Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.571
pages

2'li tablo sunumu[]

Şiir Metni
Güncel Türkçesi

Ey nüsha-i cânı ehl-i dînin!

Ey nâsih-i şânı münkirînin!

Ey can kopyası dindarların

Ey şanlı nasihatçısı inkarcıların

Ey meş'al-i hikmet-i İlâhî!

Ey mecma'-ı feyz-i bî-tenâhî!

Ey İlahi hikmetin ışığı

Ey sonsuz feyizler mecmuası

Takdîr-i meziyyetinde efkâr

Heyhât eder mi kudret izhâr?

Üstünlük kıymetini biçerken fikirler

Heyhat buna güç yetirebilirler mi?

Sen cilvegeh-i cemâl-i Hak'sın,

Âyîne-i Hak desem ehaksın.

Sen görünmeyen Allah'ın güzelliğisin!

Hakkın aynası desem pek layıksın.

Tenzîl-i celîl-i kibriyâsın,

Burhân-ı celâlet-i Hudâ'sın.

Yücelik makamının indirdiğisin

Allah'ın apaçık güçlü delilisin

Feyz aldı cihan senin yüzünden,

Bir bârika-i kemâlsin sen,

Cihan senin yüzünden feyizlendi

Bir fazilet şimşeğisin sen

Bir bârika kim bekaaya mazhar,

Her lem'ası ta zamân-ı mahşer,

Bir şimşek ki ebediliğe sahip

Her bir ışığı ta mahşere kadar

Bir şû'le-i intifâ-masunsun,

Her an bu şerefle rû-nümunsun.

Faydalar saklı ışıksın

Her zaman bu şerefle kendini gösterensin

Ettin bizi feyz-i Hak'tan âgâh,

Ey nûr-i mübîn tebârek-allâh!

Hakk'ın feyzinden bizi haberdar ettin

Ey apaçık nur ne mübareksin

Mahlûk değil kelâm-ı Hak'sın,

Âlî-i sunûf-i mâ-halâksın.

Yaratılmış değilsin, Hakk'ın kelamısın

Yaratılmış derecelerin en yücesisin

Furkan ki kitâb-ı Mustafâ'dır,

Bir mu'cize-i Hudâ-nümâdır.

Furkan ki Mustafa'nın kitabıdır

Allah'ın kendini gösteren mucizesidir

Olmakta ulu'n-nihâye a'len,

Bin hârika her bir âyetinden.

Sonsuza dek ayan beyandır

Bin olağanüstülük dökülmekte her bir ayetinden

Kur'ân'ı görüp duhât-ı urban

Hep kalmadılar mı lâl ü hayran?

Arapların dahileri Kur'an'ı görüp

Hep dilsiz ve şaşkınlık içinde kalmadılar mı

Furkan ki zahîr-i mü'minîndir,

Misbâh-ı münîr-i mü'minîndir,

Furkan ki müminlerin desteğidir

Müminlerin ışık saçan kandilidir

Şehrâh-ı Hüdâ onunla mekşûf,

Mechûl kalır o olsa meksûf.

Rabbin yolu onunla açıktır

O kaybolsa o yol da bilinmeze döner

Yâ Rab bu nasıl kitâb-ı âlî?

İdrâke sığışmıyor meâli.

Ya Rab bu nasıl yüce bir Kitaptır

Manasını anlamak ve kavramak mümkün değil

Ulviyyetin eyleyenler inkar,

Bir mislini eylesinler izhar.

Yüceliğini inkar eyleyenler

Bir benzerini getirsinler bakalım

Elhak o kitâb-ı bî-nazîre,

Meydâna getirmeden nazîre,

Gerçekten o benzersiz kitaba

Bir örnek getirmeden

Âciz bu cihâniyân âciz,

Kim muktedir,ins ü cân âciz?

Aciz bu cihanlar aciz

Kim güç yetirebilir insan ve cin?

Mâdâm ki iktidâr yoktur,

Tanzîre de ictisâr yoktur.

Madem ki yapılmıyor

Örnek yapmaya da cesaret edilemez

Ahmed ki nebiyy-i bî-gümandır,

Kur'ân ile feyz-yâb-ı şandır.

Ahmed ki şüphesiz Peygamberdir

Kur'an ile feyze nail olmuş yücedir

Fe'tû...diyerek Resûl-i Ekrem,

Eylerdi muannidîni mülzem.

Hadi getirin... diyerek Yüce Peygamber

İnatcıları sustururdu

Fe'tû...denilince ehl-i inkâr,

Kaabil mi ki eylesinler isrâr.

Hadi getirin, denilince inkarcılar

Daha ısrar edebilirler mi


Da'vâya mahal kalır mı artık?

Gavgâ ve cedel kalır mı artık?

İnat etmeye yer kalır mı artık

Kavga ve polemiğe gerek kalır mı

Ey zîver-i dest-i ihtirâmım!

Âlemde muhassalü'l-merâmım,

Ey saygı elimin süsü bezeği

Dünyada arzularımı elde ettiğim

Pîrâye-i hâfızam sen oldun,

Sermâye-i hâfızam sen oldun.

Hafızamın süsü sen oldun

Ezberimin serveti sen oldun

Sensin hele ey kitâb-ı a'zem

Hâşâ buna hiç tereddüd etmem,

Sensin hele ey yüce kitap

Haşa buna hiç şüphe etmem

Dünyada refîk ü hemzebânım,

Ukbâda mu'în ü müste'ânım.

Bu dünyada hem arkadaşım hem aynı dili konuştuğum

Öte dünyada yardımcım, yardım istenenim

3'lü tablo sunumu[]

Şiir Metni
Güncel Türkçesi
İngilizce Tercüme
Ey nüsha-i cânı ehl-i dînin!

Ey nâsih-i şânı münkirînin!

Ey dindarların can nüshası

Ey inkarcıların yüce nasihatçısı

İngilizce Tercüme Buraya

Ey meş'al-i hikmet-i İlâhî!

Ey mecma'-ı feyz-i bî-tenâhî!

Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya

Takdîr-i meziyyetinde efkâr

Heyhât eder mi kudret izhâr?

Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya

Sen cilvegeh-i cemâl-i Hak'sın,

Âyîne-i Hak desem ehaksın.

Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya

Tenzîl-i celîl-i kibriyâsın,

Burhân-ı celâlet-i Hudâ'sın.

Feyz aldı cihan senin yüzünden,

Bir bârika-i kemâlsin sen,

Bir bârika kim bekaaya mazhar,

Her lem'ası ta zamân-ı mahşer,

Bir şû'le-i intifâ-masunsun,

Her an bu şerefle rû-nümunsun.

Ettin bizi feyz-i Hak'tan âgâh,

Ey nûr-i mübîn tebârek-allâh!

Mahlûk değil kelâm-ı Hak'sın,

Âlî-i sunûf-i mâ-halâksın.

Furkan ki kitâb-ı Mustafâ'dır,

Bir mu'cize-i Hudâ-nümâdır.

Olmakta ulu'n-nihâye a'len,

Bin hârika her bir âyetinden.

Kur'ân'ı görüp duhât-ı urban

Hep kalmadılar mı lâl ü hayran?

Furkan ki zahîr-i mü'minîndir,

Misbâh-ı münîr-i mü'minîndir,

Şehrâh-ı Hüdâ onunla mekşûf,

Mechûl kalır o olsa meksûf.

Yâ Rab bu nasıl kitâb-ı âlî?

İdrâke sığışmıyor meâli.


Elhak o kitâb-ı bî-nazîre,

Meydâna getirmeden nazîre,

Âciz bu cihâniyân âciz,

Kim muktedir,ins ü cân âciz?

Mâdâm ki iktidâr yoktur,

Tanzîre de ictisâr yoktur.

Ahmed ki nebiyy-i bî-gümandır,

Kur'ân ile feyz-yâb-ı şandır.

Fe'tû...diyerek Resûl-i Ekrem,

Eylerdi muannidîni mülzem.

Fe'tû...denilince ehl-i inkâr,

Kaabil mi ki eylesinler isrâr.


Da'vâya mahal kalır mı artık?

Gavgâ ve cedel kalır mı artık?

Ey zîver-i dest-i ihtirâmım!

Âlemde muhassalü'l-merâmım,

Pîrâye-i hâfızam sen oldun,

Sermâye-i hâfızam sen oldun.

Sensin hele ey kitâb-ı a'zem

Hâşâ buna hiç tereddüd etmem,

Dünyada refîk ü hemzebânım,

Ukbâda mu'în ü müste'ânım.


4'lü tablo sunumu[]

Şiir Metni
Güncel Türkçesi
İngilizce Tercüme
Osmanlıca
Ey nüsha-i cânı ehl-i dînin!Ey nâsih-i şânı münkirînin!
Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة

Ey meş'al-i hikmet-i İlâhî![]

Ey mecma'-ı feyz-i bî-tenâhî![]

Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة

Takdîr-i meziyyetinde efkâr

Heyhât eder mi kudret izhâr?

Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة

Sen cilvegeh-i cemâl-i Hak'sın,[]

Âyîne-i Hak desem ehaksın.[]

Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة

Tenzîl-i celîl-i kibriyâsın,

Burhân-ı celâlet-i Hudâ'sın.

Feyz aldı cihan senin yüzünden,

Bir bârika-i kemâlsin sen,

Bir bârika kim bekaaya mazhar,

Her lem'ası ta zamân-ı mahşer,

Bir şû'le-i intifâ-masunsun,

Her an bu şerefle rû-nümunsun.

Ettin bizi feyz-i Hak'tan âgâh,

Ey nûr-i mübîn tebârek-allâh!

Mahlûk değil kelâm-ı Hak'sın,

Âlî-i sunûf-i mâ-halâksın.

Furkan ki kitâb-ı Mustafâ'dır,

Bir mu'cize-i Hudâ-nümâdır.

Olmakta ulu'n-nihâye a'len,

Bin hârika her bir âyetinden.

Kur'ân'ı görüp duhât-ı urban

Hep kalmadılar mı lâl ü hayran?

Furkan ki zahîr-i mü'minîndir,

Misbâh-ı münîr-i mü'minîndir,

Şehrâh-ı Hüdâ onunla mekşûf,

Mechûl kalır o olsa meksûf.

Yâ Rab bu nasıl kitâb-ı âlî?

İdrâke sığışmıyor meâli.


Elhak o kitâb-ı bî-nazîre,

Meydâna getirmeden nazîre,

Âciz bu cihâniyân âciz,

Kim muktedir,ins ü cân âciz?

Mâdâm ki iktidâr yoktur,

Tanzîre de ictisâr yoktur.

Ahmed ki nebiyy-i bî-gümandır,

Kur'ân ile feyz-yâb-ı şandır.

Fe'tû...diyerek Resûl-i Ekrem,

Eylerdi muannidîni mülzem.

Fe'tû...denilince ehl-i inkâr,

Kaabil mi ki eylesinler isrâr.


Da'vâya mahal kalır mı artık?

Gavgâ ve cedel kalır mı artık?

Ey zîver-i dest-i ihtirâmım!

Âlemde muhassalü'l-merâmım,

Pîrâye-i hâfızam sen oldun,

Sermâye-i hâfızam sen oldun.

Sensin hele ey kitâb-ı a'zem

Hâşâ buna hiç tereddüd etmem,

Dünyada refîk ü hemzebânım,

Ukbâda mu'în ü müste'ânım.

Safahat logo.jpg

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi
Şablon:Kuran

Advertisement