show us that it is now tomorrow: we bored!
örnek osmanlıca مقدمة
Bir emrine ecdâdı da, ahfâdı da kurban... Olmaz mı bu millet daha te'yîdineBağlantı başlığı şâyan?
Bir emrine ataları da, torunları da kurban... Olmaz mı bu millet daha desteğine lâyık?
Also assigned to an order, the descendants of the victims ...
Do not these folks deserve more support?
örnek osmanlıca مقدمة
Hüsran yine bîçârenin âmâlini sardı; Âtîsi nigâhında karardıkça karardı.
Acılar ve yokluklar zavallının yine emellerini sardı;
Geleceği bakışlarında karardıkça karardı
Aspirations of the poor in the absence of pain and still wrapped;
As was decided in view of future decisions.
örnek osmanlıca مقدمة
Balkan´daki yangın daha kül bağlamamışken,
Bir başka cehennem çıkıversin... Bu ne erken!
Balkan'daki yangın (1) daha kül bağlamamışken,
Bir başka cehennem çıkıversin... Bu ne erken!
Fire in the Balkans (1) better connect the whole,
Another hell out ... What does this early!
örnek osmanlıca مقدمة
Lâkin bu cehennem onu yıldırdı mı?
Asla! İ´lâya seğirtip duruyor nâmını hâlâ.
Lâkin bu cehennem onu yıldırdı mı?
Asla! Yükseltmek için koşturup duruyor ad ve sânını hâlâ.
Is not that hell was it years? Never!
I think I can run to raise the standing and still in the names.
örnek osmanlıca مقدمة
Kum dalgalarından geçiyor öyle şitâban: Gûyâ o sabâ, geçtiği çöller de hıyâban.
Kum dalgalarından öylesine hızlı geçiyor; Sanki kendisi sabâ rüzgârı, geçtiği çöller de ağaçlı bulvar.
Sand waves goes so fast;
Saba if the wind itself, through avenues of trees in the desert as well
örnek osmanlıca مقدمة
Kar kütlelerinden iniyor öyle yaman ki:
Bir çağlayan akmakta yarıp taşları sanki.
Kar kütlelerinden iniyor öyle yaman ki:
Bir çağlayan akmakta yarıp taşları sanki;
Masses of snow are so egregious that:
Flowing like a waterfall to break stones;
örnek osmanlıca مقدمة
Kızgın günün altında beyâbânı dolaştı;
Yalçın buzun üstünde sekip dağları aştı.
Kızgın günün altında çölleri dolaştı;
Yalçın buzun üstünde sekip dağları aştı.
She went mad for a day under the desert;
Rugged mountains and crossed the ice on the tab.
örnek osmanlıca مقدمة
Artık gidiyor Hakk´a varan bir yolu tutmuş,
Allâh´a bakan gözleri dünyâyı unutmuş.
Artık gidiyor: Hakk'a varan bir yolu tutmuş, Allah'a bakan gözleri dünyayı unutmuş.
Is now gone: a way to keep up Hakk'a had
Facing the world had forgotten God's eyes.
örnek osmanlıca مقدمة
Yâdında onunşimdi ne mâtem, ne de hicran!
Coşadursun geriden felâket iniltileri... Aklında onun şimdi ne matem, ne de ayrılık!
Let the groans of catastrophe from jumpin back ...
What's on your mind now mourning him, nor separation
örnek osmanlıca مقدمة
Yâdında değil lânesinin hüzn-i elîmi, Yâdında değil yavrusunun tavr-ı yetîmi;
Aklında değil yuvasının elem verici hüznü, Aklında değil yavrusunun yetim tavrı.
Not in mind the painful sadness of the slot,
The orphan puppies do not mind attitude.
örnek osmanlıca مقدمة
Yâdında değil doğduğu, ter döktüğü toprak; Yadında kalan hatıra bir şey, o da ancak:
Aklında değil doğduğu, ter döktüğü toprak;

Aklında kalan hâtıra tek şey, o da ancak:

Not born in mind that the land in a canter;
The only thing on his mind the memories, it also provided that:
örnek osmanlıca مقدمة
Gökten ona ?yüksel!? diyen ecdad-ı şehidi! Artık o da yükseldi, fakat yerde ümidi:
Gökten ona "yüksel!" diyen şehîd ataları!
Artık o da yükseldi, fakat yerde ümidi
Him from heaven "up!" The ancestors of the martyred!
Now it went up, but where is the hope:
örnek osmanlıca مقدمة
Bir böyle şehidin ki mükafatı zaferdir, Vermezsen, İlahi, dökülen hanu hederdir!
Bir böyle şehidin ki ödülü zaferdir.
Vermezsen, ilâhî, döktüğü kan başa gidecektir!
Award of martyrs so that is a victory.
If you do not give, divine, to shed blood will go head!
örnek osmanlıca مقدمة

Safahat logo.jpg

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.