Yenişehir Wiki
Advertisement
   
Mecellenin ilk 100 maddesi/Arapça Osmanlıca Türkçe İngilizce Fransızca
Bu çalışmanın Türkçe latin harfi ve İngilizce ve Fransızcası eksik
   
Mecellenin ilk 100 maddesi/Arapça Osmanlıca Türkçe İngilizce Fransızca

D. Mecellenin ilk 100 maddesi/Arapça Osmanlıca Türkçe İngilizce Fransızca MKK/Düz Metin . MKK/Düz Metin linkli MKK/1-25 MKK/26-50 MKK/51-75 MKK/75-100 MKK. Mecelle/Hukukun Kavaid-i Külliyesi... Mecellenin külli kaideleri... Mecelle'den seçme hükümler... Majalla/ PART II... Mecelle/İlk 100 MADDE ... Mecellenin ilk 100 maddesi/Osmanlıca ... Mecellenin ilk 100 maddesi/Arapça... Mecellenin ilk 100 maddesi/Arapça Osmanlıca Türkçe.... Mecellenin ilk 100 maddesi/Türkçe kelime izahlı... Mecellenin ilk 100 maddesi/Arabi Türki İzahlı ve Şerhli.... ESK/Mecelle/1-100.... ESK/Mecelle/1-100/Kelime İzahlı.... Mecellenin ilk 100 maddesi/Osmanlıca... Mecellenin ilk 100 maddesi/Arapça... Mecellenin ilk 100 maddesi/Arapça Osmanlıca Türkçe... Mecellenin ilk 100 maddesi/Arabi Türki İzahlı ve Şerhli... MKK.. Mecellenin Külli Kaideleri.... Mecelle/Hukukun Kavaid-i Külliyesi

D . 50. Md şablonu güzel. MKK. MKK1 . MKK/1-25.MKK/1-30.MECELLE. MC/Mukaddime MAKALE-İ ÛLÂ; İLM-i FIKHIN TARİF VE TAKSİMİ HAKKINDADIR . Definition of Jurisprudence: MC/1 . MC/2 . MC/3 . MC/4 . MC/5 . MC/6 . MC/7 . MC/8 . MC/9 . MC/10 . MC/7 MC/8 MC/9 MC/10 MC/11 MC/12 MC/13 MC/14 MC/15 MC/16 MC/17 MC/18 MC/19 MC/20 MC/21 MC/22 MC/23 MC/24 MC/25
MAKALE-İ SANİYE; KAVÂİD-İ FIKHİYYE BEYÂNINDADIR MC/2 - Bir işden maksad ne ise hüküm ona göredir. Yani bir iş üzerine terettüb edecek hüküm ol işten maksat ne ise ona göre olur.MC. 170, 769, 1240.; TMK. 1, 2, 3, 84, 114, 125.; TBK. 18, 20, , 41, 43, 48, 82, 83.; ZGB. 2., 3.; BGB. 157, 242, 932.; TCK. 45 MC/3 - Ukûdda itibar makâsıt ve maâniyedir, elfâz ve mebâniye değildir.MC. MC/262, MC/389, MC/648.; TMK. ı, 2, 3.; TBK ı, 18,25, 26, 154, 165, 178, 505.; MH. 314, Madde 4 - Şek ile yakin zâil olmaz.MC. MC/5, MC/6, MC/7, MC/8, MC/9, MC/10, MC/11, MC/12. Madde 5 - Bir şeylin bulunduğu hal üzere kalması asıldır.MC. MC/6, MC/10, MC/1685, MC/1776, MC/1777.; TMK IS Madde 6 - Kâdim kıdemi üzere zikrolunur.MC. MC/166, MC/1224, MC/1197.; MH. 48; TBK. 125 - 140. Madde 7- Zarar kadim olmaz.MC. MC/6 , MC/166, MC/1166, MC/1224; MH. 48.; TBK. 125 - 140. Madde 8 - Berâ'et-i zimmet asıldır.MC. MC/9, MC/612. Madde 9Sıfât-ı ârizada asl olan ademdir.MC/8, MC/332 Madde 10Bir zamanda sabit olan şeylin hilâfina delil olmadıkça bekâsıyla hükmolunur. MC MC/5, MC/1621, MC/1592. Madde 11 - Bir emr-i hâdisin akreb-i evkâtına izâfeti asıldır. MC MC/10, MC/5, MC/8; HUMK 299. Madde 12 - Kelâmda asl olan manây-ı hakîkîdir.MC. MC/13, MC/60, MC/61.; TMK ı, 2; TBK18. Madde 13 - Tasrih mukâbelesinde delâlete i'tibar yokdur.MC. MC/12, MC/772.; TBK. ı. 2:, HUMK. 234, Madde 14 - Mevrid-i nassda ictihâda mesâğ yoktur.MC. MC/15, MC/16, MC/167.; TMK. ı, 2; TBK 18. Madde 15 - Alâ hilâfi'l-kıyâs sâbit olan şey sâire makîsün-aleyh olamaz.MC. MC/14, MC/16. MC/1659. Madde 16 - İctihâd ile ictihâd nakz olmaz.MC. MC/14, MC/15.; TMK. 1; TCK. 44 Madde 17 - Meşakkat tesyîri celbeder.MC. MC/18, MC/19, MC/20, MC/205, MC/223, MC/396, MC/799.; TMK. 2 Madde 18 - Bir iş zîk oldukda müttesi olur.MC. MC/17. Madde 19 - Zarar ve mukâbele bi'z-zarâr yokdur.MC. MC/20, MC/25, MC/26, MC/27, 28, MC/29.; TMK. 41, 61, vd; Madde 20 - Zarar izâle olunur.MC. MC/19, MC/21, MC/22, MC/25, MC/26, MC/27, MC/28, MC/29, MC/30, MC/32, MC/998, MC/1201.; TBK 41 vd. Madde 21 - Zarûretler memnû' olan şeyleri mübah kilâr. MC. MC/22, MC/96, MC/97, MC/1007.; TBK. 52; TCK 49-50, 516/4. Madde 22 - Zarûretler kendi mikdarlarınca takdir olunur.MC.MC/21, MC/23.; TBK. 52; TCK. 49-50, 516/4 Madde 23 - Bir özür için câiz olan şey ol özrün zevâliyle bâtıl olur.MC. MC/22, MC/517. Madde 24 - Mâni' zâil oldukda memnû' avdet eder.MC. MC/19, MC/335, MC/345, MC/347, MC/372, MC/869, MC/870, MC/1647, MC/1653, MC/1654. Madde 25 - Bir zarar kendi misliyle izâle olunamaz.MC. MC/26, MC/27, MC/28, MC/29, MC/31, MC/965, MC/1141, MC/1288, MC/1312.; TCK 49-50, 516/4; TBK 52

D MKK/25-50 Madde 25 - Bir zarar kendi misliyle izâle olunamaz. MC. MC/26, MC/27, MC/28, MC/29, MC/31, MC/965, MC/1141, MC/1288, MC/1312.; TCK 49-50, 516/4; TBK 52 Madde 26 - Zarar-ı âmmı def için zarar-ı has ihtiyâr olunur. MC. MC/20, MC/27, MC/28, MC/29, MC/1325. Madde 27 - Zarar-ı eşedd zarar-ı ehaf ile izâle olunur. MC. MC/25, MC/26, MC/20, MC/902, MC/906, MC/1044, MC/1224, MC/1440.; TMK. 656, 661 vd. Madde 28 - iki fesâd te'âruz etdikde ehaffí irtikâb ile a'zamının çaresine bakılır. MC. MC/20, MC/25, MC/26, MC/27, MC/29, MC/902.; TMK. 656, 661 vd. Madde 29 - Ehven-i şerreyn ihtiyâr olunur. MC. MC/21, MC/22, MC/26, MC/27, MC/28, MC/902.; TMK. 656, 661 vd. Madde 30 - Def'-i mefâsid celb-i menâfi'den evlâdır. Madde 31 -Zarar bi-kadari'l-imkân def olunur. MC. MC/28, MC/29, MC/30, MC/532, MC/533.; TMK. 656 ve 661. Bu maddede bahsedilen kıyas, İslâm Huküku'nun ana kaynaklarından birisidir. Bibliyografi Ali Haydar, Mecelle şerhi, 1/67, Ömer Nasuhi, Hukûk-l İslâmiye, 1/171, vd. Zeydan, age. sil. vd. Madde 32 - Hâcet umûmî olsun husûsî olsun zarûret menzilesine tenzîl olunur. Bey ' bili-vefânın tecvîzi bu kabîldendir ki Buhara ahâlîsinde borç tekessür etdikçe görülen ihtiyaç üzerine bu mu'âmele mer'iyyü'l-icrâ olmuştur. MC. MC/21, MC/118, MC/205, MC/213, MC/396, MC/420. Madde 33 - Iztırar gayrın hakkını ibtâl etmez. Binâen-alâ-zâlik bir adam aç kalıb da birinin ekmeğini yese ba'dehû kıymetini vermesi lazım gelir. MC. MC/400, MC/1007.; TCK: 49-50/4; TBK. 52 Madde 34 - Alması memnû' olan şeyin vermesi dahi memnû' olur. TCK 64 67 MC MC/35 tbk 50 Madde 35 - İşlenmesi memnû' olan şeyin istenmesi dahi memnû' olur. TCK 64-67.; TBK 50.; MC. MC/34, MC/1818. Madde 36 - Âdet muhakkemdir. Yani hükm-i şer'iyi isbât için örf ve âdet hakem kılınır. Gerek âmm olsun ve gerek hâs olsun. MC. MC/37, MC/38, MC/39, MC/40, MC/41, MC/42, MC/43, MC/44, 45, MC/230, MC/251, MC/291, MC/450, MC/460, MC/469, MC/574, MC/575, MC/576, MC/1340, MC/1790, MC/188, MC/354, MC/495, MC/555, MC/622, MC/829.; TMK. 1/1, 590/11, 592/281, 285, 420, 423. Madde 37 - Nâsın isti'mâli bir hüccetdir ki anınla amel vâcib olur. I'MK ı; MC. MC/36, MC/168, MC/389, MC/495. Madde 38 - Âdeten mümteni' olan şey hakîkaten mümteni' gibidir. MC. MC/36, MC/37, MC/39, MC/40, MC/1589, MC/1629. Madde 39 - Ezmanın tegayyürü ile ahkâm'ın tagayyürü inkâr olunamaz. MC. MC/36, MC/37, MC/38, MC/40, MC/244, MC/326, MC/596, MC/1716. Madde 40 - Âdetin delâletiyle ma'ânîy-ı hakîkî terk olunur. MC. MC/12, MC/36, MC/37, MC/38, MC/39, MC/61, MC/82, MC/912, MC/1584.; TMK ı, 2.; TBK. 18 Madde 41- Âdet ancak muttarid yâhut galip oldukda mu'teber olur. MC. MC/36, MC/37, MC/38, MC/39, MC/40, MC/42, MC/240.; TMK ı Madde 42 - İ'tibâr galib-i şâyi'adır, nâdire değildir. MC. MC/41, MC/987.; TMK ı; HUMK 238 Madde 43 - Örfe ma'rûf olan şey şart kılınmış gibidir. TMK 1; TTK ı; MC. MC/36, MC/37, MC/41, MC/42, MC/461, MC/563, MC/596, MC/871 Madde 44 - Beyne't-tüccâr ma'rûf olan şey beynlerinde meşrût gibidir. MC. MC/36, MC/37, MC/38, MC/790, MC/1463.; TMK 1/1, 2; TBK 18 Madde 45 - Örf ile ta'yîn nass ile ta'yîn gibidir, MC. MC/43, MC/44, MC/527, MC/528, MC/816, MC/1498, MC/1499.; TMK ı Madde 46 - Mâni' ve muktazi teâruz etdikde mâni' takdîm olunur. Binâen-alâ-zâlik bir adam borçlusu yedinde merhûn olan malını âhara satamaz. MC. MC/337, MC/350, MC/397, MC/96-MC/1192, MC/590-MC/1725, MC/756-MC/1192-MC/747, MC/1192-MC/1197, MC/1598-MC/1601. Madde 47 - Vücudda bir şeye tâbi' olan hükümde dahi ana tâbi' olur. tılmış olur. MC. MC/48, MC/50, MC/236, MC/903.; TMK. 619-622 Madde 48 - Tâbi' olan şeye ayrıca hüküm verilmez. Meselâ bir hayvanın karnındaki yavrusu ayrıca satılamaz. MC. MC/47, MC/216, MC/224, MC/856.; TMK. 619-622 Madde 49 - Bir şeye mâlik olan kimse ol şeyin zarûriyyâtmdan olan şeye dahi mâlik olur. Meselâ, bir hâneyi satın alan kimse ana mûsil olan tarîka dahi mâlik olur. MC. MC/232, MC/1194 Madde 50 - Asıl sâkıt oldukda fer' dahi sâkıt olur. MC. MC/81, MC/661, MC/662, MC/1527, MC/1530

D MKK; MKK3 MKK/51-75

D. MKK/75-100. MKK/4

D Portal:Mecelle - Mecelle(Türkî) -Majalla (Eng) -Mecelle/English - Mejelle - המג'לה (İbranî) . MEDŽELLE (Bosnian) . Medjelle Meğelle Mecelle-'i Ahkâm-ı'Adlīye ,Majallah el-Ahkâm-ı-Adliya, مجلة الأحكام العدلية . Mecelle/Arabî - مجلةMecelle/Arabi- Mecelle/Fihrist - Mecelle/Fransızca Kodifikasyon hareketleri .MKK/Düz Metin linkli

D Şablon:Mecelle/Mukaddime . MKK. 1.Kitap:Büyu' . 2.Kitap: .3.Kitap:. 4.Kitap:.5.Kitap:. 6.Kitap:. 7.Kitap:.8.Kitap:. 9.Kitap:. 10.Kitap:Şirket 11.Kitap. 12.Kitap:. 13.Kitap:.14.Kitap:İbra 15.Kitap:Dava KBVT. 16.Kitap:Kaza Mecelle/Resimler

D . Son:Ahmet Cevdet Paşa...Son:MC/1 MC/2... MKK Mecellenin Külli Kaideleri.... KSVİ KİTÂBÜ'S-SULH VE'L-İBRÂ KİTÂBÜ'S-SULH VE'L-İBRÂ/Düz Metin..... Kitab-ı İkrar.... Kitab-ı Dava Kitab-ı Dava/Düz metin..... KBVT Kitab-ı Beyyinat ve Tehalif Şablon:KBVT... Kitab-ı Dava Şablon:Kitab-ı Dava.... Kitab-ı İkrar Şablon:Kitab-ı İkrar.... KBVT.... Kitab-ı Kaza Şablon:Kitab-ı Kaza Kitab-ı Kaza/Günümüz Türkçesiyle... Şablon:Kitâbü'l- vekalet Kitâbü'l-Vekâle..... KİTAB-I VEDİA züfer görüşlerine 5. kitapta yer verip tepki çekmesi üzerine mecelle'nin 6. kitabının hazırlandığı komisyondan birtakım entrikalarla uzaklaştırılır ve mecelle'nin en kötü kitabı da bu 6. kitaptır. bakarlar ki o'nsuz ellerine yüzlerine bulaştıracaklar, kendisini geri çağırırlar ve o kötü hazırlanan 6. kitap (kitab'ül vedia) toplatılır. Mecelle/Eleştiriler Mecelle/Mütealalar Mecelle/Mutealalar/Ebul Ula Mardin Mecelle cemiyeti Mecelle/Eşi sözlük seçmeleri MECELLE’NİN TA’DİL EDİLEN MADDELERİNİN İSLAM HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ


Mecelle/Günümüz Türkçesiyle İzah güzel Yetkin de çıkmış
Mecelle/Vecizeler Mecelle/BİBLİYOGRAFYA Mecelle/Hazırlanışı Mecelle/Mutealalar/Ebul Ula Mardin
ESK/Mecelle ESK/Mecelle/1-100 ESK/Mecelle/1-100/Kelime İzahlı Mecelle’nin üslûbu bir kânun kitabi olarak sâheserdir. Fesâhet ve belâgatla yazilmistir. Bilhassa basindaki 99 fikih kâidesinin çogu, dilimize ezberlenmesi kolay cümleler hâlinde girmistir. Bunlarda Ahmed Cevdet Pasanin akici ve düzgün ifâdesi hissedilmektedir. Fakat o devrin Türkçesi hakkinda ve o konularda bilgisi olmayanlar Mecelle’yi kolayca anlayamazlar. Mecelle’nin basindaki küllî (genel) kâidelerin çoğu, Islâm fakihlerinden Ibn-i Nüceym’in Esbah ve’n-Nezâir adli eseriyle Mecâmi Serhi’nden alinmistir. --- Mecelle/Fransızca Mecelle/Arabî
Osmanlıca Mecelle Mecellenin ilk 100 maddesi/Osmanlıca Osmanlıca PDF mecelle
مجلة احكام عدلى Arapçası

Mecelle Esbâb-ı Mûcibe Mazbatası
Mecelle/Sadaretin Arzı ve İrade-i Seniyye
Mecelle/Mukaddime Majalla/Introduction Majalla/Part I
Mecelle'den seçme hükümler güzel medeni kanun hükümleri
Mecelle/Fransızca Mecelle/Rumca Mecelle/Boşnakça Mecelle/Osmani Mecelle/Türki Mecelle/Farisi Mecelle/Arabî Mecelle/English
• İddianame için: mütevatirin aleyhine Beyyine kabul olunmaz. Madde 73.md Hatası zahir olan zanna itibar yoktur
ŞERHLER:Mecelle şerhi Mecelle/Şerhleri MM hocası Atıf Bey şerhi - Archive org Atif bey mecelle Şerhi
Mecelle/VP Mecelle/WP Mecelle/WP Arabi
Mecelle-i Ahkam-ı Adliye
Tafsili Mecelle İcmali Mecelle İzahlı Mecelle Mecelle Taramaları
Mecal Mecal-ı şahsi Mecellat Megillah [1] Ester Esther Aşir Aşur Aysu Esau Isaiah Book of Esther [2] Ester kitabı [3]) :Hz.Muhammed as hakkında haberler vardır. İbni Kesir Peygamber olduğunu söyler.

D . Mecelle/Şerhleri Ali Haydar Efendi , Dürerül-Hukkâm (Osmanlica) Haci Resid Pasa , Rûhul-Mecelle , Mes’ud Efendi (Kayseri Müftüsü ) Mir’atül-Mecelle (Arapça ) G. Snopian (Fransiz Yazar) , Code Civil Ottoman

D. Mecellenin ilk 100 maddesi/Arapça Osmanlıca Türkçe İngilizce Fransızca MKK/Düz Metin . MKK/Düz Metin linkli MKK/1-25 MKK/26-50 MKK/51-75 MKK/75-100 MKK. Mecelle/Hukukun Kavaid-i Külliyesi... Mecellenin külli kaideleri... Mecelle'den seçme hükümler... Majalla/ PART II... Mecelle/İlk 100 MADDE ... Mecellenin ilk 100 maddesi/Osmanlıca ... Mecellenin ilk 100 maddesi/Arapça... Mecellenin ilk 100 maddesi/Arapça Osmanlıca Türkçe.... Mecellenin ilk 100 maddesi/Türkçe kelime izahlı... Mecellenin ilk 100 maddesi/Arabi Türki İzahlı ve Şerhli.... ESK/Mecelle/1-100.... ESK/Mecelle/1-100/Kelime İzahlı.... Mecellenin ilk 100 maddesi/Osmanlıca... Mecellenin ilk 100 maddesi/Arapça... Mecellenin ilk 100 maddesi/Arapça Osmanlıca Türkçe... Mecellenin ilk 100 maddesi/Arabi Türki İzahlı ve Şerhli... MKK.. Mecellenin Külli Kaideleri.... Mecelle/Hukukun Kavaid-i Külliyesi

D . 50. Md şablonu güzel. MKK. MKK1 . MKK/1-25.MKK/1-30.MECELLE. MC/Mukaddime MAKALE-İ ÛLÂ; İLM-i FIKHIN TARİF VE TAKSİMİ HAKKINDADIR . Definition of Jurisprudence: MC/1 . MC/2 . MC/3 . MC/4 . MC/5 . MC/6 . MC/7 . MC/8 . MC/9 . MC/10 . MC/7 MC/8 MC/9 MC/10 MC/11 MC/12 MC/13 MC/14 MC/15 MC/16 MC/17 MC/18 MC/19 MC/20 MC/21 MC/22 MC/23 MC/24 MC/25
MAKALE-İ SANİYE; KAVÂİD-İ FIKHİYYE BEYÂNINDADIR MC/2 - Bir işden maksad ne ise hüküm ona göredir. Yani bir iş üzerine terettüb edecek hüküm ol işten maksat ne ise ona göre olur.MC. 170, 769, 1240.; TMK. 1, 2, 3, 84, 114, 125.; TBK. 18, 20, , 41, 43, 48, 82, 83.; ZGB. 2., 3.; BGB. 157, 242, 932.; TCK. 45 MC/3 - Ukûdda itibar makâsıt ve maâniyedir, elfâz ve mebâniye değildir.MC. MC/262, MC/389, MC/648.; TMK. ı, 2, 3.; TBK ı, 18,25, 26, 154, 165, 178, 505.; MH. 314, Madde 4 - Şek ile yakin zâil olmaz.MC. MC/5, MC/6, MC/7, MC/8, MC/9, MC/10, MC/11, MC/12. Madde 5 - Bir şeylin bulunduğu hal üzere kalması asıldır.MC. MC/6, MC/10, MC/1685, MC/1776, MC/1777.; TMK IS Madde 6 - Kâdim kıdemi üzere zikrolunur.MC. MC/166, MC/1224, MC/1197.; MH. 48; TBK. 125 - 140. Madde 7- Zarar kadim olmaz.MC. MC/6 , MC/166, MC/1166, MC/1224; MH. 48.; TBK. 125 - 140. Madde 8 - Berâ'et-i zimmet asıldır.MC. MC/9, MC/612. Madde 9Sıfât-ı ârizada asl olan ademdir.MC/8, MC/332 Madde 10Bir zamanda sabit olan şeylin hilâfina delil olmadıkça bekâsıyla hükmolunur. MC MC/5, MC/1621, MC/1592. Madde 11 - Bir emr-i hâdisin akreb-i evkâtına izâfeti asıldır. MC MC/10, MC/5, MC/8; HUMK 299. Madde 12 - Kelâmda asl olan manây-ı hakîkîdir.MC. MC/13, MC/60, MC/61.; TMK ı, 2; TBK18. Madde 13 - Tasrih mukâbelesinde delâlete i'tibar yokdur.MC. MC/12, MC/772.; TBK. ı. 2:, HUMK. 234, Madde 14 - Mevrid-i nassda ictihâda mesâğ yoktur.MC. MC/15, MC/16, MC/167.; TMK. ı, 2; TBK 18. Madde 15 - Alâ hilâfi'l-kıyâs sâbit olan şey sâire makîsün-aleyh olamaz.MC. MC/14, MC/16. MC/1659. Madde 16 - İctihâd ile ictihâd nakz olmaz.MC. MC/14, MC/15.; TMK. 1; TCK. 44 Madde 17 - Meşakkat tesyîri celbeder.MC. MC/18, MC/19, MC/20, MC/205, MC/223, MC/396, MC/799.; TMK. 2 Madde 18 - Bir iş zîk oldukda müttesi olur.MC. MC/17. Madde 19 - Zarar ve mukâbele bi'z-zarâr yokdur.MC. MC/20, MC/25, MC/26, MC/27, 28, MC/29.; TMK. 41, 61, vd; Madde 20 - Zarar izâle olunur.MC. MC/19, MC/21, MC/22, MC/25, MC/26, MC/27, MC/28, MC/29, MC/30, MC/32, MC/998, MC/1201.; TBK 41 vd. Madde 21 - Zarûretler memnû' olan şeyleri mübah kilâr. MC. MC/22, MC/96, MC/97, MC/1007.; TBK. 52; TCK 49-50, 516/4. Madde 22 - Zarûretler kendi mikdarlarınca takdir olunur.MC.MC/21, MC/23.; TBK. 52; TCK. 49-50, 516/4 Madde 23 - Bir özür için câiz olan şey ol özrün zevâliyle bâtıl olur.MC. MC/22, MC/517. Madde 24 - Mâni' zâil oldukda memnû' avdet eder.MC. MC/19, MC/335, MC/345, MC/347, MC/372, MC/869, MC/870, MC/1647, MC/1653, MC/1654. Madde 25 - Bir zarar kendi misliyle izâle olunamaz.MC. MC/26, MC/27, MC/28, MC/29, MC/31, MC/965, MC/1141, MC/1288, MC/1312.; TCK 49-50, 516/4; TBK 52

D MKK/25-50 Madde 25 - Bir zarar kendi misliyle izâle olunamaz. MC. MC/26, MC/27, MC/28, MC/29, MC/31, MC/965, MC/1141, MC/1288, MC/1312.; TCK 49-50, 516/4; TBK 52 Madde 26 - Zarar-ı âmmı def için zarar-ı has ihtiyâr olunur. MC. MC/20, MC/27, MC/28, MC/29, MC/1325. Madde 27 - Zarar-ı eşedd zarar-ı ehaf ile izâle olunur. MC. MC/25, MC/26, MC/20, MC/902, MC/906, MC/1044, MC/1224, MC/1440.; TMK. 656, 661 vd. Madde 28 - iki fesâd te'âruz etdikde ehaffí irtikâb ile a'zamının çaresine bakılır. MC. MC/20, MC/25, MC/26, MC/27, MC/29, MC/902.; TMK. 656, 661 vd. Madde 29 - Ehven-i şerreyn ihtiyâr olunur. MC. MC/21, MC/22, MC/26, MC/27, MC/28, MC/902.; TMK. 656, 661 vd. Madde 30 - Def'-i mefâsid celb-i menâfi'den evlâdır. Madde 31 -Zarar bi-kadari'l-imkân def olunur. MC. MC/28, MC/29, MC/30, MC/532, MC/533.; TMK. 656 ve 661. Bu maddede bahsedilen kıyas, İslâm Huküku'nun ana kaynaklarından birisidir. Bibliyografi Ali Haydar, Mecelle şerhi, 1/67, Ömer Nasuhi, Hukûk-l İslâmiye, 1/171, vd. Zeydan, age. sil. vd. Madde 32 - Hâcet umûmî olsun husûsî olsun zarûret menzilesine tenzîl olunur. Bey ' bili-vefânın tecvîzi bu kabîldendir ki Buhara ahâlîsinde borç tekessür etdikçe görülen ihtiyaç üzerine bu mu'âmele mer'iyyü'l-icrâ olmuştur. MC. MC/21, MC/118, MC/205, MC/213, MC/396, MC/420. Madde 33 - Iztırar gayrın hakkını ibtâl etmez. Binâen-alâ-zâlik bir adam aç kalıb da birinin ekmeğini yese ba'dehû kıymetini vermesi lazım gelir. MC. MC/400, MC/1007.; TCK: 49-50/4; TBK. 52 Madde 34 - Alması memnû' olan şeyin vermesi dahi memnû' olur. TCK 64 67 MC MC/35 tbk 50 Madde 35 - İşlenmesi memnû' olan şeyin istenmesi dahi memnû' olur. TCK 64-67.; TBK 50.; MC. MC/34, MC/1818. Madde 36 - Âdet muhakkemdir. Yani hükm-i şer'iyi isbât için örf ve âdet hakem kılınır. Gerek âmm olsun ve gerek hâs olsun. MC. MC/37, MC/38, MC/39, MC/40, MC/41, MC/42, MC/43, MC/44, 45, MC/230, MC/251, MC/291, MC/450, MC/460, MC/469, MC/574, MC/575, MC/576, MC/1340, MC/1790, MC/188, MC/354, MC/495, MC/555, MC/622, MC/829.; TMK. 1/1, 590/11, 592/281, 285, 420, 423. Madde 37 - Nâsın isti'mâli bir hüccetdir ki anınla amel vâcib olur. I'MK ı; MC. MC/36, MC/168, MC/389, MC/495. Madde 38 - Âdeten mümteni' olan şey hakîkaten mümteni' gibidir. MC. MC/36, MC/37, MC/39, MC/40, MC/1589, MC/1629. Madde 39 - Ezmanın tegayyürü ile ahkâm'ın tagayyürü inkâr olunamaz. MC. MC/36, MC/37, MC/38, MC/40, MC/244, MC/326, MC/596, MC/1716. Madde 40 - Âdetin delâletiyle ma'ânîy-ı hakîkî terk olunur. MC. MC/12, MC/36, MC/37, MC/38, MC/39, MC/61, MC/82, MC/912, MC/1584.; TMK ı, 2.; TBK. 18 Madde 41- Âdet ancak muttarid yâhut galip oldukda mu'teber olur. MC. MC/36, MC/37, MC/38, MC/39, MC/40, MC/42, MC/240.; TMK ı Madde 42 - İ'tibâr galib-i şâyi'adır, nâdire değildir. MC. MC/41, MC/987.; TMK ı; HUMK 238 Madde 43 - Örfe ma'rûf olan şey şart kılınmış gibidir. TMK 1; TTK ı; MC. MC/36, MC/37, MC/41, MC/42, MC/461, MC/563, MC/596, MC/871 Madde 44 - Beyne't-tüccâr ma'rûf olan şey beynlerinde meşrût gibidir. MC. MC/36, MC/37, MC/38, MC/790, MC/1463.; TMK 1/1, 2; TBK 18 Madde 45 - Örf ile ta'yîn nass ile ta'yîn gibidir, MC. MC/43, MC/44, MC/527, MC/528, MC/816, MC/1498, MC/1499.; TMK ı Madde 46 - Mâni' ve muktazi teâruz etdikde mâni' takdîm olunur. Binâen-alâ-zâlik bir adam borçlusu yedinde merhûn olan malını âhara satamaz. MC. MC/337, MC/350, MC/397, MC/96-MC/1192, MC/590-MC/1725, MC/756-MC/1192-MC/747, MC/1192-MC/1197, MC/1598-MC/1601. Madde 47 - Vücudda bir şeye tâbi' olan hükümde dahi ana tâbi' olur. tılmış olur. MC. MC/48, MC/50, MC/236, MC/903.; TMK. 619-622 Madde 48 - Tâbi' olan şeye ayrıca hüküm verilmez. Meselâ bir hayvanın karnındaki yavrusu ayrıca satılamaz. MC. MC/47, MC/216, MC/224, MC/856.; TMK. 619-622 Madde 49 - Bir şeye mâlik olan kimse ol şeyin zarûriyyâtmdan olan şeye dahi mâlik olur. Meselâ, bir hâneyi satın alan kimse ana mûsil olan tarîka dahi mâlik olur. MC. MC/232, MC/1194 Madde 50 - Asıl sâkıt oldukda fer' dahi sâkıt olur. MC. MC/81, MC/661, MC/662, MC/1527, MC/1530

D MKK; MKK3 MKK/51-75

D. MKK/75-100. MKK/4

Majalla/English

D Şablon:Majalla bakınız .Portal:Mecelle. Majalla. Mecelle/English [4]
AL-MAJALLA AL AHKAM AL ADALIYYAH (The Ottoman Courts Manual (Hanafi)) The Journal of The Verdicts of The Justice Mecelle/Dictionary ENG word .Mecelle/İngilizce/Düz metin Majalla 1. Sale (BUYU' 101-403 ). 2.Majalla/Book II BOOK II:Hire 404-611 . BOOK III: GUARANTEE


INTRODUCTION Definition and Classification of Turkic Jurisprudence MAXIMS OF TURKIC JURISPRUDENCE BOOK I BOOK II BOOK III BOOK IV BOOK V BOOK VI BOOK VII BOOK VIII BOOK IX BOOK X BOOK XI BOOK XII BOOK XIII BOOK XIV BOOK XV BOOK XVI
Mecelle/Fransızca Mecelle/Arabî Mecelle/Osmani Anadoluda hukuk bilinci

Azerbaycan Cumhuriyetinin Mülk Mecellesi.jpg
C1ff688de36687d49d19f70c55f8c691.jpg
Motivasyon_Etkinliği_-_Yazar_Hayati_İnanç_ile_"Mecelle_ve_Ahmet_Cevdet_Paşa"

Motivasyon Etkinliği - Yazar Hayati İnanç ile "Mecelle ve Ahmet Cevdet Paşa"

Arabi - Transkipti - Osmani - Türki - Yevmi Türkçesi

Osmanlıca Metin: Mecellenin 100 Ana Maddesi

1 10[]

MC/1. علم الفقه معرفة المسائل الشرعية العملية.

Ilm-ul Fıkhu marfet-ül mesail-üş-şeriyye-tü-l amaliyye

(علم فقه مسائل شرعيهء عملية يي بيلمكدر)

Hukuk ilmi, mesail-i meşruiyye-i ameliyeyi bilmektir. ESK

İlmi fıkıh mesaili şeriyeyi ameliyeyi bilmektir.

The science of Islamic jurisprudence consists of a knowledge of the precepts of the Divine Legislator in their relation to human affairs.

MC/2. الأمور بمقاصدها

El-umuru bi makasidiha

(بر إيشدن مقصد نه إيسه حكم أكا كوره در

Bir işten Maksat Neyse hüküm ona göredir.

A matter is determined according to intention; that is to say, the effect to be given to any particular transaction must conform to the object of such transaction.

MC/3. العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.

El- ıbretü fil ukdu lil mekasid vel- meani La li-elfaz ve mebani

( عقودده إعتبار مقاصد و معاني يه در ألفاظ و مباني يه دكلدر)

Ukudda itibar makasıd ve meaniyedir, elfaz ve mebaniye değildir.

Akitlerde itibar makasıd meaniyedir; elfaza ve meaniye değildir. ESK

In contracts effect is given to intention and meaning and not to words and phrases. Consequently, a contract for sale subject to a right of redemption has the force of a pledge.


MC/4. اليقين لا يزول بالشك.

El-yakinu la yezûlü biş-şekki.

(شك إيله يقين زائل اولماز)

Şek ile yakin zail olmaz.

MC/4. Certainty is not dispelled by doubt.

MC/5. الأصل بقاء ما كان على ما كان.

El-Aslı bekaün ma kane ala ma kane

(بر شيئك بولنديغي حال أوزره قالمسي أصلدر)

Bir şeyin bulunduğu hal üzre kalması asıldır.

5. It is a fundamental principle that a thing shall remain as it was originally.


MC/6. القديم يترك على قدمه.

El-kadîmu yetruku ala kıdemihî

(قديم قدمي أوزره ترك أولنور)

Kadim kıdemi üzerine terk olunur.

Things which have been in existence from time immemorial shall be left as they were.


MC/7. الضرر لا يكون قديما.

(ضرر قديم اولماز)

Injury cannot exist from time immemorial.


MC/8. الأصل براءة الذمة.

(برائت ذمت أصلدر)

Freedom from liability is a fundamental principle. Therefore, if one person destroys the property of another, and a dispute arises as to the amount thereof, the statement of the person causing such destruction shall be heard, and the onus of the proof as to any amount in excess thereof is upon the owner of such property.

MC/9. الأصل العارضة العدم.

(صفت عارضه ده أصل اولان عدمدر)

Non-existence is a fundamental principle which applies to all rights which may subsequently accrue.

Example:- In a case of partnership of capital and labour, a dispute arises as to whether profit has been made or not. The statement of the person supplying the labour is heard, and the owner of the capital must prove that profit has in fact been made, since the fundamental principle is the non-existence of the profit.

MC/10. ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل.

(بر زمانده ثابت اولان شيئك خلافينه دليل اولمدقجه بقاسيله حكم اولنور)

Judgement shall be given in respect to any matter which has been proved at any particular time, unless the contrary is proved.

Consequently, if it is proved at any particular time that a particular thing is owned by a particular person in absolute ownership, the ownership thereof shall be held to be valid unless circumstances arise which invalidate such ownership.

11 20

MC/11. الأصل إضافة الحادث الى أقرب أوقاته.

(بر أمر حادثك أقرب أوقاتنه إضافتي أصلدر)

It is a fundamental principle that any new occurrence shall be regarded as happening at the time nearest to the present. That is to say, if a dispute arises regarding the cause of some new event and the time at which it occurred, such event shall be considered with reference to the time nearest to the present, unless it is proved that it relates to some remoter period.

MC/12. الأصل في الكلام الحقيقة.

(كلامده أصل اولان معناي حقيقيدر)

It is a fundamental principle that words shall be construed literally.

MC/13. لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.

(تصريح مقابله سنده دلالته إعتبار يوقدر)

No attention shall be paid to inferences in the face of obvious facts.

MC/14. لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.

(مورد نصده إجتهاده مساغ يوقدر)

Where the text is clear, there is no room for interpretation.

MC/15. ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس.

(على خلاف القياس ثابت اولان شي سائره مقيس عليه اولاماز)

A matter which has been proved contrary to legal analogy cannot be cited by way of analogy in respect to any other matter.

MC/16

. الاجتهاد لا ينقض بمثله.

(إجتهاد إيله إجتهاد نقض اولنماز)

One legal interpretation does not destroy another.

MC/17. المشقة تجلب التيسير.

(مشقت تيسيري جلب إيدر)

Difficulty begets facility; that is to say, difficulty is the cause of facility and in time of hardship consideration must be shown. Very many subjects of Islamic jurisprudence, such as loans, transfer of debts and interdiction are derived from this principle, and the latitude and indulgence shown by Islamic jurists in their rulings are all based upon this rule.

MC/18. الأمر إذا ضاق اتسع.

(بر إيش ضيق اولدقده متسع اولور)

Latitude should be afforded in the case of difficulty, that is to say, upon the appearance of hardship in any particular matter, latitude and indulgence must be shown.

MC/19. لا ضرر ولا ضرار.

(ضرر ومقابله بالضرر يوقدر)

Injury may not be met by injury.

MC/20. الضرر يزال.

(ضرر إزاله اولنور)

Injury is removed.

21 30

MC/21. الضرورات تبيح المحظورات.

(ضرورتلر ممنوع اولان شيلري مباح قيلار)

21. Necessity renders prohibited things permissible ●

MC/22. الضرورات تقدر بقدرها.

(ضرورتلر كندي مقدارلرنجه تقدير اولنور)

22. Necessity is estimated by the extent thereof.

MC/23. ما جاز لعذر بطل بزواله.

(بر عذر إيجون جائز اولان شيء اول عذرك زواليله باطل اولور)

● 23. A thing which is permissible by reason of the existence of some excuse thereof, ceases to be permissible with the disappearance of that excuse.

MC/24. إذا زال المانع عاد الممنوع.

(مانع زائل اولدقده ممنوع عودت إيدر)


● 24. When a prohibition is removed, the thing to which such prohibition attaches reverts to its former status of legality.

MC/25. الضرر لا يزال بمثله.

(بر ضرر كندي مثليله إزاله اولوناماز)

● 25. An injury cannot be removed by the commission of a similar injury.

MC/26. يتحمل الضررالخاص لدفع الضررالعام.

(ضرر عامي دفع إيجون ضرر خاص إختيار اولنر)

● 26. A private injury is tolerated in order to ward off a public injury. The prohibition from practice of an incompetent physician is derived from this principle.

MC/27. الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.

(ضرر أشد ضرر أخف إيله إزاله اولنور)

● 27. Severe injury is removed by lesser injury.

MC/28. إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

(إكي فساد تعارض إيتدكده أخفي إرتكاب إيله أعظمنك جاره سينه باقيلير)

● 28. In the presence of two evils, the greater is avoided by the commission of the lesser.

MC/29. يختار أهون الشرين.

(أهون شرين إختيار اولنور)

● 29. The lesser of the two evils is preferred.

MC/30. درء المفاسد أولى من جلب المنافع.

(دفع مفاسد جلب منافعدن أولادر)

Repelling an evil is preferable to securing a benefit.

31 40

MC/31. الضرر يدفع بقدر الإمكان.

(ضرر بقدر الإمكان إزاله اولنور)

MC/32. الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة.

(حاجت عمومي اولسون خصوصي اولسون ضرورت منزله سينه تنزيل اولنور)

MC/33. الاضطرار لا يبطل حق الغير

(إضطرار غيرك حقيني إبطال إيتمز)

MC/34. ما حرم أخذه حرم اعطاؤه.

(آلمسي ممنوع اولان شيئك ويرمسي دخي ممنوع اولور)

MC/35. ما حرم فعله حرم طلبه.

(إيشلنمسي ممنوع اولان شيئك إيستنمسي دخي ممنوع اولور)

MC/36. العادة محكمة.

(عادت محكمدر)

MC/37. استعمال الناس حجة يجب العمل بها.

(ناسك إستعمالي بر حجتدر كه آنكله عمل واجب اولور)

MC/38. الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.

(عادة ممتنع اولان شيء حقيقة ممتنع كبيدر)

MC/39. لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان.

(أزمانك تغيريله أحكامك تغيري إنكار اولنه مز)

MC/40. تترك الحقيقة بدلالة العادة.

(عادتك دلالتيله معناي حقيقي ترك اولنور)

41 50

MC/41. إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت.

(عادت آنجق مطرد ويا غالب اولدقده معتبر اولور

MC/42. العبرة للغالب الشائع لا للنادر.

(إعتبار غالب شائعه در نادره دكلدر)

MC/43. المعروف عرفا كالمشروط شرطا.

(عرفاً معروف اولان شيء شرط قلنمش كبيدر)

MC/44. المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.

(بين التجار معروف اولان شيء بينلرنده مشروط كبيدر)

MC/45. التعين بالعرف كالتعيين بالنص.

(عرف إيله تعيين نص إيله تعيين كبيدر)

MC/46. إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع.

(مانع و مقتضي تعارض إيتدكده مانع تقديم اولنور)

MC/47. التابع تابع.

(وجودده بر شيئه تابع اولان حكمده دخي اكا تابع اولور)

MC/48. التابع لا يفرد بالحكم.

(تابع اولان شيئه آيريجه حكم ويريله مز)

MC/49. من ملك شيئا ملك ما هو من ضرورياته.

(بر شيئه مالك اولان كيمسه اول شيئك ضرورياتندن اولان شيئه دخي مالك اولور)

MC/50. إذا سقط الأصل سقط الفرع.

(أصل ساقط اولدقده فرع دخي ساقط اولور)

51 60

MC/51. الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود.

(ساقط اولان شيء عودت ايتمز)

MC/52. إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه.

(بر شيء باطل اولدقده آنك ضمنندهكي شيء دخي باطل اولور)

MC/53. إذا بطل الأصل يصار إلى البدل.

(أصلك إيفاسي قابل اولماديغي حالده بدلي إيفا اولنور)

MC/54. يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها.

(بالذات تجويز اولنميان شيء بالتبع تجويز اولونابيلور)

MC/55. يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء.

(إبتداءً تجويز اولنميان شي بقاءً تجويز اولنه بيلور)

MC/56. البقاء أسهل من الابتداء.

(بقا إبتدادن أسهلدر)

MC/57. لا يتم التبرع إلا بقبض.

(تبرع آنجق قبض إيله تمام اولور)

MC/58. التصرف على الرعية منوط با المصلحة.

(رعيه يعني تبعه اوزرينه تصرف مصلحته منوطدر)

MC/59. الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة.

(ولايت خاصه ولايت عامه دن أقوادر)

MC/60. إعمال الكلام أولى من إهماله.

(كلامك إعمالي إهمالندن أولادر)

61 70

MC/61. إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز.

(معناي حقيقي متعذر اولدقده مجازه كيديلور)

MC/62. إذا تعذر إعمال الكلام يهمل.

(بر كلامك إعمالي ممكن اولمزسه إهمال اولنور)

MC/63. ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله.

(متجزي اولميان بر شيئك بعضني ذكر إيتمك كليني ذكر كبيدر)

MC/64. المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة.

(مطلق إطلاقي أوزره جاري اولور)

MC/65. الوصف الحاضر لغو والغائب معتبر.

(حاضرده كي وصف لغو و غائبده كي وصف معتبردر)

MC/66. السؤال معاد في الجواب.

(سؤال جوابده إعاده اولنمش عد اولنور)

MC/67. لا ينسب إلى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان.

(ساكته بر سوز إسناد اولنماز. لكن معرض حاجتده سكوت بياندر)

MC/68. دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه.

(بر شيئك امور باطنه ده دليلي اول شيئك مقامنه قائم اولور)

MC/69. الكتاب كالخطاب.

(مكاتبه مخاطبه كبيدر)

MC/70. الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.

(دلسزك إشارت معهوده سي لسان إيله بيان كبيدر)

71 80

MC/71. يقبل قول المترجم مطلقا.

(ترجمانك قولي هر خصوصده قبول اولنور)

MC/72. لا عبرة بالظن البين خطأه.

(خطاسي ظاهر اولان ظنه إعتبار يوقدر)

MC/73. لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل.

(سنده مستند اولان إحتمال إيله حجت يوقدر)

MC/74. لاعبرة للتوهم.

(توهمه إعتبار يوقدر)

MC/75. الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.

(برهان إيله ثابت اولان شيء عياناً ثابت كبيدر)

MC/76. البينة للمدعي واليمين على من أنكر.

(بينه مدعي إيجون و يمين منكر اوزرينه در)

MC/77. البينة لاثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل.

(بينه خلاف ظاهري إثبات إيجون و يمين أصلي إبقا إيجوندر)

MC/78. البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة.

(بينه حجت متعديه و إقرار حجة قاصرهدر)

MC/79. المرء مؤاخذ بإقراره.

(كيشي إقراريله مؤاخذه اولنور)

MC/80. لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم.

(تناقض إيله حجت قالماز لكن متناقضك عليهينه اولان حكمه خلل كلمز)

81 90

MC/81. قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل.

(أصل ثابت اولمديغي حالده فرعك ثابت اولديغي واردر)

MC/82. المعلق بالشرط يجب ثبوته ثم ثبوت الشرط.

(شرطك ثبوتي عندنده آكا معلق اولان شيئك ثبوتي لازم اولور)

MC/83. مراعات الشرط لازم بقدرالإمكان.

(بقدرالإمكان شرطه مراعات اولنمق لازم كلور)

MC/84. المواعيد باكتساب صور التعاليق تكون لازمة.

(وعدلر صورت تعليقي إكتساب إيله لازم اولور)

MC/85. الخراج بالضمان.

(بر شيئك نفعي ضماني مقابله سنده در)

MC/86. الأجر والضمان لا يجتمعان.

(أجرت إيله ضمان مجتمع اولماز)

MC/87. الغرم بالغنم.

(مضرت منفعت مقابله سنده در)

MC/88. النعمة بقدر النقمة النقمة بقدر النعمة.

(كلفت نعمته و نعمت كلفته كوره در)

MC/89. يضاف الفعل إلي الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا.

(بر فعلك حكمي فاعلنه مضاف قلنور و مجبر اولمدقجه آمرينه مضاف قلنماز)

MC/90. إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر.

(مباشر يعني بالذات فاعل إيله متسبب مجتمع اولدقده حكم اول فاعله مضاف قلنور)

91 100

MC/91. الجواز الشرعي ينافي الضمان.

(جواز شرعي ضمانه منافي اولور)

MC/92. المباشر ضامن وإن لم يتعمد.

(مباشر متعمد اولمسه ده ضامن اولور)

MC/93. المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد.

(متسبب متعمد اولمدقجه ضامن اولماز)

MC/94. جناية العجماء جبار.

(حيواناتك كندولكندن اوله رق جنايت و مضرتي هدردر)

MC/95. الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل.

(غيرك ملكينه تصرفله أمر إيتمك باطلدر)

MC/96. لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه.

(بر كيمسه نك ملكنده آنك إذني اولمقسزن آخر بر كيمسه نك تصرف إيتمه سي جائز دكلدر)

MC/97. لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب مشروع.

(بلا سبب مشروع برينك مالني بر كيمسه نك أخذ أيلمسي جاءز اولماز)

MC/98. تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات.

(بر شيده سبب تملكك تبدلي اول شيئك تبدلي مقامنه قائمدر)

MC/99. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.

(كيم كه بر شيئي وقتندن أول إستعجال أيلر إيسه محروميتيله معاتب اولور)

MC/100. من سعى في نقض ماتم من جهته فسعيه مردود عليه.

(هر كيمكه كندي طرفندن تمام اولان


Ilk halı[]

1. علم الفقه معرفة المسائل الشرعية العملية.

Ilm-ul Fıkhu marfet-ül mesail-üş-şeriyye-tü-l amaliyye

(علم فقه مسائل شرعيهء عملية يي بيلمكدر)

Hukuk ilmi, mesail-i meşruiyye-i ameliyeyi bilmektir. ESK

İlmi fıkıh mesaili şeriyeyi ameliyeyi bilmektir.

The science of Islamic jurisprudence consists of a knowledge of the precepts of the Divine Legislator in their relation to human affairs.

2. الأمور بمقاصدها

El-umuru bi makasidiha

(بر إيشدن مقصد نه إيسه حكم أكا كوره در

Bir işten Maksat Neyse hüküm ona göredir.

A matter is determined according to intention; that is to say, the effect to be given to any particular transaction must conform to the object of such transaction.

3. العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.

El- ıbretü fil ukdu lil mekasid vel- meani La li-elfaz ve mebani

( عقودده إعتبار مقاصد و معاني يه در ألفاظ و مباني يه دكلدر)

Ukudda itibar makasıd ve meaniyedir, elfaz ve mebaniye değildir.

Akitlerde itibar makasıd meaniyedir; elfaza ve meaniye değildir. ESK

In contracts effect is given to intention and meaning and not to words and phrases. Consequently, a contract for sale subject to a right of redemption has the force of a pledge.


4. اليقين لا يزول بالشك.

El-yakinu la yezûlü biş-şekki.

(شك إيله يقين زائل اولماز)

Şek ile yakin zail olmaz.

4. Certainty is not dispelled by doubt.

5. الأصل بقاء ما كان على ما كان.

El-Aslı bekaün ma kane ala ma kane

(بر شيئك بولنديغي حال أوزره قالمسي أصلدر)

Bir şeyin bulunduğu hal üzre kalması asıldır.

5. It is a fundamental principle that a thing shall remain as it was originally.


6. القديم يترك على قدمه.

El-kadîmu yetruku ala kıdemihî

(قديم قدمي أوزره ترك أولنور)

Kadim kıdemi üzerine terk olunur.

Things which have been in existence from time immemorial shall be left as they were.


7. الضرر لا يكون قديما.

(ضرر قديم اولماز)

Injury cannot exist from time immemorial.


8. الأصل براءة الذمة.

(برائت ذمت أصلدر)

Freedom from liability is a fundamental principle. Therefore, if one person destroys the property of another, and a dispute arises as to the amount thereof, the statement of the person causing such destruction shall be heard, and the onus of the proof as to any amount in excess thereof is upon the owner of such property.

9. الأصل العارضة العدم.

(صفت عارضه ده أصل اولان عدمدر)

Non-existence is a fundamental principle which applies to all rights which may subsequently accrue.

Example:- In a case of partnership of capital and labour, a dispute arises as to whether profit has been made or not. The statement of the person supplying the labour is heard, and the owner of the capital must prove that profit has in fact been made, since the fundamental principle is the non-existence of the profit.

10. ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل.

(بر زمانده ثابت اولان شيئك خلافينه دليل اولمدقجه بقاسيله حكم اولنور)

Judgement shall be given in respect to any matter which has been proved at any particular time, unless the contrary is proved.

Consequently, if it is proved at any particular time that a particular thing is owned by a particular person in absolute ownership, the ownership thereof shall be held to be valid unless circumstances arise which invalidate such ownership.

11. الأصل إضافة الحادث الى أقرب أوقاته.

(بر أمر حادثك أقرب أوقاتنه إضافتي أصلدر)

It is a fundamental principle that any new occurrence shall be regarded as happening at the time nearest to the present. That is to say, if a dispute arises regarding the cause of some new event and the time at which it occurred, such event shall be considered with reference to the time nearest to the present, unless it is proved that it relates to some remoter period.

12. الأصل في الكلام الحقيقة.

(كلامده أصل اولان معناي حقيقيدر)

It is a fundamental principle that words shall be construed literally.

13. لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.

(تصريح مقابله سنده دلالته إعتبار يوقدر)

No attention shall be paid to inferences in the face of obvious facts.

14. لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.

(مورد نصده إجتهاده مساغ يوقدر)

Where the text is clear, there is no room for interpretation.

15. ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس.

(على خلاف القياس ثابت اولان شي سائره مقيس عليه اولاماز)

A matter which has been proved contrary to legal analogy cannot be cited by way of analogy in respect to any other matter.

16. الاجتهاد لا ينقض بمثله.

(إجتهاد إيله إجتهاد نقض اولنماز)

One legal interpretation does not destroy another.

17. المشقة تجلب التيسير.

(مشقت تيسيري جلب إيدر)

Difficulty begets facility; that is to say, difficulty is the cause of facility and in time of hardship consideration must be shown. Very many subjects of Islamic jurisprudence, such as loans, transfer of debts and interdiction are derived from this principle, and the latitude and indulgence shown by Islamic jurists in their rulings are all based upon this rule.

18. الأمر إذا ضاق اتسع.

(بر إيش ضيق اولدقده متسع اولور)

Latitude should be afforded in the case of difficulty, that is to say, upon the appearance of hardship in any particular matter, latitude and indulgence must be shown.

19. لا ضرر ولا ضرار.

(ضرر ومقابله بالضرر يوقدر)

Injury may not be met by injury.

20. الضرر يزال.

(ضرر إزاله اولنور)

Injury is removed.

21. الضرورات تبيح المحظورات.

(ضرورتلر ممنوع اولان شيلري مباح قيلار)

21. Necessity renders prohibited things permissible ●

22. الضرورات تقدر بقدرها.

(ضرورتلر كندي مقدارلرنجه تقدير اولنور)

22. Necessity is estimated by the extent thereof.

23. ما جاز لعذر بطل بزواله.

(بر عذر إيجون جائز اولان شيء اول عذرك زواليله باطل اولور)

● 23. A thing which is permissible by reason of the existence of some excuse thereof, ceases to be permissible with the disappearance of that excuse. 24. إذا زال المانع عاد الممنوع.

(مانع زائل اولدقده ممنوع عودت إيدر)


● 24. When a prohibition is removed, the thing to which such prohibition attaches reverts to its former status of legality.

25. الضرر لا يزال بمثله.

(بر ضرر كندي مثليله إزاله اولوناماز)

● 25. An injury cannot be removed by the commission of a similar injury.

26. يتحمل الضررالخاص لدفع الضررالعام.

(ضرر عامي دفع إيجون ضرر خاص إختيار اولنر)

● 26. A private injury is tolerated in order to ward off a public injury. The prohibition from practice of an incompetent physician is derived from this principle.

27. الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.

(ضرر أشد ضرر أخف إيله إزاله اولنور)

● 27. Severe injury is removed by lesser injury.

28. إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

(إكي فساد تعارض إيتدكده أخفي إرتكاب إيله أعظمنك جاره سينه باقيلير)

● 28. In the presence of two evils, the greater is avoided by the commission of the lesser.

29. يختار أهون الشرين.

(أهون شرين إختيار اولنور)

● 29. The lesser of the two evils is preferred.

30. درء المفاسد أولى من جلب المنافع.

(دفع مفاسد جلب منافعدن أولادر)

Repelling an evil is preferable to securing a benefit.

31. الضرر يدفع بقدر الإمكان.

(ضرر بقدر الإمكان إزاله اولنور)

32. الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة.

(حاجت عمومي اولسون خصوصي اولسون ضرورت منزله سينه تنزيل اولنور)

33. الاضطرار لا يبطل حق الغير

(إضطرار غيرك حقيني إبطال إيتمز)

34. ما حرم أخذه حرم اعطاؤه.

(آلمسي ممنوع اولان شيئك ويرمسي دخي ممنوع اولور)

35. ما حرم فعله حرم طلبه.

(إيشلنمسي ممنوع اولان شيئك إيستنمسي دخي ممنوع اولور)

36. العادة محكمة.

(عادت محكمدر)

37. استعمال الناس حجة يجب العمل بها.

(ناسك إستعمالي بر حجتدر كه آنكله عمل واجب اولور)

38. الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.

(عادة ممتنع اولان شيء حقيقة ممتنع كبيدر)

39. لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان.

(أزمانك تغيريله أحكامك تغيري إنكار اولنه مز)

40. تترك الحقيقة بدلالة العادة. (عادتك دلالتيله معناي حقيقي ترك اولنور)

41. إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت.

(عادت آنجق مطرد ويا غالب اولدقده معتبر اولور

42. العبرة للغالب الشائع لا للنادر.

(إعتبار غالب شائعه در نادره دكلدر)

43. المعروف عرفا كالمشروط شرطا.

(عرفاً معروف اولان شيء شرط قلنمش كبيدر)

44. المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.

(بين التجار معروف اولان شيء بينلرنده مشروط كبيدر)

45. التعين بالعرف كالتعيين بالنص.

(عرف إيله تعيين نص إيله تعيين كبيدر)

46. إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع.

(مانع و مقتضي تعارض إيتدكده مانع تقديم اولنور)

47. التابع تابع.

(وجودده بر شيئه تابع اولان حكمده دخي اكا تابع اولور)

48. التابع لا يفرد بالحكم.

(تابع اولان شيئه آيريجه حكم ويريله مز)

49. من ملك شيئا ملك ما هو من ضرورياته.

(بر شيئه مالك اولان كيمسه اول شيئك ضرورياتندن اولان شيئه دخي مالك اولور)

50. إذا سقط الأصل سقط الفرع.

(أصل ساقط اولدقده فرع دخي ساقط اولور)

51. الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود.

(ساقط اولان شيء عودت ايتمز)

52. إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه.

(بر شيء باطل اولدقده آنك ضمنندهكي شيء دخي باطل اولور)

53. إذا بطل الأصل يصار إلى البدل.

(أصلك إيفاسي قابل اولماديغي حالده بدلي إيفا اولنور)

54. يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها.

(بالذات تجويز اولنميان شيء بالتبع تجويز اولونابيلور)

55. يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء.

(إبتداءً تجويز اولنميان شي بقاءً تجويز اولنه بيلور)

56. البقاء أسهل من الابتداء.

(بقا إبتدادن أسهلدر)

57. لا يتم التبرع إلا بقبض.

(تبرع آنجق قبض إيله تمام اولور)

58. التصرف على الرعية منوط با المصلحة.

(رعيه يعني تبعه اوزرينه تصرف مصلحته منوطدر)

59. الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة.

(ولايت خاصه ولايت عامه دن أقوادر)

60. إعمال الكلام أولى من إهماله.

(كلامك إعمالي إهمالندن أولادر)

61. إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز.

(معناي حقيقي متعذر اولدقده مجازه كيديلور)

62. إذا تعذر إعمال الكلام يهمل.

(بر كلامك إعمالي ممكن اولمزسه إهمال اولنور)

63. ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله.

(متجزي اولميان بر شيئك بعضني ذكر إيتمك كليني ذكر كبيدر)

64. المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة.

(مطلق إطلاقي أوزره جاري اولور)

65. الوصف الحاضر لغو والغائب معتبر.

(حاضرده كي وصف لغو و غائبده كي وصف معتبردر)

66. السؤال معاد في الجواب.

(سؤال جوابده إعاده اولنمش عد اولنور)

67. لا ينسب إلى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان.

(ساكته بر سوز إسناد اولنماز. لكن معرض حاجتده سكوت بياندر)

68. دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه.

(بر شيئك امور باطنه ده دليلي اول شيئك مقامنه قائم اولور)

69. الكتاب كالخطاب.

(مكاتبه مخاطبه كبيدر)

70. الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.

(دلسزك إشارت معهوده سي لسان إيله بيان كبيدر)

71. يقبل قول المترجم مطلقا.

(ترجمانك قولي هر خصوصده قبول اولنور)

72. لا عبرة بالظن البين خطأه.

(خطاسي ظاهر اولان ظنه إعتبار يوقدر)

73. لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل.

(سنده مستند اولان إحتمال إيله حجت يوقدر)

74. لاعبرة للتوهم. (توهمه إعتبار يوقدر)

75. الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.

(برهان إيله ثابت اولان شيء عياناً ثابت كبيدر)

76. البينة للمدعي واليمين على من أنكر.

(بينه مدعي إيجون و يمين منكر اوزرينه در)

77. البينة لاثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل.

(بينه خلاف ظاهري إثبات إيجون و يمين أصلي إبقا إيجوندر)

78. البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة.

(بينه حجت متعديه و إقرار حجة قاصرهدر)

79. المرء مؤاخذ بإقراره.

(كيشي إقراريله مؤاخذه اولنور)

80. لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم.

(تناقض إيله حجت قالماز لكن متناقضك عليهينه اولان حكمه خلل كلمز)

81. قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل.

(أصل ثابت اولمديغي حالده فرعك ثابت اولديغي واردر)

82. المعلق بالشرط يجب ثبوته ثم ثبوت الشرط.

(شرطك ثبوتي عندنده آكا معلق اولان شيئك ثبوتي لازم اولور)

83. مراعات الشرط لازم بقدرالإمكان.

(بقدرالإمكان شرطه مراعات اولنمق لازم كلور)

84. المواعيد باكتساب صور التعاليق تكون لازمة.

(وعدلر صورت تعليقي إكتساب إيله لازم اولور)

85. الخراج بالضمان.

(بر شيئك نفعي ضماني مقابله سنده در)

86. الأجر والضمان لا يجتمعان.

(أجرت إيله ضمان مجتمع اولماز)

87. الغرم بالغنم.

(مضرت منفعت مقابله سنده در)

88. النعمة بقدر النقمة النقمة بقدر النعمة.

(كلفت نعمته و نعمت كلفته كوره در)

89. يضاف الفعل إلي الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا.

(بر فعلك حكمي فاعلنه مضاف قلنور و مجبر اولمدقجه آمرينه مضاف قلنماز)

90. إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر.

(مباشر يعني بالذات فاعل إيله متسبب مجتمع اولدقده حكم اول فاعله مضاف قلنور)

91. الجواز الشرعي ينافي الضمان.

(جواز شرعي ضمانه منافي اولور)

92. المباشر ضامن وإن لم يتعمد.

(مباشر متعمد اولمسه ده ضامن اولور)

93. المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد.

(متسبب متعمد اولمدقجه ضامن اولماز)

94. جناية العجماء جبار.

(حيواناتك كندولكندن اوله رق جنايت و مضرتي هدردر)

95. الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل.

(غيرك ملكينه تصرفله أمر إيتمك باطلدر)

96. لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه.

(بر كيمسه نك ملكنده آنك إذني اولمقسزن آخر بر كيمسه نك تصرف إيتمه سي جائز دكلدر)

97. لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب مشروع.

(بلا سبب مشروع برينك مالني بر كيمسه نك أخذ أيلمسي جاءز اولماز)

98. تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات.

(بر شيده سبب تملكك تبدلي اول شيئك تبدلي مقامنه قائمدر)

99. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.

(كيم كه بر شيئي وقتندن أول إستعجال أيلر إيسه محروميتيله معاتب اولور)

100. من سعى في نقض ماتم من جهته فسعيه مردود عليه.

(هر كيمكه كندي طرفندن تمام اولان

Advertisement