• Mecelle/Tercümeleri * Dosya:Mecelle Fransızca Majalla .pdf Bir sayfa -Dosya:Mecelle Fransızca Majalla .pdf - Dosya:Mecelle Fransızca legislation ottomon ikogoog.pdf
 • (Demetrius Nicolaides, Code Civil Ottoman, İstanbul 1881; G. Young, Corps de Droit Ottoman, Oxford 1906, VI, 169-446)
 • Girit üniversitesi taramalarında 6 basımıda mevcut [6]
 • IMG 20190501 122808.jpg

  IMG 20190501 122619.jpg

  Dimitri Nikolaidi'nin Fransızca Mecelleye önsözü: Devlet-i aliye'nin kavanini ve nizamatı Fransızcaya tercüme olunmakta olduğu halde ahkamı şeriyenin esası ve kavanini mevzuati mevcudenin en mükemmeli olan mecelle-i ahkam-ı adliyenin şimdiye kadar sureti mükemmelede Fransızca tercümesine kimse tarafından ikdam ve şuru olunmamıştı. Bu gibi asarı celilenin tercümesiyle enzar'ı ecnebiye vazı ahkamı şeriyenin ne mertebe mükemmel ve muntazam olduğunu meydana koyacağı misillü muktezayı asra mearifihasr Hz Şehriyardan olan intişarı muarefe kaziyesine dahi hizmet etmiş olduğu derkar ve böyle bir Emr-i ehemmin işbu asr-ı celilede usulüne muvaffak olmaklıgimdan dolayı kendimi bahtiyar addederek acizaneyi meydanı intizara vaz' eyledim Iş Bu eseri kenteranemi devlet ve milletin Saadet ve selameti Mümine kafi olacak vesait ve vesaile agah ve arif olan nüsha-i nefis değil mi ve marifet ve mecmua-i cemile'yi hilafet ve saltanat sultanı seri Sururi Şayani il kan iskenderi padişahı muarref Perwer ve Şehinşah i meali kestur efendimizin huzuru Ali tacidarilerine min gayri haddin tahdime ictisar eyledim . Tebai sadıkai şehanelerinden Dimitri Nikolayidi Kulları


  D Portal:Mecelle - Mecelle(Türkî) -Majalla (Eng) -Mecelle/English - Mejelle - המג'לה (İbranî) . MEDŽELLE (Bosnian) . Medjelle Meğelle Mecelle-'i Ahkâm-ı'Adlīye ,Majallah el-Ahkâm-ı-Adliya, مجلة الأحكام العدلية . Mecelle/Arabî - مجلةMecelle/Arabi- Mecelle/Fihrist - Mecelle/Fransızca Kodifikasyon hareketleri .MKK/Düz Metin linkli

  D Şablon:Mecelle/Mukaddime . MKK. 1.Kitap:Büyu' . 2.Kitap: .3.Kitap:. 4.Kitap:.5.Kitap:. 6.Kitap:. 7.Kitap:.8.Kitap:. 9.Kitap:. 10.Kitap:Şirket 11.Kitap. 12.Kitap:. 13.Kitap:.14.Kitap:İbra 15.Kitap:Dava KBVT. 16.Kitap:Kaza Mecelle/Resimler

  D . Son:Ahmet Cevdet Paşa...Son:MC/1 MC/2... MKK Mecellenin Külli Kaideleri.... KSVİ KİTÂBÜ'S-SULH VE'L-İBRÂ KİTÂBÜ'S-SULH VE'L-İBRÂ/Düz Metin..... Kitab-ı İkrar.... Kitab-ı Dava Kitab-ı Dava/Düz metin..... KBVT Kitab-ı Beyyinat ve Tehalif Şablon:KBVT... Kitab-ı Dava Şablon:Kitab-ı Dava.... Kitab-ı İkrar Şablon:Kitab-ı İkrar.... KBVT.... Kitab-ı Kaza Şablon:Kitab-ı Kaza Kitab-ı Kaza/Günümüz Türkçesiyle... Şablon:Kitâbü'l- vekalet Kitâbü'l-Vekâle..... KİTAB-I VEDİA züfer görüşlerine 5. kitapta yer verip tepki çekmesi üzerine mecelle'nin 6. kitabının hazırlandığı komisyondan birtakım entrikalarla uzaklaştırılır ve mecelle'nin en kötü kitabı da bu 6. kitaptır. bakarlar ki o'nsuz ellerine yüzlerine bulaştıracaklar, kendisini geri çağırırlar ve o kötü hazırlanan 6. kitap (kitab'ül vedia) toplatılır. Mecelle/Eleştiriler Mecelle/Mütealalar Mecelle/Mutealalar/Ebul Ula Mardin Mecelle cemiyeti Mecelle/Eşi sözlük seçmeleri MECELLE’NİN TA’DİL EDİLEN MADDELERİNİN İSLAM HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ


  Mecelle/Günümüz Türkçesiyle İzah güzel Yetkin de çıkmış
  Mecelle/Vecizeler Mecelle/BİBLİYOGRAFYA Mecelle/Hazırlanışı Mecelle/Mutealalar/Ebul Ula Mardin
  ESK/Mecelle ESK/Mecelle/1-100 ESK/Mecelle/1-100/Kelime İzahlı Mecelle’nin üslûbu bir kânun kitabi olarak sâheserdir. Fesâhet ve belâgatla yazilmistir. Bilhassa basindaki 99 fikih kâidesinin çogu, dilimize ezberlenmesi kolay cümleler hâlinde girmistir. Bunlarda Ahmed Cevdet Pasanin akici ve düzgün ifâdesi hissedilmektedir. Fakat o devrin Türkçesi hakkinda ve o konularda bilgisi olmayanlar Mecelle’yi kolayca anlayamazlar. Mecelle’nin basindaki küllî (genel) kâidelerin çoğu, Islâm fakihlerinden Ibn-i Nüceym’in Esbah ve’n-Nezâir adli eseriyle Mecâmi Serhi’nden alinmistir. --- Mecelle/Fransızca Mecelle/Arabî
  Osmanlıca Mecelle Mecellenin ilk 100 maddesi/Osmanlıca Osmanlıca PDF mecelle
  مجلة احكام عدلى Arapçası

  Mecelle Esbâb-ı Mûcibe Mazbatası
  Mecelle/Sadaretin Arzı ve İrade-i Seniyye
  Mecelle/Mukaddime Majalla/Introduction Majalla/Part I
  Mecelle'den seçme hükümler güzel medeni kanun hükümleri
  Mecelle/Fransızca Mecelle/Rumca Mecelle/Boşnakça Mecelle/Osmani Mecelle/Türki Mecelle/Farisi Mecelle/Arabî Mecelle/English
  • İddianame için: mütevatirin aleyhine Beyyine kabul olunmaz. Madde 73.md Hatası zahir olan zanna itibar yoktur
  ŞERHLER:Mecelle şerhi Mecelle/Şerhleri MM hocası Atıf Bey şerhi - Archive org Atif bey mecelle Şerhi
  Mecelle/VP Mecelle/WP Mecelle/WP Arabi
  Mecelle-i Ahkam-ı Adliye
  Tafsili Mecelle İcmali Mecelle İzahlı Mecelle Mecelle Taramaları
  Mecal Mecal-ı şahsi Mecellat Megillah [1] Ester Esther Aşir Aşur Aysu Esau Isaiah Book of Esther [2] Ester kitabı [3]) :Hz.Muhammed as hakkında haberler vardır. İbni Kesir Peygamber olduğunu söyler.

  D . Mecelle/Şerhleri Ali Haydar Efendi , Dürerül-Hukkâm (Osmanlica) Haci Resid Pasa , Rûhul-Mecelle , Mes’ud Efendi (Kayseri Müftüsü ) Mir’atül-Mecelle (Arapça ) G. Snopian (Fransiz Yazar) , Code Civil Ottoman

  D. Mecellenin ilk 100 maddesi/Arapça Osmanlıca Türkçe İngilizce Fransızca MKK/Düz Metin . MKK/Düz Metin linkli MKK/1-25 MKK/26-50 MKK/51-75 MKK/75-100 MKK. Mecelle/Hukukun Kavaid-i Külliyesi... Mecellenin külli kaideleri... Mecelle'den seçme hükümler... Majalla/ PART II... Mecelle/İlk 100 MADDE ... Mecellenin ilk 100 maddesi/Osmanlıca ... Mecellenin ilk 100 maddesi/Arapça... Mecellenin ilk 100 maddesi/Arapça Osmanlıca Türkçe.... Mecellenin ilk 100 maddesi/Türkçe kelime izahlı... Mecellenin ilk 100 maddesi/Arabi Türki İzahlı ve Şerhli.... ESK/Mecelle/1-100.... ESK/Mecelle/1-100/Kelime İzahlı.... Mecellenin ilk 100 maddesi/Osmanlıca... Mecellenin ilk 100 maddesi/Arapça... Mecellenin ilk 100 maddesi/Arapça Osmanlıca Türkçe... Mecellenin ilk 100 maddesi/Arabi Türki İzahlı ve Şerhli... MKK.. Mecellenin Külli Kaideleri.... Mecelle/Hukukun Kavaid-i Külliyesi

  D . 50. Md şablonu güzel. MKK. MKK1 . MKK/1-25.MKK/1-30.MECELLE. MC/Mukaddime MAKALE-İ ÛLÂ; İLM-i FIKHIN TARİF VE TAKSİMİ HAKKINDADIR . Definition of Jurisprudence: MC/1 . MC/2 . MC/3 . MC/4 . MC/5 . MC/6 . MC/7 . MC/8 . MC/9 . MC/10 . MC/7 MC/8 MC/9 MC/10 MC/11 MC/12 MC/13 MC/14 MC/15 MC/16 MC/17 MC/18 MC/19 MC/20 MC/21 MC/22 MC/23 MC/24 MC/25
  MAKALE-İ SANİYE; KAVÂİD-İ FIKHİYYE BEYÂNINDADIR MC/2 - Bir işden maksad ne ise hüküm ona göredir. Yani bir iş üzerine terettüb edecek hüküm ol işten maksat ne ise ona göre olur.MC. 170, 769, 1240.; TMK. 1, 2, 3, 84, 114, 125.; TBK. 18, 20, , 41, 43, 48, 82, 83.; ZGB. 2., 3.; BGB. 157, 242, 932.; TCK. 45 MC/3 - Ukûdda itibar makâsıt ve maâniyedir, elfâz ve mebâniye değildir.MC. MC/262, MC/389, MC/648.; TMK. ı, 2, 3.; TBK ı, 18,25, 26, 154, 165, 178, 505.; MH. 314, Madde 4 - Şek ile yakin zâil olmaz.MC. MC/5, MC/6, MC/7, MC/8, MC/9, MC/10, MC/11, MC/12. Madde 5 - Bir şeylin bulunduğu hal üzere kalması asıldır.MC. MC/6, MC/10, MC/1685, MC/1776, MC/1777.; TMK IS Madde 6 - Kâdim kıdemi üzere zikrolunur.MC. MC/166, MC/1224, MC/1197.; MH. 48; TBK. 125 - 140. Madde 7- Zarar kadim olmaz.MC. MC/6 , MC/166, MC/1166, MC/1224; MH. 48.; TBK. 125 - 140. Madde 8 - Berâ'et-i zimmet asıldır.MC. MC/9, MC/612. Madde 9Sıfât-ı ârizada asl olan ademdir.MC/8, MC/332 Madde 10Bir zamanda sabit olan şeylin hilâfina delil olmadıkça bekâsıyla hükmolunur. MC MC/5, MC/1621, MC/1592. Madde 11 - Bir emr-i hâdisin akreb-i evkâtına izâfeti asıldır. MC MC/10, MC/5, MC/8; HUMK 299. Madde 12 - Kelâmda asl olan manây-ı hakîkîdir.MC. MC/13, MC/60, MC/61.; TMK ı, 2; TBK18. Madde 13 - Tasrih mukâbelesinde delâlete i'tibar yokdur.MC. MC/12, MC/772.; TBK. ı. 2:, HUMK. 234, Madde 14 - Mevrid-i nassda ictihâda mesâğ yoktur.MC. MC/15, MC/16, MC/167.; TMK. ı, 2; TBK 18. Madde 15 - Alâ hilâfi'l-kıyâs sâbit olan şey sâire makîsün-aleyh olamaz.MC. MC/14, MC/16. MC/1659. Madde 16 - İctihâd ile ictihâd nakz olmaz.MC. MC/14, MC/15.; TMK. 1; TCK. 44 Madde 17 - Meşakkat tesyîri celbeder.MC. MC/18, MC/19, MC/20, MC/205, MC/223, MC/396, MC/799.; TMK. 2 Madde 18 - Bir iş zîk oldukda müttesi olur.MC. MC/17. Madde 19 - Zarar ve mukâbele bi'z-zarâr yokdur.MC. MC/20, MC/25, MC/26, MC/27, 28, MC/29.; TMK. 41, 61, vd; Madde 20 - Zarar izâle olunur.MC. MC/19, MC/21, MC/22, MC/25, MC/26, MC/27, MC/28, MC/29, MC/30, MC/32, MC/998, MC/1201.; TBK 41 vd. Madde 21 - Zarûretler memnû' olan şeyleri mübah kilâr. MC. MC/22, MC/96, MC/97, MC/1007.; TBK. 52; TCK 49-50, 516/4. Madde 22 - Zarûretler kendi mikdarlarınca takdir olunur.MC.MC/21, MC/23.; TBK. 52; TCK. 49-50, 516/4 Madde 23 - Bir özür için câiz olan şey ol özrün zevâliyle bâtıl olur.MC. MC/22, MC/517. Madde 24 - Mâni' zâil oldukda memnû' avdet eder.MC. MC/19, MC/335, MC/345, MC/347, MC/372, MC/869, MC/870, MC/1647, MC/1653, MC/1654. Madde 25 - Bir zarar kendi misliyle izâle olunamaz.MC. MC/26, MC/27, MC/28, MC/29, MC/31, MC/965, MC/1141, MC/1288, MC/1312.; TCK 49-50, 516/4; TBK 52

  D MKK/25-50 Madde 25 - Bir zarar kendi misliyle izâle olunamaz. MC. MC/26, MC/27, MC/28, MC/29, MC/31, MC/965, MC/1141, MC/1288, MC/1312.; TCK 49-50, 516/4; TBK 52 Madde 26 - Zarar-ı âmmı def için zarar-ı has ihtiyâr olunur. MC. MC/20, MC/27, MC/28, MC/29, MC/1325. Madde 27 - Zarar-ı eşedd zarar-ı ehaf ile izâle olunur. MC. MC/25, MC/26, MC/20, MC/902, MC/906, MC/1044, MC/1224, MC/1440.; TMK. 656, 661 vd. Madde 28 - iki fesâd te'âruz etdikde ehaffí irtikâb ile a'zamının çaresine bakılır. MC. MC/20, MC/25, MC/26, MC/27, MC/29, MC/902.; TMK. 656, 661 vd. Madde 29 - Ehven-i şerreyn ihtiyâr olunur. MC. MC/21, MC/22, MC/26, MC/27, MC/28, MC/902.; TMK. 656, 661 vd. Madde 30 - Def'-i mefâsid celb-i menâfi'den evlâdır. Madde 31 -Zarar bi-kadari'l-imkân def olunur. MC. MC/28, MC/29, MC/30, MC/532, MC/533.; TMK. 656 ve 661. Bu maddede bahsedilen kıyas, İslâm Huküku'nun ana kaynaklarından birisidir. Bibliyografi Ali Haydar, Mecelle şerhi, 1/67, Ömer Nasuhi, Hukûk-l İslâmiye, 1/171, vd. Zeydan, age. sil. vd. Madde 32 - Hâcet umûmî olsun husûsî olsun zarûret menzilesine tenzîl olunur. Bey ' bili-vefânın tecvîzi bu kabîldendir ki Buhara ahâlîsinde borç tekessür etdikçe görülen ihtiyaç üzerine bu mu'âmele mer'iyyü'l-icrâ olmuştur. MC. MC/21, MC/118, MC/205, MC/213, MC/396, MC/420. Madde 33 - Iztırar gayrın hakkını ibtâl etmez. Binâen-alâ-zâlik bir adam aç kalıb da birinin ekmeğini yese ba'dehû kıymetini vermesi lazım gelir. MC. MC/400, MC/1007.; TCK: 49-50/4; TBK. 52 Madde 34 - Alması memnû' olan şeyin vermesi dahi memnû' olur. TCK 64 67 MC MC/35 tbk 50 Madde 35 - İşlenmesi memnû' olan şeyin istenmesi dahi memnû' olur. TCK 64-67.; TBK 50.; MC. MC/34, MC/1818. Madde 36 - Âdet muhakkemdir. Yani hükm-i şer'iyi isbât için örf ve âdet hakem kılınır. Gerek âmm olsun ve gerek hâs olsun. MC. MC/37, MC/38, MC/39, MC/40, MC/41, MC/42, MC/43, MC/44, 45, MC/230, MC/251, MC/291, MC/450, MC/460, MC/469, MC/574, MC/575, MC/576, MC/1340, MC/1790, MC/188, MC/354, MC/495, MC/555, MC/622, MC/829.; TMK. 1/1, 590/11, 592/281, 285, 420, 423. Madde 37 - Nâsın isti'mâli bir hüccetdir ki anınla amel vâcib olur. I'MK ı; MC. MC/36, MC/168, MC/389, MC/495. Madde 38 - Âdeten mümteni' olan şey hakîkaten mümteni' gibidir. MC. MC/36, MC/37, MC/39, MC/40, MC/1589, MC/1629. Madde 39 - Ezmanın tegayyürü ile ahkâm'ın tagayyürü inkâr olunamaz. MC. MC/36, MC/37, MC/38, MC/40, MC/244, MC/326, MC/596, MC/1716. Madde 40 - Âdetin delâletiyle ma'ânîy-ı hakîkî terk olunur. MC. MC/12, MC/36, MC/37, MC/38, MC/39, MC/61, MC/82, MC/912, MC/1584.; TMK ı, 2.; TBK. 18 Madde 41- Âdet ancak muttarid yâhut galip oldukda mu'teber olur. MC. MC/36, MC/37, MC/38, MC/39, MC/40, MC/42, MC/240.; TMK ı Madde 42 - İ'tibâr galib-i şâyi'adır, nâdire değildir. MC. MC/41, MC/987.; TMK ı; HUMK 238 Madde 43 - Örfe ma'rûf olan şey şart kılınmış gibidir. TMK 1; TTK ı; MC. MC/36, MC/37, MC/41, MC/42, MC/461, MC/563, MC/596, MC/871 Madde 44 - Beyne't-tüccâr ma'rûf olan şey beynlerinde meşrût gibidir. MC. MC/36, MC/37, MC/38, MC/790, MC/1463.; TMK 1/1, 2; TBK 18 Madde 45 - Örf ile ta'yîn nass ile ta'yîn gibidir, MC. MC/43, MC/44, MC/527, MC/528, MC/816, MC/1498, MC/1499.; TMK ı Madde 46 - Mâni' ve muktazi teâruz etdikde mâni' takdîm olunur. Binâen-alâ-zâlik bir adam borçlusu yedinde merhûn olan malını âhara satamaz. MC. MC/337, MC/350, MC/397, MC/96-MC/1192, MC/590-MC/1725, MC/756-MC/1192-MC/747, MC/1192-MC/1197, MC/1598-MC/1601. Madde 47 - Vücudda bir şeye tâbi' olan hükümde dahi ana tâbi' olur. tılmış olur. MC. MC/48, MC/50, MC/236, MC/903.; TMK. 619-622 Madde 48 - Tâbi' olan şeye ayrıca hüküm verilmez. Meselâ bir hayvanın karnındaki yavrusu ayrıca satılamaz. MC. MC/47, MC/216, MC/224, MC/856.; TMK. 619-622 Madde 49 - Bir şeye mâlik olan kimse ol şeyin zarûriyyâtmdan olan şeye dahi mâlik olur. Meselâ, bir hâneyi satın alan kimse ana mûsil olan tarîka dahi mâlik olur. MC. MC/232, MC/1194 Madde 50 - Asıl sâkıt oldukda fer' dahi sâkıt olur. MC. MC/81, MC/661, MC/662, MC/1527, MC/1530

  D MKK; MKK3 MKK/51-75

  D. MKK/75-100. MKK/4

  Majalla/English

  D Şablon:Majalla bakınız .Portal:Mecelle. Majalla. Mecelle/English [4]
  AL-MAJALLA AL AHKAM AL ADALIYYAH (The Ottoman Courts Manual (Hanafi)) The Journal of The Verdicts of The Justice Mecelle/Dictionary ENG word .Mecelle/İngilizce/Düz metin Majalla 1. Sale (BUYU' 101-403 ). 2.Majalla/Book II BOOK II:Hire 404-611 . BOOK III: GUARANTEE


  INTRODUCTION Definition and Classification of Turkic Jurisprudence MAXIMS OF TURKIC JURISPRUDENCE BOOK I BOOK II BOOK III BOOK IV BOOK V BOOK VI BOOK VII BOOK VIII BOOK IX BOOK X BOOK XI BOOK XII BOOK XIII BOOK XIV BOOK XV BOOK XVI
  Mecelle/Fransızca Mecelle/Arabî Mecelle/Osmani Anadoluda hukuk bilinci

  Azerbaycan Cumhuriyetinin Mülk Mecellesi.jpg
  C1ff688de36687d49d19f70c55f8c691.jpg

  Motivasyon_Etkinliği_-_Yazar_Hayati_İnanç_ile_"Mecelle_ve_Ahmet_Cevdet_Paşa"

  Motivasyon Etkinliği - Yazar Hayati İnanç ile "Mecelle ve Ahmet Cevdet Paşa"

  Dosya:Osmanlı mevzuatı Fransızca procsverbaldepa00oriegoog.pdf - Dosya:Mecelle Fransızca Majalla .pdf - Dosya:Mecelle Fransızca legislation ottomon ikogoog.pdf . Dosya:Mecelle Fransızca Majalla .pdf Bir sayfa -Dosya:Mecelle Fransızca Majalla .pdf - (Demetrius Nicolaides, Code Civil Ottoman, İstanbul 1881; G. Young, Corps de Droit Ottoman, Oxford 1906, VI, 169-446)


  Dimitri Nikolaidi'nin Fransızca Mecelleye önsözü[düzenle | kaynağı değiştir]

  -4-

  Devlet-i aliye'nin kavanini ve nizamatı Fransızcaya tercüme olunmakta olduğu halde ahkamı şeriyenin esası ve kavanini mevzuati mevcudenin en mükemmeli olan mecelle-i ahkam-ı adliyenin şimdiye kadar sureti mükemmelede Fransızca tercümesine kimse tarafından ikdam ve şuru olunmamıştı. Bu gibi asarı celilenin tercümesiyle enzar'ı ecnebiye vazı ahkamı şeriyenin ne mertebe mükemmel ve muntazam olduğunu meydana koyacağı misillü muktezayı asra mearifihasr Hz Şehriyar dan olan intişarı muarefe kaziyesine dahi hizmet etmiş olduğu derkar ve böyle bir Emri ehemmin işbu asr-ı celilede usulüne muvaffak olmaklıgimdan dolayı kendimi bahtiyar addederek acizaneyi meydanı intizara vaz' eyledim

  Iş Bu eseri kenteranemi devlet ve milletin Saadet ve selameti Mümine kafir olacak vesait ve vesaile agah ve arif olan nüsha-i nefis değil mi ve marifet ve mecmua-i cemile'yi hilafet ve saltanat sultanı seri Sururi Şayani il kan iskenderi padişahı muarref Perwer ve Şehinşah i meali kestur efendimizin huzuru Ali tacidarilerine min gayri haddin tahdime ictisar eyledim .

  Tebai sadıkai şehanelerinden

  Dimitri Nikolayidi

  Kulları

  Kapak[düzenle | kaynağı değiştir]

  -1-

  LÉGISLATION OTTOMANE

  SIXIÈME PARTIE.

  CONTENANT LE CODE CIVIL OTTOMAN.

  LIVRE 1 -- V I I I .

  Publié avec l'autorisation du Ministère

  de l'Instruction Publique

  et l'approbation du Ministère de la Justice

  PAR

  DEMÉTRIUS NICOLAIDES

  Directeur éditeur du Journal THRAXI.

  CONSTANTINOPLE

  1881.

  - 2 -

  SA MAJESTÉ IMPÉRIALE

  LE SULTAN

  ABDÜLHAMİD

  EMPEREUR DES OTTOMANS

  NOTRE A UGO STE SOUVERAIN

  TEMOIGNAGE

  D'HOMMAGE LE PLUS PROFOND

  Son fidèle sujet et très obéissant Serviteur

  DEM. NICOLAIDÈS.

  - 4 - Dimitri Nikoladi takdimi osmanlıca

  -5 -

  Boş

  AVERTISSEMENT DE L'ÉDITEUR[düzenle | kaynağı değiştir]

  -7 tarama-

  Venant aujourd'hui remplir un engagement pris, envers lè pub ic lors de la publication de notre recueil de la LÉGISLATION OTTOMANE, nous faisons Paraitre la traduction complète du CODE CIVIL OTTOMAN.

  Il est superpu d'insister sur l'importance de ce monument capital du Droit Privé Ottoman. Comblant une lacune dont la léj.islation de ce pays se ressentact depuis longtemps, le CODE CIVIL est venu mettre ordre et la clarté là où régnaient l'obscuri é et l'incertttude. En d'autres termes, dans la matière de$,transŒctions civiles, l'une' des plus importantes dans toute société civilisée, e Code est venu répandre la lumière en mettant à Id portée de ious les citoyens de l'Empire leg principes qui régissent leurs intérêts les plus sacrés ; et tandis qu'avant sa promulgatiof', ces principes se trouvaient épars au milieu d'un labyi'inthe' de recueils et d'ouvrages que lé pe it nombre de légistes et jurisconsultes musulmani pouvait seul, au prtŒ de longues et penibles études, consulter et comprendre, aujourd'hui chacun est mis à même de Connai re avec certitude la• Loi Civile. Et un mot, bien que d'après le rapport

  -8- b

  méme de la Commission de Rédaction, ce ('ode n'ait pas eu pour but d'apporter quelqu'innotation dans la législation musulmane, il n'en est pas moins orai que, pour les profanes non initiés aut doctrines de la Loi Sacrée ou CHÉRI, ç'a été une véritable révéla ion.

  Pour I s nombreuse populations de l'Empire, surtout pour les non-musulmans, ce Code est donc et restera désormais la seule loi positive, la seule source de Droit Ci.oil. A ce titre, il n'est permis à personne, en Turquie, de l'ignore), pas plus auc Ottomans qu'aux nombreux étrangers rés •dant dans I Empire et généralement à tou eux qui, pour ure motif quelconque, s'intéressent au progi•ès social t juridique de l'Orient.

  Mais, tandis qu'un foule de nationaux n'ont pas une connaissance su/Fsante de la langue turque pour pouvoir aisément cm ulter le texte toutes les rois qu'ils en ont besoin, pour la grande majorité des étrangers le Code Civil O toman est r té lettre morte. Il en est de même pour tous ceux qui, en Europe, s'occupent de travauœ gi estimés et si féconds de Législation Comparée.

  C'est donc rendre un service s•gnalé à t»utes ces catégor•es du Public et répondre à un besoin réel que de reproduire, da es une langue ac essible à tous, un documen législatif de cette importance.

  C'est là le but que nous nous sommes proposé par lu publication de la présente traduction [rançaise du


  -9-c.

  c. Code Civil OttomŒn, et pour l'atteindre nous n'a tons épargné ni peines ni sacrifices, encouragé en celi par la bienveillance acec laquelle le public a constamment accueilli nos précédentes publications.

  On conçoit sans pane les immenses dillcultés qui s'attachaient à une pareille Œuvre. Son etécution ne pouoait dire entreprise que, par deg personnes possédant des al titudes et des connaissances spéciales, et animée d'un zèle assez ardent en faveur d'une entreprise éminemment utile pour consacrer à cette pén 'ble tache un labeur constant et un temps dérobé aux occupat •ons professionnelles ou aux devoirs de quelque fonction publique. Auss depuis le temps,' assez long déjà, que le Code Cio 'l Ottoman a été promulgué, à peine quelques tentatives ont été faites et se son arr a ées, pour ainsi d're, dès les premiers pas

  Parmi ces essais, nous n'avons pu profiter que de l'excellente traduction des Livres IV (du Transport de De te) et V (du Gage) dont l'auteur, Takvop e/Ïendi Baghtchebanoglou, actuellement juge au Tribunal Correctionnel de Péra, a bien voulu autoriser la réimpre sion dans notre recueil. Nous tenons à le emerceer ici publiquement de sa bonne grace.

  Quant aux quatorze autr s Livres promulgués jusqu'à ce jour, nous avons été assez heureuz pour pouvoir en confier la traduc Eon Mr L. Rota fils, avo cat distingué de notre barreau, qui, avec le concours de MM. Mihran Chirinian (pour les Livres I, II, III et VI) et Alezan.dre Adamides (pour les Livres suivants),

  -10- d.

  n'a pas reculé devant la tache ardue de la mener terme malgré ous le obsta les.

  Nous aimons à esperer que la faveur avec laquelle le' public accuei lera le travail de Mr L. Rota viendra amplement récompenser son zèle désintéressé, ainsi que nos efforts.

  Il ne nous appartient pas de faire ici l'éloge de l'ouorage. Qu'il nous sufise de dire que le Gouvernement Impérial, dans sa sollicitude pour toute Œuvre pou• vant contribuer, à un titre quelconque, au progrès général et à l' •nstruction du public, a bien voulu en autoriser la publication, après une révision minutuuse de la traduction, qui a été reconnue conforme l'original et d'une utilité réelle. C'est là sans doute une sore garantie de fidélité, pnncipal mérite de toute traduction. En terminant, nous prenons ù nouveau rengagement de compléter notre pu licalion par celle des auIres Livres du Code Civil dont la promulgation est annoncée pour un avenir prochain.

  Constantinople, le 1 Octobre 1881.

  L'ÉDITEUR.

  R A P P O R T[düzenle | kaynağı değiştir]

  -t11-

  ADRESSÉ A S. A. LE GRAND-VIZIR

  PAR

  la Commission de Rédaction du Code Civil.

  Ainsi qu'il est à la connaissance de Votre A tesse, la partie de la Science Sacrée qui a trait aux choses de ce monde, se divise en troi catégories • celle qui traite du mariage, celle qui règle les transac ions en général, enfn celle qui a pour objet les lois pénales La législation de toutes les nations civilisées se ramène aussi à cette division en trois parties, dont celle qui règle les transactions prend le nom de Code Civil.

  En outre, comme dans ce derniers temp les rela- tions commerciales ont pris une grande extension, il a fallu régler d'une facon exceptionnelle beaucoup de matières les concernant, telles que les faillites et les lettres de change, et on en a formé un code à part sous la dénomination de Code de Commerce.

  Mais lorsque, dans un litige commercial jugé par un Tribunal de Commerce, il surgit accessoirement


  - 4 -


  une question du domaine purement civil, comme loqsqu"l s'agit do gage, de cautionnement, de mandat etc., c'est dans le droit commun q l'on en cherche la solution ; il cn est de même, d'autre part, pour les questions civile urgies à l'occasion d'un délit.

  Actuellement, ce qui dans l'Empire Ottoman tient lieu de Code Ci 'il, c'est une érie de lois et règlements:promulgués à différentes époques. Mais ces dispositions législatives n'étant pas suffisan es pour embrasser toutes les matières civiles, c'est la partie du droit sacré qui concerne les transactions en général, amp ement suffisante pour répondre à tous les besoins, qui sert à les comp éler.

  Comme il est parfois difficile de distinguer la compétence des Tr'bunaux du Chéri (t) d'avec celle des Tribunaux chargé d'appliquer les nouvelles lois, on a remédié à cet inconven•enten placant les Tribunaux nouvellement institués sous la présidence des Juges


  (*) Dans l'Empire Ottoman il y a deux catégories de Tribunaux : 10 ceux du Chéri ou Tribunaux religieux, composés seulement d'un Cadi tatuant conformément aux règles tirees de l'interprè ation du Koran, et 20 ceux du Nizamie ou Medja issi-temiz-i-houkouk, composés de plu— sieurs membres et jugeant d'après es lois et règlements promulgués par le Gouvernement.

  La compètence des Tribunaux du Chéri était autrefois générale; mais par la suite, elle a été succes ivement res— reinte par la promulgation des lois et règlements ayant pour objet des matières spéciales et dont l'apprcation a été confiée aux Tribunaux du Nizamié.


  - 5 -

  chargés d'interp éter la loi sacrée (Chéri) en orle que ceux-ci connaissent à la fo•s des questions ressortissant du Chéri et celles qui ressortissent des Tribunaux jugeant d'après les ois spéciales de l'Empire (Jlédjlissi temiz-i-houkouk). Mais comme toute la législation Ottomane s'inspire des préceptes du droit sacru el que, dans les procès civils, 11 faut recourir à ces préceptes pour résoudre une fouledeqt estions incidentes,comme d'out e part les membres des Tribunaux Temyi:, en dehors du président, ne possèdent pas la doctrine du droit sacré, il en résulte que le présidents sont expo. sés à toutes sortes de suppositions (et de propos malveillant , et même accusés de transgresser les lois et règlement' en •igneur en donnant aux affaires liligieuses la tou nure qu'il leur plait. Les Tribunaux de Comm Irce do l'Empire, statuant d'après e Code de Commerct* sont exposés à de grands embarras chaque fois que, dans un litige commercial il surgit des questions incidentes en dehors des matières réglées par notre Loi commerciale.

  En effet, si pour ré.*oudre ces questions ils ont recours aux lois européennes, celles-ci n'étant pas sanc tionnées par le Souverain, n'ont pas force et 'igueur dans l'Empire et ne, peuvent, par conséquent, servir de base ù un jugement S'ils renvoient ces questions devent les Tribunaux du Chéri, ces derniers, pour statuer sur une question incidente, sont obligés d'exam•ner le fond du litige, et comme la procédure suivie par les juges du Chére est toute différente de celle sui-

  - 6 -

  vie par les Tribunaux de Commerce, ce serait là une source de complications sans nombre qui rend aient cet expédient également impralicak le. Enfin si l'on prétenda•t que les juges commerciaux dussont, de ns ces cas- à, appliqt er eux-mêmes la jurisprudence sacrée, il y aurait à épondre que les memb es des Tribunaux de Commerce se trouvent dans la méme situation que les juges des Tri bunaux Temyis par rapport à leu s connaissances en matière de jurisprudence sacrée.

  Du reste, la jurisprudence sacrée ressemble à une mer irnmen e, au oud de laquelle il faut aller chercher, au prix des plus grands efforts, les perles qu'elle y recèle. ()n doit, en effet, posséder une grande expé à une vaste érudition. pour pouvoir puiser dans le Droit Sacré les solutions convenables à toutes les questions qui se présentent.

  Il en est urtout ainsi dans le rite [la ?élf.te (+) qui compte de nombreux commentateurs ayant des OPInions notablement divergentes entre elles, et dont les doctrines n'ont pas été fixées et préci 'ées comme celles


  (t) Ebou-Hanifé, célebre jurisconsulte Musulman, dont le véritable nom était Naaman, naquit en l'an 80 de l'Hé— gire (692 de l'cre chrétienne) e mourut en l'année 150, à Bagdad l'âge de 70 ans. Ses œuvres complètes se com— posent de 30 à 40 ouvrages. C'est le plus considérable des commentateurs du Koran, aussi l'a-t-on surnommé le Grand Irnam (Imam-Azam). Parmi ses disciples qui ont laissé des ouvrages s Ion sa doctrine, appulée doctrine de

  -t15-

  -s7 -

  . yok

  .

  .

  Ebou-Hanifé ou rite Hanéfite, on distingue surtout les• Imams Ebou— Youssouf, Mohammed et Züffer. Les Ottomans suivent le rite Hanefite et lorsqu'ils pprlent de droit sacré, ils entendent les ouvrages de jurisprudence compo sés à diffé entes époques selon la doct ine d'Ebou-Han Té. Il va sans dire que dans certaine questions, les opinions des disciples diffèrent de celles du maitre. En pareil cas, les déc•sions doctrinales (fetwas) s'appuient su l'opin•on la plus favorable aux intéré s ociaux.

  (Phot(adls et Vi hinos— trad. grecq. du liv. I du Med II i. p. 3 note.)

  (*) Il existe quatre l'I es différents du droit sacré qui prennent les noms de leurs fondateurs respectifs, Hané/, Chaféi, Maléki et Hambéli. Les ad eptes du premier rite sont les Ottomans en général, ceux du second sont la plus grande partie des Arabes d'Egypte, ceux du troisibme les habitants de l'Algérie, de la province de Tripoli de Barbarie et de la Tunisie ; le quatrième n'a que fort peu d'adep— tes éparpillés çà et là. S. M. le Sultan étant adepte du rite Hanéfite la jurisprudence Hanéfite est offciellemen en vigueur dans tous les Tribunaux de l'Empire.

  (Phot. et Vit . 1. c. p. 4 note.)


  -8-

  -plus récen s, l'acheteur doit les examiner toutes Or, il ne faudrait pas •oir en cela une divergence dans les principes, mais une simple modification provenant des changements que le temps et l'usage ont appor és dans la maniere de construire les maisons. En effet, tandis qu'autrefois toutes les pièces d'une maison étaient construites sur le même modèle, en sorte que quand on en voyait une c'était comme si on les voyait toutes, plus tard I usage s'est établi de construire -chaque chambre d'une façon différente et il devint nécessaire de les visiter toutes. En somme, I.e but principal de la loi étant que I acheteur prenne une connaissance suffisante de la chose achetée, la divergence qui existe entre es deux systèrnes dont il s'agit n'affecte nullement les principes juridiques. mais en concerne simplement l'application aux différents cas, suivant les modifications introduites par le temps. On voit par là qu'il faut line grande attention pour distinguer les divergences consistant seulement dans l'application des principes à différentes époques, de celles qui consistent dans les principes mêmes. Il est donc bien diflicile d'embrasser et d'approfondir toutes les questions du Droit Sacré.

  A une certail e époque, les savants jurisconsultes du siècle ont élé réunis dans le but de codifier toutes les solutions données aux différentes questions par la jurisprudence hanéfite. Mais quoique ces personnages aient composé des ouvrages tels que le Tatap-HŒnié et les Fétavai-l)jihanghirié, Ils n'ont cependant pas


  -9-

  réussi à fxer tous les détails de jurisprudence et tous les points controversés de IR doctrine.

  D'autre part, il est vrai qu'il exi te des recueils contenant les décisions ([etwas) rendues par application des règles du droit sacré aux cas particuliers ; mais il est peine nécessa•re d'expliquer combien il est difficile de réunir les innombrables [é was rendus depuis tant de siècles par les d'ver juriscon •ultes.hanéGtes. Et quoique Ibni Nudjéim ait ouvert la voie à un nouveau et excellent système consistant à r 'unir un grand nombre de regles et solutions générales sous lesquelles il résume É lusieurs détails de jurisprudence, les siècles qui l'ont suivi n'ont pas produit des sa- vants et des jur•sconsu les animés du môme èle. On s'en est donc tenu à son œuvre, sans suivre ni élargir la voie q l'il avait ouverte Quant à l'opoqtte actuelle, les hommes compétents el matière de droit acré deviennent de plus en plus rares, au point qu'il ést difficile de rouver, non seulement des membres des Tribunaux Nizamié en état de recourir, au besoin, aux traités de jurisprudence sacrée pour dissiper leurs doutes mais encore des Cadis en nombre suffisant pour tous es Tribunaux du Chéri de l'Empire.


  On ressentait donc depuis longtemps la nécessité d'un ouvrage traitant des tra 'Isactions en général sur la base du droit sacré, ne contenant que les opinions les moins contestées, les moins s Ijettes à controverse, et rédigé d'une manière suffisamment cla•re pour que chacun puisse facilement l'étudier et y conformer ses


  -10-

  actions.. Un ouvrage semblable est évidemment d'une utilité immense, non seu ement pour les Naibs (ë) mais encore po jr les membres des Tribunaux Nizamié et les fonctionnaires de l'administration qui pourraient en les consultant. se me tre au fait des principes du Chéri, et en faire, en toute circonstance, la règle de leur cot duite. Une parei le œuvre enfin, applicable, d'une part, dans Tribunaux du Chéri, dispenserait d'autre pa t. de la confection de nouvelles lois pour les affaires civiles traitée dans le Tribunaux Nizamié. On avait même in titué, il y a quelque temps, dans ce but, au sein du Conseil de Légis ation (Tanzimat Dairessi) une Commission compo ée d'ulémŒs, qui avait proparé une partie notable du travail mais ne put achever sa tâche. Conformément au d•cton « Chaque chosc Tient en son temps » il étai réser ré au règne de S. IL I. le Sultan, règne si fécond en. Œuvres remarquables, de voir celle-là aussi s'accomplir.

  Désirant donc ajouter cette œuvre à tou es celles qui ont vu le jour sous Son Egide Impéria e, notre Auguste Souverain a daigné ordonner la rédaction d'un Code, basé sur le droit sacré, approprié aux besoin % de l'époque actuelle et suffisant pou résotdrc les questions qui surgissent journellem mt dans les transactions. C'est en exécution de cette volonté Impériale que, nous é ant réunis au Conseil Suprême


  -11-

  de Justice, nous avons consulté Ics cet vres les plus autorisées des jurisconsultes hanéfites. traitant de la partie du droit relative aux transactions ci 'Iles, nous en avons extrait les règlES concernant es transactions les plus usitées et les plus nécessaires à l'époque actuelle, et, sous la dénomination de Code Civil, nous les avon réunies en un recueil divisé en plusieurs livres. Ayant terminé le premier de ces liv es que nous avons fait précéde d'un chapitre, contenant une série des principes fondamentaux, nous l'avons soUrms à l'examen de S. A. le Chéikh-ul-lslam ct de quelques autres personnages renommés pour leurs connai sances juridiques, et, aprè l'avoir révisé sur les observations que ces personnages ont bien voulu nous communiquer, nous avons l'honnetp• de le soumettre aujourd'hui à Votre Altesse. En ce moment, la rédaction des autres livres se poursuit régulièrement, tandis q le d'autre part l'on s'occupe de traduire en langue Arabe ce premier livre

  En en p enant connaissance, 'Votre Altesse, voudra bien remarquer que la section II des dispositions préliminaires se compose de principes généraux de droit colligés par Ibni-Nudjéim et d'autres jurisconsultes de son école. Bien que ces principes, à eux seuls, ne pu•ssent suffire an juge, pour rendre ses déciseons tant qu'il n'est pas éclairé par des textes de loi plus explicites,ils sont néanmoins d'une grande utilité, pour l'étude et l'intelligence, du droit en permettant de saisir plus facilement la solution de chaque question


  -12- particulière. En eux, les fonctionnaires de l'Administration trouveront un guide sùr pour tous es cas qu se pré entent, et chacun pourra, en y ayant recours, conformer autant que possible ses actions aux préceptes du droit sacré. C'est pourquoi nous n'en avons pas formé un tt re ou un chapitre spécial mais nous en avons fait une introdt Clion générale. D'ordinaire, dans les traités de jurisprudence s, crée, les principes généraux se trouvent mêlés aux questions particulières. Dans le présent code nous avons, au contraire, préféré placcr au comme )cement de chaque livre une introduction contenant la définition de tous les termes juridiques relatifs aux matières qui y sont traitées, et nous avons en uite exposé, séparément et avec ordre, les différentes dispo itions de la loi Enfin, pour donner plus de cla té aux disposit•ons fondamentales, notr avons fait suivre chacune d'elles, d'exemples vari •s puisés dans les recu -ils de fetwas.

  De tous temps, les achats et ven es se concluent le plus fréquemment sous diverses conditions Mais dans le rite Hanéfite, les différentes clauses dont l'objet est d'établir, dans ces sortes de contra s, des conditions variées,rendent les contrats annulables. Aussi, le tl re traitant de la Vente Conditionnelle,le plus 'mportant du livre de la Vente, a-t-'l été,au sein de notre Commission, l'objet de longues discussions quo nous avons I honneur d'exposer succinctement ci-dessoùs :


  -13 -

  dictoires. Selon le rite Malékite, le vendeur peut stipuler en sa faveu une bondition,quant à la chose vendue, mais pour un terme très limité; tandis que, d'a près le rite Ilambalite, lu terme est Illimité.

  Cependant,il serait illogique d'accorder cette faculté au vendeur et de la refuser à l'acheteur. Ibni-Ebou-LéilŒ et Ibni-Ebou-Chébirmé,commentateurs contemporain s de' Ebou Ilani/é qui n'ont pas laissé de disciples, professent sur ce point des opinions diamétralement oppoSées. En effe , d après Ibni-Ebou-LéilŒ, toutes les fois qu'il ya vente conditionnelle, la ven e et a condition sont également annulables ; d'après Ibni-Chébirmé, au contraire, l'une et l'autre sont valables.

  L'opinion de Ibni-Ebou-LéilŒ parait contraire au précepte prophétique (hadiss). « Les Musu mans doivent étre fid'les à leurs engagements. » D'autre part, quoique l'opinion d'Ibni Chébirmé soit tout-ù-fait forme à ce principe, nénnmoilts, comme le vendeur et l'acheteur peuvent stipuler des conditions Illicites ou impossibles, les docteurs en science sacrée sont unanimes à reconnaitre qu'on ne doit respecter la condition convenue par les par ies, qu autant que cela est possi )le. Le respect dù à la condition convenue comporte donc des exceptions et des restrictions. En conséquence,dan le rite Hanéfite, on a adopté un système intermédiaire d'après lequel il y a rois espèces de ; celles qui sont valables, celles qui vicient le contrat, celles qui sont nulles. Ainsi, toute condition stipulée en faveur de l'une des parties seu&


  -t 22- -14 -

  lement et qui n'est pas de l'essence même du contrat ou qui ne sert pas à en assurer un des éléments fondamentaux, est vicieuse et rend la vente annu ab e; tand s que condition qui ne profite à aucune des parties est simplement réputée non-avenue sans aflecter en rien la validité du contrat. Car la vente est un contrat essentiellement commutatif, c'est-à-dire que son objet principal est de transférer, sans peine ni oba stacles, la propriété de la chose v ndue à l'acheteur et celle du prix au vendeur; or, lorsqu'il existe une condition favorable seulement à l'une des parties contractantes, d'un cô é celle-ci en demanderait l'exécution, tandis que de son còté 'autre s'y refuserait ; de là des contestations, et dans des circonstances semblab es on ne pourrait pas dire que la vente soit parfaite Toutefois, la vente sous une condition de cette nature est permise lor-qu'elle est consacrée par l'usage, parcequ 'alors la contestation serai elle-même réglée par l'usage. En ce qui concerne les transactions commerciales, elles sont régies par les dispositions exceptionnelles dont il a é é parle plus haut. En outre, la plupart des corporal'ons ont leurs Isages particuliers qui sont consacrés en vertu du principe : « l'usage a force de loi ». Nous n'avions donc à nous occuper qt e des conditions faites en dehors des usages par cel x qui se livrent à des genres d'opérations particuliers. Or, comme celles-ci ne sont pas d'une grande importance ct ne mé •iLent pas qu'on s'en occupe spécialement,


  -t23-

  -15-

  nous n'avons pas cru devoir dévier en leur faveur du rite Hanéfite et adopter le système de Ibni Chdbirmé. Nous nous sommes, par•conséquent, bornés à exposer, dans le chapitre IV du titre lier comme dans les autres chapitres, les cas où, d'après e r•te Hanéfite, la condition ne vicie pas la vente.

  En un mot, dans la rédaction du présent code, nous ne somme ' jamais sortis des limites du rite Hanéfite et les règ es que nous y avons inserées sont, pour la plupart, actuellement en vigueur au Fetwa-Ha Œé aussi oute discussion à ce sujet devient inutile.

  Touefois, parmi les opinions des jurisconsultes les plus autorisé du rite Hanéfite, quelques unes étant moins rigoureuses et plus appropriées aux exigences de l'époque, c'es celles-là que nous avons adoptées. Nous les exposons plus bas en indiquant les motifsqu• nous ont déterminés à le frire et les sources auxquelles nous es avons puisées.

  A'nsi, d'après les art. 197 et 205 du préseht Code, la vente d une chose qu• n'existe pas n'est pas vaIable. Cependant, lorsqu'il s'agit de certaines fleurs, comme les roses, de certains légumes, comme les artichauts, et de certains fruits, qui n'dpparai sent

  ( ) Fettoa-Hané, bureau spécial du Cheikh-ul-lslamat, composé de jurisconsultes Musu mans chargés de répondre, par des décisions doctrinales (Fettcas), tous ceux qui leur posent des questions do jurisprudence. Lesfetwas ont une grande analogie avec ce qu'on appelle en Droit Romain les Responsa Prudentium. (Note du Tr.) 20:58  -16 -

  que successivement dans chaque espèce, il e d'usage de vendre tou e la récolte en bloc, y compris la partie qui n'est pas encore apparente L'Imam Mehmed Ibm-Hassan Essetbani admet la validité de ces sortes de ventes ; en outre, les Imams Fa.zli, Chems.ul-Eymet-ul-Ilalevani et Ebou Bekir-ben-Fazil ont donné des fetwas conformes à cette opinion. Nous l'avons également adoptée et in érée dgns l'article 207 du pré ent Codp, pensant qu'il n'est pas possible de faire abandonner un usage établi, e qu•il vaut mieux faciliter les transactions humaines, dans la mesu e du possible, plutôt que de les entraver.

  Pour la vente en bloc, telle que celle d'un tag de blé à tant la mesure, Ebou-Hani/é décide que l', contrat n'est valable que pour une mesure seulement ; mais d'après les imams Ebou- Youssouf et Mohammed, le contrat est Pd faitemerit valable pour le tas entier et le prix en est dù suivant le nombre de mesures qui y sont contenus. Cette dernière opinio 1, partagée aussi par beaucoup de jurisconsultes parmi esque s l'auteur du Hidayé, est de nat 1re à faciliter les ransactions. En conséquence, nous l'avons également adopté dans l'art. 220 du présent Code.

  D'après Ebou-HŒniÏé, lorsque dans un contrat onstipule le droit d'option, le délai dans lequel ce droit peut être exercé ne peu dépasser trois jours, tandis que ses deux disciples Ebou-Youssouf et Jlohammed laissent aux parties toute l'attitude pour la fixation de ce terme. C'est celte opimon que nous avons préférée  17

  dans l'art 300 comme étant pl conforme à la nature des choses,

  Une controverse semblable existe aussi relativement à 'exercice du droit de résolution pot r non paiement du prix. Quoique l'Imam Mohammed soit seul à exempter de toute limite de temps l'exercice de cé droit, c'est cette opil ion, plus conforme aux intérê s des contractants. que nous avons adoptée,et notre article 313 a été rédigé dans ce sens.

  Ebou-Hanifé décide que dans le con rat de Commande, celt i qui a fait a commande peut se dédire, mais Vlmam Ebou-Youssouf n'accorde pas cette faculté lorsque le travail exécuté est conforme ù la commande De nos jour , où l'industrie manufacturière a pris une si grande extension dans le monde où les conventions ayant pour objet la fourniture de canons, de fus•ls, de navires à vepeur, sont si fréquentes,.le contrat de commande est devenu un des plus importants ; or, ce serait assurément jeter le plus grand trouble dans une matière i considérable que d'accorder à celui qui donne la commando e droit de la révoquer à volonté. D'ailleurs, cette espèce de contrat, consacré par l'usage, a unc grande analogie avec la vente à terme (Selem), laquelle, quoique contraire à la tradition, a élé cependant admise comme basée sur l'usage. Il y avait donc lieu de préférer l'opinion d'Ebou-Youssouf comme plus conforme aux exigences du temps présent, et c'est ce que nous avons fait dans l'art. 392.

  -18-

  Dans les questions côntroversées on doit agir conformément à I' opinion consacrée par le Commandeur des 'Croyatits. En conséquence, si Votre' Altesse epprouve travail que nous Lut soumettons, nous La prions de vouloir bien faire les diligences nécessaires pour qu'il soit revêtu de la sanction Impériale.

  Le 18 Zilhidjé 1285 — 10 Mars 1285.

  Signé :

  • AHMED DJEVDET, Ministre de •la Justice,
  • SÉID-HALIL.
  • SÉIF-ED-DIN, Conseiller d'Etat,
  • SÉID-AHMED-K , Conseiller a Haute Cour de Justice.
  • SÉID-AIIMED-HILMI.
  • MEHMED-EMIN, Conseiller d'Eta .
  • IB.NI-ABEDIN-ZADÉ-ALA-ED-DIN, Membre de la Commission.
  Bu aşağı section II e kadar kısım sayfada atlamalar. Bul ve yerleştir.
  


  Les différen s commentateurs ont exprimé, à l'égard de la vente conditionnelle, des opin•ons co


  -t18-


  - -

  tenues dans es titres et les chapitres qui vont suivre, serviront de règles aux tribunaux. routefois, les docteurs en droit sacré ont rat aché ces dispositions à certains principes généraux, dont chacun renferme la solution d'un grand nombre de questions particulières et qui, dans les ivres de jurisprudence, servent de point d'appui pour élucider les cas spéciaux.

  L'étude préliminaire de ces principes fondamen aux contribue à faciliter la compréhension des questions spéciales et à les fxer dans I esprit.

  En conséquence, il a été réum 99 principes de cette naturi, qui forment la Section II de ce Titre prélimmaire.

  Quoique elques uns d'entre eux, pris Isolément, comportent certaines except•ons, comme d'autre part ils se corroborent et se complètent l'un l'autre, leur généralité n'est pas affectée orsqu'il sont pris dans leur ensemble.


  que de Justice, nous avons consulté Ics cet vres les plus autorisées des jurisconsultes hanéfites. traitant de la partie du droit relative aux transactions ci 'Iles, nous en avons extrait les règlES concernant es transactions les plus usitées et les plus nécessaires à l'époque actuelle, et, sous la dénomination de Code Civil, nous les avon réunies en un recueil divisé en plusieurs livres. Ayant terminé le premier de ces liv es que nous avons fait précéde d'un chapitre, contenant une série des principes fondamentaux, nous l'avons soUrms à l'examen de S. A. le Chéikh-ul-lslam ct de quelques autres personnages renommés pour leurs connai sances juridiques, et, aprè l'avoir révisé sur les observations que ces personnages ont bien voulu nous communiquer, nous avons l'honnetp• de le soumettre aujourd'hui à Votre Altesse. En ce moment, la rédaction des autres livres se poursuit régulièrement, tandis q le d'autre part l'on s'occupe de traduire en langue Arabe ce premier livre En en p enant connaissance, 'Votre Altesse, voudra bien remarquer que la section II des dispositions préliminaires se compose de principes généraux de droit colligés par Ibni-Nudjéim et d'autres jurisconsultes de son école. Bien que ces principes, à eux seuls, ne pu•ssent suffire an juge, pour rendre ses déciseons tant qu'il n'est pas éclairé par des textes de loi plus explicites,ils sont néanmoins d'une grande utilité, pour l'étude et l'intelligence, du droi0t en permettant de saisir plus facilement la solution de chaque question - -

  tenues dans es titres et les chapitres qui vont suivre, serviront de règles aux tribunaux. routefois, les docteurs en droit sacré ont rat aché ces dispositions à certains principes généraux, dont chacun renferme la solution d'un grand nombre de questions particulières et qui, dans les ivres de jurisprudence, servent de point d'appui pour élucider les cas spéciaux.

  L'étude préliminaire de ces principes fondamen aux contribue à faciliter la compréhension des questions spéciales et à les fxer dans I esprit.

  En conséquence, il a été réum 99 principes de cette naturi, qui forment la Section II de ce Titre prélimmaire.

  Quoique elques uns d'entre eux, pris Isolément, comportent certaines except•ons, comme d'autre part ils se corroborent et se complètent l'un l'autre, leur généralité n'est pas affectée orsqu'il sont pris dans leur ensemble.


  que de Justice, nous avons consulté Ics cet vres les plus autorisées des jurisconsultes hanéfites. traitant de la partie du droit relative aux transactions ci 'Iles, nous en avons extrait les règlES concernant es transactions les plus usitées et les plus nécessaires à l'époque actuelle, et, sous la dénomination de Code Civil, nous les avon réunies en un recueil divisé en plusieurs livres. Ayant terminé le premier de ces liv es que nous avons fait précéde d'un chapitre, contenant une série des principes fondamentaux, nous l'avons soUrms à l'examen de S. A. le Chéikh-ul-lslam ct de quelques autres personnages renommés pour leurs connai sances juridiques, et, aprè l'avoir révisé sur les observations que ces personnages ont bien voulu nous communiquer, nous avons l'honnetp• de le soumettre aujourd'hui à Votre Altesse. En ce moment, la rédaction des autres livres se poursuit régulièrement, tandis q le d'autre part l'on s'occupe de traduire en langue Arabe ce premier livre En en p enant connaissance, 'Votre Altesse, voudra bien remarquer que la section II des dispositions préliminaires se compose de principes généraux de droit colligés par Ibni-Nudjéim et d'autres jurisconsultes de son école. Bien que ces principes, à eux seuls, ne pu•ssent suffire an juge, pour rendre ses déciseons tant qu'il n'est pas éclairé par des textes de loi plus explicites,ils sont néanmoins d'une grande utilité, pour l'étude et l'intelligence, du droi0t en permettant de saisir plus facilement la solution de chaque question


  -19-

  CODE CIVIL OTTOMAN

  COPIE DÉCRET

  " Qu'il goit fait en conformité da contenu. "

  TITRE PRÉLIMINAIRE

  SECTION I[düzenle | kaynağı değiştir]

  Définition et division de la science du Droit Musulman.

  Art 1. .—La science du D Olt Musulman (ilmi fikih).

  c'est la connaissance des p éceptes de la Loi Sacrée par rapport à leur application aux actions humaines.

  Les dispositions de la Loi Sacrée se, rapportent à la vie fu uFe et comprennent les matières du culte, ou bien concernent la vie temporelle et se divisent en trois catégories, savoir : 1 0 Le mariage, 20 les obligations en général et les conventions, 30 les peines.

  Selon la volonté divine, la Création doit subsister dans l'état où elle se trouve jusqu'à l'époque fixée par les décrets suprêmes ; or, cela ne e peut que par la perpétuation de I espèce huma•ne qui a lieu par la procréation ré ultant de l'union des deux sexes. 23:35

  — 20 —

  En outre, la conservation de l'espèce exige celle des individus qui la composent. Mais l'homme,noturelle. ment faible, doit, pour subsister, se •procnrer par son industrie la nourriture, les vêtements e l'habita!ion. Ce résultat est obtenu par l'association et l'aide. mutuelle. En d'autres termes, l'homme na urellement sociable, ne peut vivre. dans la olitude comme le reste des êtres animés, mai a au contraire besoin de civili ation et de société. Cependant, comme tout hornme désire ce qui lu' est facile el agréable et cherche à évi er ce qui lui es pémble, il a été nécessai e d'i' ablir des lois propres à maintenir l'ordre et la justice en ce qui concerne le mariage, l'aide mutuelle el les rélations sociales ces fondements de toute civil•salion.

  De là, deux divisions dan les lois sacrées : la prem•ère contenant les règles relatives au mariage, et la seconde celles qui concernent les transactions sociales. En ou re, comme la préservation de l'ordre ainsi établi exige des dispositions spéciales, une Iro•sième partie comprend les règles pénales. Parmi les solu.tians doctrinales de la partie du Droit Sacré concernant les t ansactions sociales, celles qui sonL le plus fréquemment appl quées ont élé extraites des ouvrages des commentateurs les plus estimés de la Loi Sainte et réunies ici sous le nom du Code Civil, en un recueil composé de plusieurs livres, subdivisés à leur tour en titres et ceux-ci en chapitre.


  Les dispositions particulières à chaque matière,con• 23:37


  -21-

  tenues dans es titres et les chapitres qui vont suivre, serviront de règles aux tribunaux. Toutefois, les docteurs en droit sacré onl rat aché ces dispositions certains principes généraux, dont chacun renferme la solution d'un grand nombre de questions particulières et qui, dans les ivres de jurisprudence, servent de point d'appui pour élucider les cas spécianx. L'étude préliminaire de ces principes fondamen aux contribue à faciliter la compréhension des questions spéciales et à les fxer dans I esprit. En conséquence, il a élé réum 99 principes de cette naturt, qui forment la Section II de ce Titre prélirmnaire. Quoique elqucs uns d'enlro eux, pris Isolément, comportent certaines except•ons, comme d'autre part ils se corroborent et se complètent l'un l'autre, leur généralité n'est pas affectée orsqu'il sont pris dans leur ensemble

  — 22 —

  SECTION II.[düzenle | kaynağı değiştir]

  Principes fondamentaux du Droit Sacré.

  Art. 2.— Pour apprécier une action on doit en rechercher l'intention. C'est-à.-dire, l'appréciation qu'on fait d'une. action doit s'appuyer sur le but qu'elle avait éb vùe. (Conf. C. N. 4 156.)

  Art. 3.— Dans le conventions il fau considérer l'in ention des parties, e non pas le sen,' littéral des mots et des phrases employés. (Conf. C. N. 1 156.) Ainsi, c'est en vertu de ce principe que la ven e à réméré est régie par les ègles du gare:

  Art. L. Un fait avéré ne. peu être mis en doute par Cela seul que le contraire est poss•ble. C)

  Art. 5.— En principe, chaque chose doit rester en t'état où elle se trouve.

  Art. 6 — Ce qui existe de temps immémorial doit être respecté.

  Art. 7. —- L'ancienneté ne peut consacrer un éta nuisible.

  Art, 8.— En pr•ncipe on est réputé libre de toute obligation. ) (Conf. C. N. 1315.)

  Par c )nséquent, lorsque quelqu'un a fait périr les

  (t) Textuellemen « I soupçon ne peut détruire la cer— taude. »

  ( Autr ment : La responsabi ité et l'obligation ne se présument pas. 23:36

  — 23 —

  choses d'autrui et qu'il y a divergence sur la qoan{iiéb si la réclamation du maitre des choses est supérieure à la déclaration. de celui qui les a fait périp,. c'est au premier à faire 13 preuve du surplus qu il réclame.

  Art. 9.— En tout ce qui e t contingent le principe est la non-existence. (ë)

  Par exetnple, s'agissant d'une société dans laquelle l'un des associés apporte son capital et I autre son vail seulement, s il surgit une contestation sur l'existence d'un bénéfice, celle-ci ne se présuman pas, la déclaration de l'associé gérant qui nie IB bénéfice est réputée vraie et le bailleur de fonds qui en réclame sa part est tenu de prouver ce qu'il avance.

  Ar . '10.— Ce qui a été avé é à une certaine époque es tenu pour tel jusqu'à preuve du contraire.

  Par conséquent, lorsqu'il est certain qu une, chose a été, une époque donnée, la propriété de quelqu'un, celui-ci doit être confirmé dans son droit s'i ne se produit aucun fait de natu e à le lui faire perdre.

  Art. 't I Tout fait nouveau (modifiant l'état primittf) est réputé avoir eu lieu à 'l'époque la plus rap• prochée du temps présent.

  En d'autres termes, lorsqu'i y a divergence sur la cause et l'époque d'un évène.aent nouveau, celui-ci doit être rapporté à l'époque la plus •écente tant

  C) Telle est la traduction littérale, substituée par ordre #upérieur la traduction prim• ive du premier alinéa de l'art. 9. En suivant le sens, on traduirait ainsi : Ce qui n'est pas de l'essence d'une chose ne se présume pas.

  -24 —

  qu'on n'aura pas prouvé qu'il a eu lieu à une époque plus reculée.

  Art. '12.— En principe, on doit donner aux termes leur sens vérit8ble.

  Art. 1 —3.— Devant une déclaration précise, on• ne doit pas avoir égard' à la présomption.

  Art. Une disposition claire et précise ne compor e pas d'interprétation.

  Art. 15.— Ce qui existe contrairement à la loi ne peut serv•r de précédent pour établir une règle applicable à un cas semblable.

  Art. 16.— Une interprétation n'est pas annulée par une autre interprétation.

  Art. 17.—La diflìculté provoque la facilité. En d'autres termes, la nécessité de. remédier à une situation embarrassée est un motif légitime pour prendre, dans ce but, des mesures propres à résoudre les difficultés, et pour se montrer olérant.

  Les dispositions de la loi relatives au prêt, à la novation par substitution de débiteur (llavalé), à l'interdiction,et beaucoup d'autres,se fondent urce principe. La tolérance et les tempérarnenls apportés pc r les jur•sconsu tes à la rigueur de la loi en découlent égalemenç.

  Art. 18.— Il faut se montrer large dans l'application des règles aux choses dont l'exécution est dimcile Autrement dit, lorsqu'on voit de la difficulté dans l'exécution d'une chose, ont peul avoir recours à des tempé aments.

  — 25 —

  Art. 19.—1 est tout aussi bien défendu de causer un dommage que d'y répondre par un au re dommage. Art. 20.— On doit mettre fin ù tout ce qui peut causer un dommage.

  Ar . 21.—Il est permis de faire ce qui est défendu, quand on est sous le coup d une force majeure. (Conf. Code Pénal Fr. 6' in fine.

  Ar .22' — La force majeure s'apprécie selon sa valeur.

  Ar . 23.— Ce que, la loi permet en raison d'un mo. tif déterminé cesse d'être permis une fois ce motif disparu.

  Art. 24.—- Lorsque-l obstaclé qu' à l'exerCice d'un droit disparait, celui-ci reprend sa vigueur.

  A t. 23.— Il n'est pas permi de réparer un dommage au moyen d'un dommage semblable.

  Art. 26. — On doit préférer le dommage privé au dommage public. C'est en vertu de ce principe qu'on empêche un médecin ignoran d'exerc sa profession.

  Art. 27.— On peut réparer un dommage considérable par un dommage moins important.

  Art. 28. En présence de deux maux, on doit pré. férer le moindre pour éviter le plus grand.

  Art 29.— De deux maux on chois•t le moindre.

  Art. 30.— La pré ervation d'un mal est préférable à la réalisation d'un profit.

  31 . — Le dommage doit être écarté autant qu'il est possible.

  Art. 32 — Ce qui est exigé pour la satisfaction d'un 23:36

  — 26 —

  besoin public ou privé esl admis cotnme•une nécessité légitime. C'est en vertu de ce principe qu on a permis la vente à réméré. Cette espèce de vente a été, adm•se pour la première fois en Boukharie où le grand accroissement des dettes de la population l'avt,it rendue nécessaire.

  Art.33• Le besoin, quelque grand qu'il so•t, n'a• néantit pas le droit d'autrui. Ainsi, celui qui. poussé par la faim, mange le pain d'autrt i, est tenu d'en payer ensu• e la valeur.

  Art. .— Il est défendu d'offr•r une chose qu'Il est défendu d'accepter.

  Art. 33.— Ce qu'il est défendu de faire, il est également défendu de l'exiger d'autrt i.

  Art. 36. — L'usage a force de loi; c'est-à-dire qu'on peut prend e l'usage et la coutume, soit généraux soit mme base d'un jugement. (Conf. Loi du 30 Ventòse an XII, a t. 7 )

  Art. 37— Ce que l'usage a consacré devient une• règle à laquelle on dot se conformer. (Conf. C.N.I '135 et 1160.)

  Art. 38, Ce qui, d'après l'usage, es considéré comme impossible, est répl té réellement impossible.

  Art. 39. — Il est hors de doute que l'application de la loi pe It varier avec le temps.

  Art. 40.-- Le sen littéra des termes peut être modifié par l'usagc (Coryf. C. N. 1 159.)

  Art. 41.— L'usage n'est valable qu'à la condition d'être général ou prédominant.

  Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.