FANDOM


SA'Dî Edit

Ana madde: Mehmet Akif Ersoy / Sa'dî

Şu üstâd-ı irfan-penâhın bugün
Hakîkatte şâkirdiyiz biz bütün

Mürebbi-i efkâr-ı ümmet odur
Eden halka tedrîs-i hikmet odur!

Odur şi'ri hikmetle mezc eyleyen
Odur şiir nâmiyle hak söyleyen!

Tasavvur edilsin,olur şey değil
Ki geçmiş iken altı yüz bunca yıl!

Gülistan'ı hâlâ hazan bilmiyor,
Safâ-yı rebî'si eksilmiyor!

Ne mezher ki bir verdinin bin bahar
Kadar zevk-i bînân için hükmü var

Ne manzar ki bir düşse nûr-i nigâh
Gelir başka yerler karanlık,siyah!

Bu gülşen ki her lâhza meftûhtur
Temâşâsı nev-neşve-i rûhtur!

Bakın her yerinde hezâran hezâr
Letâfetle olmaktadır nevha-kâr!

Bütün nağme-sencân-ı dehre salâ!
Duyan var mı bir böyle ulvî sadâ?

Ne âteşli sözler,ne parlak meâl? Serâpâ mekaalâtı rûhu'l-kemâl!

Güler güldürür,ağlayıp ağlatır!
Fakat dâimâ bir esâs anlatır!

Küçük kıssalardan büyük hisseler
Çıkarmış mıdır kimse Sa'dî kadar?

"Lâfonten" mi "Sa'dî"ye sânî olur?
Bu da'vâya kim istitâ'at bulur?

Çıkın,söyleyin siz de ey şâiran!
Yazılmış mıdır başka bir Bûstan?

Letâifde kâ'bında yoktur edîb
Mevâizde bir bî-müdânî hatîb!

Hakîkatten ayrılmamak şânıdır!
O âlemde ma'şûk-i vicdânıdır!

Bekaa nâmının her zaman yârıdır
Fenâ bilmeyen varsa âsârıdır!

Odur sâde pîrâye-i hâfızam!
Ne var başka sermâye-i hâfızam?

Hayâlim onun mehbiti'n-nûrudur,
Gözüm gerçi müştâkı,mehcûrudur!

Cebîn-i mübîninde lâmi' dehâ!
Cemâl-i kemâlinde sâti' zekâ!

Nigâhında bir hâriku'l-âdelik!
Külahında pejmürdelik,sâdelik!

Tekellüfden âsûde,bî-kayd ü bâk
Kalender,abâpûş bir pîr-i pâk!

Gelir hâtırıma tecessüm eder
Zarîfâne gûyâ tebessüm eder!

Fakat öyle hoş bir sabâhat ile
Ki subhunda yoktur bâhârın bile!

Edîbâne bin nükte eyler beyan
Hakîmâne çok bahs eder dermeyan!

Biraz lâubâlîcedir meşrebi!
Ta'assub götürmez imiş mezhebi!

O söyler de ben istima' eylerim!
Coşup kâh olur kim semâ' eylerim!

Benim şeyh-i sâhib-fütûhum odur!
Delîlim müzekkî-i rûhum odur!

Durun,söylüyor,şöyle bir dinleyin!
Hakîkat nasılmış görün belleyin:

"Benî âdem a'zâ-yı yek-dîgerend"
"Ki der âferîneş zi-yek gevherend"


Safahat logo

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.