'MERİNOS KOYUNLARI YETİŞTİRİLMESİ VE ISLAH EDİLMİŞ PAMUK TOHUMU ÜRETİLMESİ'

HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası : 2582

Kabul Tarihi : 5/7/1934

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/7/1934 Sayı : 2752

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 15 Sayfa : 602

Madde 1 – Merinos koyunlarının ıslah ve yetiştirilmesi, pamuk ıslahı ve ıslah edilmiş

pamuk tohumu üretilmesi için 1935 mali senesinden itibaren yedi senede bu nam altında

Ziraat Vekaleti Bütçesinde açılacak hususi fasıllara (3 000 000) liralık tahsisat konulur.

İlk iki senede konulacak tahsisat yedişer yüz bin liradan az olamaz.

Madde 2 – Birinci madde mucibince verilen tahsisattan bu maksat için çiftlikler tesis

ve bunların işletilmesi için ihtiyaç görülen miktarda mütedavil sermaye tefrik olunur.

Madde 3 – Her sene bütçesine konulacak tahsisatın sarf cihetleri ve ecnebi

mütehassıs ve müstahdemler kadroları İcra Vekilleri Heyeti kararnamesiyle tayin olunur.

Madde 4 – Bütçeye mevzu tahsisattan tesis ve mubayaalar için açılacak kredi ve

avanslar 1552 numaralı kanun hükmüne tevfikan mahsup edilir.

Madde 5 – Tesis olunacak çiftlikler 29 Mayıs 1926 tarih ve 867 numaralı kanunun 3

üncü maddesinde yazılı müesseseler gibi idare olunur.

Madde 6 – Çiftliklerde yetiştirilen Merinos damızlıkları Maliye ve Ziraat

Vekilliklerince tensip ve takdir edilecek bir bedelle ve ıslah edilmiş pamuk tohumları bedelsiz

olarak yetiştiricilere verilebilir.

Geçici Madde 1 – (2582 sayılı Kanunun numarasız muvakkat maddesi olup

teselsül için numaralandırılmıştır.)

1935 senesi bütçesine konulacak tahsisattan mahsup olunmak üzere 1934

senesinde (300 000) liraya kadar avans veya kredi teminine ve bu işlere sarfına, Maliye ve

Ziraat Vekillerine izin verilmiştir.

Madde 7 – Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

Madde 8 – Bu kanun hükümlerini icraya Maliye ve Ziraat Vekilleri memurdur.

http://www.tarim.gov.tr/Files/Mevzuat/kanun_son/TKB_Kanunlar/MERINOSKOYUNLARIYETISTIRILMESIVEISLAH.pdf

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.