FANDOM


Wikipedia-logo-tr
'den Mehter çahcılar alayı ile ilgili bir şeyler var.
Bakınız

Şablon:Mehter - d {{Mehter}}


Mehter - Mehter Marşı
Mehter çahcılar alayı
Eski Ordu Marşı - Ey şanlı ordu ey şanlı asker Mehter Duâsı 2 Mehter Harp Duâsı (Harp Gülbankı) 3 Mehter Marşları Vakt-i Sürûru Sefâ 4 Mehterin Avrupa'ya Tesiri 5 Günümüzde Mehter
Mehter Marşları Sözleri
7 Çağrı 8 Yine de Şahlanıyor Aman 9 Buna Er Meydanı Derler 10 Kırım'dan Gelirim 11 Mehter Vuruyor 12 Artar Cihatla Şanımız 13 Eski Malazgirt Marşı 14 Yelkenler Biçilecek 15 Sancak Marşı 16 Osman Paşa Marşı 17 Mehter Marşı 18 Estergon Kal'ası 19 İhtiyatlar Silah Çatmış 20 Eski Ordu Marşı 21 Devlet Marşı 22 Genç Osman 23 26 Ağustos Marşı 24 Sivastopol Marşı 25 Türkün Savaşları (Fetih Marşı) 26 Tarihi Çevir 27 Malazgirt Marşı 28 Gülyüzünde Göreli 29 Ordunun Duası 30 Tuna nehri marşı

Evliya çelebide anlatılışıEdit


EÇS/8/134 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/136

Bundan sonra iç ağaları geçti.


İç Ağaları alayı:


Tamamı beş yüz adet temiz, bıyıklı, şehbaz yiğitler ki, her biri Rüstem, Sam ve Neriman'a (1) meydan okur, bü­tün âletlere ve silâhlara bürünmüş fedaî süvariler, dilâver ve hünerli erler, arslan gibi yiğitler idi. Ellerinde kargı sı­rığı, bellerinde en meşhur ustaların kılıçları, oylukları al­tında (Mızrak) hazır dururdu. Bu yiğitler de atbaşı beraber selâma durdular ki, âlet ve silâhlarının parıltısı göz kamaştırırdı.

Bundan sonra:


(Mehter çahcılar alayı): gelir. Bunlar tamamen silâhlı, atlar üzerinde dokuzar kat mehterhane çalarak selâma du­rup İslâm pâdişâhının gelmesini beklediler.


Köprülü Mehmed Paşa ise Koca Sokullu gibi, bütün aza­meti ile dururdu. Eğninde samur kabanice üzerine tirkeş ve çarkap kuşak, ayağında Çerkeş fular ve şalvarı vardı. Rüzgâr sür'atli atında altın zincirli ve mürassaâ eğerler var­dı. Kendi bir benekli at üzerine Mankalya pehlivanı gibi binmiş olup, Cem mertebeli pâdişâhın gelmesini bekler..


Saadetlû padişah görülünce sağ ve sol salâm vererek


__________________


(1)Rüstem, Sam ve Neriman eski devrin meşhur bahadırları

Köprülü'nün yedekleri beraberliğine gelince, hemen koca Köprülü attan inip yaya olarak apul apul gidip, pâdişâhın özengisine yüzünü sürdü. On onbir adım kadar yaya gididince saadetlû pâdişâh:

«Lala! Sen ihtiyarsın! Atına bin, desturdur!»

Buyurdukta hemen Köprülü özengisiz benekli atına bi­nerek beraberce (İzmit = îznik) şehrine girdiler.

Saadetlû pâdişâh İzmit şehrine böyle büyük alay ile gi­rerken caddenin sağ ve soluna şehir halkının küçüğü büyü­ğü, ayan ve eşrafı ve sanat sahibi ve esnafı dolup pâdişâh yolu üzerine selâm almağa ve karşılamağa çıktılar.

Sanat sahiplerinin ellerindeki diba, şip ve zerban pâyendazları (yol halıları) döşeyip saadetlû pâdişâha kulluklarını göste­rerek, hüner ve marifetlerini gösterdiler.

Sonra saadetlû pâ­dişâh kendine mahsus İzmit sarayında kalıp eski âdeti üze­re, kâh otağına gelir ve pâdişâh divanı yapar, Allanın kul­larına iltifatlarda bulunarak haklarını yerine getirirdi. Bu şekilde Anadolu memleketleri ile diğer eyâletlerin sekban ve sarıca köpekleri şerlerinden reâyâ ve berâyâ rahat olurdu.

Bu konakta Hasan Paşanın katli ve diğer zorba zalim­lerin defedilmesi için İsmail Paşa müfettiş olup, on bin as­kerle Anadolu içerisine süzüldü. Bu İzmit şehrinde üç gün oturulup Kapudan Paşa ve Bostancıbaşı birer yaylım top ve tüfenk şenlikleri ederek (Mudanya) şehrine gitmek üzere emir aldılar. Sonra bu şehirde bütün ocak halkı ile muşavere olununca, pâdişâh hazretlerinin, Celâli kırmak üzere Halep ve Maraş taraflarına gitmesi münasip görülmeyüp (İsmail Paşanın gitmesi yeter) fikri ile İzmit'ten Bursa'ya gitmek doğru görüldü.

Tuğlar gidip, ertesi gün saadetlû pâdişâh İzmit halicini dolaşarak beş saatte (Top yeri) konağına geldi. Bu mübarek konakta Celâlî tarafından katli icap eden bir tek adam bile gelmedi. Saadetlû pâdişâh otaktan gizlice çıkarak, İslâm ordusu içinde geçen ahvali anlamak üzere göz kulak olup

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.