Merkezin Amacı[düzenle | kaynağı değiştir]

Merkezin amaçları şunlardır: a) Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak; bunların belgelenmesini, tanıtılmasını, korunmasını ve yaşatılmasını sağlamak,

b) Mehmet Akif Ersoy ile ilgili kitap, gazete, dergi, broşür, afiş gibi her türlü yayın ve ses ile görüntü kayıtlarının yer aldığı bir ihtisas kitaplığı ve arşivi oluşturmak,

c) Mehmet Akif Ersoy ile ilgili olarak düzenlenen ulusal ve uluslararası bilgi şöleni, kongre, konferans, panel gibi etkinliklere destek olmak ve katılmak,

ç) Mehmet Akif Ersoy ile ilgili olarak belgesel, CD, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yayımlayan ve bu alan üzerinde çalışan bilim adamlarımızı ve araştırmacılarımızı desteklemek; onların bilgi ve tecrübelerini kalıcı eserler haline getirmek,

d) Mehmet Akif Ersoy ile ilgili çalışmalarda bulunan Türkiye ve Türkiye dışındaki enstitü, merkez, kişi ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak; Mehmet Akif Ersoyla ilgili hazırlanacak yazılı ve görsel basın-yayın programlarına bilimsel destek sağlamak,

e) Yurt içi ve yurt dışında Mehmet Akif Ersoy ile ilgili önem arz eden merkezlere kuruluş amacına uygun kısa süreli araştırma ve inceleme gezileri düzenlemek,

f) Mehmet Akif Ersoy hakkında halkı bilgilendirmek.

Yönetim Kurulu[düzenle | kaynağı değiştir]

Yrd. Doç. Dr. Celal ERDÖNMEZ ( Müdür )Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZCAN (Üye)Yrd. Doç. Dr. Mustafa BİLGİN (Üye)Doç. Dr. Sadık KARTAL (Üye)Okt. Hasan KÜR (Müdür Yardımcısı) {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="3" style="color:rgb(0,0,0);font-family:'TimesNewRoman';font-size:medium;line-height:normal;" width="100%" | align="center" class="baslik2" style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:13px;font-weight:bold;color:rgb(124,35,35);" width="340"|

Danışma Kurulu[düzenle | kaynağı değiştir]

|- | align="center" class="dyazi2" height="10" style="font-family:Verdana;font-size:12px;color:rgb(124,35,35);line-height:13px;"| |- | class="dyazi2" style="font-family:Verdana;font-size:12px;color:rgb(124,35,35);line-height:13px;"|Bekir ŞAHİN (Konya yazma Eserler Kütüphanesi Md.) |- | class="dyazi2" style="font-family:Verdana;font-size:12px;color:rgb(124,35,35);line-height:13px;"|Beşir AYVAZOĞLU (Türk Edebiyatı Vakfı) |- | class="dyazi2" style="font-family:Verdana;font-size:12px;color:rgb(124,35,35);line-height:13px;"|D. Mehmet DOĞAN (Türkiye Yazarlar Birliği) |- | class="dyazi2" style="font-family:Verdana;font-size:12px;color:rgb(124,35,35);line-height:13px;"|Doç.Dr. Hasan BABACAN (Balıkesir Üniversitesi) |- | class="dyazi2" style="font-family:Verdana;font-size:12px;color:rgb(124,35,35);line-height:13px;"|Prof.Dr. İsmail KARA (Marmara Üniversitesi) |- | class="dyazi2" style="font-family:Verdana;font-size:12px;color:rgb(124,35,35);line-height:13px;"|Prof.Dr. İsmail ÇETİŞLİ (Pamukkale Üniversitesi) |- | class="dyazi2" style="font-family:Verdana;font-size:12px;color:rgb(124,35,35);line-height:13px;"|Prof.Dr. Mehmet Ali ÜNAL (Pamukkale Üniversitesi) |- | class="dyazi2" style="font-family:Verdana;font-size:12px;color:rgb(124,35,35);line-height:13px;"|Mehmet ÇİFTÇİGÜZELİ (Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı) |- | class="dyazi2" style="font-family:Verdana;font-size:12px;color:rgb(124,35,35);line-height:13px;"|Prof. Dr. Mustafa KARA (Uludağ Üniversitesi) |}  

Yönetmelik[düzenle | kaynağı değiştir]

18 Haziran 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27262

YÖNETMELİK

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

           Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde kurulan Mehmet Akif 

Ersoy Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine 

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

           Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Uygulama ve 

Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

           Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 

7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak 

hazırlanmıştır.

           Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

           a) Merkez: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

          c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

           ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

d) Rektör: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

           Merkezin amacı             MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

           a) Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak; bunların belgelenmesini, tanıtılmasını, 

korunmasını ve yaşatılmasını sağlamak,

           b) Mehmet Akif Ersoy ile ilgili kitap, gazete, dergi, broşür, afiş gibi her türlü yayın ve ses ile görüntü 

kayıtlarının yer aldığı bir ihtisas kitaplığı ve arşivi oluşturmak,

           c) Mehmet Akif Ersoy ile ilgili olarak düzenlenen ulusal ve uluslararası bilgi şöleni, kongre, konferans, panel 

gibi etkinliklere destek olmak ve katılmak,  

           ç) Mehmet Akif Ersoy ile ilgili olarak belgesel, CD, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yayımlayan ve bu alan 

üzerinde çalışan bilim adamlarımızı ve araştırmacılarımızı desteklemek; onların bilgi ve tecrübelerini kalıcı eserler 

haline getirmek,

           d) Mehmet Akif Ersoy ile ilgili çalışmalarda bulunan Türkiye ve Türkiye dışındaki enstitü, merkez, kişi ve 

kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak; Mehmet Akif Ersoyla ilgili hazırlanacak yazılı ve görsel basın-yayın 

programlarına bilimsel destek sağlamak,

           e) Yurt içi ve yurt dışında Mehmet Akif Ersoy ile ilgili önem arz eden merkezlere kuruluş amacına uygun kısa 

süreli araştırma ve inceleme gezileri düzenlemek,

           f) Mehmet Akif Ersoy hakkında halkı bilgilendirmek.

Merkezin faaliyet alanları

           MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

           a) Mehmet Akif Ersoy’un edebî kişiliği ve eserlerinden hareketle ulusal ve uluslararası düzeyde kapsamlı bilgi 

şöleni, kongre ve kurultaylar düzenlemek,

           b) Mehmet Akif Ersoy ihtisas kitaplığı ve arşivi oluşturmak,

c) Dönemle ilgili dil, tarih ve edebiyat eserleri başta olmak üzere meydana getirilen tüm kültür eserlerini 

araştırmak,

           ç) Alanlarında bilgi, tecrübe ve eser sahibi uzman bilim insanları ve bu alanda çalışmalarda bulunan 

kurumların temsilcilerini desteklemek,

           d) Bu alanda her türlü araştırma ve inceleme çalışmalarında bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

           Merkezin organları

           MADDE 7 – (1) Merkez aşağıdaki organlardan oluşur:

           a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu,             c) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversite öğretim üyeleri arasından ve Rektör tarafından üç yıl süreyle 

görevlendirilir. Görev süresi biten Merkez Müdürü, yeniden aynı usulle görevlendirilebilir.

           (2) Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, ilgili alanda araştırmalar yapan öğretim 

elemanlarından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

           (3) Merkez Müdürünün katılamadığı toplantılara, görevlendireceği müdür yardımcısı katılır ve Merkez 

Müdürlüğüne altı aya kadar vekâlet edebilir.

           (4) Müdür yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Merkez Müdürü, gerekli gördüğü hâllerde 

yardımcılarının değiştirilmesini teklif edebilir.

           (5) Merkez Müdürünün görevi sona erdiği zaman yardımcılarının da görevi sona erer.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

           a) Merkezi temsil etmek,

           b) Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek,

           c) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra 

Rektörün onayına sunmak,

           ç) Merkez Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

           d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra 

Rektörün onayına sunmak,

           e) Mehmet Akif Ersoy ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantı, seminer, bilgi şöleni ve benzeri program, 

faaliyet ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetlenmesini sağlamak,

           f) Personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.

           Merkez yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, müdür yardımcıları, Merkezin çalışma alanı ile 

ilgili bilimsel faaliyetlerde bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Merkez Müdürünün teklifi üzerine üç yıl 

süreyle Rektör tarafından görevlendirilen üç üye ile birlikte toplam altı üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler 

yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla görevlendirme sebebiyle toplantılara 

katılamayacak olan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yine Merkez Müdürünün teklifiyle Rektör 

tarafından yeni üye görevlendirilir.

           (2) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine en az üç ayda bir defa salt çoğunlukla 

toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

           (3) Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulunun da başkanıdır. Merkez Müdürünün yokluğunda bu görevi, 

Merkez Müdürüne vekalet eden Merkez Müdür Yardımcısı yürütür.             Merkez yönetim kurulunun görevleri

           MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

           a) Merkez Danışma Kurulunun üyelerini belirlemek,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,

c) Merkez elemanlarının araştırma, inceleme, derleme, tarama ve yayım konularındaki proje ve önerilerini 

değerlendirmek ve karara bağlamak,

           ç) Merkezin amaçları doğrultusunda çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliğini sağlamak,

           d) Merkezdeki çalışmaların etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuata ve bu Yönetmeliğe uygun olarak, daha 

iyi ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri ve kararları almak,

           e) Merkezin amaçları doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve kişilerle 

işbirliği yaparak uygun görülen projelerde yardımlaşmak,

           f) Merkez Müdürünün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Merkez danışma kurulu ve görevleri

           MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkez Müdürü ile bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen 

faaliyet alanlarında bilgi, tecrübe ve eser sahibi uzman bilim insanları ve bu alanda çalışmalarda bulunan kurumların 

temsilcilerinden altı kişi olmak üzere en az yedi üyeden oluşur. Merkez Danışma Kurulu üyeleri, Rektör tarafından üç 

yıl süre ile görevlendirilir. Aynı usulle üyelerin üyeliklerine son verilebilir.

           (2) Merkez Danışma Kurulu; Merkez Müdürünün başkanlığında ve yazılı daveti üzerine, yılda en az bir defa 

toplanır ve salt çoğunluk aranmadan Merkezin faaliyetleriyle ilgili konularda tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde 

bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

           Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü 

maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

           Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü âlet, donanım ve 

demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

           Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür.


Etkinlikler[düzenle | kaynağı değiştir]

MEHMET AKİF ERSOY[düzenle | kaynağı değiştir]

*HAYATI *ESERLERİ
Hayatı

Tahsil Hayatı Sporculuğu  Bulunduğu Vazifeler  Sebîlürreşad Dergisi  Seyahatleri  Berlin Seyahati  Necid Seyahati  Şiir Hayatı  Yazı Ve Kitapları  Destan Şairi  Büyük Şair  Arkadaşının Çocukları  Milletiyle Birlikte Ağlayan Şair  Vatan Hizmeti  Darülhikme'de  Milli Mücadele'ye Destek  Balıkesir Hitabesi  Takip Ve Baskı Altında  Savaşın İçinde  Ankara yolculuğu nasıl yapıldı?  Ankara'ya Varış: 24 Nisan 1920  Burdur Ve Biga’dan Mebus Seçilmesi  Milli Mücadele Konuşmaları  Manevi Önder  Akif'in Samimiyeti  İstiklal Marşı  İstiklal Marşı'nın Manası  Mustafa Kemal Paşa'nın Sevdiği Mısralar Akif'in Kur' an Meali  Meal ne oldu?  Çok Sıkıntı Çekti  Antakya'da  Hastalığı; Ölümü Ve Mezarı  Sevilen Millet Büyügü

I.  ŞİİRLERİ

 1. Safahat Dışında Kalmış Şiirler;
 2. Safahat.

II. NESİR YAZILARI
I- ŞİİRLERİ 1. SAFAHAT DIŞINDA KALMIŞ ŞİİRLER Mehmet Âkif Bey, Halkalı Baytar Mektebi'nin son sınıflarında bulunduğu sıralarda (1891-93), şiirlerini zamanın dergilerine göndermeye başlamıştı. 1908 sonrasında, yazdıklarını devamlı olarak yayınlamaya başlamadan önceki yıllarda da, önemli bir şair olarak tanınmış ve kabul edilmişti. Gerek dostlarına gönderdiği manzum mektuplar ve gerek diğer manzumeleri, şiir meraklıları tarafından yazılarak elden ele yayılıyordu.
Mehmet Âkif, 1908'den önce yazdığı şiirlerinden birkaçını, 1908'den sonra neşretmekle beraber, beğenmediklerinin hepsini ortadan kaldırmıştır. Kendisinin, ikinci bir Safahat hacminde olduğunu söylediği eski şiirlerinden, sadece, 1900'den önce yayınlanmış olanlarla, ele geçen mektuplarında bulunanlar ve meraklıların defterlerinde kalanlar kurtulmuşlardır.

2. SAFAHAT "Safahat". Mehmet Âkif Ersoy'un şiirlerini topladığı yedi kitaplık şiir külliyatının adıdır, içinde 11.240 mısra tutan 108 şiir bulunmaktadır.
Birinci kitap, yalnız "Safahat" adını taşır. Bundan başlayarak sıra numarası almış bulunan öteki kitapların ayrıca isimleri vardır. Müstakil ciltler hâlinde ve farklı zamanlarda birkaç baskı yapmış olan kitaplar, Latin harfli baskılarından önce bir arada, tek cilt içinde yayın­lanmamıştır. Yedi kitabın ilk altısının bütün baskıları İstanbul'da, yedinci kitabınki ise Kahire'de yapılmıştır.
Safahatı teşkil eden yedi kitabın mısra sayıları ile eski harflerle yapılmış baskılarının tarihleri şöyledir:
1. Safahat: 44 şiir, 3084 mısra. Üç baskı: 1911. 1918, 1928.

 1. Süleymâniye Kürsüsünde: Bir şiir, 1002 mısra. Dört baskı: 1912, 1914, 1918, 1928.
 2. Hakkın Sesleri: 10 şiir, 482 mısra. Üç baskı: 1913, 1918, 1928.
 3. Fâtih Kürsüsünde: Bir şiir, 1692 mısra. Dört baskı: 1914 (iki baskı), 1918, 1924.
 4. Hâtıralar: 10 şiir, 1314 mısra. Üç baskı: 1917, 1918, 1928.

6. Âsım: Bir şiir, 2292 mısra, iki baskı: 1924,
1928.
7. Gölgelerdi şiir, 1374 mısra. Bir baskı: 1933.
Safahat, 1943 yılından itibaren yeni harflerle de basılmaya başlanmıştır. Şimdiye kadar yüz defadan fazla ve beş yüz bin adet kadar basılmış olan "Safahat", yurdumuzda en fazla alınan ve okunan, bir şiir ve fikir kitabıdır.
"Safahat": "Safhalar, devreler, dönemler" ve "görünüşler, manzaralar" demektir. ("Kötülük, rezillik..." demek olan "sefahet" kelimesiyle karıştırmamalıdır.) Safahat'ı teşkil eden manzumelerin tamamı "aruz" vezni ile yazılmıştır. Şiirlerin uzunluğu bir kıt'adan, 2292 mısra'a kadar değişmektedir. Mehmet Âkif, "İstiklâl Marşı"nı "milletin malıdır" diyerek Safahat'a almamıştır. "Çanakkale Şehidleri" adıyla meşhur olan şiir ise "Âsim" kitabında bulunmaktadır.

II- NESİR YAZILARI  1. TEFSİRLER Mehmet Âkif in tefsir yazılarının hepsi elli yedi tanedir. Bunların on sekizi manzum olarak yazılmış olup, Safahat'a alınmışlardır. Elli üç tanesi âyet ve dört tanesi hadis üzerine yazılmıştır. Çoğunun uzunluğu bir sayfadan azdır. Âkif Bey, memleketin ve halkın o günkü meselelerine hitap eden bir veya birkaç âyet veya hadîsi mevzu alarak, okuyuculara onlarla yol göstermeye çalışmıştır. Dolayısıyla bu yazılar, tefsir ilmi bakı­mından değil, zamanın meselelerine bakış açısından mühimdirler.

2. VAAZLAR Mehmet Âkif Ersoy'un bir tanesi kitap içinde yayınlanmış, diğerleri konuşma sırasında Eşref Edib tarafından tesbit edilmiş olan, dokuz konuşması, va'azı (mev'izası) vardır. Bunlardan birincisi, bir kulüpte konuşma şeklinde yapıldıktan sonra, "Mevâiz-i Diniye" kitabında yayınlanmıştır. Kalan sekiz va'azın üçü Bal­kan Harbi içinde İstanbul'un üç büyük camiinde (Be­yazıt, Fâtih, Süleymâniye); birisi Balıkesir Zağnos Paşa Camiinde; üçü ise Kastamonu'da Nasrullah Camiinde ve şehrin kazalarında verilen va'azlardır. Her bakım­dan çok önemli konuşmalardır.

3. MAKALELER Çeşitli cemiyet, edebiyat ve fikir meseleleri üzerine, makale, sohbet ve hatıra şeklinde kaleme alınmış elli yazıdan ibarettir. Bunların on yedisi"Hasbıhâl", on biri "Edebiyat Bahisleri", dördü "Eski Hâtıralar", ikisi"Letâif-i Arabdan "genel başlıkları altında bazan ikinci bir başlık daha taşıyarak- yayınlanmışlardır. On beşinin ise ayrı başlıkları vardır. Mehmet Âkif in düşünceleri, bilgisi, kültürü ve irfanı, çok samimî bir dille kaleme aldığı bu yazılarında görülmektedir.

4. TERCÜMELER Mehmet Âkif, 1908'den sonra, hepsi de dergisin­de yayınlanmış ve 268 tefrika devam etmiş olan 55 ayrı tercüme yapmıştır. Bunların birkaçında"Sa'di" takma adını kullanmıştır.
Tercümeler, beşi Arapça ve biri Fransızca yaz­mış olan altı yazardan yapılmıştır. Tercümelerin yazar ve tefrika sayısı bakımından dağılışı şöyledir: Ferid Vecdi: 7 tercüme, 73 tefrika/M. Abduh: 31 tercüme, 48 tefrika / A. Refik: Bir tercüme, 3 tefrika / Şeyh Şiblî: Bir tercüme, 10 tefrika/A. Câviş: 13 tercüme. 122 tefrika/Saki Halim Paşa (Fransızca): 2 tercüme, 12 tefrika... Kitap olarak basılmış tercümeleri:
1. "Müslüman Kadını",Ferid Vecdi; 2. "Hanoto'nun Hücumuna Karşı Şeyh Muhammed Abduh'un İslâm'ı Müdâfa'ası"; 3. "İslâmlaşmak", Said Halim Pa­şa; 4. "Anglikan Kilisesine Cevap", Abdülaziz Câviş; 5. "İçkinin Hayât-ı Beşerde Açtığı Rahneler", Abdülaziz Câviş.

5. MEKTUPLAR Hâlen elli kadar mektubu ve bazı mektup parçaları yayınlanmış bulunan Mehmet Akif in, dağınık hâl­de, bazı kimselerin elinde birkaç yüz mektubunun bulunduğunu tahmin etmekteyiz. Bunların toplanarak yayınlanması, şairimizin düşünceleri, hayatı ve yakın tarihimiz bakımından çok faydalı olacaktır.

KAYNAKÇA

  • Mehmet Âkif Ersoy. 5. baskı, İstanbul 2004, 318 sayfa, Kaynak Yayınlan.
  • Mehmed Âkif, Mısır Hayatı ve Kuran Meali, 2. baskı İstanbul 2005, 360 sayfa, Şule Yayınevi.
  • Mehmed Âkif Hakkında Araştırmalar, 3. baskı, İstan­bul 2000. iki cilt, 254+248 sayfa, M.Ü ilahiyat Fakültesi Vakfı, Mehmet Âkif Araştırmaları Merkezi yayını, 3cilt basılıyor.
  • Mehmed Âkif, yazan: Süleyman Nazif; hazırlayan: M. E. Düzdağ, eski harfli asıl metinle karşılıklı sayfalar ha­linde ve notlar ilavesiyle, İstanbul 1991, 7+102+140 say­fa, tz Yayıncılık.
  • Safahat: Kültür Bakanlığı, İz, Gonca, Şule, MÜ İlahiyat Fakültesi Vakfı, inkılâp. Çağrı Yayınları için hazırladığımız (halk baskısı, tenkidli basım, eski yazı tıpkı basım gibi) çeşitli baskılar (1987-2006). Her biri 700 sayfanın üzerinde hacimlerde bulunan bu neşirlerin baş tarafına Âkif ve eserleri hakkında yüz sayfadan fazla tutan (Girimler ve sonuna (Safahat Dışındaki Şiirler) ile (Safahat Rehberi) ve (İndeks) bölümleri eklenmiştir.


Dış linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.