FANDOM


2'li tablo sunumuEdit

Şiir Metni
Güncel Türkçesi

Ey nüsha-i cânı ehl-i dînin!

Ey nâsih-i şânı münkirînin!

Ey can nüshası ehli dinin

Ey şanlı nasihatçısı münkirinin

Ey meş'al-i hikmet-i İlâhî!

Ey mecma'-ı feyz-i bî-tenâhî!

Ey İlâhî hikmet meş'alesi !

Ey mecma'-ı feyz-i bî-tenâhî!

Takdîr-i meziyyetinde efkâr

Heyhât eder mi kudret izhâr?

Güncel Türkçesi Buraya

Sen cilvegeh-i cemâl-i Hak'sın,

Âyîne-i Hak desem ehaksın.

Güncel Türkçesi Buraya

Tenzîl-i celîl-i kibriyâsın,

Burhân-ı celâlet-i Hudâ'sın.

Feyz aldı cihan senin yüzünden,

Bir bârika-i kemâlsin sen,

Bir bârika kim bekaaya mazhar,

Her lem'ası ta zamân-ı mahşer,

Bir şû'le-i intifâ-masunsun,

Her an bu şerefle rû-nümunsun.

Ettin bizi feyz-i Hak'tan âgâh,

Ey nûr-i mübîn tebârek-allâh!

Mahlûk değil kelâm-ı Hak'sın,

Âlî-i sunûf-i mâ-halâksın.

Furkan ki kitâb-ı Mustafâ'dır,

Bir mu'cize-i Hudâ-nümâdır.

Olmakta ulu'n-nihâye a'len,

Bin hârika her bir âyetinden.

Kur'ân'ı görüp duhât-ı urban

Hep kalmadılar mı lâl ü hayran?

Furkan ki zahîr-i mü'minîndir,

Misbâh-ı münîr-i mü'minîndir,

Şehrâh-ı Hüdâ onunla mekşûf,

Mechûl kalır o olsa meksûf.

Yâ Rab bu nasıl kitâb-ı âlî?

İdrâke sığışmıyor meâli.


Elhak o kitâb-ı bî-nazîre,

Meydâna getirmeden nazîre,

Âciz bu cihâniyân âciz,

Kim muktedir,ins ü cân âciz?

Mâdâm ki iktidâr yoktur,

Tanzîre de ictisâr yoktur.

Ahmed ki nebiyy-i bî-gümandır,

Kur'ân ile feyz-yâb-ı şandır.

Fe'tû...diyerek Resûl-i Ekrem,

Eylerdi muannidîni mülzem.

Fe'tû...denilince ehl-i inkâr,

Kaabil mi ki eylesinler isrâr.


Da'vâya mahal kalır mı artık?

Gavgâ ve cedel kalır mı artık?

Ey zîver-i dest-i ihtirâmım!

Âlemde muhassalü'l-merâmım,

Pîrâye-i hâfızam sen oldun,

Sermâye-i hâfızam sen oldun.

Sensin hele ey kitâb-ı a'zem

Hâşâ buna hiç tereddüd etmem,

Dünyada refîk ü hemzebânım,

Ukbâda mu'în ü müste'ânım.

3'lü tablo sunumuEdit

Şiir Metni
Güncel Türkçesi
İngilizce Tercüme
Ey nüsha-i cânı ehl-i dînin!Ey nâsih-i şânı münkirînin!
Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya

Ey meş'al-i hikmet-i İlâhî!

Ey mecma'-ı feyz-i bî-tenâhî!

Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya

Takdîr-i meziyyetinde efkâr

Heyhât eder mi kudret izhâr?

Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya

Sen cilvegeh-i cemâl-i Hak'sın,

Âyîne-i Hak desem ehaksın.

Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya

Tenzîl-i celîl-i kibriyâsın,

Burhân-ı celâlet-i Hudâ'sın.

Feyz aldı cihan senin yüzünden,

Bir bârika-i kemâlsin sen,

Bir bârika kim bekaaya mazhar,

Her lem'ası ta zamân-ı mahşer,

Bir şû'le-i intifâ-masunsun,

Her an bu şerefle rû-nümunsun.

Ettin bizi feyz-i Hak'tan âgâh,

Ey nûr-i mübîn tebârek-allâh!

Mahlûk değil kelâm-ı Hak'sın,

Âlî-i sunûf-i mâ-halâksın.

Furkan ki kitâb-ı Mustafâ'dır,

Bir mu'cize-i Hudâ-nümâdır.

Olmakta ulu'n-nihâye a'len,

Bin hârika her bir âyetinden.

Kur'ân'ı görüp duhât-ı urban

Hep kalmadılar mı lâl ü hayran?

Furkan ki zahîr-i mü'minîndir,

Misbâh-ı münîr-i mü'minîndir,

Şehrâh-ı Hüdâ onunla mekşûf,

Mechûl kalır o olsa meksûf.

Yâ Rab bu nasıl kitâb-ı âlî?

İdrâke sığışmıyor meâli.


Elhak o kitâb-ı bî-nazîre,

Meydâna getirmeden nazîre,

Âciz bu cihâniyân âciz,

Kim muktedir,ins ü cân âciz?

Mâdâm ki iktidâr yoktur,

Tanzîre de ictisâr yoktur.

Ahmed ki nebiyy-i bî-gümandır,

Kur'ân ile feyz-yâb-ı şandır.

Fe'tû...diyerek Resûl-i Ekrem,

Eylerdi muannidîni mülzem.

Fe'tû...denilince ehl-i inkâr,

Kaabil mi ki eylesinler isrâr.


Da'vâya mahal kalır mı artık?

Gavgâ ve cedel kalır mı artık?

Ey zîver-i dest-i ihtirâmım!

Âlemde muhassalü'l-merâmım,

Pîrâye-i hâfızam sen oldun,

Sermâye-i hâfızam sen oldun.

Sensin hele ey kitâb-ı a'zem

Hâşâ buna hiç tereddüd etmem,

Dünyada refîk ü hemzebânım,

Ukbâda mu'în ü müste'ânım.


4'lü tablo sunumuEdit

Şiir Metni
Güncel Türkçesi
İngilizce Tercüme
Osmanlıca
Ey nüsha-i cânı ehl-i dînin!Ey nâsih-i şânı münkirînin!
Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة

Ey meş'al-i hikmet-i İlâhî!Edit

Ey mecma'-ı feyz-i bî-tenâhî!Edit

Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة

Takdîr-i meziyyetinde efkâr

Heyhât eder mi kudret izhâr?

Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة

Sen cilvegeh-i cemâl-i Hak'sın,Edit

Âyîne-i Hak desem ehaksın.Edit

Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة

Tenzîl-i celîl-i kibriyâsın,

Burhân-ı celâlet-i Hudâ'sın.

Feyz aldı cihan senin yüzünden,

Bir bârika-i kemâlsin sen,

Bir bârika kim bekaaya mazhar,

Her lem'ası ta zamân-ı mahşer,

Bir şû'le-i intifâ-masunsun,

Her an bu şerefle rû-nümunsun.

Ettin bizi feyz-i Hak'tan âgâh,

Ey nûr-i mübîn tebârek-allâh!

Mahlûk değil kelâm-ı Hak'sın,

Âlî-i sunûf-i mâ-halâksın.

Furkan ki kitâb-ı Mustafâ'dır,

Bir mu'cize-i Hudâ-nümâdır.

Olmakta ulu'n-nihâye a'len,

Bin hârika her bir âyetinden.

Kur'ân'ı görüp duhât-ı urban

Hep kalmadılar mı lâl ü hayran?

Furkan ki zahîr-i mü'minîndir,

Misbâh-ı münîr-i mü'minîndir,

Şehrâh-ı Hüdâ onunla mekşûf,

Mechûl kalır o olsa meksûf.

Yâ Rab bu nasıl kitâb-ı âlî?

İdrâke sığışmıyor meâli.


Elhak o kitâb-ı bî-nazîre,

Meydâna getirmeden nazîre,

Âciz bu cihâniyân âciz,

Kim muktedir,ins ü cân âciz?

Mâdâm ki iktidâr yoktur,

Tanzîre de ictisâr yoktur.

Ahmed ki nebiyy-i bî-gümandır,

Kur'ân ile feyz-yâb-ı şandır.

Fe'tû...diyerek Resûl-i Ekrem,

Eylerdi muannidîni mülzem.

Fe'tû...denilince ehl-i inkâr,

Kaabil mi ki eylesinler isrâr.


Da'vâya mahal kalır mı artık?

Gavgâ ve cedel kalır mı artık?

Ey zîver-i dest-i ihtirâmım!

Âlemde muhassalü'l-merâmım,

Pîrâye-i hâfızam sen oldun,

Sermâye-i hâfızam sen oldun.

Sensin hele ey kitâb-ı a'zem

Hâşâ buna hiç tereddüd etmem,

Dünyada refîk ü hemzebânım,

Ukbâda mu'în ü müste'ânım.

Safahat logo

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi
Şablon:Kuran

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.