D Portal:Mecelle - Mecelle(Türkî) -Majalla (Eng) -Mecelle/English - Mejelle - המג'לה (İbranî) . MEDŽELLE (Bosnian) . Medjelle Meğelle Mecelle-'i Ahkâm-ı'Adlīye ,Majallah el-Ahkâm-ı-Adliya, مجلة الأحكام العدلية . Mecelle/Arabî - مجلةMecelle/Arabi- Mecelle/Fihrist - Mecelle/Fransızca Kodifikasyon hareketleri .MKK/Düz Metin linkli

D Şablon:Mecelle/Mukaddime . MKK. 1.Kitap:Büyu' . 2.Kitap: .3.Kitap:. 4.Kitap:.5.Kitap:. 6.Kitap:. 7.Kitap:.8.Kitap:. 9.Kitap:. 10.Kitap:Şirket 11.Kitap. 12.Kitap:. 13.Kitap:.14.Kitap:İbra 15.Kitap:Dava KBVT. 16.Kitap:Kaza Mecelle/Resimler

D . Son:Ahmet Cevdet Paşa...Son:MC/1 MC/2... MKK Mecellenin Külli Kaideleri.... KSVİ KİTÂBÜ'S-SULH VE'L-İBRÂ KİTÂBÜ'S-SULH VE'L-İBRÂ/Düz Metin..... Kitab-ı İkrar.... Kitab-ı Dava Kitab-ı Dava/Düz metin..... KBVT Kitab-ı Beyyinat ve Tehalif Şablon:KBVT... Kitab-ı Dava Şablon:Kitab-ı Dava.... Kitab-ı İkrar Şablon:Kitab-ı İkrar.... KBVT.... Kitab-ı Kaza Şablon:Kitab-ı Kaza Kitab-ı Kaza/Günümüz Türkçesiyle... Şablon:Kitâbü'l- vekalet Kitâbü'l-Vekâle..... KİTAB-I VEDİA züfer görüşlerine 5. kitapta yer verip tepki çekmesi üzerine mecelle'nin 6. kitabının hazırlandığı komisyondan birtakım entrikalarla uzaklaştırılır ve mecelle'nin en kötü kitabı da bu 6. kitaptır. bakarlar ki o'nsuz ellerine yüzlerine bulaştıracaklar, kendisini geri çağırırlar ve o kötü hazırlanan 6. kitap (kitab'ül vedia) toplatılır. Mecelle/Eleştiriler Mecelle/Mütealalar Mecelle/Mutealalar/Ebul Ula Mardin Mecelle cemiyeti Mecelle/Eşi sözlük seçmeleri MECELLE’NİN TA’DİL EDİLEN MADDELERİNİN İSLAM HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ


Mecelle/Günümüz Türkçesiyle İzah güzel Yetkin de çıkmış
Mecelle/Vecizeler Mecelle/BİBLİYOGRAFYA Mecelle/Hazırlanışı Mecelle/Mutealalar/Ebul Ula Mardin
ESK/Mecelle ESK/Mecelle/1-100 ESK/Mecelle/1-100/Kelime İzahlı Mecelle’nin üslûbu bir kânun kitabi olarak sâheserdir. Fesâhet ve belâgatla yazilmistir. Bilhassa basindaki 99 fikih kâidesinin çogu, dilimize ezberlenmesi kolay cümleler hâlinde girmistir. Bunlarda Ahmed Cevdet Pasanin akici ve düzgün ifâdesi hissedilmektedir. Fakat o devrin Türkçesi hakkinda ve o konularda bilgisi olmayanlar Mecelle’yi kolayca anlayamazlar. Mecelle’nin basindaki küllî (genel) kâidelerin çoğu, Islâm fakihlerinden Ibn-i Nüceym’in Esbah ve’n-Nezâir adli eseriyle Mecâmi Serhi’nden alinmistir. --- Mecelle/Fransızca Mecelle/Arabî
Osmanlıca Mecelle Mecellenin ilk 100 maddesi/Osmanlıca Osmanlıca PDF mecelle
مجلة احكام عدلى Arapçası

Mecelle Esbâb-ı Mûcibe Mazbatası
Mecelle/Sadaretin Arzı ve İrade-i Seniyye
Mecelle/Mukaddime Majalla/Introduction Majalla/Part I
Mecelle'den seçme hükümler güzel medeni kanun hükümleri
Mecelle/Fransızca Mecelle/Rumca Mecelle/Boşnakça Mecelle/Osmani Mecelle/Türki Mecelle/Farisi Mecelle/Arabî Mecelle/English
• İddianame için: mütevatirin aleyhine Beyyine kabul olunmaz. Madde 73.md Hatası zahir olan zanna itibar yoktur
ŞERHLER:Mecelle şerhi Mecelle/Şerhleri MM hocası Atıf Bey şerhi - Archive org Atif bey mecelle Şerhi
Mecelle/VP Mecelle/WP Mecelle/WP Arabi
Mecelle-i Ahkam-ı Adliye
Tafsili Mecelle İcmali Mecelle İzahlı Mecelle Mecelle Taramaları
Mecal Mecal-ı şahsi Mecellat Megillah [1] Ester Esther Aşir Aşur Aysu Esau Isaiah Book of Esther [2] Ester kitabı [3]) :Hz.Muhammed as hakkında haberler vardır. İbni Kesir Peygamber olduğunu söyler.

D . Mecelle/Şerhleri Ali Haydar Efendi , Dürerül-Hukkâm (Osmanlica) Haci Resid Pasa , Rûhul-Mecelle , Mes’ud Efendi (Kayseri Müftüsü ) Mir’atül-Mecelle (Arapça ) G. Snopian (Fransiz Yazar) , Code Civil Ottoman

D. Mecellenin ilk 100 maddesi/Arapça Osmanlıca Türkçe İngilizce Fransızca MKK/Düz Metin . MKK/Düz Metin linkli MKK/1-25 MKK/26-50 MKK/51-75 MKK/75-100 MKK. Mecelle/Hukukun Kavaid-i Külliyesi... Mecellenin külli kaideleri... Mecelle'den seçme hükümler... Majalla/ PART II... Mecelle/İlk 100 MADDE ... Mecellenin ilk 100 maddesi/Osmanlıca ... Mecellenin ilk 100 maddesi/Arapça... Mecellenin ilk 100 maddesi/Arapça Osmanlıca Türkçe.... Mecellenin ilk 100 maddesi/Türkçe kelime izahlı... Mecellenin ilk 100 maddesi/Arabi Türki İzahlı ve Şerhli.... ESK/Mecelle/1-100.... ESK/Mecelle/1-100/Kelime İzahlı.... Mecellenin ilk 100 maddesi/Osmanlıca... Mecellenin ilk 100 maddesi/Arapça... Mecellenin ilk 100 maddesi/Arapça Osmanlıca Türkçe... Mecellenin ilk 100 maddesi/Arabi Türki İzahlı ve Şerhli... MKK.. Mecellenin Külli Kaideleri.... Mecelle/Hukukun Kavaid-i Külliyesi

D . 50. Md şablonu güzel. MKK. MKK1 . MKK/1-25.MKK/1-30.MECELLE. MC/Mukaddime MAKALE-İ ÛLÂ; İLM-i FIKHIN TARİF VE TAKSİMİ HAKKINDADIR . Definition of Jurisprudence: MC/1 . MC/2 . MC/3 . MC/4 . MC/5 . MC/6 . MC/7 . MC/8 . MC/9 . MC/10 . MC/7 MC/8 MC/9 MC/10 MC/11 MC/12 MC/13 MC/14 MC/15 MC/16 MC/17 MC/18 MC/19 MC/20 MC/21 MC/22 MC/23 MC/24 MC/25
MAKALE-İ SANİYE; KAVÂİD-İ FIKHİYYE BEYÂNINDADIR MC/2 - Bir işden maksad ne ise hüküm ona göredir. Yani bir iş üzerine terettüb edecek hüküm ol işten maksat ne ise ona göre olur.MC. 170, 769, 1240.; TMK. 1, 2, 3, 84, 114, 125.; TBK. 18, 20, , 41, 43, 48, 82, 83.; ZGB. 2., 3.; BGB. 157, 242, 932.; TCK. 45 MC/3 - Ukûdda itibar makâsıt ve maâniyedir, elfâz ve mebâniye değildir.MC. MC/262, MC/389, MC/648.; TMK. ı, 2, 3.; TBK ı, 18,25, 26, 154, 165, 178, 505.; MH. 314, Madde 4 - Şek ile yakin zâil olmaz.MC. MC/5, MC/6, MC/7, MC/8, MC/9, MC/10, MC/11, MC/12. Madde 5 - Bir şeylin bulunduğu hal üzere kalması asıldır.MC. MC/6, MC/10, MC/1685, MC/1776, MC/1777.; TMK IS Madde 6 - Kâdim kıdemi üzere zikrolunur.MC. MC/166, MC/1224, MC/1197.; MH. 48; TBK. 125 - 140. Madde 7- Zarar kadim olmaz.MC. MC/6 , MC/166, MC/1166, MC/1224; MH. 48.; TBK. 125 - 140. Madde 8 - Berâ'et-i zimmet asıldır.MC. MC/9, MC/612. Madde 9Sıfât-ı ârizada asl olan ademdir.MC/8, MC/332 Madde 10Bir zamanda sabit olan şeylin hilâfina delil olmadıkça bekâsıyla hükmolunur. MC MC/5, MC/1621, MC/1592. Madde 11 - Bir emr-i hâdisin akreb-i evkâtına izâfeti asıldır. MC MC/10, MC/5, MC/8; HUMK 299. Madde 12 - Kelâmda asl olan manây-ı hakîkîdir.MC. MC/13, MC/60, MC/61.; TMK ı, 2; TBK18. Madde 13 - Tasrih mukâbelesinde delâlete i'tibar yokdur.MC. MC/12, MC/772.; TBK. ı. 2:, HUMK. 234, Madde 14 - Mevrid-i nassda ictihâda mesâğ yoktur.MC. MC/15, MC/16, MC/167.; TMK. ı, 2; TBK 18. Madde 15 - Alâ hilâfi'l-kıyâs sâbit olan şey sâire makîsün-aleyh olamaz.MC. MC/14, MC/16. MC/1659. Madde 16 - İctihâd ile ictihâd nakz olmaz.MC. MC/14, MC/15.; TMK. 1; TCK. 44 Madde 17 - Meşakkat tesyîri celbeder.MC. MC/18, MC/19, MC/20, MC/205, MC/223, MC/396, MC/799.; TMK. 2 Madde 18 - Bir iş zîk oldukda müttesi olur.MC. MC/17. Madde 19 - Zarar ve mukâbele bi'z-zarâr yokdur.MC. MC/20, MC/25, MC/26, MC/27, 28, MC/29.; TMK. 41, 61, vd; Madde 20 - Zarar izâle olunur.MC. MC/19, MC/21, MC/22, MC/25, MC/26, MC/27, MC/28, MC/29, MC/30, MC/32, MC/998, MC/1201.; TBK 41 vd. Madde 21 - Zarûretler memnû' olan şeyleri mübah kilâr. MC. MC/22, MC/96, MC/97, MC/1007.; TBK. 52; TCK 49-50, 516/4. Madde 22 - Zarûretler kendi mikdarlarınca takdir olunur.MC.MC/21, MC/23.; TBK. 52; TCK. 49-50, 516/4 Madde 23 - Bir özür için câiz olan şey ol özrün zevâliyle bâtıl olur.MC. MC/22, MC/517. Madde 24 - Mâni' zâil oldukda memnû' avdet eder.MC. MC/19, MC/335, MC/345, MC/347, MC/372, MC/869, MC/870, MC/1647, MC/1653, MC/1654. Madde 25 - Bir zarar kendi misliyle izâle olunamaz.MC. MC/26, MC/27, MC/28, MC/29, MC/31, MC/965, MC/1141, MC/1288, MC/1312.; TCK 49-50, 516/4; TBK 52

D MKK/25-50 Madde 25 - Bir zarar kendi misliyle izâle olunamaz. MC. MC/26, MC/27, MC/28, MC/29, MC/31, MC/965, MC/1141, MC/1288, MC/1312.; TCK 49-50, 516/4; TBK 52 Madde 26 - Zarar-ı âmmı def için zarar-ı has ihtiyâr olunur. MC. MC/20, MC/27, MC/28, MC/29, MC/1325. Madde 27 - Zarar-ı eşedd zarar-ı ehaf ile izâle olunur. MC. MC/25, MC/26, MC/20, MC/902, MC/906, MC/1044, MC/1224, MC/1440.; TMK. 656, 661 vd. Madde 28 - iki fesâd te'âruz etdikde ehaffí irtikâb ile a'zamının çaresine bakılır. MC. MC/20, MC/25, MC/26, MC/27, MC/29, MC/902.; TMK. 656, 661 vd. Madde 29 - Ehven-i şerreyn ihtiyâr olunur. MC. MC/21, MC/22, MC/26, MC/27, MC/28, MC/902.; TMK. 656, 661 vd. Madde 30 - Def'-i mefâsid celb-i menâfi'den evlâdır. Madde 31 -Zarar bi-kadari'l-imkân def olunur. MC. MC/28, MC/29, MC/30, MC/532, MC/533.; TMK. 656 ve 661. Bu maddede bahsedilen kıyas, İslâm Huküku'nun ana kaynaklarından birisidir. Bibliyografi Ali Haydar, Mecelle şerhi, 1/67, Ömer Nasuhi, Hukûk-l İslâmiye, 1/171, vd. Zeydan, age. sil. vd. Madde 32 - Hâcet umûmî olsun husûsî olsun zarûret menzilesine tenzîl olunur. Bey ' bili-vefânın tecvîzi bu kabîldendir ki Buhara ahâlîsinde borç tekessür etdikçe görülen ihtiyaç üzerine bu mu'âmele mer'iyyü'l-icrâ olmuştur. MC. MC/21, MC/118, MC/205, MC/213, MC/396, MC/420. Madde 33 - Iztırar gayrın hakkını ibtâl etmez. Binâen-alâ-zâlik bir adam aç kalıb da birinin ekmeğini yese ba'dehû kıymetini vermesi lazım gelir. MC. MC/400, MC/1007.; TCK: 49-50/4; TBK. 52 Madde 34 - Alması memnû' olan şeyin vermesi dahi memnû' olur. TCK 64 67 MC MC/35 tbk 50 Madde 35 - İşlenmesi memnû' olan şeyin istenmesi dahi memnû' olur. TCK 64-67.; TBK 50.; MC. MC/34, MC/1818. Madde 36 - Âdet muhakkemdir. Yani hükm-i şer'iyi isbât için örf ve âdet hakem kılınır. Gerek âmm olsun ve gerek hâs olsun. MC. MC/37, MC/38, MC/39, MC/40, MC/41, MC/42, MC/43, MC/44, 45, MC/230, MC/251, MC/291, MC/450, MC/460, MC/469, MC/574, MC/575, MC/576, MC/1340, MC/1790, MC/188, MC/354, MC/495, MC/555, MC/622, MC/829.; TMK. 1/1, 590/11, 592/281, 285, 420, 423. Madde 37 - Nâsın isti'mâli bir hüccetdir ki anınla amel vâcib olur. I'MK ı; MC. MC/36, MC/168, MC/389, MC/495. Madde 38 - Âdeten mümteni' olan şey hakîkaten mümteni' gibidir. MC. MC/36, MC/37, MC/39, MC/40, MC/1589, MC/1629. Madde 39 - Ezmanın tegayyürü ile ahkâm'ın tagayyürü inkâr olunamaz. MC. MC/36, MC/37, MC/38, MC/40, MC/244, MC/326, MC/596, MC/1716. Madde 40 - Âdetin delâletiyle ma'ânîy-ı hakîkî terk olunur. MC. MC/12, MC/36, MC/37, MC/38, MC/39, MC/61, MC/82, MC/912, MC/1584.; TMK ı, 2.; TBK. 18 Madde 41- Âdet ancak muttarid yâhut galip oldukda mu'teber olur. MC. MC/36, MC/37, MC/38, MC/39, MC/40, MC/42, MC/240.; TMK ı Madde 42 - İ'tibâr galib-i şâyi'adır, nâdire değildir. MC. MC/41, MC/987.; TMK ı; HUMK 238 Madde 43 - Örfe ma'rûf olan şey şart kılınmış gibidir. TMK 1; TTK ı; MC. MC/36, MC/37, MC/41, MC/42, MC/461, MC/563, MC/596, MC/871 Madde 44 - Beyne't-tüccâr ma'rûf olan şey beynlerinde meşrût gibidir. MC. MC/36, MC/37, MC/38, MC/790, MC/1463.; TMK 1/1, 2; TBK 18 Madde 45 - Örf ile ta'yîn nass ile ta'yîn gibidir, MC. MC/43, MC/44, MC/527, MC/528, MC/816, MC/1498, MC/1499.; TMK ı Madde 46 - Mâni' ve muktazi teâruz etdikde mâni' takdîm olunur. Binâen-alâ-zâlik bir adam borçlusu yedinde merhûn olan malını âhara satamaz. MC. MC/337, MC/350, MC/397, MC/96-MC/1192, MC/590-MC/1725, MC/756-MC/1192-MC/747, MC/1192-MC/1197, MC/1598-MC/1601. Madde 47 - Vücudda bir şeye tâbi' olan hükümde dahi ana tâbi' olur. tılmış olur. MC. MC/48, MC/50, MC/236, MC/903.; TMK. 619-622 Madde 48 - Tâbi' olan şeye ayrıca hüküm verilmez. Meselâ bir hayvanın karnındaki yavrusu ayrıca satılamaz. MC. MC/47, MC/216, MC/224, MC/856.; TMK. 619-622 Madde 49 - Bir şeye mâlik olan kimse ol şeyin zarûriyyâtmdan olan şeye dahi mâlik olur. Meselâ, bir hâneyi satın alan kimse ana mûsil olan tarîka dahi mâlik olur. MC. MC/232, MC/1194 Madde 50 - Asıl sâkıt oldukda fer' dahi sâkıt olur. MC. MC/81, MC/661, MC/662, MC/1527, MC/1530

D MKK; MKK3 MKK/51-75

D. MKK/75-100. MKK/4

Majalla/English

D Şablon:Majalla bakınız .Portal:Mecelle. Majalla. Mecelle/English [4]
AL-MAJALLA AL AHKAM AL ADALIYYAH (The Ottoman Courts Manual (Hanafi)) The Journal of The Verdicts of The Justice Mecelle/Dictionary ENG word .Mecelle/İngilizce/Düz metin Majalla 1. Sale (BUYU' 101-403 ). 2.Majalla/Book II BOOK II:Hire 404-611 . BOOK III: GUARANTEE


INTRODUCTION Definition and Classification of Turkic Jurisprudence MAXIMS OF TURKIC JURISPRUDENCE BOOK I BOOK II BOOK III BOOK IV BOOK V BOOK VI BOOK VII BOOK VIII BOOK IX BOOK X BOOK XI BOOK XII BOOK XIII BOOK XIV BOOK XV BOOK XVI
Mecelle/Fransızca Mecelle/Arabî Mecelle/Osmani Anadoluda hukuk bilinci

Azerbaycan Cumhuriyetinin Mülk Mecellesi.jpg
C1ff688de36687d49d19f70c55f8c691.jpg

Motivasyon_Etkinliği_-_Yazar_Hayati_İnanç_ile_"Mecelle_ve_Ahmet_Cevdet_Paşa"

Motivasyon Etkinliği - Yazar Hayati İnanç ile "Mecelle ve Ahmet Cevdet Paşa"

مجلة الأحكام هي القانون المدني للدولة العثمانية، وهي مأخوذة من فقه الأحناف، وقد وضعها جماعة من العلماء، يرأسهم العالم الكبير وزير العدلية آنذاك أحمد جودت باشا، وهذه المجلة من أعظم مآثر الدولة العثمانية وهذا شرح لأحد أعضاء شورى الدولة العثمانية المرحوم سليم رستم باز اللبناني حيث أتى بمواد المجلة وشرحها شرحا مفصلا فجاءت موسوعة في الفقه و القانون المدني على المذهب الحنفي

Şerhinin tanıtımı[düzenle | kaynağı değiştir]

كتب السياسة الحكام شرح مجلة الأحكام

عنوان الكتاب: درر الحكام شرح مجلة الأحكام

المؤلف: علي حيدر

حالة الفهرسة: مفهرس فهرسة كاملة

الناشر: دار عالم الكتب

سنة النشر: 1423 2003

عدد المجلدات: 4

رقم الطبعة: طبعة خاصة

الحجم (بالميجا): 53

تاريخ إضافته: 18 / 03 2015

شوهد: 71142 مرة

رابط التحميل من موقع Archive

İçindekiler[düzenle | kaynağı değiştir]

التحميل المباشر:

تحميل المجلد الأول: البيوع-الإجارة-الكفالة

تحميل المجلد الثاني: الحوالة-الرهن-

الأمانات-الهبة-الغصب-الحجر والإكراه والشفعة

تحميل المجلد الثالث: الشركات-الوكالة

تحميل المجلد الرابع: الصلح والإبراء-الإقرار-الدعوى-البينات والتحليف-القضاء

تحميل الواجهة

(تحميل كل المجلدات في ملف واحد مضغوط)

تصفح المجلد الأول: البيوع-الإجارة-الكفالة تصفح المجلد الثاني: الحوالة-الرهن-الأمانات-الهبة-الغصب-الحجر والإكراه والشفعة

تصفح المجلد الثالث: الشركات-الوكالة

تصفح المجلد الرابع: الصلح والإبراء-الإقرار-الدعوى-البينات والتحليف-القضاء (نسخة للشاملة)

فهرس الكتاب[düzenle | kaynağı değiştir]

مقدمة كتاب درر الحكام محتوية على مقالتين

المقالة الأولى في تعريف علم الفقه وتقسيمه

المقالة الثانية في بيان القواعد الكلية الفقهية

(المادة 2) الأمور بمقاصدها

(المادة 3) العبرة في العقود للمقاصد

والمعاني لا للألفاظ والمباني

(المادة 4) اليقين لا يزول بالشك

(المادة 5) الأصل بقاء ما كان على ما كان

(المادة 6) القديم يترك على قدمه

(المادة 7) الضرر لا يكون قديما

(المادة 8) الأصل براءة الذمة

(المادة 9) الأصل في الصفات العارضة العدم

(المادة 10) ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيل

(المادة 11) الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته

(المادة 12) الأصل في الكلام الحقيقة

(المادة 13) لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح

(المادة 14) لا مساغ للاجتهاد في مورد النص

(المادة 15) ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه

(المادة 16) الاجتهاد لا ينقض بمثله

(المادة 17) المشقة تجلب التيسير

(المادة 18) الأمر إذا ضاق اتسع

(المادة 19) لا ضرر ولا ضرار

(المادة 20) الضرر يزال

(المادة 21) الضرورات تبيح المحظورات

(المادة 22) ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها

(المادة 23) ما جاز لعذر بطل بزواله

(المادة 24) إذا زال المانع عاد الممنوع

(المادة 25) الضرر لا يزال بمثله

(المادة 26) يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام

(المادة 27) الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

(المادة 28) إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

(المادة 29) يختار أهون الشرين

(المادة 30) درء المفاسد أولى من جلب المنافع

(المادة 31) الضرر يدفع بقدر الإمكان

(المادة 32) الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أوخاصة

(المادة 33) الاضطرار لا يبطل حق الغير (المادة 34) ما حرم أخذه حرم إعطاؤه

(المادة 35) ما حرم فعله حرم طلبه

(المادة 36) العادة محكمة

(المادة 37) استعمال الناس حجة يجب العمل بها

(المادة 38) الممتنع عادة كالممتنع حقيقة (المادة 39) لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان

(المادة 40) الحقيقة تترك بدلالة العادة

(المادة 41) إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت

(المادة 42) العبرة للغالب الشائع لا للنادر (المادة 43) المعروف عرفا كالمشروط شرطا

(المادة 45) التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

(المادة 46) إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع

(المادة 47) التابع للشيء في الوجود تابع لذلك الشيء في الحكم

(المادة 48) التابع لا يقرر بالحكم

(المادة 49) من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته

(المادة 50) إذا سقط الأصل سقط الفرع (المادة 51) الساقط لا يعود

(المادة 52) إذا بطل شيء بطل ما في ضمنه

(المادة 53) إذا بطل الأصل يصار إلى البدل

(المادة 54) يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها

(المادة 55) يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء

(المادة 56) البقاء أسهل من الابتداء

(المادة 57) لا يتم التبرع إلا بقبض

(المادة 58) التصرف على الرغبة منوط بالمصلحة

(المادة 59) الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة

(المادة 60) إعمال الكلام أولى من إهماله (المادة 61) إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز

(المادة 62) إذا تعذر إعمال الكلام يهمل

(المادة 63) ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله

(المادة 64) المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة

(المادة 65) الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر

(المادة 66) السؤال معاد في الجواب

(المادة 67) لا ينسب إلى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان

(المادة 68) دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه

(المادة 69) الكتاب كالخطاب

(المادة 70) الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان

(المادة 71) يقبل قول المترجم مطلقا

(المادة 72) لا عبرة بالظن البين خطؤه

(المادة 73) لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل

(المادة 74) لا عبرة للتوهم

(المادة 75) الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان

(المادة 76) البينة للمدعي واليمين على من أنكر

(المادة 77) البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لبقاء الأصل

(المادة 78) البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة

(المادة 79) المرء مؤاخذ بإقراره

(المادة 80) لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم

(المادة 81) قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل

(المادة 82) المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط

(المادة 83) يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان

(المادة 84) المواعيد بصور التعاليق تكون لازمة

(المادة 85) الخراج بالضمان

(المادة 86) الأجر والضمان لا يجتمعان

(المادة 87) الغرم بالغنم

(المادة 88) النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة

(المادة 89) يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا

(المادة 90) إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر

(المادة 91) الجواز الشرعي ينافي الضمان (المادة 92) المباشر ضامن وإن لم يتعمد (المادة 93) المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد (المادة 94) جناية العجماء جبار

(المادة 95) الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل

(المادة 96) لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه

(المادة 97) لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي

(المادة 98) تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات

(المادة 99) من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

(المادة 100) من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه

الكتاب الأول البيوع[düzenle | kaynağı değiştir]

مقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية

المتعلقة بالبيوع

(المادة 102) القبول

(المادة 103) العقد

(المادة 104) الانعقاد

(المادة 105) البيع مبادلة مال بمال

(المادة 106) البيع المنعقد

(المادة 107) البيع غير المنعقد

(المادة 108) البيع الصحيح

(المادة 109) البيع الفاسد

(المادة 110) البيع الباطل

(المادة 111) البيع الموقوف

(المادة 112) تعريف الفضولي

(المادة 113) البيع النافذ

(المادة 114) البيع اللازم

(المادة 115) البيع غير اللازم

(المادة 116) الخيار هو كون أحد العاقدين مخيرا

(المادة 117) البيع البات هو البيع القطعي

(المادة 118) بيع الوفاء

(المادة 119) بيع الاستغلال

(المادة 120) البيع باعتبار المبيع ينقسم إلى أربعة أقسام

(المادة 124) عقد الاستصناع

(المادة 125) الملك ما ملكه الإنسان

(المادة 126) تعريف المال

(المادة 127) المال المتقوم

(المادة 128) المنقول هو الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخر

(المادة 129) غير المنقول ما لا يمكن نقله من محل إلى آخر

(المادة 130) النقود جمع نقد وهو عبارة عن الذهب والفضة

(المادة 131) تعريف العروض

(المادة 132) المقدورات ما تتعين مقاديرها بالكيل أو الوزن أو العدد أو الذراع

(المادة 133) المكيل هو ما يكال به (المادة 134) الموزون هو ما يوزن

(المادة 135) المعدود هو ما يعد

(المادة 136) المذروع هو ما يقاس بالذراع

(المادة 137) المحدود هو ما يمكن تعيين حدوده وأطرافه

(المادة 138) المشاع ما يحتوي على حصص شائعة

(المادة 139) الحصة الشائعة

(المادة 140) تعريف الجنس

(المادة 141) المجازفة بيع مجموع بلا تقدير

(المادة 142) حق المرور هو حق المشي في ملك الغير

(المادة 143) حق الشرب هو نصيب معين معلوم من النهر

(المادة 144) حق المسيل حق جريان الماء

(المادة 145) المثلي ما يوجد مثله في السوق

(المادة 146) القيمي ما لا يوجد له مثل في السوق (المادة 147) العدديات المتقاربة (المادة 148) العدديات المتفاوتة

(المادة 149) ركن البيع

(المادة 150) محل البيع

(المادة 151) المبيع هو ما يباع

(المادة 152) الثمن ما يكون بدلا للمبيع ويتعلق بالذمة

(المادة 153) الثمن المسمى

(المادة 154) القيمة هي الثمن الحقيقي للشيء

(المادة 155) المثمن هو الشيء الذي يباع بالثمن

(المادة 156) التأجيل تعليق الدين وتأخيره إلى وقت معين (المادة 157) التقسيط تأجيل أداء الدين (المادة 158) الدين هو ما يثبت في الذمة

(المادة 159) العين هي الشيء المعين المشخص

(المادة 160) معنى البائع

(المادة 161) معنى المشتري

(المادة 162) المتبايعان هما البائع والمشتري

(المادة 163) الإقالة رفع عقد البيع وإزالته

(المادة 164) التغرير توصيف المبيع للمشتري بغير صفته الحقيقية

(المادة 165) الغبن الفاحش (المادة 166) القديم هو الذي لا يوجد من يعرف أوله الباب الأول في بيان المسائل المتعلقة بعقد البيع وفيه أربعة فصول الفصل الأول فيما يتعلق بركن البيع

(المادة 168) الإيجاب والقبول في البيع

 1. (المادة 169) الإيجاب والقبول يكونان بصيغة الماضي

(المادة 170) البيع بصيغة المضارع (المادة

 1. 171) صيغة الاستقبال

(المادة 172) البيع بصيغة الأمر

(المادة 173) الإيجاب والقبول بالمكاتبة

(المادة 174) البيع بالإشارة (المادة 175) بيع التعاطي

(المادة 176) إذا تكرر عقد البيع بتبديل الثمن أو تزييده أو تنقيصه الفصل الثاني في بيان لزوم موافقة القبول للإيجاب

 1. (المادة 178) موافقة القبول للإيجاب ضمنا (المادة 179) أوجب أحد المتبايعين في أشياءمتعددة بصفقة واحدة
 1. (المادة 180) ذكر أحد المتبايعين أشياء متعددة الفصل الثالث في حق مجلس البيع
 1. (المادة 182) المتبايعان بالخيار بعد الإيجاب إلى آخر المجلس
 1. (المادة 184) رجع أحد المتبايعين عن البيع بعد الإيجاب وقبل القبول
 1. (المادة 185) تكرار الإيجاب قبل القبول
 1. (المادة 186) البيع بشرط يقتضيه العقد
 1. (المادة 187) البيع بشرط يؤيد العقد
 1. (المادة 188) البيع بشرط متعارف
 1. (المادة 189) البيع بشرط ليس فيه نفع لأحد العاقدين الفصل الرابع في إقالة البيع
 1. (المادة 191) الإقالة كالبيع تكون بالإيجاب والقبول
 1. (المادة 192) الإقالة بالتعاطي القائم مقام الإيجاب والقبول
 1. (المادة 193) اتحاد المجلس في الإقالة
 1. (المادة 194) موانع الإقالة أربعة
 1. (المادة 195) إذا تلف بعض المبيع صحت الإقالة في الباقي
 1. (المادة 196) تلف ثمن المبيع لا يمنع من صحة الإقالة حكم الإقالة الباب الثاني في بيان المسائل المتعلقة بالمبيع وينقسم إلى أربعة فصول الفصل الأول في حق شروط المبيع وأوصافه
 1. (المادة 198) كون المبيع مقدور التسليم
 1. (المادة 199) كون المبيع مالا متقوما
 1. (المادة 200) كون المبيع معلوما عند المشتري
 1. (المادة 201) يصير المبيع معلوما ببيان أحوالهوصفاته
 1. (المادة 202) إذا كان المبيع حاضرا في مجلس البيع تكفي الإشارة
 1. (المادة 203) كون المبيع معلوما عند المشتري
 1. (المادة 204) المبيع يتعين بتعيينه في العقد الفصل الثاني فيما يجوز بيعه وما لا يجوز
 1. (المادة 206) الثمرة التي برزت جميعها يصح بيعها وهي على شجرها (المادة 207) بيع الثمر الذي لم يبرز منه شيء (المادة 208) باع شيئا وبين جنسه فظهر المبيع من غير ذلك الجنس (المادة 209) بيع ما هو غير مقدور التسليم (المادة 210) بيع ما لا يعد مالا بين الناس (المادة 211) بيع غير المتقوم (المادة 212) الشراء بغير المتقوم (المادة 213) بيع المجهول (المادة 214) بيع حصة شائعة معلومة (المادة 215) بيع الحصة المعلومة الشائعة بدون إذن الشريك (المادة 216) بيع حق المرور وحق الشرب والمسيل الفصل الثالث في بيان المسائل المتعلقة بكيفية بيع المبيع (المادة 218) باع حنطة على أن يكيلها بكيل معين أو يزنها بحجر معين (المادة 219) كل ما جاز بيعه منفردا جاز استثناؤه من المبيع (المادة 220) بيع المعدودات صفقة واحدة مع بيان ثمن كل فرد وقسم منها (المادة 221) بيع العقار بتعيين حدوده (المادة 222) يعتبر القدر الذي يقع عليه عقد البيع لا غيره (المادة 323) بيع المكيلات والعدديات والموزونات جملة مع بيان قدرها (المادة 224) باع مجموعا من الموزونات التي في تبعيضها ضرر وبين قدره (المادة 225) بيع مجموع من الموزونات التي في تبعيضها ضرر مع بيان مقداره (المادة 226) باع مجموعا من المذروعات وبين مقداره وجملة ثمنه (المادة 227) بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبيان مقدار ثمن ذلك المجموع (المادة 228) بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبيان مقداره وأثمان آحاده وأفراده (المادة 229) قبض المشتري المبيع مع علمه أنه ناقص الفصل الرابع في بيان ما يدخل في البيع بدون ذكر صريح وما لا يدخل (المادة 231) ما كان في حكم جزء من المبيع (المادة 232) توابع المبيع المتصلة المستقرة (المادة 233) ما لا يكون من مشتملات المبيع ولا هو من توابعه المتصلة المستقرة (المادة 234) ما دخل في البيع تبعا (المادة 235) الأشياء التي تشملها الألفاظ العمومية التي تزاد في صيغة العقد وقت البيع تدخل في البيع (المادة 236) الزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل القبض الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالثمن وفيه فصلان الفصل الأول في بيان المسائل المترتبة على أوصاف الثمن وأحواله المادة تسمية الثمن حين البيع (المادة 238) كون الثمن معلوما (المادة 239) إذا كان الثمن حاضرا (المادة 240) البلد الذي يتعدد فيه نوع الدينار المتداول (المادة 241) إذا جرى البيع على قدر معلوم من القروش (المادة 242) إذا بين وصف لثمن وقت البيع (المادة 243) لا يتعين الثمن بالتعيين في العقد (المادة 244) النقود التي لها أجزاء إذا جرى العقد على نوع منها الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلقة بالبيع بالنسيئة والتأجيل (المادة 245) البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه (المادة 246) كون المدة معلومة في البيع بالتأجيل والتقسيط (المادة 247) إذا عقد البيع على تأجيل الثمن إلى كذا (المادة 248) تأجيل الثمن إلى مدة غير معينة كإمطار السماء (المادة 249) باع نسيئة بدون مدة (المادة 250) تعتبر ابتداء مدة الأجل والقسط في عقد البيع من وقت تسليم المبيع (المادة 251) المبيع المطلق ينعقد معجلا الباب الرابع بيان المسائل المتعلقة في الثمن والمثمن بعد العقد ويشتمل على فصلين الفصل الأول في بيان حق تصرف البائع والمشتري بعد العقد وقبل القبض (المادة 252) البائع له أن يتصرف بثمن المبيع قبل القبض (المادة 253) للمشتري بيع المبيع لآخر قبل قبضه إن كان عقارا الفصل الثاني في بيان التزييد والتنزيل في الثمن والمبيع بعد العقد (المادة 254) للبائع أن يزيد مقدار المبيع بعد العقد (المادة 255) للمشتري أن يزيد في الثمن بعد العقد (المادة 256) حط البائع مقدارا من الثمن المسمى بعد العقد (المادة 257) زيادة البائع في المبيع والمشتري في الثمن (المادة 258) ما زاده البائع في المبيع بعد العقد (المادة 259) إذا زاد المشتري في ثمن شيئا (المادة 260) إذا حط البائع من ثمن المبيع مقدارا (المادة 261) للبائع أن يحط جميع الثمن قبل القبض الباب الخامس في بيان المسائل المتعلقة بالتسليم والتسلم وفيه ستة فصول الفصل الأول في بيان حقيقة التسليم والتسلم وكيفيتهما (المادة 262) القبض ليس بشرط في البيع (المادة 263) تسليم المبيع يحصل بالتخلية (المادة 264) متى حصل تسليم المبيع صار المشتري قابضا له (المادة 265) تختلف كيفية التسليم باختلاف المبيع (المادة 266) المشتري إذا كان في العرصة أو الأرض المبيعة أو كان يراهما من طرفهما (المادة 267) إذا بيعت أرض مشغولة بالزرع (المادة 268) إذا بيعت أشجار فوقها ثمار (المادة 269) إذا بيعت ثمار على أشجارها (المادة 270) إذا وجد المشتري داخل العقار وقال له البائع سلمته إليك (المادة 271) إعطاء مفتاح العقار الذي له قفل للمشتري يكون تسليما (المادة 272) الحيوان يمسك برأسه أو أذنه أو رسنه الذي في رأسه فيسلم (المادة 273) كيل المكيلات ووزن الموزونات بأمر المشتري يكون تسليما (المادة 274) تسليم العروض (المادة 275) الأشياء التي بيعت جملة وهي داخل صندوق أو ما شابهه (المادة 276) عدم منع البائع حينما يشاهد قبض المشتري للمبيع يكون إذنا من البائع بالقبض (المادة 277) قبض المشتري المبيع بدون إذن البائع قبل أداء الثمن الفصل الثاني في المواد المتعلقة بحبس المبيع

(المادة 279) إذا باع أشياء متعددة صفقة واحدة

(المادة 280) إعطاء المشتري رهنا أو كفيلا بالثمن لا يسقط حق الحبس

(المادة 281) إذا سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن فقد أسقط حق حبسه

(المادة 282) إذا أحال البائع إنسانا بثمن المبيع وقبل المشتري الحوالة

(المادة 283) في بيع النسيئة ليس للبائع حق حبس المبيع

(المادة 284) إذا باع حالا أي معجلا ثم أجل البائع الثمن الفصل الثالث في حق مكان التسليم في البيع

(المادة 286) يعتبر في تسليم المبيع مكان البيع

(مادة 287) إذا بيع مال على أن يسلم في محل كذا الفصل الرابع في مئونة التسليم ولوازم إتمامه

(المادة 288) المصارف المتعلقة بالثمن

(المادة 289) المصارف المتعلقة بتسلم المبيع

(المادة 290) الأشياء المبيعة جزافا مؤنتها ومصارفها

(المادة 291) ما يباع محمولا على الحيوان

(المادة 292) أجرة كتابة السندات والحجج وصكوك المبايعات الفصل الخامس في بيان المواد المترتبة على هلاك المبيع

(المادة 294) إذا هلك المبيع بعد القبض (المادة 295) إذا قبض المشتري المبيع ثم مات مفلسا قبل أداء الثمن

(المادة 296) إذا مات المشتري مفلسا قبل قبض المبيع وأداء الثمن

(المادة 297) إذا قبض البائع الثمن ومات مفلسا قبل تسليم المبيع إلى المشتري الفصل السادس فيما يتعلق بسوم الشراء وسوم النظر

(المادة 299) ما يقبض على سوم النظر الباب السادس في بيان الخيارات ويشتمل على سبعة فصول الفصل الأول في بيان خيار الشرط

(المادة 300) يجوز أن يشرط الخيار بفسخ البيع أو إجازته مدة معلومة

(المادة 301) كل من شرط له الخيار في البيع يصير مخيرا بفسخ البيع في المدة المعينة للخيار

(المادة 302) فسخ البيع وإجازته في مدة الخيار

(المادة 303) الإجازة القولية والفسخ القولي

(المادة 304) الإجازة الفعلية والفسخ الفعلي

(المادة 305) إذا مضت مدة الخيار ولم يفسخ أو لم يجز من له الخيار

(المادة 306) خيار الشرط لا يورث

(المادة 307) إذا شرط الخيار للبائع والمشتري معا

(المادة 308) إذا شرط الخيار للبائع فقط (المادة 309) إذا شرط الخيار للمشتري فقط الفصل الثاني في بيان خيار الوصف

(المادة 310) باع مالا بوصف مرغوب فظهر المبيع خاليا عن ذلك الوصف

(المادة 311) خيار الوصف يورث

(المادة 312) المشتري الذي له خيار الوصف إذا تصرف بالمبيع تصرف الملاك الفصل الثالث في حق خيار النقد

(المادة 313) تبايعا على أن يؤدي المشتري الثمن في وقت كذا

(المادة 314) إذا لم يؤد المشتري الثمن في المدة المعينة

(المادة 315) إذا مات المشتري المخير بخيار النقد في أثناء مدة الخيار الفصل الرابع في بيان خيار التعيين

(المادة 317) يلزم في خيار التعيين تعيين المدة

(المادة 318) من له خيار التعيين يلزم عليه أن يعين الشيء الذي يأخذه في انقضاء المدة

(المادة 319) خيار التعيين ينتقل إلى الوارث الفصل الخامس في حق خيار الرؤية

(المادة 320) من اشترى شيئا ولم يره كان له الخيار حتى يراه

(المادة 321) خيار الرؤية لا ينتقل إلى الوارث

(المادة 322) لا خيار للبائع ولو كان لم ير المبيع

(المادة 333) المراد من الرؤية في بحث خيار (المادة 324) الأشياء التي تباع على مقتضى أنموذجها تكفي رؤية الأنموذج منها فقط (المادة 325) ما بيع على مقتضى الأنموذج إذا ظهر دون الأنموذج (المادة 336) في شراء الدار والخان ونحوهما من العقار تلزم رؤية كل بيت منها (المادة 327) اشترى أشياء متفاوتة صفقة واحدة (المادة 328) اشترى أشياء متفاوتة صفقة واحدة وكان المشتري رأى بعضها (المادة 329) بيع الأعمى وشراؤه (المادة 330) إذا وصف شيء للأعمى وعرف وصفه ثم اشتراه لا يكون مخيرا (المادة 331) الأعمى يسقط خياره بلمس الأشياء التي تعرف باللمس (المادة 332) رأى شيئا بقصد الشراء ثم اشتراه بعد مدة وهو يعلم أنه الشيء الذي رآه (المادة 333) الوكيل بشراء شيء والوكيل بقبضه (المادة 334) الرسول يعني من أرسل من طرف المشتري لأخذ المبيع وإرساله فقط (المادة 335) تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك يسقط خيار رؤيته الفصل السادس في بيان خيار العيب خلاصة الفصل يثبت خيار العيب من غير شرط وبلا مدة (المادة 336) البيع المطلق يقتضي سلامة المبيع من العيوب (المادة 337) ما بيع مطلقا إذا بيع وفيه عيب قديم (المادة 338) العيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجارب وأرباب الخبرة (المادة 339) العيب القديم هو ما يكون موجودا في المبيع وهو عند البائع (المادة 340) العيب الذي يحدث في المبيع وهو في يد البائع بعد العقد وقبل القبض (المادة 341) ذكر البائع أن في المبيع عيب كذا وكذا وقبل المشتري (المادة 342) إذا باع مالا على أنه بريء من كل عيب ظهر فيه (المادة 343) اشترى مالا وقبله بجميع العيوب (المادة 344) اطلع المشتري على عيب في المبيع ثم تصرف فيه تصرف الملاك (المادة 345) حدث في المبيع عيب عند المشتري ثم ظهر فيه عيب قديم (المادة 346) نقصان الثمن (المادة 347) إذا زال العيب الحادث (المادة 348) رضي البائع أن يأخذ المبيع الذي ظهر به عيب قديم بعد أن حدث به عيب عند المشتري (المادة 349) الزيادة وهي ضم شيء من مال المشتري وعلاوته إلى المبيع (المادة 350) إذا وجد مانع للرد (المادة 351) ما بيع صفقة واحدة إذا ظهر بعضه معيبا (المادة 352) اشترى شخص مقدارا معينا من جنس واحد ثم وجد بعضه معيبا (المادة 353) وجد المشتري في الحنطة أو الشعير ترابا (المادة 453) البيض والجوز وما شاكلهما إذا ظهر بعضها فاسدا (المادة 553) ظهر جميع المبيع غير منتفع به أصلا الفصل السابع في بيان خيار الغبن والتغرير (المادة 356) وجد غبن فاحش في البيع ولم يوجد تغرير (المادة 357) غر أحد المتبايعين الآخر وتحقق أن في البيع غبنا فاحشا (المادة 358) إذا مات من غرر بغبن فاحش (المادة 359) اطلع على الغبن الفاحش ثم تصرف في المبيع تصرف الملاك (المادة 360) هلك أو استهلك المبيع الذي صار في بيعه غبن فاحش وغرر لاحقة تحتوي على ستة مباحث المبحث الأول في بيان المساومة والمرابحة والتولية والوضيعة المبحث الثاني في حق ما يشترط وما لا يشترط في المرابحة والتولية المبحث الثالث في حق البيع بربح نسبي وفي حق بيع بعض المال المشترى صفقة واحدة بيع مرابحة المبحث الرابع في حق المصاريف المشروع ضمها على رأس المال وغير المشروع ضمها المبحث الخامس في حق ما يجب وما لا يجب بيانه أثناء البيع بالمرابحة أو بالتولية أو بالوضيعة المبحث السادس في بيان خيار الخيانة فائدة في حق اجتماعات الخيارات الباب السابع في بيان أنواع البيع وأحكامه وينقسم إلى ستة فصول الفصل الأول في بيان أنواع البيع (المادة 362) البيع الذي في ركنه خلل (المادة 363) المحل القابل لحكم البيع (المادة 364) وجد شرط انعقاد البيع ولم يكن مشروعا باعتبار بعض أوصافه الخارجة (المادة 365) يشترط لنفاذ البيع كون البائع مالكا للمبيع (المادة 366) البيع الفاسد (المادة 367) إذا وجد في البيع أحد الخيارات (المادة 368) البيع الذي يتعلق به حق آخر الفصل الثاني في بيان أحكام أنواع البيوع (المادة 370) البيع الباطل لا يفيد الحكم أصلا (المادة 371) البيع الفاسد يفيد حكما عند القبض (المادة 372) لكل من المتعاقدين فسخ البيع الفاسد (المادة 373) إذا فسخ البيع الفاسد (المادة 374) البيع النافذ قد يفيد الحكم في الحال (المادة 375) إذا كان البيع لازما فليس لأحد المتبايعين الرجوع عنه (المادة 376) إذا كان البيع غير لازم كان حق الفسخ لمن له الخيار (المادة 377) البيع الموقوف يفيد الحكم عند الإجازة (المادة 378) بيع الفضولي (المادة 379) يشترط في بيع الفضولي وجود الثمن عند الإجازة الفصل الثالث في السلم (المادة 381) السلم إنما يكون صحيحا في الأشياء التي تقبل التعيين بالقدر والوصف (المادة 382) المكيلات والموزونات والمذروعات تتعين مقاديرها بالكيل والذرع والوزن (المادة 383) العدديات المتقاربة تتعين مقاديرها بالكيل والوزن (المادة 384) ما كان من العدديات كاللبن والآجر يلزم كون قالبه أيضا معينا (المادة 385) الكرباس والجوخ وأمثالهما من المذروعات يلزم تعيين طولها وعرضها (المادة 386) يشترط لصحة السلم بيان جنس المبيع (المادة 387) يشترط لصحة بقاء السلم تسليم الثمن في مجلس العقد استدراك في السلم وفيه مبحثان المبحث الأول في اختلاف رب السلم والمسلم إليه المبحث الثاني في إقالة السلم الفصل الرابع في بيان الاستصناع (المادة 389) كل شيء تعومل استصناعه يصح فيه الاستصناع (المادة 390) يلزم في الاستصناع وصف المصنوع وتعريفه على الوجه الموافق المطلوب (المادة 391) لا يلزم في الاستصناع دفع الثمن حالا (المادة 392) إذا انعقد الاستصناع فليس لأحد العاقدين الرجوع الفصل الخامس في بيان أحكام بيع المريض (المادة 394) باع المريض في مرض موته شيئا لأجنبي بثمن المثل (المادة 395) باع شخص في مرض موته ماله بأقل من ثمن المثل ثم مات مديونا وتركته مستغرقة الفصل السادس في بيع الوفاء (المادة 397) ليس للبائع ولا للمشتري بيع مبيع الوفاء لشخص آخر (المادة 398) إذا شرط في الوفاء أن يكون قدر من منافع المبيع للمشتري (المادة 399) كانت قيمة المال المبيع بالوفاء مساوية للدين وهلك المال في يد المشتري (المادة 400) كانت قيمة المال المبيع ناقصة عن الدين وهلك المبيع في يد المشتري (المادة 401) كانت قيمة المبيع وفاء زائدة عن الدين وهلك في يد المشتري (المادة 402) مات أحد المتبايعين وفاء (المادة 403) ليس لسائر الغرماء التعرض للمبيع وفاء الكتاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب المقدمة في الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالإجارة (المادة 405) الإجارة في اللغة (المادة 406) الإجارة اللازمة (المادة 407) الإجارة المنجزة (المادة 408) الإجارة المضافة (المادة 409) الآجر هو الذي أعطي المأجور بالإجارة (المادة 410) معنى المستأجر (المادة 411) المأجور هو الشيء الذي أعطى بالكراء (المادة 412) معنى المستأجر فيه (المادة 413) الأجير هو الذي آجر نفسه (المادة 414) أجر المثل هو الأجرة التي قدرتها أهل الخبرة السالمين عن الغرض (المادة 415) الأجر المسمى هو الأجرة التي ذكرت وتعينت حين العقد (المادة 416) الضمان هو إعطاء مثل الشيء إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا (المادة 417) المعد للاستغلال هو الشيء الذي أعد وعين على أن يعطى بالكراء (المادة 418) المسترضع هو الذي التزم ظئرا بالأجرة (المادة 419) المهايأة عبارة عن تقسيم المنافع الباب الأول في بيان الضوابط العمومية للإجارة (المادة 420) المعقود عليه في الإجارة (المادة 421) الإجارة باعتبار المعقود عليه على نوعين (المادة 422) الأجير على قسمين (المادة 423) يجوز أن يكون الأشخاص المتعددة الذين هم في حكم شخص واحد مستأجري أجير خاص (المادة 424) الأجير المشترك لا يستحق الأجرة إلا بالعمل (المادة 425) الأجير يستحق الأجرة إذا كان في مدة الإجارة حاضرا للعمل (المادة 426) من استحق منفعة معينة بعقد الإجارة (المادة 427) استكرى أحد لركوبه دابة ليس له أن يركبها غيره (المادة 428) استأجر أحد دارا على أن يسكنها له أن يسكن غيره فيها (المادة 429) للمالك أن يؤجر حصته الشائعة من الدار المشتركة لشريكه (المادة 430) الشيوع الطارئ لا يفسد عقد الإجارة (المادة 431) للشريكين أن يؤجرا مالهما المشترك لآخر معا (المادة 432) إيجار شيء واحد لشخصين الباب الثاني في بيان المسائل المتعلقة بالإجارة ويشتمل على أربعة فصول الفصل الأول في بيان المسائل المتعلقة بركن الإجارة (المادة 433) تنعقد الإجارة بالإيجاب والقبول (المادة 434) الإيجاب والقبول في الإجارة هما الكلمات التي تستعمل لعقد الإجارة (المادة 435) الإجارة تنعقد بصيغة الماضي ولا تنعقد بصيغة المستقبل (المادة 436) انعقاد بالمكاتبة وبإشارة الأخرس المعروفة (المادة 437) انعقاد الإجارة بالتعاطي (المادة 438) السكوت في الإجارة يعد قبولا ورضاء (المادة 439) تقاولا بعد العقد على تبديل البدل أو تزييده أو تنزيله (المادة 440) الإجارة المضافة (المادة 441) الإجارة بعد ما انعقدت صحيحة لا يسوغ للآجر فسخها (المادة 442) لو ملك المستأجر عين المأجور بإرث أو هبة يزول حكم الإجارة (المادة 443) لو حدث عذر مانع لإجراء موجب العقد تنفسخ الإجارة الفصل الثاني في شروط انعقاد الإجارة ونفاذها (المادة 444) يشترط في انعقاد الإجارة أهلية العاقدين (المادة 445) يشترط موافقة الإيجاب والقبول واتحاد مجلس العقد في الإجارة (المادة 446) يلزم كون الآجر متصرفا بما يؤجره (المادة 447) إجارة الفضولي الفصل الثالث في شروط صحة الإجارة (المادة 449) تعيين المأجور (المادة 450) كون الأجرة معلومة (المادة 451) يشترط في الإجارة كون المنفعة مملوءة بوجه يكون مانعا للمنازعة (المادة 452) بيان مدة الإجارة (المادة 453) يلزم عند استئجار الدابة تعيين المنفعة (المادة 454) يلزم في استئجار الأراضي بيان كونها لأي شيء مع تعيين المدة (المادة 455) كون المنفعة معلومة في استئجار أهل الصنعة (المادة 456) تكون المنفعة معلومة في نقل الأشياء بالإشارة وبتعيين المحل الذي ينقل إليه (المادة 457) كون المنفعة ممكنة الحصول الفصل الرابع في فساد الإجارة وبطلانها (المادة 459) لا تلزم الأجرة في الإجارة الباطلة بالاستعمال (المادة 460) إذا وجدت شروط انعقاد الإجارة ولم يوجد أحد شروط الصحة (المادة 461) الإجارة الفاسدة نافذة (المادة 462) فساد الإجارة الباب الثالث في بيان مسائل تتعلق بالأجرة وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول في بدل الإجارة وأوصافه وأحواله (المادة 464) بدل الإجارة يكون معلوما (المادة 465) يلزم بيان مقدار بدل الإجارة ووصفه الفصل الثاني المسائل المتعلقة بسبب لزوم الأجرة (المادة 466) لا تلزم الأجرة بالعقد المطلق (المادة 467) تلزم الأجرة بالتعجيل (المادة 468) تلزم الأجرة بشرط التعجيل (المادة 469) تلزم الأجرة باستيفاء المنفعة (المادة 470) تلزم الأجرة في الإجارة الصحيحة بالاقتدار على استيفاء المنفعة (المادة 471) لا يكون الاقتدار على استيفاء المنفعة كافيا في الإجارة الفاسدة (المادة 472) استعمل مال غيره بدون عقد ولا إذن (المادة 473) اعتبار ومراعاة كل ما اشترطه العاقدان في تعجيل الأجرة وتأجيلها (المادة 474) إذا شرط تأجيل البدل يلزم على الآجر تسليم المأجور وعلى الأجير إيفاء العمل (المادة 475) يلزم الآجر تسليم المأجور وعلى الأجير إيفاء العمل في الإجارة المطلقة (المادة 476) كانت الأجرة موقتة بوقت معين (المادة 477) تسليم المأجور شرط في لزوم الأجرة (المادة 478) فات الانتفاع بالمأجور بالكلية (المادة 479) استأجر حانوتا وقبضه ثم عرض للبيع والشراء كساد (المادة 480) لو استأجر زورقا على مدة وانقضت في أثناء الطريق (المادة 481) أعطى أحد داره إلى آخر على أن يرمها ويسكنها بلا أجرة الفصل الثالث ما يصح للأجير أن يحبس المستأجر فيه وما لا يصح (المادة 483) ليس للأجير الذي ليس لعمله أثر أن يحبس المستأجر فيه الباب الرابع في بيان المسائل التي تتعلق بمدة الإجارة (المادة 485) ابتداء مدة الإجارة (المادة 486) إن لم يذكر ابتداء مدة الإجارة حين العقد اعتبرت من وقت العقد (المادة 487) إيجار عقار لسنة بكذا دراهم من دون بيان شهريته (المادة 488) إذا عقدت الإجارة في أول الشهر على شهر واحد أو أزيد من شهر (المادة 489) لو اشترط أن تكون الإجارة لشهر واحد وقد مضى من الشهر جزء (المادة 490) إذا اشترط أن تكون الإجارة لكذا شهور وقد مضى من الشهر بعضه (المادة 491) إذا عقدت الإجارة مشاهرة بدون بيان عدد الأشهر وقد مضى بعض الشهر (المادة 492) لو عقدت الإجارة في أول الشهر لسنة (المادة 493) لو عقدت الإجارة لسنة وكان قد مضى من الشهر البعض (المادة 494) لو استؤجر عقار شهرية كذا دراهم من دون بيان عدد الأشهر (المادة 495) استأجر أحد أجيرا على أن يعمل يوما (المادة 496) استؤجر نجار على أن يعمل عشرة أيام الباب الخامس في الخيارات الثلاث ويحتوي على ثلاثة فصول الفصل الأول ويحتوي على ثلاثة مباحث المبحث الأول في بيان بعض المسائل المتعلقة بخيار الشرط (المادة 498) المخير إن شاء فسخ الإجارة وإن شاء أجازها مدة خياره (المادة 499) كان الآجر مخيرا وتصرف في المأجور بوجه من لوازم التملك (المادة 500) لو انقضت مدة الخيار قبل فسخ المخير وإنفاذه الإجارة (المادة 501) مدة الخيار تعتبر من وقت عقد الإجارة (المادة 502) ابتداء مدة الإجارة يعتبر من وقت سقوط الخيار المبحث الثاني في بيان مسائل متعلقة في كيفية إجارة المأجور (المادة 504) لو استؤجرت أرض على أن يكون كل دونم منها بكذا دراهم المبحث الثالث في بيان الإجارة بشرط (المادة 506) يصح ترديد الأجرة على صورتين أو ثلاث الفصل الثاني في مسائل خيار الرؤية (المادة 509) لو استأجر أحد عقارا من دون أن يراه يكون مخيرا عند رؤيته (المادة 510) استأجر دارا كان قد رآها من قبل (المادة 511) كل عمل يختلف ذاتا باختلاف المحل فللأجير فيه خيار الرؤية (المادة 512) كل عمل لا يختلف باختلاف المحل فليس فيه خيار الرؤية الفصل الثالث في مسائل خيار العيب (المادة 515) حدث في المأجور عيب قبل استيفاء المنفعة (المادة 516) لو حدث في المأجور عيب فالمستأجر بالخيار (المادة 517) أزال الآجر العيب الحادث قبل فسخ المستأجر الإجارة (المادة 518) أراد المستأجر فسخ الإجارة قبل رفع العيب الحادث الذي أخل بالمنافع (المادة 519) انهدم حائط الدار ولم يفسخ المستأجر الإجارة وسكن في باقيها (المادة 520) استأجر أحد دارين معا بكذا دراهم وانهدمت إحداهما (المادة 521) المستأجر بالخيار في دار استأجرها على أن تكون كذا حجرة وظهرت ناقصة الباب السادس في بيان أنواع المأجور وأحكامه ويشتمل على أربعة فصول الفصل الأول في بيان مسائل تتعلق بإجارة العقار وأحكامها (المادة 523) أجر داره أو حانوته وكانت فيه أمتعته وأشياؤه (المادة 524) استأجر أرضا على أن يزرع ما شاء (المادة 525) استأجر أرضا على أن يزرعها ما شاء فله زرعها مكررا في ظرف السنة (المادة 526) انقضت مدة الإجارة قبل إدراك الزرع (المادة 527) استئجار الدار والحانوت بدون بيان كونه لأي شيء (المادة 528) استأجر دارا ليسكنها غيره (المادة 529) أعمال الأشياء التي تخل بالمنفعة المقصودة عائدة على الآجر (المادة 530) التعميرات التي أنشأها المستأجر بإذن الآجر (المادة 531) أحدث المستأجر بناء في العقار المأجور أو غرس شجرة (المادة 532) إزالة الغبار والتراب والكناسة والرماد وغير ذلك أثناء مدة الإجارة (المادة 533) كان المستأجر يخرب المأجور ولم يقدر الآجر على منعه الفصل الثاني في إجارة العروض (المادة 535) استأجر أحد ثيابا على أن يذهب بها إلى محل ثم لم يذهب (المادة 536) استأجر ثيابا على أن يلبسها بنفسه فليس له أن يلبسها غيره (المادة 537) أحكام استئجار الحلي واستعمالها الفصل الثالث في إجارة الدواب (المادة 539) استأجر دابة معينة إلى محل معين وتعبت في الطريق (المادة 540) اشترط إيصال حمل معين إلى محل معين وتعبت الدابة في الطريق (المادة 541) استئجار دابة من دون تعيين (المادة 542) لا يكفي في الإجارة تعيين اسم الخطة والمسافة فقط (المادة 543) استؤجرت دابة إلى مكان وكان يطلق اسمه على بلدتين (المادة 544) استكريت دابة إلى بلدة للركوب أو الحمل (المادة 545) استكرى دابة إلى محل معين (المادة 546) من استكري دابة إلى محل معين فليس له أن يذهب بها إلى محل آخر (المادة 547) استؤجر حيوان إلى محل معين وكانت طرقه متعددة (المادة 548) ليس للمستأجر استعمال دابة أزيد من المدة التي عينها (المادة 549) استكراء دابة على أن يركبها المستأجر من شاء (المادة 550) الدابة التي استكريت للركوب لا تحمل (المادة 551) الدابة التي استكريت على أن يركبها فلان لا يصح إركابها غيره (المادة 553) استكرى دابة على أن يركبها من شاء (المادة 553) استكرى أحد دابة للركوب من دون تعيين من يركبها (المادة 554) استكريت دابة للحمل (المادة 555) استكريت دابة من دون بيان مقدار الحمل (المادة 556) ضرب دابة الكراء من دون إذن صاحبها (المادة 557) أذن صاحب دابة الكراء بضربها (المادة 558) الركوب على دابة استكريت للحمل (المادة 559) استكريت دابة عين نوع حملها ومقداره (المادة 560) وضع الحمل عن الدابة على المكاري الفصل الرابع في بيان إجارة الآدمي (المادة 563) خدم أحد آخر بناء على طلبه من دون مقاولة على أجرة (المادة 564) جهالة الأجرة مفسدة للإجارة (المادة 565) لو استخدمت العملة من دون تسمية أجرة (المادة 566) عقدت الإجارة على أن يعطى للأجير شيء من القيميات لا على التعيين (المادة 567) العطية التي أعطيت للخدمة من الخارج لا تحسب من الأجرة (المادة 568) لو استؤجر أستاذ لتعليم علم أو صنعة (المادة 569) أعطى أستاذا ولده ليعلمه صنعة من دون أن يشترط أحدهما للآخر أجرة (المادة 570) استأجر أهل قرية معلما أو إماما أو مؤذنا وأوفى خدمته (المادة 571) الأجير الذي استؤجر على أن يعمل بنفسه ليس له أن يستعمل غيره (المادة 572) أطلق العقد حين الاستئجار (المادة 573) قول المستأجر للأجير اعمل هذا الشغل إطلاق (المادة 574) كل ما كان من توابع العمل ولم يشترط على الأجير يعتبر فيه عرف البلدة وعادتها (المادة 576) لا يلزم المستأجر إطعام الأجير (المادة 577) أعطي دلال مالا ولم يبعه وبعد ذلك باعه صاحب المال (المادة 578) أعطى أحد ماله لدلال وقال بعه بكذا دراهم (المادة 579) لو ظهر مستحق بعد أخذ الدلال أجرته وضبط المبيع أو رد بعيب (المادة 580) استأجر حصادين ليحصدوا زرعه الذي في أرضه (المادة 581) لأب الطفل فسخ الإجارة إذا مرضت أو لم يأخذ الصبي ثديها أو قاء لبنها الباب السابع في وظيفة الآجر والمستأجر وصلاحيتهما بعد العقد ويشتمل على ثلاثة فصول الفصل الأول في تسليم المأجور (المادة 583) إذا انعقدت الإجارة الصحيحة على المدة أو المسافة (المادة 584) آجر أحد ملكه وكان فيه ماله (المادة 585) سلم الآجر الدار ولم يسلم حجرة وضع فيها أشياءه الفصل الثاني في تصرف العاقدين في المأجور وبدل الإجارة بعد العقد (المادة 587) إيجار ما لم يتفاوت استعماله وانتفاعه باختلاف الناس لآجر (المادة 588) المستأجر بإجارة فاسدة إذا آجر المأجور لآخر بعد القبض بإجارة صحيحة (المادة 589) آجر أحد ماله على مدة معلومة من آخر إجارة لازمة (المادة 590) باع الآجر المأجور بدون إذن المستأجر الفصل الثالث في بيان المواد المتعلقة برد المأجور وإعادته (المادة 594) لا يلزم المستأجر رد المأجور وإعادته الباب الثامن في بيان الضمانات ويحتوي على ثلاثة فصول الفصل الأول في المواد المتعلقة بلزوم ضمان المنفعة وعدمه (المادة 597) لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل بتأويل ملك (المادة 598) لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل بتأويل عقد (المادة 599) استخدم أحد صغيرا بدون إذن وليه الفصل الثاني المأجور أمانة في يد المستأجر (المادة 601) لا يلزم الضمان إذا تلف المأجور في يد المستأجر (المادة 602) يلزم الضمان على المستأجر لو تلف المأجور بتعديه (المادة 603) حركة المستأجر على خلاف المعتاد (المادة 604) تلف المأجور بتقصير المستأجر أو طرأ على قيمته نقصان (المادة 605) مخالفة المستأجر مأذونيته بالتجاوز إلى ما فوق المشروط (المادة 606) يبقى المأجور أمانة في يد المستأجر عند انقضاء الإجارة الفصل الثالث في حق ضمان الأجير (المادة 608) تعدي الأجير (المادة 609) تقصير الأجير (المادة 610) الأجير الخاص أمين (المادة 611) الأجير المشترك يضمن الضرر والخسائر الكتاب الثالث الكفالة ويحتوي على مقدمة وثلاثة أبواب المقدمة في اصطلاحات فقهية تتعلق بالكفالة (المادة 612) الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بشيء (المادة 613) الكفالة بالنفس (المادة 614) الكفالة بالمال (المادة 615) الكفالة بالتسليم (المادة 616) الكفالة بالدرك (المادة 617) الكفالة المنجزة (المادة 618) الكفيل هو الذي ضم ذمته إلى ذمة الآخر (المادة 619) المكفول له هو الطالب والدائن في خصوص الكفالة (المادة 620) المكفول به هو الشيء الذي تعهد الكفيل بأدائه وتسليمه الباب الأول في عقد الكفالة ويحتوي على فصلين الفصل الأول في ركن الكفالة (المادة 621) تنعقد الكفالة وتنفذ بإيجاب الكفيل وحده (المادة 622) ألفاظ الكفالة (المادة 623) تكون الكفالة بالوعد المعلق (المادة 624) قال أنا كفيل من هذا اليوم إلى الوقت الفلاني (المادة 625) تنعقد الكفالة بقيد التعجيل والتأجيل (المادة 626) الكفالة عن الكفيل (المادة 627) تعدد الكفلاء الفصل الثاني في بيان مسائل شروط الكفالة (المادة 629) لا يشترط كون المكفول عنه عاقلا وبالغا (المادة 630) إن كان المكفول به نفسا يشترط أن يكون معلوما وإن كان مالا لا يشترط (المادة 631) يشترط في الكفالة بالمال أن يكون المكفول به مضمونا على الأصيل (المادة 632) لا تجري النيابة في العقوبات (المادة 633) الكفالة عن المفلس الباب الثاني في بيان أحكام الكفالة خلاصة الباب الثاني في أحكام الكفالة الفصل الأول في بيان حكم الكفالة (المادة 635) يطالب الكفيل في الكفالة المنجزة حالا (المادة 636) الكفالة التي انعقدت معلقة بشرط أو مضافة إلى زمان مستقبل (المادة 637) يلزم عند تحقق الشرط تحقق الوصف والقيد (المادة 638) لا يؤاخذ الكفيل بالدرك (المادة 639) لا يطالب الكفيل في الكفالة الموقتة إلا في مدة الكفالة (المادة 640) ليس للكفيل أن يخرج نفسه من الكفالة بعد انعقادها (المادة 461) من كان كفيلا برد المال المغصوب أو المستعار وتسليمهما الفصل الثاني في بيان حكم الكفالة بالنفس الفصل الثالث في بيان أحكام الكفالة بالمال (المادة 644) الطالب مخير إن شاء طالب الأصيل بالدين وإن شاء طالب الكفيل (المادة 645) كفل أحد المبالغ التي لزمت ذمة الكفيل بالمال حسب كفالته (المادة 646) عليهما دين مشترك من جهة واحدة وقد كفل كل عن صاحبه (المادة 647) كان لدين كفلاء متعددون (المادة 648) اشترط في الكفالة براءة الأصيل (المادة 649) الحوالة بشرط عدم براءة المحيل (المادة 650) كفل أحد بدين أحد على أن يؤديه من المال المودع عنده (المادة 651) كفل أحد بنفس شخص على أن يحضره في الوقت الفلاني (المادة 652) إن كان الدين معجلا على الأصيل في الكفالة المطلقة (المادة 653) يطالب الكفيل في الكفالة المقيدة بالوصف الذي قيدت به (المادة 654) الكفالة تصح مؤجلة بالمدة المعلومة وتصح بمدة أزيد (المادة 655) لو أجل الدائن دينه في حق الأصيل (المادة 656) المدين مؤجلا لو أراد الذهاب إلى ديار أخرى وراجع الدائن الحاكم وطلب كفيلا (المادة 657) لو قال أحد لآخر أكفلني عن ديني الذي هو لفلان (المادة 658) لو غر أحد آخر في ضمن عقد المعاوضة الباب الثالث في البراءة من الكفالة خلاصة الباب الثالث البراءة من الكفالة الفصل الأول في بيان بعض الضوابط العمومية (المادة 660) لو قال المكفول له أبرأت الكفيل أو ليس لي عند الكفيل شيء (المادة 661) لا تلزم براءة الأصيل ببراءة الكفيل (المادة 662) براءة الأصيل توجب براءة الكفيل الفصل الثاني في البراءة من الكفالة بالنفس (المادة 664) يبرأ الكفيل بمجرد تسليم المكفول به بطلب الطالب (المادة 665) لو كفل على أن يسلمه في اليوم الفلاني وسلمه قبل ذلك اليوم (المادة 666) لو مات المكفول به الفصل الثالث في البراءة من الكفالة بالمال (المادة 667) لو توفي الدائن وكانت الوراثة منحصرة في المدين (المادة 668) لو صالح الكفيل أو الأصيل الدائن على مقدار من الدين (المادة 669) لو أحال الكفيل المكفول له على أحد وقبل المكفول له والمحال عليه (المادة 670) لو مات الكفيل بالمال (المادة 671) الكفيل بثمن المبيع إذا انفسخ البيع أو استحق المبيع أو رد بعيب (المادة 672) استؤجر مال إلى تمام مدة معلومة وكفل أحد بدل الإجارة التي سميت الكتاب الرابع الحوالة (المادة 674) المحيل هو الشخص الذي أحال أي المدين (المادة 675) المحال هو من الشخص الدائن (المادة 676) المحال عليه (المادة 677) المحال به (المادة 678) الحوالة المقيدة الباب الأول في بيان عقد الحوالة وينقسم إلى فصلين الفصل الأول في بيان ركن الحوالة (المادة 681) يجوز عقد الحوالة بين المحال له والمحال عليه فقط (المادة 682) لدى إعلام الحوالة التي أجريت بين المحيل والمحال له فقط إلى المحال عليه (المادة 683) الحوالة التي تجري بين المحيل والمحال عليه فقط الفصل الثاني في بيان شروط الحوالة (المادة 685) يشترط في نفاذ الحوالة أن يكون المحيل والمحال له بالغين (المادة 686) لا يشترط أن يكون المحال عليه مدينا للمحيل (المادة 687) كل دين لا تصح الكفالة به لا تصح الحوالة به أيضا (المادة 688) كل دين تصح الكفالة به تصح الحوالة به أيضا (المادة 689) الحوالة بالدين المترتب على الذمة من جهة الكفالة والحوالة صحيحة الباب الثاني في بيان أحكام الحوالة (المادة 691) أحال المحيل بصورة مطلقة ولم يكن له دين عند المحال عليه (المادة 692) ينقطع في الحوالة المقيدة حق مطالبة المحيل بالمحال به (المادة 693) إذا وقعت الحوالة مقيدة (المادة 694) إذا ظهر مستحق في الحوالة المقيدة (المادة 695) في الحوالة المقيدة (المادة 696) أحال رجل على شخص بناء على شرط معين وقبل الشخص المذكور الحوالة (المادة 697) في الحوالة المبهمة (المادة 698) ليس للمحال عليه أن يرجع على المحيل قبل أداء الدين (المادة 699) المحال عليه يبرأ من الدين بأداء المحال به (المادة 700) إذا توفي المحال له وكان المحال عليه وارثا له فقط الكتاب الخامس في الرهن المقدمة مشروعية الرهن في تقسيمات وتعريفات الرهن (المادة 702) الارتهان هو أخذ الرهن (المادة 703) الراهن هو الشخص الذي يعطي الرهن (المادة 704) المرتهن هو الشخص الذي يأخذ الرهن (المادة 705) العدل هو الشخص الذي ائتمنه الراهن والمرتهن الباب الأول في بيان المسائل الدائرة لعقد الرهن (المادة 707) الإيجاب والقبول في الرهن فصل في بيان شروط انعقاد الرهن (المادة 709) شرط كون المرهون صالحا للبيع (المادة 710) شرط كون مقابل الرهن مالا مضمونا لاحقة وهي تحتوي على ثلاثة مباحث المبحث الأول في شروط عدم فساد الرهن المبحث الثاني في أحكام الرهن الباطل والرهن الفاسد المبحث الثالث في الرهن مقابل الدين الموعود المجهول الفصل الثالث في زوائد المرهون المتصلة والتبديل والزيادة الحاصلة بعد عقد الرهن (المادة 712) تبديل الرهن برهن آخر (المادة 713) للراهن أن يزيد في المرهون بعد العقد (المادة 714) إذا رهن مقابل مال دين تصح زيادة الدين في مقابلة ذلك الرهن (المادة 715) الزيادة المتولدة من المرهون تكون مرهونة مع أصل الرهن الباب الثاني في بعض المسائل المتعلقة بالراهن والمرتهن (المادة 717) ليس للراهن أن يفسخ عقد الرهن بدون رضا المرتهن (المادة 718) للراهن والمرتهن أن يفسخا عقد الرهن بالاتفاق (المادة 719) إعطاء المكفول عنه رهنا لكفيله (المادة 720) أخذ الدائنين رهنا من المدين الواحد (المادة 721) للدائن الواحد أن يأخذ رهنا لأجل الدين الذي له على اثنين الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالمرهون الفصل الأول في بيان مؤنة المرهون ومصاريفه (المادة 723) المصرف المقتضى لأجل محافظة الرهن عائد على المرتهن (المادة 724) الرهن إن كان حيوانا أو عقارا (المادة 725) وفاء الراهن أو المرتهن المصروف العائد على الآخر من تلقاء نفسه الفصل الثاني في رهن المستعار (المادة 727) إذا أذن صاحب المال مطلقا كان للمستعير أن يرهنه بكل وجه (المادة 728) إذن صاحب المال بالرهن مقابل كذا مقدارا من القروش لاحقة في رهن المغصوب الباب الرابع في بيان أحكام الرهن وينقسم إلى أربعة فصول الفصل الأول في بيان أحكام الرهن العمومية (المادة 730) لا يكون الراهن مانعا للمطالبة بالدين (المادة 731) إذا قضي مقدار من الدين لا يلزم رد مقدار من الرهن مقابل ذلك (المادة 732) لصاحب الرهن المستعار أن يؤاخذ الراهن المستعير لتخليص الرهن وتسليمه إياه (المادة 733) لا يبطل الرهن بوفاة الراهن والمرتهن (المادة 734) توفي الراهن وكانت ورثته كبارا (المادة 735) ليس للمعير أخذ ماله من المرتهن ما لم يؤدي الدين (المادة 736) وفاة الراهن المستعير وهو مدين مفلس (المادة 737) توفي المعير ودينه أكثر من تركته (المادة 739) قضى الراهن الدين الذي عليه لواحد منهما (المادة 740) للدائن الذي أخذ رهنا واحدا من مدينيه إمساك الرهن إلى أن يستوفي مطلوبه منهما (المادة 741) أهلك الراهن أو المرتهن الرهن أو أحدث فيه عيبا بمقدار قيمته لاحقة في بيان المسائل العائدة لسقوط الدين بهلاك الرهن في يد المرتهن أو العدل (المادة 742) إتلاف أجنبي للرهن الفصل الثاني في تصرف الراهن والمرتهن في الرهن (المادة 743) رهن الراهن أو المرتهن لشخص آخر بدون إذن الثاني باطل (المادة 744) رهن الراهن الرهن عند آخر بإذن المرتهن (المادة 745) رهن المرتهن الرهن بإذن الراهن (المادة 746) بيع المرتهن الرهن بدون إذن الراهن (المادة 747) بيع الراهن الرهن بدون رضا المرتهن (المادة 748) لكل من الراهن والمرتهن أن يعيد الرهن بإذن رفيقه إلى شخص آخر (المادة 749) للمرتهن أن يعير الرهن للراهن الفصل الثالث في بيان أحكام الرهن في يد العدل (المادة 752) يد العدل كيد المرتهن (المادة 753) اشترط حين العقد قبض المرتهن الرهن ثم وضعاه في يد عدل (المادة 754) إعطاء العدل الرهن إلى الراهن أو المرتهن بلا إذن الآخر (المادة 755) إذا توفي العدل يودع الرهن عند عدل غيره الفصل الرابع في بيع الرهن (المادة 756) بيع الراهن أو المرتهن الرهن بلا إذن رفيقه (المادة 757) حل وقت أداء الدين وامتنع الراهن عن أدائه (المادة 758) غاب الراهن ولم تعلم حياته ومماته (المادة 759) الخوف من فساد الرهن (المادة 760) وكل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما لأجل بيع الرهن فائدة في ضبط الرهن بالاستحقاق (المادة 761) عند حلول أداء الدين يبيع الوكيل الرهن ويسلم الثمن إلى المرتهن لاحقة في الاختلافات المتعلقة بالرهن المبحث الأول اختلاف الراهن والمرتهن في أصل الرهن أو تعيينه ورده أو مقدار المرهون به المبحث الثاني في الاختلاف على بيع المرهون وثمنه المبحث الثالث في اختلاف الراهن والمرتهن على مقدار المرهون به المبحث الرابع في نزاع شخصين على رهن واحد الخاتمة في بيان دعوى الرهنية الكتاب السادس الأمانات (المادة 762) الأمانة هي الشيء الموجود عند الشخص الذي اتخذ أمينا (المادة 764) الإيداع إحالة الشخص محافظة ماله إلى آخر (المادة 765) العارية هي المال الذي تمتلك منفعته لآخر مجانا (المادة 763) الوديعة هي المال الذي يودع عند شخص لأجل الحفظ (المادة 766) الإعارة هي الإعطاء عارية (المادة 767) الاستعارة هي الأخذ عارية الباب الأول في بيان بعض الأحكام العمومية المتعلقة بالأمانات (المادة 769) وجد شيئا في الطريق أو في محل آخر وأخذه على أنه مال له (المادة 770) إعلان الملتقط أنه وجد لقطة وحفظها عنده أمانة (المادة 771) هلك مال شخص عند آخر قضاء (المادة 772) الإذن دلالة كالإذن صراحة الباب الثاني في الوديعة وفيه فصلان الفصل الأول في المسألة المتعلقة بعقد وشرط الإيداع (المادة 774) لكل من المودع والمستودع فسخ عقد الإيداع متى شاء (المادة 775) من شروط الوديعة أن تكون قابلة لوضع اليد وصالحة للقبض (المادة 776) شروط صحة عقد الوديعة الفصل الثاني في بيان أحكام الوديعة وضماناتها (المادة 778) وقع شيء من يد خادم المستودع على الوديعة فتلفت (المادة 779) فعل ما لا يرضاه صاحب الوديعة في حق الوديعة (المادة 780) حفظ المستودع الوديعة (المادة 781) للمستودع أن يحفظ الوديعة حيث يحفظ مال نفسه (المادة 782) يلزم حفظ الوديعة مثل أمثالها (المادة 783) تعدد المستودع ولم تكن الوديعة تصح قسمتها (المادة 784) إن كان الشرط الوارد عند عقد الإيداع مفيدا فهو معتبر وإلا فهو لغو (المادة 785) غاب صاحب الوديعة ولم تعلم حياته ومماته (المادة 786) نفقة الوديعة التي تحتاج إلى نفقة (المادة 787) هلكت الوديعة أو طرأ نقصان على قيمتها في حال تعدي المستودع أو تقصيره (المادة 788) خلط الوديعة بلا إذن صاحبها مع مال آخر (المادة 789) خلط المستودع الوديعة بإذن صاحبها بمال آخر أو اختلطا بدون صنعه (المادة 790) ليس للمستودع أن يودع الوديعة عند آخر (المادة 791) أودع المستودع الوديعة عند آخر وأجاز المودع ذلك (المادة 792) للمستودع أن يستعمل الوديعة بإذن صاحبها ويؤجرها ويعيرها ويرهنها (المادة 793) أقرض المستودع دراهم الأمانة بلا إذن إلى آخر (المادة 794) طلب صاحب الوديعة وديعته (المادة 795) يرد المستودع الوديعة ويسلمها بالذات أو مع أمينه (المادة 796) طلب أحد الشريكين بعد أن أودعا مالا مشتركا عند شخص حصته في غياب الآخر (المادة 797) مكان الإيداع في تسليم الوديعة معتبر (المادة 798) منافع الوديعة (المادة 799) غاب صاحب الوديعة وقدر الحاكم نفقة من نقوده المودعة (المادة 800) عرض للمستودع جنون وانقطع الرجاء من شفائه الوديعة غير موجودة عينا (المادة 801) توفي المستودع وكانت الوديعة موجودة عينا في تركته (المادة 803) إذا توفي المودع تدفع الوديعة إلى وارثه (المادة 803) الوديعة إذا لزم ضمانها خاتمة في الوديعة تحتوي على مبحثين المبحث الأول في نزاع شخصين في وديعة واحدة المبحث الثاني في بعض الاختلافات بين المودع والمستودع الباب الثالث في العارية ويشتمل على فصلين الفصل الأول في بيان المسائل المتعلقة بعقد الإعارة وشروطها (المادة 805) سكوت المعير لا يعد قبولا (المادة 806) للمعير أن يرجع عن الإعارة متى شاء (المادة 807) تنفسخ الإعارة بموت أي واحد من المعير والمستعير (المادة 808) يشترط أن يكون الشيء المستعار صالحا للانتفاع به (المادة 809) كون المعير والمستعير عاقلين مميزين (المادة 810) القبض شرط في العارية (المادة 811) تعيين المستعار الفصل الثاني في بيان أحكام العارية وضمانها (المادة 813) العارية أمانة في يد المستعير (المادة 814) حصل من المستعير تعد أو تقصير بحق العارية (المادة 815) نفقة المستعار على المستعير (المادة 816) كون الإعارة مطلقة (المادة 817) كون الإعارة مقيدة بزمان أو مكان (المادة 818) تقييد الإعارة بنوع من أنواع الانتفاع (المادة 819) أطلق المعير الإعارة بحيث لم يعين المنتفع (المادة 820) تعيين المنتفع في إعارة الأشياء التي تختلف باختلاف المستعملين لاحقة في اختلاف المعير والمستعير في الزمان والمكان وفي التقييد والإطلاق (المادة 821) استعير فرس ليركب إلى محل معين وكانت الطرق متعددة (المادة 833) امرأة أعارت شيء ملك لزوجها بلا إذنه فضاع (المادة 823) ليس للمستعير أن يؤجر العارية ولا أن يرهنها بدون إذن المعير (المادة 824) للمستعير أن يودع العارية عند آخر (المادة 825) متى طلب المعير العارية لزم المستعير ردها إليه فورا (المادة 826) العارية الموقتة نصا أو دلالة يلزم ردها للمعير في ختام المدة (المادة 827) استعارة شيء للاستعمال في عمل مخصوص (المادة 828) المستعير يرد العارية إلى المعير بنفسه أو بأمينه (المادة 829) كانت العارية من الأشياء النفيسة كالمجوهرات (المادة 830) عندما يرد المستعير العارية التي في يده فمؤنتها تلزم المستعير (المادة 831) استعارة الأرض للبناء عليها ولغرس الأشجار (المادة 832) استرداد المستعير الأرض المعارة قبل وقت الحصاد خاتمة في الاختلافات في التمليك والإعارة الكتاب السابع الهبة المقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة في الهبة (المادة 834) الهدية هي المال الذي يعطى لأحد أو يرسل إليه إكراما له (المادة 835) الصدقة هي المال الذي وهب لأجل الثواب (المادة 836) الإباحة عبارة عن إعطاء الرخصة الباب الأول بيان المسائل المتعلقة بعقد الهبة ويحتوي على فصلين الفصل الأول في بيان مسائل متعلقة بركن الهبة وقبضها

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.