FANDOM


Edit

Makif

Edit

Mehmet Ragif olan Mehmet Akif 187Jahsjajaks

Edit

Köken olarak Arnavud'ların Gega koluna mensup bir aileden gelmekte olup; annesi Emine Şerife Hanım, babası Temiz Tâhir Efendidir.

Ailesi ve çocuklarıEdit

1893 senesinde Tophâne-i Âmire veznedârı M. Emin Beyin kızı İsmet Hanımla evlendi.

Eğitim hayatıEdit

İlk tahsiline Emir Buhâri Mahalle Mektebinde başladı.Burada iki sene okuyup 1879 yılı sonunda İptidai Mektebine giderek burayı bitirdi.1882 yılında Fatih'te Otlakçı yokuşundaki Merkez Rüştiyesinde okudu.Mahalle mektebi ,İptidai ve Rüştiyede okurken babası da kendisine Arapça okuttu. İlk ve orta öğrenimden sonra Mülkiye Mektebinin lise kısımına girdi.Burada üç sene okuduktan sonra aynı okulun iki senelik yüksek kısımına devam etti.Bu okulun birinci sınıfına devam ederken babası Mehmet Tahir Efendi 1888 yılında vefât etti.Babasının vefatı ve evlerinin yanması üzerine mülkiyeyi bırakıp Baytar Mektebini birincilikle bitirdi. Tahsil hayâtı boyunca yabancı dil derslerine ilgi duydu. Fransızca ve Farsça öğrendi.

Memuriyet HayatıEdit

Zirâat nezâretinde baytar olarak vazife aldı. Üç dört sene Rumeli, Anadolu ve Arabistan'da bulaşıcı hayvan hastalıkları tedâvisi için bir hayli dolaştı. Bu müddet zarfında halkla temasta bulundu. Âkif'in memuriyet hayatı 1893 yılında başlar ve 1913 târihine kadar devam eder. ==Edebiyat hayatı Memuriyetinin yanında Ziraat Mektebinde ve Dârulfünûn'da edebiyat dersleri vermiştir.

Âkif okulda öğrendikleriyle yetinmeyerek, dışarda kendi kendini yetiştirerek tahsilini tamamlamaya, bilgisini genişletmeye çalıştı. Memuriyet hayatına başladıktan sonra öğretmenlik yaparak ve şiir yazarak edebiyat sâhasındaki çalışmalarına devam etti. Fakat onun neşriyat âlemine girişi daha fazla 1908'de İkinci Meşrutiyetin îlânıyla başlar. Bu târihten itibaren şiirlerini Sırât-ı Müstakîm'de yayınlanır.

İStiklal Harbi ve MebusluğuEdit

1920 târihinde Burdur Mebusu olarak Birinci Büyük Millet Meclisine seçildi. 17 Şubat 1921 günü İstiklâl Marşı'nı yazdı. Meclis 12 Martta bu marşı kabul etti.

Mısır'da Türkçe hocalığıEdit

1926 yılından îtibâren Mısır Üniversitesinde Türkçe dersleri verdi. Derslerden döndükce Kur'ân-ı kerîm tercümesiyle de meşgul oluyordu.

HastalığıEdit

Bu sırada siroza tutuldu. Önceleri hastalığının ehemmiyetini anlayamadı ve hava değişimiyle geçeceğini zannetti. Lübnan'a gitti . Ağustos 1936'da Antakya'ya geldi. Mısır'a hasta olarak döndü.

Hastalık onu harâb etmiş, bir deri bir kemik bırakmıştı. İstanbul'a geldi. Hastanede yattı, tedâvi gördü. Fakat hastalığın önüne geçilemedi. 27 Aralık 1936 târihinde vefat etti. Kabri Edirnekapı Mezarlığındadır.

Mehmet Akif, özü ile sözü bir olan bir yaradılışta idi.İdealindeki cemiyetin bir ferdi gibi yaşardı.Doğru bildigi bir şeyi mutlaka yapardı.Alçakgönüllü ve çok cömert idi.Tembelliğin,cahilliğin,taklitçiliğin,karamsarlığın, umursamazlığın düşmanı idi.Şiirlerinde kişisek arzuları,istekleri,üzüntüleri,kaygıları yoktur.Bütün tasası toplumdur.Toplımdaki kötülük ,gerilik,yoksulluk,tembellik,umursamazlık ile savaşır. Mehmed Âkif milletini ve dînini seven, insanlara karşı merhametli bir mizaca sâhip, şâir tabiatının heyecanlarıyla dalgalanan, edebî bakımdan kıymetli şiirlerin yazarı meşhur bir Türk şâiridir. İstiklâl Marşı şâiri olması bakımından da "Millî Şâir" ismini almıştır.

Şairin en büyük eseri Safahat genel adı altında toplanan şiirleri şu 7 kitaptan oluşmuştur:

1. Kitap: Safahat (1911) 2. Kitap: Süleymaniye Kürsüsünde (1912) 3. Kitap: Hakkın Sesleri (1913)

4. Kitap: Fatih Kürsüsünde (1914)

5. Kitap: Hatıralar (1917)

6. Kitap: Asım (1924)

7. Kitap: Gölgeler (1933).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.