D Ders özetleri UYAP I/Ders notları özeti Medeni hukuk 2/Ders notları özeti Ceza Muhakemesi Hukuku/Ders notları özeti Ceza Hukuku/Ders notları özeti Yargı örgütü ve Tebligat Hukuku/Ders notları özeti


AMYO MP3
ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ I MEDENİ USUL HUKUKU CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU CEZA HUKUKU YARGI ÖRGÜTÜ VE TEBLİGAT HUKUKU
Ceza Hukuku 4Hukuka Aykırılık Kusurluluk Teşebbüs, iştirak ve içtima
Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar
İnfaz Hukuku
İdari yargı 8 Ünite İdarenin denetlenmesi Yargı Yetkisi ve Yargı Düzenleri İdari Yargı Teşkilatı İdari Yargının Görev Alanı ve İdari Yargı Denetiminin Sınırı İdari davalar Davaların incelenmesi Kararlara Karşı Başvurma Yolları Kararların uygulanması
Medeni Hukuk İkale sözleşmesi Medeni Hukuk II 8 ünite Eşya Hukukuna İlişkin Temel Bilgiler-Zilyetlik-Tapu Sicili Ayni haklar Borçlar hukukuna ilişkin temel kavramlar ve ilkeler Borcun kaynakları: Sözleşmeden doğan borçlar (devam) haksız fiil----- Borcun Kaynakları (Devam): Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme- Borcun İfası, İfa Edilememesi ve Sona Ermesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler Genel Bilgiler-Satış ve Bağışlama Sözleşmeleri Kira, ödünç, hizmet ve eser sözleşmesi Vekalet sözleşmesi

MEDENİ_HUKUK_II_-_Ünite_1_Konu_Anlatımı_1-1

MEDENİ HUKUK II - Ünite 1 Konu Anlatımı 1-1

Eşya hukukunun temel kavramlarını belirleyebileceksiniz. Ayni haklara egemen ilkeleri sıralayabileceksiniz. Zilyetlik kavramını açıklayabileceksiniz. Tapu sicili kavramı ve tapu sicili işlemlerini açıklayabileceksiniz.

Aöf Dersleri Özetleri - Çıkmış Sorular - Sınav Soruları

Final Medeni Hukuk 2 Final Ders Özeti[düzenle | kaynağı değiştir]

MEDENİ HUKUK II ( FİNAL )


KUSURA DAYANMAYAN SORUMLULUK OLGULARI[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Özen sorumluluğu ( Adam çalıştıranın kusursuz sorumluluğu, hayvan bulunduranın sorumluluğu, yapı malikinin sorumluluğu olmak üzere 3'e ayrılır. )
 • Tehlike sorumluluğu ( Önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin faaliyetinden zarar doğduğu takdirde, bu zarardan işletme sahibi ve varsa işleten müteselsilen sorumludur.)
 • Müteselsil Sıklıkla müteselsil borç, müteselsil kefil gibi kavramlarla beraber kullanılmaktadır. Müteselsil sorumluluk birden çok kişinin bir yükümlülüğünün yerine getirilmesinde sırayla ( zincirleme ) olarak ve tek başına sorumluluk durumudur.
 • Hakkaniyet, Hak ve adalete uygunluk, doğruluk, dürüstlük.
 • Mahsup ;Hesap edilmiş, bir alacağa sayılmış, hesaba geçirilmiş ( olan ).
Kısa zaman aşımı süresi, olan 2 yıl öğrenme tarihinden itibaren işlemeye başlamaktadır.
Uzun zamanaşımı olarak 10 yıllık bir süre ön görülmüştür. Bu süre fiilin işlendiği tarihte başlar.

Haksız fil aynı zamanda suç niteliğinde ise, bu suç için TCK tarafından TBK'nda öngörülenden daha uzun bir dava zamanaşımı süresi öngörülmüş olduğu takdirde, tazminat davası için de bu uzun ceza zamanaşımı süresi dikkate alınır.

 • Rücu ;Sözünü geri alma, sözünden dönme, cayma.
 • Daimi def'i hakkı Sebepsiz zenginleşme yoksullaşan aleyhine bir borç doğmasına sebep olmuşsa, o zamanaşımı geçse bile bu borcu ödemeden kaçınabilir.


İFANIN KONUSU[düzenle | kaynağı değiştir]

1) Kural: İfanın konusu borçlanılmış edimdir. Borçlu bu edimi yerine getirmelidir. Alacaklı, başka bir şeyi kabule zorlanamaz.

2) İfa yerine edim: Alacaklıya başka bir şey “ifa yerine” teklif edilir ve alacaklı kabul ederse(radyo yerine kalem), ifa gerçekleşmiş sayılır ve borç sona erer.

3) İfaya yönelik eda: Borçlu, alacaklı kişiye paraya çevirip içinden alacağını alması amacıyla başka bir şeyi teklif eder ve alacaklı kabul ederse; bu şey paraya çevrilir ve alacak içinden alınır. Geri kalan, borçluya iade edilir. Bu mal borcu kapatmazsa kalan borç devam eder.

 • Not İfa yeri taraflarca kararlaştırılmamış ve işin niteliğinden de anlaşılamıyorsa yasal ifa yeri,,,22nde ifa gerekir. Para borcu alacaklının ifa zamanındaki yerleşim yerinde ifa edilir. Bunlar, cins borçları ve iş görme (yapma) ya da yapmama edimleridir.
 • Tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde, her iki taraf da borçlu ve alacaklıdır.


İFAYI YAPACAK KİŞİ:[düzenle | kaynağı değiştir]

TBK m. 83e göre borcun bizzat borçlu tarafından ifasında alacaklının yararı bulunmadıkça, borçlu borcunu şahsen ifa etmekle yükümlü değildir.


ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN İFASI:[düzenle | kaynağı değiştir]

Üçüncü şahıs tarafından ifası mümkün olan borçlarda alacaklı, 3. Şahıs tarafından yapılan ifayı kabule mecburdur. Reddederse, alacaklı temerrüdüne düşer. Borçlu karşı çıksa bile alacaklı, 3. Kişi tarafından yapılan ödemeyi kabul edebilir.


HALEFİYET[düzenle | kaynağı değiştir]

Bazı hallerde 3. Kişinin yaptığı ifa, borcun sona ermesine değil; alacağın 3. Kişiye geçmesine sebep olur.

1) 3. Kişi, başkasının borcu için rehin vermişse bu malını rehinden kurtarmak için ödemede bulunursa bu miktar kadar alacaklının yerine geçer.

2) Borçlu, ödemeden önce veya en geç ödeme anında alacaklıya, borcu ödeyen 3. Kişinin ona halef olacağını bildirirse, ödeme ile borç sona ermez alacak 3. Kişiye geçer.

 • Kendisine önerilen gereği gibi ifayı haklı bir sebep bulmaksızın reddeden alacaklının durumuna, alacaklının temerrüdü denilmektedir.
 • Temerrüd Yükümlülüklerin zamanında ve usulüne göre yerine getirilmemesidir.
 • Tevdi Bırakma, verme.


BORCUN GEREĞİ GİBİ İFA EDİLMEMESİ:[düzenle | kaynağı değiştir]

Borç, gereği gibi ifa edilmezse, borçlu kendine hiçbir kusur yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe, bundan doğan zararları gidermekle yükümlüdür.

Yani şartlar:

1) Borç, gereği gibi ifa edilmemiş,

2) Alacaklı zarara uğramış,

3) Arada illiyet olmalı,

4) borçlu kusursuzluğunu ispatlayamamalı.


BORÇLU TEMERRÜDÜ:[düzenle | kaynağı değiştir]

İfası mümkün olan bir bocun borçlusu, ifa zamanı gelmesine (muaccel) rağmen borcunu ifa etmezse borçlu temerrüdü olur.

Kural olarak bir ihtar ile borçlu temerrüde düşer.

Bunun istisnası: kesin vade varsa ihtarsız temerrüde düşer.

BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ KOŞULLARI[düzenle | kaynağı değiştir]

BORÇLU TEMERRÜDÜNÜN SONUCU:[düzenle | kaynağı değiştir]

Alacaklı her zaman aynen ifa + gecikme tazminatı isteyebilir. Para borcu ise, bu aynen ifa + temerrüt faizi olur. Beklenmedik halden de sorumlu olur.


Alacaklıya tanınmış seçimlik haklar,[düzenle | kaynağı değiştir]

(1) ifadan vazgeçme ve müspet zararının tazminini isteme

(2) sözleşmeden dönme ve menfi zararının tazminini isteme

(3) aynen ifa ve gecikme tazminatı istemedir.

ZAMANAŞIMI (MÜRURUZAMAN)[düzenle | kaynağı değiştir]

Bir borcun muaccel olduğu tarihten itibaren yasada öngörülen belirli bir sürenin geçmesiyle alacaklının alacağı talep, dava ve icra yoluyla takip hakkını sürekli olarak engelleyen savunmaya zamanaşımı denilmektedir. Zamanaşımı gerçekte borcu kendiliğinden sona erdirmez; fakat savunma olarak ileri sürüldüğünde alacağın sürekli olarak istenebilirliğini ve dava ve icra yoluyla takip edilebilirliğini ortadan kaldıran bir olaydır. Zamanaşımı savunması, bir hak (def’i) olarak borçlu tarafından kullanılmadıkça yargıç tarafından gözönüne alınamaz.

 • Borç muaccel olmadıkça hakkında öngörülmüş olan zamanaşımı süresi işlemeye başlamaz.
 • Yasada farklı bir zamanaşımı süresi öngören hüküm bulunmadıkça her alacak 10 yıllık zamanaşımı süresine tabidir. 5 yıllık süre öngörülmüş olan haller bulunmaktadır.

YASAL TİPLERİN AMAÇLARINA GÖRE SÖZLEŞMELERİN AYRIMI[düzenle | kaynağı değiştir]

1- Mülkiyeti devir borcu (temlik borcu) doğuran sözleşmeler: satış, bağışlama, trampa

2-Kullandırma borcu doğuran sözleşmeler: kira, kullanım ödücü, tüketim ödüncü, finansal kiralama

3-İş görme borcu doğuran sözleşmeler: hizmet, pazarlamacılık, evden hizmet, eser, yayım, vekalet, simsarlık, komisyon

4-Saklama borcu doğuran sözleşmeler: vedia, otelciye ve hancıya tevdi

5-Güvence borcu doğuran sözleşmeler: kefalet, ceza koşulu üçüncü kişinin edimini taahhüt, rehin

6-Sonuçları talih tesadüf doğuran sözleşmeler: kumar ve bahis, ölünceye kadar bakım, ömür boyu bakım sigorta

7-Ortaklık sözleşmeleri: adi ortaklık (bk), ticaret ortaklıkları, kollektif, komandit, limited, anonim, ortaklıklar, kooperatifler

 • TEMLİK Bir mülkü birine mülk olarak verme, birini mülke sahip kılma.
 • ATİPİK SÖZLEŞMELER Sözleşenler, yasada düzenlenmiş olan tiplerden tamamen ayrılarak yeni ( sui generis) bir sözleşme ilişki oluşturabilecekleri gibi, yasadaki tiplerden yararlanarak yasada öngörülmeyen içerikte sözleşme akd edebilmektedir. Bundan dolayı, yasal düzenleme konusu da yapılamayan bu gibi sözleşmelere a tipik sözleşmeler adı takılmaktadır.

İsimsiz Sözleşme Örnekleri:[düzenle | kaynağı değiştir]

1. Sulh sözleşmesi

2. Tek satıcılık sözleşmesi

3. Satış için tevdi sözleşmesi

4. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi

5. Garanti sözleşmesi

 • BİLEŞİK SÖZLEŞMELER: İki veya daha fazla birbirinden hukuken bağımsız sözleşmenin, bir edim-karşı edim çerçevesinde yeni oluşturulan sözleşmede birinin yerine getirilmesi diğerinin ifasına bağlı olacak şekilde bir araya getirilmesidir. (Coca Cola bayisine buzdolabı verilmesi)

SATICININ YAN BORÇLARI[düzenle | kaynağı değiştir]

1. Satılanı koruma borcu (muhafaza borcu) : Satılanın tesliminin geciktirildiği durumlarda satıcı malı korumakla yükümlüdür. Örneğin, ön ödemeli taksitle satışlarda satıcı ön ödemeler tamamlanıp teslim tarihi gelinceye değin satılanı saklama borcu altındadır (TBK 264 vd.).

2. Taşıma masraflarını ödeme borcu) : Gidersiz devir kararlaştırılmışsa, taşıma giderleri dahil olmak üzere tüm giderleri; yasal ifa yerinden başka bir yere gönderme suretiyle ifa kararlaştırılmışsa, gönderme yerine kadar taşıma giderlerini satıcı üstlenir (TBK 211/I, II).

3. Teslim masraflarını ödeme borcu: Yasaya göre, aksine bir âdet ya da sözleşme hükmü yoksa ölçme, tartma, sayma gibi teslim giderleri satıcıya aittir (TBK 211/I).

4. Tedarik/ temin borcu: Satılanın cinsiyle kararlaştırıldığı satışlarda karşımıza çıkabilir. Saf cins borcu da denilen, sınırlama yapılmaksızın bir cinsten satılan borçlanılmışsa, bu sağlama borcudur. Çünkü, satıcı, elinde (stoğunda) bulunmayan borçlandığı cinsten satılanı piyasadan sağlayarak (tedarik ederek) ifa etmekle yükümlüdür.

5. Aydınlatma borcu (Aydınlatma yükümlülüğü): Bu yükümlülük satıcıdan açıklama istenen ya da dürüstlük gereği açıklama yapması gereken hallerde vardır.

6. Zapttan ve ayıptan sorumluluk: Satıcının mülkiyeti devir ya da tam hak kazandırma borcunun uzantısıdırlar. Bu konularda açıklama aşağıda yapılmaktadır.

Not Kiracının kira parasını ifada temerrüdü halinde, kiralayan kiracıya yazılı olarak süre verip, bu süre içerisinde ifada bulunmazsa sözleşmenin feshedileceği bildirebilir. NOT:Bu süre taşınır ve olağan taşınmaz kiralarında en az 10 gün iken, konut ve çatılı iş yeri kiralarında en az 30 gün olmak zorundadır.

Not ...kiracı,...süresinin bitiminde en az 15 gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla 1 yıl için uzatılmış sayılır.

Bildirimsiz fesih taraflardan birinin iş sözleşmesini haklı nedenlerle derhal sona erdirmesidir. Bu fesih türü, belirli nedenlerin ortaya çıkması sonucunda sözleşmeyi sürdürmesi kendisinden beklenemeyecek olan tarafın sözleşmeden kurtulmasına imkan sağlamaktadır.

 • Kullanım ödüncü ( ariyet ), ödünç verenin bir şeyin karşılıksız ( ivazsız ) olarak kullanılmasını ödünç alana bırakmak ve ödünç alanın da o şeyi bizzat kullandıktan sonra geri vermekle yükümlü olduğu sözleşmedir.
 • Ödünç veren teslim borcunu yerine getirmezse, ödünç alan, teslimi isteme hakkını ödünç verenin temerrüde düştüğü tarihten itibaren 6 ay içerisinde kullanılmazsa, bu hak zamanaşımına uğrar.
 • Belirli bir miktar paradan yoksun kalmanın karşılığı olarak, o paranın zaman ve oranla bağlantılı olarak belirlenen gelirine faiz denmektedir.

SONA ERME[düzenle | kaynağı değiştir]

Sözleşmede öngörülen sürenin dolması ile geri verme borcu muaccel hale gelir. Ödünç alan, böyle bir süre kararlaştırılmışsa, sürenin sona ermesinden önce, en geç sürenin dolduğu tarihte ödünç konusuna eşit miktar ve değerdeki benzerini geri verdiğinde sözleşme sona erer. Süre kararlaştırılmamışsa, ödünç alan, verenin ilk isteminden itibaren 6 hafta geçmedikçe ödünç konusunu geri vermeye zorlanamaz.

 • Mobbing Cinsel ve psikolojik saldırılar.
 • Hizmet sözleşmesi: bildirimin diğer tarafa ulaşmasından başlayarak, hizmet süresi 1 yıla kadar sürmüş olan işçi için 2 hafta sonra; 1 yıldan 5 yıla kadar sürmüş işçi için 4 hafta ve 5 yıldan fazla sürmüş işçi için 6 hafta sonra sona erer.

Not Maddi varlığı olsun olmasın insan emeğinin, bir bütün görüntüsü veren ve ekonomik değer ifade eden her ürününe eser denilmektedir.

 • Vekalet sözleşmesi Vekile müvekkilin menfaatine ve iradesine uygun bir sonuca yönelen bir iş görmeyi bir zaman kaydına tabi olmaksızın ve nispeten bağımsız olarak yapma borcunu, sonucun elde edilmemesi rizikosu ona ait olmak üzere yükleyen bir sözleşmedir.


Vekalet yetkisi ile temsil yetkisi[düzenle | kaynağı değiştir]

İkiside birbiriyle ilişkili, fakat birbirinden farklı kavramlardır. Vekalet, iç ilişkiye; temsil dış ilişkiye ilişkindir. Vekalet eksik iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir; temsil yetkisi tek taraflı bir işlemle verilir. Vekalet, vekil için bir hukuksal yüküm ( iş görme borcu ) doğurur; temsil yetkisi ise, temsilciye bir hak (başkasının alanında hüküm ve sonuçlar doğuracak hukuksal işlem yapma hakkı ) bahşeder. Vekalet, sebebe bağlı (illi) bir işlemdir; temsil yetkisi ise, hukuki sebepten bağımsızdır (soyuttur).

 • Not Müvekkilin ölümü ile sözleşme her zaman sona ermez. Ölümle mirasçılar müvekkil konumuna geçmektedir. Burada, külli halefiyet ilkesi geçerlidir.
 • Vekaletsiz iş görme, bir kişinin bir işinin o kişiden vekalet almadan yabancı başka bir kişi tarafından görülmesi demektir.
 • Not Kefalet sözleşmesi tek tarafa borç yükleyen sözleşmelerdendir. Çünkü kefalette yanlız kefil borç altına girmekte, alacaklı ise bundan sadece menfaat elde etmektedir. Kefilin borcu, fer'i bir borçtur. Kefalet ancak geçerli bir asli borcun varlığı halinde hüküm ifade eder. Kefilin borcu tali bir borçtur. Yeni TBK'na göre kefalet sözleşmesi 10 yıllık süre sınırlamasına tabidir. Kefalet sözleşmesi, en çok 1 kez daha ve en çok 10 yıl için uzatılabilir.

Eşin kefalet sözleşmesine sonradan rıza vermiş olması veya rızanın yazılı olarak verilmemiş olması halinde kefalet sözleşmesi kesin hükümsüz sayılır.

Kefalet yasal geçerlilik şekline tabidir. Kefaletin türü açıkça gösterilmelidir. Böyle bir açıklık yoksa, karine olarak adi kefalet bulunduğu kabul edilir. Kefaletin bu gibi şekle aykırılığının hükmü geçersizliktir, geçersizliğin türü kesin hükümsüzlüktür.

 • Adi kefalet; alacaklıyı alacağını önce borçludan isteme zorunluluğunda bırakabilen kefalete adi kefalet denilmektedir.
 • Belirli süreli kefaletin sona ermesi: Gerçek kişilerce verilebilecek kafaletlerde azami süre, kefalet sözleşmesinin kuruluşundan itibaren 10 yıldır. Bu tür kefaletler, 10 yılın geçmesiyle kendiliğinden son bulmaktadir..

Kefalet, 10 yıldan fazla bir süre için verilmiş olsa bile, uzatılmış veya yeni bir kefalet verilmiş olmadıkça kefil, ancak 10 yıllık süre doluncaya kadar takip edilebilir.. Kefalet süresi, en erken kefaletin sona ermesinden 1 yıl önce yapılmak kaydıyla, kefilin kefalet sözleşmesinin şekline uygun yazılı açıklamasıyla, azami 10 yıllık yeni bir dönem için uzatılabilir.

 • Not Yine TBK çalışanlara belirsiz süreyle kefalette, kefile fesih bildirimiyle sözleşmeye son verme olanağı tanınmıştır. buna göre, bu tür kefalette, kefil, her 3 yılda bir ertesi yılın sonunda geçerli olmak üzere sözleşmenin feshini bildirebilmektedir. 2017

Şablon:MH

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.