D Portal:Mecelle - Mecelle(Türkî) -Majalla (Eng) -Mecelle/English - Mejelle - המג'לה (İbranî) . MEDŽELLE (Bosnian) . Medjelle Meğelle Mecelle-'i Ahkâm-ı'Adlīye ,Majallah el-Ahkâm-ı-Adliya, مجلة الأحكام العدلية . Mecelle/Arabî - مجلةMecelle/Arabi- Mecelle/Fihrist - Mecelle/Fransızca Kodifikasyon hareketleri .MKK/Düz Metin linkli

D Şablon:Mecelle/Mukaddime . MKK. 1.Kitap:Büyu' . 2.Kitap: .3.Kitap:. 4.Kitap:.5.Kitap:. 6.Kitap:. 7.Kitap:.8.Kitap:. 9.Kitap:. 10.Kitap:Şirket 11.Kitap. 12.Kitap:. 13.Kitap:.14.Kitap:İbra 15.Kitap:Dava KBVT. 16.Kitap:Kaza Mecelle/Resimler

D . Son:Ahmet Cevdet Paşa...Son:MC/1 MC/2... MKK Mecellenin Külli Kaideleri.... KSVİ KİTÂBÜ'S-SULH VE'L-İBRÂ KİTÂBÜ'S-SULH VE'L-İBRÂ/Düz Metin..... Kitab-ı İkrar.... Kitab-ı Dava Kitab-ı Dava/Düz metin..... KBVT Kitab-ı Beyyinat ve Tehalif Şablon:KBVT... Kitab-ı Dava Şablon:Kitab-ı Dava.... Kitab-ı İkrar Şablon:Kitab-ı İkrar.... KBVT.... Kitab-ı Kaza Şablon:Kitab-ı Kaza Kitab-ı Kaza/Günümüz Türkçesiyle... Şablon:Kitâbü'l- vekalet Kitâbü'l-Vekâle..... KİTAB-I VEDİA züfer görüşlerine 5. kitapta yer verip tepki çekmesi üzerine mecelle'nin 6. kitabının hazırlandığı komisyondan birtakım entrikalarla uzaklaştırılır ve mecelle'nin en kötü kitabı da bu 6. kitaptır. bakarlar ki o'nsuz ellerine yüzlerine bulaştıracaklar, kendisini geri çağırırlar ve o kötü hazırlanan 6. kitap (kitab'ül vedia) toplatılır. Mecelle/Eleştiriler Mecelle/Mütealalar Mecelle/Mutealalar/Ebul Ula Mardin Mecelle cemiyeti Mecelle/Eşi sözlük seçmeleri MECELLE’NİN TA’DİL EDİLEN MADDELERİNİN İSLAM HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ


Mecelle/Günümüz Türkçesiyle İzah güzel Yetkin de çıkmış
Mecelle/Vecizeler Mecelle/BİBLİYOGRAFYA Mecelle/Hazırlanışı Mecelle/Mutealalar/Ebul Ula Mardin
ESK/Mecelle ESK/Mecelle/1-100 ESK/Mecelle/1-100/Kelime İzahlı Mecelle’nin üslûbu bir kânun kitabi olarak sâheserdir. Fesâhet ve belâgatla yazilmistir. Bilhassa basindaki 99 fikih kâidesinin çogu, dilimize ezberlenmesi kolay cümleler hâlinde girmistir. Bunlarda Ahmed Cevdet Pasanin akici ve düzgün ifâdesi hissedilmektedir. Fakat o devrin Türkçesi hakkinda ve o konularda bilgisi olmayanlar Mecelle’yi kolayca anlayamazlar. Mecelle’nin basindaki küllî (genel) kâidelerin çoğu, Islâm fakihlerinden Ibn-i Nüceym’in Esbah ve’n-Nezâir adli eseriyle Mecâmi Serhi’nden alinmistir. --- Mecelle/Fransızca Mecelle/Arabî
Osmanlıca Mecelle Mecellenin ilk 100 maddesi/Osmanlıca Osmanlıca PDF mecelle
مجلة احكام عدلى Arapçası

Mecelle Esbâb-ı Mûcibe Mazbatası
Mecelle/Sadaretin Arzı ve İrade-i Seniyye
Mecelle/Mukaddime Majalla/Introduction Majalla/Part I
Mecelle'den seçme hükümler güzel medeni kanun hükümleri
Mecelle/Fransızca Mecelle/Rumca Mecelle/Boşnakça Mecelle/Osmani Mecelle/Türki Mecelle/Farisi Mecelle/Arabî Mecelle/English
• İddianame için: mütevatirin aleyhine Beyyine kabul olunmaz. Madde 73.md Hatası zahir olan zanna itibar yoktur
ŞERHLER:Mecelle şerhi Mecelle/Şerhleri MM hocası Atıf Bey şerhi - Archive org Atif bey mecelle Şerhi
Mecelle/VP Mecelle/WP Mecelle/WP Arabi
Mecelle-i Ahkam-ı Adliye
Tafsili Mecelle İcmali Mecelle İzahlı Mecelle Mecelle Taramaları
Mecal Mecal-ı şahsi Mecellat Megillah [1] Ester Esther Aşir Aşur Aysu Esau Isaiah Book of Esther [2] Ester kitabı [3]) :Hz.Muhammed as hakkında haberler vardır. İbni Kesir Peygamber olduğunu söyler.

D . Mecelle/Şerhleri Ali Haydar Efendi , Dürerül-Hukkâm (Osmanlica) Haci Resid Pasa , Rûhul-Mecelle , Mes’ud Efendi (Kayseri Müftüsü ) Mir’atül-Mecelle (Arapça ) G. Snopian (Fransiz Yazar) , Code Civil Ottoman

D. Mecellenin ilk 100 maddesi/Arapça Osmanlıca Türkçe İngilizce Fransızca MKK/Düz Metin . MKK/Düz Metin linkli MKK/1-25 MKK/26-50 MKK/51-75 MKK/75-100 MKK. Mecelle/Hukukun Kavaid-i Külliyesi... Mecellenin külli kaideleri... Mecelle'den seçme hükümler... Majalla/ PART II... Mecelle/İlk 100 MADDE ... Mecellenin ilk 100 maddesi/Osmanlıca ... Mecellenin ilk 100 maddesi/Arapça... Mecellenin ilk 100 maddesi/Arapça Osmanlıca Türkçe.... Mecellenin ilk 100 maddesi/Türkçe kelime izahlı... Mecellenin ilk 100 maddesi/Arabi Türki İzahlı ve Şerhli.... ESK/Mecelle/1-100.... ESK/Mecelle/1-100/Kelime İzahlı.... Mecellenin ilk 100 maddesi/Osmanlıca... Mecellenin ilk 100 maddesi/Arapça... Mecellenin ilk 100 maddesi/Arapça Osmanlıca Türkçe... Mecellenin ilk 100 maddesi/Arabi Türki İzahlı ve Şerhli... MKK.. Mecellenin Külli Kaideleri.... Mecelle/Hukukun Kavaid-i Külliyesi

D . 50. Md şablonu güzel. MKK. MKK1 . MKK/1-25.MKK/1-30.MECELLE. MC/Mukaddime MAKALE-İ ÛLÂ; İLM-i FIKHIN TARİF VE TAKSİMİ HAKKINDADIR . Definition of Jurisprudence: MC/1 . MC/2 . MC/3 . MC/4 . MC/5 . MC/6 . MC/7 . MC/8 . MC/9 . MC/10 . MC/7 MC/8 MC/9 MC/10 MC/11 MC/12 MC/13 MC/14 MC/15 MC/16 MC/17 MC/18 MC/19 MC/20 MC/21 MC/22 MC/23 MC/24 MC/25
MAKALE-İ SANİYE; KAVÂİD-İ FIKHİYYE BEYÂNINDADIR MC/2 - Bir işden maksad ne ise hüküm ona göredir. Yani bir iş üzerine terettüb edecek hüküm ol işten maksat ne ise ona göre olur.MC. 170, 769, 1240.; TMK. 1, 2, 3, 84, 114, 125.; TBK. 18, 20, , 41, 43, 48, 82, 83.; ZGB. 2., 3.; BGB. 157, 242, 932.; TCK. 45 MC/3 - Ukûdda itibar makâsıt ve maâniyedir, elfâz ve mebâniye değildir.MC. MC/262, MC/389, MC/648.; TMK. ı, 2, 3.; TBK ı, 18,25, 26, 154, 165, 178, 505.; MH. 314, Madde 4 - Şek ile yakin zâil olmaz.MC. MC/5, MC/6, MC/7, MC/8, MC/9, MC/10, MC/11, MC/12. Madde 5 - Bir şeylin bulunduğu hal üzere kalması asıldır.MC. MC/6, MC/10, MC/1685, MC/1776, MC/1777.; TMK IS Madde 6 - Kâdim kıdemi üzere zikrolunur.MC. MC/166, MC/1224, MC/1197.; MH. 48; TBK. 125 - 140. Madde 7- Zarar kadim olmaz.MC. MC/6 , MC/166, MC/1166, MC/1224; MH. 48.; TBK. 125 - 140. Madde 8 - Berâ'et-i zimmet asıldır.MC. MC/9, MC/612. Madde 9Sıfât-ı ârizada asl olan ademdir.MC/8, MC/332 Madde 10Bir zamanda sabit olan şeylin hilâfina delil olmadıkça bekâsıyla hükmolunur. MC MC/5, MC/1621, MC/1592. Madde 11 - Bir emr-i hâdisin akreb-i evkâtına izâfeti asıldır. MC MC/10, MC/5, MC/8; HUMK 299. Madde 12 - Kelâmda asl olan manây-ı hakîkîdir.MC. MC/13, MC/60, MC/61.; TMK ı, 2; TBK18. Madde 13 - Tasrih mukâbelesinde delâlete i'tibar yokdur.MC. MC/12, MC/772.; TBK. ı. 2:, HUMK. 234, Madde 14 - Mevrid-i nassda ictihâda mesâğ yoktur.MC. MC/15, MC/16, MC/167.; TMK. ı, 2; TBK 18. Madde 15 - Alâ hilâfi'l-kıyâs sâbit olan şey sâire makîsün-aleyh olamaz.MC. MC/14, MC/16. MC/1659. Madde 16 - İctihâd ile ictihâd nakz olmaz.MC. MC/14, MC/15.; TMK. 1; TCK. 44 Madde 17 - Meşakkat tesyîri celbeder.MC. MC/18, MC/19, MC/20, MC/205, MC/223, MC/396, MC/799.; TMK. 2 Madde 18 - Bir iş zîk oldukda müttesi olur.MC. MC/17. Madde 19 - Zarar ve mukâbele bi'z-zarâr yokdur.MC. MC/20, MC/25, MC/26, MC/27, 28, MC/29.; TMK. 41, 61, vd; Madde 20 - Zarar izâle olunur.MC. MC/19, MC/21, MC/22, MC/25, MC/26, MC/27, MC/28, MC/29, MC/30, MC/32, MC/998, MC/1201.; TBK 41 vd. Madde 21 - Zarûretler memnû' olan şeyleri mübah kilâr. MC. MC/22, MC/96, MC/97, MC/1007.; TBK. 52; TCK 49-50, 516/4. Madde 22 - Zarûretler kendi mikdarlarınca takdir olunur.MC.MC/21, MC/23.; TBK. 52; TCK. 49-50, 516/4 Madde 23 - Bir özür için câiz olan şey ol özrün zevâliyle bâtıl olur.MC. MC/22, MC/517. Madde 24 - Mâni' zâil oldukda memnû' avdet eder.MC. MC/19, MC/335, MC/345, MC/347, MC/372, MC/869, MC/870, MC/1647, MC/1653, MC/1654. Madde 25 - Bir zarar kendi misliyle izâle olunamaz.MC. MC/26, MC/27, MC/28, MC/29, MC/31, MC/965, MC/1141, MC/1288, MC/1312.; TCK 49-50, 516/4; TBK 52

D MKK/25-50 Madde 25 - Bir zarar kendi misliyle izâle olunamaz. MC. MC/26, MC/27, MC/28, MC/29, MC/31, MC/965, MC/1141, MC/1288, MC/1312.; TCK 49-50, 516/4; TBK 52 Madde 26 - Zarar-ı âmmı def için zarar-ı has ihtiyâr olunur. MC. MC/20, MC/27, MC/28, MC/29, MC/1325. Madde 27 - Zarar-ı eşedd zarar-ı ehaf ile izâle olunur. MC. MC/25, MC/26, MC/20, MC/902, MC/906, MC/1044, MC/1224, MC/1440.; TMK. 656, 661 vd. Madde 28 - iki fesâd te'âruz etdikde ehaffí irtikâb ile a'zamının çaresine bakılır. MC. MC/20, MC/25, MC/26, MC/27, MC/29, MC/902.; TMK. 656, 661 vd. Madde 29 - Ehven-i şerreyn ihtiyâr olunur. MC. MC/21, MC/22, MC/26, MC/27, MC/28, MC/902.; TMK. 656, 661 vd. Madde 30 - Def'-i mefâsid celb-i menâfi'den evlâdır. Madde 31 -Zarar bi-kadari'l-imkân def olunur. MC. MC/28, MC/29, MC/30, MC/532, MC/533.; TMK. 656 ve 661. Bu maddede bahsedilen kıyas, İslâm Huküku'nun ana kaynaklarından birisidir. Bibliyografi Ali Haydar, Mecelle şerhi, 1/67, Ömer Nasuhi, Hukûk-l İslâmiye, 1/171, vd. Zeydan, age. sil. vd. Madde 32 - Hâcet umûmî olsun husûsî olsun zarûret menzilesine tenzîl olunur. Bey ' bili-vefânın tecvîzi bu kabîldendir ki Buhara ahâlîsinde borç tekessür etdikçe görülen ihtiyaç üzerine bu mu'âmele mer'iyyü'l-icrâ olmuştur. MC. MC/21, MC/118, MC/205, MC/213, MC/396, MC/420. Madde 33 - Iztırar gayrın hakkını ibtâl etmez. Binâen-alâ-zâlik bir adam aç kalıb da birinin ekmeğini yese ba'dehû kıymetini vermesi lazım gelir. MC. MC/400, MC/1007.; TCK: 49-50/4; TBK. 52 Madde 34 - Alması memnû' olan şeyin vermesi dahi memnû' olur. TCK 64 67 MC MC/35 tbk 50 Madde 35 - İşlenmesi memnû' olan şeyin istenmesi dahi memnû' olur. TCK 64-67.; TBK 50.; MC. MC/34, MC/1818. Madde 36 - Âdet muhakkemdir. Yani hükm-i şer'iyi isbât için örf ve âdet hakem kılınır. Gerek âmm olsun ve gerek hâs olsun. MC. MC/37, MC/38, MC/39, MC/40, MC/41, MC/42, MC/43, MC/44, 45, MC/230, MC/251, MC/291, MC/450, MC/460, MC/469, MC/574, MC/575, MC/576, MC/1340, MC/1790, MC/188, MC/354, MC/495, MC/555, MC/622, MC/829.; TMK. 1/1, 590/11, 592/281, 285, 420, 423. Madde 37 - Nâsın isti'mâli bir hüccetdir ki anınla amel vâcib olur. I'MK ı; MC. MC/36, MC/168, MC/389, MC/495. Madde 38 - Âdeten mümteni' olan şey hakîkaten mümteni' gibidir. MC. MC/36, MC/37, MC/39, MC/40, MC/1589, MC/1629. Madde 39 - Ezmanın tegayyürü ile ahkâm'ın tagayyürü inkâr olunamaz. MC. MC/36, MC/37, MC/38, MC/40, MC/244, MC/326, MC/596, MC/1716. Madde 40 - Âdetin delâletiyle ma'ânîy-ı hakîkî terk olunur. MC. MC/12, MC/36, MC/37, MC/38, MC/39, MC/61, MC/82, MC/912, MC/1584.; TMK ı, 2.; TBK. 18 Madde 41- Âdet ancak muttarid yâhut galip oldukda mu'teber olur. MC. MC/36, MC/37, MC/38, MC/39, MC/40, MC/42, MC/240.; TMK ı Madde 42 - İ'tibâr galib-i şâyi'adır, nâdire değildir. MC. MC/41, MC/987.; TMK ı; HUMK 238 Madde 43 - Örfe ma'rûf olan şey şart kılınmış gibidir. TMK 1; TTK ı; MC. MC/36, MC/37, MC/41, MC/42, MC/461, MC/563, MC/596, MC/871 Madde 44 - Beyne't-tüccâr ma'rûf olan şey beynlerinde meşrût gibidir. MC. MC/36, MC/37, MC/38, MC/790, MC/1463.; TMK 1/1, 2; TBK 18 Madde 45 - Örf ile ta'yîn nass ile ta'yîn gibidir, MC. MC/43, MC/44, MC/527, MC/528, MC/816, MC/1498, MC/1499.; TMK ı Madde 46 - Mâni' ve muktazi teâruz etdikde mâni' takdîm olunur. Binâen-alâ-zâlik bir adam borçlusu yedinde merhûn olan malını âhara satamaz. MC. MC/337, MC/350, MC/397, MC/96-MC/1192, MC/590-MC/1725, MC/756-MC/1192-MC/747, MC/1192-MC/1197, MC/1598-MC/1601. Madde 47 - Vücudda bir şeye tâbi' olan hükümde dahi ana tâbi' olur. tılmış olur. MC. MC/48, MC/50, MC/236, MC/903.; TMK. 619-622 Madde 48 - Tâbi' olan şeye ayrıca hüküm verilmez. Meselâ bir hayvanın karnındaki yavrusu ayrıca satılamaz. MC. MC/47, MC/216, MC/224, MC/856.; TMK. 619-622 Madde 49 - Bir şeye mâlik olan kimse ol şeyin zarûriyyâtmdan olan şeye dahi mâlik olur. Meselâ, bir hâneyi satın alan kimse ana mûsil olan tarîka dahi mâlik olur. MC. MC/232, MC/1194 Madde 50 - Asıl sâkıt oldukda fer' dahi sâkıt olur. MC. MC/81, MC/661, MC/662, MC/1527, MC/1530

D MKK; MKK3 MKK/51-75

D. MKK/75-100. MKK/4

Majalla/English

D Şablon:Majalla bakınız .Portal:Mecelle. Majalla. Mecelle/English [4]
AL-MAJALLA AL AHKAM AL ADALIYYAH (The Ottoman Courts Manual (Hanafi)) The Journal of The Verdicts of The Justice Mecelle/Dictionary ENG word .Mecelle/İngilizce/Düz metin Majalla 1. Sale (BUYU' 101-403 ). 2.Majalla/Book II BOOK II:Hire 404-611 . BOOK III: GUARANTEE


INTRODUCTION Definition and Classification of Turkic Jurisprudence MAXIMS OF TURKIC JURISPRUDENCE BOOK I BOOK II BOOK III BOOK IV BOOK V BOOK VI BOOK VII BOOK VIII BOOK IX BOOK X BOOK XI BOOK XII BOOK XIII BOOK XIV BOOK XV BOOK XVI
Mecelle/Fransızca Mecelle/Arabî Mecelle/Osmani Anadoluda hukuk bilinci

Azerbaycan Cumhuriyetinin Mülk Mecellesi.jpg
C1ff688de36687d49d19f70c55f8c691.jpg

Motivasyon_Etkinliği_-_Yazar_Hayati_İnanç_ile_"Mecelle_ve_Ahmet_Cevdet_Paşa"

Motivasyon Etkinliği - Yazar Hayati İnanç ile "Mecelle ve Ahmet Cevdet Paşa"

CODE CIVIL OTTOMAN

COPIE DÉCRET

" Qu'il goit fait en conformité da contenu. "

TITRE PRÉLIMINAIRE

SECTION I[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Mecelle/Fransızca/SECTION I

Définition et division de la science du Droit Musulman.

Art 1. .—La science du D Olt Musulman (ilmi fikih).

c'est la connaissance des p éceptes de la Loi Sacrée par rapport à leur application aux actions humaines.

Les dispositions de la Loi Sacrée se, rapportent à la vie fu uFe et comprennent les matières du culte, ou bien concernent la vie temporelle et se divisent en trois catégories, savoir : 1 0 Le mariage, 20 les obligations en général et les conventions, 30 les peines.

Selon la volonté divine, la Création doit subsister dans l'état où elle se trouve jusqu'à l'époque fixée par les décrets suprêmes ; or, cela ne e peut que par la perpétuation de I espèce huma•ne qui a lieu par la procréation ré ultant de l'union des deux sexes. 23:35 — 20 —

En outre, la conservation de l'espèce exige celle des individus qui la composent. Mais l'homme,noturelle. ment faible, doit, pour subsister, se •procnrer par son industrie la nourriture, les vêtements e l'habita!ion. Ce résultat est obtenu par l'association et l'aide. mutuelle. En d'autres termes, l'homme na urellement sociable, ne peut vivre. dans la olitude comme le reste des êtres animés, mai a au contraire besoin de civili ation et de société. Cependant, comme tout hornme désire ce qui lu' est facile el agréable et cherche à évi er ce qui lui es pémble, il a été nécessai e d'i' ablir des lois propres à maintenir l'ordre et la justice en ce qui concerne le mariage, l'aide mutuelle el les rélations sociales ces fondements de toute civil•salion.

De là, deux divisions dan les lois sacrées : la prem•ère contenant les règles relatives au mariage, et la seconde celles qui concernent les transactions sociales. En ou re, comme la préservation de l'ordre ainsi établi exige des dispositions spéciales, une Iro•sième partie comprend les règles pénales. Parmi les solu.tians doctrinales de la partie du Droit Sacré concernant les t ansactions sociales, celles qui sonL le plus fréquemment appl quées ont élé extraites des ouvrages des commentateurs les plus estimés de la Loi Sainte et réunies ici sous le nom du Code Civil, en un recueil composé de plusieurs livres, subdivisés à leur tour en titres et ceux-ci en chapitre.


Les dispositions particulières à chaque matière,con• 23:37


-21- tenues dans es titres et les chapitres qui vont suivre, serviront de règles aux tribunaux. Toutefois, les docteurs en droit sacré onl rat aché ces dispositions certains principes généraux, dont chacun renferme la solution d'un grand nombre de questions particulières et qui, dans les ivres de jurisprudence, servent de point d'appui pour élucider les cas spécianx. L'étude préliminaire de ces principes fondamen aux contribue à faciliter la compréhension des questions spéciales et à les fxer dans I esprit. En conséquence, il a élé réum 99 principes de cette naturt, qui forment la Section II de ce Titre prélirmnaire. Quoique elqucs uns d'enlro eux, pris Isolément, comportent certaines except•ons, comme d'autre part ils se corroborent et se complètent l'un l'autre, leur généralité n'est pas affectée orsqu'il sont pris dans leur ensemble

— 22 —

SECTION II.[düzenle | kaynağı değiştir]

Principes fondamentaux du Droit Sacré

Art. 2.— Pour apprécier une action on doit en rechercher l'intention. C'est-à.-dire, l'appréciation qu'on fait d'une. action doit s'appuyer sur le but qu'elle avait éb vùe. (Conf. C. N. 4 156.) Art. 3.— Dans le conventions il fau considérer l'in ention des parties, e non pas le sen,' littéral des mots et des phrases employés. (Conf. C. N. 1 156.) Ainsi, c'est en vertu de ce principe que la ven e à réméré est régie par les ègles du gare:

Art. L. Un fait avéré ne. peu être mis en doute par Cela seul que le contraire est poss•ble. C)

Art. 5.— En principe, chaque chose doit rester en t'état où elle se trouve.

Art. 6 — Ce qui existe de temps immémorial doit être respecté.

Art. 7. —- L'ancienneté ne peut consacrer un éta nuisible. Art, 8.— En pr•ncipe on est réputé libre de toute obligation. ) (Conf. C. N. 1315.)

Par c )nséquent, lorsque quelqu'un a fait périr les (t) Textuellemen « I soupçon ne peut détruire la cer— taude. »

( Autr ment : La responsabi ité et l'obligation ne se présument pas. 23:36

— 23 — choses d'autrui et qu'il y a divergence sur la qoan{iiéb si la réclamation du maitre des choses est supérieure à la déclaration. de celui qui les a fait périp,. c'est au premier à faire 13 preuve du surplus qu il réclame.

Art. 9.— En tout ce qui e t contingent le principe est la non-existence. (ë)

Par exetnple, s'agissant d'une société dans laquelle l'un des associés apporte son capital et I autre son vail seulement, s il surgit une contestation sur l'existence d'un bénéfice, celle-ci ne se présuman pas, la déclaration de l'associé gérant qui nie IB bénéfice est réputée vraie et le bailleur de fonds qui en réclame sa part est tenu de prouver ce qu'il avance.

Ar . '10.— Ce qui a été avé é à une certaine époque es tenu pour tel jusqu'à preuve du contraire.

Par conséquent, lorsqu'il est certain qu une, chose a été, une époque donnée, la propriété de quelqu'un, celui-ci doit être confirmé dans son droit s'i ne se produit aucun fait de natu e à le lui faire perdre.

Art. 't I Tout fait nouveau (modifiant l'état primittf) est réputé avoir eu lieu à 'l'époque la plus rap• prochée du temps présent.

En d'autres termes, lorsqu'i y a divergence sur la cause et l'époque d'un évène.aent nouveau, celui-ci doit être rapporté à l'époque la plus •écente tant C) Telle est la traduction littérale, substituée par ordre #upérieur la traduction prim• ive du premier alinéa de l'art. 9. En suivant le sens, on traduirait ainsi : Ce qui n'est pas de l'essence d'une chose ne se présume pas.

-24 —

qu'on n'aura pas prouvé qu'il a eu lieu à une époque plus reculée.

Art. '12.— En principe, on doit donner aux termes leur sens vérit8ble.

Art. 1 —3.— Devant une déclaration précise, on• ne doit pas avoir égard' à la présomption.

Art. Une disposition claire et précise ne compor e pas d'interprétation.

Art. 15.— Ce qui existe contrairement à la loi ne peut serv•r de précédent pour établir une règle applicable à un cas semblable.

Art. 16.— Une interprétation n'est pas annulée par une autre interprétation.

Art. 17.—La diflìculté provoque la facilité. En d'autres termes, la nécessité de. remédier à une situation embarrassée est un motif légitime pour prendre, dans ce but, des mesures propres à résoudre les difficultés, et pour se montrer olérant.

Les dispositions de la loi relatives au prêt, à la novation par substitution de débiteur (llavalé), à l'interdiction,et beaucoup d'autres,se fondent urce principe. La tolérance et les tempérarnenls apportés pc r les jur•sconsu tes à la rigueur de la loi en découlent égalemenç.

Art. 18.— Il faut se montrer large dans l'application des règles aux choses dont l'exécution est dimcile Autrement dit, lorsqu'on voit de la difficulté dans l'exécution d'une chose, ont peul avoir recours à des tempé aments.

— 25 — Art. 19.—1 est tout aussi bien défendu de causer un dommage que d'y répondre par un au re dommage. Art. 20.— On doit mettre fin ù tout ce qui peut causer un dommage.

Ar . 21.—Il est permis de faire ce qui est défendu, quand on est sous le coup d une force majeure. (Conf. Code Pénal Fr. 6' in fine. Ar .22' — La force majeure s'apprécie selon sa valeur.

Ar . 23.— Ce que, la loi permet en raison d'un mo. tif déterminé cesse d'être permis une fois ce motif disparu.

Art. 24.—- Lorsque-l obstaclé qu' à l'exerCice d'un droit disparait, celui-ci reprend sa vigueur.

A t. 23.— Il n'est pas permi de réparer un dommage au moyen d'un dommage semblable.

Art. 26. — On doit préférer le dommage privé au dommage public. C'est en vertu de ce principe qu'on empêche un médecin ignoran d'exerc sa profession.

Art. 27.— On peut réparer un dommage considérable par un dommage moins important.

Art. 28. En présence de deux maux, on doit pré. férer le moindre pour éviter le plus grand.

Art 29.— De deux maux on chois•t le moindre.

Art. 30.— La pré ervation d'un mal est préférable à la réalisation d'un profit. 31 . — Le dommage doit être écarté autant qu'il est possible. Art. 32 — Ce qui est exigé pour la satisfaction d'un 23:36

— 26 —

besoin public ou privé esl admis cotnme•une nécessité légitime. C'est en vertu de ce principe qu on a permis la vente à réméré. Cette espèce de vente a été, adm•se pour la première fois en Boukharie où le grand accroissement des dettes de la population l'avt,it rendue nécessaire.

Art.33• Le besoin, quelque grand qu'il so•t, n'a• néantit pas le droit d'autrui. Ainsi, celui qui. poussé par la faim, mange le pain d'autrt i, est tenu d'en payer ensu• e la valeur. Art. .— Il est défendu d'offr•r une chose qu'Il est défendu d'accepter. Art. 33.— Ce qu'il est défendu de faire, il est également défendu de l'exiger d'autrt i. Art. 36. — L'usage a force de loi; c'est-à-dire qu'on peut prend e l'usage et la coutume, soit généraux soit mme base d'un jugement. (Conf. Loi du 30 Ventòse an XII, a t. 7 )

Art. 37— Ce que l'usage a consacré devient une• règle à laquelle on dot se conformer. (Conf. C.N.I '135 et 1160.)

Art. 38, Ce qui, d'après l'usage, es considéré comme impossible, est répl té réellement impossible.

Art. 39. — Il est hors de doute que l'application de la loi pe It varier avec le temps.

Art. 40.-- Le sen littéra des termes peut être modifié par l'usagc (Coryf. C. N. 1 159.)

Art. 41.— L'usage n'est valable qu'à la condition d'être général ou prédominant.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.