FANDOM


←--- Bütün Dünyaya Küskündüm Mehmet akif ersoy
Mehmet Akif Ersoy
Ey Bu Topraklar İçin Toprağa Düşmüş Asker
01 - Bütün Dünyaya Küskündüm

Mehmet Akif Ersoy'un Bestelenmiş eserleriEdit

Dosya:Makifbestelenmis.pdf


KAYNAKÇA:

Muhiddin Nalbandoğlu, İstiklal Marşımızın Tarihi, İstanbul, 1964, s.10-28,144-169. Etem Üngör, Türk Marşları, Ankara, 1966, s.69-74.

Yaşar Çağbayır; İstiklal Marşımızın Tahlili, Ankara, 1988, s.278-287.

Zeki Sarıhan, Vatan Türküsü İstiklal Marşı Tarihi ve Anlamı, Ankara.

Muhiddin Nalbandoğlu, “Mehmet Âkif’in Bestelemiş Eserleri”; Musiki Mecmuası, İstanbul, 1964, sy.202, s.309-311.

Mehmet Önder, “İstiklal Marşı Belgeleri”, Türk Edebiyatı Dergisi (Mehmet Âkif Anıt Sayısı), İstanbul, 1986, sy.158, s.34-38.

Cahit Öney, “Mehmet Âkif’de Müsiki, Musikimizde Mehmet Âkif”, Musiki Mecmuası, İstanbul, 1996, sy.455, s.14-15.

Nuri Özcan, “İstiklal Marşı (Musiki)”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c.23, s.356- 358.

Nuri Özcan Nota Arşivi.

İstiklal MarşıEdit

Osman Zeki ÜNGÖR

Güfte:Mehmet Akif Ersoy , Beste:...Edit

Onlar Mehmed Akif'i besteledi . Şimdiye kadar Mehmed Akif'i kimler besteledi, Kamil Büyüker araştırdı, yazdı. 31 Aralık 2009 Perşembe 14:00

Mehmet Âkif’i bir de bestelenmiş şiirleriyle dinleyin

Mehmet Akif eserlerinin bestelenmesi, şairin adının ağırlığı kadar zor telakki edilir.Hem şiirlerinin bestesinin teknik açıdan, usûl açısından zor olması, hem de yapılacak bestenin Âkif’in ismine ve ruhuna yakışır olması bestekârları çoğu zaman zorlamıştır.

İstiklal MarşıEdit

Bestelerin tâcı

  • İstiklâl’in bestesi: İstiklâl Marşı

Âkif besteleri deyince akla hiç şüphesiz umumiyetle İstiklâl Marşı gelir. Lakin İstiklâl Marşı’nın yazılması aşaması kadar, yazıldıktan sonra bir o kadar bestelenmesi de rağbet görmüştür. Maarif Vekaleti tarafında açılan yarışmaya katılan bestekarlar şunlardır:

Mehmet Zâtî (Arca) (1864-1951), Hüseyin Sadettin (Arel) (1880-1955), (Griftzen) Âsım Bey (1851-1929), Lemîi Atlı (1869-1945), Ali Rifat (Çağatay) (1869-1935), Ahmet Celâlettin (Cinkılıç), Muallim İsmail Hakkı Bey (1865-30 Aralık 1927), İsmail Zühdü Bey (1876-1924), Sadettin Kaynak (1895-1961), Ahmet Yekta (Madran) (6 Mayıs 1885- 1 Nisan 1950), Mehmet Baha (Pars) (öl.1953), Rauf Yekta Bey (1872- 8 Ocak 1935), Mustafa Sunar (1881-1959), Kâzım Bey (Uz) (1872- 9 Ocak 1943), Osman Zeki Üngör (1880-1958), Bedri Zabaç, Hasan Basri (Çantay) (1887-1964) Kaynaklarda 24 eser gönderildiği nakledilmektedir. Burada zikredilmeyen adları bilinmeyen ancak yakın zamanda tesbit edilen yedi besteci daha katıldı.1924'te Ankara'da Maarif Vekaletinde toplanan kurul, Ali Rıfat Çağatay'ın bestesini kabul ederek bütün okullara bildirdi. 1930 yılına kadar İstiklal Marşı bu beste ile icra edilmiş ve okunmuştur. Ancak aynı yıl yeni bir emirle İstiklal Marşı, Riyaset-i Cumhur Filarmoni Orkestrası şefi Osman Zeki Üngör'ün bestesiyle çalınıp söylenmeye başlamıştır.

Ali Rıfat ÇağatayEdit

(1869-1935)

Bazı Eski Besteler

Bestekârlar arasında Mehmet Akif eserlerinin bestelenmesi hususunda gayret gösteren en önemli isimlerden birisi Ali Rıfat Çağatay (1869-1935) olmuştur. Ali Rıfat Çağatay ’ın Acemaşiran makamında altı yıl okunan İstiklâl Marşı bestesinden sonra, “Ordunun Duası” isimli, Mehmet Âkif ’in Safahat ’ına almadığı şiirleri arasında yer alan ve Millî Mücâdelenin henüz başladığı, Anadolu’da yeni oluşmaya başlayan Kuvâ-yı Milliye birliklerinin düşmanla mücadele ettikleri günlerde 19 Haziran 1920 tarihinde yazdığı manzume de nihavent makamında ve marş formunda bestelenerek Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Reisi (Genelkurmay Başkanı) Fevzi Çakmak (Mareşal) tarafından ordunun bütün birimlerine gönderilmiş ve bir millî marş olarak herkesin dilinde dolaşmaya başlamıştır.


Yılmam ölümden yaradan askerim
Orduma gazi dedi peygamberim
Bir dileğim var ölürüm isterim
Yurduma tek düşman ayak basmasın
Amin desin hep birden yiğitler
Allahü ekber gökten şehitler
Amin amin Allahü ekber
Amin amin Allahü ekber

BülbülEdit

Yine Ali Rıfat Çağatay’ın uzun emekle hazırladığı Akif’in “Bülbül” isimli şiirinin bestesi de dört sayfalık uzun nota dizisiyle repertuarımızdaki yerini almıştır. Bülbül’ün bestesinin ayrı bir anlamı daha var ki, o da Akif’le Ali Rifat Çağatay müşterek meclislerde buluşmaları ve dostluklarının olması. O dönem Şark Musiki cemiyeti başkanı olan Ali Rıfat Çağatay, Akif’in “Bülbül” şiirini bestelemiş ve Akif bu durumdan son derece memnun olmuştur. Hasan Basri (Çantay) hatıralarında şunları nakletmiştir. Bir gün Ali Rıfat Bey’in kardeşi Samih Ri

Hoca Hafız Saadettin KaynakEdit

Döneminin önemli isimlerinden Hoca Hafız Saadettin Kaynak da Mehmet Akif şiirlerini bestelemiştir. Repertuarlara giren ilk eser Segâh Mersiye olarak 1933 yılında bestelediği “Çanakkale Şehitlerine” isimli şiirdir.

Ey milletimin lahzada halkettiği orduEdit

Diğeri ise Rast makamında marş formunda “Ey Milletimin Lahzada Halkettiği Ordu” isimli eserdir:

Ey milletimin lahzada halkettiği ordu

Baktın ki bütün memleket elden gidiyordu

Boğdun coşarak düşmanının gayzını kanda

Derler ki esaret denilen halka cihanda

Bir geçti mi hür boyna asırlar kıramazmış

Bir secde eden bir daha baş kaldıramazmış

Lâkin sen o zenciri bugün kırmayı bildin


Son şanlı macerasını tarihe anlatın

Zencir içinde bağlı duran kahraman atın

Gittikçe yükselen başı Allah’a kalkıyor

Asrın baş eğdi sandığı at şâhâ kalkıyor.

Udî bestekâr Rüştü Eriç'in Ne İrfandır veren ahlâka ulviyet, ne vicdandır bestesiEdit

Akif’in önemli şiirlerinden Safahat’ın Beşinci Kitabı “Hâtırâlar” da yer alan “Ne irfandır..” diye kulaklarımızda yankılan dizeleri Udî bestekâr Rüştü Eriç (1914- 26 Kasım 2007) tarafından bestelenmiştir.

Ne İrfandır veren ahlâka ulviyet, ne vicdandır

Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır

Yüreklerde çekilmiş farzedilsin havfi Yezdânın

Ne irfanın kalır te’siri, kat’iyyen, ne vicdanın

Şerif İçli (1899-1956) Gölgeler de Gece şiirinin Ezelden aşinanım ben ezelden zebanımsınEdit

Mehmet Akif’in zevkle okunan ve dinlenen bir diğer şiiri de Safahat’ın Yedinci Kitabı “Gölgeler” içerisinde yer alan “Gece” adlı şiirin bazı mısrâlarının yer aldığı bestedir. Eser, Şerif İçli (1899-1956) tarafından bestelenmiştir. Hüseynî makamında bestelenen eser “Ezelden aşinanım ben ezelden zebanımsın” dizeleriyle başlıyor.

Ezelden âşinânım ben, ezelden hem zebânımsın

Beraber ahde bağlandık ne olsan yâr-i canımsın

Ne olsan zerrenim, kalbimde hâlâ çarpar esrârın

Gel ey cânan, gel ey cân, kalmasın ferdaya dîdârın

Gölgelerdeki Yeis Yok şiirinin Allah’a dayan, sa’ye sarıl, hikmete râm ol bestesiEdit

Muhtelif meclislerde okunan bir Akif eserini de Rahmetli Ali Kemal Belviranlı bestelemiştir. Safahat’ın Yedinci Kitabı “Gölgeler" deki “Yeis

Yok” şiirinin son beyiti olan:

“Allah’a dayan, sa’ye sarıl, hikmete râm ol…

Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol.”

Ali Nihat Karamemişoğlu, Nihavent Şarkı

mısrâlarına,

Ali Ulvi Kurucu’nun:

“Allâh’a dayan, gâyene tevfikini versin,

Kur’ân’a sarılmazsan eğer ye’se düşersin.”

beyiti de ilâve edilerek Ali Kemal Belviranlı tarafından rast makamında bestelenmiştir.

== Bestekâr Ali Nihat Karamemişoğlu tarafından Akif’in iki şiiri bestelenmiştir. ==


İlki, Yedinci Kitap “Gölgeler” deki “Nerdesin” başlıklı kıt’adır:

“Lâmekânlarda mısın, nerdesin, ey gâib ilâh?

Ararım enfüsü, âfâkı ezelden beridir.

Serpilip kubbene donmuş, o ışık damlaları,

Seni, yer yer arayan gözlerimin izleridir.”


Ahmet Kaya, Uğurlar Ola Yeni Besteler Edit

Mehmet Akif’in yeni ve çağdaş Türk müziği formunda bestelenmiş şiirleri de mevcuttur.

Farklı çevrelerden ve farklı yorumlarla bestelenmiş ve okunmuş şiirlerin belki de en dikkat çekeni Ahmet Kaya (1957- 16 Kasım 2000/Paris) bestesidir.

Kaya, ilk albümü olan “Ağlama Bebeğim” (1985) de daha çok kahramanlık vurguları ile yüklü şiirleri bestelerken Akif’in “Sebilürreşad cerîde-i İslâmiyesinin kahraman askerlerine armağan” ettiği ‘Cenk Şarkısı’nı,“Uğurlar Ola” ismiyle bestelemiştir:

Ey sürüden arkaya kalmış yiğit
Arkadaşın gitti haydi sen de git
Bak ne diyor ceddi şehidin işit
Haydi git evladım uğurlar ola

Haydi git evladım açıktır yolun

Zalimlere karşı bükülmez kolun
Bayrağı çek ön safa geçmiş bulun
Uğurun açık olsun uğurlar ola.


Yakın zamanda kaybettiğimiz bestekârlarımızdan Cinuçen Tanrıkorur (1938- 28 Haziran 2000)’un Edit

“İstiklâl Marşı” bestesi mevcuttur.

Cinuçen Tanrıkorur, Acem Bayram Niyazı Merhum Tanrıkorur,

yine Âkif’in “Sen ey cihan-ı muvahhid ki mah-ı gufrân” mısraıyla başlayan şiirini de

Acem Bayram Niyazı olarak bestelemiştir.

“Sen ey cihan-ı muvahhid ki mah-ı gufrân

Mücahedeyle geçirdin Hüdâ rızası içün

Nasib-i pâkini aldırma hân-ı kudretten

Helâl olur sana Hakk’ın naim ü lütfu bugün


Hafız Zeki Altunda Mehmet Akif’in “Eyle ya Rab..” Edit

İstanbul’un son dönem mevlidhan, kasidehan, gazelhanlık geleneğinin temsilcilerinden Hafız Zeki Altunda Mehmet Akif’in “Eyle ya Rab..” dizeleriyle başlayan dua, yakarış ve niyaz içeren dörtlüğünü hüseynî bûselik makamında bestelemiştir.

Ertuğrul Erkişi Edit

Yakın zamanda Âkif’in eserlerinden müteşekkil bir çalışmanın hazırlığı içerisinde olan genç bestekâr ve ses sanatçısı Ertuğrul Erkişi’dir. “Vurulup tertemiz alnından” isimli esere yaptığı bestenin akabinde “Şehid Duası (Vurulup Tertemiz Alnından …)” bestesi yer almıştır.


Bestekar Yıldırım GürsesOrdunun DuasıEdit

Azerin - Ordunun Duası-0

Azerin - Ordunun Duası-0

Eser Adı: Ordunun Duası Albüm Adı: Yüreklerde Biriz Okuyan: Azerin Söz: Mehmed Âkif Ersoy / Beste: Zümrüd Tagıyeva Yapım: Nüvaz Müzik http://www.nuvaz.com.tr/

Azerin - Ordunun Duası-1

Azerin - Ordunun Duası-1

Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlediğimiz "Bir Hilâl Uğruna" programından...

Azerin - Ordunun Duası-2

Azerin - Ordunun Duası-2

7 Mart 2015 tarihinde Serdar Tuncer'in CNN Türk'teki Başka Şeyler programına konuk olan Azerin, yeni çıkacak albümünde yer alacak olan, sözleri İstiklâl Şairi Mehmed Âkif Ersoy'a ait "Ordunun Duası" isimli eserini seslendirdi.

Merhum ses sanatçısı, bestekâr Yıldırım GürsesOrdunun Duası”nı Rast Makamında bestelemiştir.


Ömer Karaoğlunun Sızı albümünde “Necid Çöllerinden Medine’ye"Edit

Marşlar ve ezgiler konusunda isim yapmış Ömer Karaoğlu ise Sızı albümünde bir Âkif bestesine yer vermiş. “Necid Çöllerinden Medine’ye” isimli manzumeye Kürdî makamında beste yapmıştır. Eserde mısralar birebir alınmamış, anlam bütünlüğü korunmaya çalışılarak uyarlanmıştır.

Amir AteşFatih Kürsüsünde” manzumenin sonunda “Ya Rab Bizi Kahretme, Helak Eyleme. Âmin Edit

Dinî Musikimizin yorumuyla, besteleriyle, kişiliğiyle önde gelen isimlerinden Amir Ateş ise Safahat, dördüncü kitap “Fatih Kürsüsünde” bölümünde manzumenin sonunda “Ya Rab Bizi Kahretme, Helak Eyleme. Âmin” şeklinde devam eden duayı uşşak makamında bestelemiştir.

Safahat logo

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.