FANDOM


Bakınız

Şablon:Ticaretbakınız d


Ticaret Mersin Ticaret İl Müdürlüğü Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına İlişkin Sözleşme 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu
Şablon:Mersin Ticaret


İl Müdürü Edit

Mahmut ZEYBEK

(1955)...Mersin'nin Tarsus ilçesinde doğdu. Ortaöğrenimini Kimya Teknik Lisesinde tamamladı. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Bölümümün den mezun oldu.

Mersin Bilim, ve Teknoloji İl Müdürülüğün de Şube Müdürü iken Mersin Ticaret İl Müdürlüğü'ne vekalatten İl Müdürü olarak atandı. Evli iki çocuk babasıdır.

Görevlerimiz Edit

a)Anonim şirketlerin genel kurul toplantılarında bulunacak Bakanlık temsilcilerini görevlendirmek, genel kurul toplantı tutanak ve belgelerini incelemek, noksanlıklarını tamamlatmak, toplantı tutanak ve eklerini arşivlemek, bu bilgilerden Bakanlıkça belirlenecek olanları Merkezi Sicil Sistemine aktarmak.

b)Toptancı halleri ile pazar yerlerinin çağdaş bir yapıya kavuşturulması ve işletilmesini sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak, bu konularda mahalli idarelerle işbirliği yapmak, toptancı halleri ve pazar yerlerine ilişkin işlemleri yürütmek.

c)Toptancı halleri, pazar yerleri, üretici örgütleri, meslek mensupları ve ilgili diğer gerçek ve tüzel kişiler nezdinde inceleme ve denetim yapmak, gerektiğinde yaptırım uygulanmasını sağlamak üzere denetim sonuçlarını ilgili mercilere bildirmek.

ç)Sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden meslek mensuplarını, diğer ilgilileri, Hal Hakem Heyet üyelerine ilişkin bilgileri ve heyet kararlarını Hal Kayıt Sistemine aktarmak, Hal Hakem Heyeti kuruluş işlemleri ve sekreterya hizmetleri ile diğer işlemleri yürütmek.

d)Üreticilerce kurulan tüzel kişiliklere, ilgili mevzuat çerçevesinde üretici örgütü belgesi vermek ve iptal etmek.

e)Lisanslı depoculuğun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, ilgili mevzuat çerçevesinde defter ve belgeleri onaylamak, Bakanlığın talimatı üzerine lisanslı depolar, yetkili sınıflandırıcılar ve referans yetkili sınıflandırıcılar nezdinde incelemelerde bulunmak, lisanslı depoculuk ve umumi mağazacılığa ilişkin ilgili mevzuat ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.

f)Elektronik ticaret ve organize perakende ticarete ilişkin ilgili mevzuat ve Bakanlıkça verilen görevleri yapmak.

g)Ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret ve sanayi odaları, deniz ticaret odaları ile ticaret borsalarına ilişkin ilgili mevzuat ve Bakanlıkça verilen görevleri yürütmek.

ğ)Ortak iş yapma kültürü ve şirketleşme çalışmalarını özendirici ve destekleyici faaliyetlerde bulunmak.

h)Tüketicinin korunması mevzuatı kapsamına giren hizmetleri yürütmek, gerektiğinde yaptırım uygulamak ve uygulanmasını sağlamak.

ı)İl Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin kuruluşu ve işleyişi ile ilgili işlemleri yürütmek, İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin koordinasyonunu sağlamak.

i)Tüketicilerin aydınlatılması ve bilgilendirilmesi amacıyla toplantı, panel, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek, tüketicinin korunması mevzuatını tanıtmak ve gerçekleşen değişiklikleri duyurmak.

j)Bakanlığın görev ve sorumluluk alanında bulunan ürünlerin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamalarında yahut ürün piyasada iken güvenli olup olmadığını denetlemek, güvensiz olduğunun tespit edilmesi halinde, Bakanlığın talimatı doğrultusunda ve ilgili mevzuat dikkate alınarak gerekli idari tedbirleri almak ve yaptırım uygulanmasını sağlamak.

k)Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri ile ilgili bilgi, belge ve periyodik raporları düzenli olarak hazırlayarak Bakanlığa göndermek.

1) Gümrük ve Ticaret Denetmenleri ve Yardımcıları ile ilgili işlemleri yürütmek.

m)Esnaf ve sanatkâr odalarının kuruluş taleplerini incelemek ve kuruluş belgelerini Bakanlığa göndermek.

n)Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, il bazında esnaf ve sanatkâr işletmelerine ait yatırım, üretim, pazarlama, teşvik, mali durum, AR-GE, istihdam, enerji ve benzeri ekonomik faaliyet bilgi ve verileri ile esnaf ve sanatkârların sorunlarını ve mesleki eğitim ihtiyaçlarını her yıl Ocak ayında bir rapor halinde Bakanlığa bildirmek.

o)Esnaf ve sanatkârların iç ve dış pazar imkânlarını araştırmak, her yıl Ocak ayında bir rapor halinde Bakanlığa bildirmek.

ö)Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, esnaf ve sanatkârların rekabet güçlerinin artırılması, araştırma, geliştirme ve yenilik yeteneklerinin geliştirilmesi, pazarlama, hammadde ve tezgâh temini amaçlarıyla desteklenmesine ilişkin işlemleri yapmak ve bu çalışmaların sonuçlarını her yıl Ocak ayında bir rapor halinde Bakanlığa bildirmek.

p)Esnaf ve sanatkârlara ilişkin belirlenen politika, ilke, hedef ve stratejileri il düzeyinde uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını her yıl Ocak ayında bir rapor halinde Bakanlığa bildirmek.

r)5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 47 nci maddesi çerçevesinde genel kurul toplantıları ile ilgili işlemleri yerine getirmek.

s)5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 64 üncü maddesine göre il ve ilçelerde oluşturulacak mutabakat komitelerinin almış olduğu kararlan Bakanlığa bildirmek.

ş)Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde, kooperatiflere ve üst kuruluşlarına yol göstermek ve çalışmalarında yardımcı olmak amacıyla eğitim ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

t)Kooperatifler ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürlerinin mal bildirimi ile ilgili işlemleri yürütmek.

u)Kooperatif girişimlerini özendirici ve destekleyici çalışmalar yapmak, belirlenen politika ve stratejileri il düzeyinde uygulamak, sonuçlarını Bakanlığa bildirmek.

ü)Kooperatiflerin genel kurul toplantılarına temsilci görevlendirmek, genel kurul toplantıları ile ilgili işlemleri yürütmek, kanun ve ana sözleşmesinde belirtilen süre içinde genel kurul toplantılarını yapmayan kooperatif ve üst kuruluşları yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunmak, diğer kuruluşları uyarmak ve Bakanlığa bildirmek.

v)Bakanlıkça verilen yetki çerçevesinde, kooperatif kuruluşlarına ve ana sözleşme değişikliklerine izin vermek, izin verilen kooperatiflerle ilgili bilgileri düzenli olarak Bakanlığa bildirmek, kooperatiflerin kuruluş ve işleyişleri ile ilgili her türlü dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.

y)Bakanlığın talimatı üzerine, kooperatifçilik konusunda ve kooperatiflerin faaliyet alanlarına ilişkin konularda AR-GE çalışmalarını yürütmek, araştırmalar yapmak, kooperatif bilgi ve denetim sistemine ilişkin görevleri yerine getirmek.

z)Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde kooperatiflerin desteklenmesine ilişkin proje tekliflerini almak, Bakanlıkça desteklenen veya kredi ile finanse edilen projelerin uygulamasını izlemek ve denetlemek, bu çalışmaların sonuçlarını Bakanlığa iletmek.

aa)Şirketler hakkında ileri sürülen ve denetim gerektirmeyen şikâyetlerle, kooperatifler ve üst kuruluşları ile esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları ve organlarında görevli bulunanlar hakkında ileri sürülen şikâyetlere ilişkin olarak bu kuruluşların işlem, hesap ve varlıklarını, doğrudan ya da Bakanlığın talimatı üzerine incelemek ve sonuçlarını rapor halinde Bakanlığa bildirmek, bu incelemeler için personel belirlemek ve bu personelin yetişmesini sağlamak.

bb)Şirketler, kooperatif ve üst kuruluşları ile esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile ortaklarının/üyelerinin bilgi ve belge taleplerine yelesi dahilinde cevap vermek.

cc)Mevzuatta öngörülen veya Bakanlıkça talep edilen raporları süresi içinde düzenlemek ve defterleri tutmak.

çç)Bakanlık ile diğer kamu, meslek ya da özel kuruluşlar arasında yapılan protokol, anlaşma veya yetki devri kapsamında Bakanlıkça verilecek hizmetler ve görevleri yerine getirmek; görev alanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, mesleki kuruluşlar ve mahalli idarelerle işbirliği yapmak.

dd)Bakanlık bilgi ve iletişim sistemleri ile entegre il müdürlüğü bilgi ve iletişim sisteminin kurulmasını ve Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde işletilmesi ve kullanılmasını sağlamak.

ee)İl Müdürlüğünün yıllık Taşınır Yönetim Hesabını hazırlamak ve süresi içerisinde Sayıştay Başkanlığına göndermek.

ff)Bakanlığın Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Hesabı İcmal Cetvelinin hazırlanması amacıyla İl Müdürlüğüne bağlı harcama birimlerinin taşınır hesaplarını konsolide etmek.

gg)Bakanlık ve Valilikçe verilecek diğer görevleri yapmak.

BirimleriEdit

Piyasa Gözetimi ve DenetimiEdit

1. PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Piyasa gözetimi ve denetimi; ürüne ilişkin teknik mevzuatı hazırlamaya ve yürütmeye yasal olarak yetkili bulunan kamu kuruluiları tarafından, ürünün piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürün piyasadayken ilgili teknik düzenlemeye uygun üretilip üretilmediğinin, güvenli olmadığının denetlenmesi veya denetlettirilmesi ile güvenli olmyan ürünlerin güvenli hale getirilimesinin temin edilmesi ve gerektiğinde yaptırım uygulanması faaliyetlerinin tamamı olarak tanımlanabilir (4703 Kn. md.3/md.10).

1.1. Piyasa Gözetimi ve Denetiminin Amacı

Piyasa gözetimi ve denetiminin amacı; piyasaya arz edilen ürünlerin ilgili bulunduğu düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediği (güvenli oluğ olmadığını) izlemek ve tespit etmek, böylece denetim yoluyla tüketicileri, diğer kullanıcıları ve iktisadi aktörleri adil olmayan rekabete (haksız rekabete) karşı korumaktır.

1.2. Piyasa Gözetimi ve Denetiminin Aşamaları

Ürünün teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğini, güvenli olup olmadığını denetlemek veya denetlettirmek için yapılan PGD denetimi faaliyetleri üç ana aşamadan oluşur. •Ürünlerin, ilgili teknik mevzuat hükümlerine uygun olarak piyasaya arz edilip edilmediklerini izlemek ve denetlemek,

•Uygun olmayan ürünleri mevzuata uygun hale getirmek için faaliyette bulunmak,

•Gerektiğinde yaptırım uygulamak,

Piyasadaki ürünleri izlemekteki amaç, bu ürünlerin piyasada veya hizmette iken ilgili teknik düzenlemesine uygun olduğunu doğrulamaktır.


1.3. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yapılacak Yerler

•Mağaza, dükkan, ticarethane, depo, ambar ve nakil araçları, pazar yerleri ve benzeri her türlü depolandığı ve/veya satıldığı yerlerde, satış amaçlı fuar ve sergilerde,

•Gerekli durumlarda, üretim aracı olarak kullanıldığı işyerlerinde,

•Hizmet aracı olarak kullanıldığı yer ve tesislerde,

•Gerekli hallerde, ürünlerin üretildikleri, işlendikleri, ambalajlandıkları, montaj veya dolum yapıldıkları yerlerde, yapılır.

1.4. Piyasaya Arzın İstisnaları

Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinde, piyasaya arzın istisnaları, 4703 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin ikinci fıkrasının verdiği yetki çerçevesinde düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile piyasada teknik düzenlemeye uygunluk ve ürün güvenliği denetimi yapan yetkili kuruluşlara, piyasaya arz salmayacak hususların nelerden ibaret olduğu gösterilmiştir. Aşağıdaki şartlan haiz ürünler piyasaya arz edilmiş olarak değerlendirilmezler. •İlgili teknik düzenlemenin ürünün ihracatına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkelere ihraç edilmek üzere üretilen ürünler,

•İlgili teknik düzenlemeye uygun ve güvenli hale getirilmeden piyasaya arz edilmeyeceğine dair açık bir işaret taşıması şartıyla, fuar ve sergilerde sadece tanıtım ve gösterim amacıyla sergilenen ürünler,

•Uygunluk değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi amacıyla İhracatçı ülkeden Türkiye'de yerleşik yetkili temsilcisine veya ithalatçıya gönderilen numuneler,

•İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, üretici tarafından montaj, paketleme, işleme veya etiketleme gibi ileri bir işlemi gerçekleştirmek amacıyla diğer bir üreticiden alınan veya üreticinin yurt dışında olması halinde üretici tarafından ithal edilen ürünler,

•Gümrük idarelerince henüz serbest dolaşıma sokulmamış ürünler ile serbest bölgelerdeki ürünler.

•1.5. Denetimin Kapsamı

Denetim, öncelikle ürüne, üreticiye veya dağıtıcıya ait bilgi ve belgelerin ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi ile başlar. Piyasa gözetimi ve denetimi, durumun gereklerine göre, aşağıdaki hususlardan bir veya birkaçını kapsayacak şekilde yapılır.

•Teknik düzenlemenin öngördüğü işaretle, ve/veya belgeler üzerinde inceleme,

•İlgili teknik düzenlemenin bulunmadığı hallerde, ürünün güvenli olduğunu gösteren diğer düzenlemelere göre verilen bilgi ve/veya belgeler üzerinde inceleme,

•Ürünün muayene edilmesi ( duyusal inceleme ve muayene/tartma ve ölçme yoluyla muayene),

•Ürünün test ve muayene kuruluşuna, test veya muayene ettirilmesi

Kooperatifçilik Edit

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Ülkemizde, 30 ayrı türde yaklaşık 84.232 kooperatif bulunmakta olup, bunların ortak sayıları toplamı ise 8.109.225’tir.

Genel Müdürlüğümüz bu kooperatiflerden 13.392 kooperatife doğrudan, 70.848 kooperatife ise dolaylı olmak üzere toplam 84.232 kooperatife ve 8.109.225 kooperatif ortağına hizmet sunmaktadır.

Genel Müdürlüğümüzün doğrudan hizmet sunduğu, Tarım Satış, Kredi ve Kefalet, Motorlu Taşıyıcılar, Tüketim, Küçük Sanat, Üretim ve Pazarlama kooperatifleri başta olmak üzere 20 ayrı kooperatif türü şeklinde birçok sektör veya alanda faaliyet göstermektedirler.

Bakanlığımızca kooperatiflerin kuruluş, işleyiş, eğitim, denetim, bilgi işlem, destekleme hizmetleri yerine getirilmektedir. Kooperatiflere yönelik bu hizmetlerimiz, Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.

Kooperatiflere yönelik yürütülen hizmetler, kooperatiflerin;

- Politika ve Strateji Geliştirilmesini,

- Kuruluşlarına ilişkin izin işlemlerini,

- Anasözleşme değişikliklerine ilişkin izin işlemlerini,

- İşleyişlerini,

- Eğitimlerini,

- Denetimlerini,

- Bilgi İşlem hizmetlerini,

-Desteklenmesini,

kapsamaktadır.

Genel Müdürlüğümüzün görev ve yetki alanı, 8 Haziran 2011 Tarihli ve 27958 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunda ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Buna göre, Genel Müdürlüğümüzün görev ve yetkileri aşağıda sıralanmıştır:

a)Kooperatifçiliğe ilişkin politikaları, ilke ve hedefleri ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak belirlemek, stratejiler geliştirmek, uygulamak, sonuçlarını izlemek ve değerlendirmek. b)Kooperatifçilikle ilgili Ar-Ge çalışmaları yapmak, kooperatif bilgi ve denetim sistemini kurmak ve işletmek.

c) Kooperatifçiliğin geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak ve uygulanmasını sağlamak, yayın, tanıtım ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

ç) Kooperatiflerin amaçlarını gerçekleştirmek için hazırlayacakları projeleri desteklemek ve teşvik etmek, teşvik ve desteklere yönelik düzenlemeler yapmak.

d) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı tarımsal amaçlı kooperatifler ve üst birlikleri, yapı kooperatifleri ve üst birlikleri hariç olmak üzere, tarım satış kooperatifleri ve birlikleri ile genel hükümlere tabi kooperatif ve birliklerin kuruluşuna, işleyişine ve denetlenmesine yönelik düzenlemeler yapmak, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak, kooperatifleri ve üst kuruluşlarını denetlemek veya denetlettirmek.

e) Kooperatifler için örnek ana sözleşmeler hazırlamak ve yürürlükte olan ana sözleşmeleri ihtiyaçlar doğrultusunda güncellemek, kuruluş ve anasözleşme değişikliğine izin vermek. f) Kooperatiflere ve üst kuruluşlarına yol göstermek ve çalışmalarında yardımcı olmak, yeni alanlarda kooperatif girişimlerin geliştirilmesine yönelik özendirici ve destekleyici çalışmalar yürütmek, bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılmasını sağlamak.

g) Tarım satış kooperatifleri ve birlikleri tarafından kullanılan ürün alım kredilerine faiz desteği sağlamak ve bu kredilerin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını denetlemek. h) Kooperatifçilik mevzuatının uygulanmasında düzenleyici tasarruflarda bulunmak. ı) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile Genel Müdürlüğümüze verilen görevler:

a) Kooperatiflere, kooperatif birliklerine, merkez birliklerine,Türkiye Milli Kooperatifler Birliğine kuruluş ve organizasyonlarında yol göstermek, öğütleriyle yönetimlerinde ve çalışmalarında yardımcı olmak,

b) Kooperatifleri, birlikleri, merkez birliklerini ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğini teftiş etmek, denetlemek veya denetlettirmek,

c) Kooperatiflerin, birliklerin, merkez birliklerinin ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin dağılmasını gerektiren sebepleri mahkemeye bildirmek,

d) Kooperatiflerin, bilhassa istihsale yararlı kooperatiflerin kuruluşu, öncelikle kredilenmesi ve memleket yararına faaliyette bulunmaları hususunda ilgili bakanlıklar ve kuruluşlar nezdinde gerekli teşebbüsleri yapmak ve koordinatör olarak vazife görmek.

e) (Ek: 6/10/1988 - 3476/21 md.) Kooperatifler mevzuatının uygulanmasında ve kooperatiflerle üst kuruluşlara yapılacak desteklemelerle ilgili kamu ve sosyal güvenlik fonları konusunda düzenleyici tasarruflarda bulunmak.

Bakanlık makamının onayı ve kurumlar arası mutabakatlar gibi düzenlemelerle Genel Müdürlüğümüze verilen görevler ;

a) Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı uygulamalarının koordinasyonu ve takibini yapmak,

b) Bakanlığımızı ilgilendiren yönleriyle tarımsal destekleme politika ve uygulama çalışmalarına katılmak ve katkı sağlamak,

c) Türkiye’nin Uluslararası Zeytin Konseyi (UZK) üyeliğimiz kapsamında gerekli çalışmaları yapmak, Konseyin Komitelerindeki çalışmalara ülkemiz adına katılım sağlamak, kamu ve özel sektör koordinasyonu ile Delegasyon Başkanlığı görevini yürütmek.

d) İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Pamuk Eylem Planı çalışmalarını koordine etmek ve ülkemiz adına Yürütme Birimi başkanlığını yürütmek.

Temel Mevzuatımız;

- 640 sayılı KHK,

- 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu,

- 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında Kanun,

- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

- Türkiye Kooperatifçilik Strateji Belgesi,

- Kooperatif ve Birlik Anasözleşmeleri,

- Diğer Alt Mevzuat Düzenlemeleri.

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Ülkemizde, 30 ayrı türde yaklaşık 84.232 kooperatif bulunmakta olup, bunların ortak sayıları toplamı ise 8.109.225’tir.

Genel Müdürlüğümüz bu kooperatiflerden 13.392 kooperatife doğrudan, 70.848 kooperatife ise dolaylı olmak üzere toplam 84.232 kooperatife ve 8.109.225 kooperatif ortağına hizmet sunmaktadır.

Genel Müdürlüğümüzün doğrudan hizmet sunduğu, Tarım Satış, Kredi ve Kefalet, Motorlu Taşıyıcılar, Tüketim, Küçük Sanat, Üretim ve Pazarlama kooperatifleri başta olmak üzere 20 ayrı kooperatif türü şeklinde birçok sektör veya alanda faaliyet göstermektedirler.

Bakanlığımızca kooperatiflerin kuruluş, işleyiş, eğitim, denetim, bilgi işlem, destekleme hizmetleri yerine getirilmektedir. Kooperatiflere yönelik bu hizmetlerimiz, Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.

Kooperatiflere yönelik yürütülen hizmetler, kooperatiflerin;

- Politika ve Strateji Geliştirilmesini,

- Kuruluşlarına ilişkin izin işlemlerini,

- Anasözleşme değişikliklerine ilişkin izin işlemlerini,

- İşleyişlerini,

- Eğitimlerini,

- Denetimlerini,

- Bilgi İşlem hizmetlerini,

-Desteklenmesini,

kapsamaktadır.

Genel Müdürlüğümüzün görev ve yetki alanı, 8 Haziran 2011 Tarihli ve 27958 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunda ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Buna göre, Genel Müdürlüğümüzün görev ve yetkileri aşağıda sıralanmıştır:

a)Kooperatifçiliğe ilişkin politikaları, ilke ve hedefleri ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak belirlemek, stratejiler geliştirmek, uygulamak, sonuçlarını izlemek ve değerlendirmek. b)Kooperatifçilikle ilgili Ar-Ge çalışmaları yapmak, kooperatif bilgi ve denetim sistemini kurmak ve işletmek.

c) Kooperatifçiliğin geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak ve uygulanmasını sağlamak, yayın, tanıtım ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

ç) Kooperatiflerin amaçlarını gerçekleştirmek için hazırlayacakları projeleri desteklemek ve teşvik etmek, teşvik ve desteklere yönelik düzenlemeler yapmak.

d) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı tarımsal amaçlı kooperatifler ve üst birlikleri, yapı kooperatifleri ve üst birlikleri hariç olmak üzere, tarım satış kooperatifleri ve birlikleri ile genel hükümlere tabi kooperatif ve birliklerin kuruluşuna, işleyişine ve denetlenmesine yönelik düzenlemeler yapmak, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak, kooperatifleri ve üst kuruluşlarını denetlemek veya denetlettirmek.

e) Kooperatifler için örnek ana sözleşmeler hazırlamak ve yürürlükte olan ana sözleşmeleri ihtiyaçlar doğrultusunda güncellemek, kuruluş ve anasözleşme değişikliğine izin vermek. f) Kooperatiflere ve üst kuruluşlarına yol göstermek ve çalışmalarında yardımcı olmak, yeni alanlarda kooperatif girişimlerin geliştirilmesine yönelik özendirici ve destekleyici çalışmalar yürütmek, bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılmasını sağlamak.

g) Tarım satış kooperatifleri ve birlikleri tarafından kullanılan ürün alım kredilerine faiz desteği sağlamak ve bu kredilerin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını denetlemek. h) Kooperatifçilik mevzuatının uygulanmasında düzenleyici tasarruflarda bulunmak.

ı) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile Genel Müdürlüğümüze verilen görevler:

a) Kooperatiflere, kooperatif birliklerine, merkez birliklerine,Türkiye Milli Kooperatifler Birliğine kuruluş ve organizasyonlarında yol göstermek, öğütleriyle yönetimlerinde ve çalışmalarında yardımcı olmak,

b) Kooperatifleri, birlikleri, merkez birliklerini ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğini teftiş etmek, denetlemek veya denetlettirmek,

c) Kooperatiflerin, birliklerin, merkez birliklerinin ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin dağılmasını gerektiren sebepleri mahkemeye bildirmek,

d) Kooperatiflerin, bilhassa istihsale yararlı kooperatiflerin kuruluşu, öncelikle kredilenmesi ve memleket yararına faaliyette bulunmaları hususunda ilgili bakanlıklar ve kuruluşlar nezdinde gerekli teşebbüsleri yapmak ve koordinatör olarak vazife görmek.

e) (Ek: 6/10/1988 - 3476/21 md.) Kooperatifler mevzuatının uygulanmasında ve kooperatiflerle üst kuruluşlara yapılacak desteklemelerle ilgili kamu ve sosyal güvenlik fonları konusunda düzenleyici tasarruflarda bulunmak.

Bakanlık makamının onayı ve kurumlar arası mutabakatlar gibi düzenlemelerle Genel Müdürlüğümüze verilen görevler ;

a) Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı uygulamalarının koordinasyonu ve takibini yapmak,

b) Bakanlığımızı ilgilendiren yönleriyle tarımsal destekleme politika ve uygulama çalışmalarına katılmak ve katkı sağlamak,

c) Türkiye’nin Uluslararası Zeytin Konseyi (UZK) üyeliğimiz kapsamında gerekli çalışmaları yapmak, Konseyin Komitelerindeki çalışmalara ülkemiz adına katılım sağlamak, kamu ve özel sektör koordinasyonu ile Delegasyon Başkanlığı görevini yürütmek.

d) İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Pamuk Eylem Planı çalışmalarını koordine etmek ve ülkemiz adına Yürütme Birimi başkanlığını yürütmek.

Temel Mevzuatımız;

- 640 sayılı KHK,

- 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu,

- 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında Kanun,

- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

- Türkiye Kooperatifçilik Strateji Belgesi,
- Kooperatif ve Birlik Anasözleşmeleri,

- Diğer Alt Mevzuat Düzenlemeleri.

İç Ticaret Edit

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Sebze ve Meyve

•5957 sayılı Sebze ve meyveler ile yeterli arz-talep derinliği bulunan diğer malların ticaretinin düzenlenmesine ilişki kanun kapsamında,

•İşlerin Hizmet standartlarına uyumunu sağlamak,

•Toptancı Halleri ile pazar yerlerinin çağdaş bir yapıya kavuşturulması ve işletilmesini sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak, bu konularda mahalli idarelerle işbirliği yapmak, toptancı halleri ve Pazar yerlerine ilişkin işlemleri yürütmek,

•Toptancı halleri, pazar yerleri, üretici örgütleri, meslek mensupları ve ilgili diğer gerçek ve tüzel kişiler nezdinde inceleme ve denetim yapmak, gerektiğinde yaptırım uygulanmasını sağlamak üzere denetim sonuçlarını ilgili yerlere bildirmek,

•Sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden meslek mensuplarını, diğer ilgilileri, Hal Hakem Heyet üyelerine ilişkin bilgileri ve heyet kararlarını Hal Kayıt sistemine aktarmak, Hal Hakem Heyeti kuruluş işlemleri ve sekretarya hizmetleri ile diğer işlemleri yürütmek,

•Üreticilerle kurulan tüzel kişiliklere, ilgili mevzuat çerçevesinde üretici örgütü belgesi vermek ve iptal etmek,

•Lisanslı depoculuğun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, ilgili mevzuat çerçevesinde defter ve belgeleri onaylamak, Bakanlığın talimatı ile lisanslı depolar, yetkili sınıflandırıcılar nezdinde incelemelerde bulunmak, lisanslı depoculuk ve umumi mağazacılığa ilişkin ilgili mevzuat ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yapmak,

•Elektronik ticaret ve organize perakende ticarete ilişkin ilgili mevzuat ve Bakanlıkça verilen görevleri yapmak


İç Ticaret Edit

•İşlerin Hizmet standartlarına uyumunu sağlamak,

•Şirketlerin genel kurul toplantılarına ait başvuru evraklarının eksiksiz olarak kayda alınması için kontrol işlemlerini yapmak ve imzalamak,

•Genel kurul toplantı Tutanak ve Belgelerini incelemek, noksanlıklarını tamamlatmak, toplantı tutanak ve eklerini arşivlemek, bu bilgilerden Bakanlıkça belirlenecek olanları Merkez Sicil Sistemine aktarmak,

•Şirket genel kurul toplantılarına bakanlık temsilcisi görevlendirme işlerini yapmak (İl Müdürüne bilgi verilecek)

•Şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile ortaklarının/üyelerinin bilgi ve belge taleplerine yetkisi dahilinde cevap vermek,

•Türk Ticaret Kanununa göre şirketlerin genel kurul evraklarını arşivlemek,

•Elektronik ticaret ve organize perakende ticarete ilişkin ilgili mevzuat ve Bakanlıkça verilen görevleri yapmak,

•Ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret ve sanayi odaları, deniz ticaret odaları ile ticaret borsalarına ilişkin mevzuat ve Bakanlıkça verilen görevleri yürütmek,

•Ortak iş yapma kültürü ve şirketleşme çalışmalarını destekleyici faaliyetlerde bulunmak, •Şirketler hakkında ileri sürülen ve denetim gerektirmeyen şikayetlere ilişkin olarak bu kuruluşların işlem, hesap ve varlıklarını doğrudan ya da Bakanlığın talimatı üzerine incelemek ve sonuçlarını Bakanlığa rapor halinde bildirmek, bu incelemeler için personel görevlendirmek,

•Yabancı Sermayeli Şirketlerin mülkiyet edinme vb. işlemleri yürütmek,

•Kanun ve Yönetmelikle belirlenen belgeleri düzenleyip ilgililere vermek,

•Şube ile ilgili istatistik tutmak ve çıkarmak,

•Şube ile ilgili yazışmaların zamanında ve yazışma kurallarına uygun olarak yapılmasını sağlamak ve işi biten evrakın düzenli bir şekilde dosyalanarak arşivde muhafazasını sağlamak ve saklama süresi dolanların imhası ile ilgili işlemleri yapmak, (Personel ve Destek Hizmetleri Şubesi ile koordineli olarak)

•Yapılacak olan yetki devirleri uygulamalarına ilişkin işlemleri yürütmek,

•Gümrük ve Ticaret Denetmenleri ve yardımcıları ile ilgili işlemleri yürütmek, yardımcı olmak,

•Yukarıda zikredilmeyen ancak kendi şubesini ilgilendiren diğer iş ve işlemleri yapmak.

•Müdürlük makamınca verilen diğer görevleri yapmak.

Tüketici Hakem HeyetiEdit

•4077 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanununa göre tüketici başvurularını inceleyerek, tüketici sorunları hakem heyetinde görüşülecek şekilde hazırlamak,

•Tüketicinin korunması mevzuatı kapsamına giren hizmetleri yürütmek, gerektiğinde yaptırım uygulamak ve uygulanmasını sağlamak,

•İl Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin kuruluşu, işleyişi ile ilgili işlemleri yürütmek, İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin koordinasyonunu sağlamak,

•Tüketicilerin aydınlatılması ve bilgilendirilmesi amacıyla, toplantı, panel, konferans vb. düzenlemek, mevzuatla ilgili değişiklikleri duyurmak,

•Tüketici sorunları il hakem heyetinin toplantı gündemini belirlemek ve üyelere duyurmak, •Tüketici şikâyetleri ile ilgili denetimleri yapmak ve sonuçlandırmak,

•Garanti muafiyet ile ilgili işlemleri yapmak,

•Bakanlığın görev ve sorumluluk alanında bulunan ürünlerin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamalarında yahut ürün piyasada iken güvenli olup olmadığını denetlemek, güvensiz olduğunun tespit edilmesi halinde, Bakanlığın talimatı doğrultusunda ve ilgili mevzuat dikkate alınarak gerekli idari tedbirleri almak ve idari yaptırım uygulanmasını sağlamak,

•Piyasa gözetim ve denetim işlemlerini yapmak ve bu faaliyetler ile ilgili bilgi, belge ve periyodik raporları düzenli olarak hazırlayarak Bakanlığa göndermek, piyasa gözetim ve denetim ceza işlemlerini yürütmek,

•Tüketici sorunları il hakem heyetince alınan kararları karar defterine sırasına göre yapıştırıp, köşelerinden mühürlemek ve karar defterini muhafaza etmek,

•Tüketici kanunuyla ilgili cezaların oluşturulması tahsili ve takip işlerini yapmak,

•İdari para cezalarına karşı açılan davalarda ilgili mahkemeye cevap yazılarını hazırlamak ve süresi içinde mahkemelere gönderilmesini sağlamak,

•Kanun ve Yönetmelikle belirlenen belgeleri düzenleyip ilgililere vermek,

•Belediyelerce yapılan etiket denetim formlarını düzenleyerek üçer aylık dönemler halinde bakanlığa göndermek,

•İl ve ilçe tüketici sorunları hakem heyetlerinin dönem raporlarını hazırlayarak bakanlığa göndermek,

•Aylık faaliyetlere ait raporları düzenlemek ve süresi içerisinde ilgili yerlere göndermek,

•Şube ile ilgili istatistik tutmak ve çıkarmak,

•Şube ile ilgili yazışmaların zamanında ve yazışma kurallarına uygun olarak yapılmasını sağlamak ve işi biten evrakın düzenli bir şekilde dosyalanarak arşivde muhafazasını sağlamak ve saklama süresi dolanların imhası ile ilgili işlemleri yapmak, (Personel ve Destek Hizmetleri Şubesi ile koordineli olarak)

•Yapılacak olan yetki devirleri uygulamalarına ilişkin işlemleri yürütmek,

•Gümrük ve Ticaret Denetmenleri ve yardımcıları ile ilgili işlemleri yürütmek, yardımcı olmak,

•Yukarıda zikredilmeyen ancak kendi şubesini ilgilendiren diğer iş ve işlemleri yapmak.

•Müdürlük makamınca verilen diğer görevleri yapmak,


Personel ve Destek Edit

Personel ve Destek Hizmetleri

•İşlerin Hizmet standartlarına uyumunu sağlamak,

•Müdürlük personelinin maaş, tayin, terfi, ceza, özlük ve emeklilik işlemleriyle ilgili işleri yapmak,

•Müdürlük personelinin kanuni izin, hastalık ve mazeret izinleriyle ilgili işleri yapmak, •Müdürlüğün giderlerini belirleyip ödenek talep etmek ve giderler ile ödeneğin harcanma işini takip etmek,

•Müdürlüğün demirbaş işlerini yapmak ve güncellemek,

•Müdürlüğün mali işleriyle ilgili hizmetleri yürütmek ve bütçe hesaplarını elektronik ortamda (defter) tutmak,

•Müdürlük için gerekli araç, gereç, kırtasiye ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

•Müdürlüğün temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım-onarım ve taşıma hizmetlerini yürütmek,

•Hizmet araçlarının bakım, ikmal ve onarımlarının yapılması işlerini takip etmek,

•Müdürlüğün yazışma işlerini yapıp gelen ve giden evrak hizmetlerini düzenlemek,

•Hizmet içi eğitim ve programlarının yapılmasını koordine etmek,

•Müdürlüğün direktif ve genelgelerini personele duyurulmasını sağlamak,

•Müdürlükle ilgili yayınların takip edilmesini sağlamak,

•İl Müdürlüğünün yıllık Taşınır Yönetim Hesabını hazırlamak ve süresi içerisinde Sayıştay Başkanlığına göndermek,

•Bakanlığın Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Hesabı İcmal Cetvelinin hazırlanması amacıyla İl Müdürlüğüne bağlı harcama birimlerinin taşınır hesaplarını konsolide etmek,

•Tüketici Sorunları Hakem Heyeti ve Hal Hakem Heyeti başkan ve üyeleri ile bilirkişilerin ücret ve huzur haklarının ödenmesi işlerini yapmak,

•Personelin görevlendirme yazışmalarını yapmak,

•Ahilik Haftası kutlama çalışmaları ile faaliyetlerini yürütmek, (Kooperatif ve Esnaf İşleri Şubesi ile koordineli olarak)

•Sivil savunma ile ilgili işleri yapmak,

•Aylık faaliyetlere ait raporları düzenlemek ve süresi içerisinde ilgili yerlere göndermek, •Şube ile ilgili istatistik tutmak ve çıkarmak,

•Şube ile ilgili yazışmaların zamanında ve yazışma kurallarına uygun olarak yapılmasını sağlamak ve işi biten evrakın düzenli bir şekilde dosyalanarak arşivde muhafazasını sağlamak ve saklama süresi dolanların imhası ile ilgili işlemleri yapmak,

•Yapılacak olan yetki devirleri uygulamalarına ilişkin işlemleri yürütmek,

•Gümrük ve Ticaret Denetmenleri ve yardımcıları ile ilgili işlemleri yürütmek, yardımcı olmak,

•Yukarıda zikredilmeyen ancak kendi şubesini ilgilendiren diğer iş ve işlemleri yapmak.

•Müdürlük makamınca verilen diğer görevleri yapmak,

Sıkça Sorulan SorularEdit

http://www.gtb.gov.tr/spot-alanlar/alo-175-tuketici-hatti

HaberlerEdit

iletişim ve ulaşım Edit

Çankaya Mah. Soğuksu Cad. No:31/A

Akdeniz/Mersin

Tlf: 0324 336 17 95 - 0324 337 07 65

Fax: 0324 237 94 91

e-posta: mersin.tim@gtb.gov.tr

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.