FANDOM


Bakınız

D. Medeni hukuk. MEDENİ USUL HUKUKU. MEDENÎ. Medeni. Hukuk. Medeni Hukuk. Medeni Kanun. Medeni hukuk 2 ders özetleri. Borc. Borcun Kaynakları (Devam): Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme- Borcun İfası, İfa Edilememesi ve Sona Ermesi. Borçlar Hukuku. Borç üstlenimi yönetmeliği. Borç. Borçlar Hukuku/Temel kavramlar. Borçlar Hukuku Özel Hükümler Genel Bilgiler-Satış ve Bağışlama Sözleşmeleri.

Medeni Hukuk, kişilerin birbiriyle ya da belirli ölçülerde kişilerle devletin doğrudan veya dolaylı özel ilişkilerinin kamu hukûku gibi başka bir hukuk dalının konusuna girmeyen hukuk dalına verilen addır.

Özel hukuk denilince Medeni Hukuk (yurttaşlar hukuku) akla gelir. Temeli 2002 tarihli 4721 sayılı Medeni Kanun ve 1926 tarihli 818 sayılı Borçlar Kanunu'dur. Medeni Hukuk; Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku dallarına ayrılır.

Medeni Kanun'un başlangıç bölümünde genel ilkeler yazılıdır: Kanun, sözüyle ve özüyle uygulanır. Kanunda boşluk varsa hakim kendini yasakoyucu gibi görür ve kural koyabilir. Yasalar güven ve dürüstlük ilkesine göre işler. Hakkın kötüye kullanılmasını hukuk korumaz. Bir hak ilişkisini bilmemek ve bilmek gerekmemek, iyiniyetliliktir. Ancak bir hakka engel bir eksikliği bilmek kötü niyetliliktir. İyiniyeti kanıtlamaya gerek yoktur (iyiniyet karinesi). Yargıcın takdir yetkisi vardır ve bunu adil kullanır. Herkes kendi iddiasını kanıtlamayla mükelleftir.

Medeni hukukun temel ilkeleri şunlardır:Edit

  1. İyiniyet, doğruluk ve güven ilkesi,
  2. Hâkimin takdir yetkisi,
  3. Borçların genel kurallarının uygulanması,
  4. İspat kuralları,
 1. Kişiler Hukuku:
  1. Gerçek kişiler
   1. Kişiliğin başlangıcı ve sonu
   2. Hak ehliyeti
   3. Fiil ehliyeti
   4. Hısımlık
   5. İkâmetgâh
   6. Kişilik haklarının korunması
  2. Tüzel kişiler

Ortak ve sürekli bir amacı gerçekleştirmek için, kendisini oluşturanların kişiliğinden bağımsız ve ayrı bir kişilikle örgütlenen kişi ya da mal toplulukları tüzel kişi olarak adlandırılır (MK m. 47).

Hukukta mevcut olan çeşitleri şunlardır:

 1. Kamu Hukuku Tüzel Kişileri
 2. Özel Hukuk Tüzel Kişileri


Ünite 1:Ayni haklar ve zilyedlikEdit

 • Aynı haklar
 • zilyedlik asli zilyedlik doğrudan zilyedlik hakka dayanan zilyedlik

Zilyedligin kazanılması Aslen devren tesisen kazanılması

MEDENİ HUKUK II - Ünite 1 Konu Anlatımı 1-0

MEDENİ HUKUK II - Ünite 1 Konu Anlatımı 1-0

Eşya hukukunun temel kavramlarını belirleyebileceksiniz. Ayni haklara egemen ilkeleri sıralayabileceksiniz. Zilyetlik kavramını açıklayabileceksiniz. Tapu sicili kavramı ve tapu sicili işlemlerini açıklayabileceksiniz.

Aynı haklarEdit

ZilyedlikEdit

Üzerinde doğrudan egemenlik ve üçüncü kişilere karşı ileri sürme yetkileri veren tekelci mal varlıksal ve mutlak bir haktır.

aynı Hakkı hukuki anlamda eşya oluştur hukuksal anlamda eşya üzerinde egemenlik kurulabilir alışverişe elverişli kişisel olmayan cismani varlığı olan nesnelere denilmektedir

ayni hakların üçüncü kişilerce bilinebilir olması önem taşır taşınırlar üzerinde ayni hakların dışa açıklanması işlevini zilyetlik yerine getirir. taşınmazlarda bu görevi tapu sicili sağlar bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar şunlardır

 • ayni hak
 • eşya
 • aynı haklara Egemen olan ilkeler zilyetlik tir

eşya hukukunun temel kavramları nelerdir hukuksal anlamda ayni hak ve eşya nasıl tanımlanır aynı haklara Egemen olan ilkeler nelerdir zilyetlik nedir ve türleri nelerdir zilyetlik nasıl kazanılır vena asıl korunur soruları

Ünite 2Edit

Ünite 3Edit

Ünite 4 Hısımlık .Yerleşim yeri . Kişiliğin korunması Edit

 • Hısımlık
 • Yerleşim yeri
 • Kişilik hakkı
 • Kişiliğin korunması
MEDENİ HUKUK I - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

MEDENİ HUKUK I - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

Hısımlık kavramı açıklayabileceksiniz. Yerleşim yerini tanımlayabileceksiniz. Kişilik hakkı ve kişiliğin korunmasını açıklayabileceksiniz Ad ve adın korunması açıklayabileceksiniz.

{{}}

Şablon:Eşya

Şablon:Medeni hukuk

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.