FANDOM


Bakınız

Şablon:Mehmetakifersoy - d


Mehmet Akif Ersoy
Mehmet Akif Ersoy/Ekşi sözlük
Mehmet Akif Ersoy/Mottolar
Mehmet Akif Ersoy/Şiirleri Mehmet Akif Ersoy/Eserleri Mehmet Akif Ersoy/Sözleri Mehmet Akif Ersoy/Hayatı Mehmet Akif Ersoy/PPT Mehmet Akif Ersoy/Resimler Mehmet Akif Ersoy/Videolar Mehmet Akif Ersoy/İcralar Mehmet Akif Ersoy/Besteleri Mehmet Akif Ersoy/Bestelenen şiirleri
Mehmet Akif Ersoy/Bibliyografya Mehmet Akif Ersoy/Kronolojisi
Mehmet Akif Ersoy/Tefsiri Mehmet Akif Ersoy/Anıları
Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü/İl Yürütme Kurulu Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü/İl Yürütme Kurulu/2014 Bursa Faliyetleri Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü/İlçe Yürütme Kurulu Mehmet Akif Ersoy/Anma faaliyetleri Mehmet Akif Ersoy/Anıları/Kendini beğenmiş bir müsteşrik
İstiklal Marşı İstiklal marşı oratoryosu
Mehmet Akif Ersoy/Zabıt Ceridesi
Mehmet Akif Ersoy/Vikisöz Mehmet Akif Ersoy/Vikikaynak Mehmet Akif Ersoy/Vikipedi MAE/Hakkında vecizeler
Mehmet Akif Ersoy/Bülbül Mehmet Akif Ersoy/Firavun Mehmet Akif Ersoy/Şeriat Mehmet Akif Ersoy/Argo kulanması Mehmet Akif Ersoy/Abdülhamit II Mehmet Akif Ersoy/Abdülhamid istibdadında ne yaptı? [[]][[]][[]][[]][[]][[]]
Mehmet Akif Ersoy/Makaleler
MEHMET ÂKİF'TE SÂDİ TESÎRİ
Hakkında yazılan önemli kitaplar Bir Kur’an Şâiri: Mehmed Âkif ve Kur’an Meâli (2000)- Dücane Cündioğlu Âkif’e Dâir (2005) - Dücane Cündioğlu Mehmed Âkif’in Kur’an Tercümeleri (2005)- Dücane Cündioğlu
Hakkında yazılan önemli makaleler Mehmet Akif Ersoy/Dini yönü
Mehmet Akif Ersoy Üstün Hizmet Ödülü Bağcılar Belediyesi tarafından ilki 2013 de düzenlendi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi/Uygulama ve Araştırma Merkezi
Safahat Mehmet Akif Ersoy/Kur'an'a Hitab Mehmet Akif Ersoy/Eyüp Sabri Kartal Aktiviteleri
Şablon:Mehmet Akif Ersoy Portal:Mehmet Akif Ersoy Şablon:Akif

10-20 yaşEdit

1873 Kasım veya Aralık: Fatih'in Sarıgüzel mahallesinde İpekli Tahir Efendi ile Buharah bir aileye mensup €mine Şerife Hanım'ın oğlu olarak dünyaya gelmesi, Asıl adı Ragıyf.

1878 Şubat: Emir Buharî mahalle mektebine başlaması.

1879 sonları: Fatih İptidaî Mektebi'ne başlaması. 1882: Fatih Merkez Rüstiyesi'ne kaydolması.

1885: Fatih Merkez Rüştiyesi'ni bitirip Mülkiye'nin İdadî kısmına geçmesi. 1888: Mülkiye İdadisini bitirmesi. Babası Tahir €fendi'nin vefatı. 1889 sonlan: Önce Ahırkapı'da, sonra Halkalı'da öğretime başlayan Baytar ve Ziraat Mektebi'ne girmesi.

1892, 3 Kasım: Bugün elde bulunan ve Bağdatlı Ruhi'ye nazire olarak yazılan ilk şiiri "Destur"u kaleme alması.

20-30'lı yaşlarEdit

1893, 22 amk akm akm amk amk amk mak,

bitirmesi.

1893, 26 Aralık: Orman ve Maadin ve Ziraat Nezareti 5. Şube Baytar Müfettiş Muavinliği'ne 750 kuruş maaşla tayin edilmesi. 1893, 28 Aralık: İlk matbu şiiri "Gazel"in Hazinei Fünun'da neşredilmesi.

1894: Hıfzını tamamlayarak hafız olması.

1895: Mektep ve Maarif dergileriyle Filibe'de çıkan Gayret gazetesinde şiirlerinin çıkması.

1898: İbnülemin Mahmut Kemal'le birlikte yazı kurulunda bulunduğu Resimli Gazete ve daha sonra Serveti Fünun dergilerinde şiirlerinin ve İran e-debiyatından yaptığı çevirilerin yayınlanması.

1898, 1 Eylül: Tophane-i flmire veznedarı Mehmed €min Bey'in kızı İsmet Hanım ile evlenmesi. Bu evlilikten Cemile, Feride, Suad, İbrahim Naim, E-min, Tahir adlı altı çocuğu oldu.

30-40 lı yıllarEdit

1906, 17 Ekim: Halkalı Ziraat Mektebi'nde Kitabet-i Resmiye (kompozisyon) muallimi olarak ders vermeye başlaması.

1907, 25 Ağustos: Çiftçilik Makinist Mektebi'nde kitabet muallimi olarak ders vermeye başlaması.

1908, 2 Ağustos: Bir kaç arkadaşıyla birlikte Fotin Hoca tarafından İtti-had ve Terakki'ye üye kaydedilmesi.

1908, 27 Ağustos: Sırat-ı Müstakim'in neşredilmeye boşlaması. İlki "Fatih Camii" olmak üzere her sayıda şiirlerinin çıkması. 1908, 24 Kasım: İstanbul Darülfünunu €debiyat Şubesi'nin Edebiyat-ı Osmaniye Müderrisliğine tayin edilmesi.

1908, 18 Kasım: "Darülfünun Talebesine Mühim Bir Tebşir" başlığıyla ilk makalesinin Sırat-ı Müstakim nr. 15'te neşredilmesi.

1909: Muhammed Ferid Vecdi'den tercüme ettiği Müslüman Kadım'nın (İstanbul, 1325, 165 s.) çıkışı (Mehmet Akifin yayınlanan ilk kitabı.)

1909, Eylül: Umur-i Baytariye müdür muavinliğine yükseltilmesi.

1910, 28 Şubat: Baytarlık Mektebi mezunlarınco kurulan "Baytar Mekteb-i filisi Mezunîni Cemiyetf'ne başkan seçilmesi.

1910 sonları: Annesi Emine Şerife Hanım'ı hacca göndermesi.

1911, Nisan: Sırat-ı Müstakim'de neşredilen şiirlerini Safahat (İstanbul, 1329, 267+3 s.) adlı bir kitapta toplayıp yayınlaması. 2. b. 1916, 3. b. 1928.

1911, Mayıs: Akifin bazı şiirlerinin Mahmut Şevket Paşa'yı hedef aldığı şeklindeki bir yanlış anlama yüzünden Sırat-ı Müstakim'in yayınının örfî idare tarafından kısa bir süre durdurulması.

1912, Eylül: Safahat'ın ikinci kitabı olan Süleymaniye Kürsüsünde adlı eserinin (İstanbul, Ramazan 1330, 61 s.) Sebilürreşad Kütüphanesi serisinin 1. kitabı olarak yayınlanması. 2. b. 1912, 3. b.

1918, 4. b. 1928.

1912, 8 Mart: Sırat-ı Müstakim'in sahiplerinden Cbululâ Mardin'in ayrılmasıyla yalnız kalan Cşref Cdib'in 183. sayıdan itibaren derginin adını Sebilürreşad olarak değiştirmesi.

1913, 11 Mayıs: Balkan Savaşı felaketleri dolayısıyla Beyazıt, Fatih ve Süleymaniye camilerinde vaazlar vermesi.

1913, 11 Mayıs: Umur-ı Baytariyye Müdürü flbdullah Cfendi'nin haksız yere azledilmesi üzerine yirmi yıllık devlet memuriyetinden istifa ederek ayrılması.

1913: İstanbul Darülfünunu edebiyat Şubesi'nde verdiği dersleri ihtiva eden Kavaid-i (debiye (İstanbul, 1329, 16 s.) adlı eserinin ilk formasının yayımlanması.

1913, Haziran başı Safahat'ın üçüncü kitabı Hakkın seslerinin (İstanbul, Recep 1331, 64 s.) yayınlanması.(2. b. 1918, 3. b. 1928.)

1913 sonu: İttihad ve Terakki Cemiyeti hükümetinin politikasına muhalif yazılar yayımladığı için Darülfünun'daki görevinden istifa etmek zorunda bırakılması.

40-50 li yaşEdit

1914, 3 Ocak: Mısır'a gitmesi ve burado iki ay kalması.

1914, Mart başı: Mısır'dan İstanbul'a dönmesi.

1914, 4 Haziran: 299. sayıdan itibaren Sebilürreşad'ın hükümet tarafından kapatılması.

Hiç ara vermeden Sebilünnecat (nr. 300, 301)adıyla yayınına devam etmesi, nr. 302'den itibaren eski adıyla yayınına devamı.

1914, Ağustos başı: Safahat'ın dördüncü kitabı olan Fatih Kürsüsünde adlı eserinin (İstanbul, Ramazan 1332, 102 s.) yayınlanması. 2. b. 1914,3. b. 1918, 4. b. 1924.

1914, Eylül: Darü'l-Hilafetü'l-flliyye Medresesi'nin orta kısmının Türkçe-Edebiyat derslerini vermeye başlaması.

1914, Aralık: 1. Dünya Savaşı esnasında Almanya'daki müslüman esirleri bilinçlendirmek amacıyla Harbiye Nezareti'ne bağlı Teşkilat-ı Mahsuso'nın kurduğu bir heyet içinde Berlin'e gitmesi.

1915: Muhammed Rbduh'tan tercüme ettiği Hanotoux'nun Hücumuna Karşı Şeyh Muhommed Abduh'un İslâm'ı Müdafaası (İstanbul, 1331, 80 s.) adlı eserin yayımlanması.

1915, Mayıs: Teşkilat-ı Mahsusa tarafından kurulan bir heyete dahil olarak Arap kabilelerinin 1. Dünya Savaşı'nda devlete sadık kalmasını sağlamak için Arabistan'ın Necid bölgesine gitmesi. Bu arada Medine'yi de ziyaret etmesi.

1915, 25 Kasım: Sebilürreşad'ın kâğıt sıkıntısı nedeniyle yayınına ara vermesi.

1916, 11 Mayıs: Sebilürreşad'ın yanınına tekrar başlaması.

1916, 26 Ekim: Sebilürreşad'ın İttihad ve Terakki hükümetine muhalefetinden ötürü 360. sayısından itibaren hükümet tarafından kapatılması. (Dergi yirmi ay boyunca hiç çıkmadı.)

1917, Eylül-Ekim: Safahat'ın beşinci kitabı olan Hatıralar adlı eserinin (İstanbul 1333/1335, 79 s.) kitap olarak basılması. 2. b. 1918, 3. b. 1928.

1918 başları: Büyük kızı Cemile'nin daha sonra Safahat'ı topluca neşreden Ömer Rıza (Doğrul) ile evlenmesi. 1918, 31 Mayıs: Sarıgüzel'deki evin ikinci defa yanışı.

1918, Temmuz: Mekke Emiri Şerif Haydar Paşa'nın daveti üzerine İzmirli İsmail Hakkı Bey ile gittiği Aliye'de (Lübnan) iki ay kalması. Kendisi flliye'de iken İstanbul'da Şeyhülislamlık makamına bağlı olarak kurulan Darü'l-Hikmet-i İslamiye Cemiyeti'nin başkâtibliğine atanması.

1918, 4 Temmuz: Uzun bir aradan sonra Sultan Vahdettin'in tahta çıkışıyla Sebilürreşad'ın yeniden yayımlanmaya başlaması.

İstiklal harbi yıllarıEdit

1920, Ocak: Darü'l-Hikmet-i İslamiye Cemiyeti'ne üye olması. Balıkesir'e giderek Zağanos Paşa Camii'ndeki vaazında halkı Yunan işgal kuvvetleriyle mücadeleye teşvik etmesi.

1920, 10 Nisan: Ankara'ya gitmek üzere İstanbul'dan ayrılması.

1920, Nisan sonu: Üsküdar-Alemdağı-İnebolu-Kastamonu, yolundan Ankara'ya varması. 30 Nisan'da Hacı Bayram Camii'nde vaaz vermesi.

1920, 3 Mayıs: Kuva-yı Milliye'ye katıldığının anlaşılması üzerine Darü'l-Hikmet-i İslamiye'deki görevinden azli.

1920, 5 Haziran: Burdur mebusu olması. Daha sonra halkı milli mücadeleye teşvik için Eskişehir, Burdur, antalya, fifyon, Konya ve Kastamonu'ya gitmesi.

1920, 19 Ekim: Kastamonu'ya giden (Eşref Edip'in halkı Kuva-yı Milliye lehinde savaşa teşvik eden faaliyetini şehrin valisinin Ankara'ya bir ayaklanma hazırlığı olarak bildirmesi üzerine, Büyük

Millet Meclisi Başkanlığı'nın izniyle Kastamonu'ya gitmesi.

1920, 7 Kasım: Hakimiyet-i Milliye, nr. 72'de neşredilen bir ilânla İstiklâl Marşı yarışması açılması.

1920, Kasım-Aralık: Millî Mücadele'nin haklılığını anlatmak için Kastamonu'daki Nasrullah Camii ve civar kazalarda vaazlar vermesi.

1920, Aralık sonu: Eşref Edip ile birlikte Ankara'ya dönmesi.

1921: Said Halim Paşa'dan tercüme ettiği İslamlaşmak (İstanbul 1337, 32 s.) adlı eserin kitap halinde yayımlanması. Nasrullah Comii'ndeki kitabesinin Elcezire Cephe kumandanı Nihat Paşa tarafından

Kastamonu'da Nasrullah Kürsüsü'nde (Diyar-ı Bekir vilayet matbaası, 1337, 32 s.) adıyla bastırılması ve cephelere dağıtılması.

1921, 3 Şubat: Sebilürreşad'ın nr. 467'den itibaren Ankara'da Hanım'ın vefatı.

50-60 lı yıllarEdit

1926 Kışı: Terar Mısır'a gitmesi. 1936'yo kadar Kahire'deki Camia-tü'l-Mısrıyye Darülfünunu'nda Edebiyat-ı Türkiye müderrisi olarak çalışması.

İkameti Kahire'ye yakın olan ve Abbas Halim Paşa'nın köşk ve arazilerinin bulunduğu Hilvan köyünde.

1931, Aralık: Kur'an tercümesini tamamladığı halde bu tercümenin Kur'an'ın aslı yerine kullanılmasından korkarak tercümeden vazgeçtiğini

belirten bir yazıyı Ankara'ya göndermesi. Ssd

60-70 li yıllarEdit

1933 Sonu: Safahat'ın yedinci kitabı olan Gölgeler adlı eserinin (Kahire,1352, 96 s.) basılması.

1935: Karaciğerinden rahatsızlanması.

1935, Temmuz: Rahatsızlığından ötürü hava değişimi için Lübnan'da filiye yakınındaki Suku'l-Garb köyüne gitmesi. Burada daha önce yakalandığı sıtma hastalığının ortaya çıkması.

1935: Antakya'ya gitmesi.

1936, Haziran: Hastalığı ilerleyince İstanbul'a dönmesi. Siroz teşhisiyle Nişantoşı'ndaki Sağlık Vurduna tedavi edilmek üzere kaldırılışı. Kendisine 170 küsur lira emekli maaşı bağlanması.

1936 yazı: Sağlık Vurdu'nda bir ay yattıktan sonra Mısır apartmanına yerleştirilmesi. Bir süre sonra Prens Halim Bey'in Baltacı Çiftliğine gitmesi.

Üç ay kaldığı bu çiftlikten zaman zaman tedavi için İstanbul'a gelmesi.

1936, 27 Aralık: Havaların soğuması üzerine döndüğü Mısır apartmanında bir pazar akşamı vefat etmesi. Edirnekapı Mezarlığında yakın dostu Babanzade Ahmed Naim'in yanına gömülmesi.

Ölümünden sonraki kronolojiEdit

1943: Ömer Rıza Doğrul tarafından Safahat'ın bütün kitaplarının bir arada toplu olarak ilk defa yayımlanışı. 1987'de M.Ertuğrul Düzdağ tarafından Safahıt'ın daha tam ve doğru bir metninin yayımlanması.

1960: Yol inşaatı sebebiyle mezarının Edirnekapı Şehitliğine naklolunması.

1986: Ölümünün 50. yılı dolayısıyla mezarının devlet eliyle yeniden yaptırılması.

Safahat logo

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.