Hakka Suresi Mearic Suresi
2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.
Nuh Suresi
Mearic Suresi/NAKİLLER - Mearic Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İsveççe [1]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
I Guds, Den Nåderıkes, Den Barmhärtıges Namn
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
İstedi bir sâil bir azâbı ki olacak
EN MAN frågade om ett straff som väntar
A questioner questioned concerning the doom about to fall
Kâfirler için yok onu defi' edecek
dem som förnekar sanningen och som ingen kan avvärja,
Upon the disbelievers, which none can repel,
O, mi'racların sahibi Allahdan
[ett straff] från Gud till vilken många vägar leder upp.
From Allah, Lord of the Ascending Stairways
Ki ona Melâike ve Ruh uruc eder, bir günde ki mikdarı elli bin sene tutar
Till Honom stiger änglarna och den heliga ingivelsens ande upp under en dag vars längd är femtiotusen år.
(Whereby) the angels and the Spirit ascend unto Him in a Day whereof the span is fifty thousand years.
O halde sabret biraz bir sabri cemîl ile
Uthärda därför [dina prövningar, Muhammad,] med väl buret tålamod!
But be patient (O Muhammad) with a patience fair to see.
Çünkü onlar onu uzak görürler
De ser [straffet] som något mycket avlägset,
Lo! they behold it afar off
Biz se onu yakın görürüz
men Vi ser det som något som ligger helt nära!
While We behold it nigh:
O gün ki olur sema' erimiş bir maden gibi
Den Dagen skall himlen likna smält koppar
The day when the sky will become as molten copper,
Dağlar da atılmış elvan yun gibi
och bergen skall vara som högar av rödfärgad ull.
And the hills become as flakes of wool,
Ve bir hısım bir hısıma halini sormaz
Ingen vän frågar efter en vän;
And no familiar friend will ask a question of his friend
O günün azâbından oğullarını
[ändå] får de se varandra. För att köpa sig fri från straffet kommer den obotfärdige syndaren den Dagen att vilja offra [till och med] sina barn,
Though they will be given sight of them. The guilty man will long be able to ransom himself from the punishment of that day at the price of his children
Ve refikasını ve biraderini
sin hustru, sin broder,
And his spouse and his brother
Ve kendini barındıran fasîlesini
de anhöriga som hade beskyddat honom,
And his kin that harbored him
Ve Arzda bulunanların hepsini de sonra kendini kurtarsa
ja, alla jordens invånare - [om] han på så sätt kan rädda sig.
And all that are in the earth, if then it might deliver him.
Hayır, çünkü o salgın bir lezâ, etrafı soyan nari ceza'
Ack, nej! [Han slipper inte ifrån denna] rasande eld
But nay! for lo! it is the fire of hell
Çağırır arkasını dönüp tersine gideni
som skall [bränna] bort hans hud upp till och med huvudsvålen!
Eager to roast;
Ve toplayıp toplayıp kasaya yığanı
Den kallar alla dem som vände ryggen [åt budskapet] och drog sig undan
It calleth him who turned and fled (from truth),
Hâkikat o insan helu' yaradılmıştır
och dem som samlade och gömde [rikedomar i sina kassakistor].
And hoarded (wealth) and withheld it.
Şer dokundumu mızıkcı
MÄNNISKAN är skapad rastlös och otålig.
Lo! man was created anxious,
Hayır dokundumu kıskanç
Hon beklagar sig så fort hon drabbas av något ont,
Fretful when evil befalleth him
Müstesna ancak o musallîler
men om det goda kommer på hennes lott visar hon [de behövande] ifrån sig.
And, when good befalleth him, grudging;
Onlar ki namazlarına müdavimdirler
[Så uppträder] inte de som med allvar ger sig hän åt sin andakt
Save worshippers
Ve onlarki mallarında vardır bir hakkı ma'lûm
och som oförtröttligt förrättar sin bön,
Who are constant at their worship
Hem sâil için hem mahrum
och som av vad de äger [anslår] rättmätiga andelar
And in whose wealth there is a right acknowledged
Ve onlarki dîn gününü (ceza' gününü) tasdîk ederler
åt tiggarna och dem som [i tysthet] lider nöd
For the beggar and the destitute;
Ve onlarki Rablarının azâbından korkarlar
och som tror på Domens dag
26. And those who believe in the Day of Judgment,
Çünkü rablarının azâbından emîn olunmaz
och fruktar sin Herres straff -
And those who are fearful of their Lord's doom
Ve onlarki apışlarını korurlar
ingen kan vara säker på att gå fri från sin Herres straff -
Lo! the doom of their Lord is that before which none can feel secure
Ancak zevcelerine veya milki yemînlerine başka, Çünkü bunda levm olunmazlar
och som håller sina begär i styr
And those who preserve their chastity
Fakat ondan ötesini arayanlar, işte onlar haddi aşan hâşarılardır
och inte [ger fritt utlopp åt sin lust] med andra än sina hustrur eller dem som de rättmätigt besitter - inget klander kan då riktas mot dem;
Save with their wives and those whom their right hands possess, for thus they are not blameworthy;
Ve onlarki emanetlerine ve ah'dlerine riayet ederler
men går de längre är de syndare -
But whoso seeketh more than that, those are they who are transgressors;
Ve onlarki şâhidliklerinde dürüstûrler
och de som troget fullgör sina förtroendeuppdrag och uppfyller sina löften,
And those who keep their pledges and their covenant.
Ve onlarki namazları üzerine
och de som står fast vid sitt vittnesmål,
And those who stand by their testimony
muhafızlık ederler
och de som slår vakt om bönen.
And those who are attentive at their worship,
İşte onlar Cennetlerde ikrâm olunanlardır
[Alla] dessa skall [hälsas] med hedersbetygelser i [paradisets] lustgårdar.
35. These will dwell in Gardens, honored.
Şimdi nevar o küfredenlere ki sana doğru boyunlarını uzatarak koşuyorlar
HUR ÄR det fatt med [dessa] sanningens förnekare, som ivrigt tränger fram med sträckta halsar
What aileth those who disbelieve, that they keep staring toward thee (O Muhammad), open eyed,
Sağdan ve soldan fırka fırka
från höger och vänster i stora grupper?
On the right and on the left, in groups?
Onlardan her kişi na'îm Cennetine sokulacağını ümidmi ediyor?
Är det av iver att få stiga in i lycksalighetens lustgårdar?
Doth every man among them hope to enter the Garden of Delight?
Yağma yok, biz onları o bildikleri nesneden yarattık
Visst inte! De vet ju av vad de har skapats!
Nay, verily. Lo! We created them from what they know.
Artık o maşrıklerin, mağriblerin Rabbı için yemîne ne hacet, şübhesizki biz elbette kadiriz
Vid alla soluppgångars och alla solnedgångars Herre! Vi är sannerligen i stånd
But nay! I swear by the Lord of the rising places and the setting places of the planets that We are Able
Onları kendilerinden hayırlısına tedbil edebiliriz ve bizim önümüze geçilmez
att i deras ställe sätta bättre [människor än de] - ingenting kan hindra Oss!
To replace them by (others) better than them. And We are not to be outrun.
O halde bırak onları dalsınlar ve oynıya dursunlar tâ o va'd olundukları güne çatacakları deme kadar
Låt nu [förnekarna] fortsätta med sina ordlekar, till dess de står inför den Dag som de fått löfte om,
So let them chat and play until they meet their Day which they are promised,
O günkü kabirlerden hızlı hızlı çıkacaklar, sanki çantalariyle dikmelere (putlara) gidiyorlarmış gibi fırlıyacaklar
den Dag då de skall skynda fram ur sina gravar, som om de hade bråttom att inställa sig [till andakten] inför sina gudabilder,
The day when they come forth from the graves in haste. as racing to a goal,
Gözleri düşgün, kendilerini bir zillet saracakda saracak, o işte onların va'dolunup durdukları gün
stirrande i marken, nedtyngda av skam. Detta är den Dag om vars ankomst de gång på gång har varskotts.
With eyes aghast, abasement stupefying them: Such is the Day which they are promised.

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri