Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.288
pages

Mecelle Kitab-ul büyu' dan başlayan kitapların Kuyucaklızade Atıf Bey'in Şerhi.

Mecelle-i ahkam-ı adliye şerhi Kitab-ul Gasb ve-l İtlaf meclis idare i evkaf-ı hümayun reisi ve mekteb-i mülkiye-i şahanenin Mecelle ve kanun-u arazi muallimi merhum Atıf Bey. İkinci tab'ı. Her Hakkı mahfuzdur. İş bu kitap Fetvahane-i Aliye de tetkik edilerek maa-t takdir aynen kabul edilmiştir. Dersaadet 1332. Matbaay-ı Hayriye ve Şürekası

Kitap-ul Hicir vel-İkrah veş-Şuf'a.

Kitab-ul Şirket

Kitab-ul Hibe

Kitab-ul Emanat

Kitab-ul Havale

Kitab-ul Kefalet

.

Kitab-ul İcarat

Kitab-ul Büyu'

İfade-i mahsusa Cavit efendi