FANDOM


Wikipedia-logo-tr
Vikipedi'den Mehter Marşı ile ilgili bir şeyler var
Bakınız

Şablon:Mehter - d {{Mehter}}


Mehter - Mehter Marşı
Mehter çahcılar alayı
Eski Ordu Marşı - Ey şanlı ordu ey şanlı asker Mehter Duâsı 2 Mehter Harp Duâsı (Harp Gülbankı) 3 Mehter Marşları Vakt-i Sürûru Sefâ 4 Mehterin Avrupa'ya Tesiri 5 Günümüzde Mehter
Mehter Marşları Sözleri
7 Çağrı 8 Yine de Şahlanıyor Aman 9 Buna Er Meydanı Derler 10 Kırım'dan Gelirim 11 Mehter Vuruyor 12 Artar Cihatla Şanımız 13 Eski Malazgirt Marşı 14 Yelkenler Biçilecek 15 Sancak Marşı 16 Osman Paşa Marşı 17 Mehter Marşı 18 Estergon Kal'ası 19 İhtiyatlar Silah Çatmış 20 Eski Ordu Marşı 21 Devlet Marşı 22 Genç Osman 23 26 Ağustos Marşı 24 Sivastopol Marşı 25 Türkün Savaşları (Fetih Marşı) 26 Tarihi Çevir 27 Malazgirt Marşı 28 Gülyüzünde Göreli 29 Ordunun Duası 30 Tuna nehri marşı


Mehter Marşları Sözleri ve Tarihçesi

1. Mehter Marşının Tarihçesi ve Günümüzde Mehter Mehterin T​arihçesi

Osmanlılarda, askeri mûsikiyi icrâ eden topluluk. Farsçada mihter olarak geçen mehter kelimesi, ekber (en büyük), âzâm (pek ulu) mânâsında bir ism-i tafdildir.Kelime Türkçe de mehter, çoğulu olarak da mehterân şeklinde kullanılmıştır. Mehter, bölüklere ayrılır, aynı çalgı âletini çalanlar, alemdârlar birer bölük şekil ederlerdi. Her bölüğün ağa tâbir edilen bir âmiri bulunurdu. Davulcubaşına ise Baş Mehteren Ağa denilirdi. Ayrıca bir de Mehterbaşı vardı. İkinci bir mehterbaşı daha vardır ki,bundan ayrı olup, Mehterân-ı Hayme denilen Saray Çadırlarının başıdır. Mehter teşkilatı, emir-i alem e tâbiydi. Türkiye Selçukluları sultanı İkinci Gıyaseddin Mesud 1284 yılında gönderdiği bir fermanla Osman Gâziye; Eskişehir'den Yenişehir'e kadar bütün Söğüt bölgesi ve havalisini sancak olarak verdi. Fermanla birlikte Osman Gaziye emirlik alâmeti olan tuğ , alem , Tabl ve nakkâre de gönderilmişti. Ferman, Osman Gâziye Eskişehir'de bir ikindi vakti takdim edildi. Osman Gâzi ayakta durarak nevbet vurdurdu. Fâtih sultan Mehmed Han zamanına kadar nevbet vurulurken padişahların ayakta dinlemesi adetti. Mehter teşkilâtına bağlı iki türlü mehterhâne vardı. Biri resmi teşkilata bağlı olan çalıcı mehterler, diğerleri esnaf mehterleriydi. Resmi mehter, padişah mehteriydi ki, buna Mehterhâne-i Tabli Âlem-i Hassa denirdi. Sonraları, mehter sâdece padişah ve orduya âit olmaktan çıktı. Her vezir dâiresinde bir mehterhâne bulundurulması âdet oldu. Fâtih devrindeki mehterhânede dokuz zilzen (zil çalan), dokuz nâkkârezen (kudum çalan), dokuz boruzen (boru çalan), dokuz tablzen (davul çalan), dokuz çavuş ve bir iç oğlan vardı. Altmış dört kişilik mehterhâne takımına dokuz kat mehter adı verilirdi. Padişahın mehterleri on iki kat olurdu.

On iki kat mehterhânede her çalgıdan on ikişer adet bulunurdu. Padişah sefere çıktığı zaman mehter takımı on iki misline çıkarılırdı. Sefer ve harp esnâsında padişâh mehterhânesi, saltanat sancaklarının altında durup, nevbet vururdu. Bundan başka ikindi vakti, otağ-ı Hümâyûn önünde nevbet vurmak âdetti. Hükümdâr mehterleri beş vakit vururlardı. Bundan başka padişah cüluslarında, kılıç alaylarında, harplerde zafer haberi geldiği zaman ve arife divânlarında nevbet vurulurdu. Mehterler, harp meydanlarında gece karanlığında bile ordugâh nöbetçilerinin uyumaması için devamlı çalar ve aynı zamanda da yektir Allah! diye bağırırlardı. Harp esnâsında ise, padişahın veya seraskerin yanında durup, harp boyunca askerin cesâretini arttırmak ve düşmana dehşet vermek için çalardı. Vezir mehterleri, ikindi ve yatsı namazları kılındıktan sonra olmak üzere, günde iki defâ vururdu. bunlardan birincisi akşam yemeğinin ikin cisi de uykunun işâretini verirdi. Sivil mehterler, kendilerine mahsus nevbet yerlerinde yatsı namazından sonra ve sabahleyin nevbet vururlardı. Eski zamanlarda öğle yemeği, kuşluk nâmıyla öğle namazından evvel; akşam yemeği de ikindi namazından sonra yenilir ve yatsı namazından sonra uykuya yatılırdı.


Mehter Duâsı Edit

Allah Allah Celilü'l- Cebbâr, Muinü's-Settâr, Hâliku'l-leyli ve'n-Nehâr, Lâyezâl, Zü'l-Celâl, birdir Allah! Ânın birliğine, Resûl-ü Enbiyâ Peygamberimiz Cenâb-ı Ahmed-i Mahmûd-u Muhammed Mustafa (Bütün efrâd elleri göğsünde olmak üzere rükûa gelir gibi eğilirler, padişah geldiği zaman ise sâdece baş eğer, daha fazla eğilmezler.) Âl-i evlâd-ı Resûl-i Müctebâ imdâd-ı ruhâniyetine! Piran mürşidin, âşıkin, vâsilin hamele-i Kur'ân, güzeştegân, ehl-i imân ervâhına, avn-ü inâyetine! Halifetü'l-İslâm es sultân İbni's-sultân bil-cümle İslâmın necât ve seâdet ve selâmetine, pirler, erenler, üçler, yediler, kırklar, göçenler, demine devrânına diyelim Huuu denildikten sonra bütün mehter takımı, davul ve zilleri şiddetli vurarak dokuz defâ çekerlerdi. Sonunda da üç defâ kös vururlardı. Mehterin kendine has bir yürüyüşü vardır. Üç adımda bir durur, yarım sağa ve yarım sola dönerdi. Yürüyüş esnasında mehter etrâfı, hep bir ağızdan, ''Rahim Allah, Kerim Allah derlerdi. Mehter takımının yürüyüş nizamında merasime iştirak şöyle idi: Önde çorbacıbaşı ünvânını taşıyan ve başında üskûf bulunan mehterân bölüğü komutanı, onun arkasında soltarafda zırhlı muhafızı ile birlikte yeşil sancak, ortada istiklâl alâmeti olan ak sancak, sağ başta ise zırhlı muhafızı ile birlikte kırmızı sancak bulunurdu. Sancakların arkasında, Yeniçerilerin taşıdığı hücum tuğu yer alırdı. tuğlardan sonra ortada mehterbaşı bulunurdu. Mehterbaşından sonra ise sıra ile; mehterin iki katı adedince çevgenler (okuyucular), Zurnazenler, boruzenler, nakkârezenler, zilzenler ve davul çalanlar gelmekteydi. En arkada ise at sırtında taşınan kös bulunmaktaydı.

mehter12


Mehter Harp Duâsı (Harp Gülbankı) Edit

Eûzubillâh, Eûzubillâh. Hüdâ'ya şükr-i bihad, lâilâhe illallâh! El-melikü'l- Hakku'l mübin! Muhammedü'r- Resûlullah, Sâdıkü'l-va'dü'l Emin! İnnâ Fetehnâ leke fethan mübinâ ve yensurekallâhu nasran aziza! Ey padişah-ı halifetullah, Es Selâmu aleyke avnullah! Sensin hâris-i din-i mübin, hâris-i Şeriatullah! Uğrun açık olsun ey padişahım, Emr-i ikbâlin mecid! Hûdâ kılıcını keskin eylesin, nûr-ı şân satvetine gün gibi medid! Rûh-ı pâk-ı Fâhri âlemi hoşnûd etsin; Hak, gazâyı ekberin etsin mübârek ve said. Takımın içinden evvelce seçilmiş dik ve güzel sesli biri tiz perdeden: Nasrunminallahi ve fethün karin. Ve beşşiri'l- mü'minin âyetini okur. Üç defâ Allah diyecek kadar dururdu. Sonra bütün âletlerle beraber davulllar ve kösler hafif vurarak ve devamlı teramole yaptığı sırada hep bir ağızdan Allah Allah deyince susarlar, gülbank devam ederdi. Eli kan, kılıcı kan, sinesi üryân, ciğeri püryân, meydân-ı şehâdette Allah yoluna revân. Gazâ-yı şühedâya Cemâl-i Hak görünür ıyân. Kahrımız, gazabımız düşmana ziyân! Yâ Rahmân! denilerek eyyâm-ı âdiye gülbankındaki Resûl-i Enbiyâ kısmına geçilir ve aynı şekilde Hû diyelim Hû! diyerek bitirilirdi. Sonra, bâzan Yektir Allah, bâzan da Yâ Fettâh diye haykırırlar ve baş eğerek geriye döner ve dağılırlardı.


Mehter Marşları Vakt-i Sürûru Sefâ Edit

Mehterân dâire şeklinde nevbet nizâmını teşkil ederler, nakkârezenlerin oturup, diğerlerinin ayakta durmasıyla da hilâl görünümü verirlerdi. Kösler hilâlin orta ilerisine konurdu. İçoğlan Başçavuşu, mehter faslı başlamadan önce dâireden çıkarak ortaya gelir ve: Vakt-i sürûru sefâ, Mehterbaşı Ağa! Hey! Hey! diye bağırırdı. Bu sırada hazır bulunanların dikkatlerini çekmek için nakkareler, sofyan usülünde üç tempo atılırdı. Nakkareler çalarken de, Mehterbaşı Ağa mehterin önüne gelir: Merhabâ ey mehterân! der ve sağ elini göğsüne koyarak mehteriselâmlardı. Mehterân da hep beraber sağ ellerini göğüsleri üzerine koyarak koro hâlinde: Merhabâ, Mehterbaşı Ağa! diyerek karşılık verirlerdi. Daha sonra Mehterbaşı Ağa: Hasduuur! diyerek çalınacak makamı ve eserin adını söylerdi. (Meselâ: Der fasl-ı Acem âşirân, cihâd-ı ekber marş! derdi.) Hemen arkasından: Haydi ya Allah! diyerek mehteri icrâya geçirirdi. Nevbet bitince mehter gülbankı (duâsı) okunur ve fasl sona ererdi.


Mehterin Avrupa'ya Tesiri Edit

Avrupalılarca, on sekizinci asırdan itibâren Yeniçeri müziği diye adlandırılan müzik; evvelâ, benimsenmiş, bilâhare Polonya, sonra Avusturya ve daha sonraları bütün Avrupa'da onların tâbiriyle Yeniçeri bandoları kurulmuştur. Bestekâr Mozart ve Hayd da, mehter mûsikisinin tesirinde kalarak, meşhur bestelerini meydana getirmişlerdir. Alman besteci Beethoven, Büyük Senfoni sinin son bölümünü, mehterin kös, davul ve zurnasıyla seslendirmiştir. Beethoven, Türk Marşını mehterin bir cenk havasından adapte etti. Avusturyalı bestekâr Mozart'ın Türk Marşı, Türk askerlerinin Allah Allah nidâlarının, nakarat olarak tekrarından müteşekkildir. Viyana Kraliyet orkestra Şefi Gluck bu yıllarda, sarayda verdiği konserlerinde, repertuvarına mehter bestelerini almış ve orkestrasında çaldırmıştır. Alman bestekâr Wagner, bir mehter konserini dinlerken heyecanlanmış, kendini tutamıyarak İşte mûsiki buna derler! demiştir. Mehter mûsikisi gibi, mehter teşkilâtıda Avrupa'ya tesir etti. On sekizinci yüzyıl içinde önce Avusturyalılar, sonra Prusyalılar, daha sonra da Ruslar, Almanlar ve Fransızlar mehter teşkilâtına benzer mızıka takımlarını kurdular. Osmanlı Devletinin ömrü boyunca, gittikçe mükemmelleşen mehter, Yeniçeri ocağının lağvı ile beraber yerini Mızıka-i hümâyûna bıraktı.


Günümüzde Mehter Edit

Mehter, 1911'de Ahmed Muhtar Paşa tarafından Mehterhâne-i Hâkâni adıyla yeniden kuruldu. 1914'te kuruluş tamamlandı. Birinci Dünyâ Harbinde Başkumandan Vekili Enver Paşanın emriyle teşkilât orduya tamin edildi. İstiklâl Harbinde de mehterhâne hizmet verdi. Cumhûriyetin ilânından sonra, Milli savunma Bakanı, mehteri saltanat alâmeti sayarak lağvetti. 1950'den sonra, Genelkurmay Başkanı Nuri Yamut'un direktif ve desteğiyle mehterin yeniden tesisi çalışmaları başladı. 1953'te yeniden tesis edildi. Daha sonraları çeşitli okul, dernek ve kuruluşlar da mehter takımları kurdular. 12 Eylül 1980 Harekâtından sonra, yanlız Genelkurmay Başkanlığı Harp Dâiresi Askeri Müze'de Pazartesi, Salı hariç, haftanın her günü, saat 15.00 -16. 00 arasında Mehterbaşının idâresinde bir saat çalmaktadır. Bilhassa turistler ve meraklılar büyük alâka göstermektedirler.


2. Mehter Marşları Sözleri Edit

Çağrı Yine de Şahlanıyor Buna Er Meydanı Derler Kırımdan Gelirim Mehter Vuruyor Artar Cihatla Şanımız Eski Malazgirt Marşı Yelkenler Biçilecek Sancak Marşı Osman Paşa Marşı Ey Gaziler Mehter Marşı Estergon Kal'ası İhtiyatlar Silah Çatmış Eski Ordu Marşı Devlet Marşı Genç Osman 26 Ağustos Marşı Ceddin Deden Sivastopol Marşı Türkün Savaşları (Fetih Marşı) Tarihi Çevir Malazgirt Marşı Gül Yüzünde Göreli Ordunun Duası

Çağrı Edit

Vakt-i sürûru sefâ, Mehterbaşı Hey! Hey! Merhabâ ey mehterân! Merhabâ, Mehterbaşı! Hasduuur! (Meselâ: Der fasl-ı Acem âşirân, cihâd-ı ekber marş! derdi.) Haydi ya Allah!

Yine de Şahlanıyor Aman Edit

Yinede şahlanıyor aman Kolbaşının yandım da kır atı Görünüyor yandım aman Bize serhad yolları. Davullar çalınsın aman Aman da ceng-i cengide harbiyi Görünüyor yandım aman Bize sefer yolları. Gâhi sefer olur aman Aman da sefer seferde eyleriz Hazan erişince aman Bahar güzel severiz. Gülyüzlü yari de aman Aman da hile ile de severiz Sefersiz olamaz aman Aman er evlaları.Hicaz Kemal ALTINKAYA

Buna Er Meydanı Derler Edit

Buna er meydanı derler Bunda söz olmaz yandım aman aman Çifte yürekli erkekler Şahım gelir bu yane yandım aman aman. Ele bele dine imânım İhanet olmaz yandım aman aman Okurlar fermânı imanım Yandım kıyarlar cane yandım aman aman. Hicaz - Kemal ALTINKAYA

Kırım'dan Gelirim Edit

Kırım’dan gelir gelirim Adım da Sinan’dır hey aman Kılıncımın suyu yar suyu Kandır da dumandır hey Kırım’dan gelir gelirim Atım da araptır hey aman Gizlenme Nemce rü Nemçe rû Sinan da buradadır hey Meydan da burdadır hey.

Mehter Vuruyor Edit

Mehter vuruyor tarihin aksetmede yâdı Andık yine, Fatih’le, Süleyman’ı, Murad’ı. Kös sesleri sarsın bütün İstanbul’u yer yer Geçsin önümüzden, koca gazi ve şehitler.

Türk ordusunun şan dolu bir satvetidir bu Fethin, Mahaç’ın, Niğbolu2nun haşmetidir bu. Mehter bize bir ruh veriyor, tâ nerelerden Meriçlerle,Çanakkale,Yemen’den, Kore’lerden. Süzinak - Faruk GÜRTUNCA

Artar Cihatla Şanımız Edit

Artar cihadla şanımız Fahr-i Resûl sultanımız Şer-i bize insanı Hak Uğrunda aksın kanımız. Türk oğluyuz Ünvanlı, namlı, şanlıyız Allah deyu harb ederiz Var nusrete imanımız. Acemaşiran - İsmail Hakkı Bey

Eski Malazgirt Marşı Edit

Bir Cuma sabahı, Allah’a karşı Malazgirt’te ellidörtbin er Ellidörtbin er, ellidörtbin er Söylemişler en güzel marşı. Allahü ekber, Allahü ekber Allahü ekber, Allahü ekber Allahü ekber, Allahü ekber Allahü ekber, Allahü ekber. Rast

Yelkenler Biçilecek Edit

Yelkenler biçilecek,yelkenler dikilecek Dağlardan çektirilen kalyonlar çektirilecek. Elde sensin dilde sen gönüldesin baştasın Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın Delikanlım, işaret aldığın gün atandan Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan’dan. Rast - Arif Nihat ASYA

Sancak Marşı Edit

Ertuğrul’un ocağında uyandın Şehitlerin kanlarıyla boyandın Nice düşman kâl’asına uzandın Sana selam ey şanlı Türk sancağı Çırpınarak dalgalanır kanadın Gökyüzüne çıkmak mıdır muradı Gölgende can vermek ister evlâdın Sana selam ey şanlı Türk sancağı Rast - İzzettin Bey

Osman Paşa Marşı Edit

Tuna nehri akmam diyor Etrafımı yıkmam diyor Şanı büyük Osman Paşa Pilevne’den çıkmam diyor. Düşman Tunayı atladı Karakolları yokladı Osman Paşa’nın kolunda Beşbin top birden patladı Ey Gaziler Ey gaziler yol göründü Yine garip serime Dağlar taşlar dayanamaz Benim ah u zârıma.

Dün gece yâr hanesinde Yastıcağım taş idi Altım toprak; üstüm yaprak Yine gönlüm hoş idi. Isfahan - Yavuz Sultan Selim

Mehter Marşı Edit

Gâfil ne bilir neş’ve-i pür-şevk-i vegâyı Meydân-ı celâdetteki envar-ı sefâyı Merdân-ı gazâ aşk ile tekbir tekbirler alınca Titretti yine, rû-yı zemin arş-ı semâyı. Allah yolunda cenk edelim şân alalım şan Kur’an’da vaadediyor Hazret’iYezdan. Mahur

Estergon Kal'ası Edit

Estergon Kâl’ası bre dilber aman Su başı durak aman Kemirir gönlümü bre dilber aman Bir sinsi firak. Gönül yar peşinde bre dilber aman Yar ondan ırak aman Akam Tuna akma bre şahin aman Ben bir dertliyim. Yar peşinden amanda gezer Koşar yandım kara bahtlıyım. Hicaz - Kemal ALTINKAYA

İhtiyatlar Silah Çatmış Edit

İhtiyatlar silah silah çatmış Ah yolun üstüne hey aman aman Nazlı yarim geli geli vermiş Sol dizin üstüne adaş aman aman Gözün yaşı durmaz akar Gülyüzün üstüne hey aman aman Şimden sonra haram haram olsun Bu yerler bana adaş aman aman. Hicaz - Kemal ALTINKAYA

Eski Ordu Marşı Edit

Ey şanlı ordu,ey şanlı asker Haydi gazanfer, umman-ı safter Bir elde kalkan, bir elde hançer Serhadde doğru ey şanlı asker. Deryada olsa herşey muzaffer Dillerde tekbir, Allahü ekber Allahü ekber, Allahü ekber Ordumuz olsun daim muzaffer. Rast - İsmail Hakkı Bey

Devlet Marşı Edit

Askerlerin hâzır silah Kuvvetlenir sûlh u salâh Devlet bulur feyz ü felah Meşhur olur bu istilâh. Askerlerin kişver-küşâ Türk devleti sen çok yaşa. Orduların etse sefer Yol gösterir avn ü zafer Mansûr olur her bir nefer Düşman kalır bî-tâb-fer. Rast - Fethi SAZÇALAN

Genç Osman Edit

Of of Genç Osman dediğin bir küçük uşak Beline bağlamış ibrişim kuşak of of. Aman Askerin içinde birinci uşak Allah Allah deyip geçti Genç Osman of of. Of of Genç Osman dediğin bir küçük aslan Bağdat’ın içime girilmez yastan of of. Aman her ana doğurmaz böyle bir aslan Allah Allah deyip geçti Genç Osman of of. Of of Bağdat’ın kapısını Genç Osman açtı Düşmanın cümlesi önünden kaçtı of of. Aman kelle koltuğunda üç gün savaştı Allah Allah deyip geçti Genç Osman of of. Kayıkçı Kul Mustafa

26 Ağustos Marşı Edit

Şu kopan fırtına Türk ordusudur Ya Rabbi, Senin uğrunda ölen o ordu budur Ya Rabbi, Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed-namın, Galib et çünkü bu son ordusudur İslamın... Ceddin Deden Ceddin deden, neslin baban Hep kahraman Türk milleti Orduların, pekçok zaman Vermiştiler dünyaya şan. Türk milleti, Türk milleti Aşk ile sev milliyeti Kahret vatan düşmanını Çeksin o mel’un zilleti. Hüseyni İsmail Hakkı Bey

Sivastopol Marşı Edit

Sivastopol önünde yatar gemiler, Atar da Nizam topunu, yerle gök inler. Yardımcıdır bize kırklar yediler, Sılasına kavuşmaz aslan yiğitler, Aman da kaptan paşa emir ver bize, Sılada nişanlımız duacı size...

Sivastopol önünde yıkık minare, Düşman dedikleri gelmez imane, Erenler geliyor bize imdade, Aman da kaptan paşa emir ver bize, Sılada nişanlımız duacı size...

Sivastopol önünde musalla taşı, Sırma kılıç kuşanmış Arap binbaşı. Ölürsek şehidiz, kalırsak gazi, Aman da kaptan paşa izin ver bize, Sılada nişanlımız duacı size...


Türkün Savaşları (Fetih Marşı) Edit

Yürekler kabarık gözlerde damla, Mehteri saygıyla dur da selamla, Bir huşu içinde dinle gülbankı, Sesleniyor tarih bu ses o yankı.

Sen böyle yürürken tuğla sancakla, Türk'ün savaşları geliyor akla...

Asırlar boyunca çınladı serhat, doğudan batıya yemen belgrat, Duyarak bakışan gözler görüyor, Fatih topkapıdan şehre giriyor.

Sen böyle yürürken tuğla sancakla, Türk'ün savaşları geliyor akla...


Tarihi Çevir Edit

Tarihi çevir nal sesi kısrak sesi bunlar, Delmiş romanın kalbini mızrak gibi hunlar, Göktürkler uygurlar oğuzlar peçenekler, Türkün yüce tarihine binbir zafer ekler...

Dünya atının nalları altında ezildi, Kaç haçlı seferi göğsüne çarpınca kesildi, Bir gün gemiler dağlara tırmandı denizden, Kudret ve zafer bizlere miras dedemizden...

Malazgirt Marşı Edit

Aylardan ağustos, günlerden cuma Gün doğmadan evvel iklîm-i Rum'a Bozkurtlar ordusu geçti hucuma Yeni bir sevk ile gürledi gökler Ya Allah...Bismillah... Allahüekber Önde yalın kılıç türkmen basbuğu Ardında Oğuz'un ellibin tuğu Andırır Altay'dan kopan bir çığı Budur, Peygamberin övdüğü Türkler Ya Allah...Bismillah... Allahüekber Türk, Ulu Tanrı'nın soylu gözdesi Malazgirt Bizans'ın Türk'e secdesi Bu ses insanlığa hakkın müjdesi Bu seste birleşir bütün yürekler... Ya Allah...Bismillah... Allahüekber!.. Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu başlar, vatan olmaya... Kızılelma'ya hey... Kızılelma'ya!!! En güzel marşını vurmadan mehter Ya Allah...Bismillah... Allahüekber!..

Gülyüzünde Göreli Edit

Gülyüzünde göreli zülfü semen sây gönül Kara sevdâya yerler bî-ser-ü bî-pây gönül Dimadimmi sana dolan mânâ hây gönül. Vây gönül,vây bu gönül, vây gönül ey vây gönül Yar yeleleli, dost yeleleli,yeleli ya lâ yaleli dost Bizi hâketti hevâ yoluna sevdâ nidelim Pâyimâl eyledi ol zülf-ü semen-sây nidelim Kul edinmez ki güzeller bizi illâ nidelim. Rast - Münir N. Selçuk

Ordunun Duası Edit

Yılmam ölümden yaradan askerim Orduma gazi dedi Peygamberim. Bir dileğim var ölürüm isterim Yurduma tek düşman ayak basmasın Amin desin hep birden yiğitler Allahü ekber gökten şehitler. Amin amin amin Allahü ekber Amin amin amin Allahü ekber Rast - Mehmet Akif ERSOY


Benzer Konular: Edit

Beşiktaş Marşları ve Tezahüratları Trabzonspor Marşları Fenerbahçe Marşları Galatasaray Marşları Osmanlı Devleti Marşları

Etiketler: Edit

mehter marsi sozleri mehter marsinin sozleri mehter marslari sozleri mehter sozleri osmanli marslari sozleri


Kaynak: http://www.msxlabs.org/forum/muzik/151840-mehter-marslari-sozleri-ve-tarihcesi.html#ixzz2rnHG1owA

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.