Şablon:Sivilsavunmabakınız - d
Sivil Savunma


Mevzuat
SSGM/Mevzuat
Sivil Savunma mevzuatı
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü

Memleket İçi Düşmana Karşı Silahlı Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu

  • Kanun Numarası: 4654
  • Kanun Kabul Tarihi:07/08/1944
  • Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 14/08/1944
  • Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 5782


Madde 1 - Fevkalade hallerde ve seferde havadan kıta indirmelerine, paraşütçülere ve denizden çıkarmalara ve hudutlardan sızmalara karşı o mahallin 15 kilometre çevresi içinde bulunan 16 yaşını bitirmiş ve 60 yaşını ikmal etmemiş vatandaşlar ihtiyaca göre silahla mukavemet etmekle mükellef tutulurlar. Yaş haddi kadınlar için yirmi ile kırkbeş arasıdır.

Madde 2 - Erkek vatandaşlar bu mükellefiyeti başarmak için lüzum görülen mahallerde yılda en çok 72 saat ve dokuz günü geçmemek üzere ders ve talim görmek mecburiyetindedirler.

Mükellef tutulabilecek kadın vatandaşların talimi, kendi köylerinden veya mahallelerinden yukarki fıkra mucibince talim görmüş öğreticiler tarafından kendi köy veya mahallelerinde müsait zamanlarda yaptırılır.

Madde 3 - Bunların sağlık durumlarının mükellefiyete elverişliliği ile vazifeleri dolayısiyle mükellefiyetten hariç tutulacaklar ve talim, terbiye ve istihdam tarzları ve bağlanacakları yerler ve bu teşkilatla alakalı memurlara verilecek vazife ve salahiyetler İcra Vekilleri Heyetince tayin ve vatandaşları mükellef kılan hükümleri ilan olunur.

Kadınların gebelik, çocukluluk, kocalarının askerde bulunması gibi hususi vaziyetleri bu kararda gözönünde tutulur.

Madde 4 - Bunların silahları, cephaneleri, talim ve terbiyeleri için gerekli bütün malzeme teçhizat ve ikametgahlarından beş kilometreden uzakta hizmete sevkedileceklerin iaşeleri ve icabında iskanları Milli Müdafaa Vekaleti bütçesinden temin olunur.

Madde 5 - Hizmet esnasında bu hizmet dolayısiyle hastalananlar ile yaralanan ve ölenler hakkında askerlik mükellefiyeti dahilinde olan emsali gibi muamele yapılır. Bu vazifeleri gönüllü olarak yapanlar da ayrı hükümlerden istifade ederler.

Madde 6 - (Değişik fıkra: 23/01/2008-5728 S.K./118.mad) Bu Kanun hükümlerine göre tesis edilen mükellefiyetlerde davete icabet etmeyenlerle icabetten sonra kaçanlar veya verilen vazifeleri ihmal edenler veya bu Kanunun tatbikini her hangi bir şekilde zorlaştıranlar Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır. İdarî para cezasına, mahallî mülkî amir tarafından karar verilir.

Cezanın infazı mükellefiyetin ifasını tehir etmez.

Madde 7 - Bu kanunun tatbikatı itibariyle halkı telaşa veya heyecana düşürecek ve yahut yanlış tedbir almağa veya bir tedbir almamağa sevk suretiyle tehlikeye maruz kılacak şekilde kasten asılsız veya mübalağalı haberler yayanlar veya nakledenler üç aydan bir seneye kadar hapis cezasına çarptırılır.

Madde 8- (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./119.mad)

Bu Kanun hükümlerine göre müdafaa işlerinde kullanılmak üzere hazırlanmış veya bu işte tahsis kılınmış olan tesisatı ve eşyayı kasten tahrip edenler veya hasara uğratanlar ve bu işe tahsis edilmiş olan esliha, cephane ve teçhizatı zorla alanlar ve çalanlar iki seneden sekiz seneye kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

Zararın taksirle meydana gelmesi halinde, faile altı aydan üç seneye kadar hapis cezası verilir.

Madde 9 - Kendisine tevdi edilmiş olan esliha ve her nevi eşyayı temellük edenler bir seneden üç seneye ve bunları kasten tahrip ve imha edenler altı aydan iki seneye ve bu eşyanın herhangi bir suretle ziyaına veya istifade edilmiyecek bir hale gelmesine kasten sebebiyet verenler üç aydan bir seneye kadar hapis cezasiyle cezalandırılır.

Madde 10 - Bu kanun icabı verilecek silahları, her hangi hususi veya şahsi işlerde kullananlar hakkında Türk Ceza Kanununda muayyen cezalar bir kat fazlasiyle hükmedilir.

Madde 11 - (Mülga madde: 23/01/2008-5728 S.K./578.mad)

Madde 12 - Bu kanun neşri tarihinden mer'idir.

Madde 13 - Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.