MERSİN_İL_ÇEVRE_DÜZENİ_PLANI_TOPLANTISI_YAPILDI-0

MERSİN İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI TOPLANTISI YAPILDI-0

Wikipedia-logo-tr.png
'den Mersin İl Çevre Düzeni Planı ile ilgili bir şeyler var.

Şablon:Planbakınız d


Plan Planlama Planing Planning

Şablon:Planlamabakınız d


Plan Planlama Mersin İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
Local Investment Planning Project Hollanda Belediyeler Birliği ihaleyi aldı Yerel Yatırım Planlama Projesi (Katılımcıların listesi bunda) Yerel Yatırım Planlama Projesi/Açılış Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/1.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/2.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/3.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Bilgilendirme Günü Yerel Yatırım Planlama Projesi/İhaleyi alan firma
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü
ÇKA Statejik Planlama
Planlama ve Koordinasyon Bürosu Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Il Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Il Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesi İl ve İlçe Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Kurulu 5018 İn Stratejik Planlama Ve Performans Esaslı Bütçeleme Maddesi
Stratejik Planlama Kursu İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı Sayıştay Denetim Planlama Koordinasyon Kurulu Aile planlama hizmetleri - kadın Sağlığı Projesi İl Hayatboyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu toplantısı/BURSA İl hayatboyu öğrenme, halk eğitimi planlama ve işbirliği toplantısı İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu/Bursa 2013-2014 toplantısı EĞİTİMİ PLANLAMA VE İŞBİRLİĞİ KOMİSYONU İl Hayatboyu öğrenme, Halk eğitimi, planlama ve işbirliği toplantı/Bursa/Toplantı tutanağı/Eylül 2012 Mersin-Karaman Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Ender Özbek

Bölgesel Konum[düzenle | kaynağı değiştir]

Türkiye, Avrupa Birliği’ne aday ülke statüsünde bir ülke olarak, adaylık için gerekli şartları hayata geçirmek amacıyla gerçekleştirilen ulusal program gereği ve Avrupa Birliği’nin isteği üzerine istatistik bölgelerinin oluşumuna yönelik çalışmalara başlamıştır.

Bu bağlamda; Türkiye’nin Avrupa Birliğine uyum süreci doğrultusunda, 2002/4720 no’lu kanun gereğince, Devlet Planlama Teşkilatı ve Türkiye İstatistik Enstitüsü üç ayrı düzeyde İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) yapmıştır.

Avrupa Birliği ülkelerindekine benzer şekilde oluşturulan bu İBBS sistemi adı altında Türkiye, Düzey 1, Düzey 2 ve Düzey 3 başlıkları altında 3 bölgeye ayrılmıştır.

Düzey 3 bölgeleri, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük mülki idari alanı olan illerden oluşmaktadır.

İBBS-1’e göre Türkiye 12 bölge’ ye,

İBBS-2’ye göre Türkiye 26 alt bölge’ ye,

İBBS-3’e göre ise Türkiye 81 ile ayrılmaktadır.

Bu çerçevede; NUTS (Nomenclature d'Unités Territoriales Statistiques) sınıflandırması kapsamında Mersin ili, Adana ili ile birlikte TR62 Düzey 2 Bölgesi’nde yer almaktadır


Konum ve Çevre İlişkileri[düzenle | kaynağı değiştir]

Mersin ili üç kıtanın birleştiği Anadolu Yarımadası’nın orta-güney bölgesindedir. Akdeniz Bölgesi içinde yer alan il; kuzeyinde Karaman, Konya ve Niğde, doğusunda Adana, batısında Antalya illeri, güneyinde doğudan batıya doğru Akdeniz kıyıları ile sınırlanmaktadır. Mersin körfezinin kıyısında, Toroslarla çevrili kıyı ovasında yer alan Mersin ili, Çukurova Bölgesi’nin yüz ölçümü açısından ikinci büyük kentidir.

Mersin ili, 36-37° kuzey enlemleri ve 33-35° doğu boylamları arasında bulunmaktadır. Kara sınırı 608 km., Akdeniz kıyısında 312 km.’lik kıyı şeridi olan Mersin ilinin; kuzeyi Alp sistemi içinde yer alan orta ve batı Toros Dağları’yla çevrilidir. İl bütününde, doğu-batı doğrultusunda, Silifke ve Anamur ilçeleri dışında ovalar daralmaktadır. İlin doğusunda bulunan Gülek Boğazı ve batısındaki Sertavul Geçidi; Mersin ilini Orta Anadolu’ya bağlayan iki önemli doğal geçittir

Çevre Düzeni Planı[düzenle | kaynağı değiştir]

Çevre Düzeni Planları, yerleşmelerin genel arazi kullanım ilkelerini belirlemek üzere, alt ölçekli planlara rehberlik eden planlardır.

Bu çerçevede, yerleşmelerin ülkesel ve bölgesel düzeydeki rolünü tanımlayan bir göreve sahiptirler. Bu görevleri paralelinde, yerleşmenin mekânsal organizasyonunu kurgulayarak, ekolojik dengeyi sağlamayı hedeflerler.

Ülkenin planlama sistemi içinde, Anayasal ve yasal dayanakları tanımlanmıştır.

Anayasal Dayanaklar:[düzenle | kaynağı değiştir]

TC Anayasası, 56. maddesi ile herkesin sağlıklı ve dengeli yaşam hakkını güvence altına almakta ve 57. maddesi ile de devletin, yerleşmelerin özelliklerini gözeten planlama yapma görevine vurgu yapmaktadır.

Yasal Dayanaklar:[düzenle | kaynağı değiştir]

3194 sayılı İmar Kanunu’na göre, Çevre Düzeni Planlarını, ülke ve bölge plan kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen planlar olarak tanımlamıştır.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ise, il çevre düzeni plânından, “valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır” şeklinde söz ederken, planlama ve onama sürecinin de çerçevesini çizer.

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ise ayrıntılı bir tanım yaparak, Çevre Düzeni Planı’nı, varsa mekânsal strateji planlarının hedef ve strateji kararlarına uygun olarak orman, akarsu, göl ve tarım arazileri gibi temel coğrafi verilerin gösterildiği, kentsel ve kırsal yerleşim, gelişme alanları, sanayi, tarım, turizm, ulaşım, enerji gibi sektörlere ilişkin genel arazi kullanım kararlarını belirleyen, yerleşme ve sektörler arasında ilişkiler ile koruma-kullanma dengesini sağlayan 1/50.000 veya 1/100.000ölçekteki haritalar üzerinde ölçeğine uygun gösterim kullanılarak bölge, havza veya il düzeyinde hazırlanabilen, plan notları ve raporuyla bir bütün olarak yapılan plan olarak tanımlar.

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planları ve değişiklikleri yapma, yaptırma, onaylama görevi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verilmiştir.

Mersin İl Çevre Düzeni Planı[düzenle | kaynağı değiştir]

Mersin İlinin bölgesel, ulusal ve ulus üstü ölçekte gelişme potansiyellerini ve küresel ölçekteki rekabet gücünü saptayarak, doğal, kültürel ve tarihi değerlerini üst düzeyde korumak suretiyle sürdürülebilir kalkınma ilkelerini ortaya koyan, sağlıklı, planlı, dengeli gelişimini, yaşam kalitesini ve kimliğini gözetip yükseltmeyi hedefleyen ve bu çerçevede alt ölçekli planlara ışık tutacak bir uz görüşe sahiptir.

Planın Gerekçeleri[düzenle | kaynağı değiştir]

Mersin ilinin cumhuriyet dönemiyle birlikte 1938’den günümüze kentsel ölçekte, 1960’lı yıllardan günümüze ise bölgesel ölçekte planlama deneyimine sahip bir ildir.

İlk bölge planı deneyimi Hatay, İçel ve Adana illerinden oluşan “Çukurova Bölgesi Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı”dır.

1960’lı yılların birinci yarısında hazırlanmaya başlanan plan, Eylül 1970’de DPT’ye teslim edilmiştir. Ancak aynı dönemde gerçekleştirilen diğer plan çalışmaları gibi uygulanamamıştır.

1980’li yılların ikinci yarısında “Çukurova Metropoliten Bölgesi Kentsel Gelişme Projesi” Adana, Mersin ve İskenderun illerini kapsayan bir çalışma kurgulanmıştır. Bu projede bir önceki plan çalışmasından farklı olarak kentsel sektörler ve kentlerdeki hizmet sunumlarına yönelik bölgesel bir yaklaşım benimsendiğinden bölge planından çok “Kentsel Geliştirme Projesi” niteliği kazanmıştır.

2008 yılında Mersin Büyükșehir (Akdeniz, Toroslar, Yenișehir belediyeleri ve mücavir alanları) ile Tece, Davultepe, Mezitli, Kuyuluk, Karacailyas, Dikilitaș, Adanalıoğlu, Huzurkent, Yenitașkent, Bağcılar Belediyelerini kapsayan “Mersin Kent Bütünü ve Yakın Çevresi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı” hazırlanmış, ancak bu plan Danıștay 6. Dairesi’nin kararı ile, “Büyükșehir Belediyelerinin 1/25.000 ölçekli plan onama yetkisi olmadığı” gerekçesi ile geçersiz sayılmıștır.

10.03.2011 tarihli, “Mersin-Karaman 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı", Mersin ili ve bölgesine yönelik yenilikçi kararlar üretemeyen, Mersin ilinin gelişme dinamiklerini yansıtmaktan uzak, edilgen bir plan olduğu ve bu yönüyle, planın Mersin ilinin geleceğine yönelik öngörüsünün zayıf kaldığı, üretilen planın, planlama alanı, planlama yöntemi, planlama yaklaşımı ve plan kararları yönünden sorunlar barındırmakta olduğu (TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu Basın Açıklaması), (TMMOB Şehir Plancıları Odası Mersin İl Temsilciliği Görüşü), planlama sürecinde inisiyatif almaya yönelik esneklik sunmadığı gerekçeleriyle eleştiriler almış, 2012 yılında planla ilgili olarak Danıştay 6. Daire tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmiş, TMMOB tarafından açılan dava sonucu plan 2013 yılında iptal olmuştur.

Mersin-Karaman 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı”nın iptalinin ardından 16.09.2013 tarihinde ise “Adana-Mersin 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı” yürürlüğe girmiştir.

2012 yılında yürürlüğe giren 6360 sayılı “14 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 27 İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırları olmuştur. Bu kapsamda 30.03.2014’de gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından uygulamaya giren 6360 sayılı yasa ile Mersin Büyükşehir Belediyesinin sınırları il mülki sınırlarına çakıştırılarak, köylerin idari statüsü değişmiş, böylelikle Mersin ilinde mahalle sayısı 804’e yükselmiştir. İdari sınırlardaki bu değişim, ve süreç içinde nüfusun nicelik ve niteliğinde ki değişime ilaveten ilin bütüncül bir bakış açısıyla ele alınması gerekliliği yeni bir planın kurgulanmasını da zorunlu kılmıştır. Yeni idari kabullerle birlikte kırsalı ve kentseli ile birlikte örgütlenmesi, planlanması ve planlama sürecinin yönetilebilmesi için bu geniş bakış açısını yönlendirmesi hedeflenen Mersin İl Çevre Düzeni Planı çalışmaları başlatılmış ve hedeflenen kapsam ve içerikte tamamlanmıştır.


Amaç ve Kapsam[düzenle | kaynağı değiştir]

Kentler kuruldukları günden bugüne değişerek günümüze ulaşmıştır. Bunun nedeni doğal bazı olayların (sel, deprem vb.) dışında, değişen toplumsal yapının ihtiyaçlarını karşılamak için fizik mekânın yeniden üretilmesidir. Günümüzde içinde bulunduğumuz ve bilgi teknolojilerini temel alan toplumsal örgütlenme sürecinde kentler ekonomik, toplumsal ve ekolojik sorunlarla başetmek durumundadır. Burada en önemli konu insanoğlunun bu sorunlara verdiği tepkinin koruma-kullanma dengesi bağlamında hem günümüz hem de gelecek nesiller için olumsuz sonuçların endişe verici düzeye gelmesidir. Buna çözüm olarak sürdürülebilirlik kavramından ve sosyal yaşamın ihtiyaçlarından hareketle gerçekleştirilen ekonomik faaliyetlerde doğal kaynak kullanımında koruma-kullanma dengesini oluşturacak bir planlama ilkesi benimsenmelidir. Bu ilkenin işlerlik kazanması için de sürecin yönetimi öne çıkmaktadır. Günümüzde iletişimsel planlama ve yönetişim olgularından yola çıkarak ilgili tüm aktörlerin kentin geleceğinde söz söylemesine imkân verecek bir yönetim sistemiyle kent planı hazırlık vetiresi kurgulanmalıdır.

Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde doğal kaynak kullanımında koruma-kullanma dengesini sağlama noktasındaki en önemli unsurların başında demografik büyüklük gelmektedir. Demografik büyüklük çevre kaynaklarını tahrip etmeksizin varlığını sürdürebileceği sayısal değerde tutulmalıdır. Diğer bir unsur ise bu demografik büyüklüğün ihtiyaçlarını karşılamak üzere ekonomik faaliyetlerin çevre değerlerini geri dönüşü çok zor olan veya olmayan biçimde yitirilmesidir. Bunun çözümü ekonomik faaliyetlerin ve sosyo-kültürel ihtiyaçların, çevreye duyarlı pratiklere ve uygulamalara başvurularak yerine getirilmesidir.

Yukarıdaki açıklamalardan hareketle Mersin İl Çevre Düzeni Planı”nın temel felsefesi demografik büyüklük ile doğal kaynaklar arasında sürdürülebilirlik ilkesi bütününde ilişki kurulması ve geliştirilmesidir. Buradan hareketle “Mersin İli Çevre Düzeni Planı”nın temel amacı, değişen idari sınırlar kapsamında, Mersin ilinin alt ölçekli planlarını koordine edecek, arazi kullanım kararlarını bir stratejik yaklaşım içinde kurgulayacak, Mersin ilinin küresel, ülkesel ve bölgesel düzeyde potansiyellerini geliştirerek geleceğe taşıyacak, doğal ve kültürel değerlerini sürdürülebilir araçlar ve yöntemlerle koruyup geliştirecek, kontrolsüz göç ve hızlı kentleşme problemlerinin yarattığı sorunlara çözüm getirecek, doğal varlıklar ve yenilenebilir enerji konularında sürdürülebilir bir ekolojik yaklaşım benimseyecek şekilde kentsel gelişmenin yönlendirilmesini sağlamaktır.


Yöntem[düzenle | kaynağı değiştir]

Mersin ili, büyükşehir belediye statüsüne sahip bir kenttir. Türkiye’nin yüz ölçümü büyüklüğü sıralamasında 81 il içerisinde 9. sıradadır. Oldukça geniş bir alana yayılmış bir il olarak (deniz kıyısı uzunluğu 312 km. olduğu düşünüldüğünde), çok boyutlu ve karmaşık bir sisteme sahiptir. Bu durum kentin bütününün okunması, ilişkilendirilmesi ve yorumlanması ile özellikle son derece önemli olan veri yönetimini de zorlaştırmaktadır.

“Mersin İli Çevre Düzeni Planı”, sistemler bütünü olarak ele alınarak, her boyut ve veri demetinin birbiriyle etkileşimleri, süreç içinde analizleri de izleyecek şekilde ortaya koyulmuştur. Bir karmaşık sistem olarak kentin geleceğe dair kestirimleri de bu bakış açısıyla irdelenmiştir.

İlin nasıl ve ne yönde gelişmesi gerektiğini, sektör analizleri, ana politika ve stratejilerin kurgulanması ve yol haritaları bağlamında sağlamayı hedefleyen “Mersin İli Çevre Düzeni Planı” çalışmalarında, bu aşamada veri toplama, veri derleme, veri yönetimi ile birlikte elde edilen verileri karşılıklı sorgulama, eşleştirme ve ilişkilendirerek yorumlama aşamaları tamamlanmıştır. Ancak bilindiği gibi sürekli yenilenen veriler, esneklik ve geri besleme süreçleri ile bir anlamda her aşamanın diğer aşamaların içinde de devam ettiği, iç içe geçen süreçler olarak işlediği göz önünde bulundurularak, bu süreçlerin sürekliliği de bilinmektedir.

“Mersin İli Çevre Düzeni Planı” kapsamında yürütülen çalışmada, planlama alanı sınırları içindeki alt bölgelerin farklı nitelikteki sorunlarının ve potansiyellerinin saptandığı, doğal ve yapay eşiklere yönelik mevcut durumun ortaya konulduğu, her başlık altında, o başlığa özel GZFT analizlerinin yapıldığı analiz ve sentez çalışmaları yapılmıştır.

Çalışma kapsamında matematiksel araştırma yöntemlerinin yanı sıra, 804 mahalle muhtarı ile birebir gerçekleştirilen derinlemesine görüşmeler ve odak grup toplantıları yapılmıştır.

Katılım süreçlerinin titizliklle kurgulandığı ve ve farklı ölçek ve gruplarla hem analitik hem planlama süreçlerinde gerçekleşen bu çalışmaların planlama sürecine katkısı son derece kapsamlı olmuştur. En temel yönetim kademesinden ve komşuluk grubundan başlayıp ilçe birimlerine dek çıkan ve bunun yanısıra STK, ilgili kurum ve kuruluşlar ve benzeri bütün katılımcı gruplarla /aktörlerle çalışılan bu süreçler toplantılar başlığı altında detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

Plan analitik çalışması; farklı nicel araçları içeren çok teknikli yöntemlere dayanmaktadır. Daha ayrıntılı olarak alt bölümlerde ele alınan metodolojilere ilişkin genel tanımlamalar aşağıda yer almaktadır.

Analitik araştırmanın temellerinden birini, Mersin iline ilişkin kurumlardan temin edilen sayısal veriler oluşturmaktadır. Bu veriler; coğrafi, istatistiki bilgiler olup mekânsal analizlerin gerçekleştirilmesi için uygun formata dönüştürülerek, “Mersin İli Veri Tabanı” altında toplanmıştır. “Coğrafi Bilgi Sistemi” kullanılarak gerçekleştirilen bu çalışma ile verilerin yönetimi için kolaylık sağlanarak, aynı zamanda modelleme, görselleştirme ve istatistiki analizler için önemli bir altyapı oluşturmuştur. Bu çalışmalar sonuçta bütün Mersin için son derece önemli bir kazanım olan Mersin Kent Bilgi sisteminin altlığını oluşturmuştur.

Kurumlardan elde edilen görüşlere ek olarak; sektörel analizler kapsamında ayrıca veriler üretilmiştir. Örneğin arazi kullanım verisi “Uzaktan Algılama Yöntemi” kullanılarak SPOT-5 uydu görüntülerinin işlenmesi, geometrik ve radyometrik düzeltmeler ve yerinde tespitlerin ardından gerçekleştirilen değerlendirme sonucu oluşturulmuş bir veridir. Uzaktan algılama, geniş alanların güncel ve objektif olarak görüntülenmesine, veri elde edilmesinde ve bu verinin işlenmesinde zamandan tasarruf sağlanmasına, verilerin kolay depolanmasına ve bilgi sistemleri ile entegrasyonunun gerçekleştirelebilmesi açısından birçok uygulama alanında sıklıkla kullanılmaktadır.

Kurumlardan gelen ve üretilen analitik verinin; planlama kararları için bütünleştirilmesi ve sentez geliştirilmesi aşamasında AHP yöntemi kullanılmıştır. AHP (Analytic Hierarchy Process - Analitik Hiyerarşi Süreci) yöntemi; karar verme problemlerinin çözülmesinde, kararı etkileyen faktörlerin ağırlıklandırılması ve önem değerleri atanmasına dayanmaktadır (Saaty,1990:9-26). Birçok faktörün değerlendirilmesi gerekliliği nedeniyle farklı paydaşların katılımıyla önceliklendirme çalışmasının yapılması önem taşımaktadır. Her çalışma alanı için değişim gösterecek bu önceliklerin belirlenmesi nesnel bir çerçevede, alternatifler oluşturularak, analitik bilgi ışığında gerçekleştirilmelidir. Hedefler, ölçütler, kısıtılayıcılar-alternatifler bağlamında Mersin ili için mekânsal karar geliştirme süreçlerini yönlendirecek AHP yöntemine dayalı değerlendirmeler sentez aşamasında sektörel olarak geliştirilmiştir. Örnekle; konut alanları için kısıtlar ve alternatifler ışığında yerleşilebilirlik analizi gerçekleştirilmiştir.

Sentez aşamasında her alt sektörün oluşturduğu analizleri sistematik olarak değerlendirmesi amacıyla planlama sürecini yönlendirecek bir başka araç olan GZFT (SWOT) analizine başvurulmuştur. Planlama stratejileri için yönlendirici olan iç ve dış etkenleri değerlendirmek ve anlamak amacıyla kullanılan bu yöntemde Mersin ilinin sahip olduğu potansiyeller-güçlü yönler, sorunlar-zayıf yönler ve dışsal etkenlerin ya da üst ölçekli karar mekanizmalarının etkisiyle oluşan fırsatlar ya da engeller-tehditler belirlenmiştir. Yapılan değerlendirmeler, Mersin için geliştirilecek strateji ve hedefleri de etkileyecek geleceğe yönelik temel kararların tanımlanmasında etkili olacaktır.

Planlama İlkeleri[düzenle | kaynağı değiştir]

Ortak ve bilimsel aklın hakim kılınması, Kamu yararı olgusunu öncüleyen bir yaklaşımın sahiplenilmesi, Demokratik-katılımcı bir sürecin benimsenmesi, Alternatif akılcı çözümlerin üretilmesi,

Mersin İli Çevre Düzeni Planı”nın temel ilkeleri olarak belirlenmiştir.


Hedefler[düzenle | kaynağı değiştir]

Planlama alanı bütününde koruma-kullanma dengesini gözetmek,

Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde koruma-kullanma dengesi gözetilmek suretiyle Mersin’deki sektörel potansiyelleri değerlendirmek,

Doğal, tarihsel, sosyo-ekonomik ve kültürel değerleri korumak ve sürdürülebilir araçlarla geliştirmek,

Bölgenin büyüme ve gelişme potansiyelleri doğrultusunda, yerleşme ve ulaşım kademelenmesini, bu kullanımlar arasında akılcı bir ilişki ve dengede kurgulamak, geliştirmek, Çevre sorunları çerçevesinde, alıcı ortamlarda (su, toprak ve hava) etkisini giderek daha fazla belli eden kirlenmeyi önleyecek ilke ve kararlar geliştirmek, Afet risklerine karşı stratejiler ve mekânsal kararlar üretmek, Barındırdığı kararlarla ilçe belediyelerinin planlama uygulamalarına rehberlik etmek ve bu planlar arasında bir bütünlük temin etmek, İl bütününde yerleşmelerin yaşam kalitesini yükselten stratejiler üretmek,

Mersin İli Çevre Düzeni Planı”nın temel hedefleri olarak belirlenmiştir.

Bir diğer planlama çalışması ise 2009 yılında onaylanan “İskenderun Körfezi Kıyı Alanları Bütünsel Planlama ve Yönetim Projesi”dir. Proje; Mersin ilinin doğu kıyıları, Adana ve Hatay’ın kıyı kesimleri ve kıyının etkileşim içinde bulunduğu alanları kapsamaktadır.

Katılım[düzenle | kaynağı değiştir]

Günümüz planlama paradigmalarının kabulünde varılan ortak ve en önemli noktalardan biri "katılım" ve "şeffaflık" kavramlarının ve süreçlerinin kazandığı önemdir. Geleneksel araştırma yöntemlerine getirilen temel eleştirilerin başında gerçek yaşamı ve ilişkileri dolayısıyla sosyal bileşenleri tam olarak anlamada yetersiz kalmasıdır. Kuramsal kabullerin ve modellerin “gerçek hayat” tan bir başka deyişle "kullanıcı" dan kopuk üretilmesi planlama sürecinin sürdürülebilirliğinin riske girmesine neden olur. Ve sonuçta üretilen bilgi ve kararların gerçek hayatta uygulanamaz ve kullanılamaz olmasına neden olmaktadır. Oysa gelişen küresel akımlar, değişimler ve yeni toplumsal gereksinmeler dikkate alındığında bugünün planlamasında kuram, araştırma ve pratiğin daha yakın bir ilişki içerisinde ele alınması gerekliliği bulunmaktadır. (Ataöv,2007) Bu kabul, katılım ve iletişim süreçlerini kent planlamanın en önemli aşamalarından biri haline getirmektedir. Bilimsel bir katılım sürecinin ve planlama da süreç yönetiminin kurgulanmadığı bir planlama çalışmasının çağdaş yaklaşımlardan uzak kalacağı açıktır. Böyle bir çalışma, söz konusu planlama alanına rasyonel çözümler üretmede ve refah, mutluluk gibi hedeflere ulaşmada son derece yetersiz kalmaktadır.

Bu bağlamda, Mersin İl Çevre Düzeni Planı katılım ve iletişim planı, planlama sürecinin katılım boyutunu sistemli ve bilimsel bir yol haritasını, adımlarını ve eylemlerini ortaya koymak üzere hazırlanmıştır. Planlama sürecinin verimliliğini arttırmak, gerçekçiliğini sağlamak ve toplumsal kesimler için rasyonel çözümleri üretmek, özellikle yerel dinamik ve birikimlerin optimizasyonunu sağlamak, talep ve enerjileri değerlendirmek amacıyla toplumun bütün kesimlerinden doğru çıktıları almak burada temel amaçtır.

Burada amaç özetle;

İlgili aktörlerin planlama süreci hakkında bilgi sahibi olması, Söz konusu bilgi akışının düzenli, anlaşılabilir ve zamanında yapılması, İlgili aktörlerin planlama sürecine katılımında yenilikçi metotların kullanılması, İlgili aktörlerden gelen görüş ve önerilerin değerlendirme - sentez ile vizyon ve plan kararlarının geliştirme aşamalarında kullanılması, Yerel beklenti ve gereksinmelerin, tercih ve öngörülerin karar mekanizmalarına entegre edilmesinin, sağlanması olarak sıralanabilir


ADIM 1: WEB SİTESİNİN KURULMASI: ilgili çalışmaların takip edilebileceği, hiç bir aracı birim veya kuruma gereksinim duymadan görüşlerin iletilebileceği en önemli ve etkin araç olarak görülen web sitesi hazırlanarak kullanıma açılmıştır. www.mersinilcevreduzeniplani.com adresinden ulaşılabilen bu siteye ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesi ana sayfasından da erişim mümkündür.


ADIM 2: BAŞLANGIÇ TOPLANTISI 16 Şubat 2015 tarihinde başlayan Mersin Çevre Düzeni Planı çalışma sürecinin başlangıcında ilgili tüm kurum ve kuruluşların ve tarafların katılımıyla bir Başlangıç ve Tanışma Toplantısı gerçekleştirilmiştir.


ADIM 3A: MAHALLE MUHTARLARI TOPLANTILARI Misyon 2A üst ölçekli bir çalışma olan Mersin İl Çevre Düzeni Planı’na yerel yönetim dizgesinin en temel basamağı olan “mahallelerden” veri sağlamayı hedefleyen bir çalışma olarak kurgulanmıştır. İl bütününün kimliğini ve sorunlarını alt bölgeler ve yerleşmeler ölçeğinde kavrayarak üst ölçekli stratejileri oluşturmaya yardımcı olması amacıyla kurgulanan bu çalışma Mersin İl’inin yer aldığı coğrafi yapı, topografik ve ulaşım eşikleri göz önünde bulundurularak beş (5) farklı alt bölgede gerçekleştirilmiştirİLÇE BELEDİYELERİ VE MUHTARLAR TOPLANTILARI PLANI


Toplantının amacı, Promer Planlama A.Ş. tarafından hazırlanmakta olan Mersin İl Çevre Düzeni Planı’nın katılımcı bir süreç ile gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Mahalle muhtarlarının da katılımıyla, mahallelerin sorunları ve talepleri dinlenmiş, kayıt edilmiş, ve Mersin İl Çevre Düzeni Planı çalışma ekibi için sorun tespiti açısından değerlendirilmeye alınmıştır.Mersin ilinde yer alan 804 mahalle birimi ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Bu toplantılar, üst ölçekli bir çalışma olan Mersin İl Çevre Düzeni Planı’na yerel yönetim dizgesinin en temel basamağı olan “mahallelerden” veri sağlamayı hedefleyen bir çalışma olarak kurgulanmıştır.İl bütününün kimliğini ve sorunlarını alt bölgeler ve yerleşmeler ölçeğinde kavrayarak üst ölçekli stratejileri oluşturmaya yardımcı olması amacıyla kurgulanan bu çalışma Mersin İl’inin yer aldığı coğrafi yapı, topografik ve ulaşım eşikleri göz önünde bulundurularak beş (5) farklı alt bölgede gerçekleştirilmiştir.ERDEMLİ-SİLİFKE 05/05/2015

MERSİN MERKEZ 06/05/2015

MUT-GÜLNAR 12/05/2015

ANAMUR-BOZYAZI 13/05/2015MERSİN İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI KATILIM VE İLETİŞİM TOPLANTISI


ADIM 3B: MAHALLE MUHTARLARI ANKET – GÖRÜŞME Misyon 2A kapsamında gerçekleştirilen mahalle muhtarları toplantılarında (Tablo 5)katılımın %18 olduğu görülmektedir. %100 katılıma ulaşmak amacıyla 15.06-06.07. 2015 tarihleri arasında mahalle muhtarlarıyla yüz yüze anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. 804 mahalle muhtarı ile kendi mahallelerinde gerçekleştirilen görüşmeler ve yapılan anketler değerlendirilerek sonuçlar son derece detaylı ve kapsamlı bir rapor olarak hazırlanmıştır.


ADIM4: ODAK GRUP TOPLANTILARI Çalışmaların ilerleyen bölümlerinde daha detaylı ve spesifik konularda sektör görüş, tercih ve önerilerini değerlendirmek ve karşılıklı görüş alışverişlerini sağlamak amacıyla derinlemesine çalışmaların yapılması amacıyla Mersin İl Çevre Düzeni Planı çalışmaları çerçevesinde belirlenen 4 öncelikli konuda odak grup toplantıları yapılması öngörülmüştür.


Bunlar;

I. Tarım Sektörü

II. Turizm Sektörü

III. Sanayi-Lojistik Sektörleri

IV. Enerji-Teknik Altyapı Sektörleridir.ADIM 5: YÖNETİCİ / UZMAN KADRO TOPLANTILARI / İLÇE BELEDİYELERİYLE ÇALIŞMALAR / İKK VE SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞMELER


  • 25 / 26 Aralık - 16 / 20 Ocak 2015 İlçe Belediyeleri ile Plan Değerlendirme ve Görüş Alma Toplantıları
  • 15 Ocak 2016 Mersin Büyükşehir Belediyesi' ne Plan Analitik Sunumu
  • 18 / 19 Şubat 2016 Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerine Plan Sunumu
  • 4 Mart 2016 STK' lar, Meslek Odaları ve Üniversitelerle Mersin Çevre Düzeni Plan Çalışmaları Sunumu - Analitik ve Plan
  • 26 / 27 Mart 2016 İl Koordinasyon Kurulu, Sanayi ve Ticaret Odasıyla Mersin Çevre Düzeni Plan Çalışmalarına İlişkin Toplantı


Bu çalışmaların dışında ilgili idari birime direkt olarak ve / veya ilgili web sitesi üzerinden ulaştırılan görüş, öneri ve değerlendirmeler süreç içinde değerlendirilmektedir.

Gerçekleştİrİlmİş olan toplantılara ilişkin detaylara anasayfadan erişilebilmektedir.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.